tài chính doanh nghiệp việt nam

33 68 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/09/2019, 18:54

TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP SV THỰC HIỆN: NGUYỄN THỊ VÂN Quản lý vốn – tài sản doanh nghiệp Nguồn vốn – trợ cấp doanh nghiệp Hoạt động tài hàng ngày Tổng kết Quản lý vốn-tài sản KN vốn: - Là biểu tiền giá trị toàn tài sản huy động sd cho hđ sản xuất kd nhằm mục đích sinh lời Phân loại: - Căn vào đặc điểm luân chuyển vốn công dụng tài sản - Căn vào thời hạn đầu tư Căn vào đặc điểm luân chuyển vốn công dụng tài sản Vốn lưu động Vốn cố định Vốn ngắn hạn Căn vàothời hạn đầu tư Vốn dài hạn Quản lý vốn DN Khái niệm Phân loại Vốn lưu động Đặc điểm KN ĐẶC ĐIỂM - Là phần vốn DN bỏ để hình thành nên tài sản lưu động nhằm bảo vệ cho qtrình KD thường xuyên liên tục - Ln thay đổi hình thái biểu - Gtrị vốn chuyển toàn vào giá trị sp lần - Hình thành vòng tuần hồn sau mơĩ CKSX PHÂN LOẠI - Quản lí VLĐ tiền - Quản lí VLĐ khoản phải thu - Quản lí VLĐ hàng tồn kho - Quản lí VLĐ TSLĐ khác Tài sản lưu động khác Hàng tồn kho Khoản phải thu Tiền 242,244 (151,152,153),154,(155,156,157),2294 131,141,136,138,2293 111,112,113 ĐK Đặc điểm -Tham gia nhiều CKSXKD -Chuyển phần -Sau nhiều chu kì hthành vòng ln chuyển -Khơng thay dổi hình thái tồn tại, tiền k.hao Phân loại Vốn cố định KN -VCĐ hữu hình -VCĐ vơ hình -VCĐ th mua tài TRÍCH KHẤU HAO TSCĐ (DEPRECIATION) - KN: hình thức DN thực tính , đủ giá trị hao mòn TSCĐ để đưa vào giá trị sản phẩm , dịch vụ sản xuất thơng qua hình thức hạch tốn chi phí khấu hao nhằm bảo tồn vốn - Cùng với thời gian sử dụng TSCĐ doanh nghiệp trích phần thu nhập từ việc bán sản phẩm để đưa vào quỹ khấu hao -> sử dụng để tái tạo, mua TSCĐ để thay TSCĐ cũ bị hao mòn thải hồi - Các phương pháp trích khấu hao TSCĐ  Khấu hao theo đường thẳng  Khấu hao nhanh: • Theo khối lượng, số lượng sản phẩm • Theo số dư giảm dần PHƯƠNG PHÁP KHẤU HAO ĐƯỜNG THẲNG • Mức khấu hao hàng năm TSCĐ suất thời gian sử dụng TSCĐ • MKH= NG/T Trong đó: -MKH : mức khấu hao bình quân hàng năm TSCĐ -NG: nguyên giá TSCĐ -T: thời gian sử dụng TSCĐ •Tổng KH= chi phí mua TS – giá trị phế liệu •Tỷ lệ khấu hao =( giá khấu hao hàng năm/ tổng khấu hao)*100 •Khấu haao tích kuyx sau K năm= k* giá trị khấu hao hàng năm •Giá trị lại TSCĐ vào cuối năm k = chi phí mua tài sản – khấu hao tích lũy - Hình thành doanh nghiệp vay, thuê tài hay chiếm dụng hợp pháp cá nhân, đơn vị khác mà doanh nghiệp có trách nhiệm hoàn trả thời gian định Phân loại:  Căn vào nguồn hình thành: vay nợ, thuê tài khoản phải trả ( nợ lương, thuế, tiền hàng…)  Căn vào thời hạn trả nợ: nợ ngắn hạn ( short term debt), nợ dài hạn nợ khác * Nợ ngắn hạn: thời hạn trả vòng năm chu kì kinh doanh  Vay ngắn hạn  Nợ dài hạn đến hạn trả  Các khoản phải trả khác: nợ thuế , lương,… * Nợ dài hạn: có thời hạn tốn lớn năm chu kì kinh doanh  Vay dài hạn  Nợ vay dài hạn khác: thuê mua tài * Nợ khác: ký cược ký quỹ,… MỐI QUAN HỆ TÀI SẢN NGUỒN VỐN • Tổng tài sản = tổng nguồn vốn • Tổng tài sản = nợ phải trả + nguồn vốn chủ sở hữu • Tài sản tăng (giảm) – nguồn vốn tăng (giảm) • Tài sản tăng , tài sản giảm – nguồn vốn khơng đổi • Nguồn vốn tăng, nguồn vốn giảm – tài sản khơng đổi CHI PHÍ CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH - Căn vào cấu tổ chức phát sinh chi phí: • Chi phí sản xuất: phát sinh phận trực tiếp sx sp • Chi phí bán hàng: Phát sinh khâu tiêu thụ hàng hóa doanh nghiệp • Chi phí quản lí doanh nghiệp: phat sinh phận qldn - Căn vào mqh CPSXKD khối lượng sp tạo ra: • CP cố định • CP biến đổi - Căn vào giai đoạn qtrinh kd - Căn vào nội dung kinh tế chi phí - Căn vào khoản mục tính giá thành CHI PHÍ ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH + BẤT THƯỜNG đầu tư tài -Phản ánh tồn chi phí phát sinh hoạt động đầu tư tài doanh nghiệp -Lãi vay ngân hàng, -Số tiền doanh nghiệp bỏ để đầu tư bất động sản -Đầu tư chứng khốn bất thường - Do phat sinh số khoản bất thường nằm phạm vi hạch tốn hình thức chi phí phát sinh có tehẻ tạo thu nhập cho DN buộc DN phải bỏ để trì hoạt động kinh doanh GIÁ THÀNH SẢN PHẨM, GIÁ VỐN BÁN HÀNG Giá thành sản phẩm -Cách xđ giá thành sản phẩm: Z= CPSX( kỳ) + D(đk) – D(ck) Với Z tổng chi phí SX kì kinh doanh Z(sp)= Z/ Q Với Z (sp) giá thành sản phẩm Q số lượng sản phẩm quy đổi - Chỉ tiêu giá thành sản phẩm cho phép nhà quản lí làm đưa giá bán sản phẩm so sánh, đánh giá hiệu sản xuất Giá vốn hàng bán GVHB= Z(sp)* số sản phẩm bán kì - phản ánh tổng chi phí sản xuất thực tế phát sinh cho số lượng sản phẩm tiêu thụ kì kinh doanh TR - Π THU NHẬP( INCOME) -Là tồn bơ số tiền mà DN thu từ hoạt động đầu tư kì kinh doanh Là sở kinh tế cho xuất nguồn tài nội DN kì KD dạng chính: Số tiền thực thu ( kl tiền tệ DN thực thu từ hoạt động kinh doanh đầu tư) nguồn tài hữu để DN tiến hành pp tạo lập quỹ tiền tệ pv HĐKD Số nợ phải thu: phát sinh trình cung ứng hàng hóa dịch vụ TR - Π - Là phận chủ yếu, nguồn tài quan trọng DN TR=P.Q vd: đầu tư CK, góp vốn liên doanh, cổ phần,cho th tài chính,… vd: lí ts,khó đòi h đòi đc,… - Các nhân tố ảnh hưởng đến TR: đọc thêm SGK TR - Π LỢI NHUẬN -ta có cơng thức tính: Π = TR – TC -Gồm: • Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh(1) • Lợi nhuận từ hoạt động đầu tư tài chính(2) • Lợi nhuận từ hoạt động khác (bất thường) (3) +) LNTT = 1+2+3 (4) +) LNST = - thuế thu nhập doanh nghiệp (5) - Phân phối lợi nhuận • Là việc giải hàng loạt mối quan hệ tích lũy tiêu dùng chủ thể kinh tế Đúng đắn thúc đẩy SXKD phát triển… cần đảm bảo ntac NGUYÊN TẮC NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG NGÂN QUỸ CỦA DOANH NGHIỆP 1/ THU NGÂN QUỸ - Thực thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh: ( có thuế gián thu) • Thu tiền bán hàng kỳ • Thu tiền nợ hàng kỳ trước khách hàng • Thu tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh khác - Thực thu từ hoạt động tài - Thực thu từ hoạt động bất thường: • Tiền thu nhượng bán,thanh lí tài sản • Tiền thu khách hàng đối tác vi phạm hợp đồng • Tài sản doanh nghiệp thừa hưởng • Các khoản nợ khó đòi đòi • Các khoản nợ phải trả khơng chủ nợ • Và khoản thu nhập bất thường khác HOẠT ĐỘNG NGÂN QUỸ CỦA DOANH NGHIỆP 2/ CHI NGÂN QUỸ -Thực chi cho hoạt động tài -Thực chi cho hoạt đóngản xuất kinh doanh -Thực chi cho hoạt đông bất thường
- Xem thêm -

Xem thêm: tài chính doanh nghiệp việt nam, tài chính doanh nghiệp việt nam

Từ khóa liên quan