chuyen đề đổi mới ktra đánh giá

13 72 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/09/2019, 19:32

PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ1. Sự cần thiết của chuyên đề:“Mục tiêu giáo dục là đào tạo con người Việt Nam phát triển toàn diện có đạo đức tri thức, sức khỏe thẩm mỹ và nghề nghiệp, trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; hình thành và bồi dưỡng nhân cách phẩm chất và năng lực công dân, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. (Điều 2 Luật Giáo dục của nước CHXHCN Việt Nam 2005).Trong những năm qua, đất nước ta chuyển mình trong công cuộc đổi mới sâu sắc và toàn diện: từ một nền kinh tế tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước. Chuyển từ chính sách ”đóng cửa” sang chính sách “mở cửa” làm bạn với các nước trong cộng đồng thế giới. Với công cuộc đổi mới, chúng ta có nhiều thành tựu to lớn rất đáng tự hào về phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội, trong đó giáo dục đã có một cuộc cách mạng thực sự.`Khác với những lần cải cách giáo dục trước đây (năm 1950, 1956, 1980), lần này ngành giáo dục chỉ tập trung đổi mới chương trình giáo dục phổ thông (từ Tiểu học qua Trung học cơ sở đến Trung học phổ thông). Tuy nhiên, cần hiểu chương trình theo nghĩa rộng như Luật định: “Chương trình giáo dục phổ thông thể hiện mục tiêu giáo dục; quy định chuẩn kiến thức, kỹ năng, phạm vi và cấu trúc nội dung giáo dục phổ thông; phương pháp và hình thức tổ chức hoạt động giáo dục, cách thức đánh giá kết quả giáo dục đối với các môn học ở mỗi lớp và mỗi cấp học của giáo dục phổ thông” (Điều 29, mục II Luật Giáo dục – 2005). Như vậy, đổi mới chương trình giáo dục phổ thông phải là quá trình đổi mới từ mục tiêu, nội dung, phương pháp đến phương tiện giáo dục, đánh giá chất lượng giáo dục, kể cả việc đổi mới các xây dựng chương trình, từ quan niệm cho đến quy trình kỹ thuật và đổi mới hoạt động quản lý cả quá trình này. Trong đó, đổi mới kiểm tra đánh giá là công cụ quan trọng, chủ yếu xác định năng lực nhận thức người học, điều chỉnh quá trình dạy và học; là động lực để đổi mới phương pháp dạy học, góp phần cải thiện, nâng cao chất lượng đào tạo con người theo mục tiêu giáo dục.Tuy nhiên, trong nhiều năm thực hiện đổi mới giáo dục đã trôi qua, ngoài những kết quả đạt được về quy mô, về đa dạng hoá các loại hình đào tạo, về xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện dạy học… thì chất lượng giáo dục vẫn là một vấn đề làm cho chúng ta vẫn phải băn khoăn nhiều nhất. Hiệu quả của đổi mới phương pháp giáo dục ở nhiều nơi còn quá chênh lệch và không cao mà nguyên nhân chủ yếu là do nhận thức đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá còn chưa đồng bộ “thi thế nào thì học thế ấy”.Hiện nay, do nhiều lí do mà việc kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh trong các trường THCS, giáo viên chưa đề cao đến việc kiểm tra đánh giá ở lĩnh vực nhận thức của học sinh. Như giáo viên mới chỉ đánh giá để biết được mức độ tiếp thu kiến thức và kỹ năng của người học mà chưa chú ý đến yêu cầu thực hiện những công việc có ý nghĩa giống với những thách thức đời thường sẽ gặp sau này để xem người học hình thành kỹ năng đến mức nào. Theo các nhà nghiên cứu giáo dục thì cái quan trọng nhất trong việc đào tạo ở THCS là dạy cách học, do vậy việc nâng cao mức độ đánh giá cần được quán triệt khi chọn nội dung đánh giá cũng như hình thức đánh giá và đặc biệt cần phải bảo đảm nguyên tắc Kiểm tra đánh giá của giáo viên phải kích thích được sự tự kiểm tra đánh giá của người học và kiểm định được chính xác, khách quan thành quả học tập và mức độ đạt được mục tiêu dạy học. Vì vậy, chọn chuyên đề này là tìm ra các giải pháp đánh giá toàn diện, chính xác kết quả học tập cần sử dụng đồng bộ, có hiệu quả các hình thức kiểm tra đánh giá đúng kết quả học tập của học sinh từ đó đổi mới phương pháp dạy học của giáo viên đáp ứng yêu của thực tế và đây cũng là hướng quy hoạch giáo dục trong tương lai. Xuất phát từ những lý do khách quan, chủ quan như đã phân tích, Trường THCS An Thạnh Đông đã nghiên cứu chuyên đề: “Đổi mới kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển năng lực học sinh”.2. Mục đích nghiên cứu:Qua việc nghiên cứu lý luận và thực tiễn, đề xuất và lý giải những biện pháp đổi mới kiểm tra đánh giá ở trường THCS An Thạnh Đông, từ đó góp phần nhỏ bé của mình vào việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho HS.3. Nhiệm vụ nghiên cứu: Xác định cơ sở khoa học của việc quản lý chỉ đổi mới kiểm tra đánh giá. Phân tích thực trạng việc quản lý, chỉ đạo đổi mới kiểm tra đánh giá ở trường THCS An Thạnh Đông Đề xuất và lý giải một số biện pháp đổi mới kiểm tra đánh giá ở trường THCS An Thạnh Đông trong giai đoạn hiện nay.4. Phạm vi nghiên cứu: Vì thời gian nghiên cứu có hạn, nên đề tài này tôi chỉ tiến hành nghiên cứu ở trường THCS An Thạnh Đông.5. Đối tượng nghiên cứu:Đổi mới kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển năng lực học sinh ở trường THCS An Thạnh Đông.6. Phương pháp nghiên cứu: Phương pháp nghiên cứu lý luận Phương pháp nghiên cứu thực tiễn Phương pháp nghiên cứu hỗ trợPHẦN II: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ1. Những cơ sở khoa học về đổi mới kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển năng lực học sinh:1.1. Cơ sở lí luận:Kiểm tra đánh giá là quá trình thu thập và xử lý thông tin về trình độ, khả năng thực hiện mục tiêu học tập của học sinh về tác động và nguyên nhân của tình hình đó, nhằm tạo cơ sở cho những quyết định của giáo viên và nhà trường, cho bản thân học sinh để học sinh học tập ngày một tiến bộ hơn. Phương tiện và hình thức quan trọng của đánh giá là kiểm tra.Hoạt động dạy và học luôn cần có những thông tin phản hồi để điều chỉnh kịp thời nhằm tạo ra hiệu quả ở mức cao nhất thể hiện ở chất lượng học tập của học sinh. Dạy học căn cứ kết quả đầu ra cần thông tin phản hồi đa dạng. Về phương diện này chất lượng học tập được xem như chất lượng của một sản phẩm đang trong giai đoạn hình thành và hoàn thiện. Sự điều chỉnh, bổ sung những kiến thức, kỹ năng, thái độ còn chưa hoàn thiện giúp cho chất lượng học tập trở thành tri thức bền vững cho mỗi học sinh. Việc kiểm tra chất lượng học tập sẽ giúp cho các nhà quản lý giáo dục, các giáo viên và bản thân học sinh có những thông tin xác thực, tin cậy để có những tác động kịp thời nhằm điều chỉnh và bổ sung để hoàn thiện sản phẩm trong quá trình dạy học.Qui trình kiểm tra đánh giá kết quả học tập là quá trình tự sử dụng các hình thức kiểm tra đánh giá khác nhau trong suốt quá trình dạy học môn học nhằm rèn luyện việc đạt các mục tiêu đã xác định trong đề cương môn học. Có 2 hình thức kiểm tra đánh giá: Kiểm tra đánh giá thường xuyên xuyên là hoạt động của giáo viên sử dụng các kĩ thuật đánh giá khác nhau trong các hình thức tổ chức thực hiện giờ dạy (lí thuyết, thảo luận, thực hành, thí nghiệm, hoạt động theo nhóm, tự học, tự nghiên cứu,…).Kiểm tra đánh giá định kì là hoạt động của giáo viên vào những thời điểm đã được qui định trong phân phối chương trình.Hướng tới kiểm tra đánh giá công bằng, khách quan, kịp thời và không bỏ sót kết quả học tập của học sinh, phải có tác dụng giáo dục và động viên học sinh, giúp học sinh sửa chữa thiếu sót kịp thời. Bộ công cụ đánh giá sẽ được bổ sung các hình thức đánh giá khác như đưa thêm dạng câu hỏi, bài tập trắc nghiệm; chú ý hơn tới đánh giá cả quá trình lĩnh hội tri thức của học sinh, quan tâm tới mức độ hoạt động tích cực, chủ động của học sinh trong từng tiết học, cả tiết tiếp thu kiến thức mới và tiết thực hành, thí nghiệm. Điều này đòi hỏi giáo viên phải bỏ nhiều công sức hơn cũng như công tâm hơn trong việc kiểm tra đánh giá. Lãnh đạo nhà trường cần quan tâm và giám sát hoạt động này. Đánh giá kết quả học tập của học sinh, thành tích học tập của học sinh không chỉ đánh giá kết quả cuối cùng mà chú ý cả quá trình học tập. Trong đó cần chú ý: Không tập trung vào khả năng tái hiện tri thức mà chú trọng khả năng vận dụng tri thức trong việc giải quyết các nhiệm vụ phức hợp. Căn cứ vào đặc điểm của từng môn học và hoạt động giáo dục ở mỗi cấp học, cần có quy trình đánh giá bằng điểm kết hợp với nhận xét của giáo viên cho từng môn học và hoạt động giáo dục. Đổi mới kiểm tra đánh giá bao gồm cả đổi mới hình thức đánh giá, phương thức đánh giá, phương tiện đánh giá, tiêu chí đánh giá, thiết kế đề kiểm tra để đánh giá học sinh. 1.2. Cơ sở thực tiễn: Do phải đối phó với áp lực thi cử nặng nề mà nhiều giáo viên vẫn chưa đổi mới phương pháp vẫn dạy học đọc chép và kiểm tra đánh giá theo lượng kiến thức máy móc mà học sinh ghi nhớ được. Giáo viên đánh giá kết quả học tập của học sinh dựa vào cách thi cử khi mà học sinh chỉ việc chép lại bài giảng ở trên lớp hoặc sách giáo khoa, rất ít khi được trình bày quan điểm của mình. Đề thi kiểm tra đánh giá ra theo hướng “học vẹt” dẫn tới khi thi học sinh có thể chép đáp án ngay từ trong sách mà không cần phải học gì. Đề thi trắc nghiệm, nhiều giáo viên có tâm lý ngại ra đề và trộn các mã đề nên chất lượng của các đề này không cao, không đánh giá đúng theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của HS. Việc đổi mới kiểm tra đánh giá còn gắn liền với đổi mới phương pháp dạy học, phương tiện và thiết bị dạy học. Trong những năm qua Nhà nước và Bộ giáo dục đã đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, máy móc về cho các trường nhưng chất lượng rất thấp chỉ dùng được thời gian là hỏng, hơn nữa đội ngũ bảo quản, sử dụng ở các trường đều không có (kiêm nhiệm) do vậy việc sử dụng hầu như không có hiệu quả. Đặc biệt là bộ phận khảo thí ở các trường đều yếu và không tách khỏi độc lập với giáo viên.2. Thực trạng của vấn đề: Trường THCS An Thạnh Đông đóng trên địa của xã An Thạnh Đông, một xã vùng sâu vùng xa của huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng. Điều kiện kinh tế, cơ sở hạ tầng, giao thông, thông tin, văn hoá chính trị... còn gặp rất nhiều khó khăn. Mọi thứ đều thiếu, không đồng bộ, lạc hậu, hạn chế... so với tất cả các huyện khác ở trong tỉnh. Đặc biệt là trình độ dân trí còn rất thấp, đại đa số là làm nghề nông nên rất nhiều hạn chế trong nhận thức và phương pháp giáo dục trẻ.Trong vài năm gần đây, thực hiện cuộc vận động: “Nói không với bệnh thành tích trong giáo dục, nói không với tiêu cực trong thi” do Bộ Giáo dục phát động và thực hiện đổi mới nội dung chương trình, sách giáo khoa, phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra, đánh giá nhưng chủ yếu vẫn là đối phó với thi cử, vì đó là các tiêu chí để đánh giá, xếp loại thi đua hằng năm. Do vậy, thực tế thì hầu như vẫn dậm chân tại chỗ mà chẳng đổi mới được bao nhiêu.Hiện nay rất nhiều giáo viên, các cán bộ quản lý giáo dục chưa thấu hiểu triết lý đánh giá, chủ yếu mới chỉ tập trung vào đánh giá kết quả học tập, để xếp loại học sinh…Giáo viên cũng gặp rất nhiều khó khăn khi phải đánh giá các hoạt động giáo dục (không biết đánh giá các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, đánh giá đạo đức, giá trị sống, kỹ năng sống như thế nào…). Nếu đánh giá chỉ là kiểm tra sự học thuộc bài (ghi nhớ), làm lại theo các kiểu, dạng bài mẫu thầy đã cho… sẽ triệt tiêu sự phát triển, sự nỗ lực vươn lên ở người học. Điểm yếu khác trong đánh giá học sinh hiện tại là đánh giá (chấm điểm) mà không có sự phản hồi cho học sinh. Cô chấm bài kiểm tra, thường chỉ cho điểm hoặc chỉ phê “sai”, “làm lại” hay chỉ viết ký hiệu sai hay ký hiệu đúng chứ chưa giải thích được rõ cho học sinh biết tại sao sai, sai như thế nào. Một số GV chấm bài có sự phản hồi nhưng phản hồi không đủ, phản hồi tiêu cực, không mang tính xây dựng (Vi dụ, GV phê: làm sai, làm ẩu, không hiểu… làm học sinh mất niềm tin, không có động lực để sửa lỗi), làm cho người học chán nản… Bên cạnh đó, nếu GV có phản hồi chung (chữa bài kiểm tra trên lớp) lại thường đưa ra lời giải đúng theo cách tư duy “áp đặt” của GV, mà không giúp phân tích mổ sẻ những cách tư duy chưa phù hợp của học sinh dẫn đến sự sai sót. Đánh giá lại khuôn vào một số kiểu loại bài toán, dạng bài văn, không nhằm bộc lộ năng lực suy nghĩ, sự trải nghiệm đa dạng, phong phú của người học, tức tập trung vào một số kiểu đề thi và chỉ để đáp ứng các kỳ thi, điều này làm cho quá trình dạy học bị bóp méo chỉ để phục vụ mục đích thi cử, nên mới xảy ra hiện tượng mọi học sinh “muốn thi đỗ phải đến lớp luyện thi” nhưng thi xong chẳng còn nhớ gì hết. Một trong những điểm yếu nữa là hiện nay, giáo viên sử dụng hầu như rất hạn chế các hình thức đánh giá mới, hiện đại, phần lớn những đánh giá GV đang sử dụng có tính truyền thống: dựa vào viết luận, làm các bàì tập như kiểm tra 15 phút, 1 tiết… , và thông qua một số câu hỏi trắc nghiệm hoặc tự luận mà chính giáo viên cũng không rõ mình định đánh giá kỹ năng hay năng lực gì ở học sinh. Trong khi đó, yêu cầu của đổi mới kiểm tra đánh giá là phải áp dụng đa dạng các hình thức đánh giá: đánh giá bằng trắc nghiệm, bằng kiểm tra viết kiểu tự luận, vấn đáp… đánh giá thông qua sản phẩm, qua hồ sơ học sinh, qua thuyết trìnhtrình bày, thông qua tương tác nhóm, thông qua các sản phẩm của nhóm… đánh giá bằng các tình huống bài tập, các hình thức tiểu luận,… thì giáo viên chưa làm được vì chưa được đào tạo. Thực tế việc triển khai ứng dụng đổi mới kiểm tra đánh giá ở các trường phổ thông còn gặp rất nhiều khó khăn. Bởi vì thứ nhất là tính ì của giáo viên, từ trước đến nay vì họ thường kiểm tra đánh giá dựa trên những kinh nghiệm, họ soạn câu hỏi kiểm tra miệng, hay bài kiểm tra 15 phút, bài thi 1 tiết hoặc học kỳ phần lớn dựa trên kinh nghiệm. Giáo viên thường ra đề kiểm tra, đề thi dựa trên theo lối mòn (kinh nghiệm, thói quen…) mà ít khi để ý đến cơ sở khoa học, tính quy chuẩn của việc thiết đề thi hay đề kiểm tra. Các đề thikiểm tra chủ yếu là nhằm đánh giá việc nhớ, hiểu kiến thức, kỹ năng thực hành, mà ít chú ý đánh giá khả năng học sinh vận dụng kiến thức vào giải quyết các tình huống trong thực tiễn đời sống, ít chú ý đến việc đánh giá năng lực người học theo chuẩn mong đợi. Giáo viên chọn kiểu câu hỏi, cách thức ra đề thi đánh giá học sinh chủ yếu do bắt trước những đề mẫu, theo “sách”… mà ít khi để ý đến mục tiêu đo lường, đánh giá, ít khi suy nghĩ về cơ sở khoa học của việc ra đề thi hay đề kiểm tra là nhằm kiểm tra kiến thức, kỹ năng gì, đặc biệt là kiểm tra năng lực gì trong đó, họ không định hình rõ ràng. Điểm nữa là, sau mỗi bài kiểm tra kỳ thi, giáo viên thường chỉ quan tâm đến điểm số của học sinh để lên bảng điểm, xếp loại, đánh giá, chứ không nghĩ rằng cần phân tích đánh giá chất lượng các đề kiểm trathi để rút kinh nghiệm… đồng thời xem xét chúng giúp phát hiện những thiếu hụt gì ở học sinh, để điều chỉnh hoạt động dạy và học. Như vậy, hiểu biết của giáo viên về triết lý, các phương pháp, kỹ thuật, hình thức kiểm tra đánh giá còn nghèo nàn, nhiều giáo viên qua phỏng vấn, khảo sát của chúng tôi còn hiểu một cách lơ mơ về kiểm tra đánh giá, nghĩa là chỉ hiểu kiểm tra đánh giá tập trung đánh giá kết quả học tập (chính xác hơn là tập trung tìm hiểu, đánh giá mức độ tiếp thu bài của học sinh), có kết quả để xếp loại học sinh để báo cáo lãnh đạo, vào bảng điểm chứ họ không hiểu được các chức năng, triết lý đánh giá. 3. Biện pháp thực hiện:3.1. Về phần giáo viên:3.1.1 Phần đánh giá: Giáo viên phải được tập huấn về đổi mới kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển năng lực học sinh. GV hiểu được triết lý về đánh giá:+ Đánh giá phải vì sự tiến bộ của học sinh.+ Đánh giá là quá trình học tập.+ Đánh giá về kết quả học tập, giáo dục. Đánh là một khoa học, đánh giá đòi hỏi người giáo viên phải có kỹ năng, kiến thức, làm chủ được quá trình đánh giá và phải sử dụng nhiều công cụ, nhiều phương pháp, nhiều hình thức đánh giá khác nhau để đánh giá. Phương pháp đánh giá càng đa dạng thì mức độ chính xác trong đánh giá càng cao vì phản ánh khách quan tốt hơn. Và trong quá trình đánh giá như vậy, bản thân người giáo viên sẽ nâng cao được năng lực dạy học nói chung, năng lực đánh giá học sinh nói riêng. Tập trung bồi dưỡng GV các các phương pháp, kỹ thuật, hình thức đánh giá mới. từng bước thay đổi thói quen của GV, hướng dẫn họ cách thức ra đề thi, kiểm tra theo kiểu mở, theo cách tiếp cận năng lực, tránh khuôn vào những kiểu bài toán, dạng bài văn “mẫu”, tức chỉ tập trung vào một số kiểu nhất định (mẫu) nhằm đáp ứng các kỳ thi. Nếu đổi mới kiểm tra đánh giá theo triết lý đã đề cập ở trên sẽ không xảy ra hiện tượng luyện thi tràn lan, vì nó tập trung vào người học, tập trung vào những kiến thức, kỹ năng giúp học sinh hình thành năng lực và diễn ra trong suốt quá trình học, hơn là tập trung luyện kiến thức, kỹ năng phục vụ mục đích thi đậu. GV áp dụng đa dạng các hình thức đánh giá, đánh giá bằng trắc nghiệm, bằng kiểm tra viết tự luận, đánh giá bằng sản phẩm, bằng hồ sơ học sinh, bằng trình bày miệng, thảo luận tranh luận thông qua tương tác của nhóm, thông qua các sản phẩm của nhóm… Giáo viên phải tổ chức, hướng dẫn để học sinh biết cách tự đánh giá, học sinh được đánh giá lẫn nhau, mọi sự đổi mới kiểm tra đánh giá phải làm cho học sinh tích cực hơn, nỗ lực hơn và phải dẫn đến sự biến đổi ở người học (không chỉ là làm chủ kiến thức, kỹ năng… mà quan trọng hơn thay đổi cả thái độ, niềm tin). CBQL, GV, cha me học sinh cần nhất quán: học để phát triển các kỹ năng, hình thành hứng thú, sự tự tin… chứ không phải học vì điểm số. Giáo viên giúp học sinh hiểu rõ nhiệm vụ và có thể tự mình tổ chức các hoạt động học của mình dưới dự hướng dẫn. Giáo viên phải chọn lựa kỹ thuật và phương pháp giảng dạy ở trên lớp để kích thích học sinh chủ động chiếm lĩnh tri thức. Quá trình tổ chức dạy học ấy, GV tôn trọng sự khác biệt, khuyến khích học sinh phải nỗ lực khám phá tri thức theo cách riêng của mình, kinh nghiệm riêng của mình, bởi mỗi học sinh học theo những phong cách khác nhau. Có em học thụ động, có em chủ động, những em thông minh hơn ở lĩnh vực ngôn ngữ, có em thông minh hơn ở linh vực tính toán suy luận logic… Nhiệm vụ của giáo viên là tổ chức hướng dẫn để học sinh thể hiện bộc lộc, làm sao để mỗi học sinh nói ra những suy nghĩ (trân trọng mọi suy nghĩ dù đúng hay sai), tạo mọi cơ hội để HS nêu câu hỏithắc mắc, tranh luận với GV… và được trải nghiệm các tình huống thực tiễn để thực hành những điều mình học. HS nhận ra những điểm mình còn đang thiếu, những sai sót thông qua phản hồi, đánh giá. Và đặc biệt nữa là học sinh phải tương tác với nhau để được thể hiện mình, nuôi dưỡng hứng thú, sự tự tin. Thông qua tương tác (đưa câu hỏi, thảo luận nhóm…) từ đó GV mới phát hiện được đâu là lỗi thiếu sót trong quá trình tư duy, lập luận, biết được trong đầu HS đang nghĩ gì. Đấy chính là cách dạy học dựa trên tiếp cận quá trình và dựa trên tiếp cận quá trình thì sẽ hỗ trợ quá trình hình thành năng lực học của học sinh. Và năng lực học ấy sẽ theo học sinh suốt đời, người ta gọi là năng lực học suốt đời. Đấy mới chính là năng lực cần đạt ở học sinh khi kết thúc chương trình phổ thông. Giáo viên phải chuyển từ dạy học tập trung vào mục tiêu, nội dung chương trình sang tập trung vào việc tổ chức quá trình dạy và học nhằm hình thành năng lực cho học sinh. Giáo viên cần biết cách tạo tình huống, tạo môi trường tương tác thân thiện tích cực, giúp mọi học sinh đều có cơ hội bày tỏ quan điểm cá nhân, tranh luận, phản biện… nhờ đó tích cực hóa học sinh, nuôi dưỡng hứng thú, tự tin của các em. Một giờ dạybài học thành công là GV phải làm sao để từ học sinh kém, trung bình, khá đến học sinh giỏi đều được kích hoạt, khám phá, trải nghiệm… và kết thúc một giờ họcbài học mỗi học sinh đều thu nhận được ở góc độ của mình, đều tự biến đổi bản thân. Vậy điều quan trọng nhất trong quá trình dạy học trên lớp chính là các phương pháp và các kỹ thuậtnghệ thuật giảng dạy, phương pháp đánh giá của người thầy giáo, làm sao tích cực hóa được học sinh, không phải là giúp các em học thuộc mà là tư duy (suy nghĩ, nghĩ về cách suy nghĩ, tư duy phản biện, tư duy sáng tạo…giải quyết vấn đề). GV tuân thủ triết lý của đánh giá là đánh giá vì sự tiến bộ của học sinh, cho nên đánh giá thế nào đó để học sinh không nản, không bị thương tổn.+ Thứ nhất GV giảm tối đa việc cho học sinh điểm kém, điểm liệt. Nếu HS làm bài kém GV cần tìm hiều kỹ các nguyên nhân ẩn sau hiện tượng đó. Xu hướng không cho điểm kém, đưa ra những lời phê nhẹ nhàng hoặc đánh giá bằng những nhận xét có tính xây dựng hướng học sinh đến việc sửa lỗi. (VD: không nhận xét: “viết xấuviết ẩu… viết lại” mà thay bằng: “viết chưa đẹp… cần luyện tập nhiều hơn”.+ Thứ hai người ta để hoạt động kiểm tra đánh giá diễn ra trong suốt quá trình dạy học, khi bắt đầu dạy và học người ta đã nói cách thức kiểm tra đánh giá thế nào để cho học sinh chủ động đáp ứng yêu cầu kiểm tra đánh giá. + Thứ ba, kiểm tra đánh giá diễn ra dưới rất nhiều hình thức, dưới dạng trò chơi, các bài tập về nhà, bài luận ngắn, bài xemina… để đánh giá tập trung vào lượng giá cho được các năng lực thành phần hay những kỹ năng thành phần. GV cần đa dạng hóa tối đa các hình thức đánh giá như đánh giá bằng nhận xét “tích cực” (còn gọi là “kỷ luật không nước mắt”), đánh giá qua hồ sơ, bằng sản phẩm của chính học sinh… đánh giá xác thực (sử dụng các tình huống có tính mục đích, mô phỏng từ thực tiễn cuộc sống…) cho phép những cái đó thay thế hoặc bổ sung vào các hình thức đánh giá hiện đang áp dụng kiểu như bài kiểm tra 15 phút, kiểm tra miệng, 1 tiết. GV cần được hướng dẫn kỹ các lý thuyết dạy học tích cực với các hình thức đánh giá đa dạng: thông qua trò chơi, yêu cầu học sinh suy nghĩ trả lời ngắn, trải nghiệm, đánh giá bằng việc cho học sinh viết ra những suy nghĩ, nhận xét, mô tả các cảm xúc (tập trung vào các cảm xúc tích cực), viết bài luận ngắn để thuyết trình… GV ra đề thi theo hướng các đề thi dần dần sẽ dành một thời lượng đáng kể và dành một khối lượng đáng kể cho những câu hỏi đánh giá năng lực của người học. Thiết kế đề thi kiểu câu hỏi mở. Đó là xu hướng thiết kế các đề thi trắc nghiệm. Nhưng đồngthời người ta cũng phải dành một khối lượng tri thức không liên quan trực tiếp đến một chương cụ thể nào trong sách giáo khoa, mà liên quan đến trải nghiệm của người học dưới góc độ tư duy, để gia tăng mức độ phân hóa trong quá trình đánh giá.3.1.2. Phần kiểm tra: Kiểm tra thường xuyênThứ nhất, việc kiểm tra miệng không nhất thiết phải là việc kiểm tra 5 hoặc 15 phút đầu giờ như bấy lâu nay chúng ta vẫn nghĩ vẫn làm mà kiểm tra miệng là việc làm trong cả tiết dạy.Thứ hai, kiểm tra miệng chứ không phải là kiểm tra bài cũ. Giáo viên không chỉ dừng lại ở bài mới học gần nhất mà có thể kiểm tra kiến thức cũ từ những bài đã học từ rất xa trước đó, ngoài ra cũng cần kiểm tra bài mới (định hướng cách hiểu, việc chuẩn bị...)Thứ ba, cách kiiểm tra nên tránh hình thức khô khan như gọi học sinh cầm vở lên bảng sau đó đọc câu hỏi cho học sinh trả lời mà chúng ta nên thử dùng nhiều hình thức khác nhau tránh cho việc học sinh bị lúng túng, e ngại, run sợ...Thứ tư, có thể gọi học sinh cho trả lời một câu trong bài học mà em thuộc, câu thứ hai em chọn một bạn hỏi em một câu trong bài rồi trả lời, câu thứ ba thầy hỏi. Cách này sẽ kích thích học sinh tập đặt câu hỏi.Câu hỏi kiểm tra miệng cần phải rõ ràng, chính xác, ngắn gọn, phù hợp với nhận thức của HS, có sự phân hóa cho những đối tượng trong lớp.Câu hỏi cần đặt ra được những “tình huống có vấn đề” để kích thích óc tư duy và sự phản xạ nhanh của HS.Đồng thời qua những câu hỏi khuyến khích HS bộc lộ những suy nghĩ của mình trong việc trả lời và trình bày ý kiến cá nhân ngay cả khi ý kiến đó là sai hoặc chưa hoàn toàn chính xác. Kiểm tra định kì (bài kiểm tra từ 45 phút trở lên)Bài kiểm tra định kì nhằm đánh giá năng lực học tập tổng hợp, khả năng khái quát, hệ thống hóa kiến thức, năng lực trình bày diễn đạt một cách bài bản, rõ ràng sáng tỏ. Để đạt được mục đích đánh giá thì đòi hỏi đề kiểm tra phải đáp ứng được đầy đủ các yêu cầu đặt ra như: đánh giá năng lực của HS một cách toàn diện, khách quan, khoa học, phản ánh được đầy đủ bản chất và tính chất của môn học và phân hóa được trình độ của HS.Khi biên soạn đề kiểm tra, GV cần lưu ý phân tích kĩ nội dung chương trình và SGK, xác định những kiến thức và kĩ năng trọng tâm của chương trình, của mạch nội dung vừa học để xây dựng ma trận và phân bố số điểm hợp lý. Hiện nay trong hình thức KT viết có hai dạng thiết kế câu hỏi: Là những câu hỏi yêu cầu HS phải trả lời bằng cách suy nghĩ và diễn đạt qua ngôn ngữ (nói và viết). câu hỏi dưới hình thức trắc nghiệm khách quan. Trong một bài kiểm tra tổng hợp thì việc phân bố thời lượng cũng như điểm số đối với các câu hỏi tự luận không thể dưới 50% tổng điểm toàn bàiBên cạnh việc phối hợp các loại hình kiểm tra để việc đánh giá được tiến hành liên tục, cũng cần tăng cường tính hiệu lực của các kết quả đánh giá khác nhau trong quá trình học tập, đánh giá qua quan sát của GV cũng như sự tự nhận xét, tự đánh giá của chính HS, và cả những dự cảm, dự đoán của GV để có thể phát hiện và bồi dưỡng những HS có năng khiếu. Vì vậy trong đề kiểm tra nên có những câu hỏi phân hóa trình độ HS cụ thể như sau: Câu hỏi dạng cấp độ biết: Nhận biết có thể được hiểu là học sinh nêu hoặc nhận ra các khái niệm, nội dung, vấn đề đã học khi được yêu cầu. GV sử dụng động từ mô tả: Xác định, liệt kê, đối chiếu hoặc gọi tên, giới thiệu, chỉ ra,… (Tóm lại HS nhận thức được những kiến thức đã nêu trong SGK). Câu hỏi cấp độ hiểu: Học sinh hiểu các khái niệm cơ bản, có khả năng diễn đạt được kiến thức đã học theo ý hiểu của mình và có thể sử dụng khi câu hỏi được đặt ra tương tự hoặc gần với các ví dụ học sinh đã được học trên lớp. GV sử dụng động từ mô tả: Tóm tắt, giải thích, mô tả, so sánh (đơn giản), phân biệt, trình bày lại, viết lại, minh họa, hình dung, chứng tỏ, chuyển đổi… Câu hỏi cấp độ vận dụng thấp: Học sinh vượt qua cấp độ hiểu đơn thuần và có thể sử dụng, xử lý các khái niệm của chủ đề trong các tình huống tương tự nhưng không hoàn toàn giống như tình huống đã gặp trên lớp. GV sử dụng động từ mô tả: Thực hiện, giải quyết, minh họa, tính toán, bày tỏ, áp dụng, phân loại, sửa đổi, đưa vào thực tế, chứng minh, ước tính, vận hành… Câu hỏi cấp độ vận dụng cao: Học sinh có khả năng sử dụng các khái niệm cơ bản để giải quyết một vấn đề mới hoặc không quen thuộc chưa từng được học hoặc trải nghiệm trước đây, nhưng có thể giải quyết bằng các kỹ năng và kiến thức đã được dạy ở mức độ tương đương. GV sử dụng động từ mô tả: (Hãy) phân loại, tổ hợp lại, biên tập lại, thiết kế, lý giải, tổ chức, lập kế hoạch, sắp xếp lại, cấu trúc lại, tóm tắt, sửa lại, viết lại, kể lại. (Hãy) đánh giá, so sánh, đưa ra kết luận, thoả thuận, phê bình, mô tả, suy xét phân biệt, giải thích, đưa ra nhận định, ủng hộ...3.2. Về phần học sinh:Bên cạnh việc kiểm tra đánh giá của giáo viên trong suốt các giờ học, kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ thì giáo viên phải hướng dẫn cho học sinh biết tự đánh giá kiến thức của mình, biết đánh giá cho bạn mình. Như vậy, thì thay vào việc xưa nay giáo viên độc quyền đánh giá học sinh thì nay học sinh có quyền tham gia vào kết quả đánh giá của chính mình và của bạn mình.Mỗi cá nhân học sinh được thử nghiệm vị trí, vai trò của mình trong công tác kiểm tra đánh giá chính bản thân học sinh.Qua từng giờ học, giáo viên liên tục ra các câu hỏi kiểm tra cả kiến thức cũ và kiến thức mới cho học sinh trả lời, sau đó cho bạn nhận xét, trả lời bổ sung và giáo viên sẽ là người đưa ra câu trả lời cuối cùng. Căn cứ vào đó hướng dẫn các em tự đánh giá xem mình trả lời đã chính xác chưa, bạn trả lời đã chính xác chưa, và theo thang điểm mà giáo viên đưa ra thì mình nằm ở thang điểm nào.Đối với các bài kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ theo hình thức tự luận hay hình thức trắc nghiệm thì giáo viên đều ra các thang điểm rõ ràng và công bố công khai đáp án để học sinh tự đánh giá cũng như đánh giá cho bạn mình, từ đó giúp học sinh cố gắng hơn trong học tập cũng như triệt tiêu được việc giáo viên dùng điểm để khống chế học sinh.3.3. Vai trò, trách nhiệm của người cán bộ quản lý:Người cán bộ quản lý (CBQL) phải nắm vững cơ sở lý luận và thực tiễn của công tác đổi mới phương pháp dạy học nói chung và đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá nói riêng từ đó thực hiện tốt chức năng quản lý và chỉ đạo công tác đổi mới kiểm tra đánh giá. Xây dựng được kế hoạch kiểm tra đánh giá thống nhất với mục tiêu giáo dục trong trường. Kế hoạch phù hợp với kế hoạch kiểm tra đánh giá theo từng tuần, từng tháng, và cả năm học. Xây dựng kế hoạch có tính khả thi cao, lôi cuốn được mọi lực lượng tham gia. Sau khi có kế hoạch, người cán bộ quản lý tổ chức triển khai để mọi lực lượng tham gia nắm chắc kế hoạch, từ đó tổ chức chỉ đạo thực hiện và kiểm tra đánh giá kịp thời, điều chỉnh, bổ sung nhằm đạt mục tiêu giáo dục đề ra một cách hiệu quả nhất.Ban giám hiệu nhà trường chịu trách nhiệm chính trong công tác kiểm tra đánh giá. Các nhà quản lý giáo dục phải hiểu được triết lý và tầm quan trọng của đổi mới kiểm tra đánh giá, hướng quá trình kiểm tra đánh giá vào phát hiện các năng lực của người học. Tổ chức bồi dưỡng giáo viên các phương pháp, kỹ thuật, hình thức đánh giá mới; Từng bước thay đổi thói quen của giáo viên, nâng cao trình độ lý luận và phương pháp kiểm tra đánh giá cho đội ngũ giáo viên, hướng dẫn họ cách thức ra đề thi, kiểm tra theo kiểu mở, theo hướng phát triển năng lực của học sinh.PHẦN III: KẾT THÚC VẤN ĐỀ1. Kết luận:Kiểm tra đánh giá kết quả học tập, của học sinh là một phần quan trọng trong quá trình dạy và học. Đổi mới chương trình THCS đòi hỏi phải tiến hành đồng bộ các phần trong đó có đổi mới đánh giá. Kiểm tra là hình thức và phương tiện của hoạt động đánh giá.Việc kiểm tra cung cấp những dữ kiện, thông tin làm cơ sở cho việc đánh giá, bởi vậy trong quá trình đổi mới đánh giá kết quả học tập của học sinh cần phải đổi mới việc kiểm tra. Đánh giá kết quả học tập của học sinh nhằm mục đích làm sáng tỏ mức độ đạt được của học sinh về kiến thức, kĩ năng và thái độ so với mục tiêu dạy học đã đề ra, công khai hoá các nhận định về năng lực và kết quả học tập của mỗi học sinh, giúp học sinh nhận ra sự tiến bộ cũng như những tồn tại của cá nhân học sinh. Từ đó khuyến khích, thúc đẩy việc học tập của các em.Đổi mới kiểm tra, đánh giá đã góp phần khắc phục được tình trạng học thụ động theo kiểu chép lại bài giảng, học thuộc lòng kiến thức mà không biết vận dụng kiến thức; đồng thời thay đổi cách thức học bài trên lớp và học bài ở nhà của học sinh, loại bỏ dần lối học tủ, học lệch. Đổi mới kiểm tra, đánh giá giúp học sinh chủ động nắm bắt kiến thức một cách toàn diện, tạo điều kiện cho học sinh rèn luyện tính tự chủ trong suy nghĩ và giải quyết vấn đề, hạn chế được sử dụng tài liệu trong khi làm bài kiểm tra, bài thi. Những chuyển biến về tinh thần, thái độ và phương pháp học tập đã góp phần từng bước nâng cao chất lượng học tập. Qua đổi mới kiểm tra, đánh giá đã đánh giá được toàn diện các mặt kiến thức, kĩ năng, năng lực, thái độ, hành vi của học sinh. Đánh giá được tính chính xác, trung thực, minh bạch, khách quan, công bằng trong đánh giá, phản ánh được chất lượng thực của học sinh. Phân loại được chính xác trình độ, năng lực học sinh. Đổi mới kiểm tra, đánh giá là một trong những nội dung đổi mới của nghành GD. Đây là việc làm quan trọng góp phần nâng cao chất lượng dạy và học. Tuy nhiên việc làm này chỉ thực sự có hiệu quả khi đổi mới phải đi liền với việc chống tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong thi đua. Mong rằng bằng kinh nghiệm và sự nỗ lực của mình mỗi đồng chí sẽ tiếp tục học hỏi và thực hiện tốt hơn một đổi mới về kiểm tra, đánh giá. Trong quá trình thực hiện chuyên đề không tránh khỏi những thiếu xót cũng như sai sót. Rất mong quí đồng nghiệp đóng góp chân tình để chuyên đề được hoàn thiện hơn. Cuối cùng xin chúc các đồng chí mạnh khoẻ, công tác tốt, và chúc cho việc thực hiện đổi mới kiểm tra, đánh giá ngày càng chất lượng và hiệu quả hơn.2. Kiến nghị: Chương trình SGK còn quá tải về mặt kiến thức. Các điều kiện dạy học lại chưa đầy đủ, ảnh hưởng đến thời lượng, giờ lên lớp, dẫn đến nhiều giáo viên chưa thật sự chú ý đến công tác đổi mới kiểm tra, đánh giá. Tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, hoạt động đổi mới nội dung chương trình, SGK, phương pháp dạy học nói chung và đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá nói riêng. Yêu cầu các trường trong huyện, tỉnh gửi các đề kiểm tra đánh giá vào phần mềm ngân hàng chung của toàn tỉnh. Có chuyên đề bồi dưỡng phương pháp ra đề, kiểm tra đánh giá cho giáo viên các bộ môn. 1 Chuyên đề: ĐỔI MỚI KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ Sự cần thiết chuyên đề: “Mục tiêu giáo dục là đào tạo người Việt Nam phát triển toàn diện co đạo đức tri thức, sức khỏe thẩm mỹ và nghề nghiệp, trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; hình thành và bồi dưỡng nhân cách phẩm chất và lực công dân, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” (Điều Luật Giáo dục của nước CHXHCN Việt Nam 2005) Trong những năm qua, đất nước ta chuyển mình công cuộc đổi mới sâu sắc và toàn diện: từ một nền kinh tế tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế nhiều thành phần vận hành theo chế thị trường co sự quản lý của nhà nước Chuyển từ chính sách ”đong cửa” sang chính sách “mở cửa” làm bạn với các nước cộng đồng thế giới Với công cuộc đổi mới, chúng ta co nhiều thành tựu to lớn rất đáng tự hào về phát triển kinh tế, văn hoa – xã hội, đo giáo dục đã co một cuộc cách mạng thực sự ` Khác với những lần cải cách giáo dục trước (năm 1950, 1956, 1980), lần này ngành giáo dục tập trung đổi mới chương trình giáo dục phổ thông (từ Tiểu học qua Trung học sở đến Trung học phổ thông) Tuy nhiên, cần hiểu chương trình theo nghĩa rộng Luật định: “Chương trình giáo dục phổ thông thể hiện mục tiêu giáo dục; quy định chuẩn kiến thức, kỹ năng, phạm vi và cấu trúc nội dung giáo dục phổ thông; phương pháp và hình thức tổ chức hoạt động giáo dục, cách thức đánh giá kết quả giáo dục đối với các môn học ở lớp và cấp học của giáo dục phổ thông” (Điều 29, mục II - Luật Giáo dục – 2005) Như vậy, đổi mới chương trình giáo dục phổ thông phải là quá trình đổi mới từ mục tiêu, nội dung, phương pháp đến phương tiện giáo dục, đánh giá chất lượng giáo dục, kể cả việc đổi mới các xây dựng chương trình, từ quan niệm cho đến quy trình kỹ thuật và đổi mới hoạt động quản lý cả quá trình này Trong đo, đổi mới kiểm tra đánh giá là công cụ quan trọng, chủ yếu xác định lực nhận thức người học, điều chỉnh quá trình dạy và học; là động lực để đổi mới phương pháp dạy học, gop phần cải thiện, nâng cao chất lượng đào tạo người theo mục tiêu giáo dục Tuy nhiên, nhiều năm thực hiện đổi mới giáo dục đã trôi qua, ngoài những kết quả đạt về quy mô, về đa dạng hoá các loại hình đào tạo, về xây dựng sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện dạy học… thì chất lượng giáo dục là một vấn đề làm cho chúng ta phải băn khoăn nhiều nhất Hiệu quả của đởi mới phương pháp giáo dục ở nhiều nơi quá chênh lệch và không cao mà nguyên nhân chủ yếu là nhận thức đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá chưa đờng bợ “thi thế nào thì học thế ấy” Hiện nay, nhiều lí mà việc kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh các trường THCS, giáo viên chưa đề cao đến việc kiểm tra đánh giá ở lĩnh vực nhận thức của học sinh Như giáo viên mới đánh giá để biết mức độ tiếp thu kiến thức và kỹ của người học mà chưa chú ý đến yêu cầu thực hiện những công việc co ý nghĩa giống với những thách thức đời thường gặp sau này để xem người học hình thành kỹ đến mức nào Theo các nhà nghiên cứu giáo dục thì cái quan trọng nhất việc đào tạo ở THCS là dạy cách học, vậy việc nâng cao mức độ đánh giá cần quán triệt chọn nội dung đánh giá hình thức đánh giá và đặc biệt cần phải bảo đảm nguyên tắc "Kiểm tra đánh giá của giáo viên phải kích thích sự tự kiểm tra đánh giá của người học và kiểm định chính xác, khách quan thành quả học tập và mức độ đạt mục tiêu dạy học" Vì vậy, chọn chuyên đề này là tìm các giải pháp đánh giá toàn diện, chính xác kết quả học tập cần sử dụng đồng bộ, co hiệu quả các hình thức kiểm tra đánh giá đúng kết quả học tập của học sinh từ đo đổi mới phương pháp dạy học của giáo viên đáp ứng yêu của thực tế và là hướng quy hoạch giáo dục tương lai Xuất phát từ những lý khách quan, chủ quan đã phân tích, Trường THCS An Thạnh Đông đã nghiên cứu chuyên đề: “Đổi mới kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển lực học sinh” Mục đích nghiên cứu: Qua việc nghiên cứu lý luận và thực tiễn, đề xuất và lý giải những biện pháp đổi mới kiểm tra đánh giá ở trường THCS An Thạnh Đông, từ đo gop phần nhỏ bé của mình vào việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho HS Nhiệm vụ nghiên cứu: - Xác định sở khoa học của việc quản lý đổi mới kiểm tra đánh giá - Phân tích thực trạng việc quản lý, đạo đổi mới kiểm tra đánh giá ở trường THCS An Thạnh Đông - Đề xuất và lý giải một số biện pháp đổi mới kiểm tra đánh giá ở trường THCS An Thạnh Đông giai đoạn hiện Phạm vi nghiên cứu: Vì thời gian nghiên cứu co hạn, nên đề tài này tiến hành nghiên cứu ở trường THCS An Thạnh Đông Đối tượng nghiên cứu: Đổi mới kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển lực học sinh ở trường THCS An Thạnh Đông Phương pháp nghiên cứu: - Phương pháp nghiên cứu lý luận - Phương pháp nghiên cứu thực tiễn - Phương pháp nghiên cứu hỗ trợ PHẦN II: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ Những sở khoa học đổi kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển lực học sinh: 1.1 Cơ sở lí luận: Kiểm tra - đánh giá là quá trình thu thập và xử lý thông tin về trình độ, khả thực hiện mục tiêu học tập của học sinh về tác động và nguyên nhân của tình hình đo, nhằm tạo sở cho những quyết định của giáo viên và nhà trường, cho bản thân học sinh để học sinh học tập ngày một tiến bộ Phương tiện và hình thức quan trọng của đánh giá là kiểm tra Hoạt động dạy và học cần co những thông tin phản hồi để điều chỉnh kịp thời nhằm tạo hiệu quả ở mức cao nhất thể hiện ở chất lượng học tập của học sinh Dạy học cứ kết quả đầu cần thông tin phản hồi đa dạng Về phương diện này chất lượng học tập xem chất lượng của một sản phẩm giai đoạn hình thành và hoàn thiện Sự điều chỉnh, bổ sung những kiến thức, kỹ năng, thái đợ chưa hoàn thiện giúp cho chất lượng học tập trở thành tri thức bền vững cho học sinh Việc kiểm tra chất lượng học tập giúp cho các nhà quản lý giáo dục, các giáo viên và bản thân học sinh co những thông tin xác thực, tin cậy để co những tác động kịp thời nhằm điều chỉnh và bổ sung để hoàn thiện sản phẩm quá trình dạy học Qui trình kiểm tra - đánh giá kết học tập quá trình tự sử dụng các hình thức kiểm tra - đánh giá khác suốt quá trình dạy học môn học nhằm rèn luyện việc đạt các mục tiêu đã xác định đề cương môn học Co hình thức kiểm tra - đánh giá: Kiểm tra - đánh giá thường xuyên xuyên là hoạt động của giáo viên sử dụng các kĩ thuật đánh giá khác các hình thức tổ chức thực hiện giờ dạy (lí thuyết, thảo luận, thực hành, thí nghiệm, hoạt động theo nhom, tự học, tự nghiên cứu,…) 4 Kiểm tra - đánh giá định kì là hoạt động của giáo viên vào những thời điểm đã qui định phân phối chương trình Hướng tới kiểm tra đánh giá công bằng, khách quan, kịp thời và không bỏ sot kết quả học tập của học sinh, phải co tác dụng giáo dục và động viên học sinh, giúp học sinh sửa chữa thiếu sot kịp thời Bộ công cụ đánh giá bổ sung các hình thức đánh giá khác đưa thêm dạng câu hỏi, bài tập trắc nghiệm; chú ý tới đánh giá cả quá trình lĩnh hội tri thức của học sinh, quan tâm tới mức độ hoạt động tích cực, chủ động của học sinh từng tiết học, cả tiết tiếp thu kiến thức mới và tiết thực hành, thí nghiệm Điều này đòi hỏi giáo viên phải bỏ nhiều cơng sức công tâm việc kiểm tra đánh giá Lãnh đạo nhà trường cần quan tâm và giám sát hoạt động này Đánh giá kết quả học tập của học sinh, thành tích học tập của học sinh không đánh giá kết quả cuối mà chú ý cả quá trình học tập Trong đo cần chú ý: Không tập trung vào khả tái hiện tri thức mà chú trọng khả vận dụng tri thức việc giải quyết các nhiệm vụ phức hợp Căn cứ vào đặc điểm của từng môn học và hoạt động giáo dục ở cấp học, cần co quy trình đánh giá điểm kết hợp với nhận xét của giáo viên cho từng môn học và hoạt động giáo dục Đổi mới kiểm tra đánh giá bao gồm cả đổi mới hình thức đánh giá, phương thức đánh giá, phương tiện đánh giá, tiêu chí đánh giá, thiết kế đề kiểm tra để đánh giá học sinh 1.2 Cơ sở thực tiễn: - Do phải đối với áp lực thi cử nặng nề mà nhiều giáo viên chưa đổi mới phương pháp dạy học đọc chép và kiểm tra đánh giá theo lượng kiến thức máy moc mà học sinh ghi nhớ Giáo viên đánh giá kết quả học tập của học sinh dựa vào cách thi cử mà học sinh việc chép lại bài giảng ở lớp sách giáo khoa, rất ít trình bày quan điểm của mình Đề thi kiểm tra đánh giá theo hướng “học vẹt” dẫn tới thi học sinh co thể chép đáp án từ sách mà không cần phải học gì Đề thi trắc nghiệm, nhiều giáo viên co tâm lý ngại đề và trộn các mã đề nên chất lượng của các đề này không cao, không đánh giá đúng theo chuẩn kiến thức, kỹ của HS - Việc đổi mới kiểm tra đánh giá gắn liền với đởi mới phương pháp dạy học, phương tiện và thiết bị dạy học Trong những năm qua Nhà nước và Bộ giáo dục đã đầu tư sở vật chất, trang thiết bị, máy moc về cho các trường chất lượng rất thấp dùng thời gian là hỏng, nữa đội ngũ bảo quản, sử dụng ở các trường đều không co (kiêm nhiệm) vậy việc sử dụng hầu không co hiệu quả Đặc biệt là bộ phận khảo thí ở các trường đều yếu và không tách khỏi độc lập với giáo viên Thực trạng vấn đề: Trường THCS An Thạnh Đông đong địa của xã An Thạnh Đông, một xã vùng sâu vùng xa của huyện Cù Lao Dung, tỉnh Soc Trăng Điều kiện kinh tế, sở hạ tầng, giao thông, thông tin, văn hoá chính trị gặp rất nhiều kho khăn Mọi thứ đều thiếu, không đồng bộ, lạc hậu, hạn chế so với tất cả các huyện khác ở tỉnh Đặc biệt là trình độ dân trí rất thấp, đại đa sớ là làm nghề nông nên rất nhiều hạn chế nhận thức và phương pháp giáo dục trẻ Trong vài năm gần đây, thực hiện cuộc vận động: “Noi không với bệnh thành tích giáo dục, noi không với tiêu cực thi” Bộ Giáo dục phát động và thực hiện đổi mới nội dung chương trình, sách giáo khoa, phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra, đánh giá chủ yếu là đối với thi cử, vì đo là các tiêu chí để đánh giá, xếp loại thi đua năm Do vậy, thực tế thì hầu dậm chân tại chỗ mà chẳng đổi mới Hiện rất nhiều giáo viên, các cán bộ quản lý giáo dục chưa thấu hiểu triết lý đánh giá, chủ yếu mới tập trung vào đánh giá kết quả học tập, để xếp loại học sinh…Giáo viên gặp rất nhiều kho khăn phải đánh giá các hoạt động giáo dục (không biết đánh giá các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, đánh giá đạo đức, giá trị sống, kỹ sống thế nào…) Nếu đánh giá là kiểm tra sự học thuộc bài (ghi nhớ), làm lại theo các kiểu, dạng bài mẫu thầy đã cho… triệt tiêu sự phát triển, sự nỗ lực vươn lên ở người học Điểm yếu khác đánh giá học sinh hiện tại là đánh giá (chấm điểm) mà không co sự phản hồi cho học sinh Cô chấm bài kiểm tra, thường cho điểm phê “sai”, “làm lại” hay viết ký hiệu sai hay ký hiệu đúng chứ chưa giải thích rõ cho học sinh biết tại sai, sai thế nào Một số GV chấm bài co sự phản hồi phản hồi không đủ, phản hồi tiêu cực, không mang tính xây dựng (Vi dụ, GV phê: làm sai, làm ẩu, không hiểu… làm học sinh mất niềm tin, không co động lực để sửa lỗi), làm cho người học chán nản… Bên cạnh đo, nếu GV co phản hồi chung (chữa bài kiểm tra lớp) lại thường đưa lời giải đúng theo cách tư “áp đặt” của GV, mà không giúp phân tích mổ sẻ những cách tư chưa phù hợp của học sinh dẫn đến sự sai sot Đánh giá lại khuôn vào một số kiểu loại bài toán, dạng bài văn, không nhằm bộc lộ lực suy nghĩ, sự trải nghiệm đa dạng, phong phú của người học, tức tập trung vào một số kiểu đề thi và để đáp ứng các kỳ thi, điều này làm cho quá trình dạy học bị bop méo để phục vụ mục đích thi cử, nên mới xảy hiện tượng học sinh “muốn thi đỗ phải đến lớp luyện thi” thi xong chẳng nhớ gì hết Mợt những điểm ́u nữa là hiện nay, giáo viên sử dụng hầu rất hạn chế các hình thức đánh giá mới, hiện đại, phần lớn những đánh giá GV sử dụng co tính truyền thống: dựa vào viết luận, làm các bàì tập kiểm tra 15 phút, tiết… , và thông qua một số câu hỏi trắc nghiệm tự luận mà chính giáo viên không rõ mình định đánh giá kỹ hay lực gì ở học sinh Trong đo, yêu cầu của đổi mới kiểm tra đánh giá là phải áp dụng đa dạng các hình thức đánh giá: đánh giá trắc nghiệm, kiểm tra viết kiểu tự luận, vấn đáp… đánh giá thông qua sản phẩm, qua hồ sơ học sinh, qua thuyết trình/trình bày, thông qua tương tác nhom, thông qua các sản phẩm của nhom… đánh giá các tình huống bài tập, các hình thức tiểu luận,… thì giáo viên chưa làm vì chưa đào tạo Thực tế việc triển khai ứng dụng đổi mới kiểm tra đánh giá ở các trường phở thơng gặp rất nhiều kho khăn Bởi vì thứ nhất là tính ì của giáo viên, từ trước đến vì họ thường kiểm tra đánh giá dựa những kinh nghiệm, họ soạn câu hỏi kiểm tra miệng, hay bài kiểm tra 15 phút, bài thi tiết học kỳ phần lớn dựa kinh nghiệm Giáo viên thường đề kiểm tra, đề thi dựa theo lới mòn (kinh nghiệm, thoi quen…) mà ít để ý đến sở khoa học, tính quy chuẩn của việc thiết đề thi hay đề kiểm tra Các đề thi/kiểm tra chủ yếu là nhằm đánh giá việc nhớ, hiểu kiến thức, kỹ thực hành, mà ít chú ý đánh giá khả học sinh vận dụng kiến thức vào giải quyết các tình huống thực tiễn đời sống, ít chú ý đến việc đánh giá lực người học theo chuẩn mong đợi Giáo viên chọn kiểu câu hỏi, cách thức đề thi đánh giá học sinh chủ yếu bắt trước những đề mẫu, theo “sách”… mà ít để ý đến mục tiêu đo lường, đánh giá, ít suy nghĩ về sở khoa học của việc đề thi hay đề kiểm tra là nhằm kiểm tra kiến thức, kỹ gì, đặc biệt là kiểm tra lực gì đo, họ không định hình rõ ràng Điểm nữa là, sau bài kiểm tra/ kỳ thi, giáo viên thường quan tâm đến điểm số của học sinh để lên bảng điểm, xếp loại, đánh giá, chứ không nghĩ cần phân tích đánh giá chất lượng các đề kiểm tra/thi để rút kinh nghiệm… đồng thời xem xét chúng giúp phát hiện những thiếu hụt gì ở học sinh, để điều chỉnh hoạt động dạy và học Như vậy, hiểu biết của giáo viên về triết lý, các phương pháp, kỹ thuật, hình thức kiểm tra đánh giá nghèo nàn, nhiều giáo viên qua phỏng vấn, khảo sát của chúng tơi hiểu mợt cách lơ mơ về kiểm tra đánh giá, nghĩa là hiểu kiểm tra đánh giá tập trung đánh giá kết quả học tập (chính xác là tập trung tìm hiểu, đánh giá mức độ tiếp thu bài của học sinh), co kết quả để xếp loại học sinh để báo cáo lãnh đạo, vào bảng điểm chứ họ không hiểu các chức năng, triết lý đánh giá 7 Biện pháp thực hiện: 3.1 Về phần giáo viên: 3.1.1 Phần đánh giá: - Giáo viên phải tập huấn về đổi mới kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển lực học sinh GV hiểu triết lý về đánh giá: + Đánh giá phải vì sự tiến bộ của học sinh + Đánh giá là quá trình học tập + Đánh giá về kết quả học tập, giáo dục Đánh là mợt khoa học, đánh giá đòi hỏi người giáo viên phải co kỹ năng, kiến thức, làm chủ quá trình đánh giá và phải sử dụng nhiều công cụ, nhiều phương pháp, nhiều hình thức đánh giá khác để đánh giá Phương pháp đánh giá càng đa dạng thì mức độ chính xác đánh giá càng cao vì phản ánh khách quan tốt Và quá trình đánh giá vậy, bản thân người giáo viên nâng cao lực dạy học noi chung, lực đánh giá học sinh noi riêng - Tập trung bồi dưỡng GV các các phương pháp, kỹ thuật, hình thức đánh giá mới từng bước thay đổi thoi quen của GV, hướng dẫn họ cách thức đề thi, kiểm tra theo kiểu mở, theo cách tiếp cận lực, tránh khuôn vào những kiểu bài toán, dạng bài văn “mẫu”, tức tập trung vào một số kiểu nhất định (mẫu) nhằm đáp ứng các kỳ thi Nếu đổi mới kiểm tra đánh giá theo triết lý đã đề cập ở không xảy hiện tượng luyện thi tràn lan, vì no tập trung vào người học, tập trung vào những kiến thức, kỹ giúp học sinh hình thành lực và diễn suốt quá trình học, là tập trung luyện kiến thức, kỹ phục vụ mục đích thi đậu - GV áp dụng đa dạng các hình thức đánh giá, đánh giá trắc nghiệm, kiểm tra viết tự luận, đánh giá sản phẩm, hồ sơ học sinh, trình bày miệng, thảo luận/ tranh luận thông qua tương tác của nhom, thông qua các sản phẩm của nhom… - Giáo viên phải tổ chức, hướng dẫn để học sinh biết cách tự đánh giá, học sinh đánh giá lẫn nhau, sự đổi mới kiểm tra đánh giá phải làm cho học sinh tích cực hơn, nỗ lực và phải dẫn đến sự biến đổi ở người học (không là làm chủ kiến thức, kỹ năng… mà quan trọng thay đổi cả thái độ, niềm tin) CBQL, GV, cha me học sinh cần nhất quán: học để phát triển các kỹ năng, hình thành hứng thú, sự tự tin… chứ không phải học vì điểm số - Giáo viên giúp học sinh hiểu rõ nhiệm vụ và co thể tự mình tổ chức các hoạt động học của mình dưới dự hướng dẫn Giáo viên phải chọn lựa kỹ thuật và phương pháp giảng dạy ở lớp để kích thích học sinh chủ động chiếm lĩnh tri thức Quá trình tổ chức dạy học ấy, GV tôn trọng sự khác biệt, khuyến khích học sinh phải nỗ lực khám phá tri thức theo cách riêng của mình, kinh nghiệm riêng của mình, bởi học sinh học theo những phong cách khác Co em học thụ động, co em chủ động, những em thông minh ở lĩnh vực ngôn ngữ, co em thông minh ở linh vực tính toán suy luận logic… Nhiệm vụ của giáo viên là tổ chức hướng dẫn để học sinh thể hiện bộc lộc, làm để học sinh noi những suy nghĩ (trân trọng suy nghĩ dù đúng hay sai), tạo hội để HS nêu câu hỏi/thắc mắc, tranh luận với GV… và trải nghiệm các tình huống thực tiễn để thực hành những điều mình học HS nhận những điểm mình thiếu, những sai sot thơng qua phản hời, đánh giá Và đặc biệt nữa là học sinh phải tương tác với để thể hiện mình, nuôi dưỡng hứng thú, sự tự tin Thông qua tương tác (đưa câu hỏi, thảo luận nhom…) từ đo GV mới phát hiện đâu là lỗi/ thiếu sot quá trình tư duy, lập luận, biết đầu HS nghĩ gì Đấy chính là cách dạy học dựa tiếp cận quá trình và dựa tiếp cận quá trình thì hỗ trợ quá trình hình thành lực học của học sinh Và lực học ấy theo học sinh suốt đời, người ta gọi là lực học suốt đời Đấy mới chính là lực cần đạt ở học sinh kết thúc chương trình phổ thông - Giáo viên phải chuyển từ dạy học tập trung vào mục tiêu, nội dung chương trình sang tập trung vào việc tổ chức quá trình dạy và học nhằm hình thành lực cho học sinh Giáo viên cần biết cách tạo tình huống, tạo môi trường tương tác thân thiện tích cực, giúp học sinh đều co hội bày tỏ quan điểm cá nhân, tranh luận, phản biện… nhờ đo tích cực hoa học sinh, nuôi dưỡng hứng thú, tự tin của các em Một giờ dạy/bài học thành công là GV phải làm để từ học sinh kém, trung bình, khá đến học sinh giỏi đều kích hoạt, khám phá, trải nghiệm… và kết thúc một giờ học/bài học học sinh đều thu nhận ở goc độ của mình, đều tự biến đổi bản thân Vậy điều quan trọng nhất quá trình dạy học lớp chính là các phương pháp và các kỹ thuật/nghệ thuật giảng dạy, phương pháp đánh giá của người thầy giáo, làm tích cực hoa học sinh, không phải là giúp các em học thuộc mà là tư (suy nghĩ, nghĩ về cách suy nghĩ, tư phản biện, tư sáng tạo…giải quyết vấn đề) - GV tuân thủ triết lý của đánh giá là đánh giá vì sự tiến bộ của học sinh, đánh giá thế nào đo để học sinh không nản, không bị thương tổn + Thứ nhất GV giảm tối đa việc cho học sinh điểm kém, điểm liệt Nếu HS làm bài kém GV cần tìm hiều kỹ các nguyên nhân ẩn sau hiện tượng đo Xu hướng không cho điểm kém, đưa những lời phê nhẹ nhàng đánh giá những nhận xét co tính xây dựng hướng học sinh đến việc sửa lỗi (VD: không nhận xét: “viết xấu/viết ẩu… viết lại” mà thay bằng: “viết chưa đẹp… cần luyện tập nhiều hơn” + Thứ hai người ta để hoạt động kiểm tra đánh giá diễn suốt quá trình dạy học, bắt đầu dạy và học người ta đã noi cách thức kiểm tra đánh giá thế nào để cho học sinh chủ động đáp ứng yêu cầu kiểm tra đánh giá + Thứ ba, kiểm tra đánh giá diễn dưới rất nhiều hình thức, dưới dạng trò chơi, các bài tập về nhà, bài luận ngắn, bài xemina… để đánh giá tập trung vào lượng giá cho các lực thành phần hay những kỹ thành phần - GV cần đa dạng hoa tối đa các hình thức đánh giá đánh giá nhận xét “tích cực” (còn gọi là “kỷ ḷt khơng nước mắt”), đánh giá qua hồ sơ, sản phẩm của chính học sinh… đánh giá xác thực (sử dụng các tình huống co tính mục đích, mô phỏng từ thực tiễn cuộc sống…) cho phép những cái đo thay thế bổ sung vào các hình thức đánh giá hiện áp dụng kiểu bài kiểm tra 15 phút, kiểm tra miệng, tiết - GV cần hướng dẫn kỹ các lý thuyết dạy học tích cực với các hình thức đánh giá đa dạng: thơng qua trò chơi, u cầu học sinh suy nghĩ trả lời ngắn, trải nghiệm, đánh giá việc cho học sinh viết những suy nghĩ, nhận xét, mô tả các cảm xúc (tập trung vào các cảm xúc tích cực), viết bài luận ngắn để thuyết trình… - GV đề thi theo hướng các đề thi dần dần dành một thời lượng đáng kể và dành một khối lượng đáng kể cho những câu hỏi đánh giá lực của người học Thiết kế đề thi kiểu câu hỏi mở Đo là xu hướng thiết kế các đề thi trắc nghiệm Nhưng đồngthời người ta phải dành một khối lượng tri thức không liên quan trực tiếp đến một chương cụ thể nào sách giáo khoa, mà liên quan đến trải nghiệm của người học dưới goc độ tư duy, để gia tăng mức độ phân hoa quá trình đánh giá 3.1.2 Phần kiểm tra: - Kiểm tra thường xuyên Thứ nhất, việc kiểm tra miệng không nhất thiết phải là việc kiểm tra 15 phút đầu giờ bấy lâu chúng ta nghĩ làm mà kiểm tra miệng là việc làm cả tiết dạy Thứ hai, kiểm tra miệng chứ không phải là kiểm tra bài cũ Giáo viên không dừng lại ở bài mới học gần nhất mà co thể kiểm tra kiến thức cũ từ những bài đã học từ rất xa trước đo, ngoài cần kiểm tra bài mới (định hướng cách hiểu, việc chuẩn bị ) 10 Thứ ba, cách kiiểm tra nên tránh hình thức khô khan gọi học sinh cầm vở lên bảng sau đo đọc câu hỏi cho học sinh trả lời mà chúng ta nên thử dùng nhiều hình thức khác tránh cho việc học sinh bị lúng túng, e ngại, run sợ Thứ tư, co thể gọi học sinh cho trả lời một câu bài học mà em thuộc, câu thứ hai em chọn một bạn hỏi em một câu bài rồi trả lời, câu thứ ba thầy hỏi Cách này kích thích học sinh tập đặt câu hỏi Câu hỏi kiểm tra miệng cần phải rõ ràng, chính xác, ngắn gọn, phù hợp với nhận thức của HS, co sự phân hoa cho những đối tượng lớp Câu hỏi cần đặt những “tình huống co vấn đề” để kích thích oc tư và sự phản xạ nhanh của HS.Đồng thời qua những câu hỏi khuyến khích HS bộc lộ những suy nghĩ của mình việc trả lời và trình bày ý kiến cá nhân cả ý kiến đo là sai chưa hoàn toàn chính xác - Kiểm tra định kì (bài kiểm tra từ 45 phút trở lên) Bài kiểm tra định kì nhằm đánh giá lực học tập tổng hợp, khả khái quát, hệ thống hoa kiến thức, lực trình bày diễn đạt một cách bài bản, rõ ràng sáng tỏ Để đạt mục đích đánh giá thì đòi hỏi đề kiểm tra phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu đặt như: đánh giá lực của HS một cách toàn diện, khách quan, khoa học, phản ánh đầy đủ bản chất và tính chất của môn học và phân hoa trình độ của HS Khi biên soạn đề kiểm tra, GV cần lưu ý phân tích kĩ nội dung chương trình và SGK, xác định những kiến thức và kĩ trọng tâm của chương trình, của mạch nội dung vừa học để xây dựng ma trận và phân bố số điểm hợp lý Hiện hình thức KT viết co hai dạng thiết kế câu hỏi: Là những câu hỏi yêu cầu HS phải trả lời cách suy nghĩ và diễn đạt qua ngôn ngữ (noi và viết) câu hỏi dưới hình thức trắc nghiệm khách quan Trong một bài kiểm tra tổng hợp thì việc phân bố thời lượng điểm số đối với các câu hỏi tự luận không thể dưới 50% tổng điểm toàn bài Bên cạnh việc phối hợp các loại hình kiểm tra để việc đánh giá tiến hành liên tục, cần tăng cường tính hiệu lực của các kết quả đánh giá khác quá trình học tập, đánh giá qua quan sát của GV sự tự nhận xét, tự đánh giá của chính HS, và cả những dự cảm, dự đoán của GV để co thể phát hiện và bồi dưỡng những HS co khiếu Vì vậy đề kiểm tra nên co những câu hỏi phân hoa trình độ HS cụ thể sau: - Câu hỏi dạng cấp độ biết: Nhận biết co thể hiểu là học sinh nêu nhận các khái niệm, nội dung, vấn đề đã học yêu cầu GV sử 11 dụng động từ mô tả: Xác định, liệt kê, đối chiếu gọi tên, giới thiệu, ra,… (Tom lại HS nhận thức những kiến thức đã nêu SGK) - Câu hỏi cấp độ hiểu: Học sinh hiểu các khái niệm bản, co khả diễn đạt kiến thức đã học theo ý hiểu của mình và co thể sử dụng câu hỏi đặt tương tự gần với các ví dụ học sinh đã học lớp GV sử dụng đợng từ mơ tả: Tóm tắt, giải thích, mơ tả, so sánh (đơn giản), phân biệt, trình bày lại, viết lại, minh họa, hình dung, chứng tỏ, chuyển đổi… - Câu hỏi cấp độ vận dụng thấp: Học sinh vượt qua cấp độ hiểu đơn thuần và co thể sử dụng, xử lý các khái niệm của chủ đề các tình huống tương tự không hoàn toàn giống tình huống đã gặp lớp GV sử dụng động từ mô tả: Thực hiện, giải quyết, minh họa, tính tốn, bày tỏ, áp dụng, phân loại, sửa đổi, đưa vào thực tế, chứng minh, ước tính, vận hành… - Câu hỏi cấp đợ vận dụng cao: Học sinh co khả sử dụng các khái niệm bản để giải quyết một vấn đề mới không quen thuộc chưa từng học trải nghiệm trước đây, co thể giải quyết các kỹ và kiến thức đã dạy ở mức độ tương đương GV sử dụng động từ mô tả: (Hãy) phân loại, tổ hợp lại, biên tập lại, thiết kế, lý giải, tổ chức, lập kế hoạch, xếp lại, cấu trúc lại, tóm tắt, sửa lại, viết lại, kể lại (Hãy) đánh giá, so sánh, đưa kết luận, thoả thuận, phê bình, mơ tả, suy xét phân biệt, giải thích, đưa nhận định, ủng hộ 3.2 Về phần học sinh: Bên cạnh việc kiểm tra đánh giá của giáo viên suốt các giờ học, kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ thì giáo viên phải hướng dẫn cho học sinh biết tự đánh giá kiến thức của mình, biết đánh giá cho bạn mình Như vậy, thì thay vào việc xưa giáo viên độc quyền đánh giá học sinh thì học sinh co quyền tham gia vào kết quả đánh giá của chính mình và của bạn mình Mỗi cá nhân học sinh thử nghiệm vị trí, vai trò của mình công tác kiểm tra đánh giá chính bản thân học sinh Qua từng giờ học, giáo viên liên tục các câu hỏi kiểm tra cả kiến thức cũ và kiến thức mới cho học sinh trả lời, sau đo cho bạn nhận xét, trả lời bổ sung và giáo viên là người đưa câu trả lời cuối Căn cứ vào đo hướng dẫn các em tự đánh giá xem mình trả lời đã chính xác chưa, bạn trả lời đã chính xác chưa, và theo thang điểm mà giáo viên đưa thì mình nằm ở thang điểm nào Đối với các bài kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ theo hình thức tự luận hay hình thức trắc nghiệm thì giáo viên đều các thang điểm rõ ràng và công bố công khai đáp án để học sinh tự đánh giá đánh giá cho bạn 12 mình, từ đo giúp học sinh cố gắng học tập triệt tiêu việc giáo viên dùng điểm để khống chế học sinh 3.3 Vai trò, trách nhiệm người cán bộ quản lý: Người cán bộ quản lý (CBQL) phải nắm vững sở lý luận và thực tiễn của công tác đổi mới phương pháp dạy học noi chung và đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá noi riêng từ đo thực hiện tốt chức quản lý và đạo công tác đổi mới kiểm tra đánh giá Xây dựng kế hoạch kiểm tra đánh giá thống nhất với mục tiêu giáo dục trường Kế hoạch phù hợp với kế hoạch kiểm tra đánh giá theo từng tuần, từng tháng, và cả năm học Xây dựng kế hoạch co tính khả thi cao, lôi cuốn lực lượng tham gia Sau co kế hoạch, người cán bộ quản lý tổ chức triển khai để lực lượng tham gia nắm chắc kế hoạch, từ đo tổ chức đạo thực hiện và kiểm tra đánh giá kịp thời, điều chỉnh, bổ sung nhằm đạt mục tiêu giáo dục đề một cách hiệu quả nhất Ban giám hiệu nhà trường chịu trách nhiệm chính công tác kiểm tra đánh giá Các nhà quản lý giáo dục phải hiểu triết lý và tầm quan trọng của đổi mới kiểm tra đánh giá, hướng quá trình kiểm tra đánh giá vào phát hiện các lực của người học Tổ chức bồi dưỡng giáo viên các phương pháp, kỹ thuật, hình thức đánh giá mới; Từng bước thay đổi thoi quen của giáo viên, nâng cao trình độ lý luận và phương pháp kiểm tra đánh giá cho đội ngũ giáo viên, hướng dẫn họ cách thức đề thi, kiểm tra theo kiểu mở, theo hướng phát triển lực của học sinh PHẦN III: KẾT THÚC VẤN ĐỀ Kết luận: Kiểm tra đánh giá kết quả học tập, của học sinh là một phần quan trọng quá trình dạy và học Đởi mới chương trình THCS đòi hỏi phải tiến hành đồng bộ các phần đo co đổi mới đánh giá Kiểm tra là hình thức và phương tiện của hoạt động đánh giá.Việc kiểm tra cung cấp những dữ kiện, thông tin làm sở cho việc đánh giá, bởi vậy quá trình đổi mới đánh giá kết quả học tập của học sinh cần phải đổi mới việc kiểm tra Đánh giá kết quả học tập của học sinh nhằm mục đích làm sáng tỏ mức độ đạt của học sinh về kiến thức, kĩ và thái độ so với mục tiêu dạy học đã đề ra, công khai hoá các nhận định về lực và kết quả học tập của học sinh, giúp học sinh nhận sự tiến bộ những tồn tại của cá nhân học sinh Từ đo khuyến khích, thúc đẩy việc học tập của các em Đổi mới kiểm tra, đánh giá đã gop phần khắc phục tình trạng học thụ đợng theo kiểu chép lại bài giảng, học tḥc lòng kiến thức mà không biết vận dụng kiến thức; đồng thời thay đổi cách thức học bài lớp và học bài ở 13 nhà của học sinh, loại bỏ dần lối học tủ, học lệch Đổi mới kiểm tra, đánh giá giúp học sinh chủ động nắm bắt kiến thức một cách toàn diện, tạo điều kiện cho học sinh rèn luyện tính tự chủ suy nghĩ và giải quyết vấn đề, hạn chế sử dụng tài liệu làm bài kiểm tra, bài thi Những chuyển biến về tinh thần, thái độ và phương pháp học tập đã gop phần từng bước nâng cao chất lượng học tập Qua đổi mới kiểm tra, đánh giá đã đánh giá toàn diện các mặt kiến thức, kĩ năng, lực, thái độ, hành vi của học sinh Đánh giá tính chính xác, trung thực, minh bạch, khách quan, công đánh giá, phản ánh chất lượng thực của học sinh Phân loại chính xác trình độ, lực học sinh Đổi mới kiểm tra, đánh giá là một những nội dung đổi mới của nghành GD Đây là việc làm quan trọng gop phần nâng cao chất lượng dạy và học Tuy nhiên việc làm này thực sự co hiệu quả đổi mới phải liền với việc chống tiêu cực thi cử và bệnh thành tích thi đua Mong kinh nghiệm và sự nỗ lực của mình đồng chí tiếp tục học hỏi và thực hiện tốt một đổi mới về kiểm tra, đánh giá Trong quá trình thực hiện chuyên đề không tránh khỏi những thiếu xot sai sot Rất mong quí đồng nghiệp đong gop chân tình để chuyên đề hoàn thiện Cuối xin chúc các đồng chí mạnh khoẻ, công tác tốt, và chúc cho việc thực hiện đổi mới kiểm tra, đánh giá ngày càng chất lượng và hiệu quả Kiến nghị: - Chương trình SGK quá tải về mặt kiến thức Các điều kiện dạy học lại chưa đầy đủ, ảnh hưởng đến thời lượng, giờ lên lớp, dẫn đến nhiều giáo viên chưa thật sự chú ý đến công tác đổi mới kiểm tra, đánh giá - Tăng cường nữa công tác kiểm tra, hoạt động đổi mới nội dung chương trình, SGK, phương pháp dạy học noi chung và đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá noi riêng - Yêu cầu các trường huyện, tỉnh gửi các đề kiểm tra đánh giá vào phần mềm ngân hàng chung của toàn tỉnh - Co chuyên đề bồi dưỡng phương pháp đề, kiểm tra đánh giá cho giáo viên các bộ môn An Thạnh Đông, ngày 30 tháng 10 năm 2017 Người thực hiện Trần Thị Ngân ... nghiên cứu thực tiễn - Phương pháp nghiên cứu hỗ trợ PHẦN II: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ Những sở khoa học đổi kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển lực học sinh: 1.1 Cơ sở lí luận: Kiểm tra - đánh... không hiểu các chức năng, triết lý đánh giá 7 Biện pháp thực hiện: 3.1 Về phần giáo viên: 3.1.1 Phần đánh giá: - Giáo viên phải tập huấn về đổi mới kiểm tra đánh giá theo hướng... điều chỉnh và bổ sung để hoàn thiện sản phẩm quá trình dạy học Qui trình kiểm tra - đánh giá kết học tập quá trình tự sử dụng các hình thức kiểm tra - đánh giá khác suốt
- Xem thêm -

Xem thêm: chuyen đề đổi mới ktra đánh giá, chuyen đề đổi mới ktra đánh giá

Từ khóa liên quan