Chuong 5 truong tinh dien compatibility mode

52 51 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/09/2019, 09:34

CHƯƠNG TRƯỜNG TĨNH ĐIỆN Nguyễn Xuân Thấu -BMVL HÀ NỘI 2017 I TƯƠNG TÁC ĐIỆN – ĐỊNH LUẬT COULOMB Sự nhiễm điện số khái niệm - Cách làm nhiễm điện cho vật: có cách cọ xát , tiếp xúc hưởng ứng - Có hai loại điện tích: dương (+) âm (-) Các điện tích dấu đẩy nhau, trái dấu hút - Điện tích có giá trị nhỏ gọi điện tích nguyên tố: e  1, 6.1019 C m e  9,1.1031 kg - Điện tích vật nhiễm điện bội số nguyên lần điện tích ngun tố: Q = ne • Giá trị tuyệt đối điện tích gọi điện lượng • Điện tích chất điểm gọi điện tích điểm I TƯƠNG TÁC ĐIỆN – ĐỊNH LUẬT COULOMB Thuyết điện tử: gồm luận điểm sau - Vật chất cấu tạo từ nguyên tử (gồm hạt nhân mang điện tích dương electron quay xung quanh) Ở trạng thái thường, nguyên tử trung hoà điện - Khi nguyên tử electron  ion dương Khi nguyên tử nhận electron  ion âm - Các (e) chuyển động tự từ nguyên tử sang nguyên tử khác, từ vật sang vật khác gây nhiễm điện vật I TƯƠNG TÁC ĐIỆN – ĐỊNH LUẬT COULOMB Định luật bảo tồn điện tích Phát biểu: Hệ lập điện tích hệ bảo toàn I TƯƠNG TÁC ĐIỆN – ĐỊNH LUẬT COULOMB Định luật Coulomb Phát biểu: Lực tương tác hai điện tích điểm có phương nằm đường nối hai điện tích, lực hút điện tích trái dấu đẩy điện tích dấu, có độ lớn tỷ lệ với tích điện tích tỷ lệ nghịch với bình phương khoảng cách chúng I TƯƠNG TÁC ĐIỆN – ĐỊNH LUẬT COULOMB Định luật Coulomb Trong chân không:  q1q r12 q1q r12 F12  k 4 r r r r q1 q q1 q F12  k 2 40 r r  0  8,86.1012 C2 / Nm  số điện k  9.109 Nm / C 40 số Coulomb I TƯƠNG TÁC ĐIỆN – ĐỊNH LUẬT COULOMB Định luật Coulomb Trong môi trường lực tương tác giảm  lần:   q1q r12 q1q r12 F12  k r r 4 0 r r  q1 q q1 q k F12  4 0 r r  gọi độ điện thẩm hay số điện môi tỷ đối môi trường I TƯƠNG TÁC ĐIỆN – ĐỊNH LUẬT COULOMB Định luật Coulomb - Định luật Coulomb hệ điện tích điểm: điện tích q0 đặt hệ điện tích điểm q1, q2, …, qn lực tĩnh điện tác dụng lên q0:      F  F1  F2    Fn   Fi II ĐIỆN TRƯỜNG Khái niệm điện trường - Điện trường môi trường vật chất bao quanh điện tích, tác dụng lực lên điện tích khác đặt Q  q   F q   F II ĐIỆN TRƯỜNG Véc-tơ cường độ điện trường  E 10 M  q0  F Điện tích thử    F E   const q0   q   F  E   q   F  E a) Định nghĩa: Véc-tơ cường độ điện trường điểm đại lượng có trị véc-tơ lực tác dụng điện trường lên đơn vị điện tích dương đặt điểm Đơn vị: V/m ... 2a Xét điểm M trung trực hai điểm AB, cách đường thẳng AB khoảng x Xác định vectơ cường độ điện 15 trường điểm M Tìm x để EM đạt cực đại II ĐIỆN TRƯỜNG Véc-tơ cường độ điện trường Ví dụ 1:  ... b) Điện trường gây lưỡng cực điện Xét điểm M giá (trục) lưỡng cực điện Cương độ điện trường M: 25 2    kq kq r  r E  E   E   E | E   E  |   kq  2 r r r r    2rl
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuong 5 truong tinh dien compatibility mode , Chuong 5 truong tinh dien compatibility mode