Dồ an thực tập kinh doanh diện nang

75 31 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/09/2019, 20:42

CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH ĐIỆN NĂNG 1.1 TỔNG QUAN VỀ ĐIỆN NĂNG VÀ KINH DOANH ĐIỆN NĂNG 1.1.1 Tổng quan điện 1.1.1.1 Khái niệm điện Điện năng lượng sinh chuy ển dời có hướng electron theo thời gian Nói cách khác điện lượng công suất tác d ụng c dòng điện sản xuất, truyền tải tiêu thụ khoảng th ời gian (kWh) Điện sản xuất từ nhiều nguồn khác nhau, hệ th ống lượng điện vừa lượng sơ cấp vừa lượng thứ cấp Đi ện coi lượng sơ cấp sản xuất từ thủy năng, địa nhiệt, quang ện, gió…Nhưng lượng thứ cấp sản xuất nhà máy nhiệt điện chạy than, khí dầu 1.1.1.2 Đặc điểm điện Điện dạng lượng đặc biệt, điện sản xuất ra, truy ển tải, phân phối tiêu thụ Quá trình xảy gần đ ồng th ời ph ải có cân sản xuất nhu cầu khả lưu tr ữ nh ỏ Chính tùy theo nhu cầu tiêu thụ điện mà ện s ản xuất từ nhà máy thay đổi liên tục theo thời gian 1.1.1.3 Vai trò điện Điện có khả chuyển đổi thành dạng lượng khác c năng, nhiệt năng, quang năng….một cách dễ dàng Có th ể nói ện đ ầu vào hầu hết hoạt động kinh tế Chính ưu ểm mà ngành điện coi ngành theo chốt cung cấp lượng phục v ụ cho trình sản xuất tiêu dùng, ngành điện ngành quan tr ọng quốc dân 1.2 KHÁI NIỆM VỀ PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH ĐIỆN NĂNG 1.2.1 Khái niệm Phân tích hoạt động kinh doanh (Operating activities analysis) môn h ọc nghiên cứu trình sản xuất kinh doanh, phương pháp riêng, k ết hợp với lý thuyết kinh tế phương pháp kỹ thuật khác nh ằm đ ến vi ệc phân tích, đánh giá tình hình kinh doanh nguyên nhân ảnh hưởng đ ến hoạt động doanh nghiệp dựa vào liệu lịch sử làm c s cho vi ệc d ự báo hoạch định sách Cùng với kế toán khoa học kinh tế khác, phân tích hoạt đ ộng kinh doanh công cụ đắc lực để quản lý ều hành có hi ệu qu ả hoạt động doanh nghiệp Tiền thân phân tích hoạt động kinh doanh cơng vi ệc có tính xem xét đơn giản số tiêu tổng quát dựa liệu bảng tổng k ết tài s ản – gọi phân tích kế tốn hay kế tốn nội Do s ự đòi h ỏi ngày cao c nhu cầu quản lý, mở rộng quy mô xu hướng vào chi ều sâu chất lượng hoạt động doanh nghiệp, phân tích hoạt động kinh doanh v ới nội dung, đối tượng phạm vi phương pháp nghiên cứu riêng bi ệt, tất y ếu tr thành khoa học độc lập ngày hoàn chỉnh Phân tích hoạt động kinh doanh hướng đến thị trường nhằm xây dựng kế hoạch cách máy móc, cứng nhắc mà cơng c ụ ph ục v ụ cho định ngắn hạn dài hạn, đòi hỏi chủ động linh hoạt mặt hoạt động hàng ngày doanh nghiệp Để quản lý doanh nghiệp kinh tế thị trường đòi hỏi doanh nghiệp khơng phải tổ chức hạch tốn kinh doanh m ột cách xác, mà phải tích cực tổ chức cơng tác phân tích ho ạt đ ộng kinh doanh Cùng với kế toán khoa học kinh tế khác, phân tích hoạt đ ộng kinh doanh công cụ đắc lực để quản lý điều hành hi ệu qu ả ho ạt động doanh nghiệp 1.2.2 Tầm quan trọng cơng tác phân tích hoạt động kinh doanh Phân tích hoạt động kinh doanh cơng cụ quản lý kinh tế có hiệu hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Hiện doanh nghi ệp hoạt động kinh doanh điều kiện kinh tế thị trường, vấn đề đặt lên hàng đầu phải hoạt động kinh doanh có hiệu Hoạt động kinh doanh có hiệu đứng vững thị trường, đủ sức cạnh tranh vừa có ều kiện tích lũy mở rộng hoạt động kinh doanh, vừa đảm bảo cho đ ời s ống c người lao động làm tròn nghĩa vụ Nhà nước Để làm điều doanh nghiệp phải thường xuyên kiểm tra, đánh giá đầy đủ xác di ễn biến kết hoạt động kinh doanh, mặt mạnh, mặt yếu doanh nghiệp mối quan hệ với mơi trường kinh doanh tìm bi ện pháp đ ể không ngừng nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh Việc ti ến hành phân tích cách tồn diện mặt hoạt động kinh doanh doanh nghi ệp h ết sức cần thiết có vị trí quan trọng Thơng qua phân tích hoạt động kinh doanh th rõ đ ược nguyên nhân, nhân tố nguồn gốc phát sinh nguyên nhân nhân tố ảnh hưởng, từ để có giải pháp cụ thể kịp thời công tác tổ chức quản lý sản xuất Phân tích hoạt động kinh doanh giúp doanh nghiệp nhìn nhận đ ắn khả năng, sức mạnh hạn chế doanh nghi ệp Chính sở doanh nghiệp xác định đ ắn mục tiêu chiến lược kinh doanh có hiệu Phân tích hiệu kinh doanh biện pháp quan tr ọng đ ể phòng ngừa ngăn chặn rủi ro xảy Đồng thời công cụ quan tr ọng đ ể phát khả tiềm tàng hoạt động kinh doanh Trong ngành điện phân tích hoạt động kinh doanh đánh giá tiêu kinh tế (doanh thu, giá bán ện, điện th ương phẩm, k ết qu ả tài kế tốn…) tiêu kỹ thuật (tổn th ất ện năng, cơng nghệ…) từ đưa giải pháp kinh doanh có hiệu 1.2.3 Vai tro, yêu câu va nhiệm vu c ua công tac phân tich hoat đông kinh doanh 1.2.3.1 Vai trò phân tích hoạt động kinh doanh Phân tích hoạt động kinh doanh công cụ qu ản lý kinh tế có hi ệu qu ả hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Hiện doanh nghiệp ho ạt động kinh doanh điều kiện kinh tế th ị tr ường, vấn đề đ ặt lên hàng đầu phải kinh doanh có hiệu Hoạt động kinh doanh có hiệu m ới đ ứng vững thị tr ường, vừa đủ sức cạnh tranh vừa có ều kiện tích lũy mở rộng hoạt động kinh doanh, vừa đảm bảo đời s ống cho người lao động làm tròn nghĩa vũ Nhà nước Để làm điều đó, doanh nghi ệp nhà nước phải thường xuyên kiểm tra, đánh giá đầy đủ xác di ễn bi ến kết hoạt động kinh doanh, mặt mạnh, mặt yếu doanh nghi ệp mối quan hệ với mơi trường kinh doanh tìm bi ện pháp để không ngừng nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh Việc ti ến hành phân tích m ột cách toàn diện mặt hoạt động kinh doanh doanh nghiệp hết s ức c ần thiết có vị trí quan trọng Phân tích hoạt động kinh doanh có vai trò việc đánh giá, xem xét vi ệc thực tiêu phản ánh hoạt động kinh doanh doanh nghi ệp Xem xét việc thực mục tiêu hoạt động kinh doanh, tồn t ại, nguyên nhân khách quan, chủ quan đề biện pháp khắc phục nhằm tận dụng m ột cách triệt để mạnh doanh nghiệp Kết phân tích hoạt đ ộng kinh doanh quan trọng để doanh nghiệp có th ể hoạch đ ịnh chi ến lược phát triển phương án hoạt động kinh doanh cách có hi ệu Phân tích hoạt động kinh doanh gắn liền với trình hoạt đ ộng kinh doanh doanh nghiệp, có vai trò tác dụng doanh nghi ệp ch ỉ đ ạo hoạt động kinh doanh Thơng qua việc phân tích hi ện t ượng, khía cạnh q trình hoạt động kinh doanh, phân tích giúp doanh nghi ệp điều hành mặt hoạt động cụ thể với tham gia cụ th ể b ộ ph ận chức doanh nghiệp Phân tích cơng cụ quan tr ọng đ ể liên k ết hoạt động phận cho hoạt động chung doanh nghi ệp đ ược nhịp nhàng đạt hiệu cao Phân tích hoạt động kinh doanh khơng thực kỳ kinh doanh, mà thực trước tiến hành hoạt động kinh doanh Vì phân tích hoạt động kinh doanh giúp nhà đầu tư quy ết đ ịnh h ướng đầu tư dự án đầu tư Các nhà đầu tư thường quan tâm đến vi ệc ều hành hoạt động tính hiệu cơng tác quản lý khả thực hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Phân tích hoạt động kinh doanh đáp ứng đòi hỏi nhà đầu tư Tóm lại việc phân tích hoạt động kinh doanh điều cần thi ết có vai trò quan trọng doanh nghiệp Nó gắn liền v ới ho ạt đ ộng kinh doanh, sở nhiều định quan trọng phương hướng phát triển doanh nghiệp 1.2.3.2 Yêu cầu phân tích hoạt động kinh doanh Muốn cơng tác phân tích hoạt động kinh doanh mang ý nghĩa thi ết th ực, làm sở tham mưu cho nhà quản lý đưa giải pháp nâng cao hi ệu qu ả ho ạt động kinh doanh mình, cơng tác phân tích hoạt động kinh doanh ph ải đáp ứng yêu cầu sau đây: Tính đầy đủ: Nội dung kết phân tích phụ thuộc nhiều vào s ự đầy đủ nguồn tài liệu phục vụ cho công tác phân tích Tính đ ầy đ ủ th ể hi ện phải tính tốn tất tiêu cần thiết đánh giá đ ối tượng c ần phân tích Tính xác: Chất lượng cơng tác phân tích phụ thu ộc r ất nhi ều vào tính xác nguồn số liệu khai thác; phụ thuộc vào s ự xác l ựa chọn phương pháp phân tích, tiêu dùng để phân tích Tính kịp thời: Sau chu kỳ hoạt động kinh doanh phải kịp thời tổ chức phân tích đánh giá tình hình ho ạt động, kết hiệu đạt được, để nắm bắt mặt mạnh, tồn hoạt động kinh doanh, thông qua đề xuất gi ải pháp cho th ời kỳ hoạt động kinh doanh có kết hiệu cao Để đạt yêu cầu đây, cần tổ chức tốt công tác phân tích ho ạt động kinh doanh phù hợp với loại hình, điều kiện, quy mơ hoạt động kinh doanh trình độ quản lý doanh nghiệp Tổ chức cơng tác phân tích ph ải th ực hi ện tốt khâu sau đây: Chuẩn bị cho trình phân tích Tiến hành phân tích Tổng hợp, đánh giá cơng tác phân tích Các khâu có nội dung, vị trí riêng có mối quan hệ mật thi ết với nhau, cần tổ chức tốt bước để không ảnh hưởng đến q trình phân tích chung 1.2.3.3 Nhiệm vụ phân tích hoạt động kinh doanh Là để trở thành công cụ công tác quản lý hoạt động kinh doanh, c sở cho việc định kinh doanh đắn Phân tích ho ạt đ ộng kinh doanh có nhiệm vụ sau: - Đánh giá khái quát kết hiệu đạt kỳ Để đánh giá khái quát kết hiệu đạt kỳ, nhà phân tích s d ụng phương pháp so sánh, đối chiếu: + So sánh kết hiệu thực tế đạt kỳ v ới mục tiêu k ế hoạch đặt So sánh kết hiệu thực tế đạt kỳ v ới k ết qu ả hiệu thực tế đạt kỳ năm trước Qua đánh giá mức đ ộ thực kế hoạch tốc độ tăng trưởng doanh nghiệp + Có thể so sánh kết hiệu thực tế đạt kỳ doanh nghiệp với kết hiệu thực tế đạt doanh nghiệp khác ngành, khu vực hay so với trị số kết hiệu thực tế bình quân chung ngành, doanh nghiệp khác Từ xác đ ịnh đ ược v ị trí hi ện t ại doanh nghiệp (trung bình, cao hay yếu kém) - Cung cấp thơng tin kịp thời, đầy đủ, xác mặt hoạt đ ộng c doanh nghiệp kết quả, hiệu nguyên nhân, nhân t ố ảnh hưởng mức độ ảnh hưởng nhân tố: + Các thơng tin phân tích hoạt động kinh doanh bao gồm thông tin chung thông tin chi tiết, cụ th ể đối tượng, hoạt đ ộng, lĩnh vực thông tin Sử dụng phương pháp liên hệ, h ồi qui, thay th ế liên hoàn để biết nguyên nhân ảnh hưởng đến tiêu kinh doanh mức độ ảnh hưởng chúng - Đề xuất giải pháp để không ngừng nâng cao k ết qu ả hi ệu qu ả kinh doanh doanh nghiệp Phân tích hoạt động kinh doanh rõ tồn tại, mặt h ạn ch ế công tác quản lý; tiềm chưa khai thác, s dụng; ều ki ện vận dụng giải pháp xu hướng tác động gi ải pháp… T phân tích hoạt động kinh doanh đề xuất giải pháp bi ện pháp cần thi ết đ ể đ ộng viên, khai thác nguồn lực có doanh nghi ệp cách có hi ệu 1.3 CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 1.3.1 Phương phap so sanh Phương pháp so sánh phương pháp xem xét ch ỉ tiêu phân tích cách dựa việc so sánh số liệu với tiêu sở (chỉ tiêu gốc) Phương pháp so sánh sử dụng rộng rãi m ột nh ững phương pháp chủ yếu dùng để phân tích hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Nó sử dụng tất ngành khoa học cu ộc s ống hàng ngày Nội dung phương pháp tiến hành so sánh đ ối chi ếu ch ỉ tiêu phản ánh hoạt động kinh doanh doanh nghiệp (chỉ tiêu ph ản ánh k ết qu ả hoạt động kinh doanh, tiêu phản ánh điều kiện hoạt động kinh doanh ch ỉ tiêu hiệu hoạt động kinh doanh) Phương pháp sử dụng thời kỳ so sánh có ều ki ện hoạt động tương tự Để phương pháp phát huy hết tính xác khoa học, q trình phân tích cần thực đầy đủ ba bước sau: Bước 1: Lựa chọn tiêu chuẩn để so sánh Trước hết chọn tiêu để so sánh chọn kỳ làm đ ược g ọi kỳ gốc Tùy theo mục tiêu nghiên cứu mà lựa chọn kỳ gốc cho phù hợp Nếu: • Kỳ gốc năm trước: Phù hợp với mục tiêu, nhu cầu, xu hướng phát tri ển đối tượng cần phân tích • Kỳ gốc năm kế hoạch : Mục tiêu, nhu cầu kết qu ả th ực hi ện có theo định mức hay khơng • Kỳ gốc năm thực hiện: tiêu thực hi ện kỳ h ạch toán hay kỳ báo cáo Bước 2: Điều kiện so sánh Để phép so sánh có ý nghĩa điều kiện tiên quy ết ch ỉ tiêu đ ược đem so sánh phải đảm bảo tính chất so sánh không gian thời gian: - Về thời gian: Các tiêu phải tính khoảng thời gian hạch toán (cụ thể tháng, quý, năm…) phải đồng mặt: - • Cùng phản ánh nội dung kinh tế • Cùng phương pháp tính tốn • Cùng đơn vị đo lường Về không gian: Các tiêu kinh tế cần phải quy đổi quy mô tương tự (cụ thể phận, phân xưởng, ngành ) Bước 3: Kỹ thuật so sánh Để đáp ứng cho mục tiêu so sánh người ta thường sử dụng kỹ thuật so sánh sau: - So sánh số tuyệt đối: Là kết phép trừ trị số kỳ phân tích so với kỳ gốc, kết so sánh biểu khối lượng, quy mô tượng kinh tế - So sánh số tương đối: Là kết phép chia tr ị s ố c kỳ phân tích so với kỳ gốc Kết so sánh bi ểu tốc độ phát tri ển, m ức đ ộ phổ biến tiêu kinh tế 1.3.2 Phương phap thay liên hoan Là phương pháp mà nhân tố thay theo m ột trình tự định để xác định xác mức độ ảnh hưởng chúng đến ch ỉ tiêu cần phân tích (đối tượng phân tích) cách cố định nhân t ố khác lần thay Bước 1: Xác định công thức Là thiết lập mối quan hệ nhân tố ảnh hưởng đến ch ỉ tiêu phân tích qua cơng thức định Cơng thức gồm tích số nhân tố ảnh h ưởng đến tiêu phân tích Bước 2: Xác định đối tượng phân tích So sánh số thực với số liệu gốc, chênh lệch có đ ối tượng phân tích Ví dụ: Gọi Q tiêu cần phân tích; a, b, c trình t ự nhân tố ảnh hưởng đến tiêu phân tích Thể phương trình: Q = a.b.c Đặt Q1: tiêu kỳ phân tích Q1 = a1.b1.c1 Q0: tiêu kỳ kế hoạch Q0 = a0.b0.c0 Q1 – Q0 = a1.b1.c1 – a0.b0.c0 = ΔQ: mức chênh lệch kỳ gốc, đối tượng cần phân tích Bước 3: Xác định mức độ ảnh hưởng nhân tố Thực theo trình tự bước thay (l ưu ý: nhân tố thay b ước trước phải giữ nguyên cho bước sau thay thế) Thay bước (cho nhân tố a) a0.b0.c0 thay a1.b0.c0 Mức độ ảnh hưởng nhân tố a là: Δa = a1.b0.c0 – a0.b0.c0 Thay bước (cho nhân tố b) a1.b0.c0 thay a1.b1.c0 Mức độ ảnh hưởng nhân tố b là: Δb = a1.b1.c0 – a1.b0.c0 Thay bước (cho nhân tố c) a1.b1.c0 thay a1.b1.c1 Mức độ ảnh hưởng nhân tố c là: Δc = a1.b1.c1 – a1.b1.c0 Tổng hợp mức độ ảnh hưởng nhân tố, ta có: Δa + Δb + Δc = ΔQ Bước 4: Tìm nguyên nhân làm thay đổi nhân tố Nếu nguyên nhân chủ quan xuất phát từ nội bọ phải tìm bi ện pháp khắc phục nhược điểm thiếu sót để kỳ sau thực tốt Bước 5: Đưa biện pháp khắc phục nhân tố chủ quan ảnh hưởng không tốt đến chất lượng kinh doanh đồng thời củng cố, xây dựng phương hướng cho kỳ sau Khi sử dụng phương pháp thay liên hoàn, phải xác định xác th ứ tự thay nhân tố ảnh hưởng Nếu thứ tự thay nhân tố bị thay đ ổi tùy tiện kết khơng đúng, tổng mức ảnh hưởng nhân tố không đổi Muốn xác định mức độ ảnh hưởng nhân tố cách đắn phải nghiên cứu nội dung kinh tế trình kình doanh, tức phải xác đ ịnh mối liên hệ thực tế tượng phản ánh trình tự thay liên hoàn 1.3.3 Phương phap hồi quy Là phương pháp tốn học vận dụng để phân tích mối quan hệ tượng nghiên cứu bao gồm nhiều yếu tố yếu tố có quan hệ tương quan với việc đơn vị, góp phần hợp lý hóa sách ti ết ki ệm ngu ồn lượng cho đất nước Đội ngũ cán công nhân viên đơn vị có nhiều kinh nghi ệm trình độ chuyên môn cao đảm bảo vận hành tốt hệ thống điện địa bàn tỉnh Doanh thu tăng có xu hướng tiếp tục tăng, tăng doanh thu th ể hiệu kinh doanh Điện lực Bắc Ninh Qua nội dung trình bày trên, ta thấy rõ vai trò, nhiệm vụ vơ quan trọng Điện lực Bắc Ninh, góp ph ần khơng nhỏ cho hồn thành nhiệm vu chung Tổng cơng ty điện l ực Miền Bắc.Đồng thời đóng góp lớn công phát tri ển kinh tế, xã h ội , ổn định Chính trị, đảm bảo tốt cho đời sống cho nhân dân gi ữ v ững an ninh Qu ốc gia TÓM TẮT CHƯƠNG Trong chương ta giới thiệu khái quát công ty Đi ện lực Bắc Ninh lịch sử hình thành, cấu tổ chức, chức , nhi ệm vụ ph ận phân tích tiêu kinh doanh điện đơn vị năm g ần Đưa thực trạng tình hình kinh doanh Điện lực Bắc Ninh Phân tích hiệu sử dụng yếu tố vào, phân tích hi ệu qu ả kinh doanh qua tiêu: điện thương phẩm, tổn thất điện năng, giá bán ện bình quân, doanh thu, cố Trong điều kiện nguồn nhân lực, phương ti ện, kh ả cung ứng hệ thống điện, giá điện,… việc tăng lượng ện thương phầm, giảm tỷ lệ tổn thất điện góp phần quan tr ọng tăng doanh thu hiệu kinh doanh đơn vị Qua q trình phân tích, ta thấy thực trạng hoạt động kinh doanh công ty Nhìn chung kết kinh doanh điện gần công ty Đi ện lực Bắc Ninh đạt hiệu cao, tiêu kinh doanh đạt kết qu ả đáng khen ngợi vượt kế hoạch EVN đề Bên cạnh đồ án phân tích yêu tố ảnh hưởng đến tiêu, mặt tích cực h ạn ch ế c công ty hoạt động kinh doanh Với thực trạng hoạt động kinh doanh điện công ty Đi ện l ực B ắc Ninh nêu chương 2, chương em đề xuất s ố giải pháp nâng cao kết hoạt động kinh doanh điện đơn vị CHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ KINH DOANH ĐIỆN NĂNG TẠI ĐIỆN LƯC BẮC NINH 3.1 THƯC TRẠNG Trong giai đoạn 2011-2012 sản lượng điện thương phẩm số lượng trạm biến áp tăng cho thấy hiệu công việc cán b ộ công nhân viên hoạt động kinh doanh công ty Tuy nhiên tr ước nh c ầu ngày lớn nhân dân năm ti ếp theo công ty ph ải ti ếp t ục phát huy nâng cao chất lượng dịch vụ mà cụ th ể s ản l ượng ện thương phẩm Tổn thất điện vấn đề công ty tr ọng quan tâm Mặc dù tỉ lệ tổn thất năm qua giảm xuống nhiều hạn chế cần tiếp tục cải thiện nhiều l ộ đường dây t ỉ l ệ t ổn thất lớn 5% gây ảnh hưởng tới tổn thất toàn điện lực Nguồn nhân lực cơng ty đảm bảo chất lượng có tính kế thừa cao nhiên trước tiến khoa học kĩ thuật đòi hỏi người dân cơng ty cần trọng việc đào tào nguồn nhân lực có trình đ ộ chun môn cao 3.2 ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 3.2.1 Giải pháp nâng cao suất lao động Năng suất yếu tố quan trọng để đánh giá hi ệu trình s ản xuất kinh doanh, khả cạnh tranh quốc gia ho ặc m ột ngành sản xuất Người ta khơng thể nói quốc gia có sức cạnh tranh cao n ếu suất lao động thấp, hiệu sử dụng đồng vốn kém, thiếu lực quản lý tiến khoa học, kỹ thuật không ứng dụng Trong năm gần suất lao động theo trạm bi ến áp đường dây tăng Năm 2013 suất lao động theo tr ạm bi ến áp 2,71 trạm/người, tới năm 2014 tăng lên 2,75 trạm/người Còn suất lao động theo số Km đường dây năm 2013 4,14 Km/người đến năm 2014 lên tới 4,73 Km/ người Chất lượng lao động công ty ngày nâng cao giúp đ ơn vị điều hành, quản lý tốt nên xảy cố đường dây trạm biến áp  Vì để trì tăng su ất lao đ ộng th ời gian t ới lãnh đạo công ty cần thực giải pháp: Sử dụng nhân lực có hiệu quả, trọng khâu tuyển chọn, bố trí, s d ụng lao động, đảm bảo lao động có trình độ, lực phù h ợp, đồng th ời tăng cường đào tạo để nâng cao trình độ, kỹ Ngồi lãnh đạo Đi ện lực c ần rà soát l ại công ty Điện Lực chi nhánh Điện Lực huyện s ố l ượng cán b ộ công nhân viên làm việc xem lượng lao động công ty sao, xem s ố l ượng lao động vào biên chế công ty s ố l ượng lao động làm hợp đ ồng với cơng ty từ có kế ho ạch tuyển thêm lao động vài năm t ới,trong lượng lao động làm hợp đồng thấy thừa c gi ảm h ết hạn hợp đồng Rà soát lại từ tổ chức quản lý, tổ chức sản xuất, thi ết bị, công ngh ệ, lao động, vật tư, nguyên liệu đánh giá điểm mạnh, ểm yếu, c h ội thách thứ khâu, phận, vấn đề quan tr ọng doanh nghiệp toàn doanh nghiệp Trên sở để tìm biện pháp khắc phục cho vấn đề cụ thể, khâu phận cụ thể tổng th ể doanh nghiệp Đổi doanh nghiệp cho phù hợp với điều kiện hi ện nay, bao gồm đổi hình thức doanh nghiệp, máy quản lý doanh nghiệp tổ chức s ản xuất kinh doanh doanh nghiệp cho phù hợp với xu phát tri ển th ời kỳ h ội nhập kinh tế nay, chiến lược Công ty đa quốc gia Áp dụng công cụ quản lý nhân hi ệu doanh nghi ệp, hi ện áp dụng nhiều doanh nghiệp gi ới Ví dụnhư KPI (Key Performance Indicator) cơng cụ đo l ường, giúp đánh giá hi ệu qu ả công việc thể hi ện qua số li ệu, tỷ l ệ, tiêu đ ịnh lượng, nhằm phản ánh hiệu hoạt động tổ chức phận chức hay cá nhân Để suất lao động tăng tốc nữa, vấn đề có ý nghĩa tiên quy ết nhận thức đầy đủ vai trò suất lao động ều kiện m ới Năng suất lao động nhân tố định lực cạnh tranh quốc gia th ời kỳ dài, không ngắn hạn Suốt thập kỷ qua, n ền kinh tế nước ta chủ yếu phát triển theo chiều rộng, dựa khai thác lao động giá r ẻ tài nguyên thiên nhiên, tăng cường độ lao động tăng vốn đầu tư chưa th ật s ự tính tốn đầy đủ đến hệ lụy hạn chế nên suất lao đ ộng tăng không ổn định, dẫn đến lực cạnh tranh quốc gia mức thấp Việc phải tăng suất cá nhân, huấn luyện đào tạo tay ngh ề cho công nhân điều quan tr ọng, đồng th ời cần ph ải cải ti ến cách th ức điều hành cho khoa học, hợp lý để người lao động yên tâm làm việc đ ạt hiệu cao nhất, cần phải tiết kiệm nhiên liệu đầu vào, áp d ụng công ngh ệ tiên tiến vào dây chuyền sản xuất.… Tóm lại, suất lao động tiêu chất l ượng có vai trò r ất quan trọng doanh nghiệp toàn ngành Điện lực Để nâng cao suất lao động, nỗ lực toàn diện nhiều mặt thường xuyên liên tục c doanh nghiệp, cần có hỗ trợ Chính phủ cấp quy ền theo tinh 3.2.2 Giải phap nâng cao sản lương điện thương phâm Chỉ tiêu điện thương phẩm tiêu quan trọng ảnh hưởng đến tiền lượng người lao động chi phí khác ện l ực Trong chương ta thấy sản lượng điện thương phẩm theo thống kê năm gần không ngừng tăng, cụ thể năm 2012 sản lượng đạt 2207,02 tr.kWh, năm 2013 đạt 2778,8 tr.kWh tăng 25,91 % so với năm 2012, đến năm 2014 đ ạt 3323,65 tr.kWh Sản lượng điện bán cho khách hàng tăng vượt kế ho ạch công ty đề Để nâng cao sản lượng điện thương phẩm tăng cao hàng năm cơng ty đặt mục tiêu giải pháp sau: Tối ưu hóa sơ đồ lưới điện phải có độ dự trữ tính linh hoạt cao cung cấp điện an toàn ổn định, bảo đảm chất lượng điện (đi ện áp tần s ố) cho phát triển kinh tế xã hội Theo dõi chặt chẽ công tác ều hành cung c ấp điện; xây dựng phương án cấp điện hợp lý, giảm thời gian phạm vi ngừng cung cấp điện công tác, thực nghiêm túc thông báo ngừng gi ảm m ức cung cấp điện; Trường hợp phải ngừng cấp điện theo kế hoạch ph ải k ết h ợp với sửa chữa cải tạo, việc cắt điện lưới điện, tiến hành cắt ện tập kết đầy đủ vật tư, vật liệu nhân lực trường Đẩy nhanh ti ến đ ộ cơng trình đầu tư xây dựng, sửa chữa lớn lưới ện đảm bảo ch ất l ượng điện cung cấp cho khách hàng Nâng cấp đồng lưới điện 110kV lưới trung áp để giảm thi ểu thời gian cắt điện, rút ngắn thời gian xử lý cố, nâng cao độ tin c ậy cung c ấp ện để tăng sản lượng điện thương phẩm Đảm bảo cung cấp điện ổn định cho khách hàng công nghi ệp l ớn, khu công nghiệp quan trọng cách lập kế hoạch cắt điện hợp lý, tăng cường tu bổ, sửa chữa thường xuyên hạn chế cố hệ thống lưới điện từ đ ể hệ thống cấp điện ổn định góp phần làm sản l ượng ện thương ph ẩm tăng cao  Việc lập kế hoạch cắt điện công tác tháng, tuần phải phù hợp v ới kh ả nhân lực, phương tiện; phải kết hợp nhiều công tác xuất tuyến để giảm số lần cắt điện; cắt điện vào ban đêm ngày nghỉ, hạn chế ảnh hưởng đến sở sản xuất lớn  Thời gian sửa chữa lưới điện cần rút ngắn cách kh ảo sát kỹ hi ện trường, dự kiến tình phát sinh để chuẩn bị nhân lực, vật tư, phương tiện phù hợp; kiên không cắt điện cho phép kéo dài thời gian điện chuẩn bị nhân lực, vật tư, phương ti ện thi công không chu đáo Các đơn vị cần nâng cao chất lượng ki ểm tra đ ịnh kỳ l ưới điện để phát sửa chữa kịp thời khiếm khuyết lưới điện, nắm vững tình trạng khả vận hành thi ết bị, h ạn ch ế s ự c ố đột xuất Các cố phải điều tra tìm ngun nhân cách xác có biện pháp ngăn ngừa cố tái diễn Làm việc với khách hàng lớn nắm lại nhu cầu phụ tải, ký biên b ản th ỏa thuận giải pháp cung cấp điện, điều hòa phụ tải ti ết ki ệm ện đ ể đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục Hỗ tr ợ khách hàng lập k ế ho ạch th ực tiết kiệm điện ban hành quy định sử dụng điện ti ết kiệm doanh nghiệp Cải tiến thủ tục cấp điện để đưa nhanh phụ tải vào sử dụng Đây giải pháp hiệu để tăng điện thương phẩm, đồng th ời cải thi ện ch ất lượng dịch vụ khách hàng Nội dung rút ngắn thời gian lắp đặt công tơ nghiệm thu đóng điện trạm biến áp cần th ực hi ện b ằng cách s ắp xếp lại nhân lực phận, ban hành quy định trách nhiệm cho cá nhân cụ thể, thời hạn giải công việc, giao trách nhiệm ki ểm tra giám sát giải vướng mắc cho cán quản lý 3.2.3 Giải phap nâng cao gia ban điện bình quân Do thực tốt khâu quản lý khách hàng, áp giá cho đối tượng, nâng tỷ trọng tiêu thụ công nghiệp, dịch vụ, Điện lực Bắc Ninh tích cực triển khai nên giá bán bình quân Điện lực cao so với kế hoạch Năm 2012 giá bán điện bình quân 1258,15 đ/kWh đến năm 2013 1384,7 đ/kWh, năm 2013 tăng 10,06% so với năm 2012 Đến năm 2014 giá bán điện bình quân 1423 đ/kWh, năm 2014 tăng 2,82% so với năm 2013 Hàng năm, Điện lực xây dựng phương án nâng cao giá bán bình quân Từ phương án lập quý, Điện lực xây dựng kế hoạch chi ti ết cho tháng để thực Những việc Điện lực thực để nâng cao giá bán điện bình quân là: Thực điều tra áp giá theo quy trình kinh doanh ện năng, ki ểm tra rà soát chặt chẽ việc kê khai tăng giảm s ố khách hàng s dụng ện, m ục đích s dụng điện địa bàn quản lý Đặc biệt khách hàng có giá bán ện hi ện đăng ký hợp đồng phục vụ cho mục đích sản xuất để tránh trường hợp khách hàng thay đổi mục đích sử dụng khơng với hợp đồng ký kết gây th ất thoát giá bán ngành điện kịp thời xử lý nghiêm vi phạm Thực kiểm tra khách hàng có s ố hộ >01 hộ đ ể tránh tr ường h ợp khách hàng chuyển nơi khác tách c ấp m ới đ ể ều ch ỉnh cho với thực tế, tránh trường hợp khách hàng cố tình đăng ký sai đ ể hưởng l ợi giá bán điện Tăng cường lắp đặt công tơ giá, đặc biệt nhóm khách hàng sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có giá bán cao Phối hợp với khách hàng có trạm biến áp chuyên dùng đ ể th ỏa thuận tống phương án cắt điện phục vụ công việc sửa chữa, thay th ế vào ngày chủ nhật vào thấp điểm để hạn chế tối đa thời gian ện vào khung cao điểm dẫn đến làm giá bán điện bình quân Tăng cường kiểm tra sử dụng điện, kiểm tra hệ th ống đo đếm ện khách hàng, đặc biệt khách hàng có s ản l ượng l ớn đ ể tránh tr ường hợp hệ thống đo đếm bị cố mà không phát kịp thời dẫn đến th ất điện Tăng cường cơng tác kiểm tra chống trộm cắp điện, kiểm tra định kỳ hệ thống đo đếm điện Tính tốn bồi thường, tiền phạt vi phạm sử dụng ện, tính tốn truy thu điện công tơ mất, cháy, kẹt đảm bảo tính đúng, tính đ ủ sản lượng, tránh biểu tiêu cực, thất thoát tiền điện 3.2.4 Giải phap giảm tổn thất điện Tổn thất điện có vai trò quan trọng định hiệu qu ả kinh doanh Điện lực Bắc Ninh Giảm tổn thất vừa góp phần thực sách tiết kiệm Đảng Nhà nước đề ra, vừa nâng cao hiệu kinh doanh, làm tăng doanh thu cho Điện lực Bắc Ninh Công tác giảm TTĐN năm 2013 có chuyển biến rõ rệt thực tích cực có hiệu biện pháp theo chương trình giảm TTĐN đề ra, kết năm 2013 tỷ lệ tổn thất điện 5,81% giảm 0.54% so với kế hoạch NPC giao giảm 0,63% so với năm 2012 Tổn thất điện Công ty thực năm 2014 4,96%, giảm 0,69% so với kế hoạch NPC giao giảm 0,85 so với năm 2013 Công tác giảm tổn thất điện công ty làm tốt đ ến năm 2014 tỷ lệ tổn thất < 5% Tuy nhiên số lộ đường dây tổn th ất v ẫn l ớn 5% C Chính hàng tháng, ban đạo có tổ chức họp định kỳ đánh giá kết thực tháng kế hoạch cho tháng ti ếp theo Hàng quý, có tổng hợp báo cáo kết thực quý Ban ch ỉ đ ạo gi ảm TTĐN c Công ty để đưa giải pháp để trì giảm lượng tổn thất tốt n ữa Việc xây dựng thực chương trình, biện pháp làm gi ảm tổn th ất điện Điện lực Bắc Ninh là: Các biện pháp giảm tổn thất kỹ thuật: Xây dựng phương án kết dây hợp lý lưới điện trung áp đ ể chủ động điều hành lưới điện Tính tốn lựa chọn điện áp vận hành tối ưu t ại xu ất tuyến trung áp trì điện áp v ận hành tối ưu TBA 110kV, TBA trung gian; Khai thác chương trình tính tốn lưới ện PSS/DEPT vi ệc tính tốn tổn thất điện lưới điện làm sở giao tiêu TTĐN cho Điện lực; Thực tiến độ, chất lượng cơng trình ĐTXD, SCL l ưới ện hạng mục Công ty duyệt; Thực hoán chuyển máy biến áp vận hành non tải, tải v ận hành kinh tế trạm biến áp; Thực cải tạo, nâng cấp điện áp vận hành đường dây 10kV lên 22kV, chuyển đổi nâng cấp điện áp số trạm biến áp phụ tải lấy điện từ lưới 10kV sang lưới 35kV để chống tải đường dây, trạm biến áp trung gian (Lộ 971 TG Băc Ninh; ĐZ 10kV nhánh 250 xe thuộc lộ 971-E74; CQT ĐZ 10kV l ộ 971 TG Quê Vo; l ộ 971 TG Ch ờ,…) Tiến tới xóa bỏ trạm TG Đơng Bình, TG Bắc Ninh,…; xóa lưới 10kV khu vực thành phố Bắc Ninh; Tất khách hàng sản xuất mà máy móc thiết bị cơng nghệ có Cos φ thấp, có phát sinh sóng hài bậc cao (đặc bi ệt luy ện cán thép), đ ưa vào vận hành bắt buộc KH phải lắp hệ tụ bù máy biến áp phải có cu ộn th ứ cấp đấu ∆ để hạn chế sóng hài bậc cao ảnh hưởng tới phụ tải khác gây tổn thất điện lưới; Rà soát tổn thất lưới điện hạ đặc biệt làng ngh ề có hệ s ố Cos φ thấp để đưa vào kế hoạch lắp tụ bù 0,4kV Do đặc thù bi ểu đồ s d ụng ện phụ tải sinh hoạt, nên lắp cứng xảy tượng bù th ừa vào ban đêm, lắp bù tự động 4-7 cấp giá thành đắt Bi ện pháp hi ệu qu ả thay bù tự động Rơle thời gian Cơngtăct (gi ảm ¼ kinh phí so v ới bù tự động); Phối hợp đơn vị tr ực thuộc NPC để đ ẩy nhanh ti ến đ ộ xây d ựng dự án ĐZ&TBA 110kV: Châu khê 2, Thu ận Thành 3, Qu ế Võ xu ất tuyến 22kV, 35kV sau TBA 110kV để đáp ứng tình hình cung c ấp ện cho khu vực thị xã T S ơn, huyện Thuận Thành huyện Quế Võ Đ ồng th ời đẩy nhanh tiến độ th ực dự án c ải tạo lưới ện nông thôn vốn vay n ước (DEP, KFW); Điện lực phải xây dựng chương trình giảm tổn thất sát với thực tế, không nêu chung chung, phải nêu công việc, lộ trình cụ th ể Phân cơng rõ nhi ệm vụ, trách nhiệm phận để thực Chủ động phân tích, đánh giá đề biện pháp giảm TTĐN đường dây trung áp, TBA có tỷ l ệ tổn thất lớn báo cáo kết họp giao ban hàng tháng; Hàng tháng thống kê khách hàng phải trả tiền mua CSPK lớn, sau ĐL cử nhân viên đến kiểm tra, tư vấn cho KH đ ể đề ngh ị khách hàng l ắp m ới lắp bổ sung tụ bù, đảm bảo hệ số Cosφ đạt yêu cầu quy định; Phối hợp với Sở Công thương thực chương trình tư v ấn, yêu c ầu doanh nghiệp lắp đặt “khởi động mềm” cho động lớn sử dụng bi ến tần trình khởi động làm việc nhằm ti ết ki ệm ện gi ảm tổn thất; Biện pháp giảm tổn thất thương mại: Quản lý chặt chẽ hệ thống công tơ đo đếm đầu nguồn, công tơ đo đ ếm ranh giới (qua hệ thống đo xa) công tơ tổng tr ạm bi ến áp Khai thác phân hệ tổn thất phân hệ đo đếm CMIS để phục vụ quản lý TTĐN l ập báo cáo hàng tháng; Tăng cường công tác kiểm tra sử dụng điện, ki ểm tra định kỳ hệ thống đo đếm điện, nhằm phát xử lý kịp trường hợp công tơ mất, cháy, kẹt; Tổ chức thực công tác thay định kỳ đối v ới s ố công tơ đ ến h ạn ki ểm định, đảm bảo hoàn thành vượt kế hoạch giao  Môt số kế hoach đâu tư để giảm tổn thất cho năm 2015: Đầu tư cải tạo, nâng cấp đường dây từ 10kV lộ972-TG Dâu lên vận hành cấp điện áp 22kV Nhận thấy đường dây 972-TG Dâu (Thuận Thành -Bắc Ninh) lộ dây có t ỷ l ệ tổn thất cao công ty vài năm gần đây, v ới nhu cầu tiêu thụ điện xã thuộc huyện Thuận Thành ngày tăng, nhiên q trình sửa chữa nâng cấp khơng đồng bộ, hệ th ống lưới ện c đường dây chưa đủ khả đáp ứng, gây tổn thất kỹ thu ật so v ới l ộ đường dây thuộc công ty quản lý Một số đặc điểm thông số đường dây 10kV lộ 972-TG Dâu: + Tổng chiều dài đường dây nhánh 972-TG Dâu: 13,25km (bao gồm đường trục nhánh rẽ) + Dây dẫn: sử dụng loại dây nhôm lõi thép AC-70, AC-50, AC-35, cáp đồng ngầm 22kV -3x50mm2 + Cột điện: sử dụng cột ly tâm cao 16m, 12m, 10m cột chữ H cao 8,5m + Cách điện: sử dụng cách điện đứng VHD-10, VHD-15, VHD-24 cách điện treo ΠC-70 + Khu vực cấp điện: xã Nguyệt Đức, Hà Mãn, Ngũ Thái, Song Liễu, Xuân Lâm – huyện Thuận Thành - tỉnh Bắc Ninh + Tổng số MBA đấu nối lộ 972-TG Dâu: 23MBA/23TBA với tổng cơng suất đặt 7090kVA (trong có 07MBA/07TBA cải tạo, nâng cấp v ận hành lên 22kV theo đề án khác) +Tại thời điểm dây dẫn đường trục 972-TG Dâu vận hành tải với dòng điện Imax=380A (109,7% dòng định mức) Thực giải pháp cải tạo, nâng cấp đường dây: - Cải tạo nâng cấp điện áp tuyến đường dây 10kV lên 22kV với tổng chi ều dài 7,85 km - Xây dựng bổ sung tuyến cáp ngầm 22kV với tổng chiều dài 0,08 km - Lắp đặt trạm cắt liên lạc đường dây 22kV cải tạo, nâng c ấp đường dây 972-TG Dâu với đường dây 22kV có (cải tạo lộ 974-TG Đơng Cơi) - Cải tạo, nâng cấp điện áp vận hành 16 TBA từ c ấp ện áp 10kV lên 22kV Hiệu đạt cải tạo nâng cấp: - Làm giảm tổn thất cho tồn cơng ty 0,032% - Khai thác hiệu sau trạm bi ến áp 110kV Thu ận Thành đ ược đưa vào vận hành - Lưới điện đảm bảo vận hành an toàn, liên tục cung cấp ện cho khách hàng - Đáp ứng nhu cầu phụ tải tương lai khu vực C ải thi ện chất lượng điện Tính tốn hiệu đ ạt với lượng tổn thất có th ể gi ảm 0,032% nâng cấp điện áp lộ đường dây sau: Ta có bảng điện nhận năm 2012, 2013 điện nhận kế hoạch năm 2014 Bảng 3.1: Sản lương điện nhận năm 2012, 2013 va kế hoach năm 2014 Năm Điện nhận (Triệu.kWh) 2012 2359,01 2013 2950,27 So vơi năm trước 25,06% 2014 3370,43 14,24% Nguồn: Phòng kinh doanh - Cơng ty Điện Lực Băc Ninh Nhìn vào bảng ta dự báo điện nhận đầu nguồn năm 2015 tăng 10% so v ới năm 2014 Vậy điện nhận theo dự báo năm 2015 3707,47 (Triệu.kWh) =>Khi giảm lượng tổn thất 0,032% lượng điện đầu nguồn mua giảm: 3707,47x 0,032% = 1,19 (Triệu.kWh) Ta có giá mua điện cơng ty nhà máy tính trung bình cho c ả th ời điểm năm 2013 1175,35 đ/kWh (do lượng điện mua công ty năm 2013 2950,268 Tr.kWh chi phí mua điện nhà máy năm 2013 3467595 Tr.đ => giá mua bình qn 1175,35 đ/kWh) nên ta d ự báo giá mua ện trung bình cho th ời điểm công ty năm 2015 tăng 10% so v ới năm 2013.Lý năm 2014 không xét đến năm 2014 không thay đổi giá bán bình qn nên giá mua điện cơng ty không thay đổi nhiều so với năm 2013 Khi giá mua điện nhận theo dự báo năm 2015 là: 1175,35 × (100% + 10%) = 1292,89 (đ/kWh) Chi phí mua điện đầu nguồn tiết kiệm đượclà: 1,19 x 106 x 1292,89 = 1,54 ( tỉ đồng) Tổng mức đầu tư: 7,574 (tỉ đồng) Trong đó: + Xây lắp: 4,547 (tỉ đồng) + Thiết bị: 1,559 (tỉ đồng) + CP khác: 0,779 (tỉ đồng) + Dự phòng: 689 (tỉ đồng) Vậy với chi phí đầu tư cho dự án nâng c ấp, cải tạo đường dây lộ 7,547 (tỉ đồng) thời gian hồn vốn là: Thv = = 4,9 (năm) hay năm 11 tháng 3.2.5 Giải pháp nâng cao chất lượng cung ứng điện Năm 2014 Công ty Điện Lực Bắc Ninh phấn đấu hoàn thành đạt ch ỉ tiêu mức tiêu EVN giao cho Đ ể làm đ ược ều có giải pháp giúp giảm tiêu độ tin cậy giảm số cố như: Thực rà soát đánh giá, củng cố l ưới ện vận hành hi ện có c đ ơn v ị quản lý Chất lượng vật tư, thiết bị l ưới điện phải th ống kê đánh giá ch ất lượng nhằm loại bỏ, thay ho ặc sửa chữa vật tư thi ếu bị có chất lượng khơng tốt Dự báo ph ụ tải năm tới, kết hợp quy hoạch phát tri ển lưới ện đ ể chuẩn bị săn sàng cho công tác đầu tư xây dựng năm Thực nghiêm túc chương trình OMS kết h ợp vớiáp dụng khoa học cơng nghệ đ ể có c sở đánh giá th ực tế đ ộ tin c ậy lưới điện từ đ ề giải pháp giảm cố, nâng cao độ tin cậy lưới điện Nâng cao kỷ lu ật vận hành, thực nghiêm chỉnh công tác ki ểm tra l ưới điện Thực chương trình củng cố, nâng cao chất l ượng cơng tác quản lý kỹ thuật, thực nghiêm chỉnh quy trình tiêu v ới ph ải ều tra cố rõ ràng theo quy định cố sảy Đẩy mạnh công tác hướng dẫn, bồi huấn công tác qu ản lý đ ể đ ảm b ảo thực công tác quản lý giảm suất cố Cải tiến quy trình tác nghiệp, nâng cao trách nhi ệm đơn v ị đ ể đ ẩy nhanh tiến độ tri ển khai cơng trình cải tạo, nâng c ấp l ưới ện, triển khai cụ th ể để đảm bảo nguồn vốn cho dự án nâng c ấp cải tạo l ưới điện Hoàn thiện dự án lắp đặt tụ bù, đẩy mạnh cơng tác cải tạo lưới điện để tránh tình trạng tải giúp làm giảm cố dễ sảy Ta thấy việc nâng cao tiêu độ tin cậy góp phần giúp làm gi ảm su ất c ố, từ làm gi ảm thời gian điện, giúp tăng lượng ện thương phẩm làm doanh thu bán điện tăng lên nhiều KẾT LUẬN CHƯƠNG III Trong chương em trình bày giải pháp v ề qu ản lý gi ải pháp v ề kỹ thuật, em so sánh lượng điện thương phẩm năm th ực t ế mà Công ty Điện lực Bắc Ninh đạt để từ phân tích đánh giá đ ưa đ ược giải pháp cụ thể để nâng cao sản lượng điện thương phẩm này, sau em đánh giá tiêu khác nâng cao suất lao đ ộng, nâng cao doanh thu tiền bán điện, nâng cao giá bán ện bình quân gi ảm thi ểu ện tổn thất Công ty, phương pháp so sánh thay th ế liên hoàn chương em thấy kết tiêu thực tế tính tốn sao, cuối em xin đề xuất gi ải pháp đ ể nâng cao hi ệu qu ả c ch ỉ tiêu đồng thời nâng cao hiệu kinh doanh tồn Cơng ty đ ể có đ ược kết kinh doanh tốt vào năm sau Trong phần em để xuất số giải pháp mặt kỹ thuật qu ản lý để giải tổn thất điện Những giải pháp phù h ợp v ới ều ki ện có cơng ty việc giảm tổn thất điện Tuy nhiên m ới ch ỉ dừng lại công tác đề xuất, chưa áp dụng vào thực tế, nên chưa xác định lượng tiết kiệm Do cần có thời gian để tiến hành áp dụng gi ải pháp ... hoat đông kinh doanh 1.2.3.1 Vai trò phân tích hoạt động kinh doanh Phân tích hoạt động kinh doanh công cụ qu ản lý kinh tế có hi ệu qu ả hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Hiện doanh nghiệp... động kinh doanh cơng cụ quản lý kinh tế có hiệu hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Hiện doanh nghi ệp hoạt động kinh doanh điều kiện kinh tế thị trường, vấn đề đặt lên hàng đầu phải hoạt động kinh. .. động kinh doanh giúp doanh nghiệp nhìn nhận đ ắn khả năng, sức mạnh hạn chế doanh nghi ệp Chính sở doanh nghiệp xác định đ ắn mục tiêu chiến lược kinh doanh có hiệu Phân tích hiệu kinh doanh biện
- Xem thêm -

Xem thêm: Dồ an thực tập kinh doanh diện nang, Dồ an thực tập kinh doanh diện nang, Bảng 1.1: So sánh tính ưu việt của các phương pháp, CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNGHOẠT ĐỘNG KINHDOANH ĐIỆN NĂNG CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẮC NINH, Bảng 2.2: Bảng một số chỉ tiêu giai đoạn 2012-2014, Bảng 2.5: Sản lượng điện thương phẩm giai đoạn 2012 đến 2014, Bảng 2.9: Doanh thu điện năng giai đoạn 2012 - 2014, Chi phí khác như điện, nước, chi phí khác bằng tiền

Mục lục

Xem thêm