Hoàn thiện công tác bảo đảm tiền vay bằng tài sản tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh bắc đak lak

26 52 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/09/2019, 18:09

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HỒ BẰNG HẢI HỒN THIỆN CƠNG TÁC BẢO ĐẢM TIỀN VAY BẰNG TÀI SẢN TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH BẮC ĐĂK LĂK TĨM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG Mã số: 60.34.02.01 Đà Nẵng - 2019 Cơng trình hoàn thành TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐHĐN Ngƣời hƣớng dẫn KH: PGS.TS LÂM CHÍ DŨNG Phản biện 1: TS NGUYỄN NGỌC ANH Phản biện 2: TS NGUYỄN HỮU DŨNG Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Tài - Ngân hàng họp Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng vào ngày 25 tháng năm 2019 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Hoạt động bảo đảm tiền vay có ý nghĩa quan trọng hoạt động cho vay thực tế hoạt động bảo đảm tiền vay tài sản NHTM Việt Nam vướng mắc, trở ngại từ mơi trường bên bất cập, nhược điểm từ khía cạnh chủ quan Ngân hàng Tại NHTMCP Đầu tư phát triển Việt nam – Chi nhánh Bắc Đak lak năm qua ý đến vận dụng quy trình nội dung hoạt động bảo đảm tiền vay tài sản, nâng cao chất lượng hoạt động Nhờ góp phần vào việc kiểm sốt tài trợ rủi ro tín dụng Tuy nhiên, hoạt động tồn nhiều vấn đề cần hoàn thiện, vấn đề định giá tài sản bảo đảm bất động sản, vấn đề sinh trình thực quy trình bảo đảm tiền vay tài sản Mặt khác, xuất phát từ khoảng trống nghiên cứu qua tổng quan tài liệu nghiên cứu, nhu cầu nghiên cứu nhằm đáp ứng khoảng trống nghiên cứu cấp thiết Vì lý nêu trên, học viên chọn đề tài “Hồn thiện cơng tác bảo đảm tiền vay tài sản Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt nam - Chi nhánh Bắc Đak Lak” làm đề tài luận văn tốt nghiệp Mục tiêu đề tài Mục tiêu tổng quát đề tài đề xuất khuyến nghị có sở khoa học thực tiễn nhằm hồn thiện công tác bảo đảm tiền vay tài sản Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bắc Đak Lak, bảo đảm nâng cao chất lượng công tác này, hổ trợ tốt cho hoạt động quản trị rủi ro tín dụng Chi nhánh Để hoàn thành mục tiêu nghiên cứu nói trên, đề tài phải giải nhiệm vụ nghiên cứu sau: - Hệ thống hóa sở lý luận hoạt động bảo đảm tiền vay tài sản NHTM - Khảo sát, đánh giá thực trạng công tác bảo đảm tiền vay tài sản BIDV – Chi nhánh Bắc Đăk Lăk - Đề xuất khuyến nghị nhằm hồn thiện cơng tác bảo đảm tiền vay BIDV – Bắc Đak Lăk Câu hỏi nghiên cứu: - Nội dung công tác BĐTV tài sản NHTM ? Các tiêu đánh giá kết công tác BĐTV tài sản NHTM gì? - Thực trạng cơng tác BĐTV tài sản NHTMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bắc Đăk Lăk nào? Công tác tồn vấn đề cần giải nguyên nhân hạn chế gì? - Cần đề xuất khuyến nghị nhằm hoàn thiện công tác bảo đảm tiền vay tài sản BIDV _ Bắc Đak Lăk theo định hướng nâng cao chất lượng công tác hoạt động quản trị tín dụng Chi nhánh Đối tƣợng, phạm vi nghiên cứu a Đối tượng nghiên cứu: Thực tiễn hoạt động bảo dảm tiền vay tài sản Ngân hàng TMCP Đầu tư phát triển Việt Nam – Bắc Đak Lak Các đối tượng nghiên cứu cụ thể: + Các phận: Khách hàng Doanh nghiệp, Khách hàng cá nhân, Quản trị tín dụng, Quản lý rủi ro Phòng giao dịch trực thuộc Chi nhánh + Cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan đến công tác bảo đảm tiền vay + Khách hàng vay vốn BIDV – Chi nhánh Bắc Đăk Lăk b Phạm vi nghiên cứu - Về nội dung: Luận văn tập trung nghiên cứu nội dung công tác bảo đảm tiền vay tài sản trong hoạt động kinh doanh tín dung - Về khơng gian: Luận văn tập trung nghiên cứu thực tiễn công tác bảo đảm tiền vay tài sản BIDV – Chi nhánh Bắc Đăk Lăk - Về thời gian: Về khảo sát, nghiên cứu đánh giá thực trạng luận văn giới hạn phạm vi thời gian từ năm 2016 đến năm 2018 Phƣơng pháp nghiên cứu Đề tài dự kiến sử dụng số phương pháp nghiên cứu sau: - Sử dụng phương pháp thu thập, hệ thống hóa, đối chiếu, phương pháp suy luận logic: phân tích tổng hợp; quy nạp diễn dịch hình thành sở lý luận; phân tích, đánh giá kiện định tính đề xuất khuyến nghị - Các phương pháp thu thập liệu sơ cấp vận dụng đề tài vấn để thu thấp ý kiến khách hàng; tham vấn chuyên viên tín dụng ; lãnh đạo phận liên quan Phòng Khách hàng doanh nghiệp, Phòng Khách hàng cá nhân, phận quản trị tín dụng quản trị rủi ro - Phương pháp thu thập liệu thứ cấp: Thu thập liệu thứ cấp từ báo cáo Chi nhánh số liệu thống kê liên quan - Phương pháp phân tích thống kê như: số tuyệt đối, số bình quân, số tương đối kết cấu, số tương đối biến dộng, số tương đối so sánh nhằm phân tích số liệu thống kê Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài nghiên cứu - Về mặt học thuật, đề tài hệ thống hóa làm rõ thêm vấn đề lý luận liên quan đến chủ đề bảo đảm tiền vay tài sản Ngoài ra, nghiên cứu đề tài tập trung vào Chi nhánh có đóng góp vào chủ đề học thuật tình có đặc thù - Về mặt thực tiễn: Kết nghiên cứu đề tài sở tham khảo quan trọng cho việc hoàn thiện hoạt động bảo đảm tiền vay tài sản Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bắc Đăk Lăk Mặt khác, khuyến nghị đề tài tham khảo cho Chi nhánh Ngân hàng có bối cảnh tương tư Bố cục luận văn Luận văn bố cục thành ba chương: Chương 1: Cơ sở lý luận hoạt động bảo đảm tiền vay tài sản Ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng công tác bảo đảm tiền vay tài sản Ngân hàng TMCP Đầu tư tư phát triển – Chi nhánh Bắc Đăk Lăk Chương 3: Khuyến nghị nhằm hồn thiện cơng tác bảo đảm tiền vay tài sản Ngân hàng TMCP Đầu tư phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bắc Đăk Lăk Tổng quan tình hình nghiên cứu CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG BẢO ĐẢM TIỀN VAY BẰNG TÀI SẢN CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 TỔNG QUAN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1.1 Hoạt động cho vay Ngân hàng thƣơng mại a Khái niệm Cho vay hình thức cấp tín dụng, theo tổ chức tín dụng giao cam kết giao cho khách hàng khoản tiền để sử dụng vào mục đích xác định thời gian định theo thỏa thuận với ngun tắc có hồn trả gốc lãi b Phân loại hoạt động cho vay Hoạt động cho vay NHTM phân loại theo nhiều tiêu thức Sau cách phân loại phổ biến bao gồm: i Phân loại theo thời hạn cho vay ii Phân loại theo hình thức bảo đảm iii Phân loại theo mục đích sử dụng tiền vay iv Phân loại theo phương pháp hoàn trả v Phân loại theo phương thức giải ngân trực tiếp hay gián tiếp 1.1.2 Rủi ro tín dụng hoạt động cho vay NH a Khái niệm RRTD b Tác động rủi ro tín dụng hoạt động cho vay Ngân hàng c Phân loại rủi ro tín dụng cho vay cá nhân kinh doanh Ngân hàng thương mại 1.2 TỔNG QUAN VỀ BẢO ĐẢM TIỀN VAY 1.2.1 Khái niệm vai trò bảo đảm tiền vay a Đối với hoạt động cấp tín dụng ngân hàng Về lý thuyết, bảo đảm tiền vay có hai chức bản: - Bảo đảm tiền vay giải pháp để khắc phục tình trạng thơng tin bất đối xứng “sự lựa chọn đối nghịch” “rủi ro đạo đức” hoạt động cho vay 1.2.2 Các hình thức bảo đảm tiền vay a Bảo đảm tiền vay không tài sản b Bảo đảm tiền vay tài sản (i) Bảo đảm tiền vay hình thức chấp (ii) Bảo đảm tiền vay hình thức cầm cố (iii) Bảo đảm Tiền vay tài sản bên thứ ba (iv) Bảo đảm tài sản hình thành tương lai 1.3 HOẠT ĐỘNG BẢO ĐẢM TIỀN VAY BẰNG TÀI SẢN TRONG NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.3.1 Nội dung hoạt động bảo đảm tiền vay tài sản NHTM a Tiếp nhận, xử lý hồ sơ bảo đảm b Thẩm định tài sản đảm bảo định giá tài sản đảm bảo Nội dung thẩm định tài sản đảm bảo chủ yếu tập trung vào khía cạnh pháp lý tài sản, thẩm định trạng tài sản đảm bảo khả lý tài sản theo giá trị thị trường Cụ thể: i Thẩm định tính pháp lý tài sản: cán thẩm định phải làm rõ nội dung sau: ii Thẩm định trạng tài sản đảm bảo iii Thẩm định khả phát mại tài sản iv Xác định giá trị tài sản đảm bảo xác định mức cho vay tài sản đảm bảo: c Ký kết hợp đồng bảo đảm tiền vay Tùy theo hình thức loại tài sản đảm bảo mà hợp đồng bảo đảm nằm hợp đồng tín dụng lập thành hợp đồng bảo đảm riêng d Quản lý tài sản đảm bảo e Xử lý tài sản đảm tiền vay 1.3.2 Tiêu chí đánh giá kết cơng tác bảo đảm tiền vay tài sản a Các tiêu chí đánh giá khả kiểm sốt rủi ro tín dụng - Tỷ lệ nợ từ nhóm đến nhóm khoản nợ cho vay có bảo đảm tài sản / tổng dự nợ cho vay có bảo đảm tài sản: - Tỷ lệ nợ xấu cho vay có bảo đảm tài sản Tỷ lệ nợ xấu CV BĐBTS = Nợ xấu cho vay có BĐBTS/Dư nợ CVBĐBTS - Tỷ lệ trích lập dự phòng cụ thể cho vay có bảo đảm tài sản/tổng dư nợ cho vay bảo đảm tài sản: b Các tiêu chí đánh giá lực tài trợ rủi ro tín dụng - Tỷ lệ thu hồi từ tài sản bảo đảm/ tổng khoản nợ xử lý - Tỷ lệ xóa nợ ròng tỷ lệ khoản nợ xuất ngoại bảng sau trừ khoản thu hồi/ tổng dư nợ 1.4 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG BẢO ĐẢM TIỀN VAY BẰNG TÀI SẢN 1.4.1 Nhân tố bên a Môi trường pháp lý b Môi trường kinh tế - trị c Các nhân tố thuộc khách hàng d Mức độ an toàn tài sản bảo đảm e Thị trường tài sản bảo đảm 1.4.2 Nhân tố bên - Chất lượng hoạt động thẩm định tài sản bảo đảm - Năng lực, trình độ đạo đức cán ngân hàng - Thông tin - Chất lượng xử lý tài sản bảo đảm - Chiến lược, định hướng kinh doanh thời kỳ 10 CHƢƠNG THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG BẢO ĐẢM TIỀN VAY BẰNG TÀI SẢN TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH BẮC ĐĂK LĂK 2.1 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH BẮC ĐĂK LĂK 2.1.1 Giới thiệu sơ lƣợc ngân hàng TMCP Đầu tƣ Phát triển Việt Nam 2.1.2 Khái quát trình hình thành phát triển BIDV – Chi nhánh Bắc Dăk Lăk 2.1.3 Cơ cấu tổ chức Ngân hàng TMCP Đầu tƣ phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bắc Đak lak 2.1.4 Kết hoạt động kinh doanh chủ yếu BIDV Việt Nam - Chi nhánh Bắc ĐắkLắk a Kết hoạt động huy động vốn Bảng 2.1 Kết nhận tiền gửi chỗ giai đoạn 2016 – 2018 Về cấu, điểm đáng ý trongcả ba năm hình thức phát hành giấy tờ có giá khơng triển khai, số dư huy động hình thức Ngoài ra, tỷ trọng tiền gửi toán tương đối cao tỷ trọng tiền gửi có kỳ hạn 12 tháng tổng vốn huy động chỗ chiếm từ 40% đến 57% tăng lên qua năm tín hiệu tích cực b Kết hoạt động cho vay Bảng 2.2 Kết hoạt động cho vay năm 2016 – 2018 Bảng 2.2 cho thấy: - Dư nợ cho vay tăng trưởng qua năm Cụ thể, dư nợ năm 2017 tăng 679 tỷ đồng so với năm 2016, tương ứng với tốc độ tăng 11 trưởng 18,62% Tổng dư nợ cho vay năm 2018 tăng từ mức 4325 tỷ đ lên 4719 tỷ đ, tăng 394 tỷ đồng so với năm 2017, tương ứng với mức tăng 9,1% d Kết tài hoạt động kinh doanh Bảng 2.3 Chênh lệch thu chi năm 2016 – 2018 Về cấu, tỷ trọng nguồn thu từ dịch vụ phi tín dụng chiếm từ 8,34% đến 9,48 % Tuy nhiên, cần lưu ý tỷ trọng có xu hướng giảm qua năm Điều cho tâhý, nguồn thu Chi nhánh chủ yếu đến từ dịch vụ tín dụng Ngồi ra, việc kiểm sốt tốt khoản chi góp phần vào việc tăng tiêu chênh lệch thu- chi qua năm 2.2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC BẢO ĐẢM TIỀN VAY BẰNG TÀI SẢ TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH BẮC ĐĂK LĂK 2.2.1 Cơ sở pháp lý cho hoạt động bảo đảm tiền vay tài sản Ngân hàng TMCP Đầu tƣ Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bắc Đăk Lăk - Bộ luật dân số 33/2005/QH11 ngày 14/06/2005; - Luật Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/06/2010; - Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013; - Luật Công chứng số 53/2014/QH13 ngày 20/06/2014 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2.2.2 Chính sách bảo đảm tiền vay tài sản Ngân hàng TMCP Đầu tƣ Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bắc Đăk Lăk a Hình thức bảo đảm tiền vay tài sản 12 b Điều kiện tài sản bảo đảm tiền vay c Chính sách tỷ lệ cho vay tối đa dựa giá trị tài sản bảo đảm tiền vay 2.2.3 Thực trạng thực nội dung hoạt động bảo đảm tiền vay tài sản Chi nhánh thời gian qua a Thực trạng công tác tiếp nhận, xử lý hồ sơ bảo đảm Tại Chi nhánh, Bộ phận QLKH thực hướng dẫn, giải thích để bên bảo đảm hiểu đầy đủ trách nhiệm nghĩa vụ cầm cố, chấp tài sản Trao đổi để thu thập thông tin liên quan đến bên bảo đảm tài sản bảo đảm Đồng thời, phận QLKH thu thập thêm thông tin từ nguồn khác Hồ sơ tài liệu thông tin khách hàng cung cấp Trên sở đánh giá đầy đủ nguồn thông tin, Cán QLKH tiến hành hướng dẫn bên bảo đảm thủ tục cầm cố, chấp tài sản; thông báo hồ sơ tài sản bảo đảm cần thiết Sau tiến hành công việc trên, nhận hồ sơ tài sản bảo đảm Việc giao nhận hồ sơ phải lập thành Biên bàn giao hồ sơ tiến hành định giá sơ tài sản bảo đảm Tuy nhiên, Chi nhánh bỏ qua bước lập văn định giá sơ thực lập báo cáo thẩm định giá trị tài sản b Thực trạng công tác thẩm định định giá tài sản bảo đảm Tại Chi nhánh, Bộ phận QLKH đảm nhiệm công việc Nội dung thẩm định tài sản bảo đảm bao gồm: Thẩm định điều kiện tài sản bảo đảm, bên bảo đảm, bên liên quan, định giá tài sản bảo đảm; Phân tích, đánh giá tài sản bảo đảm: tính pháp lý, khả chuyển nhượng, khả quản lý tài sản bảo đảm; Phân tích, đánh 13 giá lực pháp luật lực hành vi theo quy định pháp luật bên bảo đảm, bên liên quan; Tra cứu thông tin Cục đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm để kiểm tra thông tin việc cầm cố, chấp liên quan đến tài sản (đối với tài sản phải kiểm tra thông tin quan đăng ký giao dịch bảo đảm) Nhìn chung, khâu thẩm định pháp lý tính khoản TSBĐ chi nhánh thực quy định BIDV c Ký kết hợp đồng bảo đảm tiền vay Tại Chi nhánh, sau cấp có thẩm quyền cấp tín dụng phê duyệt nhận tài sản bảo đảm, Bộ phận QLKH loại tài sản bảo đảm, hình thức bảo đảm soạn thảo hợp đồng bảo đảm theo mẫu BIDV thời kỳ, soạn Đơn yêu cầu đăng ký giao dịch bảo đảm (theo mẫu Cục đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm) văn khác liên quan đến việc đăng ký quản lý tài sản bảo đảm Sau ngân hàng khách hàng xem xét lại điều khoản hợp đồng, bên đồng ý, hợp đồng bảo đảm tiền vay ký kết bên Hợp đồng bảo đảm có hiệu lực vào ngày ký kết Tất trường hợp công chứng đăng ký giao dịch bảo đảm theo quy định Tuy nhiên, trình thực công tác thực tế gặp phải vài vấn đề trở ngại Một vài trường hợp, khách hàng khơng nhiệt tình phối hợp cán tín dụng hướng dẫn tận tình, điều ảnh hưởng đến tâm lý định khách hàng Một số trường hợp gặp khó khăn việc hoàn thành thủ tục vay vốn mà khách hàng định giao dịch với Ngân hàng thương mại khác Mặt khác, giá trị tài sản bảo đảm lớn so với khoản vay Chi nhánh định giá theo giá trị tài sản bảo đảm Như vậy, phí ký kết hợp đồng bảo đảm tiền vay mà khách hàng 14 phải chịu tăng, ảnh hưởng đến tài khách hàng d Quản lý tài sản bảo đảm Công tác quản lý tài sản bảo đảm Chi nhánh thực chặt chẽ, đặc biệt giấy tờ có giá chi nhánh nắm giữ Chi nhánh có phối hợp tốt phòng nghiệp vụ có liên quan đến việc quản lý tài sản bảo đảm Tuy nhiên số hạn chế sau: Cơng tác kiểm tra tài sản bảo đảm định kỳ tình trạng quan tâm thực mang tính chất đối phó đặc biệt khâu thẩm định giá lại tài sản Việc kiểm tra định kỳ nhằm mục đích kiểm tra lại trạng tài sản bảo đảm, đồng thời thực việc đánh giá lại giá trị tài sản đảm bảo để đưa hoạt động phù hợp nhằm kiểm soát rủi ro e Xử lý tài sản đảm tiền vay Theo quy định BIDV, tùy thuộc vào biện pháp bảo đảm/tài sản bảo đảm quan hệ tín dụng với khách hàng, BIDV lựa chọn phương thức xử lý tài sản phù hợp để có kết thu hồi nợ cao Các phương thức xử lý tài sản bảo đảm theo hình thức sau: - Giao cho bên bảo đảm tự bán tài sản - BIDV phối hợp với bên bảo đảm bán tài sản bảo đảm - Ủy quyền bán đấu giá tài sản - BIDV tự bán tài sản - BIDV nhận khoản tiền tài sản khác từ bên thứ ba - Những bất cập thời gian giải vụ kiện thi hành án Trên thực tế, việc khởi kiện chưa thực phương thức hiệu để bảo vệ quyền lợi Ngân hàng, nhiều án, định Tòa án có hiệu lực thi hành có đơn yêu cầu thi hành án Ngân 15 hàng quan thi hành án chưa thi hành án nhiều lý khác - Một số quy định quyền sử dụng đất gây vướng mắc thực tiễn xử lý tài sản bảo đảm chưa giải 2.2.4 Kết hoạt động bảo đảm tiền vay tài sản Ngân hàng TMCP Đầu tƣ Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bắc Đăk Lăk a Tỷ trọng dư nợ cho vay có bảo đảm tài sản Bảng 2.4 Tỷ trọng dư nợ cho vay có bảo dảm tài sản - Tỷ trọng dư nợ cho vay bảo đảm tài sản cao, nói bảo đảm tài sản ln chiếm vị trí chủ yếu cấu dư nợ Tỷ trọng chiếm từ 83% trở lên - Mặt khác, tỷ trọng dư nợ cho vay bảo đảm tài sản có xu hướng tăng qua năm (năm 2016 83,52%; năm 2017 85,7%, năm 2018 89,6%) , kéo theo tỷ trọng dư nợ cho vay bảo đảm khơng tài sản có xu hướng giảm (từ 16,48% năm 2016 xuồng 14,3% năm 2017 10,4% năm 2018) b Cơ cấu dư nợ cho vay có bảo đảm tài sản theo hình thức bảo đảm Bảng 2.5 Cơ cấu dư nợ cho vay có bảo đảm tài sản theo hình thức bảo đảm - Tại Chi nhánh, hình thức bảo đảm theo quy định pháp lý áp dụng Đó hình thức: Thế chấp tài sản, Cầm cố tài sản, Bảo lãnh tài sản bên thứ ba Bảo đảm tài sản hình thánh tương lai - Hình thức bảo đảm chấp tài sản chiếm tỷ trọng chủ yếu Trong ba năm, tỷ trọng tư 71% trở lên có xu hướng ổn định 16 - Tỷ trọng hình thức bảo lãnh tài sản bên thứ ba đứng thứ hai sau hình thức chấp Tỷ trọng dư nợ cho vay bảo đảm hình thức bảo lãnh tài sản bên thứ ba dao đọng xung quanh 18% - Tỷ trọng dư nợ cho vay có bảo đảm hình thức cầm cố tài sản khách hàng vay chiếm tỷ trọng tương đối thấp trong tổng dư nợ cho vay bảo đảm tài sản Trong ba năm tỷ lệ động khoảng từ 6,5% đến 8,4% c Cơ cấu dư nợ cho vay có bảo đảm tài sản theo loại tài sản bảo đảm Bảng 2.6 Cơ cấu dư nợ cho vay có bảo đảm tài sản theo loại tài sản bảo đảm Qua bảng, ta thấy, Cơ cấu tài sản bảo đảm ổn định qua thời gian dù có biến động chút qua năm khơng đáng kể Điều nói lên xu hướng ổn định bộc lộ vấn đề ngại khó, ngại thay đổi từ hai phía: ngân hàng khách hàng d Kết tác động đến hoạt động kiểm soát rủi ro tín dụng Bảng 2.7 Kết tác động đến hoạt động kiểm sốt rủi ro tín dụng Bảng 2.7 trình bày kết tác động cơng tác bảo đảm tiền vay tài sản Chi nhánh năm 2016 – 2018 Kết có ảnh hưởng nhiều yếu tố khác cơng tác bảo đảm tiền vay tài sản Tuy nhiên, cho thấy tác động công tác thông qua so sánh Bảng 2.7 cho thấy: - Nhìn chung, tỷ lệ nợ nhóm 2/tổng dư nợ cho vay BĐ 17 TS; tỷ lệ nợ từ nhóm - nhóm 5/tổng dư nợ CVBĐ TS; tỷ lệ nợ xấu/tổng dư nợ CVBĐ TS thấp qua năm thấp so với kế hoạch đặt Cụ thể: - Tỷ lệ nợ nhóm dư nợ CVBĐBTS đao động khoảng từ 1,91% – 2,5% - Tỷ lệ nợ từ nhóm – nhóm dư nợ CVBĐBTS dao động khoảng từ 2,57% đến 3,12% - Tỷ lệ nợ xấu CVBĐBTS năm thấp 1% mức tiêu kế hoạch đặt Năm cao có 0,66% Tuy nhiên, tiêu nói khơng ổn định, có xu hướng tăng qua năm Tỷ lệ trích lập dự phòng cụ thể năm thấp tiêu nói nhiều Sở dĩ có điều tác động giá trị tài sản bảo đảm Số tiền trích lập vừa phụ thuọc vào nhóm nợ, vừa phụ thuộc vào giá trị khấu trừ TSBĐ theo quy định chung Điều thể rõ tác động bảo đảm tiền vay tài sản đối vứoi việc kiểm soát rủi ro tín dụng Tỷ lệ năm dao động khoảng 0,25% đến 0,39% 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG BẢO ĐẢM TIỀN VAY BẰNG TÀI SẢN TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH BĂC ĐĂK LĂK 2.3.1 Những mặt thành công 2.3.2 Hạn chế nguyên nhân hạn chế a Hạn chế b Nguyên nhân hạn chế KẾT LUẬN CHƢƠNG 18 CHƢƠNG KHUYẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG BẢO ĐẢM TIỀN VAY BẰNG TÀI SẢN TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH BẮC ĐĂK LĂK 3.1 CĂN CỨ ĐỀ XUẤT KHUYẾN NGHỊ 3.1.1 Chiến lƣợc phát triển đến năm 2020 BIDV 3.1.2 Định hƣớng hoạt động BIDV - Chi Nhánh Bắc Dak Lak 3.1.3 Định hƣớng hoàn thiện hoạt động bảo đảm tiền vay tài sản Ngân hàng TMCP Đầu tƣ Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bắc Đăk Lăk 3.2 KHUYẾN NGHỊ VỚI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH BẮC ĐĂK LĂK 3.2.1 Tổ chức tốt hệ thống thông tin khách hàng tài sản bảo đảm, gắn vấn đề bảo đảm tiền vay với mức rủi ro khách hàng Thông tin yếu tố thiếu trình từ thẩm định đến định cho vay Ngân hàng phải thu thập xử lý thông tin liên quan đến khách hàng tài sản đảm bảo như: lực sử dụng vốn vay uy tín, khả tạo lợi nhuận nguồn ngân quỹ, quyền sở hữu tài sản điều kiện kinh tế khác liên quan đến người vay… Thơng tin khơng đầy đủ, khơng xác khiến cho ngân hàng đánh giá không khách hàng, bị khách hàng qua mặt b lỡ hội có khách hàng tin cậy Vì mà Chi nhánh nên xây dựng hệ thống thông tin để phục vụ cho công tác thẩm định khách hàng tài sản đảm bảo Cũng thơng qua thơng tin có từ báo cáo người vay, báo cáo cho thấy số liệu nhiều năm qua Vì 19 giúp ngân hàng có sở để dự đốn tình hình khách hàng tương lai gần Áp dụng công nghệ đại vào việc tập hợp lưu giữ thông tin thị trường, giá cả, làm liệu cho lần phân tích so sánh để định giá, thu thập thông tin liên quan qua kênh thông tin internet, thư điện tử 3.2.2 Điều chỉnh cấu dƣ nợ theo tài sản bảo đảm theo hình thức bảo đảm theo hƣớng đa dạng hóa Về đa dạng hóa cấu dư nợ theo hình thức bảo đảm, Chi nhánh cần tăng cường số hình thức cho vay khác tín chấp, bảo lãnh hay cho vay TSĐB hình thành từ vốn vay Chi nhánh nên tăng tỷ trọng loại hình bảo lãnh chất lượng đảm bảo tiền vay theo hình thức chi nhánh tốt Chi nhánh nên mở rộng hình thức cho vay có bảo đảm tài sản hình thành từ vốn vay cho vay thơng qua khai thác nợ, tốn quốc tế Mặt khác, để thực biện pháp đòi hỏi nhân viên tín dụng phải tích cực tìm hiểu tư vấn cho khách hàng biện pháp bảo đảm loại tài sản bảo đảm phù hợp với điều kiện khách hàng Tuy nhiên đa dạng hóa khơng linh hoạt vận dụng đa dạng hình thức tài sản bảo đảm phù hợp với điều kiện khách hàng mà hết phải quan tâm thận trọng xem xét đánh giá rủi ro tài sản nhằm lựa chọn loại tài sản có khả khoản tốt nhất, an toàn cho hoạt động Ngân hàng 3.2.3 Chun nghiệp hóa cơng tác đảm bảo tiền vay Với số lượng khách hàng ngày lớn, lĩnh vực ngành nghề ngày đa dạng, nên khơng chun nghiệp, cơng tác liên 20 quan đến tồn quy trình bảo đảm tài sản gặp nhiều khó khăn, phát sinh nhiều rủi ro Đặc biệt khâu xác định giá trị tài sản bảo đảm vấn đề thẩm định mặt pháp lý vấn đề quản lý xử lý tài sản bảo đảm 3.2.4 Hồn thiện cơng tác quản lý tài sản bảo đảm, nâng cao chất lƣợng công tác kiểm soát nội Quản lý tài sản đảm bảo trình theo dõi, kiểm tra, đánh giá nhằm bảo đảm tài sản đảm bảo tình trạng bình thường khơng bị sử dụng sai mục đích kịp thời phát cố liên quan đến làm giảm giá trị tài sản đảm bảo so với dự kiến nêu hợp đồng tín dụng Đây khâu vô quan trọng ảnh hướng đến chất lượng bảo đảm tiền vay 3.2.5 Nâng cao hiệu công tác xử lý tài sản đảm bảo, thu hồi nợ 3.2.6 Nâng cao chất lƣợng nhân sự, phát huy tốt chế động lực hoạt động bảo đảm tiền vay tài sản 3.3 KHUYẾN NGHỊ VỚI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - Tổ chức thường xun cơng tác qn triệt tồn hệ thống quan điểm bảo đảm tiền vay biện pháp phòng ngừa rủi ro Hiện nay, Ngân hàng khác, Ngân hàng TMCP ĐT PT Việt Nam chủ yếu cho vay bảo đảm tài sản Vì thế, tài sản bảo đảm điều kiện tiên để định cho vay Bản chất bảo đảm tiền vay sử dụng tài sản làm bảo đảm để trả nợ thay cho khoản vay mà người vay dùng vào sản xuất kinh doanh khơng có khả trả nợ ngân hàng Tuy nhiên, tài sản bảo bảo đảm biện pháp phòng ngừa rủi ro ln 21 tiềm ẩn rủi ro nguy hiểm cho ngân hàng Vì thế, CBTD khơng nên coi nhẹ việc phân tích, thẩm định tín dụng khách hàng coi trọng TSBĐ Từ đó, tạo hội chấp nhập tài trợ phương án hiệu từ chối phương án hiệu Do làm giảm chất lượng hoạt động cho vay, hiệu kinh doanh Ngân hàng không đảm bảo ý nghĩa hoạt động cho vay phát triển lành mạnh, bền vững kinh tế Chính thế, thẩm định dự án, phương án kinh doanh khách hàng điều vô quan trọng Ngân hàng ban hành sách tín dụng dành cho trường hợp đặc biệt có phương án kinh doanh hiệu quả, mối quan hệ kinh doanh lâu dài với ngân hàng - Tăng cường cơng tác kiểm tra, giám sát tình hình thực công tác bảo đảm tiền vay chi nhánh, đảm bảo chi nhánh thực sách quy định ngân hàng, kịp thời phát xử lý trường hợp vi phạm Việc kiểm tra phải tiến hành thường xuyên, toàn diện xác - Xây dựng hồn thiện văn pháp quy quy định bảo đảm tiền vay thống toàn chi nhánh, đồng thời xây dựng tiêu thức định giá tài sản rõ tàng phù hợp với loại hình tài sản Tiếp tục rà soát, tập hợp tiếp thu phản hồi từ thực tế để chỉnh sửa bổ sung hoàn chỉnh quy định, quy chế đảm bảo tài sản Ngân hàng nên có văn cụ thể hướng dẫn chi tiết cho chi nhánh để đảm bảo việc thực đồng - Hoàn thiện mẫu hợp đồng bảo đảm, hợp đồng tín dụng để đảm bảo tính pháp lý quyền lợi ngân hàng rủi ro xảy Tổ chức hoạt động tập huấn thay đổi văn nhằm giúp cán nắm bắt hiểu rõ, tránh xảy tình trạng lúng túng 22 áp dụng vào thực tiễn - Tăng cường phân quyền nhiều cho Chi nhánh trực thuộc việc xử lý TSĐB thu hồi nợ để Chi nhánh hoạt động tốt hơn, xử lý TSDB nhanh chóng, gọn nhẹ - Đề nghị Hội sở hỗ trợ công tác đào tạo có sách kế hoạch đào tạo cho cán tín dụng nhằm giúp cán tín dụng cán kiểm tra giám sát tuân thủ khái quát hóa, có tảng kiến thức vững chắc, nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ kiến thức, tránh tình trạng làm theo người trước mà không hiểu chất công việc - Tăng cường quản lý, kiểm soát rủi ro hoạt động bảo đảm tiền vay tài sản Ngân hàng cần xây dựng sách quản lý rủi ro hoạt động bảo đảm tiền vay tài sản cách chặt chẽ bao gồm việc tổ chức quản lý rủi ro, lập mơ hình đo lường nhận diện kịp thời loại rủi ro phát sinh, từ đề xuất phương án, biện pháp chủ động phòng ngừa, đối phó rủi ro xảy Bên cạnh công tác tra giám sát từ phía trung ương, Ngân hàng cần thường xuyên tổ chức đoàn kiểm tra chéo Chi nhánh với để kiểm tra hoạt động việc thực quy định Ngân hàng việc tuân thủ pháp luật an toàn bảo đảm tiền vay tài sản; phát xử lý kịp thời trường hợp vi phạm có điều chỉnh thích hợp Thơng qua hoạt động này, Chi nhánh học hỏi kinh nghiệm lẫn việc giảm thiểu rủi ro hoạt động bảo đảm tiền vay tài sản, đảm bảo an toàn cho hoạt động cho vay 23 KẾT LUẬN CHƢƠNG Trong chương 3, xuất phát từ thực tiễn kết luận phân tích thực trạng hoạt động bảo đảm tiền vay tài sản Chi nhánh BIDV Bắc Đăk Lăk, luận văn đề xuất khuyến nghị nhằm hoàn thiện hoạt động bảo đảm tiền vay tài sản Chi nhánh 24 KẾT LUẬN Qua trình nghiên cứu, luận văn hoàn thành nhiệm vụ nghiên cứu đề Cụ thể, luận văn trình bày kết nghiên cứu vấn đề sau: - Hệ thống hóa sở lý luận hoạt động bảo đảm tiền vay tài sản Ngân hàng thương mại Phân tích nội dung hoạt động bảo đảm tiền vay tài sản, tiêu chí đánh giá nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động - Phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động bảo đảm tiền vay tài sản Chi nhánh Thơng qua phân tích liệu, luận văn rút thành công, hạn chế nguyên nhân hạn chế hoạt động bảo đảm tiền vay tài sản BIDV Bắc Đăk Lăk - Trên sở nhận định hạn chế nguyên nhân hạn chế công tác bảo đảm tiền vay tài sản, kết hợp thực tiễn khác, luận văn đề xuất khuyến nghị nhằm nhằm hoàn thiện hoạt động bảo đảm tiền vay tài sản Chi nhánh BIDV Bắc Đăk Lăk ... HOẠT ĐỘNG BẢO ĐẢM TIỀN VAY BẰNG TÀI SẢN TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH BẮC ĐĂK LĂK 2.1 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH BẮC ĐĂK... vay 1.2.2 Các hình thức bảo đảm tiền vay a Bảo đảm tiền vay không tài sản b Bảo đảm tiền vay tài sản (i) Bảo đảm tiền vay hình thức chấp (ii) Bảo đảm tiền vay hình thức cầm cố (iii) Bảo đảm Tiền. .. tài Hoàn thiện công tác bảo đảm tiền vay tài sản Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt nam - Chi nhánh Bắc Đak Lak làm đề tài luận văn tốt nghiệp Mục tiêu đề tài Mục tiêu tổng quát đề tài đề
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác bảo đảm tiền vay bằng tài sản tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh bắc đak lak, Hoàn thiện công tác bảo đảm tiền vay bằng tài sản tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh bắc đak lak

Từ khóa liên quan