ĐỀ CƯƠNG ÔN THI NÂNG NGẠCH CHUYÊN VIÊN, KỸ SƯ N I DUNG

25 69 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/09/2019, 20:42

Page of 25 ĐỀ CƯƠNG ÔN THI NÂNG NGẠCH CHUYÊN VIÊN, KỸ SƯ TẠI CÔNG TY ĐIỆN LỰC THỦ ĐỨC PHẦN TRẮC NGHIỆM MÔN TIN HỌC Nội dung I : Nội dung II : Nội dung III: Nội dung IV: PHẦN KIẾN THỨC CHUNG : 18 câu WINDOWS : 50 câu EXCEL : 60 câu WORD : 10 câu TỔNG CỘNG : : 138 câu NỘI DUNG I: PHẦN KIẾN THỨC CHUNG a Đơn vị xử lý thông tin máy tính thường là? a Bit b Byte c Câu a b d Câu a b sai b Đơn vị lưu trữ thơng tin máy tính thường là? a Bit bội số b Byte bội số c Câu a b d Câu a b sai a Quan hệ Bit Byte a byte có bit b byte có bit c bit có byte c bit có byte c Bộ ký tự ASCII tiêu chuẩn mô tả a 512 ký tự b 256 ký tự c 128 ký tự d Các câu b Bộ ký tự ASCII mở rộng mô tả a 512 ký tự b 256 ký tự c 128 ký tự d Các câu Page of 25 b Bộ ký tự ASCII tiêu chuẩn dùng bit để mô tả liệu? a bit b bit c bit d bit c Bộ ký tự ASCII mở rộng dùng bit để mô tả liệu? a bit b bit c bit d bit d Các thành phần máy tính? a Phần cứng (hardware) b Phần mềm (software) c Hệ điều hành, chương trình ứng dụng máy tính d Câu a b d Phần cứng (hardware) máy vi tính là? a Màn hình, bàn phím, chuột b Bản mạch chính, xử lý trung tâm, nhớ c Ổ đĩa cứng, ổ đĩa mềm, ổ đĩa CD/DVD d Các linh kiện, thiết bị cấu tạo thành máy tính d 10 Phần mềm (software) máy vi tính là? a Hệ điều hành (Windows, Linux, Unix ) b Các ứng dụng văn phòng (MS Word, MS Excel, MS Access ) c Các ứng dụng đồ hoạ (AutoCAD, Corel Draw, Photoshop ) d Các chương trình xây dựng phục vụ yêu cầu cụ thể thực tế c 11 Dựa vào chức năng, máy tính gồm có khối a Khối nhập xuất; Khối xử lý b Khối nhập xuất; Khối nhớ c Khối nhập xuất; Khối nhớ; Khối xử lý d Khối nhớ; Khối xử lý a 12 Trên máy vi tính, thiết bị thiết bị xuất chuẩn a Màn hình b Máy in c Máy vẽ d Các câu c 13 Trên máy vi tính, thiết bị thiết bị nhập chuẩn a Chuột b Bút vẽ Page of 25 c Bàn phím d Các câu 14 Bộ nhớ máy tính gồm có a Bộ nhớ b Bộ nhớ phụ c Câu a b d Câu a b sai c MẠNG MÁY TÍNH - INTERNET Trong mạng máy tính, tối thiểu phải có b a máy tính 15 b máy tính c Nhiều máy tính d Các câu Ưu điểm mạng máy tính d a Chia sẻ tài nguyên 16 b Khả mở rộng c Truyền thông d Các câu Mạng cục (LAN) viết tắt chữ c a Link Area Network 17 b Link Access Network c Local Area Network d Local Access Network Để truy cập website Internet, phải sử dụng chương trình d a Internet Explorer 18 b Mozilla Firefox c Opera d Các chương trình duyệt web Page of 25 NỘI DUNG II: WINDOWS Trong Hệ điều hành Windows để chuyển cửa sổ hành từ cửa sổ sang cửa sổ khác phải sử dụng tổ hợp phím sau ? a Alt + Ctrl b Alt + Esc c Alt + Tab d Khơng phải tổ hợp phím Trong hệ điều hành Windows để thay đổi hệ thống ta phải : a Chọn Start / Settings / Control Panel / Regional and Language Options / Regional Options / Time b Chọn Start / Settings / Control Panel / Regional and Language Options / Regional Options / Date c Chọn Start / Settings / Control Panel / Date and Time d Cả câu Các tổ hợp phím sau làm cho đoạn văn chọn in đậm : a Ctrl + B b Ctrl + I c Ctrl + U d Ctrl + Alt Để mở tập tin soạn thảo chọn : a File / Open b Alt + O c Edit / Open d Cả câu b, c Trong MS Word để chèn tập tin hình ảnh vào văn phải chọn: a Insert / Picture / Clip Art b Insert / Picture / Word Art c Insert / Picture / From file d Cả câu a, c Trong MS Word để tăng cỡ chữ đoạn văn chọn thêm pointer phải thực sau : a Ctrl + ] b Ctrl + [ c Ctrl + + d Ctrl + PageUp Page of 25 Các kiểu liệu Excel bao gồm  Kiểu chuỗi  Kiểu ngày, kiểu thời gian  Kiểu logic, kiểu số  Cả ba câu Công thức =A5*$C$2 dạng địa a Tương đối b Tuyệt đối c Ô d Hỗn hợp Kiểu định dạng Text chức Format Cell Excel a Dữ liệu có dạng chuỗi b Dữ liệu có dạng số c Dữ liệu có dạng chuỗi kể dãy chữ số công thức với kết tính tốn số d Khơng có tác dụng liệu kiểu số 10.Trong cửa sổ Hệ điều hành Windows, tên chương trình ứng dụng gọi : a Window title b Control menu box c Menu bar d Title box 11.Để đổi tên thư mục hay tập tin Windows Explorer phải thực : a Đánh dấu thư mục hay tập tin cần thay đổi / click phải chuột / chọn Rename b Đánh dấu thư mục hay tập tin cần thay đổi / click phải chuột / chọn Change c Đánh dấu thư mục hay tập tin cần thay đổi / chọn File / Rename d Cả a c Page of 25 12 Các tổ hợp phím sau làm cho đoạn văn chọn in nghiêng : a Ctrl + B b Ctrl + I c Ctrl + U d Ctrl + A 13 Trong MS Word để chọn Font nhanh chọn : a Ctrl + F b Alt + F c Ctrl + Alt + F d Ctrl + Shift + F 14 Trong cơng thức có dạng địa : a Địa tương đối b Địa ô c Địa tuyệt đối d a & c 15 Khi chèn dòng a Các dòng cũ, dòng chọn bị đẩy xuống b Các dòng cũ, dòng chọn bị đẩy lên c Dòng bị đẩy xuống d Dòng bị đẩy lên 16 Chức lọc Auto Filter việc chọn giá trị cụ thể, có số mục lựa chọn a All : Hiển thị toàn danh sách b Blanks : Chỉ hiển thị dòng chưa nhập liệu cột c Non Blanks : Chỉ hiển thị dòng nhập liệu cột d a, b, c 17.Để xếp biểu tượng phải chọn : a Chọn View / Arrange icons/ chọn tiêu chuẩn xếp b Click phải chuột / chọn View / Arrange icons / chọn tiêu chuẩn xếp c Click phải chuột / chọn Arrange icons by / chọn tiêu chuẩn xếp d Tất câu Page of 25 18.Trong hệ điều hành Windows để tìm kiếm tập tin hay thư mục ta phải : a Chọn Start / Run / For files or folders b Chọn Start / Search / For files or folders c Chọn Start / Settings / For files or folders d Cả câu 19.Trong Windows Explorer để xem hay thay đổi thuộc tính ổ đĩa thực : a Đánh dấu ổ đĩa cứng cần xem hay thay đổi thuộc tính / File / Properties b Đánh dấu ổ đĩa cần xem hay thay đổi thuộc tính / Edit / Properties c Đánh dấu ổ đĩa cần xem hay thay đổi thuộc tính / Tools / Properties d Câu a c 20 Các Hàm MAX(d1, d2) cho kết a d1 d2 > d1 b d1 d2 < =d1 c d2 d2 < d1 d a, b, c 21 Để thực chức Advanced Filter a Bảng điều kiện phải nằm ngồi phạm vi danh sách (các dòng phía dòng phía danh sách) b Nếu lọc theo nhiều điều kiện lúc (AND), điều kiện phải đặt dòng c Tiêu đề bảng điều kiện phải khác tiêu đề danh sách d c sai 22 Các máy tính nối mạng LAN /WAN (Wide Area Network) a Dễ lây lan virus khơng có biện pháp bảo vệ b Dễ thơng tin cá nhân khơng có biện pháp bảo vệ c Cả câu 23 Dịch vụ hội thoại Internet – Internet Relay Chat phương tiện “thời gian thực” nghĩa từ bạn gõ vào : a Phải vài phút lâu tới hình người nhận b Gần xuất tức thời hình người nhận c Cả câu sai Page of 25 24 Khi khởi động trình duyệt Inter Explorer Microsoft thường lên trang chủ Microsoft Có thể thay đổi trang web khác khơng? a Khơng thể b Có, cách vào thay đổi tên web site mục Tool\Internet Options\General\address c Cả câu sai 25 Sử dụng dịch vụ Email a Chỉ trao đổi thơng tin dạng Text b Có thể trao đổi thơng tin nhiều dạng khác nhau: Media, Graphic, Text, … c Chủ yếu dùng để gửi flie có dung lượng lớn 26 Online Offline thuật ngữ dùng để a Kết nối Internet không kết nối Internet b Duyệt Web chế độ máy tính kết nối Internet Duyệt web chế độ máy tính khơng có kết nối Internet c Cả câu 27.Trong cửa sổ Hệ điều hành Windows, công cụ dùng để cửa sổ theo chiều ngang chiều dọc gọi : a Menu bar b Scrool bar c Apllication bar d Cả câu 28.Chương trình Notepad hệ điều hành Windows dùng để : a Soạn thảo văn không định dạng b Xử lý hình ảnh c Dùng làm bảng tính d Soạn thảo văn có định dạng giới hạn 29.Để tạo thư mục Windows Explorer phải thực : a Click phải chuột / chọn New / Folder b Click phải chuột / chọn New / Shortcut c Click phải chuột / chọn New / Text Documents d Tất câu sai 30 Để đánh số trang văn phải chọn : a Insert / Pages… b Insert / Page numbers… c Insert / Add / Page numbers… d Insert / Add / Pages… Page of 25 31 Công thức =A5*$C$2 dạng địa a Tương đối b Tuyệt đối c Ô d Hỗn hợp 32 Hàm ROUND(d, n) cho kết a d làm tròn tới n chữ số b Làm tròn d c n làm tròn tới d chữ số d Làm tròn n 33 Hàm OR (d1, d2, …) cho kết a True có đối số d1, True b True có đối số d1, False c False có đối số d1, True d True có đối số d1, False d2, … d2, … d2, … d2, … 34.Trong Hệ điều hành Windows để chuyển cửa sổ hành từ cửa sổ sang cửa sổ khác phải sử dụng tổ hợp phím sau ? a Alt + Ctrl b Alt + Esc c Alt + Tab d Khơng phải tổ hợp phím 35.Để xóa thư mục Windows Explorer phải thực : a Đánh dấu thư mục cần xóa / click phải chuột / chọn Delete b Đánh dấu thư mục cần xóa / chọn File / Delete c Cả a b sai d Cả a b 36.Trong Windows Explorer muốn chọn tất tập tin thư mục phải thực : a Sử dụng tổ hợp phím Alt + C b Sử dụng tổ hợp phím Alt + A c Chọn Edit / Select All d Câu b c Page 10 of 25 37.Trong Windows Explorer để dán thư mục, tập tin sau chép thực : a Chọn đường dẫn / chọn File / Paste b Chọn đường dẫn / chọn Tools / Paste c Chọn đường dẫn / chọn Edit / Paste d Câu a b 38.Trong Windows Explorer tên thư mục, tập tin sau không hợp lệ : a ID:1234 b !@#$%^ c ;ab1234~ d 1+2=3 39 Trong MS Word để chèn thêm dòng bảng phải chọn : a Table / Edit / Rows b Table / Insert / Columns c Table / Insert / Rows d Cả câu a, b 40 Trong MS Word tìm từ hay đoạn văn phải chọn : a Edit / Find b Ctrl + F c Edit / Search d Cả câu a, b 41 Tổ hợp phím dùng để chép nội dung ô a Ctrl + Copy b Ctrl + A c Ctrl + C d Ctrl+Alt+C 42 Hàm SQRT (d) cho kết a Trị tuyệt đối d b Căn bậc hai d c Bình phương d d Tên hàm không hợp lệ Page 11 of 25 43 Hàm IF (, , ) a Trả Giá trị b Trả Giá trị c Trả sai d Trả sai 44 Hệ Điều Hành WINDOWS là: a b c d Hệ điều hành đa nhiệm Có thể lúc mở nhiều chương trình ứng dụng Được cài đặt ổ đóa cứng Tất phát biểu 45 Trong WINDOWS muốn thoát khỏi MS-DOS, hình DOS ta dùng lệnh: a b c d ALT + f4 QUIT CLOSE EXIT 46 Để đóng nhanh cửa sổ chương trình ứng dụng WINDOWS ta thực hiện: a b c d ALT + F4 File -> Exit File -> Close Taát 47 Trong vùng hiển thò thông tin cửa sổ (bất kỳ) để tạo File ta thực hiện: a b c d (Menu) File -> New -> Text Document Clisk: Left (mouse) -> New -> Text document Cả hai cách Cả hai cách sai 48 Để hiển thò thông tin chi tiết đầy đủ Folder File ta thực hieän: a (Menu) View -> Icon b (Menu) View -> List c (Menu) View -> Detail 11 Page 12 of 25 d (Menu) View -> Thumbnail 49 Để tạo Shortcut cho chương trình ứng dụng ta thực (chọn tập tin chạy chương trình ứng dụng chuột) a b c d Click: Left (mouse) -> New -> Shortcut Click: Left (mouse) -> New -> Create Shortcut Click: Right (mouse) -> Create Shortcut Tất cách 50 Trong việc tìm kiếm liệu ký tự “*” dùng để: a b c d Thay cho ký tự Thay cho số ký tự Không thể thay cho ký tự Câu a b NỘI DUNG III: MICROSOFT EXCEL Trong Ms-Excel hàm sau: 10+ABS(-8+4) kết là: a b c d 22 12 14 18 Trong Ms-Excel haøm MOD là: a b c d Trả giá trò dư phép chia Trả giá trò nguyên phép chia Trả giá trò không âm Tất sai Trong Ms-Excel cho bảng số liệu sau: 1) Excl A M N O P B C D Hàm VLOOKUP(“N”,$A$1:$C$4,2,0) cho kết quả: Page 13 of 25 a b c d Là số Là số Là số Tất sai Hàm VLOOKUP(“P”,$A$1:$C$4,3,0) cho kết quả: a b c d Là Là Là Là Hàm COUNTIF(B1:B4,”>4”) cho kết quả: số số số số a Là b Là c Là d Tất sai Hàm RIGHT(text,num-char) có ý nghóa là: a b c d Hàm lấy ký tự bên trái chuỗi Hàm lấy ký tự bên phải chuỗi Hàm lấy ký tự chuỗi Tất Hàm HLOOKUP: a b c d Tìm kiếm hàng bảng số liệu Tìm kiếm hàng cột bảng số liệu Tìm kiếm cột bảng số liệu Tất CHO BẢNG SỐ LIỆU SAU: A DL01 NT02 NT01 B 10 13 15 C 20 26 30 D 15 19 22 Page 14 of 25 DL02 HN03 HN01 25 28 16 50 56 12 36 42 Hàm MOD (D3 , 3) a Cho kết 3.3 b Cho kết c C ho kết d Tất sai Hàm COUNTIF(C1:C6,”>20”) a b c d Cho kết Cho kết Cho kết Tất sai 10 Hàm RANK(D1,D1:D6,0) a b c d 11 a b c d 12 a b c d Cho kết Cho kết Cho kết Tất dều sai Hàm VLOOKUP(“NT01”, $A$1:$D$6 , , 0) kết qủa là: 26 30 22 15 Hàm SUMIF(B1 :B6, “>15”,D1 : D6) kết là: 36 42 78 100 13 Phép toán AND khi: a b Tất điều Chỉ cần biểu thức Page 15 of 25 c d 14 a b c d 15 a b c d 16 a b c d Coù hai biểu thức Có biểu thức sai Phép toán OR khi: Tất điều Chỉ cần biểu thức Có hai biểu thức Có biểu thức sai Hàm MATCH có ý nghóa gì? Hàm trả giá trò khác Hàm trả giá trò đòa Hàm trả vò trí đòa tìm thấy Tất sai Giữa Word Excel có thể: Copy Paste liệu với Cut Paste liệu với Tất Tất sai 17 Trong hình Excel có thể: a b c d 18 a b c Soạn thảo văn Xây dựng bảng tính toán Vẻ biểu đồ Tất Trang bảng tính Excel ta có thể: Thiết lập màu Kẻ khung tô khối Tất 19 Trong Excel, để nhập liệu xuống hàng ô, ta dùng tổ hợp phím : Page 16 of 25 a b c d Alt + Ctrl Alt + Enter Ctrl + Enter Enter 20 Trong Excel, để thay đổi định dạng liệu cho khối ô (từ NumberText, DateNumber, …), chọn : a b c d Format  Cells  Number Format  Cells  Border Format  Cells  Font Cả câu sai 21 Muốn cố định địa ô (địa tuyệt đối, vd $A$9), ta dùng phím : a b c d F3 F4 F5 F6 22 Kết hàm =MAX(ROUND(56.778, 2), 56.8) a b c d 56.7 56.8 56.78 56.77 23 Kết hàm =SUM("5", 5, TRUE) a b c d 10 11 Trả mã lỗi Page 17 of 25 24 Phát biểu sai : (đáp án d) a b c d =VALUE("5") = =COUNT("5", 5, 25/2/79) = =AVERAGE(4,5,6) = =ISERROR(5/0) = FALSE 25 Kết hàm =IF(LEFT("SIM+CITD", 4)="SIM", 10, 20) a b c d 10 20 30 Không xác định 26 Hàm sau dùng để xếp hạng : a b c d Average Sum Rank Hlookup 27 Lệnh Data  Sort… dùng để : a b c d Trích lọc liệu Tìm kiếm liệu Sắp xếp liệu Cả câu sai Page 18 of 25 28 Muốn trích lọc liệu, ta chọn : a b c d Data  Subtotals Data  Filter Data  Sort Data  Form 29 Giá trị trả hàm = if(10>2, “Sai”, 2007) Excel là: a Đúng b Sai c 2007 d 30 Để tính tổng giá trị giá trị ô: A4, A5, A6 Trong Excel ta nhập hàm: a = Sum(A4; A6) c = Sum(A4: A6) b = Average(A4 + A5 + A6) d = Max(A4+A5+A6) 31 - Trong bảng tính Excel, A2 có sẵn giá trị chuỗi TINHOC ; Tại ô B2 gõ vào công thức =VALUE(A2) nhận kết quả: [a] #VALUE! [b] Tinhoc [c] TINHOC [d] 32 - Các kiểu liệu thông dụng Excel là: [a] Kiểu chuỗi, kiểu văn bản, kiểu ngày tháng [b] Kiểu chuỗi, kiểu số, kiểu lôgic, kiểu ngày tháng, kiểu công thức [c] Kiểu số, kiểu lôgic, kiểu ngày tháng [d] Kiểu công thức, kiểu hàm, kiểu số, kiểu ngày tháng 33 - Trong bảng tính Excel, chiều dài liệu kiểu số lớn chiều rộng thị ô kí tự: [a] & [b] # [c] $ [d] * 34 - Trong bảng tính Excel, muốn xóa hẳn hàng khỏi trang tính, ta đánh dấu khối chọn hàng thực hiện: [a] Table - Delete Rows Page 19 of 25 [b] Nhấn phím Delete [c] Edit - Delete [d] Tools - Delete 35 - Trong Excel, viết sai tên hàm tính tốn, chương trình thơng báo lỗi? [a] #NAME! [b] #VALUE! [c] #N/A! [d] #DIV/0! 36 - Trong bảng tính Excel, muốn xếp danh sách liệu theo thứ tự tằng (giảm), ta thực hiện: [a] Tools - Sort [b] File - Sort [c] Data - Sort [d] Format - Sort 37 - Trong bảng tính Excel, khối tập hợp nhiều kế cận tạo thành hình chữ nhật, Địa khối ô thể câu sau đúng? [a] B1 H15 [b] B1:H15 [c] B1-H15 [d] B1 H15 38 - Trong Excel, ô A2 có giá trị số 2008 Tại ô B2 gõ cơng thức =LEN(A2) nhận kết quả? [a] #Value [b] [c] [d] 2008 39 - Trong bảng tính Excel, hộp thoại Chart Wizard cho phép xác định thông tin sau cho biểu đồ? [a] Tiêu đề [b] Có đường lưới hay khơng [c] Chú giải cho trục [d] Cả câu 40 - Trong bảng tính Excel, A2 có sẵn giá trị chuỗi 2008 ; Tại B2 gõ vào cơng thức =VALUE(A2) nhận kết quả: Page 20 of 25 [a] #NAME! [b] #VALUE! [c] Giá trị kiểu chuỗi 2008 [d] Giá trị kiểu số 2008 41 - Trong bảng tính Excel, A2 có sẵn giá trị số 25; Tại B2 gõ vào cơng thức =SQRT(A2) nhận kết quả: [a] [b] [c] #VALUE! [d] #NAME! 42 - Trong bảng tính Excel, A2 có sẵn giá trị chuỗi "Tin học"; B2 có giá trị số 2008 Tại C2 gõ vào cơng thức =A2+B2 nhận kết quả: [a] #VALUE! [b] Tin hoc [c] 2008 [d] Tin hoc2008 43 - Khi làm việc với Excel, tổ hợp phím cho phép đưa trỏ ô (ô A1) bảng tính? [a] Shift + Home [b] Alt + Home [c] Ctrl + Home [d] Shift + Ctrl + Home 44 - Trong làm việc với Excel, để nhập vào cơng thức tính tốn cho ơ, trước hết ta phải gõ: [a] Dấu chấm hỏi (?) [b] Dấu (=) [c] Dấu hai chấm (:) [d] Dấu la ($) 45 - Trong bảng tính Excel, tính có kí hiệu #####, điều có nghĩa gì? [a] Chương trình bảng tính bị nhiễm virus [b] Công thức nhập sai Excel thơng báo lỗi [c] Hàng chứa có độ cao thấp nên không hiển thị hết chữ số [d] Cột chứa có độ rộng q hẹp nên không hiển thị hết chữ số Page 21 of 25 46 - Trong làm việc với Excel, muốn lưu bảng tính thời vào đĩa, ta thực hiện: [a] Window - Save [b] Edit - Save [c] Tools - Save [d] File - Save 47 - Câu sau sai? Khi nhập liệu vào bảng tính Excel thì: [a] Dữ liệu kiểu số thẳng lề trái [b] Dữ liệu kiểu kí tự thẳng lề trái [c] Dữ liệu kiểu thời gian thẳng lề phải [d] Dữ liệu kiểu ngày tháng thẳng lề phải 48 - Trong bảng tính Excel, A2 có sẵn giá trị số khơng (0); Tại B2 gõ vào cơng thức =5/A2 nhận kết quả: [a] [b] [c] #VALUE! [d] #DIV/0! 49 - Trong dạng địa sau đây, địa địa tuyệt đối? [a] B$1:D$10 [b] $B1:$D10 [c] B$1$:D$10$ [d] $B$1:$D$10 50 - Trong bảng tính Excel, điều kiện hàm IF phát biểu dạng phép so sánh Khi cần so sánh khác sử dụng kí hiệu nào? [a] # [b] [c] >< [d] & 51 - Trong bảng tính Excel, A2 có sẵn liệu dãy kí tự "Tin hoc van phong" ; Tại B2 gõ vào cơng thức =LOWER(A2) nhận kết quả? [a] TIN HOC VAN PHONG [b] Tin hoc van phong [c] tin hoc van phong [d] Tin Hoc Van Phong Page 22 of 25 52 - Trong bảng tính Excel, A2 có sẵn dãy kí tự "1Angiang2" Nếu sử dụng nút điền để điền liệu đến cột B2, C2, D2, E2; kết nhận ô E2 là: [a] 1Angiang6 [b] 5Angiang6 [c] 5Angiang2 [d] 1Angiang2 53 - Để chuẩn bị in bảng tính Excel giấy? [a] Excel bắt buộc phải đánh số trang vị trí bên phải đầu trang [b] Có thể khai báo đánh số trang in không [c] Chỉ đánh số trang in bảng tính gồm nhiều trang [d] Vị trí số trang ln ln góc bên phải 54 - Trong bảng tính Excel, A2 có sẵn liệu dãy kí tự "Tin hoc van phong"; Tại ô B2 gõ vào công thức =PROPER(A2) nhận kết quả? [a] Tin hoc van phong [b] Tin hoc Van phong [c] TIN HOC VAN PHONG [d] Tin Hoc Van Phong 55 - Trong bảng tính Excel, giao hàng cột gọi là? [a] Dữ liệu [b] ô [c] Trường [d] Công thức 56 - Giả sử ngày hệ thống máy tính là: 8/18/2008; Khi A2 gõ vào cơng thức =Today()-1 nhận kết là: [a] [b] #VALUE! [c] #NAME! [d] 8/17/2008 57 - Trong Excel, ô A2 có giá trị số 10; B2 có giá trị số Tại ô C2 gõ công thức =MOD(A2,B2) nhận kết quả: [a] 10 [b] [c] #Value [d] Page 23 of 25 58 - Trong bảng tính Excel, D2 có công thức =B2*C2/100 Nếu chép công thức đến ô G6 có cơng thức là: [a] E7*F7/100 [b] B6*C6/100 [c] E6*F6/100 [d] E2*C2/100 59 - Trong bảng tính Excel, để sửa liệu tính mà không cần nhập lại, ta thực hiện: [a] Nháy chuột chọn tính cần sửa, bấm phím F2 [b] Nháy chuột chọn tính cần sửa, bấm phím F4 [c] Nháy chuột chọn tính cần sửa, bấm phím F10 [d] Nháy chuột chọn tính cần sửa, bấm phím F12 60 - Trong bảng tính Excel, A2 có sẵn giá trị số 10; Tại B2 gõ vào cơng thức =PRODUCT(A2,5) nhận kết quả: [a] #VALUE! [b] [c] 10 [d] 50 Page 24 of 25 PHẦN IV: PHẦN WORD - Để tạo định dạng khổ giấy A4 soạn thảo văn Word 2003 ta thực theo cách nào? [a] Vào File/Page Setup, chọn nhãn Paper với Paper size A4, nhấn Default [b] Vào File/Print, chọn Page size thuộc tính Properties A4 [c] Cả A B - Khi muốn chuyển ký tự chữ thường (Ví dụ: abcde) thành chữ hoa (Ví dụ: ABCDE) ta chọn? [a] Vào Format/Change Case, chọn UPPERCASE [b] Sử dụng số Font hỗ trợ tính chuyển ký tự sang chữ hoa [c] Cả A B - Để tạo khoảng cách dòng 1.5 lines, thực hiện? [a] Trên công cụ Formatting, chọn Line Spacing 1.5 [b] Vào Format/Paragraph, chọn Line Spacing 1.5 [c] Cả A B - Tạo Font Word mặc định ".VnTime" soạn thảo văn bản? [a] Trên Formatting chọn Font ".VnTime" [b] Vào Format/Font, chọn Font ".VnTime", chọn Default [c] Cả A B - Để xem văn thành trang hình ta chọn chế độ sau đây? [a] Vào View/Normal [b] Vào View/Outline [c] Vào View/Reading Layout - Cách chuyển đổi từ văn dạng bảng (Table) sang văn dạng Text thông thường? [a] Vào Table/Convert, chọn Text to Table [b] Vào Table/Convert, chọn Table to Text [c] Cả sai - Để xem văn đánh có số lượng từ, ta thực cách? [a] Vào Tool, chọn Word Count… [b] Vào Tool, chọn AutoCorrect Options… Page 25 of 25 [c] Cả A B sai - Nền văn (Background) mặc định Word màu trắng Để thay đổi theo ý thích nào? [a] Vào Format/Paragraph… [b] Vào Format/Background, chọn màu theo ý thích [c] Trong Word khơng hỗ trợ tính - Có cách để tạo (New) văn Word? [a] [b] [c] 10 - Tính Print Preview sử dụng để? [a] Xem lại toàn văn trước in [b] In văn máy in [c] Cả A B sai ... có dung lượng l n 26 Online Offline thuật ngữ dùng để a Kết n i Internet không kết n i Internet b Duyệt Web chế độ máy tính kết n i Internet Duyệt web chế độ máy tính khơng có kết n i Internet... Dịch vụ h i tho i Internet – Internet Relay Chat phương ti n “th i gian thực” nghĩa từ b n gõ vào : a Ph i v i phút lâu t i hình ngư i nh n b G n xuất tức th i hình ngư i nh n c Cả câu sai Page... Advanced Filter a Bảng i u ki n ph i n m phạm vi danh sách (các dòng phía dòng phía danh sách) b N u lọc theo nhiều i u ki n lúc (AND), i u ki n ph i đặt dòng c Tiêu đề bảng i u ki n ph i khác
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ CƯƠNG ÔN THI NÂNG NGẠCH CHUYÊN VIÊN, KỸ SƯ N I DUNG, ĐỀ CƯƠNG ÔN THI NÂNG NGẠCH CHUYÊN VIÊN, KỸ SƯ N I DUNG

Từ khóa liên quan