Đề 16

8 44 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/09/2019, 09:24

BIÊNSOẠN:THẦYĐẶNGTHÀNHNAM–PROXPLUSCHOTEEN2K1–DUYNHẤTTẠIVTED.VN ĐỀ THAM KHẢO THPT QUỐC GIA 2019 MÔN TOÁN (XPLUS ĐỀ SỐ 016) *Biên soạn: Thầy Đặng Thành Nam – website: www.vted.vn Video giảng lời giải chi tiết có www.vted.vn Thời gian làm bài: 90 phút (khơng kể thời gian giao đề) (Có giải chi tiết) Mã đề thi 016 Họ, tên thí sinh: Trường: Câu Mệnh đề ? A Mọi số thực số phức B Mọi số phức số thực C Có số thực số phức D Có số phức số thực Câu Họ nguyên hàm hàm số f (x) = cos 2x A −2sin 2x + C B 2sin 2x + C C sin 2x + C D − 1009 D sin 2x + C Câu Nghiệm phương trình ln(x +1) = A 99 C 101 B e2 −1 D e2 +1 Câu Cấp số cộng (un ) có u1 = 1,u2019 = −1 Công sai cấp số cộng A −2 B − 1009 C ! ! Câu Trong không gian Oxyz, cho véctơ a(−2;1;−3) Toạ độ véctơ −2a A (−4;2;−6) B (4;−2;6) C (−4;−3;−5) D (−4;−1;−5) Câu Cho hàm số f (x) có bảng xét dấu đạo hàm sau: Hàm số cho đồng biến khoảng đây? A (1;+∞) B (−∞;−1) C (−1;0) D (1;3) Câu Thể tích khối cầu có bán kính A 4π B π C π D π 4 Câu Tìm số thực x, y thoả mãn (x − 2) + ( y −3)i = 1− 2i, với i đơn vị ảo A x = 1, y = −2 B x = −1, y = −5 C x = 3, y = D x = 0, y = Câu Hàm số y = x −3x +1 có tất điểm cực trị ? A B C D Câu 10 Trong không gian Oxyz, cho hai điểm M (−1;2;1), N (0;−2;3) Một véctơ phương đường thẳng MN !" !" ! !" !" ! A u1 (1;−4;2) B u2 (−1;0;4) C u3 (0;−4;3) D u4 (1;4;2) Câu 11 Một hình trụ có chiều cao h, bán kính đáy r có thiết diện qua trục hình vng Mệnh đề ? A h = 2r B r = 2h C h = r D h = 4r 2 Câu 12 Trong không gian Oxyz, mặt cầu (S ) : (x +1) + ( y − 2) + (z −3) = có tâm điểm ? A M (1;−2;3) B N (1;2;−3) C P(−1;2;3) D Q(1;−2;−3) Câu 13 Một hoán vị tập hợp A = {1,2,3,4} BIÊNSOẠN:THẦYĐẶNGTHÀNHNAM–PROXPLUSCHOTEEN2K1–DUYNHẤTTẠIVTED.VN www.facebook.com/Thich.Hoc.Chui.Ver2/ BIÊNSOẠN:THẦYĐẶNGTHÀNHNAM–PROXPLUSCHOTEEN2K1–DUYNHẤTTẠIVTED.VN B {1,2,3,4} A 4! D (1;2;3;4) C 42 Câu 14 Tập nghiệm bất phương trình 32 x−1 R2 ) Tỉ số R2 B C A D Câu 36 Cho hình chóp S ABC có đáy ABC tam giác vuông cân A, AB = 2a, SA vng góc với mặt đáy góc SB với mặt đáy 600 Cơsin góc hai mặt phẳng (SBC) ( ABC) 15 7 C A B D 5 7 Câu 37 Tập hợp tất điểm biểu diễn số phức z thoả mãn 1≤ z ≤ hình vành khăn có diện tích A 5π B π C 3π D 4π BIÊNSOẠN:THẦYĐẶNGTHÀNHNAM–PROXPLUSCHOTEEN2K1–DUYNHẤTTẠIVTED.VN www.facebook.com/Thich.Hoc.Chui.Ver2/ BIÊNSOẠN:THẦYĐẶNGTHÀNHNAM–PROXPLUSCHOTEEN2K1–DUYNHẤTTẠIVTED.VN Câu 38 Cho ∫ x ln(2 + x ) dx = a ln3+ bln + c, với a,b,c số hữu tỷ Giá trị a + b+ c A B C 1,5 D Câu 39 Có số nguyên m để phương trình log (x −3x + 2m) = log (x + m) có nghiệm ? A 10 B C D Câu 40 Trong không gian cho ba tia Ox,Oy,Oz đơi vng góc điểm A,B,C khơng trùng với O thay đổi tia Ox ,Oy,Oz thoả mãn điều kiện: tỉ số diện tích tam giác ABC thể tích khối tứ diện OABC Khối tứ diện OABC tích nhỏ 27 D C 2 Câu 41 Trong khơng gian Oxyz, cho điểm A(−3;−4;10) Có đường thẳng qua A cắt mặt phẳng (Oxy) điểm M cắt trục Oz điểm N cho tam giác OMN vuông cân ? A B A B C D y Câu 42 Cho y = f (x) hàm đa thức bậc , có đồ thị hàm số y = f ′(x) hình vẽ bên Hàm số y = f (5 − 2x) + 4x −10x đồng biến khoảng đây? ⎛ ⎞⎟ ⎜ A (3; 4) B ⎜⎜2; ⎟⎟ ⎝ ⎟⎠ ⎛ ⎞⎟ ⎛ ⎞⎟ x O C ⎜⎜⎜ ;2⎟⎟ D ⎜⎜⎜0; ⎟⎟ ⎟ ⎟ 2 ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ Câu 43 Cho hàm số y = f (x) liên tục ! có đồ thị hình vẽ bên Gọi S tập hợp tất số nguyên m để phương trình f (sin x) = 3sin x + m có nghiệm thuộc khoảng (0;π) Tổng phần tử S A −5 B −8 C −6 D −10 Câu 44 Cho số phức z thoả mãn z −1− i = Khi z + z − 4− 4i đạt giá trị lớn Tính z B A −1 C +1 D Câu 45 Trong không gian Oxyz, cho ba điểm A(−1;3;5), B(2;6;−1),C(−4;−12;5) mặt phẳng (P) : x + y − 2z −5 = Xét điểm M di động mặt phẳng (P), giá trị nhỏ biểu thức !!!" !!!" !!!" !!!" !!!" MA − MB + MA + MB + MC A 29 B 10 C 18 D 21 BIÊNSOẠN:THẦYĐẶNGTHÀNHNAM–PROXPLUSCHOTEEN2K1–DUYNHẤTTẠIVTED.VN www.facebook.com/Thich.Hoc.Chui.Ver2/ BIÊNSOẠN:THẦYĐẶNGTHÀNHNAM–PROXPLUSCHOTEEN2K1–DUYNHẤTTẠIVTED.VN Câu 46 Có số nguyên m ∈ [−2018;2018] để phương trình x +1 −8 = x + m có hai nghiệm thực phân biệt A 2013 B 2012 C 4024 D 2014 Câu 47 Vườn hoa trường học có hình dạng giới hạn đường elip có bốn đỉnh A, B,C, D hai đường parabol có đỉnh E, F (phần tơ đậm hình vẽ bên) Hai đường parabol có trục đối xứng AB, đối xứng với qua trục CD, hai parabol cắt elip điểm M , N , P,Q Biết AB = 8m,CD = 6m, MN = PQ = 3m, EF = 2m Chi phí để trồng hoa vường 300.000 đồng/m2 Hỏi số tiền trồng hoa vườn gần với kết ? A 4.477.800 đồng B 4.470.000 đồng C 4.908.815 đồng D 4.809.142 đồng Câu 48 Cho hai hàm số đa thức bậc bốn y = f ( x) y = g ( x) có đồ thị hình vẽ bên dưới, đường đậm đồ thị hàm số y = f ( x) Biết hai đồ thị tiếp xúc với điểm có hồnh độ −3 cắt hai điểm có hồnh độ −1 Giá trị nhỏ hàm số h(x) = f (x) − g(x) đoạn [−3;3] 12−8 12−10 10−9 C D B − 9 Câu 49 Cho hàm số y = f (x) liên tục ! có đồ thị hình bên Có số thực m để A bất phương trình (mx + m2 10− x + 3m+1) f (x) ≥ nghiệm với x ∈ ⎡⎣−2;3⎤⎦ ? A B C D Câu 50 Cho hàm số đa thức bậc ba y = f (x) có đồ thị hàm số y = f (x); y = f ′(x) hình BIÊNSOẠN:THẦYĐẶNGTHÀNHNAM–PROXPLUSCHOTEEN2K1–DUYNHẤTTẠIVTED.VN www.facebook.com/Thich.Hoc.Chui.Ver2/ BIÊNSOẠN:THẦYĐẶNGTHÀNHNAM–PROXPLUSCHOTEEN2K1–DUYNHẤTTẠIVTED.VN vẽ bên Gọi S tập hợp tất giá trị nguyên m để phương f ( f (x)− m) + f (x) = 3(x + m) có nghiệm thực Tổng phần tử S A B −6 C −7 trình D −5 Gồm khố luyện thi đầy đủ phù hợp với nhu cầu lực đối tượng thí sinh: PRO X 2019: Luyện thi THPT Quốc Gia 2019 - Học tồn chương trình Tốn 12, luyện nâng cao Toán 10 Toán 11 Toán 12 Khoá phù hợp với tất em học sinh vừa bắt đầu lên lớp 12 lớp 11 học sớm chương trình 12, Học sinh khố trước thi lại theo học khố Mục tiêu khố học giúp em tự tin đạt kết từ đến điểm PRO XMAX 2019: Luyện nâng cao đến 10 dành cho học sinh giỏi Học qua giảng làm đề thi nhóm câu hỏi Vận dụng cao đề thi THPT Quốc Gia thuộc tất chủ đề có khố PRO X Khoá PRO XMAX học hiệu em hồn thành chương trình kì I Tốn 12 (tức hồn thành Logarit Thể tích khối đa diện) có Khố PRO X Mục tiêu khố học giúp em tự tin đạt kết từ 8,5 đếm 10 điểm PRO XPLUS 2019: Luyện đề thi tham khảo THPT Quốc Gia 2019 Mơn Tốn gồm 20 đề 2019 Khoá em học đạt hiệu tốt khoảng thời gian sau tết âm lịch hồn thành chương trình Tốn 12 Toán 11 khoá PRO X Khoá XPLUS Vted khẳng định qua năm gần đề thi đông đảo giáo viên học sinh nước đánh giá sát so với đề thi thức BGD Khi học Vted khơng tham gia XPLUS thực đáng tiếc PRO XMIN 2019: Luyện đề thi tham khảo THPT Quốc Gia 2019 Mơn Tốn từ trường THPT Chun Sở giáo dục đào tạo, gồm đề chọn lọc sát với cấu trúc cơng bố Khố bổ trợ cho khoá PRO XPLUS, với nhu cầu cần luyện thêm đề hay sát cấu trúc Quý thầy cô giáo, quý phụ huynh em học sinh mua Combo gồm khố học lúc nhấn vào khoá học để mua lẻ khoá phù hợp với lực nhu cầu thân BIÊNSOẠN:THẦYĐẶNGTHÀNHNAM–PROXPLUSCHOTEEN2K1–DUYNHẤTTẠIVTED.VN www.facebook.com/Thich.Hoc.Chui.Ver2/ BIÊNSOẠN:THẦYĐẶNGTHÀNHNAM–PROXPLUSCHOTEEN2K1–DUYNHẤTTẠIVTED.VN COMBO ĐIỂM 10 TỐN THI THPT QUỐC GIA 2019 – Đăng kí đây: https://goo.gl/rupvSn 1A(1) 11A(1) 21D(1) 31B(3) 41C(3) 2C(1) 12C(1) 22A(1) 32A(3) 42B(3) 3B(1) 13D(1) 23A(2) 33B(3) 43D(3) 4B(1) 14A(1) 24D(2) 34B(1) 44B(4) ĐÁP ÁN 5B(1) 6D(1) 15D(1) 16B(1) 25A(2) 26A(2) 35B(3) 36B(3) 45A(4) 46B(4) 7C(1) 17C(1) 27A(2) 37C(3) 47D(4) 8C(1) 18C(2) 28A(2) 38D(3) 48A(4) 9B(1) 19B(1) 29C(2) 39B(3) 49D(4) 10A(1) 20A(1) 30C(3) 40C(3) 50C(4) BIÊNSOẠN:THẦYĐẶNGTHÀNHNAM–PROXPLUSCHOTEEN2K1–DUYNHẤTTẠIVTED.VN www.facebook.com/Thich.Hoc.Chui.Ver2/ ... Luyện nâng cao đến 10 dành cho học sinh giỏi Học qua giảng làm đề thi nhóm câu hỏi Vận dụng cao đề thi THPT Quốc Gia thuộc tất chủ đề có khoá PRO X Khoá PRO XMAX học hiệu em hồn thành chương trình... khẳng định qua năm gần đề thi đông đảo giáo viên học sinh nước đánh giá sát so với đề thi thức BGD Khi học Vted khơng tham gia XPLUS thực đáng tiếc PRO XMIN 2019: Luyện đề thi tham khảo THPT Quốc... khoá học giúp em tự tin đạt kết từ 8,5 đếm 10 điểm PRO XPLUS 2019: Luyện đề thi tham khảo THPT Quốc Gia 2019 Môn Toán gồm 20 đề 2019 Khoá em học đạt hiệu tốt khoảng thời gian sau tết âm lịch hồn
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề 16 , Đề 16