tài chính doanh nghiệp

41 43 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/09/2019, 18:48

ĐẦU TƯ DÀI HẠN CỦA DOANH NGHIỆP THÀNH VIÊN NHÓM 1 NGUYỄN THỊ VÂN ĐẶNG THỊ KIỀU TRANG NGÔ THỊ THU LOAN TRẦN THỊ THANH TÂM NGUYỄN KIM ANH KIỀU THỊ HƯƠNG 9/20/19 NỘI DUNG TRÌNH BÀY Sơ Sơ lược lược về đầu đầu tư tư dài dài hạn hạn Vấn đề Sơ Sơ lược lược dòng dòng tiền tiền của dự dự án án Đánh Đánh giá giá lựa lựa chọn chọn dự dự án án 9/20/19 1/ ĐẦU TƯ DÀI HẠN Khái niệm - Trên góc độ mặt kinh tế: - Trên góc độ cá nhân:… - Trên góc độ doanh nghiệp: Phân loại Nhân tố ảnh hưởng 9/20/19 - - … Căn cấu nguồn vốn: Căn vào mục tiêu đầu tư: Chính sách nhà nước Thị trường cạnh tranh Lãi suất, tiến khoa học… 2/ DÒNG TIỀN CỦA DỰ ÁN Dòn Dòn g g vào Dòng tiền bảng thu chi suốt thời gian tuổi thọ Dòng dự án tiền NP NP V V dự năm án 9/20/19 3/ ĐÁNH GIÁ VÀ LỰA CHỌN DỰ ÁN Máy cũ => Lí phải đánh giá? Đánh giá Máy Các tiêu chuẩn đánh giá? Khác tuổi thọ Phương pháp đánh giá Thời gian hoàn vốn (PP) Thời gian hoàn vốn CK (DPP) 9/20/19 & Gía trị Tỷ suất Chỉ số doanh lợi sinh lời nội (PI) (NPV) (IRR) NPV >< IRR Lựa chọn Một số trường hợp đặc biệt 3.1/LÍ DO ĐÁNH GIÁ VÀ LỰA CHỌN DỰ ÁN Lợi nhuận lớn Quy mô dự án Đầu tư dài hạn Lí đánh giá Thu hồi vốn nhanh chóng Khó dự đốn rủi ro Hiệu 3.2/ CÁC TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ Trên góc độ tài chính, tiêu chuẩn đánh giá hiệu kinh tế dự án đầu tư thường sử dụng là:       Thời gian hoàn vốn đầu tư Giá trị dự án đầu tư Tỷ suất doanh lợi nội dự án đầu tư Chỉ số sinh lời dự án đầu tư Tỷ suất lợi nhuận bình quan vốn đầu tư … 9/20/19 3.2/ CÁC TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ Căn vào mối quan hệ dự án, chia dự án sau: Dự án Độc lập: dự án mà Loại trừ: dự án chấp nhận hay loại bỏ không thực dự án ảnh hưởng đến dự án khác lại bị loại bỏ khác 9/20/19 + Dự án bổ sung: (phụ thuộc) Các dự án phụ thuộc thực lúc với Ví dụ dự án khai thác mỏ dự án xây dựng tuyến đường sắt đểvận chuyển khoángsản, chúng phải nghiên cứu lượt -         Căn vào mức độ chi tiết nội dung dự án: + Dự án tiền khả thi: Được lập cho dự án có qui mơ đầu tư lớn, giải pháp đầu tư phức tạp thời gian đầu tư dài Do khơng thể nghiên cứu tính tốn dự án khả thi mà phải qua nghiên cứu sơ bộ, lập dự án sơ Tác dụng dự án tiền khả thi sở đểchủ đầu tư định có nên tiếp tục nghiên cứu để lập dự án chi tiết hay không + Dự án khả thi: Là dự án xây dựng chi tiết, giải pháp tính tốn có mang tính hợp lý Tác dụng dự án khả thi: Là để quan chức có thẩm quyền định, phê duyệt cấp giấy phép đầu tư Là sở để nhà đầu tư xin vay vốn huy động vốn từ nhà đầu tư khác Là sở nhà đầu tư lập kế hoạch tổ chức thực trình đầu tư nhằm đạt mục tiêu Là để đối tác đầu tư định có nên góp vốn với nhà đầu tư để thực dự án hay khơng 9/20/19 10 Ví dụ 9/20/19 27 Ví dụ 9/20/19 28 3.3/ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ  3.3.5/   Phương pháp số sinh lời (PI – Profitability Index) - PI tiêu phản ánh khả sinh lời dự án tính tổng giá trị dòng tiền tương lai chia cho vốn đầu tư ban đầu - Công thức : Trong đó: giá trị thu nhập vốn đầu tư ban đầu R: tỉ lệ chiết khấu 9/20/19 29 3.3/ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ 3.3.5/ Phương pháp số sinh lời (PI – Profitability Index)   Tiêu chuẩn lựa chọn: dự án có PI>=1 lớn Ưu điểm: + khắc phục nhược điểm NPV( so sánh dự án có quy mơ khác quy mơ vốn thời gian  Nhược điểm: + không phản ánh quy mô lỗ lãi dự án => PI thường sử dụng bổ sung cho NPV 9/20/19 30 Ví dụ 9/20/19 31 3.3/ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ  3.3.5/   Phương pháp tỷ suất lợi nhuận bình quân vốn đầu tư  Cách xác định tỷ suất LNBQ vốn đầu tư DAĐT Trong đó: : Tỷ suất LNBQ vốn đầu tư dự án : LN sau thuế BQ hàng năm DAĐT đưa lại : Vốn đầu tư BQ hàng năm : LN sau thuế DAĐT đem lại năm t N: Vòng đời (tuổi thọ) dự án: Tính từ thời điểm bỏ vốn đến kết thúc : Vốn đầu tư năm thứ t: số vốn đầu tư lũy kế cuối năm thứ t trừ số khấu hao lũy kế đầu năm thứ t 9/20/19 32 3.3/ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ 3.3.6/ Phương pháp tỷ suất lợi nhuận bình quân vốn đầu tư Nội dung phương pháp:  Xác định tỷ suất lợi nhuận BQ vốn đầu tư DAĐT Đánh giá lựa chọn dự án:   Trường hợp 1: Đối với dự án độc lập tỷ suất lợi nhuận bình quân vốn đầu tư >0 chọn Trường hợp 2: Đối với dự án thuộc loại xung khắc, dự án có tỷ suất lợi nhuận BQ vốn đầu tư cao chọn Ưu nhược điểm phương pháp: Ưu điểm: đơn giản dễ tính dốn Nhược điểm: chưa tính đến thời điểm khác nhận lợi nhuận tương lai dự án 9/20/19 33 Ví dụ 9/20/19 34 3.4/ MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT TRONG ĐÁNH GIÁ VÀ LỰA CHỌN DỰ ÁN ĐẦU TƯ 3.4.1/ Trường hợp có mâu thuẫn sử dụng phương pháp: NPV IRR + TH Dự án độc lập - NPV > => IRR > r => dự án chấp thuận - NPV < => IRR < r => loại bỏ dự án - NPV = => chấp nhận loại bỏ 9/20/19 35 3.4.1/ Trường hợp có mâu thuẫn sử dụng phương pháp: NPV IRR     TH dự án loại trừ nhau: VD: => khơng kết luận nên chọn dự án Giải pháp: Dùng tỷ suất chiết khấu cân làm cho NPV dự án Căn vào tìm dự án có 9/20/19 36 3.4.1 Trường hợp có mâu thuẫn sử dụng phương pháp: NPV IRR Trường hợp đầu tư vừa nguồn vốn tự có vừa nguồn vốn vay Trong trường hợp tỷ suất tính tốn lấy theo mức trung bình chung lãi suất 2 nguồn vốn xác định theo cơng thức:  9/20/19 37 3.4.1/ Trường hợp có mâu thuẫn sử dụng phương pháp: NPV IRR Trường hợp đầu tư nhiều nguồn vốn khác Trong trường hợp tỷ suất tính tốn dự án xác định theo trung bình chung lãi suất tất nguồn vốn.  9/20/19 38 3.4.2 Trường hợp dự án đầu tư thuộc loại loại trừ có tuổi thọ khơng  Đối  với dự án loại trừ có tuổi thọ khơng nhau, việc sử dụng NPV có phần bị hạn chế Để khắc phục nhược điểm này, sử dụng phương pháp sau: + Phương pháp thay thế: Chọn độ dài thời gian chung cho dự án bội số chung nhỏ độ dài thời gian hoạt động dự án Cùng với giả định tái đầu tư dự án Xác định NPV dự án thời gian quy đổi, chọn dự án có 9/20/19 39 Ví dụ: so sánh dự án có tuổi thọ khác phương pháp thay  Chi phí sử dụng vốn 10% Dự án/ năm hđ A (100) 90 80 B (100) 80 70 50 50 = + - 100 = 47,9 (tr) = + + + -100 = 102,29 (tr) Dự án/ năm hđ A (100) 90 80 A’ (A+A’) = 9/20/19 + + - - 100 = 94,38 (tr) (100) 90 (100) 90 90 (20) 90 90   40 o edit Master text styles Second level Third level Fourth level Fifth level Thank you! ... kinh tế: - Trên góc độ cá nhân:… - Trên góc độ doanh nghiệp: Phân loại Nhân tố ảnh hưởng 9/20/19 - - … Căn cấu nguồn vốn: Căn vào mục tiêu đầu tư: Chính sách nhà nước Thị trường cạnh tranh Lãi... CHUẨN ĐÁNH GIÁ Trên góc độ tài chính, tiêu chuẩn đánh giá hiệu kinh tế dự án đầu tư thường sử dụng là:       Thời gian hoàn vốn đầu tư Giá trị dự án đầu tư Tỷ suất doanh lợi nội dự án đầu... tỷ suất doanh lợi nội (IRR – Internal Rate Of Return) Tỷ suất doanh lợi nội ??? Lãi suất hồn vốn nội Tại r => NPV=0 9/20/19 22 3.3/ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ  3.3.4/   Phương pháp tỷ suất doanh lợi
- Xem thêm -

Xem thêm: tài chính doanh nghiệp, tài chính doanh nghiệp, 2/ CÁC TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ, 3/ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ