Nghiên cứu đa dạng sinh vật côn trùng nước ở xã sín chải, huyện sa pa, tỉnh lào cai

51 103 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/09/2019, 15:59

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI KHOA SINH - KTNN ====== NGUYỄN THỊ MẾN NGHIÊN CỨU ĐA DẠNG SINH HỌC CƠN TRÙNG NƯỚC Ở XÃ SÍN CHẢI, HUYỆN SA PA, TỈNH LÀO CAI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chuyên ngành: Động vật học HÀ NỘI - 2019 TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI KHOA SINH - KTNN ====== NGUYỄN THỊ MẾN NGHIÊN CỨU ĐA DẠNG SINH HỌC CƠN TRÙNG NƯỚC Ở XÃ SÍN CHẢI, HUYỆN SA PA, TỈNH LÀO CAI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chuyên ngành: Động vật học Người hướng dẫn khoa học TS NGUYỄN VĂN HIẾU HÀ NỘI - 2019 LỜI CẢM ƠN Trước hết tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến TS Nguyễn Văn Hiếu, người thầy định hướng tận tình bảo, giúp đỡ tơi suốt q trình học tập, nghiên cứu khoa học hồn thiện khóa luận tốt nghiệp Đồng thời, qua xin gửi lời cảm ơn đến Ban chủ nhiệm Khoa thầy, cô giáo Khoa Sinh - Kỹ thuật nông nghiệp, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, người truyền đạt kiến thức tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ tơi suốt q trình hồn thành khố luận tốt nghiệp Cuối cùng, tơi xin gửi lời cảm ơn tới gia đình bạn bè động viên chỗ dựa vững cho trình học tập nghiên cứu khoa học Tôi xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày 17 tháng năm 2019 Sinh viên Nguyễn Thị Mến LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các kết nghiên cứu, số liệu trình bày khóa luận nghiên cứu, thực tiễn đảm bảo tính trung thực chưa cơng bố cơng trình khoa học, tạp chí chuyên ngành hội thảo khoa học, sách chuyên khảo, khác Hà Nội, ngày 17 tháng năm 2019 Sinh viên Nguyễn Thị Mến DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1 Số lượng taxon thuộc bậc phân loại côn trùng nước khu vực nghiên cứu 17 Bảng 3.2 Thành phần lồi trùng nước thu điểm nghiên cứu 19 Bảng 3.3 Chỉ số Sorensen điểm nghiên cứu 24 Bảng 3.4 Mật độ cá thể côn trùng nước khu vực nghiên cứu 26 Bảng 3.5 Loài ưu thế, số loài ưu (DI) số Đa dạng sinh học Shannon – Weiner (H’) 28 DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 3.1 Tỷ lệ (%) số lồi theo côn trùng nước khu vực nghiên cứu 18 Hình 3.2 Sơ đồ Sorensen thể mối liên quan điểm 25 Hình 3.3 Số cá thể thu côn trùng nước khu vực nghiên cứu 27 MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Lí chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Nội dung nghiên cứu Ý nghĩa khoa học ý nghĩa thực tiễn CHƯƠNG TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Tình hình nghiên cứu trùng nước giới 1.2 Tình hình nghiên cứu côn trùng nước Việt Nam CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG – PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 12 2.1 Đối tượng nghiên cứu 12 2.2 Thời gian, địa điểm nghiên cứu 12 2.2.1 Thời gian nghiên cứu 12 2.2.2 Địa điểm nghiên cứu 12 2.3 Phương pháp nghiên cứu 13 2.4 Một số số dùng nghiên cứu 14 2.5 Xử lý số liệu 16 2.6 Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội xã Sín ChảiError! Bookmark not d CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 17 3.1 Thành phần lồi trùng nước khu vực nghiên cứu 17 3.1.1 Thành phần loài Phù du (Ephemeroptera) 22 3.1.2 Thành phần loài Chuồn chuồn (Odonata) 22 3.1.3 Thành phần loài Cánh nửa (Hemiptera) 23 3.1.4 Thành phần loài Cánh cứng (Coleoptera) 23 3.1.5 Thành phần loài Cánh rộng (Megaloptera) 23 3.1.6 Thành phần loài Hai cánh (Diptera) 23 3.1.7 Thành phần lồi Cánh lơng (Trichoptera) 24 3.1.8 Thành phần loài Cánh vẩy (Lepidoptera) 24 3.2 Một số đặc điểm quần xã côn trùng nước khu vực nghiên cứu 24 3.2.1 Tính tương đồng thành phần loài điểm nghiên cứu 24 3.2.2 Mật độ côn trùng nước khu vực nghiên cứu 25 3.2.3 Loài ưu số số đa dạng 27 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 30 Kết luận 30 Đề nghị 30 TÀI LIỆU THAM KHẢO 32 MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài Cơn trùng nước lồi có giai đoạn phát triển vòng đời chúng sống nước Chúng giữ vai trò quan trọng hệ sinh thái nước có mặt hầu hết thủy vực nội địa, đặc điệt dòng suối, thuộc vùng trung du, núi cao Ở mơi trường thủy vực khác nhau, trùng có đặc tính thích nghi phù hợp So với nhiều nhóm sinh vật khác, trùng nước có nhiều đặc tính trội: số lượng lồi, số lượng cá thể lớn… Hiện nay, giới xác định khoảng 5.268 lồi trùng Điều đáng ý khác với trùng cạn, lồi thuộc trùng nước tồn nước môi trường cạn chúng mắt xích khơng thể thiếu chuỗi thức ăn, lưới thức ăn Vì chúng tham gia tích cực vai trò cân mối quan hệ dinh dưỡng hệ sinh thái thủy vực Bên cạnh đó, chúng cầu nối mật thiết với người, số côn trùng nước tác nhân truyền bệnh, tác nhân gây bệnh Do chúng đối tượng lí tưởng nghiên cứu sinh thái học sinh học tiến hóa Trên giới có nhiều thành tựu to lớn nghiên cứu côn trùng nước, từ việc phân loại nghiên cứu tập tính, sinh thái, di truyền, tiến hóa… Ở Việt Nam, hướng nghiên cứu trùng nước hướng nghiên cứu tích cực tiềm Huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai có hệ thống suối, động thực vật phong phú thu hút nhiều hướng nghiên cứu nhà khoa học nước động thực vật Trước Vườn quốc gia Hồng Liên có số nghiên cứu côn trùng nước Các nghiên cứu tập trung số suối thuộc Xã Tản Van, Xã Nậm Cang… mà chưa mở rộng suối thuộc xã khác Hệ thống suối thuộc xã Sín Chải, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai phong phú, tiềm ẩn tính đa dạng trùng nước Tuy nhiên chưa có nghiên cứu trùng nước Để góp phần tìm hiểu nhóm sinh vật có ý nghĩa này, tiến hành đề tài “Nghiên cứu đa dạng sinh vật côn trùng nước xã Sín Chải, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai” Mục đích nghiên cứu + Xác định thành phần lồi côn trùng nước số hệ thống suối thuộc xã Sín Chải, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai + Xác định số đặc điểm quần xã trùng nước xã Sín Chải, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai Nội dung nghiên cứu - Đa dạng lồi trùng nước số thủy vực dạng suối xã Sín Chải, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai - Một số đặc điểm quần xã côn trùng nước xã Sín Chải, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai Ý nghĩa khoa học ý nghĩa thực tiễn 4.1 Ý nghĩa khoa học Đề tài cung cấp dẫn liệu đa dạng nhóm trùng nước xã Sín Chải thuộc huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai 4.2 Ý nghĩa thực tiễn Kết đề tài góp phần cung cấp tư liệu phục vụ cho việc nghiên cứu, giảng dạy côn trùng nước sau xã Sín Chải, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai mẫu SC1 SC2 loài ưu lớn Acentrella lata Muller & Liebenau, 1985 hay SC3 Acentrella lata Muller & Liebenau, 1985 loài ưu thứ 2, Acentrella lata Muller & Liebenau, 1985 thuộc Phù du , họ Baetidae với phần trăm tương đương : 52,4 27,3 Điều chứng tỏ rằng: Bộ phù du chiếm ưu lớn khu vực nghiên cứu Tại điểm nghiên cứu lồi phù du ln chiếm ưu lớn đặc điểm sinh cảnh phù hợp với phát triển loài phù du Chỉ số đa dạng sinh học Shannon - Weiner (H’) đạt giá trị trung bình ± 0,5 Với địa điểm nghiên cứu SC1, SC2 SC3 có H’ nằm khoảng - 3, cho thấy mức độ đa dạng sinh học mức Như vậy, đa dạng quần xã trùng nước hệ thống suối xã Sín Chải, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai mức độ 29 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ Kết luận Chúng tơi xác đinh đươc 44 lồi thuộc 37 giống, 19 họ côn trùng nước thuộc suối xã Sín Chải, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai Trong đó, Phù du có số lồi lớn với 20 lồi, Hai cánh với 10 lồi, Cánh lơng loài, Cánh cứng thu loài Bộ Cánh nửa Cánh vảy, Cánh rộng Chuồn Chuồn thu loài Mức độ tương đồng thành phần loài điểm nghiên cứu có mức độ tương đối gần Điểm SC1 SC3 có mức độ tương đồng gần nhiều so với điểm khác khu vực (mức độ tương đồng 0,48), với hai điểm SC1 SC2 có mức độ tương đồng thành phần lồi 0,3; hai điểm thu mẫu SC2 SC3 có mức độ tương đồng thành phần lồi gần với số tương đồng đạt 0,25 Đã thu 430 cá thể/1,5m2 thuộc côn trùng nước Bộ Phù du chiến ưu xuất với số lượng cá thể lớn 325 cá thể (75,0%), tiếp đến Hai cánh với 62 cá thể (14,0%) Cánh lông với 37 cá thể (9,0%) Các lại Cánh cứng, Cánh nửa, Cánh vẩy cánh rộng xuất với số lượng lồi dao động từ đến cá thể chiếm khoảng từ đến 1% Mức độ đa dạng côn trùng nước hệ thống suối thuộc xã Sín Chải, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai mức độ Chỉ số đa dạng sinh học (H’) đạt giá trị trung bình 2,0 ± 0,5 Chỉ số lồi ưu trung bình (DI) khu vực nghiên cứu có độ chênh lệch khơng nhiều có giá trị trung bình 0,6 ± 0,2 Đề nghị Trong nghiên cứu nhiều lồi trùng nước chưa xác định tên khoa học cụ thể Chính cần có nghiên cứu phân loại học sâu côn trùng nước Do thời gian hạn hẹp nên nghiên cứu điều tra thành 30 phần loài đặc điểm quần xã côn trùng nước số điểm thuộc hệ thống suối Do cần mở rộng phạm vi nghiên cứu để có số liệu hồn chỉnh đa dạng sinh học côn trùng nước hệ thống suối Xã Sín Chải, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai 31 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tiếng Việt Nguyễn Huy Chiến (2007), Nghiên cứu Đa dạng sinh học Động vật không xương sống cửa sông Cả số đầm nuôi tôm phụ cận ven biển Nghệ An Hà Tĩnh, Luận án Tiến sỹ Sinh học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội Đỗ Mạnh Cương (2004), Nghiên cứu Đa dạng sinh học khu hệ Odonata khu vực Mã Đà, Cát Tiên - Tỉnh Đồng Nai, Luận văn Thạc sỹ Sinh học, Trường Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội Nguyễn Văn Hiếu (2009), Nghiên cứu đa dạng sinh học côn trùng nước Vườn Quốc gia Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc, Luận văn Thạc sỹ Sinh học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội Nguyễn Thị Minh Huệ (2009), Nghiên cứu đa dạng sinh học côn trùng nước Vườn quốc gia Bạch Mã, tỉnh Thừa Thiên Huế, Luận văn thạc sĩ khoa học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên- Đại học Quốc gia Hà Nội Nguyễn Xuân Quýnh, Clive Pinder, Steve Tilling (2001), Định loại nhóm động vật không xương sống nước thường gặp Việt Nam, Nhà xuất Đại học Quốc gia Hà Nội Nguyễn Văn Vịnh (2004), “Dẫn liệu Phù du (Ephemeroptera: Insecta) suối Thác Bạc, Vườn Quốc gia Tam Đảo, Vĩnh Phúc”, Tạp chí khoa học, Khoa học Tự nhiên Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội, tr 71 - 75 Nguyễn Văn Vịnh (2005), “Dẫn liệu Phù du (Ephemeroptera, Insecta) Vườn Quốc gia Ba Vì, Hà Tây”, Báo cáo khoa học Sinh thái tài nguyên sinh vật, Nhà xuất Nông nghiệp Hà Nội, tr 266 - 268 Nguyễn Văn Vịnh, Dương Văn Cường, Trần Anh Đức (2014), “Kết nghiên cứu Phù du (lớp Côn trùng) VQG Xuân Sơn, tỉnh Phú Thọ”, Báo cáo khoa học Hội nghị Côn trùng học Quốc gia lần thứ 8, Nhà xuất Nông nghiệp, tr 321-326 Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai, Báo cáo xác định vùng đệm Vườn quốc gia Hoàng Liên tỉnh Lào Cai, Sa Pa tháng năm 2014 32 Tài liệu nước 10 Cao T.K.T (2002), Systematics of the Plecoptera (Insecta) in Vietnam, Thesis for the Master’s degree, Department of Biology, The Graduate School of Seoul Women’s University, Korea 11 Domínguez E (2001), Trends in research in Ephemeroptera & Plecoptera, Plenum Publishers, New York 12 Dudgeon D., (1999), Tropical Asian Streams- Zoobenthos, Ecology and Conservation, Hong Kong University Press, Hong Kong 13 Edmunds, G F., Jr (1963), “An annotaed key to the nymphs of the families of Mayflies (Emphemeroptera)”, Univ of Utah Biol, 8, pp 1-55 14 Edmunds, G F., Jr (1982), “Emphemeroptera”, Synopsis and Classification of Living Organisms, McGraw – Hill, New York, pp 330 – 338 15 Hoang D.H (2005), Systematics of the Trichoptera of Vietnam, Ph.D Thesis Seoul Women’s University, Korea 16 Hubbard M D., Barber – James H M., Gattoliat J.-L., Sartori M (2008), Global diversity of mayflies (Emphemeroptera, Insecta) in feshwater”, Feshwater animal diversity assessment, pp 339- 350 17 Jach M A., Balke M (2008), “Global diversity of water beetles (Coleoptera) in feshwater”, feshwater animal diversity assesment, pp 419 – 442 18 Jacobus L M., McCafferty W P., (2008), Revision of Ephemerellidae genera (Ephemeroptera), Transactions of a American Entomological Society 134 (1,2), 185-274 19 Jung S W (2006), Biodiversity of Aquatic Insects in a Mountai Stream of Sapa Highland Area, Northern Vietnam, Thesis for Master’s degree, Department of Biology, The Graduate School of Seoul Women’s University, Korea 20 Jung S W., Nguyen V V., Nguyen Q H., Bae Y J (2008), “Aquatic insect faunas and communities of a mountain stream in Sapa Highland, northern Vietnam”, The Japanese Society of Limnology, pp 219 - 229 33 21 Lima L R C., Boldrini R & Pinherio U (2012), “Imagos of Camelobaetidus cayumba (Traver & Edmunds, 1968) (Emphemeroptera: Baetidae)”, Zootaxa 3401 22 Merritt R W and Cummins K W (1996), An Introduction to the Aquatic Insects of North America, Kendall/Hunt Publishing company, Iowa 23 Morse J C., Yang L and Tian L (1994), Aquatic Insects of the China useful for monitoring water quantily, Hobai University Press, Nanjing 24 Nguyen V V., Hoang D H., Cao T K T., Nguyen X Q., Bae Y.J (2001), “Altitudinal Distributions of Aquatic Insects from Thac Bac Creek Tam Dao”, Korean Society of Aquatic Entomology Korea, pp 123 - 133 25 Nguyen V.V (2003), Systematies of the Ephemeroptera (Insecta) of Vietnam, Thesis for the degree of Doctor of science, Department of Biology, The Graduate School of Seoul Women’s University 26 Nguyen V.V and Bae Y.J (2004), “Larvae of the Heptageniid Mayfly Genus Epeorus (Ephemeroptera: Heptageniid) from Vietnam”, Korean Journal of Entomology, 7(1), pp 19 - 28 27 Nguyen V.V and Bae Y.J (2004), “ Two Heptageniid Mayflies, Iron martinus (Braasch and Soldans) and Iron longitibius New species (Ephemeroptera: Heptageniid) from Viet Nam” Korean Journal of Entomology, 37(1), pp 135 – 142 28 Nguyen V.V and Bae Y.J (2004), “ Two new species of Afronurus (Ephemeroptera: Heptageniid) from Vietnam”, Korea Journal of Entomology, 2(4), pp 257 - 261 29 Nguyen V.V and Bae Y.J (2004), “ Two Heptageniid Mayfly Species of Thalerosphyrus Eaton (Ephemeroptera: Heptageniid) from Vietnam”, Korean Journal of Entomology, 20(2), pp 215 - 223 30 Nguyen V V and Bae Y J (2008), “Larvae of the genus Ecdyonurus Eaton, 1868 (Ephemeroptera: Heptageniidae) in Vietnam”, Báo cáo khoa học Hội nghị Cơn trùng tồn quốc lần thứ 6, Nhà xuất Nông nghiệp, pp 407 412 34 31 Nguyen V V., Nguyen T A N., Tran A D., Nguyen X Q (2012), “The diversity of aquatic insects in Ba Vi national park, Hanoi”, VNU Journal of Science: Natural Sciences and Technology 28(2), pp 55-61 32 Nguyen V V., Le Q T., Ngo X N and Nguyen Q H 2014, “Preliminary results on aquatic insects of Pù Lng Nature reserve, Thanh Hóa Province”, VNU Journal of Science, Natural Sciences and Technology 30(3), pp 117124 33 Nisarat T., (2007), Systematic of the tropical Southeast Asian Baetidae (Insecta: Ephemeroptera), The Graduate School of Seoul Women’s University 34 Resh V H and Rosenberg D M (1984), The Ecology of aquatic insects, Praeger Publishers, New York 35 Romolo Fochetti & José Manuel Tierno de Figueroa (2008), “Global diversity of stoneflies (Plecoptera; Insecta) in Feshwater” Hydrobiologia 595, pp 265 – 377 36 Tran A D (2008), Taxonomy of the water strider family Gerridae (Heteroptera: Gerromorpha) of Vietnam, with a phylogenetic study of the subfamily Eotrechinae, Ph.D Thesis, National University of Singapore 37 Wilhm, J L and T C Doris (1968), “Biological parameters for water quality criteria”, Bioscience 18, pp 477 – 481 38 Yang C M., Kovac D & Cheng L (2004), Insecta: Hemiptera: Heteroptera, Feshwater Invertebrates of the Malaysia Reigion Các tài liệu từ internet 39.https://xemtailieu.com/tai-lieu/bao-ton-va-phat-huy-di-san-van-hoa-nguoihmong-thong-qua-du-lich-cong-dong-o-ban-sin-chai-huyen-sapa-tinh-lao-cai1088707.html 35 Phụ lục Một số hình ảnh điểm thu mẫu khu vực nghiên cứu Điểm (ký hiệu SC1) độ cao 270m Điểm (ký hiệu SC2) độ cao 744m Điểm (ký hiệu SC3) độ cao 937m Nguồn ( Nguyễn Thị Mến, 2018) Phụ lục Một số hình ảnh phân tích mẫu phòng thí nghiệm Hình Nhặt mẫu phòng thí nghiệm Hình Phân tích mẫu kính hiển vi Nguồn ( Ngơ Thúy Hằng, 2018) Phụ lục Thành phần loài số lượng cá thể điểm thu mẫu hệ thống suối Xã Sín Chải, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai SC1 SC2 SC3 Tổng ĐT ĐL ĐT ĐL ĐT ĐL Acentrella lata Muller & Liebenau, 1985 P 33 P P 75 Baetiella bispinosa Tong & Dudgeon, 2000 P Baetis clivisus Kang & Yang, 1994 P Baetis inornatus Kang & Yang, 1994 P Baetis morrus Kang & Yang, 1994 P Tên khoa học Bộ Phù du (Ephemeroptera) Họ Baetidae P 114 0 P 10 10 16 P 80 96 P 53 55 Baetis pseudofrequetus Muller & Libenau, 1985 P Gratia narumorae Boonsoong & Thomas, 2004 0 P 0 Platybaetis bishop Muller & Libenau, 1980 0 P Họ Caenidae Caenis sp.1 Caenis sp.2 P 0 Ephacerella commatema (Allen,1971) Teloganopsis jinghongensis (Xu, You & Hsu,1984) P 3 5 1 0 15 15 Asionurus primus Braasch & Soldán, 1986 Compsoneuria thienenmanni Ulmer, 1939 0 2 Epeorus bifucatus Braasch & Soldán, 1979 0 3 Epeorus hieroglyphicus Braasch & Soldán, 1984 0 1 Epeorus tiberius Braasch & Soldán, 1984 0 0 Iron martinus Braasch & Soldán, 1984 0 Thalerosphyrus vietnamensis Dang, 1967 0 P 0 0 P 0 Họ Ephemerellidae Họ Heptageniidae Afronurus mnong Nguyen & Bae, 2003 P P P Bộ Cánh cứng (Coleoptera) Họ Elmididae Stenelmis sp Họ Scirticdae Cyphon sp 0 1 1 0 Ablabesmyia sp 0 1 Chironomus sp 0 0 Kiefferulus sp 1 Thienemannimyia sp 2 Nonacladius sp 0 1 Họ Ptibodactidvidae Stenocclus sp P Bộ Cánh Nửa (Hemiptera) Họ Pleidae Paraplea sp Bộ Hai Cánh (Diptera) Họ Chironomidae P P Họ Ephydrridae Enphydra sp Họ Tipulidae Antocha sp Limnophila sp 0 2 Sinulium sp.1 1 P 25 27 Sinulium sp.2 0 P 8 0 P 0 Hydromanicus sp P Potamyia sp 0 P 20 20 Trichomacronema paniae Malicky & Chantaramongkol, 1991 5 Họ Simuliidae Bộ Chuồn Chuồn (Odonata) Họ Cordulegastridae Cordulegater sp Bộ Cánh lông (Trichoptera) Họ Hydropsychidae Họ Rhyacophilidae P Rhyacopphila sp 0 4 Chimara sp 0 2 Wormaldia sp 0 3 0 2 0 2 Họ Philopotamidae Họ Glossosomatidae Glossosoma sp Bộ Cánh Vẩy Họ Cambidae Elophila sp Bộ Cánh Rộng (Megaloptera) Họ Corydalidae Protohermes sp Ghi chú: P: Có mặt ĐL: Định lượng ĐT: Định tính P ... lồi côn trùng nước số hệ thống suối thuộc xã Sín Chải, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai + Xác định số đặc điểm quần xã trùng nước xã Sín Chải, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai Nội dung nghiên cứu - Đa dạng. .. nghiên cứu - Đa dạng lồi trùng nước số thủy vực dạng suối xã Sín Chải, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai - Một số đặc điểm quần xã côn trùng nước xã Sín Chải, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai Ý nghĩa khoa học ý... nghiên cứu trùng nước Để góp phần tìm hiểu nhóm sinh vật có ý nghĩa này, tiến hành đề tài Nghiên cứu đa dạng sinh vật côn trùng nước xã Sín Chải, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai Mục đích nghiên cứu +
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu đa dạng sinh vật côn trùng nước ở xã sín chải, huyện sa pa, tỉnh lào cai , Nghiên cứu đa dạng sinh vật côn trùng nước ở xã sín chải, huyện sa pa, tỉnh lào cai , CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU, CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG – PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, tại khu vực nghiên cứu, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm