Nghiên cứu đa dạng sinh học và phân bố của ve giáp tại đất trồng bầu sao tại khu giọc dầu thuộc xã tiền phong, huyện mê linh, thành phố hà nội

61 38 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/09/2019, 15:59

TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI KHOA SINH - KTNN ===o0o=== NGUYỄN NHƢ HUYỀN NGHIÊN CỨU ĐA DẠNG SINH HỌC VÀ PHÂN BỐ CỦA VE GIÁP TẠI ĐẤT TRỒNG BẦU SAO THUỘC XÃ TIỀN PHONG, HUYỆN MÊ LINH,THÀNH PHỐ HÀ NỘI KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chuyên ngành: Sinh thái học HÀ NỘI, 2019 TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI KHOA SINH - KTNN ===o0o=== NGUYỄN NHƢ HUYỀN NGHIÊN CỨU ĐA DẠNG SINH HỌC VÀ PHÂN BỐ CỦA VE GIÁP TẠI ĐẤT TRỒNG BẦU SAO THUỘC XÃ TIỀN PHONG, HUYỆN MÊ LINH, THÀNH PHỐ HÀ NỘI KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chuyên ngành: Sinh thái học Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS Đào Duy Trinh HÀ NỘI, 2019 LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành khóa luận này, ngồi thân tơi nhận bảo tận tình thầy giáo, anh chị, bạn bè nhóm nghiên cứu Đầu tiên, xin chân thành cảm ơn TS Đào Duy Trinh công tác Đại học Quốc gia Hà Nội tận tình hướng dẫn, truyền đạt kiến thức, kinh nghiệm bảo suốt q trình thực khóa luận Đồng thời qua xin gửi lời cảm ơn tới ban lãnh đạo thầy, cô khoa Sinh-KTNN, Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội giúp đỡ tạo điều kiện cho suốt trình học tập nghiên cứu đề tài Xin gửi lời cảm ơn tới gia đình bác Nguyễn Mạnh Hùng thường trú thôn Yên Nhân, xã Tiền Phong, huyện Mê Linh tạo điều kiện giúp đỡ, cung cấp thơng tin cho tơi q trình thu mẫu nghiên cứu vườn gia đình Cuối tơi xin bày tỏ lòng biết ơn tới gia đình, bạn bè ln bên giúp đỡ, động viên suốt thời gian học tập nghiên cứu Tôi xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày 16 tháng năm 2019 Sinh viên Nguyễn Như Huyền LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan số liệu kết nghiên cứu khóa luận hoàn toàn trung thực chưa dùng để bảo vệ khóa luận khác hay mục đích khác Tất thông tin, số liệu, tài liệu trích dẫn khóa luận xác thực rõ nguồn gốc Tơi xin chịu hồn tồn trách nhiệm cơng trình nghiên cứu Hà Nội, ngày 16 tháng năm 2019 Sinh viên Nguyễn Như Huyền DANH MỤC CÁC KÍ HIỆU, VIẾT TẮT STT Kí hiệu Viết tắt 10 11 -1 -2 MĐTB H’ J’ S S1 TS Lần Lần sp Tầng đất - 10cm Tầng đất 10 - 20cm Mật độ trung bình Chỉ số đa dạng lồi Chỉ số đồng Số lượng loài theo tầng phân bố Tống số lượng loài Tiến sĩ Lần thu mẫu thứ Lần thu mẫu thứ Loài chưa xác định tên 12 pH Độ chua đất 13 t Nhiệt độ 14 cs Cộng MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN LỜI CAM ĐOAN DANH MỤC CÁC KÍ HIỆU, VIẾT TẮT MỤC LỤC DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC CÁC HÌNH MỞ ĐẦU 1 Lí chọn đề tài Mục đích nghiên cứu đề tài Nhiệm vụ nghiên cứu đề tài Ý nghĩa khoa học thực tiễn NỘI DUNG Chƣơng TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Lịch sử nghiên cứu Ve giáp giới 1.2 Lịch sử nghiên cứu Ve giáp Việt Nam Chƣơng ĐỐI TƢỢNG, ĐỊA ĐIỂM, THỜI GIAN VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Đối tượng nghiên cứu 2.2 Thời gian, địa điểm nghiên cứu 2.2.1 Địa điểm nghiên cứu 2.2.2 Thời gian nghiên cứu 2.2.3 Điều kiện tự nhiên 2.2.4 Điều kiện kinh tế- xã hội 2.3 Phương pháp nghiên cứu 2.3.1 Nghiên cứu tài liệu 2.3.2 Phương pháp lấy mẫu 2.3.3 Đo số nhân tố sinh thái đất 10 2.3.4 Định loại Oribatida 10 2.3.5 Thành phần loài cấu trúc quần xã Oribatida 13 2.3.6 Nghiên cứu ảnh hưởng yếu tố sinh thái đến quần xã Oribatida 13 2.3.7 Phương pháp phân tích thống kê số liệu 14 Chƣơng KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 16 3.1 Đa dạng thành phần loài Ve giáp (Acari: Oribatida) đất trồng bầu khu Giọc Dầu, thôn Yên Nhân, xã Tiền Phong 16 3.1.1 Thành phần loài Oribatida đất trồng bầu khu Giọc Dầu, thôn Yên Nhân, xã Tiền Phong 16 3.1.2 Thành phần phân loại học loài Ve giáp đất trồng bầu khu Giọc Dầu, thôn Yên Nhân, xã Tiền Phong 22 3.2 Cấu trúc quần xã Ve giáp (Acari: Oribatida) đất bầu khu Giọc Dầu, thôn Yên Nhân, xã Tiền Phong 23 3.2.1 Phân bố Ve giáp theo tầng thẳng đứng 23 3.2.2 Biến đổi cấu trúc quần xã Oribatida theo hai lần thu mẫu 26 3.3 Ảnh hưởng số yếu tố sinh thái đến cấu trúc quần xã Oribatida đất trồng bầu khu Giọc Dầu, thôn Yên Nhân, xã Tiền Phong 31 3.3.1 Ảnh hưởng nhiệt độ cấu trúc quần xã Oribatida đất trồng bầu khu Giọc Dầu, thôn Yên Nhân, xã Tiền Phong 31 3.3.2 Ảnh hưởng độ pH cấu trúc quần xã Oribatida đất trồng bầu khu Giọc Dầu, thôn Yên Nhân, xã Tiền Phong 35 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 40 TÀI LIỆU THAM KHẢO 42 PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1 Danh sách thành phần loài tầng đất phân bố đất trồng bầu khu Giọc Dầu, thôn Yên Nhân, xã Tiền Phong 18 Bảng 3.2 Thành phần phân loại học loài Oribatida tầng phân bố đất trồng bầu khu Giọc Dầu, thôn Yên Nhân, xã Tiền Phong 22 Bảng 3.3 Một số định lượng cấu trúc quần xã Oribatida tầng phân bố 23 Bảng 3.4 Các loài Oribatida ưu sinh cảnh đất trồng bầu khu Giọc Dầu, thôn Yên Nhân, xã Tiền Phong 25 Bảng 3.5 Một số số định lượng cấu trúc quần xã Oribatida theo lần thu mẫu đất trồng bầu khu Giọc Dầu, thôn Yên Nhân, xã Tiền Phong 26 Bảng 3.6 Các loài Oribatida ưu đất trồng bầu khu Giọc Dầu, thôn Yên Nhân, xã Tiền Phong theo hai lần thu mẫu 28 Bảng 3.7 Nhiệt độ số số định lượng cấu trúc quần xã Oribatida đất trồng bầu khu Giọc Dầu, thôn Yên Nhân, xã Tiền Phong 31 Bảng 3.8 Nhiệt độ loài Oribatida ưu đất trồng bầu khu Giọc Dầu, thôn Yên Nhân, xã Tiền Phong 33 Bảng 3.9 pH số số định lượng cấu trúc quần xã Oribatida đất trồng bầu khu Giọc Dầu, thôn Yên Nhân, xã Tiền Phong 35 Bảng 3.10 Độ pH loài Oribatida ưu đất trồng bầu khu Giọc Dầu, thôn Yên Nhân, xã Tiền Phong 38 DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 2.1 Sơ đồ cấu trúc thể Oribatida 11 Hình 2.2 Sơ đồ cấu trúc thể cấu tạo quan Oribatida bậc cao 12 Hình 3.1 Biểu đồ đa dạng số lượng loài 24 Hình 3.2 Biểu đồ thể độ đa dạng loài H’ đồng J’ hai tầng đất 25 Hình 3.3 Biểu đồ thể loài ưu đất trồng bầu khu Giọc Dầu, thôn Yên Nhân, xã Tiền Phong 26 Hình 3.4 Các lồi ưu qua hai lần thu mẫu 30 MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài Với đặc điểm địa lý khí hậu, Việt Nam xem nước thuộc Đơng Nam Á giàu có đa dạng sinh học coi quốc gia có đa dạng sinh học cao giới Do khác biệt khí hậu từ vùng gần xích đạo tới vùng cận nhiệt đới cộng với đa dạng địa hình tạo nên tính đa dạng sinh học cao Việt Nam Độ đa dạng thể thực vật, động vật vi sinh vật [15] Theo định nghĩa Quỹ Bảo tồn Thiên nhiên Thế giới - WWF(1989):” đa dạng sinh học định nghĩa phồn thịnh sống trái đất, hàng triệu loài thực vật, động vật, vi sinh vật, gen chứa đựng lồi hệ sinh thái vơ phức tạp tồn môi trường” Đa dạng sinh học gồm: đa dạng di truyền (đa dạng loài), đa dạng loài đa dạng hệ sinh thái Với diện tích đất trồng trọt lớn Việt Nam động vật đất đa dạng phong phú Nhưng để đảm bảo cho trồng sinh trưởng phát triển tốt việc sử dụng biện pháp hóa học khơng thể tránh khỏi Thế việc lạm dụng qua nhiều loại thuốc hóa học với liều lượng cao làm ảnh hưởng không nhỏ tới hệ sinh thái môi trường đất, gây ảnh hưởng trực tiếp tới sinh vật đất Sinh vật đất khơng giữ vai trò quan trọng hệ động vật mà nhiều nhóm có vai trò việc thị điều kiện sinh thái mơi trường, góp phần làm mơi trường, tiêu diệt hay mang truyền số nhóm ký sinh vật hay mầm bệnh Đại diện nhóm ve giáp (Acari: Oribatida) Ve giáp (Acari:Oribatida) động vật có kích thước nhỏ mật độ quần thể lớn, đa dạng thành phần loài, đặc điểm phân bố rộng, dễ thu lượm, dễ nhận dạng, lại nhạy cảm với biến đ i môi trường sống [1] Bảng 3.10 Độ pH loài Oribatida ƣu đất trồng bầu khu Giọc Dầu, thôn Yên Nhân, xã Tiền Phong Tầng 0-10cm Loài ƣu STT pH Tầng 10-20cm Lần Lần Lần Lần 7,89 6,93 7,9 7,67 Loài ƣu Độ ƣu D (%) Papillacarus benenensis Vu, Ermilov et Dao, 2010 13 Papillacarus hirsutus (Aoki, 1961) Papilacarus undrirostratus Aoki, 1964 25 39 33 Nothrus gracilis (Hammer, 1961) Nanhermannia thainensis Aoki, 1965 Sphodrocepheus tuberculatus Mahunka, 1988 Perxylobates vietnamensis (Jeleva et Vu, 1987) Haplozetidae Grandjean, 1936 Rostrozetes Sellnick, 1925 10 Arcoppia longisetosa Balogh, 1982 27 38 52 11 Arcoppia longisetosa Balogh, 1982 17 12 Suctobelbella multituberculata (Balogh et Mahunka, 1967) 13 Unguizetes clavatus Aoki, 1967 13 14 Perxylobates vietnamensis (Jeleva et Vu, 1987) 16 Ghi chú: Lần 1: Lần thu mẫu Lần 2: Lần thu mẫu pH: độ pH 39 13 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ KẾT LUẬN Thành phần loài Oribatida Tại hệ sinh thái đất trồng bầu khu Giọc Dầu, thôn Yên Nhân, xã Tiền Phong, huyện mê Linh xác định 27 loài thuộc 17 giống 13 họ Trong có 23 loài xác định tên loài dạng sp Cấu trúc quần xã Oribatida Số giống họ số lồi giống khơng cao Trong họ Lohamannidae Berlese, 1916 Otocepheidae Balogh, 1961 có số lồi nhiều nhất; họ Oppiidae Grandjean, 1954 có số lồi cao Từ xá định họ đa dạng thành phần loài Phân bố Mật độ trung bình: tầng đất 0-10cm có 19000 thể/m3; tầng đất 1020cm có 9200 cá thể/m3 Độ đa dạng lồi H’: tầng đất 0-10cm có giá trị 2,498; tầng đất 1020cm 1,865 Độ đồng J’: tầng đất 0-10cm có giá trị 0,7966; tầng đất 10-20cm 0,7778 Ghi nhận 10 loài ưu Trong Scheloribates fimbriatus có độ ưu cao (30,47%) Ảnh hưởng số yếu tố sinh thái đến cấu trúc quần xã Oribatida Yếu tố nhiệt độ: Khi nhiệt độ tăng tỉ lệ thuận với chiều hướng tăng lên loài, MĐTB, tủ lệ nghịch với chiều hướng số đa dạng loài, số đồng Tại nhiệt độ 31,52oC, tầng đất 0-10cm số loài MĐTB cao (15 loài 56800 cá thể/m3) Tại nhiệt độ 26,32oC có số H’ J’ cao nhất(2,188 0,9127) 40 Tại tầng đất 10-20cm, nhiệt độ 26,36oC có số lồi MĐTB thấp (7 loài 12000 cá thể/m3), nhiệt độ 30,8oC có số H’ J’ thấp (1,475 0,758) Yếu tố pH: pH gây ảnh hưởng tới số sinh thái Oribatida khu vực nghiên cứu Tại tầng đất 0-10cm: độ pH= 6,93 đa dạng lồi MĐTB cao (15 56800); độ pH= 7,89 có số H’’ J’ cao (2,188 0,9127) Tại tầng đất 10-20cm: pH= 7,9 có số loài MĐTB thấp (7 12000); pH= 7,67 có số J’ H’ thấp nhât (0,758 1,475) KIẾN NGHỊ Kết ghi nhận đa dạng sinh học phân bố Ve giáp đất trồng bầu thuộc khu Giọc Dầu, thôn Yên Nhân, xã Tiền Phong, huyện Mê Linh đạt tới mức độ tương đối điều kiện nghiên cứu có hạn Vì cần phải có thêm điều kiện nghiên cứu để đánh giá xác đa dạng sinh học cấu trúc quần xã Ve giáp, từ đưa biện pháp bảo tồn đa dạng sinh học khu vực nghiên cứu 41 TÀI LIỆU THAM KHẢO TIẾNG VIỆT Vũ Quang Mạnh (2007), Động vật chí Việt Nam, Bộ Ve giáp Oribatida, Nxb KH KT, 21, tr.15-346 Vũ Quang Mạnh, Đào Duy Trinh (2006), “Ve giáp họ Oppiidae Grandjean, 1954 (Acari: Oribatida) Việt Nam, II, Phân họ Oppiinae Grandjean, 1951 Multioppiinae Balogh, 1983”, Tạp chí Khoa học ĐHQG Hà Nội, T, XXII, 4, tr 66 - 75 Vũ Quang Mạnh, Đào Duy Trinh, Trần Bích Thủy (2014), “ Cấu trúc quần xã Ve giáp (Acari: Oribatida) hệ sinh thái đất rừng thông vùng ven vườn quốc gia Cúc Phương Đào Duy Trinh, Nguyễn Thị Lệ (2017), “Biến động thành phần loài Ve giáp thuộc Oribatida (Acari: Oribatida) đất trồng súp lơ xanh xã Trung Hậu- Tiền Phong- Mê Linh- Hà Nội” Hội nghị côn trùng học Quốc gia lần thứ 9, NXB Nông nghiệp Đào Duy Trinh, Nguyễn Thị Thu Anh, Nguyễn Thị Thắm, Dương Thị Thanh (2017), “Thành phần loài Ve giáp (Acari: Oribatida) sinh cảnh rừng tự nhiên, rừng trồng vùng phụ cận vườn Quốc gia Ba Vì”, Hội nghị khoa học tồn Quốc lần thứ VII 20/10/2017, NXB khoa học tự nhiên công nghệ Đào Duy Trinh, Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thị Tuyết Nhung (2017), “Đánh giá ảnh hưởng số nhân tố sinh thái đến Ve giáp (Acari: Oribatida) rừng nhân tác vườn Quốc gia Tam Đảo”, tạp chí nơng nghiệp phát triển nơng thơn số 16/2018 TIẾNG NƢỚC NGOÀI Behan - Pelletier V and Walter D.E (2000), “Biodiversity of Oribatid Mites (Acari: Oribatida) in tree Canopies and Litter”, In: Coleman D.C and Hendrix P.E 2000, Invertebrates as webmasters in Ecosystems New York, CABI Publishing 42 Balogh J And Mahunka S (1967), “New oribatids (Aracri: Oribatida) from Vietnam”- Act Zool Hung Karasawa S., 2004, “Effects of microhabitat diversity and geographical isolation on Oribatida mite (Acari: Oribatida) communites in mangrove forests”, Pedobiologia 48(3), pp 1-10 10 Vu Quang Manh (2015),”The Oribatida mite fauna (Acri: Oribatida) of Vietnam- Systematics., zoogeography and formation” 11 Minor M.A and Norton R.A (2004), “Effects of soil amendments on assemblages of soil mites (Acari: Oribatida, Mesostigamata) in shortrotation willow plantings in central New York” Cen J For Res 34,pp.1417-1425 12 Primer-E Ltd (2001), Primer for Windows, Version 5.2.4, 2001 13 Schatz H (2002), “Die Oribatidenliteratur und die bechriebenenOribatidenarten (1758-2001)- Eine Analyse.” Abh Ber Naturkundemus Gonlitz 72, pp 37-45 INTERNET 14 https://123doc.org//document/206532-cac-dieu-kien-tu-nhien-kinh-te-xahoi-huyen-me-linh-vinh-phuc-xay-dung-cong-thuc-luan-canh-chovung.htm 15 https://text.xemtailieu.com/tai-lieu/dang-bo-huyen-me-linh-thanh-pho-hanoi-lanh-dao-phat-trien-kinh-te-tu-nam-2008-den-nam-2013-147099.html 16 https://amp.thaythuoccuaban.com/vithuoc/bau.htm 17 https://eva.vn/nha-dep/chi-tiet-2-cach-trong-bau-don-gian-cho-trai-vuadai-vua-to-nang-triu-gian-c169a360028.html 43 PHỤ LỤC PHỤ LỤC SỐ SỐ LƢỢNG CÁC LOÀI, ĐỘ ƢU THẾ, MĐTB CỦA ORIBATIDA Ở ĐẤT TRỒNG BẦU SAO TẠI KHU GIỌC DẦU, THÔN YÊN NHÂN, XÃ TIỀN PHONG TẦNG ĐẤT TỪ 0-10cm STT Họ Chung hai Giống Loài Tên Họ/Giống/Loài Lần lấy mẫu Số lƣợng I mùa Lần lấy mẫu Tổng %UT Số lƣợng Tổng %UT Tổng %UT LOHMANNIIDAE BERLESE, 1916 I-1 Papillacarus Kunst, 1959 Papillacarus benenensis Vu, Ermilov et Dao, 2010 0 0% 9 13% 9% Papillacarus hirsutus (Aoki, 1961) 2 8% 0 0% 2% Papilacarus undrirostratus Aoki, 1964 6 25% 28 28 39% 34 36% Papillacarus sp 1 4% 3 4% 4% Papillacarus sp 0 0% 1 1% 1% II NOTHRIDAE BERLESE, 1896 II-1 Nothrus C L Koch, 1836 III Nothrus gracilis (Hammer, 1961) 0 0% 1 1% 1% 0 0% 5 7% 5% 0 0% 4 6% 4% 1/2 13% 0 0% 3% 1 4% 0 0% 1% 13 1967 2 8% 0 0% 2% 14 Dolicheremaeus sp 1 4% 0 0% 1% NANHERMANNIIDAE SELLNICK, 1928 III-1 Nanhermannia Berlese, 1913 Nanhermannia thainensis Aoki, 1965 IV CEPHEIDAE BERLESE, 1896 IV-1 Sphodrocepheus Woolley et Higgins, 1963 Sphodrocepheus tuberculatus Mahunka, 1988 V Otocepheidae Balogh, 1961 V-1 Dolicheremaeus Jacot, 1938 10 Dolicheremaeus aoki (Balogh et Mahunka, 1967) 12 Dolicheremaeus ornata (Balogh et Mahunka, 1967) Dolicheremaeus inaequalis Balogh et Mahunka, VI Oppiidae Grandjean, 1954 VI-1 Lasiobelba Aoki, 1959 15 Lasiobelba remota Aoki, 1959 VI-2 0 0% 1 1% 1% 2 8% 2 3% 4% 4 17% 0 0% 4% 0 0% 3/1 6% 4% 0 0% 4 6% 4% 22 Rostrozetes foveolatus Sellnick, 1925 0 0% 1 1% 1% 23 Rostrozetes punctulifer Balogh et Mahunka, 1979 1 4% 0 0% 1% Arcoppia Hammer, 1977 16 Arcoppia longisetosa Balogh, 1982 VI-3 Arcoppia Hammer, 1977 17 Arcoppia longisetosa Balogh, 1982 VIII Mochlozetidae Grandjean, 1960 19 Unguizetes clavatus Aoki, 1967 IX Xylobatidae J Balogh et P Balogh, 1984 IX-1 Setoxylobates Balogh et Mahunka, 1967 20 Setoxylobates foveolatus Balogh et Mahunka, 1967 X Haplozetidae Grandjean, 1936 X-1 XI Rostrozetes Sellnick, 1925 Austrachipteriidae luxton, 1985 XI-1 Lamellobates Hammer, 1958 24 Lamellobates ocularis Jeleva et Vu, 1987 XI-2 0% 5 7% 5% 1 4% 0 0% 1% 0 0% 1/2 4% 3% 0 0% 1 1% 1% Paralamellobates Bhaduri et Raychaudhuri, 1968 25 Paralamellobates schoutedeni (Balogh, 1959) XII Mycobatidae Grandjean, 1954 XII-1 Punctoribates Berlese, 1908 26 Punctoribates hexagonus Berlese, 1908 XIII Galumnoidea Jacot, 1925 XII-1 Allogalumna Grandjean, 1936 27 Allogalumna multesima Grandjean, 1957 Tổng số cá thể 24 71 19200 56800 95 Tổng số MĐTB 19000 TẦNG ĐẤT 10-20CM STT Họ Lần lấy mẫu Tên Họ/Giống/Loài Giống Loài Số Chung hai Lần lấy mẫu Số mùa Tổng %UT 1 7% 2 6% 7% 2/3 33% 1 3% 13% 2/2 27% 16 16 52% 20 43% 0 0% 2 6% 4% 11 Dolicheremaeus bartkei Rajski et Szudrowice, 1974 1 7% 0 0% 2% 12 Dolicheremaeus ornata (Balogh et Mahunka, 1967) 1 7% 0 0% 2% lƣợng I lƣợng Tổng %UT Tổng %UT LOHMANNIIDAE BERLESE, 1916 I-1 Papillacarus Kunst, 1959 Papillacarus benenensis Vu, Ermilov et Dao, 2010 Papilacarus undrirostratus Aoki, 1964 II NOTHRIDAE BERLESE, 1896 II-1 Nothrus C L Koch, 1836 Nothrus gracilis (Hammer, 1961) Nothrus.sp V Otocepheidae Balogh, 1961 V-1 Dolicheremaeus Jacot, 1938 Dolicheremaeus inaequalis Balogh et Mahunka, 13 1967 VII 1 7% 1/1 0 0% 0 0 0 0% 2% 0% 4% 3/1 13% 9% 0% 1/3/1 16% 11% 0% 1 3% 2% Suctobelbidae Jcot, 1938 VII-1 Suctobelbella Jacot, 1937 Suctobelbella multituberculata (Balogh et Mahunka, 18 1967) VIII 13% Mochlozetidae Grandjean, 1960 19 Unguizetes clavatus Aoki, 1967 IX Xylobatidae J Balogh et P Balogh, 1984 IX-2 Perxylobates Hammer, 1972 21 Perxylobates vietnamensis (Jeleva et Vu, 1987) XI Austrachipteriidae luxton, 1985 XI-1 Lamellobates Hammer, 1958 24 Lamellobates ocularis Jeleva et Vu, 1987 Tổng số cá thể 15 31 12000 24800 46 Tổng số MĐTB 9200 PHỤ LỤC KẾT QUẢ XỬ LÝ SỐ LIỆU BẰNG PHẦN MỀM PRIMER PRIMER 12/04/2019 DIVERSE LẦN THU MẪU Sample S J' H'(loge) -1 0,876 1,925 -2 0,8785 1,709 Tong 13 0,865 2,219 LẦN THU MẪU Sample S J' H'(loge) -1 14 0,7938 2,095 -2 0,758 1,475 Tong 16 0,8269 2,293 TỔNG HAI LẦN Sample S J' H'(loge) -1 22 0,7992 2,471 -2 12 0,8381 2,083 Tong 27 0,8165 2,691 PHỤ LỤC MỘT SỐ HÌNH ẢNH NGHIÊN CỨU Ảnh 1: Đo nhiệt độ pH tầng 10-20cm Ảnh 2: Khu vực lấy mẫu thời gian lần Ảnh 3: Lấy mẫu thực địa ... ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI KHOA SINH - KTNN ===o0o=== NGUYỄN NHƢ HUYỀN NGHIÊN CỨU ĐA DẠNG SINH HỌC VÀ PHÂN BỐ CỦA VE GIÁP TẠI ĐẤT TRỒNG BẦU SAO THUỘC XÃ TIỀN PHONG, HUYỆN MÊ LINH, THÀNH PHỐ HÀ NỘI... huyện Mê Linh, Thành Phố Hà Nội Mục đích nghiên cứu đề tài Nghiên cứu đa dạng thành phần loài, đặc điểm phân bố quần xã Ve giáp (Acari: Oribatida) hệ sinh thái đất trồng bầu xã Tiền Phong, huyện. .. xã động vật đất bị ảnh hưởng phần mà cụ thể quần xã ve giáp Với tất lí trên, tơi nghiên cứu chọn đề tài Nghiên cứu đa dạng sinh học phân bố Ve Giáp đất trồng bầu khu Giọc Dầu thuộc xã Tiền Phong,
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu đa dạng sinh học và phân bố của ve giáp tại đất trồng bầu sao tại khu giọc dầu thuộc xã tiền phong, huyện mê linh, thành phố hà nội , Nghiên cứu đa dạng sinh học và phân bố của ve giáp tại đất trồng bầu sao tại khu giọc dầu thuộc xã tiền phong, huyện mê linh, thành phố hà nội