Nghiên cứu sự giải phóng thuốc của vật liệu cellulose nạp oprazole natri tạo ra từ gluconacetobacter xylinus nuôi cấy trong môi trường nước dừa già

45 59 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/09/2019, 16:00

TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI KHOA SINH - KTNN ====== NGUYỄN THỊ THU HÀ NGHIÊN CỨU SỰ GIẢI PHÓNG THUỐC CỦA VẬT LIỆU CELLULOSE NẠP OMEPRAZOLE NATRI TẠO RA TỪ GLUCONACETOBACTER XYLINUS NUÔI CẤY TRONG MÔI TRƢỜNG NƢỚC DỪA GIÀ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chuyên ngành: Sinh lý học ngƣời động vật HÀ NỘI - 2019 TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI KHOA SINH - KTNN ====== NGUYỄN THỊ THU HÀ NGHIÊN CỨU SỰ GIẢI PHÓNG THUỐC CỦA VẬT LIỆU CELLULOSE NẠP OMEPRAZOLE NATRI TẠO RA TỪ GLUCONACETOBACTER XYLINUS NUÔI CẤY TRONG MƠI TRƢỜNG NƢỚC DỪA GIÀ KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chuyên ngành: Sinh lý học ngƣời động vật Ngƣời hƣớng dẫn khoa học Ngƣời hƣớng dẫn chính: TS Nguyễn Phúc Hƣng Ngƣời hƣớng dẫn phụ: TS Nguyễn Xuân Thành HÀ NỘI - 2019 LỜI CẢM ƠN Trong thời gian nghiên cứu Viện Nghiên cứu Khoa học Ứng dụng trƣờng Đại học sƣ phạm Hà Nội 2, để hồn thành khóa luận tốt nghiệp với đề tài: “Nghiên cứu giải phóng thuốc vật liệu cellulose nạp oprazole natri tạo từ Gluconacetobacter xylinus nuôi cấy môi trường nước dừa già” em nhận đƣợc dẫn tận tình thầy cô khoa nhƣ anh chị bạn bè Đầu tiên, em xin đƣợc gửi lời cảm ơn chân thành tới TS Nguyễn Phúc Hƣng TS Nguyễn Xuân Thành ngƣời thầy hƣớng dẫn em suốt thời gian vừa qua Đồng thời, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy, giáo làm việc khoa Sinh- KTNN thầy cô Viện Nghiên cứu Khoa học Ứng dụng tạo điều kiện tốt cho em để em hồn thành tốt đề tài nghiên cứu Lời cuối cùng, tơi xin gửi lời cảm ơn tới gia đình, anh chị bạn bè bên cạnh động viên, giúp đỡ tơi thời gian hồn thành khóa luận Đây lần em tham gia làm đề tài nghiên cứu khoa học mà kiến thức nhiều hạn chế nên thiếu xót điều khơng thể tránh khỏi Vì vậy, em mong nhận đƣợc góp ý thầy hội đồng chấm thi bạn để em hồn thiện khóa luận cách tốt Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày 20 tháng năm 2019 Sinh viên NGUYỄN THỊ THU HÀ LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan tất tơi viết khóa luận tay tơi thực dƣới hƣớng dẫn tận tình, chu đáo thầy TS Nguyễn Phúc Hƣng TS Nguyễn Xn Thành Những trích dẫn khóa luận đƣợc lấy từ nguồn thơng tin thức đƣợc cơng bố có thích rõ ràng Về số liệu kết nghiên cứu, xin đảm bảo tất trung thực, khách quan, không trùng lặp với khóa luận hay báo đƣợc cơng bố trƣớc Nếu sai tơi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2019 Sinh viên NGUYỄN THỊ THU HÀ MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Lí chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Nhiệm vụ nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Ý nghĩa khoa học ý nghĩa thực tiễn NỘI DUNG Chƣơng TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Giới thiệu tổng quan đối tƣợng, lĩnh vực nghiên cứu 1.1.1 Đặc điểm phân loại Gluconacetobacter xylinus 1.1.1.1 Vị trí phân loại 1.1.1.2 Đặc điểm vi khuẩn Gluconacetobacer xylinus 1.1.1.3 Nhu cầu dinh dƣỡng vi khuẩn Gluconacetobacter xylinus 1.1.2 Cấu trúc đặc tính VLC tạo Gluconacetobacter xylinus 1.1.2.1 Cấu trúc VLC 1.1.2.2 Đặc tính VLC 1.1.2.3 Sinh tổng hợp VLC 1.1.2.4 Môi trƣờng nuôi cấy Gluconacetobacter xylinus 1.1.3 Giới thiệu tổng quan thuốc Omeprazole natri 1.2 Giới thiệu tổng quan tình hình nghiên cứu ngồi nƣớc 1.2.1 Trên giới 1.2.1.1: Vật liệu Cellulose 1.2.1.2: Omeprazole natri 1.2.2 Ở Việt Nam Chƣơng VẬT LIỆU VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 11 2.1 Vật liệu nghiên cứu trang thiết bị 11 2.1.1 Hóa chất dung môi sử dụng nghiên cứu 11 2.1.2 Vật liệu làm môi trƣờng nuôi cấy vi sinh vật tạo vật liệu Cellolose 11 2.1.3 Thiết bị đƣợc sử dụng nghiên cứu 12 2.2 Nội dung nghiên cứu 12 2.2.1 Chuẩn bị vật liệu Cellulose 12 2.2.2 Phƣơng pháp xử lý VLC trƣớc hấp thụ thuốc Omeprazole natri 13 2.3 Kiểm tra độ tinh khiết vật liệu Cellulose 15 2.4 Quét phổ hấp thụ thuốc Omeprazole natri 15 2.5 Chế tạo VLC nạp thuốc Omeprazole natri 15 2.5.1 Xây dựng đƣờng chuẩn thuốc Omeprazole natri 15 2.5.2 Xác định hàm lƣợng thuốc Omeprazole natri đƣợc nạp vào VLC 16 2.5.3 Phân tích thống kê 16 2.6 Chuẩn bị môi trƣờng đệm 16 2.6.1 Phƣơng pháp xác định lƣợng thuốc giải phóng từ VLC đƣợc nạp thuốc 17 2.6.2 Phƣơng pháp xử lý số liệu thống kê 18 Chƣơng KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 20 3.1 Thu VLC thô tạo VLC tinh khiết 20 3.1.1 Vật liệu Cellulose nuôi cấy từ môi trƣờng nƣớc dừa già 20 3.1.2 Thu vật liệu Cellulose thô từ môi trƣờng 20 3.2 Tinh chế VLC 21 3.3 Kết quét phổ xây dựng phƣơng trình đƣờng chuẩn Omeprazole natri 22 3.4 Vật liệu sau đƣợc nạp thuốc Omeprazole natri 26 3.5 Lƣợng thuốc giải phóng từ VLC vào mơi trƣờng pH 28 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 34 TÀI LIỆU THAM KHẢO 35 DANH MỤC H NH Hình 2.1 Sơ đồ tinh chế VLC 14 Hình 2.2 Chuẩn bị mơi trƣờng đệm pH 2; 4,5; 6,8 17 Hình 2.3 Chuẩn bị điều kiện cho giải phóng máy khuấy từ vòng phút nhiệt độ 37°C 18 Hình 3.1 Thu VLC thô khoảng thời gian khác 20 Hình 3.3 VLC đƣợc tinh chế kiểm tra độ tinh 21 Hình 3.5 Biểu đồ biểu diễn đƣờng chuẩn Omeprazole natri pH 22 Hình 3.6 Biểu đồ biểu diễn đƣờng chuẩn Omeprazole natri pH 4,5 24 Hình 3.7 Biểu đồ biểu diễn đƣờng chuẩn Omeprazole natri pH 6,8 25 Hình 3.8 Mật độ quang phổ củaVLC– Omeprazole natri độ dày màng, thời gian pH khác 30 Hình 3.9 Đồ thị biểu diễn tỉ lệ giải phóng thuốc từ VLC 33 DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Vật liệu đƣợc sử dụng nghiên cứu 11 Bảng 2.2 Các thiết bị đƣợc dùng nghiên cứu 12 Bảng 2.3 Thành phần môi trƣờng tạo VLC 13 Bảng 3.2 Bảng nồng độ Omeprazole natri giá trị OD 275nm pH = 4,5 23 Bảng 3.3 Bảng nồng độ Omeprazole natri giá trị OD 275nm pH = 6,8 25 Bảng 3.4 Giá trị trung bình lần đo đƣợc màng dừa hấp thụ thuốc Omeprazole natri 27 Bảng 3.5: Khối lƣợng thuốc hấp thụ vào VLC thời điểm 2h 27 Bảng 3.6 Mật độ quang tiến hành giải phóng thuốc mơi trƣờng pH khác thời điểm khác n = 30 Bảng 3.7 Tỉ lệ phần trăm giải phóng thuốc omeprazole natri màng môi trƣờng pH khác khoảng thời gian khác 32 MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài VLC- tên viết tắt sản phẩm loài vi khuẩn có tên gọi vật liệu Cellulose, đặc biệt chủng Gluconacetobacter xylinus [2,4] VLC giống với Cellulose thực vật đặc tính nhƣ cấu trúc: chúng có phân tử glucose đƣợc liên kết với liên kết β - 1,4 glucozit Tuy nhiên VLC có đặc tính vƣợt trội so với Cellulose thực vật độ dẻo dai, độ bền, đặc biệt phải kể đến khả hút nƣớc chúng trạng thái ẩm độ tinh khiết cao VLC khơng chứa hợp chất cao phân tử lignin, hemicellulose, peptin, sáp nến… [2,5] Ngày nay, việc ứng dụng VLC vào thực tiễn có biến chuyển mạnh mẽ ngành công nghiệp, y học hay ngành thẩm mỹ Đầu tiên phải kể đến việc ứng dụng VLC công nghiệp: VLC đƣợc dùng làm chất mang cho pin, cho lƣợng cho tế bào hay làm màng phân tách cho q tình xử lý nƣớc Khơng VLC đƣợc dùng làm mơi trƣờng chất sinh học dùng làm chất biến đổi độ nhớt việc sản xuất sợi truyền quang [7] Đối với ngành y dƣợc, VLC đƣợc ứng dụng q trình điều trị bỏng làm da tạm thời thay da bị bỏng [3,4], hỗ trợ điều trị bệnh da tim mạch Trong ngành thẩm mỹ, VLC dùng làm mặt nạ dƣỡng da cho ngƣời Tuy nhiên, Việt Nam việc nghiên cứu ứng dụng VLC vào thực tiễn nhiều hạn chế dừng lại bƣớc đầu nghiên cứu Omeprazole natri – chất ức chế đặc hiệu thuộc nhóm thuốc ức chế bơm proton PPI , tác dụng cách khóa hệ thống enzyme Hydogenpotassium Adenodine Triphosphatase Để điều trị bệnh lý dày viêm loét), bệnh thực quản trào ngƣợc) ngƣời ta thƣờng sử dụng Omeprazole natri thuốc có khả làm giảm lƣợng axit dày, ngăn ngừa vết loét chữa lành tổn thƣơng dày ngăn ngừa bệnh ung thƣ thực quản Bên cạnh đó, thuốc hỗ trợ điều trị triệu chứng nhƣ ợ nóng, khó nuốt ho dai dẳng SV:Nguyễn Thị Thu Hà 3.3 Kết quét phổ Omeprazole natri ây dựng phƣơng tr nh đƣờng chuẩn Bảng 3.1.Bảng nồng độ Omeprazole natri gi trị OD 276nm (pH=2) Nồng độ Gi trị OD 276nm (mg/ml) Gi trị trung b nh 15 0,102 0,105 0,106 ,1 4± , 20 0,139 0,137 0,139 ,138± , 25 0,167 0,166 0,172 ,168± , 30 0,207 0,206 0,205 ,2 6± , 40 0,271 0,272 0,278 ,274± , 50 0,337 0,344 0,335 ,339± , Dựng đồ thị biểu diễn lập đƣờng chuẩn Omeprazole natri phần mềm Excel , kết đƣợc đồ thị nhƣ hình 3.5 H nh 3.5 Biểu đồ biểu diễn đƣờng chuẩn Omeprazole natri pH SV:Nguyễn Thị Thu Hà 22 Phƣơng trình đƣờng chuẩn thuốc Omeprazole là: y = 0,6771x + 0,0015 (R2 = 0,9996) Trong công thức y: Giá trị OD tƣơng ứng với nồng độ x x: Nồng độ Omeprazole (mg/ml) R2: Hệ số tƣơng quan Bảng 3.2 Bảng nồng độ Omeprazole natri gi trị OD 275nm (pH = 4,5) Nồng độ Gi trị OD 275nm (mg/ml) Gi trị trung b nh 15 0,107 0,109 0,108 ,1 8± , 20 0,141 0,140 0,142 ,141± , 25 0,175 0,176 0,177 ,175± , 30 0,207 0,209 0,208 ,2 9± , 40 0,272 0,273 0,271 ,272± , 50 0,332 0,331 0,329 ,331± , SV:Nguyễn Thị Thu Hà 23 Dựng đồ thị biểu diễn lập đƣờng chuẩn Omeprazole natri phần mềm Excel, kết thu đƣợc nhƣ đồ thị hình 3.6 H nh 3.6 Biểu đồ biểu diễn đƣờng chuẩn Omeprazole natri pH 4,5 Phƣơng trình đƣờng chuẩn thuốc Omeprazole là: y = 0,6394x + 0,0142 (R2 = 0,9992) Trong công thức y: Giá trị OD tƣơng ứng với nồng độ x x: Nồng độ Omeprazole (mg/ml) R2: Hệ số tƣơng quan SV:Nguyễn Thị Thu Hà 24 Bảng 3.3 Bảng nồng độ Omeprazole natri gi trị OD 275nm (pH = 6,8) Nồng độ Gi trị OD 275nm Gi trị trung b nh 15 0,101 0,102 0,102 ,1 2± , 20 0,135 0,132 0,130 ,132± , 25 0,164 0,165 0,165 ,165± , 30 0,196 0,198 0,197 ,197± , 40 0,249 0,255 0,253 ,252± , 50 0,311 0,312 0,308 ,31± , Dựng đồ thị biểu diễn lập đƣờng chuẩn Omeprazole natri phần mềm Excel, kết đƣợc đồ thị nhƣ hình 3.7 H nh 3.7 Biểu đồ biểu diễn đƣờng chuẩn Omeprazole natri pH 6,8 Phƣơng trình đƣờng chuẩn thuốc Omeprazole là: y = 0,5935x + 0,0149 (R2 = 0,9991) Trong công thức SV:Nguyễn Thị Thu Hà 25 y: Giá trị OD tƣơng ứng với nồng độ x x: Nồng độ Omeprazole (mg/ml) R2: Hệ số tƣơng quan 3.4 Vật liệu sau đƣợc nạp thuốc Omeprazole natri VLC sau tinh chế thử độ tinh khiết đƣợc nạp thuốc Omeprazole natri, sau rửa để loại bỏ bớt thuốc tự thấy nồng độ sau khảo sát mg l Ta cần chuẩn bị bình có chứa ml dung dịch gồm ,6g thuốc Omeprazole natri ml dung dịch NaOH ,1M Tiếp theo bịt kín bình, cho vào máy lắc siêu âm đánh tan hết thuốc Khi tan hết thuốc cho vậtl iệu Cellulose vào Chú ý:Trƣớc hấp thụ thuốc màng cần đƣợc loại bỏ nƣớc Sau cho màng vào dung dịch thuốc Omeprazole natri, đặt bình vào máy lắc để chế độ lắc 12 vòng phút với nhiệt độ độ Sau 1h đến 2h lấy dung dịch đo quang phổ máy UV-245 để xác định lƣợng thuốc đƣợc hấp thụ vào màng Sau ngâm màng giá trị OD đo đƣợc gần nhƣ không giảm chứng tỏ lƣợng thuốc hấp thụ vào VLC đạt đến cực đại Khối lƣợng thuốc Omeprazole natri hấp thụ vào VLC đƣợc tính nhƣ phần (2.3.6) Phƣơng pháp xác định lƣợng thuốc hấp thụ vào VLC Giá trị trung bình lần đo đƣợc màng dừa hấp thụ thuốc Omeprazole natri nhƣ bảng 3.4: SV:Nguyễn Thị Thu Hà 26 Độ dày màng (cm) 0,5 Chế độ lắc ( v ng phút) Nhiệt độ Lƣợng thuốc (ᵒC) nạp vào vật liệu 100 40 ,69± , 120 50 ,71± , 100 40 ,62± , 120 50 ,66± , Bảng 3.4 Gi trị trung b nh lần đo đƣợc màng dừa hấp thụ thuốc Omeprazole natri Khối lƣợng thuốc hấp thụ vào VLC với độ dày khác thời điểm 2h đƣợc thể 3.5: Độ dày màng (cm) 0,5 Qt (mg) 30 30 y Qd (mg) EE (%) mht (mg) 0,62 6,25 24,5 80,7 ± , ± 0,004 ± 0,006 ± 0,005 0,71 9,34 18,86 62,69 ± , ± ,001 ± 0,006 ± 0,002 Bảng 3.5: Khối lƣợng thuốc hấp thụ vào VLC thời điểm 2h Kết từ bảng cho thấy: Khả hấp thụ VLC tốt VLC đƣợc làm từ môi trƣờng nƣớc dừa già hấp thụ tốt độ dày ,5cm 1cm nhƣ độ lắc vòng phút nhiệt độ ℃ màng ,5cm hấp thụ đƣợc 23,69mg màng 1cm hấp thụ đƣợc 19,52mg SV:Nguyễn Thị Thu Hà 27 3.5 Lƣợng thuốc giải ph ng từ VLC vào c c môi trƣờng pH Cho VLC hấp thụ Omeprazole natri có độ dày vật liệu khác vào bình chứa ml môi trƣờng pH: 2; 4,5; 6,8[1] Dùng máy khuấy từ gia nhiệt, khuấy với tốc độ vòng phút, nhiệt độ 37 ± ,5°C Sau 0,5h; 1h; 2h; 4h; 6h; 8h; 24h lấy mẫu tiến hành xác định lƣợng thuốc giải phóng Sau khoảng thời gian, ta rút 5ml bổ sung lại 5ml dung dịch đệm tƣơng ứng Lặp lại thí nghiệm lần, sau lấy giá trị trung bình Mật độ quang tiến hành giải phóng thuốc môi trƣờng pH khác thời điểm khác nhƣ bảng 3.6: p H Thời gian ,5giờ giờ giờ 24 Độ dày g SV:Nguyễn Thị Thu Hà 28 0,5 0,113 0,147 0,216 0,290 0,327 0,383 0,308 ± , ± , ± , ± , ± , ± , ± , 0,133 0,144 0,214 0,286 0,317 0,324 0,300 ± , ± , ± , ± , ± , ± , ± , 0,076 0,080 0,089 0,109 0,124 0,143 0,125 ± , ± , ± , ± , ± , ± , ± , 0,061 0,067 0,091 0,108 0,127 0,111 ± , ± , ± , ± , ± , ± , ± , 0,038 0,028 0,055 0,081 0,083 0,133 0,131 ± , ± , ± , ± , ± , ± , ± , 0,014 0,016 0,022 0,027 0,052 0,097 0,093 ± , ± , ± , ± , ± , ± , ± , cm 1cm 4, 0,5 cm cm 0,051 6, 0,5 cm 1cm SV:Nguyễn Thị Thu Hà 29 2 Bảng 3.6 Mật độ quang tiến hành giải ph ng thuốc c c môi trƣờng pH kh c c c thời điểm kh c (n = 3) Dựa vào OD y trung bình nhƣ bảng 3.6, sử dụng phần mềm excel để vẽ đò thị khả giải phóng thuốc omeprazole natri VLC - Omeprazole natri dộ dày màng khác nhau, thời gian độ pH khác đƣợc thể nhƣ hình 3.8: H nh 3.8 Mật độ quang phổ củaVLC– Omeprazole natri c c độ dày màng, thời gian pH kh c Nhận xét: Qua bảng 3.6 hình 3.8 cho thấy: Trong mơi trƣờng đệm có độ pH lần lƣợt 2; 4,5; 6,8 với vật liệu dày ,5cm ,1 cm giá trị OD y trùng bình thuốc Omeprazole natri giải phóng từ VLC - Omeprazole natri tăng dần, đến thời điểm định dừng lại tăng không đáng kể Ở môi trƣờng pH khác giá trị OD y trung bình đạt cực đại thời điểm SV:Nguyễn Thị Thu Hà 30 Giá trị OD y trung bình môi trƣờng pH = cao Từ giá trị OD y trung bình bảng 3.6 thuốc Omeprazole natri tiến hành giải phóng từ VLC – Omeprazole natri, thay vào phƣơng trình đƣờng chuẩn mơi trƣờng pH tính đƣợc nồng độ Omeprazole natri tƣơng ứng với khoảng thời gian Thay giá trị nồng độ Omeprazole natri vừa tính đƣợc vào cơng thức 2.1 ta xác định đƣợc tỉ lệ giải phóng thuốc Omeprazole natri củaVLC – Omeprazole natri độ dày, thời gian môi trƣờng pH khác nhƣ bảng 3.7: pH Thời gian ,5giờ giờ giờ 24 84,59 88,70 90,05 84,32 ± , ± , ± , 83,36 86,23 88,05 81,14 ± , ± , ± , ± , Độ dày màng 0,5 66,30 68,4 80,94 cm ± , ± , ± , 1cm 60,44 63,57 79,46 ± , ± , ± , 3 ± , 2 SV:Nguyễn Thị Thu Hà 31 4,5 0,5 cm cm 53,00 55,39 60,73 ± , ± , ± , 38,15 44,10 47,66 ± , 01 ± , 34,83 ± , 6,8 0,5 cm 1cm 33,23 ± , 17,87 ± , ± , 19,15 ± , 84,82 82,12 ± , ± , 72,02 83,21 73,71 ± , ± , ± , ± , 44,11 60,76 62,04 80,97 73,71 ± , ± , ± , ± , 22,99 30,19 42,19 71,00 ± , ± , 72,62 81,53 ± , ± , 61,92 ± , ± , ± , 4 68,43 ± , Bảng 3.7 Tỉ lệ phần trăm giải ph ng thuốc omeprazole natri c c màng c c môi trƣờng pH kh c c c khoảng thời gian kh c Dựa vào kết tính đƣợc bảng 3.7, sử dụng phần mềm Excel để vẽ đồ thị biểu diễn tỉ lệ thuốc Omeprazole natri đƣợc giải phóng thời điểm lấy mẫu, tỉ lệ thuốc đƣợc giải phóng đƣợc biểu diễn hình 3.9: SV:Nguyễn Thị Thu Hà 32 H nh 3.9 Đồ thị biểu diễn tỉ lệ giải ph ng thuốc từ VLC Dựa vào bảng 3.7 hình 3.9 thấy đƣợc: Trong đầu tỉ lệ giải phóng thuốc tăng nhanh, sau lƣợng thuốc giải phóng ít, tỉ lệ thuốc giải phóng khơng tăng Trong mơi trƣờng khảo sát mơi trƣờng đệm pH = màng có khả giải phóng thuốc tốt Ở pH = tỉ lệ giải phóng thuốc VLC đạt cực đại giờ, màng có độ dày ,5cm đạt tỉ lệ , , màng dày 1cm đạt tỉ lệ 88, So sánh giá trị tỉ lệ trung bình công cụ Data analysis với mức ý nghĩa α = , 5, thu đƣợc kết P = , 282 < , 5, nhƣ khác tỉ lệ giải phóng thuốc có ý nghĩa thống kê Vậy pH = VLC 0,5cm có khả giải phóng thuốc tốt màng 1cm SV:Nguyễn Thị Thu Hà 33 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Sau kết thúc q trình nghiên cứu, tơi thu đƣợc kết nhƣ sau: + Vật liệu Cellulose thu đƣợc chế độ tinh khiết với độ dày ,5 1cm + Lƣợng thuốc Omeprazole natri đƣợc giải phóng từ VLC pH = cao Ở độ pH=4,5 pH= 6,8 lƣợng thuốc đƣợc giải phóng Và màng có độ dày ,5 cm có khả giải phóng thuốc cao so với màng cm Kiến nghị - Các đề tài sau tiến hành nghiên cứu sâu VLC nhằm làm tăng đặc tính vật liệu để ứng dụng vào nhiều lĩnh vực đạt nhiều thành tựu SV:Nguyễn Thị Thu Hà 34 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tiếng Việt Bộ Y tế (2009), Dược điển Việt Nam IV, NXB Y học, trang 450- 452 Phan Thị Thu Hồng cộng (2015), “Sử dụng cellulose tổng hợp từ vi khuẩn Acetobacter xylinum để chế tạo vật liệu nhựa composite sinh học nhựa polyvinyl alcohol”, Tạp chí phát triển KH&CN, 18 (4), trang 114124 Đinh Thị Kim Nhung, Nguyễn Thị Thuỳ Vân, Trần Nhƣ Quỳnh (2012), “Nghiên cứu vi khuẩn Acetobacter tạo màng Bacterial cellulose ứng dụng điều trị bỏng”, Tạp chí Khoa học Công nghệ (50), trang 453-462 Nguyễn Văn Thanh Chủ nhiệm , “Nghiên cứu chế tạo màng cellulose trị bỏng từ Acetobacter xylinum”, Đề tài KH&CN cấp Bộ, Bộ Y tế Nguyễn Xuân Thành, Triệu Nguyên Trung, Phan Thị Huyền Vy, Bùi Minh Thy, Phùng Thị Kim Huệ, 18 “Tối ƣu hóa hiệu suất nạp thuốc famotidin vật liệu cellulose vi khuẩn lên men từ dịch trà xanh theo phƣơng pháp đáp ứng bề mặt mơ hình Box-Behnken”, Tạp chí dƣợc học (501), trang Tài liệu nƣớc Amin MCIM, Ahmad N, et al (2012), "Bacterial cellulose film coating as drug delivery system: physicochemical, thermal and drug release properties", Sain Malaysiana, 41(5), 561-8 Brown E Bacterial cellulose/Themoplastic polymer nanocomposites Master of sience in chemical engineering Washington state university, 2007 Klemm D et al , “Nanocellulose materials – different cellulose, different functionality”, Macromol Symp, 280, 60–71 Greenwalt C J et al (2000), Kombucha, the Fermented Tea: Microbiology, Composition, and Claimed Health Effects, Journal of food protection 63(7): 976-81 10 Kyle A.et al , “Examination of metformin hydroclorid in acontinuous dissolution HDM system”, Int.J.Pharmaceutics, 351, 127 – 132 SV:Nguyễn Thị Thu Hà 35 11 Mukadam T et al (2016), Isolation and Characterization of Bacteria and Yeast from Kombucha Tea, Int.J.Curr.Microbiol.App.Sci 5(6): 32-41 12 M Turkoglu et al., tableting and stabilily evaluation of enteric-coated omeprazole pellets Eur J Pharm Biopharm (2004)57.D.279-286 13 Lin Huang, Xiuli Chen, Thanh Nguyen Xuan, Huiru Tang, Liming Zhang (2013), "Yang Nano- cellulose 3D- networks as controlled- release drug carriers", 1(23), 2976-84 14 Lina Fu, Yue Zhang, Chao Li, Zhihong Wu, Qi Zhuo, Xia Huang, Guixing Qiu, Ping Zhou and Guang Yang skin tissue repair materials from bacterial cellulose by a multilayer fermantation method năm 12 15 Nguyen T X et al 14 , “Chitosan - coated nano - liposomes for the oral delivery of berberine hydrochloride”, J Mater Chem B, 2, 7149 – 7159 16 Wan, Y Z., Lou, H., He, F., Liang, H., Huang, Y., & Li, X L 2009 “Mechanical, moisture absorption, and biodegradation bihaviours of bacterial cellulose fibre – reinforced starch biocomposites”, Composites Science and Technology 69 (7 – 8), 1212 – 1217 17 Mostafavi S.A., Tavakoli N., Iran (2004) Relative Bioavailability of Omeprazole capsules after oral dosing Daru Volume 12, No.4, 2004,p.146 Faculty of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran 18 Wei He et al Design and in vitrol in vivo eluvation of multi- layer flim coated pellets for omeprazole Chem Pham Bull.(2009) 57,2 P.122- 128 19 Elkoshi Z., Behr D…, 2, Multi-dose study can be a more sensitive assement for bioequivalence than single – dose studies: the case with someprazole, Clinical drug investigation, 22(9), p.585-592 SV:Nguyễn Thị Thu Hà 36 ... ====== NGUYỄN THỊ THU HÀ NGHIÊN CỨU SỰ GIẢI PHÓNG THUỐC CỦA VẬT LIỆU CELLULOSE NẠP OMEPRAZOLE NATRI TẠO RA TỪ GLUCONACETOBACTER XYLINUS NUÔI CẤY TRONG MÔI TRƢỜNG NƢỚC DỪA GIÀ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP... trình giải phóng thuốc điều trị bệnh, định lựa chọn đề tài: Nghiên cứu giải phóng thuốc vật liệu cellulose nạp omeprazole natri tạo từ Gluconacetobacter xylinus nuôi cấy mơi trường nước dừa già ... khóa luận tốt nghiệp với đề tài: Nghiên cứu giải phóng thuốc vật liệu cellulose nạp oprazole natri tạo từ Gluconacetobacter xylinus nuôi cấy môi trường nước dừa già em nhận đƣợc dẫn tận tình thầy
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu sự giải phóng thuốc của vật liệu cellulose nạp oprazole natri tạo ra từ gluconacetobacter xylinus nuôi cấy trong môi trường nước dừa già , Nghiên cứu sự giải phóng thuốc của vật liệu cellulose nạp oprazole natri tạo ra từ gluconacetobacter xylinus nuôi cấy trong môi trường nước dừa già

Từ khóa liên quan