Nghiên cứu đa dạng sinh học và đặc điểm nhóm dinh dưỡng chức năng của côn trùng nước tại suối chảy qua khu dân cư thuộc xã ngọc thanh, thành phố phúc yên, tỉnh vĩnh phúc

44 55 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/09/2019, 15:59

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI KHOA SINH – KTNN ====== ĐÀO THỊ LAN NGHIÊN CỨU ĐA DẠNG SINH HỌC VÀ ĐẶC ĐIỂM NHÓM DINH DƯỠNG CHỨC NĂNG CỦA CÔN TRÙNG NƯỚC TẠI SUỐI CHẢY QUA KHU DÂN CƯ THUỘC XÃ NGỌC THANH, THÀNH PHỐ PHÚC YÊN, TỈNH VĨNH PHÚC KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chuyên ngành: Động vật học HÀ NỘI, 2019 TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI KHOA SINH – KTNN ====== ĐÀO THỊ LAN NGHIÊN CỨU ĐA DẠNG SINH HỌC VÀ ĐẶC ĐIỂM NHĨM DINH DƯỠNG CHỨC NĂNG CỦA CƠN TRÙNG NƯỚC TẠI SUỐI CHẢY QUA KHU DÂN CƯ THUỘC XÃ NGỌC THANH, THÀNH PHỐ PHÚC YÊN, TỈNH VĨNH PHÚC KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chuyên ngành: Động vật học Người hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Văn Hiếu HÀ NỘI, 2019 LỜI CẢM ƠN Trong thời gian thực khóa luận này, nhận nhiều giúp đỡ tận tình nhiều đơn vị cá nhân Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến TS Nguyễn Văn Hiếu, cán giảng dạy tổ Động vật, Khoa Sinh - Kỹ thuật nông nghiệp, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, tận tình hướng dẫn đưa ý kiến quý báu suốt thời gian thực đề tài Đồng thời qua xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban chủ nhiệm Khoa thầy, cô giáo Khoa Sinh - Kỹ thuật nông nghiệp, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, chị Hoàng Thị Thúy - K20 cao học, người truyền đạt kiến thức tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ suốt q trình hồn thành khóa luận tốt nghiệp Cuối xin gửi lời cảm ơn chân thành đến gia đình, bạn bè, thầy người động viên giúp đỡ suốt trình học tập nghiên cứu khoa học Xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2019 Sinh viên Đào Thị Lan LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan nội dung mà tơi trình bày khóa luận kết nghiên cứu thân hướng dẫn tận tình TS Nguyễn Văn Hiếu Tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm kết nghiên cứu khóa luận Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2019 Sinh viên Đào Thị Lan MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Nội dung nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn .2 CHƯƠNG TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Tình hình nghiên cứu trùng nước giới 1.1.1 Tình hình nghiên cứu đa dạng sinh học lồi .3 1.1.2 Tình hình nghiên cứu nhóm dinh dưỡng chức 1.2 Tình hình nghiên cứu côn trùng nước Việt Nam 1.2.1 Tình hình nghiên cứu đa dạng sinh học loài 1.2.2 Tình hình nghiên cứu nhóm dinh dưỡng chức .13 CHƯƠNG ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .14 2.1 Đối tượng nghiên cứu .14 2.2 Địa điểm nghiên cứu .14 2.3 Thời gian nghiên cứu 15 2.4 Phương pháp nghiên cứu 15 2.4.1 Phương pháp nghiên cứu tự nhiên 15 2.4.2 Phương pháp phân tích mẫu .16 2.4.3 Chỉ số đa dạng sinh học 16 2.4.4 Phương pháp xử lý số liệu 17 2.5 Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội xã Ngọc Thanh 17 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 19 3.1 Thành phần lồi trùng nước khu vực nghiên cứu .19 3.1.1 Thành phần loài Phù du (Ephemeroptera) 22 3.1.2 Thành phần loài Chuồn chuồn (Odonata) 23 3.1.3 Thành phần loài Cánh nửa (Hemiptera) .23 3.1.4 Thành phần loài Cánh cứng (Coleoptera) 23 3.1.5 Thành phần loài Cánh rộng (Megaloptera) 23 3.1.6 Thành phần loài Hai cánh (Diptera) 23 3.1.7 Thành phần lồi Cánh lơng (Trichoptera) 24 3.1.8 Thành phần loài Cánh vảy (Lepidoptera) 24 3.2 Một số đặc điểm quần xã côn trùng nước khu vực nghiên cứu .25 3.2.1 Mật độ côn trùng nước khu vực nghiên cứu 25 3.2.2 Loài ưu số đa dạng sinh học .26 3.3 Cấu trúc nhóm dinh dưỡng chức côn trùng nước khu vực nghiên cứu .27 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 29 TÀI LIỆU THAM KHẢO 30 PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1 Số lượng tỷ lệ (%)các taxon thuộc bậc phân loại côn trùng nước khu vực nghiên cứu 19 Bảng 3.2 Thành phần lồi trùng nước khu vực nghiên cứu 21 Bảng 3.3.Số lượng cá thể côn trùng nước khu vực nghiên cứu đơn vị thu mẫu 2,5 m2 25 Bảng 3.4 Chỉ số đa dạng sinh học Shannon – Weiner (H’) 27 DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 3.1 Tỷ lệ (%) số lồi theo trùng nước khu vực nghiên cứu 20 Hình 3.2 Số lượng cá thể thu côn trùng nước điểm nghiên cứu đơn vị 2,5 m2 26 Hình 3.3 Tỷ lệ % số lượng cá thể theo nhóm dinh dưỡng chức khu vực nghiên cứu 28 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Cơn trùng nước giữ vai trò quan trọng việc trì ổn định hệ sinh thái thủy vực Chúng có mặt hầu hết thủy vực nước ngọt, đặc biệt thủy vực dạng suối dạng mơi trường sống chúng lại có biến đổi riêng để thích nghi với điều kiện sống khác Cơn trùng nước có đặc tính trội số lượng loài, số lượng cá thể lớn, thích nghi tốt với điều kiện mơi trường so với nhóm động vật khác Đặc biệt chúng mắt xích khơng thể thiếu chuỗi lưới thức ăn Chúng vừa sinh vật tiêu thụ tiếp nhận mùn bã hữu cơ, vật chất rơi rụng làm nguồn thức ăn đồng thời lại trở thành nguồn thức ăn cho nhóm sinh vật tiêu thụ nhiều lồi động vật có xương sống khác Sự phát triển đa dạng quần thể côn trùng nước đóng góp lượng sinh khối đáng kể vào hệ thống dòng chảy Cơn trùng nước tùy vào lồi mà có lợi gây hại cho người Một số lồi trùng nước gây hại tác nhân truyền bệnh, tác nhân gây bệnh, tác nhân phá hoại sản phẩm cơng nghiệp, nơng nghiệp… Chính vậy, côn trùng nước đối tượng lý tưởng cho nhà khoa học nước giới tiến hành cơng trình nghiên cứu Xã Ngọc Thanh xã vùng núi thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc với tổng diện tích 7.732,68 Địa hình chủ yếu xã đồi núi thấp với độ cao so với mặt nước biển 300m xen lẫn vùng đồng phì nhiêu Khu vực nghiên cứu có nhiều dạng thủy vực khác nhau, thủy vực dạng suối tương đối đa dạng phong phú Các suối điều kiện thuận lợi cho phát triển lồi thủy sinh vật nói chung lồi trùng nước nói riêng Trước có số nghiên cứu nhóm côn trùng nước khu vực Tuy nhiên nghiên cứu tập trung nghiên cứu đa dạng sinh học loài suối thuộc Trạm Đa dạng sinh học Mê Linh [27] đa dạng sinh học loài Phù du [6] mà chưa nghiên cứu nhóm trùng nước tồn khu vực, đặc biệt nghiên cứu phân bố cấu trúc nhóm dinh dưỡng chức chúng khu vực tản mạn Bên cạnh đó, tác động người hệ thống suối có biến đổi định so với ban đầu Nhiều đoạn suối chảy qua khu dân cư nhiều chịu tác động sinh hoạt hàng ngày người dân Để góp phần tìm hiểu sâu nhóm sinh vật chúng tơi tiến hành thực đề tài “Nghiên cứu đa dạng sinh học đặc điểm nhóm dinh dưỡng chức côn trùng nước suối chảy qua khu dân cư thuộc xã Ngọc Thanh, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc” Mục đích nghiên cứu - Xác định thành phần lồi phân bố trùng nước số thủy vực dạng suối chảy qua khu dân cư thuộc xã Ngọc thanh, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc - Nghiên cứu thành phần loài, mật độ cá thể, đa dạng sinh học côn trùng nước địa điểm nghiên cứu - Tìm hiểu đặc điểm phân bố cấu trúc nhóm dinh dưỡng chức côn trùng nước Nội dung nghiên cứu - Đa dạng lồi trùng nước suối chảy qua khu dân cư thuộc xã Ngọc Thanh, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc - Mức độ đa dạng thành phần loài điểm nghiên cứu - Đặc điểm nhóm dinh dưỡng chức cuả trùng nước Ý nghĩa khoa học thực tiễn - Ý nghĩa khoa học: Đề tài nghiên cứu cung cấp dẫn liệu thành phần côn trùng nước, cấu trúc nhóm dinh dưỡng chức số thủy vực dạng suối chảy qua khu dân cư thuộc xã Ngọc Thanh, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh phúc - Ý nghĩa thực tiễn: Kết nghiên cứu đề tài sở đưa giải pháp nhằm bảo tồn, xây dựng quy hoạch, khai thác hợp lý, sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên khu vực nghiên cứu 34 Notonecta sp 44 Tipula sp 45 Tipula sp IV Bộ Cánh cứng (Coleoptera) Họ Hydrobiidae 35 Hydrobia sp VII Bộ Cánh vảy (Lepidoptera) Họ Pyralidae 46 Parapoynx sp Họ Hydrophilidae 36 Hydrobius sp VIII Bộ Cánh lông (Trichoptera) Họ Elmidae 37 Potamophilus sp Họ Brachycentridae 47 Micrasema sp .Họ Ptylodactylidae Họ Hydropsychidae 48 Arctopsyche sp 38 Stenocolus sp V Bộ Cánh rộng (Megaloptera) 49 Amphipsyche sp 50 Ceratopsyche sp Họ Corydalidae 39 Protohermes sp 51 Macrostemun sp 52 Trichomacronema sp VI Bộ Hai cánh (Diptera) Họ Chironominae 40 Chironomus sp.1 Họ Hydroptilidae 53 Hydroptila sp 41 Chironomus sp.2 54 Orthotrichia sp Họ Simulidae 42 Simulium vittatum (Zetterstedt, 1838) Họ Leptoceridae 55 Leptocerus sp Họ Polycentropodidae 56 Polycentropus sp 43 Simulium sp Họ Tipulidae 3.1.1 Thành phần loài Phù du (Ephemeroptera) Bộ Phù du số có thành phần loài phong phú khu vực nghiên cứu Trong trình nghiên cứu xác định 22 lồi thuộc 15 giống họ Kết nghiên cứu phù hợp với kết nghiên cứu trước Nguyễn Văn Vịnh et al (2001) [28], Jung et al (2008) [23] cho số lượng loài Phù du chiếm ưu thủy vực dạng suối Xét mức độ giống ta thấy họ Baetidae họ chiếm ưu có giống chiếm 40% tổng số giống thu địa điểm nghiên cứu.Tiếp đến họ Leptophlebiidae có xuất giống chiếm 20% Họ phemerellidae, họ Heptageniidae có giống chiếm 13,3%, họ Caenidae họ phemeridae có giống chiếm 6,7% 22 Tại địa điểm nghiên cứu thấy, Baetidae có số lượng lồi nhiều với 10 loài chiếm 45,5% tổng số loài thu khu vực nghiên cứu Họ Leptophlebiidae có lồi chiếm 18,2%, họ phemerellidae, Ephemeridae, Heptageniidae xuất loài chiếm 9,1% Họ Caenidae có số lượng lồi có loài chiếm 4,5% 3.1.2 Thành phần loài Chuồn chuồn (Odonata) Bộ Chuồn chuồn có số lượng loài lớn thứ ba khu vực nghiên cứu Kết phân tích mẫu xác định lồi thuộc giống họ Trong họ tìm họ có số lượng lồi tương đương khơng có chênh lệch lớn số lượng giống số lượng loài Họ Aeshnidae, Cordulegastridae hai họ xuất loài chiếm 25% tổng số loài Các họ Libellulidae, Coenagrionidae, Amphipterygidae xuất lồi giống chiếm 12,5% có khu vực phân bố hẹp 3.1.3 Thành phần loài Cánh nửa (Hemiptera) Kết nghiên cứu thành phần loài Cánh nửa khu vực nghiên cứu xác định loài thuộc giống họ Gerridae, Naucoridae, Notonectidae Trong họ Gerridae xuất lồi địa điểm thu mẫu hai họ lại có lồi thuộc giống 3.1.4 Thành phần loài Cánh cứng (Coleoptera) Kết phân tích mẫu xác định lồi thuộc giống, họ Các loài thu họ đồng họ xuất lồi Các lồi thuộc Cánh cứng có kích thước đa dạng, có lồi có kích lớn nên quan sát mắt thường có lồi có kích thước nhỏ muốn nhận biết hình dạng, đặc điểm cần phải sử dụng kính hiển vi có độ phóng đại lớn Các lồi phân bố khu vực nước chảy nước đứng khu vực có độ cao lớn 3.1.5 Thành phần loài Cánh rộng (Megaloptera) Bộ Cánh rộng số có số lượng lồi số thu địa điểm nghiên cứu Kết phân tích mẫu vật thu khu vực nghiên cứu thu loài Protohermes sp thuộc họ Corydalidae Các mẫu tìm thấy hầu hết điểm thu mẫu gặp chủ yếu nơi nước chảy 3.1.6 Thành phần loài Hai cánh (Diptera) 23 Bộ Hai cánh số có thành phần lồi phong phú khu vực nghiên cứu Kết phân tích mẫu Hai cánh thu loài thuộc giống họ Số loài thu họ tương đương nhau, họ thu loài thuộc giống 3.1.7 Thành phần lồi Cánh lơng (Trichoptera) Trong q trình phân tích mẫu Cánh lơng xác định có mặt 10 lồi thuộc 10 giống họ Giữa họ chênh lệch lớn số lượng lồi trừ họ Hydropsychidae có lồi có mặt khu vực thu mẫu Ở mức độ giống, nhận thấy Hydropsychdae chiếm ưu với giống chiếm 50% tổng số giống Tiếp theo họ Hydroptilidae xuất giống chiếm 20% Các họ lại có lồi chiếm 10% Phân bố Cánh lơng có khác lồi họ với Họ Hydropsychdae chiếm ưu số lượng loài 3.1.8 Thành phần loài Cánh vảy (Lepidoptera) Kết phân tích mẫu xác định lồi thuộc giống lồi Parapoynx sp thuộc họ Pyralidae Đây số có số lượng lồi thu thấp khu vực nghiên cứu 24 3.2 Một số đặc điểm quần xã côn trùng nước khu vực nghiên cứu 3.2.1 Mật độ côn trùng nước khu vực nghiên cứu Tại điểm nghiên cứu thu mẫu định lượng lưới Surber Sample lấy mẫu Diện tích điểm thu mẫu 0,5m2 Như diện tích thu mẫu khu vực nghiên cứu 2,5m2 Kết nghiên cứu trình bày chi tiết bảng 3.3 Bảng 3.3 Số lượng cá thể cá côn trùng nước khu vực nghiên cứu đơn vị thu mẫu 2,5m2 Bộ Số cá thể/2,5m Tỷ lệ (%) Phù du 220 31,9 Chuồn chuồn 20 2,9 Cánh nửa 0,1 Cánh cứng 17 2,5 Cánh lông 43 6,2 Hai cánh 387 56,2 Cánh rộng 0,1 Cánh vảy 0,1 Tổng 690 100% 25 Hình 3.2 Số lượng cá thể thu côn trùng nước điểm nghiên cứu đơn vị 2,5 m2 Kết phân tích cho thấy, tổng số cá thể thu địa điểm nghiên cứu 690 cá thể Trong Hai cánh có số lượng cá thể lớn 387 cá thể chiếm 56,2%, Phù du với 220 cá thể chiếm 31,9% tổng số cá thể thu điểm nghiên cứu, Cánh lông với xuất 43 cá thể chiếm 6,2% Các lại số lượng cá thể xuất như: Bộ Chuồn chuồn có 20 cá thể chiếm 2,9%, Cánh cứng 17 cá thể chiếm 2,5%, đặc biệt Cánh nửa, Cánh rộng, Cánh vảy xuất cá thể địa điểm thu mẫu chiếm 0,1% tổng số cá thể thu Như vậy, thay đổi chất lượng môi trường nước khu dân cư tạo điều kiện thuận lợi cho loài thuộc Hai cánh phát triển 3.2.2 Loài ưu số đa dạng sinh học Tiến hành xác định lồi ưu tính tốn số đa dạng sinh học Shannon - Weiner (H’) cho thấy loài ưu khu vực thu mẫu loài Chironomus sp.2 thuộc họ Chironomidae, Hai cánh (Diptera), số lượng cá thể loài chiếm 40% tổng số cá thể thu địa điểm nghiên cứu 26 Bảng 3.4 Chỉ số đa dạng sinh học Shannon – Weiner (H’) Khu vực nghiên cứu H’ DC1 0,80 DC2 1,36 DC3 1,25 DC4 0,22 DC5 0,50 Trung bình (± sai số chuẩn) 0,83 ± 0,48 Chỉ số H’ dao động từ 0,22 đến 1,36 đạt trung bình 0,83 ± 0,48 Tại điểm thu mẫu có số H’ lớn cho thấy độ đa dạng sinh học mức Tại điểm thu 1, số H’ nhỏ điểm 0,8; 0,22; 0,5 Từ cho thấy điểm thu mẫu có độ đa dạng sinh học Nhìn chung mức độ đa dạng sinh học côn trùng nước điểm nghiên cứu đạt mức thấp Như tác động yếu tố môi trường người ảnh hưởng đến đa dạng sinh học côn trùng nước khu vực 3.3 Cấu trúc nhóm dinh dưỡng chức trùng nước khu vực nghiên cứu Dựa vào sinh cảnh sống, cấu tạo phần phụ miệng, cách thu nhận thức ăn loại thức ăn, Merritt & Cummis (1996) xác định nhóm dinh dưỡng chức trùng nước bao gồm: nhóm cào nạo - Scrapper (sc), nhóm cắt xé - Shredder (sh), nhóm thu lọc - Collector filtering (c-f), nhóm thu gom Collector gathering (c-g) nhóm ăn thịt - Predator (p) [24] Trong q trình nghiên cứu ta thấy cấu trúc dinh dưỡng chức khu vực nghiên cứu thể đa dạng với đầy đủ nhóm dinh dưỡng chức điều tỏ nguồn dinh dưỡng cung cấp điểm nghiên cứu đa dạng phong phú tạo điều kiện thuận lợi cho nhóm phát triển 27 Hình 3.3 Tỷ lệ % số lượng cá thể theo nhóm dinh dưỡng chức khu vực nghiên cứu Trong nhóm dinh dưỡng chức thu điểm thu mẫu, nhóm thu gom chiếm ưu khu vực nghiên cứu với 70,4% số lượng cá thể Trong chủ yếu lồi thuộc Phù du Cánh cứng Sự ưu nhóm phản ánh vất chất mịn, lắng đáy hay lơ lửng diện nhiều dòng chảy Nhóm thu lọc chiếm 12,1% số lượng cá thể thuộc nhóm dinh dưỡng khơng có chênh lệch lớn, điều chứng tỏ tốc độ dòng chảy khu vực ổn định thích hợp cho việc giăng lưới lọc thức ăn nhóm sinh vật Nhóm cào nạo chiếm 14,0% đứng thứ sau nhóm thu gom Số lượng cá thể nhóm giảm cấu trúc đáy có thay đổi chủ yếu cát, sỏi, mảnh sành sứ đồ dùng sinh hoạt người dân không thuận lời cho phát triển lồi thuộc nhóm dinh dưỡng Nhóm cắt xé chiếm tỷ lệ thấp nhóm dinh dưỡng chiếm 0,5% Nhóm cắt xé thể dòng chảy có góp mặt thành phần vật chất kho, có kích thước lớn chất rơi rụng từ thảm thực vật ven bờ Nhóm ăn thịt chiếm 3,0% , tỷ lệ % số lượng cá theo nhóm dinh dưỡng thể thấp số lượng thành phần lồi nhóm ăn thịt đa dạng bao gồm loài thuộc Chuồn chuồn, Cánh nửa, Cánh rộng Kết phân tích số liệu cho thấy, nhóm ăn thịt thể mối tương quan dương chặt với nhóm dinh dưỡng lại, trừ nhóm thu lọc (hệ số tương quan với nhóm thu gom, cào nạo cắn xé 0,99; 0,98 0,89) Đây nhóm dinh dưỡng có ảnh hưởng lớn đến cân cấu túc dinh dưỡng chức quần xã côn trùng nước 28 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ Kết luận Tại suối chảy qua khu dân cư thuộc xã Ngọc Thanh, thành phố Phúc ên, tỉnh Vĩnh Phúc xác định 56 loài thuộc 46 giống, 29 họ côn trùng nước Trong Phù du có số lượng lồi lớn với 22 loài, tiếp đến Cánh lơng với xuất 10 lồi, Chuồn chuồn với loài, Hai cánh loài, hai Cánh nửa Cánh cứng xuất loài, Cánh rộng Cánh vảy thu lồi Kết phân tích định lượng xác định 690 cá thể/2,5m thuộc trùng nước Trong Hai cánh xuất số cá thể nhiều với 387 cá thể chiếm 56,2%, Phù du với 220 cá thể có số lượng lớn thứ chiếm 31,9%, Cánh lông với 43 cá thể chiếm 6,2%, Chuồn chuồn 20 cá thể chiếm 2,9%, Cánh cứng với 17 cá thể chiếm 25% Các Cánh nửa, Cánh rộng, Cánh vảy xuất cá thể chiếm 0,1% Mức độ đa dạng côn trùng nước nghiên cứu suối chảy qua khu dân cư xã Ngọc Thanh, thành phố Phúc ên, Tỉnh Vĩnh Phúc đạt mức độ thấp Chỉ số đa dạng sinh học đạt giá trị trung bình 0,83 ± 0,48 Tại khu vực nghiên cứu xác định nhóm dinh dưỡng chức trùng nước, nhóm thu gom chiếm ưu khu vực nghiên cứu với 70,4%, tiếp đến nhóm cào nạo chiếm 14%, đứng thứ nhóm thu lọc với 12,1%, nhóm ăn thịt nhóm cắn xé chiếm tỷ lệ thấp 3% 0,5% Đề nghị Trong trình thực nghiên cứu nhiều lồi trùng nước chưa xác định tên khoa học cụ thể Chính cần có nghiên cứu phân loại học sâu côn trùng nước Do thời gian nghiên cứu hạn hẹp, số lượng mẫu chưa lớn nên nghiên cứu điều tra thành phần lồi, đặc điểm quần xã trùng nước, bước đầu nghiên cứu cấu trúc dinh dưỡng chức côn trùng khu vực nghiên cứu Do cần mở rộng phạm vi nghiên cứu để có số liệu hồn chỉnh đa dạng sinh học côn trùng nước nghiên cứu thêm nhóm động vật khác để có nghiên cứu chuyên sâu 29 TÀI LIỆU THAM KHẢO * Tài liệu tiếng Việt Nguyễn Huy Chiến (2007), Nghiên cứu đa dạng sinh học Động vât không xương sống cửa sông Cả số đầm nuôi tôm phụ cận ven biển Nghệ An – Hà Tĩnh, Luận án Tiến sỹ Sinh học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội Đỗ Mạnh Cường ( 2004 ),Nghiên cứu đa dạng sinh học khu hệ Odonata khu vực Mã Đà, Cát Tiên- Tỉnh Đồng Nai, Luận văn Thạc sỹ sinh học trường đại học khoa học tự nhiên – Đại học quốc gia Hà Nội Nguyễn Văn Hiếu (2009), Nghiên cứu đa dạng sinh học côn trùng nước Vườn Quốc gia Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc, Luận văn Thạc sỹ Sinh học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội Nguyễn Văn Hiếu (2016), Nghiên cứu đa dạng sinh học ba côn trùng nước: Phù du (Ephemeroptera), Cánh úp (Plecoptera) Cánh lông (Trichoptera) Vườn Quốc gia Hoàng Liên, tỉnh Lào Cai, Luận án Tiến sĩ sinh học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc Gia Hà Nội Nguyễn Văn Hiếu (2017) Thành phần loài ảnh hưởng tác động người đến Phù du (Ephemeroptera: Insecta) xã Ngọc Thanh, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, Hội nghị Côn trùng học Quốc gia lần thứ 9, Nhà xuất Nông nghiệp: 73-80 Nguyễn Văn Hiếu, Cao Thị Kim Thu, Nguyễn Văn Vịnh (2015), “Thành phần loài phân bố Cánh úp (Insecta: Plecoptera) Vườn quốc gia Hoàng Liên, tỉnh Lào Cai”, Báo cáo Khoa học Sinh thái Tài nguyên sinh vật, Hội nghị Khoa học toàn quốc lần thứ VI, Nhà xuất Khoa học Tự nhiên Công nghệ, tr: 137-142 Nguyễn Thị Minh Huệ (2009), Nghiên cứu đa dạng sinh học côn trùng nước Vườn quốc gia Bạch Mã, tỉnh Thừa Thiên Huế, Luận văn thạc sĩ khoa học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội Đặng Quốc Quân (2008), Đa dạng Chuồn chuồn (Odonata – Insecta) Vườn Quốc gia Tràm Chim, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp, Luận văn Thạc sỹ Sinh học, Trường Đại học Khoa học tự nhiên – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 30 Nguyễn Xuân Quýnh, Clive Pinder, Steve Tilling (2001), Định loại nhóm động vật khơng xương sống nước thường gặp Việt Nam, Nhà xuất Đại học Quốc gia Hà Nội 10 Hồng Đình Trung (2012), Nghiên cứu thành phần lồi, phân bố vai trò thị mơi trường ba côn trùng nước (Bộ Phù du, Bộ Cánh úp Bộ Cánh lông) vùng Bạch Mã – Hải Vân, Luận án Tiến sỹ Sinh học, Trường Đại học Huế 11 Cao Thị Kim Thu (2009), “Dẫn liệu bước đầu thành phần loài họ Cánh úp lớn (Perlidae, Plecoptera) tỉnh miền Trung Việt Nam”, Báo cáo khoa học sinh thái tài nguyên sinh vật, Hội nghị Khoa học toàn quốc lần thứ 3, NXB Nông nghiệp, Hà Nội, tr 370-374 12 Cao Thị Kim Thu (2011), “Danh lục loài thuộc họ Cánh úp lớn (Perlidae, Plecoptera, Insecta) Việt Nam”, Báo cáo Khoa học Sinh thái Tài nguyên sinh vật, Hội nghị Khoa học toàn quốc lần thứ NXB Nông nghiệp, Hà Nội, tr 380-389 13 Nguyễn Văn Vịnh (2004), “Dẫn liệu Phù du (Ephemeroptera: Insecta) suối Thác Bạc, Vườn Quốc gia Tam Đảo, Vĩnh Phúc”, Tạp chí khoa học, Khoa học Tự nhiên Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội, tr 71 – 75 14 Nguyễn Văn Vịnh (2005), “Kết điều tra thành phần Phù du (Insecta: Ephemeroptera) Sa Pa, Lào Cai”, Báo cáo khoa học Hội nghị Côn trùng học toàn quốc lần thứ 5, Nhà xuất Nông nghiệp, tr 261-265 15 Nguyễn Văn Vịnh (2005), “Dẫn liệu Phù du (Ephemeroptera, Insecta) Vườn Quốc gia Ba Vì, Hà Tây”, Báo cáo khoa học Sinh thái tài nguyên sinh vật, Nhà xuất Nông nghiệp Hà Nội, tr 266 – 268 16 Nguyễn Văn Vịnh (2007), “Kết bước đầu nghiên cứu thành phần loài Phù du (Insecta: Ephemeroptera) Vườn Quốc gia Bi Doup – Núi Bà, tỉnh Lâm Đồng”, Những vấn đề nghiên cứu Khoa học sống, Nhà xuất Khoa học Kỹ thuật, tr 210 – 212 17 Nguyễn Văn Vịnh (2008), “Thành phần loài phân bố theo độ cao Phù du (Insecta: Ephemeroptera) Vườn Quốc gia Bạch Mã, Thừa Thiên – Huế”, Báo cáo khoa học Hội nghị Côn trùng học tồn quốc lần thứ 6, Nhà xuất Nơng nghiệp Hà Nội, tr 399 – 406.\ 31 Tài liệu Tiếng nước 18 Barber – James H.M., Jean – Luc G., Sartori M and Hubbard M.D (2008), “Globy diversity of mayflies (Ephemeroptera, Insecta) in Freshwater”, Freshwater animal diversity assessment, Hydrobiologia, 595, pp 339 – 350 19 Cao T.K.T (2002), Systematics of the Plecoptera (Insecta) in Vietnam, Thesis for the Master’s degree, Department of Biology, The Graduate School of Seoul Women’s University, Korea 20 Cao T K T and Bae (2007d), “Chinoperlar hododendrona, a new species of Perlidae (Insecta: Plecoptera) from Vietnam”, Intergrative Biosciences, 11(2), pp 125 – 128 21 Cao T.K.T., Nguyen V.V and Bae (2008), “Aquatic Insect Fauna of Bach Ma National Park in Thua Thien – Hue Province, Vietnam”, Proceedings of the 3nd International Symposium on Aquatic Entomology in East Asia (AESEA), 3, pp – 20 22 Hoang D.H (2005), Systematics of the Trichoptera of Vietnam, Ph.D Thesis Seoul Women’s University, Korea 23 ung S W., Nguyen V V., Nguyen Q H., Bae (2008), “Aquatic insect faunas and communities of a mountain stream in Sapa Highland, northern Vietnam”, The Japanese Society of Limnology, pp 219 – 229 24 Merritt R W and Cummins K W (1996), An Introduction to the Aquatic Insects of North America, Kendall/Hunt Publishing company, Iowa 25 Morse J C., Yang L and Tian L (1994), Aquatic Insects of the China useful for monitoring water quantily, Hobai University Press, Nanjing 26 Narumon S., Boonsatien (2004), Identification of Freshwater Invertebrates of the Mekong river and Tributaries, Faculty of Science, Appllied Taxonomic 27 Nguyen Van Hieu & Nguyen Van Vinh, 2017 Preliminary Results on Aquatic Insects in the Me Linh Station for Biodiversity, Vinh Phuc Province, VNU Journal of Science, Natural Science and Technology 33 (4): 35-42 28 Nguyen V V., Hoang D H., Cao T K T., Nguyen X Q., Bae Y J (2001), “Altitudinal Distributions of Aquatic Insects from Thac Bac Creek Tam Dao”, Korean Society of Aquatic Entomology Korea, pp 123 – 133 29 Nguyen V.V and Bae (2003) “Biodiversity of Mayflies (Ephemeroptera) 32 from Viet Nam” Korean – Japan Join Conference on Applied Entomology and Zoology, Korean, pp 105 – 106 30 Nguyen V.V (2003), Systematies of the Ephemeroptera (Insecta) of Vietnam, Thesis for the degree of Doctor of science, Department of Biology, The Graduate School of Seoul Women’s University 31 Nguyen V.V and Bae Y.J (2004), “Two Heptageniid Mayflies, Iron martinus (Braasch and Soldans) and Iron longitibius New species (Ephemeroptera: Heptageniid) from Viet Nam” Korean Journal of Entomology, 37(1), pp 135 – 142 32 Nguyen V.V and Bae (2004), “Two new species of Afronurus ( phemeroptera: Heptageniid) from Vietnam”, Korean Journal of Entomology, 2(4), pp 257 – 261 33 Nguyen V.V and Bae (2004), “Two Heptageniid Mayfly Species of Thalerosphyrus aton ( phemeroptera: Heptageniid) from Vietnam”, Korean Journal of Entomology, 20(2), pp 215 – 223 34 Nguyen V V and Bae (2008), “Larvae of the genus Ecdyonurus Eaton, 1868 (Ephemeroptera: Heptageniidae) in Vietnam”, Báo cáo khoa học Hội nghị Cơn trùng tồn quốc lần thứ 6, Nhà xuất Nông nghiệp, pp 407 – 412 35 Tran A D (2008), Taxonomy of the water strider family subfamily Eotrechinae, Ph.D Thesis, National University of Singapore.Gerridae (Heteroptera: Gerromorpha) of Vietnam, with a phylogenetic study of the 36.Wilhm, L and T C Doris (1968), “Biological parameters for water quality criteria”, Bioscience 18, pp 477 – 481 33 PHỤ LỤC Phụ lục 1: Hình ảnh địa điểm thu mẫu khu vực nghiên cứu xã Ngọc Thanh, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh phúc DC1: Đồng Chằm DC2: Thanh Cao DC3: Ngọc Quang DC4: Đồng Câu DC5: T 80 (Nguồn: Đào Thị Lan, 2018) Phụ lục 2: Một số hình ảnh phân tích mẫu phòng thí nghiệm Nhặt mẫu Phân tích mẫu (Nguồn: Phạm Thị Thu Hà, 2018) ... cấu trúc nhóm dinh dưỡng chức côn trùng nước Nội dung nghiên cứu - Đa dạng lồi trùng nước suối chảy qua khu dân cư thuộc xã Ngọc Thanh, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc - Mức độ đa dạng thành. .. ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI KHOA SINH – KTNN ====== ĐÀO THỊ LAN NGHIÊN CỨU ĐA DẠNG SINH HỌC VÀ ĐẶC ĐIỂM NHÓM DINH DƯỠNG CHỨC NĂNG CỦA CÔN TRÙNG NƯỚC TẠI SUỐI CHẢY QUA KHU DÂN CƯ THUỘC XÃ NGỌC THANH,. .. chảy qua khu dân cư thuộc xã Ngọc thanh, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc - Nghiên cứu thành phần loài, mật độ cá thể, đa dạng sinh học côn trùng nước địa điểm nghiên cứu - Tìm hiểu đặc điểm
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu đa dạng sinh học và đặc điểm nhóm dinh dưỡng chức năng của côn trùng nước tại suối chảy qua khu dân cư thuộc xã ngọc thanh, thành phố phúc yên, tỉnh vĩnh phúc , Nghiên cứu đa dạng sinh học và đặc điểm nhóm dinh dưỡng chức năng của côn trùng nước tại suối chảy qua khu dân cư thuộc xã ngọc thanh, thành phố phúc yên, tỉnh vĩnh phúc

Từ khóa liên quan