Thiết kế và sử dụng học liệu điện tử trong dạy học lịch sử lớp 10 ở trường trung học phổ thông (tt)

27 51 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/09/2019, 15:32

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI NINH THỊ HẠNH THIÕT KÕ Vµ Sư SụNG HọC LIệU ĐIệN Tử TRONG DạY HọC LịCH Sử LíP 10 ë TR-êng trung häc phỉ th«ng Chun ngành: LL&PPDH mơn Lịch sử Mã số: 9.14.01.11 TĨM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC HÀ NỘI – 2019 CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI Người hướng dẫn khoa học: TS NGUYỄN THỊ BÍCH TS HỒNG THANH TÚ Phản biện 1: PGS.TS Trần Viết Lưu Ban Tuyên giáo Trung ương Phản biện 2: PGS.TS Nguyễn Thị Thế Bình Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Phản biện 3: TS Vũ Thị Ngọc Anh Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam Luận án bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án cấp Trường họp Trường Đại học Sư phạm Hà Nội vào hồi … … ngày … tháng… năm 2019 Có thể tìm hiểu luận án thư viện: Thư viện Quốc Gia, Hà Nội Thư viện Trường Đại học Sư phạm Hà Nội DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH KHOA HỌC LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN ĐÃ CƠNG BỐ Hồng Thanh Tú, Ninh Thị Hạnh (2011), Thiết kế sử dụng phim tư liệu lịch sử với hỗ trợ phần mềm Proshow Gold, Tạp chí Thiết bị giáo dục, số 68, trang 25 -27; 30 Ninh Thị Hạnh (2013), Sử dụng dịch vụ Google Sites thiết kế WebQuest hỗ trợ dạy học trường trung học phổ thông, Tạp chí Khoa học, trường ĐHSP Hà Nội 2, ISSN 1859 – 2325, số 27, tr.106 - 112 Ninh Thị Hạnh (2014), Sử dụng phần mềm Hot Potatoes 6.0 thiết kế công cụ hỗ trợ kiểm tra đánh giá kết học tập học sinh môn Lịch sử trường THPT, Tạp chí Khoa học, trường ĐHSP Hà Nội 2, ISSN 1859 – 2325, số 31, tr.81 - 86 Ninh Thị Hạnh, Ngô Sách Đăng, Ngô Duy Nam (2016), Thiết kế triển khai dạy môn Lịch sử trường trung học phổ thông với hỗ trợ phương tiện cơng nghệ, Tạp chí Khoa học, trường ĐHSP Hà Nội 2, ISSN 1859 – 2325, số 42, tr.124 130 Ninh Thị Hạnh (2016), Vận dụng mơ hình học tập kết hợp (Blended learning) dạy học phần Lịch sử Việt Nam từ năm 1858 – 1884, Nghiên cứu giảng dạy Lịch sử bối cảnh nay, Nxb Lý luận Chính trị, H 2016, tr 304 - 314 Ninh Thị Hạnh (2017), Hệ thống học liệu điện tử quốc gia cho môn Lịch sử Australia vài kinh nghiệm cho Việt Nam, HT Khoa học quốc tế: Đào tạo bồi dưỡng GV môn Lịch sử đáp ứng yêu cầu đổi chương trình, sách giáo khoa, Nxb ĐHQGHN, tr 485 – 491, ISBN: 9786046299769 Ninh Thị Hạnh (2018), Sử dụng học liệu điện tử dạy học môn Lịch sử trường phổ thơng, Tạp chí Khoa học, trường ĐHSP Hà Nội 2, ISSN 1859 – 2325, số 55, tr 104 – 116 Hoang Thanh Tu, Ninh Thi Hanh (2018), Applying the Flipped Classroom to Teacher Training in Vietnam: A case study in Faculty of History in HPU2, The International Conference on Flipped Learning for Technological and Vocational Education, National Taiwan Normal University, p 107 – 116 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài 1.1 Theo lý luận dạy học đại, nhà giáo dục coi việc tích hợp yếu tố, sản phẩm cơng nghệ vào q trình dạy học cách mạng thứ tư giáo dục (sau đời nhà trường, chữ viết, in ấn sách) Ứng dụng phương tiện kĩ thuật công nghệ dạy học, đặc biệt công nghệ thông tin cho phép thiết kế kiểu dạy học mới, khuyến khích làm việc độc lập, chủ động học sinh Trên thực tế, “hiện có 40% dân số tồn cầu sử dụng Internet ngày Hãy tưởng tượng làm số 50, 60, 70%” [149] Điều cho thấy phát triển mạnh mẽ công nghệ thông tin & truyền thơng tác động khơng ngừng vào hầu hết lĩnh vực, làm thay đổi sâu sắc đời sống kinh tế, xã hội, đặc biệt giáo dục đào tạo Công nghệ thông tin (CNTT) tạo hội, mang đến khơng thách thức cho việc đổi giáo dục từ nội dung chương trình, hình thức phương pháp dạy học (PPDH),… đến cách thức sử dụng phương tiện dạy học đại mà cụ thể nguồn học liệu điện tử (HLĐT) Với phát triển mạnh mẽ Internet với ứng dụng phổ biến thiết bị điện tử thơng minh giúp người dễ dàng kết nối tương tác với từ nơi giới Trong giáo dục, điều đưa đến hội cho phát triển mở rộng hình thức dạy học mới, bên cạnh hình thức dạy học trực tiếp (Face to face) vốn có Học tập kết hợp (Blended learning) hình thức dạy học - giải pháp kết hợp hình thức dạy học truyền thống với dạy học trực tuyến (E – learning) Vận dụng song song hai hình thức dạy học: dạy học trực tiếp dạy học kết hợp dạy học nói chung DHLS nói riêng hướng phù hợp với thực tế yêu cầu đổi giáo dục nay: “Ứng dụng CNTT đổi nội dung, phương pháp dạy học, gồm: sử dụng hiệu thiết bị, phần mềm dạy học, thí nghiệm ảo, phần mềm mơ phỏng; ứng dụng cách có hiệu hệ thống ứng dụng dạy- học thông minh, đại nơi có điều kiện; ứng dụng kho giảng E learning, sách điện tử, sách giáo khoa điện tử đổi phương pháp dạy - học; ứng dụng hệ thống đánh giá người học trực tuyến…” [10] 1.2 Dạy học Lịch sử (DHLS) hoạt động mang tính đặc thù Khác với môn khác, tri thức LS mang đặc trưng: tính q khứ, tính khơng lặp lại… Chúng ta trực tiếp quan sát lịch sử mà nhận thức cách gián tiếp thông qua nguồn sử liệu với hỗ trợ phương tiện dạy học Do DHLS, phương tiện trực quan nói chung HLĐT nói riêng có vai trò quan trọng HLĐT trình bày thơng tin nhiều kênh khác mang tính đa phương tiện (multimedia); có khả liên kết cao đến sở liệu có máy vi tính thơng qua website khơng bị giới hạn không gian thời gian Do đó, khơng có ý nghĩa cụ thể hóa túy mà giúp phát triển tư duy, lực người học Việc sử dụng HLĐT DHLS Việt Nam sử dụng rộng rãi Tuy nhiên, tác động nhiều yếu tố: điều kiện sở vật chất, cách thức sử dụng giáo viên (GV)… việc sử dụng HLĐT chưa mang lại hiệu bật nhằm nâng cao lực người học, tạo động lực môn học Lịch sử 1.3 Lịch sử lớp 10 nội dung quan trọng chương trình mơn Lịch sử trường THPT bao gồm phần Lịch sử giới Việt Nam từ thời nguyên thủy đến thời cổ - trung đại giai đoạn đầu lịch sử giới cận đại Nguồn tư liệu phục vụ nội dung phong phú, GV học sinh (HS) dễ dàng tiếp cận với tư liệu có giá trị Do đó, GV linh hoạt việc điều chỉnh, xếp nội dung học, phần học phù hợp với nhiều hình thức dạy học khác Tuy nhiên, thực tế, GV gặp nhiều khó khăn việc thiết kế sử dụng HLĐT cách hiệu dạy học Xuất phát từ lý nêu trên, chọn vấn đề: “Thiết kế sử dụng học liệu điện tử dạy học Lịch sử lớp 10 trường trung học phổ thông” làm đề tài luận án Tiến sĩ Khoa học Giáo dục, chuyên ngành Lý luận Phương pháp dạy học môn Lịch sử Đối tượng phạm vi nghiên cứu 2.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu đề tài trình thiết kế biện pháp sử dụng học liệu điện tử theo hình thức dạy học trực tiếp hình thức dạy học kết hợp DHLS lớp 10 trường THPT 2.2 Phạm vi nghiên cứu - Về lý luận phương pháp dạy học môn: Luận án tập trung nghiên cứu lý luận phương pháp sử dụng đồ dùng trực quan nói chung, phương tiện dạy học nói riêng, đặc biệt phương tiện dạy học đại, ứng dụng cơng nghệ thơng tin dạy học Lịch sử Đồng thời, luận án nghiên cứu hình thức tổ chức dạy học theo lý luận dạy học đại - Về phạm vi vận dụng: + Nội dung: Luận án nghiên cứu phần nội dung lịch sử lớp 10 (Chương trình Chuẩn) trường THPT đề xuất nội dung kiến thức khai thác để thiết kế học liệu điện tử + Học liệu điện tử: Luận án tập trung đề xuất quy trình thiết kế biện pháp sử dụng loại học liệu điện tử trang web học tập theo hai hình thức tổ chức dạy học dạy học trực tiếp (Face to face) dạy học kết hợp (Blended learning) - Về phạm vi điều tra, khảo sát thực trạng thực nghiệm: + Tiến hành điều tra, khảo sát 67 trường THPT 18 tỉnh, thành phố đại diện ba miền nước + Tiến hành thực nghiệm thăm dò thực nghiệm song hành 05 trường THPT với mơ hình trường học khác qua 27, 32 Lịch sử lớp 10 Mục đích nhiệm vụ đề tài 3.1 Mục đích Trên sở khẳng định vai trò, ý nghĩa học liệu điện tử, luận án xây dựng quy trình thiết kế nội dung HLĐT dạng trang web học tập; đồng thời đề xuất biện pháp sử dụng hệ thống HLĐT theo hình thức dạy học trực tiếp dạy học kết hợp nhằm nâng cao hiệu dạy học Lịch sử lớp 10 trường THPT 3.2 Nhiệm vụ Để thực mục đích trên, đề tài cần giải nhiệm vụ cụ thể sau: - Nghiên cứu sở lý luận việc thiết kế sử dụng HLĐT DHLS trường THPT - Khảo sát thực trạng việc thiết kế sử dụng HLĐT DHLS trường THPT để làm sở thực tiễn nghiên cứu đề tài - Thiết kế hệ thống học liệu điện tử thể trang web học tập phục vụ cho trình dạy học phần Lịch sử lớp 10 - Đề xuất quy trình, biện pháp sử dụng hệ thống học liệu điện tử theo hình thức dạy học trực tiếp hình thức dạy học kết hợp nhằm nâng cao hiệu dạy học Lịch sử lớp 10 trường THPT - Thực nghiệm sư phạm để kiểm chứng tính khả thi quy trình, biện pháp sử dụng học liệu điện tử đề xuất Cơ sở phương pháp luận phương pháp nghiên cứu 4.1 Cơ sở phương pháp luận Cơ sở phương pháp luận đề tài lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin nhận thức, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm Đảng giáo dục nói chung dạy học Lịch sử nói riêng 4.2 Phương pháp nghiên cứu Tiến hành nghiên cứu đề tài, sử dụng tổng hợp nhiều phương pháp: - Nghiên cứu lý thuyết: nghiên cứu lý luận phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, ứng dụng CNTT dạy học, đặc biệt lý luận HLĐT hình thức dạy học thơng qua đọc, sưu tầm phân tích tài liệu từ sách, báo, tạp chí, Internet ; nghiên cứu chương trình, sách giáo khoa lịch sử lớp 10 hành dự thảo chương trình mơn học lịch sử sau 2018 để lựa chọn nội dung, chủ đề phù hợp cho việc thiết kế HLĐT - Nghiên cứu thực tiễn: Sử dụng phương pháp điều tra, vấn, quan sát để tìm hiểu thực trạng sử dụng HLĐT DHLS trường THPT đánh giá bước đầu trình thực nghiệm biện pháp sử dụng HLĐT đề xuất Sử dụng phương pháp chuyên gia để kháo sát, thẩm định bước đầu chất lượng HLĐT thiết kế - Sử dụng phương pháp thực nghiệm sư phạm để kiểm chứng tính khả thi quy trình sử dụng, biện pháp sử dụng HLĐT DHLS 05 trường THPT địa bàn tỉnh, thành phố: Vĩnh Phúc, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh - Sử dụng phương pháp thống kê toán học để xử lí, thống kê, phân tích số liệu thu q trình thực nghiệm sư phạm đánh giá tính khả thi, tính hiệu biện pháp đề tài đề xuất Giả thuyết khoa học Trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 tác động mạnh mẽ đến giáo dục, HLĐT ngày có vai trò, ý nghĩa quan trọng dạy học, xây dựng quy trình thiết kế đề xuất biện pháp sử dụng HLĐT phù hợp góp phần nâng cao chất lượng DHLS trường THPT nói chung DHLS lớp 10 nói riêng Đóng góp đề tài Kết nghiên cứu đề tài góp phần: - Khẳng định vai trò, ý nghĩa, cần thiết việc thiết kế sử dụng HLĐT DHLS nói chung DHLS lớp 10 nói riêng - Đánh giá thực trạng việc sử dụng HLĐT theo hình thức dạy học trực tiếp hình thức dạy học kết hợp DHLS trường THPT - Đề xuất quy trình thiết kế biện pháp sử dụng HLĐT theo hình thức dạy học trực tiếp dạy học kết hợp DHLS lớp 10 trường THPT Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Việc nghiên cứu đề tài có ý nghĩa mặt khoa học thực tiễn: - Về khoa học: luận án làm phong phú thêm lý luận phương pháp dạy học môn Lịch sử việc ứng dụng CNTT DHLS nói chung, thiết kế sử dụng HLĐT dạy học lịch sử lớp 10 nói riêng - Về thực tiễn: luận án tài liệu hướng dẫn GV phổ thông thiết kế sử dụng HLĐT vào dạy học môn để nâng cao chất lượng dạy học Đồng thời, luận án tài liệu tham khảo cho sinh viên học viên cao học chuyên ngành Lý luận Phương pháp dạy học môn Lịch sử Cấu trúc luận án Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Phụ lục, Tài liệu tham khảo, nội dung luận án bao gồm chương: Chương Tổng quan cơng trình nghiên cứu liên quan đến đề tài Chương Vấn đề thiết kế sử dụng học liệu điện tử dạy học lịch sử trường trung học phổ thông - Lý luận thực tiễn Chương Thiết kế học liệu điện tử dạy học lịch sử lớp 10 trường trung học phổ thông Chương Sử dụng học liệu điện tử dạy học lịch sử lớp 10 trường trung học phổ thông Thực nghiệm sư phạm Chương TỔNG QUAN NHỮNG CƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI 1.1 Các cơng trình nghiên cứu học liệu điện tử dạy học 1.1.1 Ở nước Sự phát triển CNTT đưa đến gia tăng đáng kể loại phương tiện trực quan đại, có HLĐT Nghiên cứu CNTT HLĐT xuất phổ biến vào thập niên cuối kỉ XX Phải kể đến nghiên cứu học giả từ Mỹ, Pháp, Úc, Singapore tổ chức UNESCO Trong nhiều nghiên cứu khẳng định việc sử dụng hình thức dạy học kết hợp giải pháp nâng cao hiệu việc ứng dụng CNTT dạy học nói chung HLĐT nói riêng Trong đó, trang web học tập loại HLĐT phổ biến sử dụng hình thức dạy học kết hợp ưu vượt trội khả đáp ứng nhu cầu đổi giáo dục theo hướng ứng dụng công nghệ diễn mạnh mẽ toàn giới 1.1.2 Ở nước Sang kỉ XXI, nghiên cứu ứng dụng CNTT dạy học nói chung sử dụng HLĐT nói riêng ngày phổ biến Những nghiên cứu loại HLĐT đơn lẻ, đặc biệt trang web học tập nhiều chuyên gia lý luận phương pháp dạy học môn Việt Nam quan tâm thể qua viết công bố tạp chí uy tín 1.2 Các cơng trình nghiên cứu học liệu điện tử dạy học lịch sử 1.2.1 Ở nước Xu hướng ứng dụng CNTT mà cụ thể HLĐT DHLS nhiều học giả quan tâm nghiên cứu Những nghiên cứu bước đầu khẳng định tầm quan trọng việc sử dụng HLĐT nói chung DHLS, đồng thời sâu phân tích vai trò, quy trình, hiệu sử dụng số loại HLĐT sử dụng DHLS như: website học tập; phim tư liệu; trò chơi học tập; sách điện tử (e-book), giảng điện tử … 1.2.2 Ở nước Ở Việt Nam, nghiên cứu việc sử dụng HLĐT chưa thực đa dạng có tính hệ thống, ban đầu nghiên cứu nguyên tắc trực quan DHLS nói chung Tuy nhiên, bước sang kỉ XXI với phát triển chung giáo dục giới, nghiên cứu việc sử dụng loại HLĐT dạy học nói chung DHLS nói riêng ngày phong phú 1.3 Đánh giá chung, vấn đề luận án kế thừa tiếp tục giải Như vậy, qua tìm hiểu nghiên cứu nước vấn đề sử dụng CNTT, HLĐT dạy học nói chung DHLS nói riêng, nhận thấy vấn đề sau giải quyết: Thứ nhất, khẳng định cần thiết tầm quan trọng việc sử dụng CNTT, HLĐT mơi trường dạy học đại nay, có DHLS Thứ hai, phân loại HLĐT nghiên cứu sâu số loại HLĐT định Mỗi loại HLĐT lại có ưu riêng sử dụng phục vụ giảng dạy môn học điều kiện khác Thứ ba, xác định hình thức để sử dụng HLĐT đạt hiệu cao Trong dạy học trực tiếp (Face to face), dạy học kết hợp (Blended learning), dạy học trực tuyến (E- learning) ba phương thức phổ biến Tuy nhiên, chưa có cơng trình trả lời cách hệ thống vấn đề đây: Một là: HLĐTcó ý nghĩa việc DHLS trường THPT bối cảnh đổi giáo dục nay? Hai là: Thực tiễn việc sử dụng HLĐT DHLS trường THPT có ưu điểm, hạn chế nào? Ba là: Xác định mức độ nội dung kiến thức cần sử dụng HLĐT nào? Bốn là: Thiết kế loại HLĐT phù hợp với DHLS trường THPT nay? Năm là: Cần xây dựng quy trình thiết kế biện pháp sử dụng HLĐT môn Lịch sử trường THPT nói chung dạy học Lịch sử lớp 10 nói riêng cho hiệu quả? Trên sở tiếp thu thành nghiên cứu từ cơng trình trước, luận án tập trung giải vấn đề sau: Thứ nhất, giải thích khái niệm, thuật ngữ: HLĐT, HLĐT DHLS, thiết kế sử dụng HLĐT DHLS trường THPT, phân loại đặc trưng HLĐT, hình thức dạy học trực tiếp, hình thức dạy học kết hợp Đồng thời, sở mục tiêu mơn học, phân tích đặc điểm kiến thức lịch sử, đặc điểm trình nhận thức HS DHLS; phân tích vai trò, ý nghĩa việc sử dụng HLĐT DHLS Thứ hai, phân tích mối liên hệ việc sử dụng HLĐT với yếu tố khác QTDH Lịch sử trường THPT, yêu cầu đổi cách thức triển khai PPDH đề xuất yêu cầu việc sử dụng HLĐT DHLS trường THPT Thứ ba, đánh giá chung thực trạng DHLS trường THPT sâu phân tích ưu điểm, hạn chế việc sử dụng HLĐT dựa kết điều tra Từ đó, nêu vấn đề thực tiễn đặt cần giải Thứ tư, nghiên cứu chương trình mơn Lịch sử lớp 10 trường THPT xác định nội dung kiến thức phù hợp với việc sử dụng HLĐT, lựa chọn quy trình thiết kế HLĐT phù hợp với mục tiêu đề Cụ thể luận án thiết kế HLĐT hình thức trang web học tập hỗ trợ dạy học trực tiếp dạy học kết hợp Thứ năm, đề xuất quy trình, biện pháp sử dụng HLĐT thiết kế thực nghiệm sư phạm để kiểm định hiệu quy trình biện pháp đề xuất Định hướng xuyên suốt quy trình thiết kế sử dụng HLĐT luận án vào hình thức tổ chức dạy học khác để đưa biện pháp sử dụng HLĐT phù hợp Chương VẤN ĐỀ THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG HỌC LIỆU ĐIỆN TỬ TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG – LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 2.1 Cơ sở lý luận 2.1.1 Một số khái niệm có liên quan đến đề tài * Học liệu; Học liệu điện tử * Học liệu điện tử dạy học lịch sử: từ việc thống quan niệm HLĐT nói chung, vận dụng vào DHLS hiểu HLĐT DHLS hệ thống tư liệu chứa thơng tin lịch sử số hóa theo ý tưởng sư phạm với hình 10 khảo sát gồm: trường chuyên, trường công lập, trường tư thục, trường quốc tế, trung tâm giáo dục thường xuyên Những thơng tin phân tích từ thực trạng có tính giá trị sở để đề xuất biện pháp thiết kế sử dụng HLĐT DHLS trường THPT Kết khảo sát cho thấy: khẳng định HLĐT có ý nghĩa quan trọng việc phát triển lực HS (86%).Trên thực tế có GV ý đến hình thức sử dụng HLĐT hướng dẫn HS tự học, tự tìm kiếm khai thác thông tin (3.1%); hướng dẫn HS tương tác qua môi trường Internet (12.5%).Phần lớn GV lựa chọn hình thức sử dụng HLĐT theo hình thức dạy học trực tiếp (chiếm 84.4%) Khó khăn lớn GV HS gặp phải thiếu hụt sở vật chất thiết bị dạy học đại HS lúng túng khơng biết cách lựa chọn sử dụng HLĐT hiệu GV lúng túng nhiều thời gian để chuẩn bị, triển khai dạy với HLĐT 2.2.3 Đánh giá chung thực trạng Thứ nhất, thiết kế sử dụng HLĐT GV chưa thực quan tâm đến hứng thú, nhu cầu, sở thích HS Thứ hai, nhận thức tầm quan trọng HLĐT việc phát triển lực người học, thực tế, hiệu sử dụng HLĐT DHLS GV chưa đạt mong muốn Thứ ba, GV sử dụng định dạng HLĐT đa dạng chủ yếu HLĐT đơn giản: văn bản; hình ảnh, âm thanh; video; trang trình chiếu chưa sử dụng nhiều HLĐT có tính tương tác cao trang trình chiếu tương tác, đồ họa trực quan, trang web học tập chưa cập nhật công cụ để tăng tương tác dạy học Thứ tư, thiếu hụt hệ thống HLĐT phong phú, có độ tin cậy quy trình sử dụng rõ ràng phù hợp với ý tưởng sư phạm khó khăn chung GV HS Chương THIẾT KẾ HỌC LIỆU ĐIỆN TỬ TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ LỚP 10 Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THƠNG 3.1 Vị trí, mục tiêu, nội dung chương trình Lịch sử lớp 10 3.2 Nội dung Lịch sử lớp 10 khai thác để thiết kế học liệu điện tử Trên sở phân tích vị trí, mục tiêu nội dung chương trình Lịch sử lớp 10, xác định nội dung Lịch sử lớp 10 thiết kế HLĐT đơn lẻ hỗ trợ dạy học sau: Nội dung kiến thức có khái niệm lịch sử trừu tượng mà HS cần hiểu 11 rõ chất; Nội dung kiến thức gồm nhiều kiện khó ghi nhớ, thường nội dung liên quan diễn biến kiện trình phát triển kiện, tượng lịch sử một vài giai đoạn; Nội dung kiến thức đòi hỏi HS phân tích, đánh giá, nhận xét đưa ý kiến cá nhân; Nội dung kiến thức tích hợp với cấp độ khác nhau, sử dụng HLĐT trường hợp với vai trò cung cấp thơng tin, làm cho kiến thức môn học bổ sung cho nhau, giúp HS hiểu sâu sắc kiện, tượng lịch sử học Với trang web học tập, GV sử dụng phục vụ dạy học tất nội dung kiến thức kể trên, HLĐT dạng trang web tổng hợp tài liệu đơn lẻ Đồng thời trang web học tập thích hợp với nội dung kiến thức có tính khái qt hóa nội dung ôn tập cuối học, tổng kết chương, phần như: Sơ kết Lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến kỉ XIX 3.3 Một số yêu cầu có tính ngun tắc thiết kế sử dụng học liệu điện tử dạy học Lịch sử trường THPT Với tư cách phương tiện sử dụng dạy học nói chung, DHLS nói riêng, việc thiết kế HLĐT phải dựa sở nghiên cứu khoa học PPDH nói chung, PPDH lịch sử nói riêng yêu cầu thực tiễn xã hội, nhà trường THPT đổi PPDH lịch sử theo hướng ứng dụng CNTT vào dạy học Cụ thể: đảm bảo tính khoa học, tính hệ thống, tính tương tác tính đa phương tiện, tính kĩ thuật mĩ thuật 3.4 Quy trình thiết kế học liệu điện tử dạy học Lịch sử lớp 10 trường THPT Để thiết kế HLĐT phục vụ việc DHLS hiệu quả, GV thực theo quy trình sơ đồ hóa đây: 12 Hình 3.1 Quy trình thiết kế học liệu điện tử dạy học Lịch sử 3.5 Giới thiệu trang web học tập: LỊCH SỬ LỚP 10 (https://1095397.site123.me/) Trang web gồm Trang chủ sáu trang liên kết với trang chủ là: Giới thiệu; Quy trình chung; Nhiệm vụ học tập; Đánh giá; Kết luận; Liên hệ Tất trang hiển thị cố định bên trái trang web học tập để người dùng dễ theo dõi Trong trang có phần văn kèm với hình ảnh trực quan Khi muốn truy cập nội dung trang nào, cần nhấp chuột vào tên trang Trang chủ trang liên kết thiết kế phục vụ nhiệm vụ khác QTDH Trên sở nghiên cứu lý thuyết tính trực quan dạy học nói chung, sử dụng phương tiện dạy học nghiên cứu thiết kế HLĐT nói riêng; vào phát triển CNTT bối cảnh yêu cầu ứng dụng CNTT DHLS, thiết kế trang web với năm đặc trưng bật sau: Thứ giao diện đại, thân thiện; Thứ hai, cấu trúc theo quy trình dạy học; Thứ ba, hoạt động học tập thiết kế theo hướng phát triển lực; Thứ tư, hệ thống HLĐT phong phú, tin cậy; Thứ năm, khả tương tác cao 13 Chương SỬ DỤNG HỌC LIỆU ĐIỆN TỬ TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ LỚP 10 Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG - THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM 4.1 Một số yêu cầu sử dụng học liệu điện tử môn Lịch sử trường THPT Về tổng thể, để sử dụng HLĐT DHLS hiệu quả, GV lưu ý yêu cầu việc sử dụng HLĐT dạy học với tư cách phương tiện dạy học trực quan đại Các yêu cầu cần lưu ý cụ thể sau: Đảm bảo yêu cầu an toàn; đảm bảo yêu cầu 3Đ; đảm bảo yêu cầu hiệu quả; đảm bảo tính thực tiễn 4.2 Quy trình sử dụng học liệu điện tử dạy học Lịch sử lớp 10 trường THPT Xét phương diện tổng quát, QTDH coi q trình chuyển thơng tin từ GV đến HS q trình HS tương tác với thơng tin, phương tiện dạy học nói chung HLĐT nói riêng có vai trò cơng cụ vận chuyển thơng tin đến người học Tuy có khác biệt hình thức tổ chức dạy học trực tiếp dạy học kết hợp việc sử dụng HLĐT dạy học Lịch sử tuân thủ quy trình chung, gồm bước mơ hình hóa sau: Hình 4.1 Quy trình sử dụng HLĐT dạy học Lịch sử Đối với hình thức tổ chức dạy học trực tiếp, GV xây dựng kế hoạch tổ chức dạy học gồm phần chính: Quy trình tổ chức; Các loại HLĐT sử dụng; Hoạt động dạy học 14 Bảng 4.1 Kế hoạch tổ chức dạy học sử dụng HLĐT hình thức dạy học trực tiếp Hoạt động dạy học Các loại HLĐT sử dụng Quy trình tổ chức Văn Hình ảnh, sơ đồ, lược đồ Âm thanh, phim tư liệu Phiếu học tập GV HS Khởi động (Ôn tập kiến thức cũ, giới thiệu kiến thức mới) Hình thành kiến thức, kĩ năng, thái độ Ôn tập, củng cố kiến thức Kiểm tra đánh giá Đối với hình thức tổ chức dạy học kết hợp, cấu trúc kế hoạch tổ chức hoạt động gồm hai phần: quy trình tổ chức hoạt động; hình thức dạy học kết hợp: hoạt động dạy học trực tiếp hoạt động dạy học trực tuyến Dưới gợi ý cấu trúc kế hoạch tổ chức hoạt động dạy học có sử dụng HLĐT theo hình thức dạy học kết hợp: Bảng 4.2: Kế hoạch tổ chức dạy học kết hợp triển khai nội khóa lớp CHỦ ĐỀ/NỘI DUNG A Quy trình tổ chức Hình thức tổ chức dạy học kết hợp Hoạt động dạy học trực tiếp GV Khởi động (Ôn tập kiến thức cũ, giới thiệu kiến thức mới) HS Hoạt động dạy học trực tuyến GV HS Giới thiệu nội Cho điểm, Thực dung, cách thức Trả lời câu hỏi nhận xét kiểm tra kiểm tra; giới liên hệ trang thiệu nội dung (nếu có) web Hình thành Giới thiệu nhiệm Trao đổi nêu Hỗ trợ qua Thực kiến thức, kĩ vụ yêu thắc mắc (nếu mạng, theo dõi nhiệm 15 năng, thái độ cầu chủ yếu có) nhiệm vụ.Hỗ trợ trực tiếp HS tiến độ làm vụ: hoàn việc cá thành sản nhân, nhóm phẩm, trả lời câu hỏi trang web Nêu yêu cầu Hỗ trợ Trao đổi nêu Ôn tập, củng tập, nhận xét mạng thắc mắc (nếu cố kiến thức phần làm có) HS qua Hồn thành tập luyện tập Canva Hướng dẫn HS HS nêu ý kiến, Điều chỉnh câu Tham gia Kiểm tra đánh làm trắc thắc mắc (nếu hỏi, thời gian trắc nghiệm giá nghiệm có) cần Kahoot 4.3 Biện pháp sử dụng học liệu điện tử dạy học Lịch sử lớp 10 trường THPT 4.3.1 Sử dụng hiệu học liệu điện tử theo hình thức dạy học trực tiếp Trong hình thức dạy học trực tiếp, GV sử dụng HLĐT với vai trò phương tiện trực quan đại nguồn kiến thức hỗ trợ hoạt động GV chuẩn bị, tổ chức hướng dẫn HS học tập Ngoài đảm bảo tiêu chuẩn chung theo qui định Bộ Giáo dục Đào tạo phòng học mơn danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp THPT cho môn Lịch sử, để sử dụng HLĐT dạy học Lịch sử theo hình thức dạy học trực tiếp, phòng học cần trang bị thêm thiết bị hỗ trợ khác như: máy chiếu (projector), chiếu ti - vi hình rộng có cổng HDMI kết nối với máy tính xách tay máy tính để bàn 4.3.1.1 Sử dụng HLĐT để tạo tình học tập nêu nhiệm vụ nhận thức 4.3.1.2 Tổ chức HS khai thác HLĐT để cụ thể hóa kiện, tượng, nhân vật lịch sử 4.3.1.3 Hướng dẫn HS trao đổi, phân tích HLĐT để rút kết luận 4.3.1.4 Hướng dẫn HS sử dụng HLĐT để luyện tập, củng cố kiến thức học 4.3.1.5 Hướng dẫn HS sử dụng HLĐT chuẩn bị nhà 4.3.1.6.Hướng dẫn HS sử dụng HLĐT hỗ trợ kiểm tra, đánh giá kết học tập 4.3.2 Sử dụng linh hoạt học liệu điện tử theo hình thức dạy học kết hợp Trong hình thức dạy học kết hợp, HLĐT cụ thể trang web Lịch sử 10 (https://1095397.site123.me/) sử dụng với nhiều chức năng: vừa phương tiện cung cấp tài nguyên học tập, vừa môi trường diễn hoạt động học tập Lưu 16 ý để sử dụng HLĐT DHLS theo hình thức dạy kết hợp cần trường THPT có sở vật chất, trang thiết bị đại, đồng bộ, điển hình trường THPT thành phố lớn: trường quốc tế, trường song ngữ, trường THPT liên cấp, trường chuẩn quốc gia, trường chuyên Trong điều kiện đó, GV tổ chức hoạt động sử dụng, khai thác HLĐT trực tuyến, tương tác mơi trường trực tuyến, phòng học cần có kết nối Internet wifi ổn định máy vi tính cài đặt số phần mềm dạy học bản: trình duyệt web, MS PowerPoint, Kahoot, Canva, Padlet, 4.3.2.1 Giới thiệu HLĐT nêu phương pháp, nhiệm vụ học tập 4.3.2.2 Hướng dẫn HS tự nghiên cứu HLĐT để lĩnh hội kiến thức giải nhiệm vụ học tập 4.3.2.3 Tổ chức hoạt động tương tác để báo cáo sản phẩm thiết kế 4.3.2.4 Hướng dẫn HS dựa vào thông tin HLĐT để tự kiểm tra đánh giá hoạt động nhận thức 4.4 Thực nghiệm sư phạm 4.4.1 Mục đích nhiệm vụ thực nghiệm Thứ nhất, thực nghiệm sư phạm sở khoa học kiểm tra tính khả thi việc sử dụng HLĐT DHLS trường THPT Thứ hai, đánh giá tác động việc sử dụng HLĐT DHLS kết thái độ, hứng thú học tập nguời học Thứ ba, đánh giá khả sử dụng HLĐT hình thức DHLS Thứ tư, khẳng định cách khoa học tính đắn giả thuyết khoa học đặt 4.4.2 Đối tượng địa bàn thực nghiệm Đối tượng TNSP lựa chọn HS lớp 10 05 trường thuộc thành phố: Vĩnh Phúc, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh năm học 2017 - 2018 Đối tượng HS lựa chọn thực nghiệm thuộc địa bàn đa dạng vùng miền khác nhau: thành phố lớn, thị xã, nông thôn; đồng bằng, trung du bao gồm: trường chuyên, trường công lập, trường tư thục, trường quốc tế để đảm bảo tiêu chí đại diện chọn mẫu thực nghiệm 4.4.3 Nội dung, phương pháp thực nghiệm Về chất lượng trang web học tập: https://1095397.site123.me/ - Sử dụng phương pháp chuyên gia khảo sát ý kiến để đánh giá chất lượng HLĐT thiết kế, cụ thể trang web học tập: https://1095397.site123.me/ Để đánh giá chất lượng HLĐT, tiến hành khảo sát ý kiến đánh giá 17 chuyên gia, GV Lịch sử, HS trường phổ thông Nội dung phiếu tập trung chủ yếu đánh giá nội dung, cấu trúc, hình thức thể ý nghĩa trang web học tập Về quy trình sử dụng HLĐT hình thức dạy học trực tiếp hình thức dạy học kết hợp Chúng tiến hành TNSP qua hai dạy Bài 27: Quá trình dựng nước giữ nước dạng ôn tập Bài 32: Cách mạng Công nghiệp châu Âu dạng nghiên cứu kiến thức Chúng tiến hành hai bước thực nghiệm: Bước 1, thực nghiệm thăm dò: để kiểm chứng chất lượng có điều chỉnh kịp thời nội dung, giao diện, cấu trúc, yếu tố kĩ thuật trang web https://1095397.site123.me/ Bước 2, thực nghiệm song hành: sau khẳng định hiệu trang web, sử dụng trang web theo quy trình đề xuất đồng thời đối tượng người học khác để đánh giá hiệu trang web trình học tập đối tượng Từ đó, đưa khẳng định vững hiệu quy trình sử dụng HLĐT đề xuất rút kết luận sư phạm cần thiết Chúng tiến hành lần thực nghiệm thăm dò hai đến ba lần thực nghiệm song hành nhóm biện pháp lớn, theo nguyên tắc lần thực nghiệm thứ coi đối chứng cho lần thực nghiệm thứ hai, lần thực nghiệm thứ hai coi đối chứng cho lần thực nghiệm thứ ba Đối tượng HS lựa chọn để tiến hành thực nghiệm thăm dò thực nghiệm song hành với hình thức sử dụng HLĐT có đồng tương đối số lượng học lực môn Lịch sử đảm bảo yêu cầu chọn mẫu thực nghiệm 4.4.4 Tiến trình thực nghiệm Tiến trình thực nghiệm mơ tả theo bảng đây: Bảng 4.3.Tiến trình thực nghiệm Trước nghiệm thực Trong thực nghiệm B2 Thực nghiệm Sau thực nghiệm B1.Thực nghiệm thăm dò song hành Mục - Khảo sát điều - Đưa kết luận - Điều chỉnh - Lấy ý kiến phản đích kiện sử dụng máy bước đầu hồn thiện trang hồi HS sau vi tính, điện thoại chất lượng trang web thông minh kết web học vấn - Kiểm chứng tính đề: hình thức, nội 18 nối Internet HS có hiệu quả, khả thi dung trang định hướng để quy trình sử web; hứng thú điều chỉnh cho dụng trang web học tập HS; thực khó khăn đề nghiệm đánh giá xuất HS Công - Phiếu điều tra - Phiếu hỏi ý - Quan sát trực - Phiếu lấy ý kiến cụ HS qua Google kiến chuyên gia, tiếp lớp học Form GV phổ thông - Bài kiểm tra qua Google Form - Quan sát trực kiến tiếp lớp học phản hồi HS thức qua - Phỏng vấn sâu Kahoot HS - Sản phẩm - Sản phẩm HS HS Canva; Padlet 4.4.5 Kết thực nghiệm Kết thu thập từ trình thực nghiệm tồn hai dạng: thơng tin định tính, thơng tin định lượng Thơng tin định tính dựa việc xử lí logic, đưa phán đốn chất thơng qua: + Mức độ hoàn thành sản phẩm học tập HS hoàn thành sau học: giới thiệu nhân vật, áp phích (poster), tờ rơi (brochure), catalogue, phiếu học tập, bảng thống kê, so sánh kiện, tượng lịch sử + Ý kiến phản hồi HS sau học thực nghiệm + Quan sát, nhận xét GV thực nghiệm ý thức, thái độ học tập HS học + Nhận xét GV dự hiệu học Thông tin định lượng dựa việc xử lí tốn học, sử dụng phương pháp thống kê tốn học thơng qua: + Kết kiểm tra trắc nghiệm cuối học + Kết chấm sản phẩm nhóm: giới thiệu nhân vật, áp phích (poster), tờ rơi (brochure), catalogue, phiếu học tập, bảng thống kê 19 + Bảng tổng hợp ý kiến phản hồi người học + Bảng tổng hợp ý kiến nhận xét GV thực nghiệm GV dự 4.4.5.1 Kết phân tích thơng tin định tính - Thứ nhất, kết quan sát thực nghiệm - Thứ hai, kết vấn sâu HS GV tham gia thực nghiệm 4.4.5.2 Kết phân tích thơng tin định lượng Về hứng thú học tập HS Chúng tiến hành lấy phiếu phản hồi vấn sau 276 HS tham gia thực nghiệm học 100% HS trả lời yêu thích hứng thú với học sử dụng trang web học tập: https://1095397.site123.me khai thác HLĐT trình thực nhiệm vụ Số liệu thống kê cho thấy tỉ lệ câu hỏi HS trả lời sai thấp (không 1/3 tổng số câu hỏi trắc nghiệm) Điểm trung bình lớp dao động từ 7.5 điểm đến 9.0 điểm) cho thấy hiệu việc sử dụng trang web việc giúp HS ghi nhớ, hiểu nội dung học Kết chấm sản phẩm HS: Kết chấm sản phẩm dựa tiêu chí đánh giá chi tiết cho sản phẩm tiêu chí đánh giá q trình làm việc nhóm HS Sau trình thực nghiệm, kết chấm sản phẩm HS lớp sau: Điểm trung bình - TN thăm dò TN song hành sử dụng HLĐT theo hình thức DH kết hợp 70 60 50 40 30 20 10 Giỏi KH1-L3 Khá KH2-V1 KH2-V2 Trung bình Yếu KH2-F2 KH2-F3 Hình 4.2 Kết sử dụng HLĐT TN thăm dò TN song hành hình thức dạy học kết hợp 20 Bảng 4.3 Bảng thống kê điểm trung bình tham số kết chấm sản phẩm HS TN thăm dò TN song hành TN HTDH trực tiếp thăm dò song hành STĐ p TB SD TT1-T4 7,3 0,46 TT2-Q14 8,1 0,27 1,40.10-6 TT2-Q15 8,3 0,25 4,20.10-6 TN HTDH kết hợp TB SD p thăm dò KH1-L3 7,6 0,44 song hành SH2-V1 8,4 0,31 3,47.10-6 SH2-V2 8,6 0,30 5,42.10-7 SH2-F2 8,7 0,29 2,94.10-5 SH2-F3 8,9 0,26 1,03.10-4 Số liệu thống kê cho thấy: việc sử dụng HLĐT hai hình thức dạy học trực tiếp dạy học kết hợp theo biện pháp đề xuất có hiệu Cụ thể: Giá trị trung bình lớp TN song hành cao lớp TN thăm dò Điều chứng tỏ biện pháp đề xuất ngày khẳng định hiệu Độ lệch chuẩn SD lớp TN song hành nhỏ lớp TN thăm dò chứng tỏ phân tán lớp TN song hành phân tán lớp TN thăm dò, hay nói cách khác chất lượng học tập, khả làm việc lớp TN song hành đồng lớp TN thăm dò Giá trị p lớp TN < 0,05 nên khác biệt điểm số lớp TN song hành lớp TN thăm dò có ý nghĩa Nghĩa biện pháp sử dụng HLĐT lớp TN song hành ngày đạt hiệu so với lớp TN thăm dò hiệu biện pháp tác động mang lại Ngồi ta, chúng tơi tiến hành tọa đàm giới thiệu, tập huấn thiết kế sử dụng HLĐT cho giáo viên môn Lịch sử cụm Mê Linh - Sóc Sơn Đồng thời trao đổi, lắng nghe khó khăn vướng mắc GV để tìm hướng giải thích hợp nhằm nâng cao hiệu việc sử dụng HLĐT DHLS Trong đó, 100% GV đồng ý thu nhận nhiều thông tin HLĐT; 74% GV đồng ý 26% GV đồng ý: nội dung tọa đàm tạo thêm động lực để giải vấn đề sử dụng HLĐT DHLS tốt tương lai 87% GV khẳng định sau buổi tọa đàm, GV vận dụng ứng dụng: Kahoot, Canva, Padlet, 21 Google Forms 53% GV thiết kế sử dụng ứng dụng Site123 để thiết kế trang web học tập DHLS Đây tín hiệu tốt cho thấy khả đưa đề xuất phạm vi nghiên cứu luận án đến gần với GV, HS thực tế DHLS trường THPT KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận 1.1 Dựa vào việc tổng quan tài liệu nghiên cứu liên quan đến vấn đề HLĐT dạy học nói chung, HLĐT DHLS Việt Nam giới, nhận thấy: sử dụng HLĐT dạy học xu hướng ứng dụng CNTT diễn mạnh mẽ HLĐT sử dụng linh hoạt hình thức dạy học khác nhau: dạy học trực tiếp (Face to face), dạy học trực tuyến (E - learning), dạy học kết hợp (Blended - learning) Đối với việc DHLS, sử dụng HLĐT nên coi biện pháp đổi PPDH phổ thông theo định hướng phát triển lực cho người học phù hợp với xu hướng giáo dục đại giới 1.2 Từ kết trình nghiên cứu tài liệu điều tra khảo sát thực tế, đề tài xây dựng sở lý luận thực tiễn vấn đề sử dụng HLĐT DHLS Chúng đề xuất khái niệm HLĐT, phân loại khẳng định vai trò, ý nghĩa HLĐT DHLS Với ưu bật phương tiện dạy học đại: khả tương tác cao, khả truyền tải thông tin đa dạng trực quan hóa HLĐT đóng vai trò quan trọng việc khắc phục khó khăn GV HS trình DHLS Từ thực tiễn điều tra, vấn 192 GV 472 HS 67 trường THPT nước cho thấy: hầu hết GV HS phổ thông nhận thức tầm quan trọng HLĐT việc phát triển lực người học, thực tế, hiệu sử dụng HLĐT DHLS GV chưa đạt mong muốn Điều GV trọng sử dụng HLĐT để truyền tải nội dung kiến thức lịch sử cụ thể hóa cho học mà chưa ý nhiều đến việc hướng dẫn HS khai thác sử dụng HLĐT Bên cạnh đó, GV gặp nhiều khó khăn lúng túng, nhiều thời gian chuẩn bị, triển khai dạy với HLĐT, GV thiếu hệ thống HLĐT phù hợp phương pháp, cách thức sử dụng HLĐT Do vậy, hướng dẫn GV thiết kế sử dụng HLĐT thực cần thiết để góp phần làm kiến thức lịch sử trở nên “sống động”, tăng hứng thú học tập HS, phát triển lực khuyến khích người học chủ động học tập nào, đâu 1.3 Kết nghiên cứu lý luận thực tiễn sở đề xuất quy trình thiết kế HLĐT, cụ thể trang web học tập LỊCH SỬ LỚP 10 (https://1095397.site123.me/) gồm sáu bước: Xác định mục tiêu học; Điều tra nhu cầu người học; Xây dựng 22 kịch cơng nghệ; Số hóa học liệu; Sử dụng ứng dụng Site123 để thiết kế trang web học tập; Vận hành thử đánh giá Quy trình đề xuất dựa việc tuân thủ chặt chẽ bốn nguyên tắc thiết kế HLĐT: đảm bảo tính khoa học; đảm bảo tính hệ thống; đảm bảo tính tương tác tính đa phương tiện; đảm bảo tính kĩ thuật mĩ thuật Nội dung trang web thành phần xếp theo quy trình dạy học Sau hồn thành trang web, chúng tơi vận hành thử thông qua thử nghiệm sư phạm (khảo sát ý kiến chuyên gia, GV HS; dạy thử lớp 10 trường THPT chuyên Lê Hồng Phong thành phố Hồ Chí Minh) bước đầu đánh giá tính hiệu quả, khả thi trang web Cũng thông qua thử nghiệm sư phạm, giúp khắc phục số lỗi kĩ thuật định hướng quy trình sử dụng hiệu 1.4 Giống phương tiện dạy học hay hình thức giáo dục, HLĐT cụ thể trang web https://1095397.site123.me/ không hiệu với tất người, nơi theo cách Vì vậy, để giúp GV khắc phục khó khăn q trình sử dụng, chúng tơi đề xuất quy trình chung sử dụng trang web hình thức dạy học trực tiếp dạy học kết hợp Quan trọng hơn, đề xuất biện pháp sử dụng HLĐT cho hình thức dạy học dựa phù hợp HLĐT với mạnh hình thức sử dụng Với hình thức dạy học trực tiếp, đề xuất sáu biện pháp: Sử dụng HLĐT để tạo tình học tập nêu nhiệm vụ nhận thức; Tổ chức HS khai thác HLĐT để cụ thể hóa kiện, tượng, nhân vật lịch sử; Hướng dẫn HS trao đổi, phân tích HLĐT để rút kết luận; Hướng dẫn HS sử dụng HLĐT để luyện tập, củng cố kiến thức học; Hướng dẫn HS sử dụng HLĐT chuẩn bị nhà; Hướng dẫn HS sử dụng HLĐT hỗ trợ kiểm tra, đánh giá kết học tập Với hình thức dạy học kết hợp, bốn biện pháp đề xuất là: Giới thiệu HLĐT nêu phương pháp, nhiệm vụ học tập; Hướng dẫn HS tự nghiên cứu HLĐT để lĩnh hội giải nhiệm vụ học tập; Tổ chức hoạt động tương tác để báo cáo sản phẩm thiết kế; Hướng dẫn HS dựa vào thông tin HLĐT để tự kiểm tra đánh giá 1.5 Chúng tiến hành TNSP song hành trường THPT chuyên Lê Hồng Phong thành phố Hồ Chí Minh; THPT Triệu Thái, Vĩnh Phúc; THPT Quốc Oai, Hà Nội; Trung học Vinschool; THPT FPT Hà Nội với 276 HS, đánh giá hiệu việc sử dụng HLĐT thông qua công cụ phiếu khảo sát, kiểm tra trắc nghiêm tương tác, kết kiểm tra, … Kết thực nghiệm song hành bước đầu cho thấy việc thiết kế sử dụng HLĐT, cụ thể trang web https://1095397.site123.me/ DHLS hướng góp phần đổi phương pháp DHLS phát triển lực HS Kiến nghị Từ kết nghiên cứu với mong muốn quy trình thiết kế sử dụng HLĐT 23 đề xuất thực thực tế dạy học, chúng tơi có số kiến nghị sau: 2.1 Đối với Bộ Giáo dục Đào tạo: tiếp tục phối hợp với Sở GD - ĐT tỉnh, thành phố tổ chức chương trình tập huấn, khóa bồi dưỡng kĩ sử dụng HLĐT cho đội ngũ GV Điều cần thiết để GV cập nhật phương pháp, hình thức dạy học phát triển kĩ nghề nghiệp, số lượng GV tự học, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ hạn chế Tuy nhiên, để đợt tập huấn đạt hiệu cao cần tập trung cải tiến nội dung phương pháp tập huấn Trong đó, nội dung tập huấn cần tăng thời lượng để GV thực hành, làm quen với HLĐT mới, thiết kế trang web dạy học theo hình thức dạy học đa dạng Về phương pháp tập huấn, cần chuyển từ việc cung cấp kiến thức sang hình thức tập huấn thơng qua hoạt động thực hành Ngoài ra, Bộ Giáo dục Đào tạo nên đầu tư mời chuyên gia viết sách sổ tay hướng dẫn GV sử dụng CNTT nói chung HLĐT nói riêng cho mơn học Song song với việc mua quyền số ứng dụng, phần mềm dạy học cần thiết cung cấp miễn phí cho GV Điều tạo điều kiện thuận lợi cho GV q trình xây dựng giảng có sử dụng HLĐT cách hiệu quả, phù hợp với phong cách học đa dạng, phù hợp lực HS GV phải trở thành người học khám phá điều mẻ với HS 2.2 Đối với trường Sư phạm: Vai trò trường Sư phạm việc đổi PPDH quan trọng Bởi đổi PPDH trường THPT gắn liền với việc đổi phương pháp đào tạo trường Sư phạm Các trường Sư phạm cần làm tốt công tác giáo dục nhận thức cho sinh viên vai trò HLĐT dạy học Việc xây dựng phát triển chương trình đào tạo cần ý dành thời lượng phù hợp cho học phần ứng dụng CNTT nói chung sử dụng HLĐT nói riêng dạy học Mỗi học phần bên cạnh việc trang bị cho sinh viên sở lý luận vững cần thường xun cập nhật khuyến khích sinh viên sử dụng phần mềm hữu ích dạy học Đồng thời cần dành nhiều thời gian cho sinh viên có hội để thực hành nhiều kĩ sử dụng HLĐT Bên cạnh đó, trường Sư phạm cần tăng cường hoạt động để gắn kết trình đào tạo đại học với QTDH trường phổ thông Không giúp sinh viên có thêm kiến thức, kinh nghiệm thực tế, mặt khác giúp GV phổ thơng tiếp cận nhanh hơn, hiệu với nghiên cứu, ứng dụng CNTT trường Sư phạm 2.3 Đối với nhà trường THPT: Trường THPT đóng vai trò tích cực trình ứng dụng CNTT, sử dụng HLĐT dạy học nói chung DHLS nói riêng Các trường THPT cần có đầu tư thích đáng sở vật chất: xây dựng phòng học 24 đa với phương tiện cơng nghệ đại: máy vi tính nối Internet máy chiếu (projector), loa, hình, xây dựng phát triển phòng học đa Bên cạnh đó, nhà trường cần có sách thúc đẩy việc GV sử dụng HLĐT, nâng cao kĩ sử dụng công nghệ thông tin, tổ chức seminar chuyên môn theo tháng/ theo quý để GV giới thiệu, chia sẻ thông tin, ứng dụng cập nhật 2.4 Đối với GV: GV nhân tố thiết yếu đóng vai trò định tới hiệu việc thiết kế sử dụng HLĐT vào DHLS Trong xu cách mạng công nghiệp 4.0 ảnh hưởng mạnh mẽ đến giáo dục, GV tiếp tục sử dụng CNTT, HLĐT cách khiên cưỡng: thiết kế giảng nghèo nàn, hồi nghi tính hiệu CNTT, HLĐT việc thúc đẩy hiệu học tập, thiếu nỗ lực cần thiết để học cơng nghệ sử dụng cho việc dạy học, sợ hãi quyền lực lớp học CNTT, HLĐT lấy người học làm trọng tâm Hơn GV cần làm chủ CNTT, tận dụng ưu HLĐT để phát triển lực người học Để làm điều này, thân GV cần nhận thức đắn vai trò CNTT nói chung HLĐT nói riêng DHLS Bên cạnh đó, GV cần không ngừng rèn luyện, phát triển kĩ sử dụng HLĐT, cập nhật kiến thức, ứng dụng, phần mềm cách tham gia lớp bồi dưỡng Bộ Giáo dục Đào tạo, tự bồi dưỡng thơng qua học hỏi đồng nghiệp chí học hỏi từ HS Bên cạnh kiến thức chuyên ngành lịch sử; kiến thức phương pháp giảng dạy mơn kiến thức kĩ sử dụng CNTT GV điều kiện tiên quyết định thành cơng học có sử dụng HLĐT Cụ thể, GV cần biết cách giải vấn đề kỹ thuật máy vi tính; sử dụng CNTT để hỗ trợ trình bày nội dung dạy sinh động, hấp dẫn; hiểu rõ sử dụng ứng dụng, phần mềm (Internet, MS PowerPoint; MS Word; Canva, Padlet ) dạy; có khả học hỏi cập nhật CNTT giúp tăng cường phương pháp dạy học Lịch sử đạt mục tiêu dạy Đây yêu cầu mức để GV giảng dạy hiệu với hỗ trợ CNTT nói chung HLĐT nói riêng theo mơ hình TPACK (Techonological Pedagogical Content Knowledge) Đặc biệt, năm gần để đáp ứng yêu cầu đổi toàn diện giáo dục, việc ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác sử dụng thiết bị công nghệ dạy học, giáo dục nói chung, HLĐT nói riêng trở thành tiêu chuẩn để đánh giá lực chuyên môn, nghiệp vụ giáo viên THPT Tất HLĐT trường học ngày khơng có giá trị GV khơng biết sử dụng chúng cách có hiệu quả, hay nói theo cách Dr Craig Barrett - Chủ tịch Giám đốc điều hành tập đồn Intel: “Máy tính khơng kỳ diệu, GV kỳ diệu” ... trường trung học phổ thông - Lý luận thực tiễn Chương Thiết kế học liệu điện tử dạy học lịch sử lớp 10 trường trung học phổ thông Chương Sử dụng học liệu điện tử dạy học lịch sử lớp 10 trường trung. .. THIẾT KẾ HỌC LIỆU ĐIỆN TỬ TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ LỚP 10 Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THƠNG 3.1 Vị trí, mục tiêu, nội dung chương trình Lịch sử lớp 10 3.2 Nội dung Lịch sử lớp 10 khai thác để thiết kế... p thăm dò KH1-L3 7,6 0,44 song hành SH2-V1 8,4 0,31 3,47 .10- 6 SH2-V2 8,6 0,30 5,42 .10- 7 SH2-F2 8,7 0,29 2,94 .10- 5 SH2-F3 8,9 0,26 1,03 .10- 4 Số liệu thống kê cho thấy: việc sử dụng HLĐT hai hình
- Xem thêm -

Xem thêm: Thiết kế và sử dụng học liệu điện tử trong dạy học lịch sử lớp 10 ở trường trung học phổ thông (tt), Thiết kế và sử dụng học liệu điện tử trong dạy học lịch sử lớp 10 ở trường trung học phổ thông (tt)

Từ khóa liên quan