MỘT SỐ HỌC THUYẾT VỀ Y HỌC CỔ TRUYỀN VÀ ỨNG DỤNG HỌC THUYẾT TRONG Y HỌC

13 65 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/09/2019, 17:58

MỘT SỐ HỌC THUYẾT VỀ Y HỌC CỔ TRUYỀN VÀ ỨNG DỤNG HỌC THUYẾT TRONG Y Nền Y học cổ truyền tại Trung Quốc – cái nôi của Y học cổ truyền ( Lịch sử, Phát triển).Y học cổ truyền ở Việt Nam ngày càng được chú trọng.HỌCQuan niệm toàn diện, thống nhất, chỉnh thể trong công tác phòng bệnh, chẩn đoán và chữa bệnh THUYẾT TRÌNH NHÓM MỘT SỐ HỌC THUYẾT VỀ Y HỌC CỔ TRUYỀN VÀ ỨNG DỤNG HỌC THUYẾT TRONG Y HỌC ĐẶT VẤN ĐỀ - Nền Y học cổ truyền Trung Quốc – nôi Y học cổ truyền ( Lịch sử, Phát triển) - Y học cổ truyền Việt Nam ngày trọng Học thuyết âm dương CÁC Học thuyết tạng phủ HỌC THUYẾT VỀ Học thuyết kinh lạc Y HỌC CỔ Học thuyết ngũ hành TRUYỀN Học thuyết thiên nhiên hợp GIỚI THIỆU CHUNG     Ngũ hành STT   Mộc Hỏa Thổ Kim Thủy Can Tâm Tỳ Phế Thận Thần Giận Mừng Lo Buồn Sợ Sắc Xanh Đỏ Vàng Trắng Đen Vị Chua Đắng Ngọt Cay Mặn KẾT LUẬN - Quan niệm toàn diện, thống nhất, chỉnh thể cơng tác phòng bệnh, chẩn đốn chữa bệnh KẾT LUẬN HỌC THUYẾT ÂM DƯƠNG Được vận dụng tất ngành khoa học phương Đông, đời sống hắng ngày, Y dược học KẾT LUẬN - Nền tảng Y học cổ truyền HỌC THUYẾT NGŨ HÀNH - Tham gia vào trình tư đến hoạt động phòng bệnh, chữa bệnh -Ứng dụng vào việc khám, chữa bệnh KẾT LUẬN - Tùy theo chứng trạng biểu người bệnh mà sử dụng phép chữa, thuốc khác - Nhận thấy thống tồn vẹn để tìm mẫu thuẫn q trình bệnh lý  Giải phương pháp tích cực đắn Cảm ơn! 27 ... Nền Y học cổ truyền Trung Quốc – nôi Y học cổ truyền ( Lịch sử, Phát triển) - Y học cổ truyền Việt Nam ng y trọng Học thuyết âm dương CÁC Học thuyết tạng phủ HỌC THUYẾT VỀ Học thuyết kinh lạc Y. .. ng y, Y dược học KẾT LUẬN - Nền tảng Y học cổ truyền HỌC THUYẾT NGŨ HÀNH - Tham gia vào trình tư đến hoạt động phòng bệnh, chữa bệnh -Ứng dụng vào việc khám, chữa bệnh KẾT LUẬN - T y theo chứng... phủ HỌC THUYẾT VỀ Học thuyết kinh lạc Y HỌC CỔ Học thuyết ngũ hành TRUYỀN Học thuyết thiên nhiên hợp GIỚI THIỆU CHUNG     Ngũ hành STT   Mộc Hỏa Thổ Kim Th y Can Tâm Tỳ Phế Thận Thần Giận Mừng
- Xem thêm -

Xem thêm: MỘT SỐ HỌC THUYẾT VỀ Y HỌC CỔ TRUYỀN VÀ ỨNG DỤNG HỌC THUYẾT TRONG Y HỌC, MỘT SỐ HỌC THUYẾT VỀ Y HỌC CỔ TRUYỀN VÀ ỨNG DỤNG HỌC THUYẾT TRONG Y HỌC

Từ khóa liên quan