ĐỒ ÁN MÔN HỌC THIẾT KẾ, TÍNH TOÁN CÔNG TRÌNH BẾN CẦU TÀU 30.000 DWT

50 100 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/09/2019, 09:49

CHƯƠNG 1: SỐ LIỆU THIẾT KẾ6I.Số liệu về địa chất công trình6II.Số liệu về khí tượng thủy văn7III.Số liệu tàu thiết kế7IV.Công nghệ bốc xếp7CHƯƠNG 3: XÁC ĐỊNH KẾT CẤU CƠ BẢN. GIẢ ĐỊNH KẾT CẤU BẾN81.Xác định cao trình bến:81.1. Cao trình mặt bến:81.2. Chiều sâu trước bến81.3. Cao trình đáy bến91.4. Chiều cao trước bến92.Xác định chiều dài bến93.Xác định chiều rộng bến104. Giả định kết cấu bến104.1. Kết cấu bến104.2. Phân đoạn bến104.3.Nền cọc104.4.Giả định về hệ dầm bản104.5.Giả định tường chắn đất104.6. Tính toán sơ bộ số lượng cọc bến11CHƯƠNG 4 : XÁC ĐỊNH TẢI TRỌNG131 . Tải trọng bản thân131.1. Tải trọng bản thân dầm ngang:131.2. Tải trọng bản thân dầm dọc:141.3.Tải trọng bản thân vòi voi:142. Tải trọng thiết bị hàng hóa143 . Tải trọng gió tác dụng lên tầu:144 . Tải trọng dòng chảy tác dụng lên tầu:155 . Tải trọng neo tầu:156 . Tải trọng tựa tàu:16CHƯƠNG 1: SỐ LIỆU THIẾT KẾ6I.Số liệu về địa chất công trình6II.Số liệu về khí tượng thủy văn7III.Số liệu tàu thiết kế7IV.Công nghệ bốc xếp7CHƯƠNG 3: XÁC ĐỊNH KẾT CẤU CƠ BẢN. GIẢ ĐỊNH KẾT CẤU BẾN81.Xác định cao trình bến:81.1. Cao trình mặt bến:81.2. Chiều sâu trước bến81.3. Cao trình đáy bến91.4. Chiều cao trước bến92.Xác định chiều dài bến93.Xác định chiều rộng bến104. Giả định kết cấu bến104.1. Kết cấu bến104.2. Phân đoạn bến104.3.Nền cọc104.4.Giả định về hệ dầm bản104.5.Giả định tường chắn đất104.6. Tính toán sơ bộ số lượng cọc bến11CHƯƠNG 4 : XÁC ĐỊNH TẢI TRỌNG131 . Tải trọng bản thân131.1. Tải trọng bản thân dầm ngang:131.2. Tải trọng bản thân dầm dọc:141.3.Tải trọng bản thân vòi voi:142. Tải trọng thiết bị hàng hóa143 . Tải trọng gió tác dụng lên tầu:144 . Tải trọng dòng chảy tác dụng lên tầu:155 . Tải trọng neo tầu:156 . Tải trọng tựa tàu:16CHƯƠNG 1: SỐ LIỆU THIẾT KẾ6I.Số liệu về địa chất công trình6II.Số liệu về khí tượng thủy văn7III.Số liệu tàu thiết kế7IV.Công nghệ bốc xếp7CHƯƠNG 3: XÁC ĐỊNH KẾT CẤU CƠ BẢN. GIẢ ĐỊNH KẾT CẤU BẾN81.Xác định cao trình bến:81.1. Cao trình mặt bến:81.2. Chiều sâu trước bến81.3. Cao trình đáy bến91.4. Chiều cao trước bến92.Xác định chiều dài bến93.Xác định chiều rộng bến104. Giả định kết cấu bến104.1. Kết cấu bến104.2. Phân đoạn bến104.3.Nền cọc104.4.Giả định về hệ dầm bản104.5.Giả định tường chắn đất104.6. Tính toán sơ bộ số lượng cọc bến11CHƯƠNG 4 : XÁC ĐỊNH TẢI TRỌNG131 . Tải trọng bản thân131.1. Tải trọng bản thân dầm ngang:131.2. Tải trọng bản thân dầm dọc:141.3.Tải trọng bản thân vòi voi:142. Tải trọng thiết bị hàng hóa143 . Tải trọng gió tác dụng lên tầu:144 . Tải trọng dòng chảy tác dụng lên tầu:155 . Tải trọng neo tầu:156 . Tải trọng tựa tàu:16CHƯƠNG 1: SỐ LIỆU THIẾT KẾ6I.Số liệu về địa chất công trình6II.Số liệu về khí tượng thủy văn7III.Số liệu tàu thiết kế7IV.Công nghệ bốc xếp7CHƯƠNG 3: XÁC ĐỊNH KẾT CẤU CƠ BẢN. GIẢ ĐỊNH KẾT CẤU BẾN81.Xác định cao trình bến:81.1. Cao trình mặt bến:81.2. Chiều sâu trước bến81.3. Cao trình đáy bến91.4. Chiều cao trước bến92.Xác định chiều dài bến93.Xác định chiều rộng bến104. Giả định kết cấu bến104.1. Kết cấu bến104.2. Phân đoạn bến104.3.Nền cọc104.4.Giả định về hệ dầm bản104.5.Giả định tường chắn đất104.6. Tính toán sơ bộ số lượng cọc bến11CHƯƠNG 4 : XÁC ĐỊNH TẢI TRỌNG131 . Tải trọng bản thân131.1. Tải trọng bản thân dầm ngang:131.2. Tải trọng bản thân dầm dọc:141.3.Tải trọng bản thân vòi voi:142. Tải trọng thiết bị hàng hóa143 . Tải trọng gió tác dụng lên tầu:144 . Tải trọng dòng chảy tác dụng lên tầu:155 . Tải trọng neo tầu:156 . Tải trọng tựa tàu:16 ĐỒ ÁN CÔNG TRÌNH CẢNG GVHD: TS VŨ XUÂN DŨNG ĐẠI HỌC QUỐC GIA TPHCM TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA KHOA KỸ THUẬT XÂY DỰNG BỘ MÔN CẢNG – CÔNG TRÌNH BIỂN ĐỒ ÁN MƠN HỌC THIẾT KẾ, TÍNH TỐN CƠNG TRÌNH BẾN CẦU TÀU 30.000 DWT SVTH: CAO DUY PHONG MSSV: 1512431 HUỲNH DUY TÙNG MSSV: 1513950 LÊ BẢO HƯNG MSSV: 1511390 CBHD: TS VŨ XUÂN DŨNG TP Hồ Chí Minh, tháng năm 2018 SVTH: NHÓM ĐỒ ÁN CÔNG TRÌNH CẢNG GVHD: TS VŨ XUÂN DŨNG MỤC LỤC CHƯƠNG 1: SỐ LIỆU THIẾT KẾ I Số liệu về địa chất công trình Mặt cắt ngang địa chất: Độ ẩm STT LOẠI ĐẤT Trạng thái KL thể tích tự nhiên KL thể tích khơ Tỷ trọn g Hệ số rỗng tự nhiên Độ bão hòa Độ sệt Góc nội ma sát W (%) γw (g/cm3) γk (g/cm3) ∆ ε G (%) B ϕ (độ) tự nhiên Lực dính Hệ số đơn vị nén lún Mô đun biến dạng c a1-2 Eo (kG/cm2) (cm2/kG) (kG/cm2) Cát -20 Xốp 29.06 1.86 1.44 2.68 0.865 90.1 - 25o 0.01 Á sét -23 Dẻo cứng 25.81 1.9 1.51 2.71 0.792 88.4 0.3 15o24' 0.28 0.029 60.2 Á sét -28 Cứng 15.62 1.98 1.71 2.69 0.572 73.5 -0.3 18o35' 0.37 0.017 188.6 Sét -30 Nửa cứng 38.8 1.83 1.32 2.7 1.049 99.9 0.17 31o 0.76 0.017 217.8 Cát 2 SVTH: NHÓM ĐỒ ÁN CÔNG TRÌNH CẢNG II GVHD: TS VŨ XUÂN DŨNG Số liệu về khí tượng thủy văn Vgió Mực nước (m) MNCTK(p2%) MNTB(p50%) MNTTK(p99%) +1,84 +0,4 -1,964 III Vdc (m/s) Dọc tầu 20 Ngang tầu 20 (m/s) Dọc Ngang tầu tầu 1,8 0,5 Số liệu tàu thiết kế Tàu hàng tổng hợp ( tàu hàng khơ ) D(T) Kích thước (m) 30.00 L Lq Bt H t Tc T0 t 18 17 23,2 14 10 3, IV Công nghệ bốc - Cần trục cổng C35 - Xe nâng hàng HK70 - Ơ tơ H30 Diện tích cản gió (m2) L c L0 A qc A q0 71 2100 3300 510 53 A nc A n0 650 xếp SVTH: NHÓM ĐỒ ÁN CÔNG TRÌNH CẢNG GVHD: TS VŨ XUÂN DŨNG CHƯƠNG 2: XÁC ĐỊNH KẾT CẤU CƠ BẢN GIẢ ĐỊNH KẾT CẤU BẾN Xác định cao trình bến: 1.1 Cao trình mặt bến: ▼ CTMB = ▼ MNCTK + a Trong đó: a = 1÷2 (m) – độ vượt cao dự trữ cho bảo quản hàng hóa và trình bốc xếp Đối với CT bến cảng biển ▼ CTMB được xác định theo tiêu chuẩn: + Tiêu chuẩn thiết kế : ▼ CTMB = ▼ MNTB(P50%) + m = 0,4 + = 2,4 m + Tiêu chuẩn kiểm tra: ▼ CTMB = ▼ MNCTK(P2%) + m = 1,84 + = 2,84 m Để thiên an toàn ta chọn theo tiêu chuẩn có kết lớn ▼ CTMB = 2,9 m 1.2 Chiều sâu trước bến H b = H ct + Z4 = Tc + Z0 + Z1 + Z2 + Z3 + Z4 SVTH: NHÓM ĐỒ ÁN CÔNG TRÌNH CẢNG GVHD: TS VŨ XUÂN DŨNG Trong đó: + Hb: Chiều sâu chạy tầu + Tc : Mớn nước đầy hàng tầu tính tốn lớn Z0 + : Độ dự phòng nghiêng lệch tầu xếp hàng hóa khơng bị xê dịch (bảng 6/22TCN207-92) + + + + Z1 Z2 Z3 Z4 : Độ dự phòng chạy tàu tối thiểu (bảng 3/22TCN207-92) : Độ dự trữ sóng (bảng 4/22TCN207-92) : Độ dự trữ tốc độ tầu chạy (bảng 5/22TCN207-92) : Độ dự phòng sa bồi (mục 6/22TCN207-92) Ta có bảng : Zo (m) Z1 (m) Z2 (m) Z3 (m) Z4 (m) Hct (m) 0,6032 0,4 0,000 0,15 0,8 11,532 Hb (m) 11,9532 Chọn Hb =12 (m) 1.3 Cao trình đáy bến ▼ CTDB = ▼ MNTTK - Hb = -1,964 – 12 = -13,964 (m) 1.4 Chiều cao trước bến Hc = ▼ CTMB - ▼ CTDB = 2,9 – (-13,952) = 16,852 (m) 16,9 (m)  Cấp công trình: III Xác định chiều dài bến Lb = Lmax t + d - Trong đó: + Lmax t : Chiều dài tầu thiết kế SVTH: NHÓM ĐỒ ÁN CÔNG TRÌNH CẢNG GVHD: TS VŨ XUÂN DŨNG + d : khoảng cách an toàn tàu – lấy d = 20m Lb = 185 + 20 = 210 (m) Chọn L = 205 (m) Xác định chiều rộng bến Bb = m.H c - Trong đó: + m = cotgα (α phụ thuộc tính chất đất): hệ số mái dốc ổn định mái đất gầm cầu tàu Chọn m = 1.5 + Hc : Chiều cao trước bến Bb = m.H c = 1.5x16,9 = 25.35 (m) chọn B=25.5(m) Giả định kết cấu bến 4.1 Kết cấu bến - Bến cầu tàu đài mềm cọc khoan nhồi BTCT 4.2 Phân đoạn bến 4.3 Lb Với chiều dài bến = 205 m chia chiều dài bến thành phân đoạn phân đoạn dài 41 m Khoảng cách khe lún phân đoạn là cm Bố trí bích neo hình vẽ Nền cọc - Cọc ống BTCT ứng suất trước M500 Đường kính ngoài: 600 mm Độ dày thành: 110 mm Khả chịu nén: P ≥ 228 T Momen uốn nứt: Mcr ≥ 25 Tm Ứng suất cho phép: 785 T/m2 Chiều dài: 29 m Trên phân đoạn bố trí hàng cọc theo phương ngang bến với - bước cọc ngang = m và hàng cọc theo phương dọc bến: + Bước cọc vùng an toàn trước bến: Bc = 2,75m + Bước cọc vùng cần trục cổng: Bc = 7.5m + Bước cọc đường ôtô: Bc = 9m + Bước cọc vùng kho bãi sau bến: Bc = 2,65m Mặt bố trí cọc được thể hình vẽ Bc 4.4 Giả định hệ dầm - Kết cấu đài bến là hệ dầm BTCT Bản BTCT dày 40 cm, được thi công đổ chỗ bê tông mác 300 SVTH: NHÓM ĐỒ ÁN CÔNG TRÌNH CẢNG - GVHD: TS VŨ XUÂN DŨNG Dầm ngang và dầm dọc tiết diện 100x150 cm chưa kể bản, được chế tạo từ bê tông mác 300 và cốt thép AII Giả định tường chắn đất 4.5 - Phía tuyến sau bến dùng tường chắn để giữ ổn định mái đất Cấu tạo tường chắn đất và vòi voi hình vẽ - 4.6 Tính tốn sơ số lượng cọc bến 4.6.1 Sức chịu tải của cọc (theo cường độ đất nền) Qtc = m(mR q p Ap + U ∑ m f f ili ) Trong đó: m = – hệ số điều kiện làm việc cọc đất qp (T/m2) – sức chống tính tốn đất mũi cọc, phụ thuộc: Độ sâu hạ mũi cọc: 29 – 14 = 15m Đất mũi cọc: cát, trạng thái cứng mR, mf – hệ số điều kiện làm việc đất mũi cọc, xung quanh cọc => mR = 1; mf = U – chu vi ngoài tiết diện ngang cọc U = 3,14 x 0,6 = 1,884m Ap – diện tích chống cọc đất Ap = 0,32 x 3,14 = 0,2826m2 li – chiều dày lớp đất thứ i tiếp xúc với mặt hông cọc (m) SVTH: NHÓM ĐỒ ÁN CÔNG TRÌNH CẢNG GVHD: TS VŨ XN DŨNG fi – sức chống tính tốn lớp đất thứ i lên mặt hông cọc Cao độ (m) Lớp đất U Độ dày li -20 -23 -28 -30 Cát Á Sét Á Sét Sét 1.884 1.884 1.884 1.884 2 2 Ma sát hông fi 0.872 4.22 8.74 13.89 Sức kháng hông Tổng sức kháng hông Sức kháng mũi Sức chịu tải 6.571392 31.80192 65.86464 26.16876 6.571392 38.373312 104.237952 130.406712 49.5963 180.003012 Vậy Qtc < Pvl = 228T P= Sức chịu tải tính tốn cọc là: Qtc K tc Qtc = 180,003 180 (T) – sức chịu tải cọc theo đất Ktc = 1,4 – hệ số tin cậy P= => 180 = 128,57(T ) 1, 4.6.2 Tổng tải đứng cho phân đoạn Tổng tải đứng bao gồm: - Tải trọng thân - Tải trọng hàng hóa - Thiết bị bốc xếp Tải trọng thân: - Bản sàn dày 40cm G1 = hb Bb Lb γ n xn G1 = 0,4 x 25,4 x 41 x 2,5 x 1,05 = 1093,47 (T) - Dầm ngang: gồm dầm, tiết diện 1000x1900 G2 = 9.(hd − hb ).Bb bd γ bt xn G2 = 9x (1,9 – 0,4) x 25,4 x x 2,5 x 1,05 = 900,11 (T) - Dầm dọc: gồm dầm, tiết diện 1000x1900 SVTH: NHÓM ĐỒ ÁN CÔNG TRÌNH CẢNG GVHD: TS VŨ XUÂN DŨNG G3 = 7.( hd − hb ) Lb bd γ bt xn G3 = x (1,9 – 0,4) x 41 x x 0,25 x 1,05 = 113 (T) Tải trọng hàng hóa: G4 = ∑ qhh Lhh Bhh xnc Xếp hàng hóa cách chân trục là 1,5m G4 = 41 x (1 x 2,75 + x 7,5 + x + x 2,65) x 1,2 = 2518,42 (T) Thiết bị bốc xếp: Cần trục cổng C35: G5 = 210 (T) - Lớp phủ mặt cầu dày 10cm G6 = hn Bb Lb γ n xn G6 = 0.1 x 25,4 x 41 x 2,5 x 1,05 = 273.37 (T) Vậy tổng tải đứng tác dụng lên phân đoạn bến là: G = G1 + G2 + G3 + G4 + G5 + G6= 5108.37 (T) 4.6.3 Số lượng cọc Ncọc = x 1,5 = x 1,5 = 59.59 (cọc) => Ncọc < số lượng cọc chọn là 63 cọc (hợp lý) SVTH: NHÓM ĐỒ ÁN CÔNG TRÌNH CẢNG GVHD: TS VŨ XUÂN DŨNG CHƯƠNG : XÁC ĐỊNH TẢI TRỌNG Tải trọng thân Bao gồm trọng lượng bản, dầm ngang, dầm dọc Để tính tốn nội lực bến ta cắt dài song song với dầm ngang có chiều dọc khoảng cách hàng cọc ( lấy 5m – bước cọc theo phương dọc ) Tải trọng thân bản: Tải trọng thân được xác định: Gb= hb.Bb.Lb.γb = 0,4 x 2,5 x 25,4 x 41 = 1041.4 (T) hb – chiều cao Lb - chiều dài phân đoạn Bêtơng mác 300 có trọng lượng riêng 2500 kG/m3 = 2,5 T/m3 Bb- chiều rộng bến 1.1 Tải trọng thân dầm ngang: Tải trọng thân dầm ngang gồm dầm được xác định: Gdn = bn hn γbtBd = (1,9 – 0,4) 2,5.25,4 =857.25 (T) bn : bề rộng dầm ngang Bd :chiều dài dầm ngang hn : chiều cao dầm ngang trừ chiều dày 1.2 Tải trọng thân dầm dọc: Tải trọng thân dầm dọc được xác định: Gdd = 7(hd-hb).Lb.bd.γbt= 7(1,9– 0.4) 41 1.2.5=1076.25 (T) 1.3 Tải trọng thân vòi voi: Tải trọng thân vòi voi được tính cách tương đối và thiên an toàn,có dạng tập trung đặt đầu dầm và có giá tri : Gvv=8.25 (T) Vậy thân có tải trọng phân đoạn là =1041,4 +857.25+ 1076,25 + 8,25= 2983,15(T) Tải trọng thiết bị hàng hóa Cấp tải trọng khai thác bến: 10 SVTH: NHÓM ĐỒ ÁN CÔNG TRÌNH CẢNG GVHD: TS VŨ XUÂN DŨNG x +y = 10 => y= 3,33 Ta thấy a = 14cm > athât= 13,08 cm thiên an toàn nên giả thiết là hợp lý Kiểm tra hàm lượng thép: F 29, 44 µ = 100% a = 100% = 0, 215% > µmin = 0,15% b × ho 100 × (150 − 13, 08) 4.2 Tính tốn cốt thép ngang Kiểm tra điều kiện hạn chế lực cắt: Qmax = 13.750 T Qmax > K1.Rk.b.ho= 0,6 x 10 x 100 x 40 = 84.000 kG = 84 T Qmax < Ko.Rn.b.ho= 0,35 x 130 x 100 x 180 = 637.000 kG = 637 T  K1.Rk.b.ho < Qmax < Ko.Rn.b.ho : phải tính cốt thép chịu lực cắt - Khoảng cách U được lấy giá trị bé ba giá trị sau: 8.Rk b.ho2 ×10 ×100 ×140 1800 × × 1,1304 × = 0, 0001 Q2 25000002 Utt = Rad.n.fa = 2.Rk b.ho × 10 × 100 × 1802 = 15,68 Q 2500000 umax = = uct < [1/3h và 30cm] = 30 cm => chọn u = 20 cm - Khả chịu lực cốt đai: Rad n f d 1800 × × 0,785 = u 20 qd = = 282,6 Kg/cm2 - Khả chịu cắt cốt đai và bê tông: - 8.Rk b.ho2 qd = × 10 × 100 × 1802 × 282,6 = Qđb = 210.503,6 T  Qmax = 2500 T < Qđb = 210.503,6 T  Vậy đảm bảo khả chịu lực cắt không cần bố trí cốt xiên gối Dầm có chiều cao 190 cm nên cần bố trí cốt giá gồm 6Φ14 gồm ba lớp Tính tốn cớt thép dầm dọc mép bến Từ kết giải nội lực cho kết sau: Mmax = 4255000 kGcm Mmin = 2680000 kGcm Qmax = 2510000 kGcm Qmin = 2500000 kGcm 5.1 Tính tốn cốt thép dọc - Tiết diện chịu mo6men âm (ở gối): M= 2680000 kGcm = 26,8 Tm Cánh nằm vùng chịu kéo nên bỏ qua ảnh hưởng cánh Tiết diện làm việc là chữ nhật nhỏ (b x h) Giả thiết từ mép bê tông chịu kéo đến trọng tâm nhóm cốt thép chịu kéo: a = 10 cm  Chiều cao có ích tiết diện: ho = h-a = 190 – 10 = 180 cm A= M Rn × b × ho2 = 2680000 = 0,01052 130 × 100 × 1802 36 SVTH: NHÓM ĐỒ ÁN CÔNG TRÌNH CẢNG GVHD: TS VŨ XUÂN DŨNG α = − − A = 0, 01058 Fatt = α × Rn × b × ho 0,01052 × 130 × 100 × 180 = = 6,87 Ra 2800  6Φ 22 Chọn (Fa = 22,8 cm2) Kiểm tra a: Φ cm2 2, 2 Theo hình athật = ao +1,0 + = 7,5 +1,0 + = 9,6 cm Ta thấy a = 10cm > athât= 9,6 cm thiên an toàn nên giả thiết là hợp lý Kiểm tra hàm lượng thép: F 22,8 µ = 100% a = 100% = 0,162% > µmin = 0,15% b × ho 100 × (150 − 9, 75) - Tiết diện chịu mômen dương (ở nhịp): M= 4255000kGcm Giả thiết từ mép bê tông chịu kéo đến trọng tâm nhóm cốt thép chịu kéo: a= 14cm  Chiều cao có ích củ tiết diện: ho= h-a= 190-14 = 166 cm Cánh nằm vùng nén tham gia với sườn Chiều rộng cánh dầm đưa vào tính tốn là: bc = b + 2.c1 Trong c1 là độ vươn cánh được lấy trị số bé ba trị số sau: + Một nửa khoảng cách hai mép dầm: + Một phần sáu nhịp tính tốn dầm: + Chín lần chiều cao cánh: Vậy chọn c1= 80 cm => bc = b + 2.c1 = 100 + x 80 = 260 cm Xác định vị trí trục trung hòa : h ' 40 M c = Rn × bc × hc '× ( ho − c ) = 130 × 260 × 40 × (166 − ) = 2 156.832.000 kG.cm  Mc > Mmax => trục trung hòa qua cánh, tính với tiết diện chữ nhật: M 4255000 = = 0,0068 Rn × bc × ho 130 × 260 × 1662 Bc.h.A = α = − − A = 0, 00683 Fatt = α × Rn × bc '× ho 0,0068 × 130 × 260 × 166 = = 11,21 Ra 2800  cm2 8Φ 22 Chọn (Fa = 30,4 cm2) Bố trí cốt thép hình vẽ Kiểm tra a: Φ 2,5 2 Theo hình athật = ao +1,0 + + y = 7,5 +1,0 + + 3,33 = 13,08 cm 37 SVTH: NHÓM ĐỒ ÁN CÔNG TRÌNH CẢNG GVHD: TS VŨ XUÂN DŨNG × F1Φ 25 x = 3, 64 × F1Φ 25 y= cm x +y = 10 => y= 3,33 Ta thấy a = 14cm > athât= 13,08 cm thiên an toàn nên giả thiết là hợp lý Kiểm tra hàm lượng thép: F 30, µ = 100% a = 100% = 0, 222% > µmin = 0,15% b × ho 100 × (150 − 13, 08) 5.2 Tính tốn cốt thép ngang Kiểm tra điều kiện hạn chế lực cắt: Qmax = 13.750 T Qmax > K1.Rk.b.ho= 0,6 x 10 x 100 x 40 = 84.000 kG = 84 T Qmax < Ko.Rn.b.ho= 0,35 x 130 x 100 x 180 = 637.000 kG = 637 T  K1.Rk.b.ho < Qmax < Ko.Rn.b.ho : phải tính cốt thép chịu lực cắt - Khoảng cách U được lấy giá trị bé ba giá trị sau: 8.Rk b.ho2 × 10 × 100 × 1802 1800 × × 1,1304 × = 0,0001 Q 25100002 Utt = Rad.n.fa = 2.Rk b.ho × 10 × 100 × 1802 = 15,62 Q 2510000 umax = = uct < [1/3h và 30cm] = 30 cm => chọn u = 20 cm - Khả chịu lực cốt đai: Rad n f d 1800 × × 0,785 = u 20 qd = = 282,6 Kg/cm2 - Khả chịu cắt cốt đai và bê tơng: - 8.Rk b.ho2 qd = × 10 × 100 × 1802 × 282,6 = Qđb = 210.503,6 T  Qmax = 2500 T < Qđb = 210.503,6 T  Vậy đảm bảo khả chịu lực cắt không cần bố trí cốt xiên gối Dầm có chiều cao 190 cm nên cần bố trí cốt giá gồm 6Φ14 gồm ba lớp Tính tốn cớt thép sàn * Theo phương cạnh dài: Chọn ao = 5cm => ho = h – ao = 40 – = 35cm - Tại gối: Mmin = 3.106 Tm = 310600 kG.cm A= M 310600 = = 0.0175 Rn b.ho 145.100.352 α = − − A = − − x0.0175 = 0.0176 38 SVTH: NHÓM ĐỒ ÁN CÔNG TRÌNH CẢNG Fα = GVHD: TS VŨ XUÂN DŨNG α Rn b.ho 0.0176 x145 x100 x35 = = 3.1976 Rα 2800 (cm2) Chọn: φ10a200 thép AII µ= Fα x100% = 0.112% b.ho - Tại nhịp: Mmax = 3.345 Tm = 334500 kG.cm A= M 334500 = = 0.0188 Rn b.ho 145.100.352 α = − − A = − − x0.0188 = 0.0190 Fα = α Rn b.ho 0.019 x145 x100 x35 = = 3.446 Rα 2800 (cm2) Chọn: φ10a200 thép AII µ= Fα x100% = 0.112% b.ho * Theo phương cạnh ngắn: Chọn ao = 5cm => ho = h – ao = 40 – = 35cm - Tại gối: Mmin = 3.62 Tm = 352000 kG.cm A= M 362000 = = 0.02 Rn b.ho 145.100.352 α = − − A = − − x0.02 = 0.02 Fα = α Rn b.ho 0.02 x145 x100 x35 = = 3.73 Rα 2800 (cm2) Chọn: φ10a200 thép AII µ= Fα x100% = 0.112% b.ho - Tại nhịp: Mmax = 3.339 Tm = 333900 kG.cm 39 SVTH: NHÓM ĐỒ ÁN CÔNG TRÌNH CẢNG A= GVHD: TS VŨ XUÂN DŨNG M 333900 = = 0.0187 Rn b.ho 145.100.352 α = − − A = − − x0.0188 = 0.019 Fα = α Rn b.ho 0.019 x145 x100 x35 = = 3.446 Rα 2800 (cm2) Chọn: φ10a200 thép AII µ= Fα x100% = 0.112% b.ho Kiểm tra cọc 3.1 Kiểm tra nội lực cọc Từ kết giải nội lực ta có giá trị độ lớn lực dọc và mômen uốn lớn nhất: Nmax = -135.92 T ; Mmax = 8.58 Tm => |Nmax| = 135.92 T < P = 180 T < [P] = 228 T (điều kiện nội lực thỏa mãn) => |Mmax| = 8.58 Tm < [M] = 25 Tm (điều kiện nội lực thỏa mãn) 3.2 Kiểm tra ứng suất cọc: Mmax = 8.58 Tm => ≤ ; Ntương ứng = -42.64 T [σ] = 785 T/m2 => Thỏa điều kiện ứng suất CHƯƠNG : TÍNH TỐN ỔN ĐỊNH BẾN Xác định tâm trượt Khi tính tốn ởn định trượt, qui phạm thường giả thiết hai hình dạng mặt trượt: Mặt trượt cung tròn và mặt trượt dạng mặt phẳng gẫy khúc, mặt trượt dạng cung tròn được sử dụng phở biến Giả thiết đất trượt theo dạng cung tròn có tâm 0, chia khối trượt thành số phần nhỏ đường thẳng đứng 40 SVTH: NHÓM ĐỒ ÁN CÔNG TRÌNH CẢNG GVHD: TS VŨ XUÂN DŨNG Trình tự xác định tâm trượt nguy hiểm nhất: + Trên mái nghiêng lấy trung điểm M + Từ điểm M kẻ đường thẳng d1 vng góc với mái nghiêng + Kẻ tiếp đường thẳng d2 qua M vng góc với mặt bến + Từ điểm M kẻ phân giác d3 d1 và d2 + Kẻ d4 song song với mặt bến và cách khoảng từ 0,2-0,5H = m + Giao d3 và d4 là tâm O0 Từ O0 ta xác định đc thêm tâm trượt O1,O2 ,O3 hình vẽ Phương pháp tính ổn định 3.1 Phương pháp tính Giả thiết khối đất phía kết cấu bến trượt theo dạng cung tròn tâm O Chia khối đất trượt thành khối phẳng nhỏ mặt phẳng thẳng đứng Tính ởn định mặt trượt được xác định theo công thức sau: Kn.nc.n.md.Mtr
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỒ ÁN MÔN HỌC THIẾT KẾ, TÍNH TOÁN CÔNG TRÌNH BẾN CẦU TÀU 30.000 DWT, ĐỒ ÁN MÔN HỌC THIẾT KẾ, TÍNH TOÁN CÔNG TRÌNH BẾN CẦU TÀU 30.000 DWT, CHƯƠNG 2: XÁC ĐỊNH KẾT CẤU CƠ BẢN. GIẢ ĐỊNH KẾT CẤU BẾN, Giả định kết cấu bến, Tải trọng thiết bị hàng hóa, 7 . Tải trọng va tầu :, Xác định tâm đàn hồi, 2 . Tổ hợp tải trọng:, 3 .Tải trọng cần trục, CHƯƠNG 6 : TÍNH TOÁN BÊ TÔNG CỐT THÉP, CHƯƠNG 7 : TÍNH TOÁN ỔN ĐỊNH BẾN, Phương pháp tính ổn định.

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm