ỨNG DỤNG CASCADE và FEED FORWARD CONTROL TRONG hệ THỐNG TRAO đổi NHIỆT

71 79 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/09/2019, 14:01

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP HỒ CHÍ MINH  BỘ MƠN CƠ ĐIỆN TỬ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Đề tài: ỨNG DỤNG CASCADE VÀ FEED FORWARD CONTROL TRONG HỆ THỐNG TRAO ĐỔI NHIỆT Giảng viên hướng dẫn: TH.S VÕ LÂM CHƯƠNG Sinh viên thực hiện: CAO VĂN LINH MSSV: 12146095 NGUYỄN MINH TIỀN 12146193 PHAN NGỌC TRIỀU 12146204 Lớp: 121461 Khoá: 2012 - 2016 Tp Hồ Chí Minh, tháng 7/2016 Đồ Án Tốt Nghiệp GVHD: TH.S VÕ LÂM CHƯƠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP HCM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự – Hạnh phúc KHOA CƠ KHÍ CHẾ TẠO MÁY Bộ môn Cơ điện tử NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Giảng viên hướng dẫn: Th.s Võ Lâm Chương Sinh viên thực hiện: Cao Văn Linh MSSV: 12146095 Nguyễn Minh Tiền MSSV: 12146193 Phan Ngọc Triều MSSV: 12146204 Tên đề tài: Ứng dụng Cascade Feed forward Control hệ thống trao đổi nhiệt Các số liệu, tài liệu ban đầu: Mơ hình hệ thống trao đổi nhiệt chưa hồn chỉnh Nội dung đồ án:     Hồn thiện phần cứng Tìm hàm truyền phận mơ hình Sử dụng thuật toán điều khiển PID Ứng dụng phương pháp Cascade Feed forward Control để điều khiển nhiệt độ chất lỏng (nước)  Dùng phần miềm WINCC để điều khiển giám sát hệ thống Các sản phẩm dự kiến Mơ hình hồn chỉnh ứng dụng Cascade Feed forward Control mơn học thí nghiệm điều khiển q trình Ngày giao đồ án: Ngày nộp đồ án: 28/7/2016 TRƯỞNG BỘ MÔN GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)  Được phép bảo vệ ………………………………………… (GVHD ký, ghi rõ họ tên) i Đồ Án Tốt Nghiệp GVHD: TH.S VÕ LÂM CHƯƠNG LỜI CAM KẾT - Tên đề tài: Ứng dụng Cascade Feed forward Control hệ thống trao đổi nhiệt - GVHD: Th.s Võ Lâm Chương - Họ tên sinh viên: Cao Văn Linh Lớp: 121461B MSSV: 12146095 Địa sinh viên: 26/1A/9 Đường 34, KP8, P.Linh Đông, Quận Thủ Đức Số điện thoại liên lạc: 01647202577 Email: vanlinh1401@gmail.com - Họ tên sinh viên: Nguyễn Minh Tiền Lớp: 121461D MSSV: 12146193 Địa sinh viên: 9/7/9 Đường số 7, KP5, P.Linh Chiểu, Quận Thủ Đức Số điện thoại liên lạc: 01692556828 Email: 12146193@student.hcmute.edu.vn - Họ tên sinh viên: Phan Ngọc Triều Lớp: 121461B MSSV: 12146204 Địa sinh viên: 380/1 Lê Trọng Tấn, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú, TpHCM Số điện thoại liên lạc: 01677474120 Email: phanngoctrieu29694@gmail.com - Ngày nộp khoá luận tốt nghiệp (ĐATN): 28/7/2016 - Lời cam kết: “Chúng tơi xin cam đoan khố luận tốt nghiệp (ĐATN) cơng trình chúng tơi nghiên cứu thực Chúng không chép từ viết cơng bố mà khơng trích dẫn nguồn gốc Nếu có vi phạm nào, chúng tơi xin chịu hồn tồn trách nhiệm” Tp Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng năm 2016 Ký tên ii Đồ Án Tốt Nghiệp GVHD: TH.S VÕ LÂM CHƯƠNG LỜI CẢM ƠN  Đầu tiên chúng em xin chân thành gửi lời cảm ơn tới Nhà trường, khoa Cơ khí chế tạo máy, Bộ mơn Cơ điện tử, thầy tận tình giảng dạy, truyền đạt cho chúng em kiến thức sở, chuyên môn suốt năm học vừa qua Chúng em xin chân thành cảm ơn ThS Võ Lâm Chương, thầy trực tiếp hướng dẫn, bảo tận tình, định hướng, góp ý cung cấp ý tưởng dẫn tài liệu thực đồ án Sự hướng dẫn thầy yếu tố quan trọng để chúng em hồn thành đồ án Xin cảm ơn bạn lớp Cơ điện tử 121461 góp ý, giúp đỡ nhóm nhiều q trình làm đồ án Cuối chúng em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến gia đình, người ln sát cánh, ni dưỡng chăm sóc chúng em tạo điều kiện tốt cho chúng em học tập để có kết tốt ngày hôm Mặc dù cố gắng nỗ lực nhiều, song đồ án chắn khơng thể tránh khỏi thiếu sót Kính mong nhận thơng cảm dẫn tận tình quý thầy cô Chúng em xin chân thành cảm ơn Sinh viên thực Cao Văn Linh Nguyễn Minh Tiền Phan Ngọc Triều iii Đồ Án Tốt Nghiệp GVHD: TH.S VÕ LÂM CHƯƠNG TÓM TẮT ĐỒ ÁN ỨNG DỤNG CASCADE VÀ FEED FORWARD CONTROL TRONG HỆ THỐNG TRAO ĐỔI NHIỆT Trong đồ án này, nhóm ứng dụng phương pháp Cascade Feed Forward Control để điều khiển nhiệt độ hệ thống trao đổi nhiệt điều khiển q trình Nhóm sử dụng phần mềm WinCC, SIMATIC Manager để giám sát điều khiển nhiệt độ ngõ mơ hình Từ liệu thu thập bằng WinCC, nhóm sử dụng phần mềm Matlab để mơ tìm hàm truyền phần tử hệ thống Sau thời gian thực hiện, kết đạt ứng dụng phương pháp Cascade Feed forward Control điều khiển nhiệt độ ngõ mô mục tiêu đưa ra, từ đạt mục tiêu kiểm chứng lý thuyết điều khiển q trình bằng mơ hình thực nghiệm Cao Văn Linh Nguyễn Minh Tiền Phan Ngọc Triều ABSTRACT APPLY CASCADE AND FEED FORWARD CONTROL IN A HEAT EXCHANGER SYSTEM In this project, we carry out research on Cascade and Feed forward Control to control temperature of a heat exchanger in process control We use WinCC and SIMATIC Manager software to monitor and control the temperature output of the model From data acquisition by WinCC, we use Matlab software to simulate and find out transfer functions of each part of the system After a period of implementation, the results achieved are application methods of Cascade and Feed Forward Control in temperature control as requirements So, we achieve the target – verify the theory of process control by a experimental model Cao Văn Linh Nguyễn Minh Tiền Phan Ngọc Triều iv Đồ Án Tốt Nghiệp GVHD: TH.S VÕ LÂM CHƯƠNG MỤC LỤC NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP i LỜI CAM KẾT ii TÓM TẮT ĐỒ ÁN iv MỤC LỤC v DANH MỤC BẢNG BIỂU vii DANH MỤC SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ viii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT x Chương : TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Ý nghĩa khoa học thực tiển đề tài 1.3 Mục tiêu nghiên cứu đề tài 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.4.1 Đối tượng nghiên cứu: 1.4.2 Phạm vi nghiên cứu 1.5 Phương pháp nghiên cứu 1.6 Các phương pháp nghiên cứu cụ thể 1.7 Kết cấu luận văn Chương : CƠ SỞ LÝ THYẾT 2.1 Mơ hình hóa nhận dạng hệ thống 2.1.1 Phân loại mô hình 2.1.2 Phương pháp xây dựng mô hình tốn học 2.2 Bộ điều khiển PID 2.3 Điều khiển nối tiếp Cascade Control 2.4 Điều khiển sớm Feed forward Control Chương : PHƯƠNG HƯỚNG VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP VỀ NHẬN DẠNG HỆ THỐNG 10 3.1 Yêu cầu đề tài 10 3.2 Lưu đồ P&ID 10 3.3 Các phương pháp nhận dạng hệ thống 11 3.3.1 Hàm truyền khâu quán tính bậc bậc có trễ 11 3.3.2 Khâu quán tính bậc cao 13 3.3.3 Lựa chọn giải pháp nhận dạng hệ thống 13 3.4 Phương pháp thiết kế điều khiển PID 13 v Đồ Án Tốt Nghiệp GVHD: TH.S VÕ LÂM CHƯƠNG 3.4.1 Phương pháp điều chỉnh bằng tay 13 3.4.2 Xác định thông số điều khiển PID bằng phương pháp thực nghiệm (Phương pháp thứ hai Zieger- Nichols) 13 3.4.3 Phương pháp Chien – Hrones – Reswick (CHR) 14 3.4.4 Phương pháp Cohen-Coon 14 3.4.5 Phương pháp sử dụng phần mềm 15 3.5 Lựa chọn phương pháp thiết kế điều khiển PID 15 Chương : ĐỀ XUẤT CƠNG NGHỆ VÀ TÍNH TỐN THIẾT KẾ 16 4.1 Đề xuất công nghệ 16 4.1.1 SIMATIC Manager 16 4.1.2 Phần mềm mô WINCC 17 4.1.3 Khối công suất 18 4.1.4 Các module mở rộng PLC 20 4.2 Tính tốn thiết kế 21 4.2.1 Bồn nóng 21 4.2.2 Thanh điện trở đốt nóng 22 4.2.3 Cảm biến nhiệt độ PT100 23 4.2.4 Tủ điện 24 4.2.5 Mơ hình hồn chỉnh 25 Chương : THỰC NGHIỆM – ĐÁNH GIÁ 26 5.1 Thu thập liệu, hàm truyền 26 5.1.1 Bồn nóng 26 5.1.2 Bồn trao đổi nhiệt 33 5.1.3 Đặc tính bồn trao đổi nhiệt thay đổi lưu lượng dòng lạnh 37 5.2 Tính tốn điều khiển PID 44 5.2.1 Bộ điều khiển PID cho bồn nóng 44 5.2.2 Bộ điều khiển PID cho bồn trao đổi nhiệt lưu lượng thay đổi 46 5.3 Hệ thống giám sát bằng Win CC 47 5.4 Điều khiển Cascade 50 5.4.1 Điều khiển Cascade Control với nhiễu W không đổi 50 5.4.2 Điều khiển Cascade Control với nhiễu thay đổi van tuyến tính 51 KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ 54 TÀI LIỆU THAM KHẢO 55 vi Đồ Án Tốt Nghiệp GVHD: TH.S VÕ LÂM CHƯƠNG DANH MỤC BẢNG BIỂU Trang Báng 2.1: Các thông số 𝐾𝑃 , 𝐾𝐼 , 𝐾𝐷 điều khiển ảnh hưởng đến đáp ứng hệ Báng 3.1: Xác định thông số PID bằng phương pháp Ziegler-Nichols 14 Báng 3.2: Lựa chọn điều khiển theo phương pháp CHR 14 Ghi chú: - Chữ số thứ tên chương - Chữ số thứ hai thứ tự bảng biểu chương vii Đồ Án Tốt Nghiệp GVHD: TH.S VÕ LÂM CHƯƠNG DANH MỤC SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ Hình Sơ đồ hệ thống điều khiển Hình 2 Giao diện điều khiển nhiễu Kp Hình Đồ thị PV theo thời gian, ba giá trị Kp (KI, KD = hằng số) Hình Đồ thị PV theo thời gian, ba giá trị KI (KP, KD = hằng số) Hình Đồ thị PV theo thời gian, ba giá trị Kp (KI, KD = hằng số) Hình Sơ đồ điều khiển Cascade Control Hình Sơ đồ điều khiển Feed forward Control Hình Lưu đồ P&ID hệ thống 10 Hình Tín hiệu vào - hàm truyền khâu quán tính bậc 11 Hình 3 Tín hiệu vào - hàm truyền khâu quán tính bậc có trễ 12 Hình Sơ đồ đọc xử lý tín hiệu analog dòng áp 16 Hình Sơ đồ xử lý tín hiêu analog nhiệt độ 17 Hình Khối cơng suất 18 Hình 4 Sơ đồ mắc dây khối công suất 19 Hình Cách mắc dây cho tải 19 Hình Đồ thị dạng sóng điện áp tải R 20 Hình Mơ hình tổng thể 21 Hình Bản vẽ chi tiết bồn nóng 22 Hình Thanh điện trở đốt nóng 22 Hình 10 Cảm biến nhiệt độ PT100 23 Hình 11 Sơ đồ mạch khởi động hệ thống 24 Hình 12 Mơ hình hồn chỉnh 25 Hình Đồ thị biểu diễn đáp ứng vòng hở 28 Hình Đồ thị đáp ứng hai hàm truyền 29 Hình Đồ thị đáp ứng hàm truyền bậc hai đặc tính vòng hở 30 Hình Đồ thị đặc tính hai hàm truyền 30 Hình 5 Đồ thị đáp ứng hàm truyền bậc hai đặc tính vòng hở 31 Hình Đồ thị đặc tính hai hàm truyền 31 Hình Đồ thị đáp ứng hàm truyền bậc hai đặc tính vòng hở 32 viii Đồ Án Tốt Nghiệp GVHD: TH.S VÕ LÂM CHƯƠNG Hình Đồ thị đặc tính ngõ bồn nóng 37 Hình Đồ thị bồn trao đổi nhiệt thay đổi lưu lượng hệ thống 39 Hình 10 So sánh đặc tính hai hàm truyền 40 Hình 11 Đồ thị đáp ứng hai hàm truyền 40 Hình 12 Đồ thị so sánh đáp ứng bồn trao đổi nhiệt hàm truyền bậc hai 41 Hình 13 Đồ thị so sánh đáp ứng hai hàm truyền 41 Hình 14 Đồ thị đáp ứng bồn trao đổi nhiệt hàm truyền bậc hai 42 Hình 15 Đồ thị so sánh đáp ứng hai hàm truyền 42 Hình 16 Đồ thị đáp ứng bồn trao đổi nhiệt hàm truyền bậc hai…… …………43 Hình 17 Mơ thông số PID 44 Hình 18 Đồ thị đáp ứng ngõ có điều khiển PID 44 Hình 5.19 Đồ thị đáp ứng ngõ có điều khiển PID chạy mơ hình 44 Hình 20 Mô Simulink PID bồn trao đổi nhiệt 45 Hình 21 Đáp ứng nhiệt độ ngõ mơ có PID 45 Hình 22 Đáp ứng nhiệt độ ngõ có PID chạy mơ hình 46 Hình 24 Giao diện điều khiển giám sát bằng WinCC 47 Hình 25 Giao diện điều chỉnh thông số PID 48 Hình 26 Giao diện điều khiển nhiễu Kp 49 Hình 27 Đồ thị đáp ứng mơ hình với nhiễu khơng đổi 49 Hình 28 Đồ thị đáp ứng mơ hình 51 Ghi chú: - Chữ số thứ tên chương - Chữ số thứ hai thứ tự sơ đồ, hình… chương ix Đồ Án Tốt Nghiệp GVHD: TH.S VÕ LÂM CHƯƠNG 5.2.2 Bộ điều khiển PID cho bồn trao đổi nhiệt lưu lượng thay đổi Mô PID van tuyến tính Matlab Simulink: Hình 5.20 Mơ Simulink PID bồn trao đổi nhiệt Với 𝑲𝑷 = 100, 𝑲𝑰 = 0.001, 𝑲𝑫 = Đáp ứng nhiệt độ ngõ mơ có PID Hình 5.21 Đáp ứng nhiệt độ ngõ mơ có PID 46 Đồ Án Tốt Nghiệp GVHD: TH.S VÕ LÂM CHƯƠNG Sử dụng thông số PID vừa tìm ta chạy mơ hình với điều khiển giám sát WinCC Với giá trị nhiệt đặt vào SP = 40 0C nhiệt độ ngõ PV = 50 0C Ta có đồ thị đáp ứng hệ thống Hình 5.22 Đáp ứng nhiệt độ ngõ có PID chạy mơ hình Nhận xét: Khi ta nhập thơng số PID tìm vào chạy mơ hình ta thấy hệ đáp ứng ổn định, có giao động 5.3 Hệ thống giám sát Win CC Mơ hình mơ giám sát điều khiển bằng WinCC Tạo lập giao diện mơ hình WinCC 47 Đồ Án Tốt Nghiệp GVHD: TH.S VÕ LÂM CHƯƠNG Hình 5.23 Giao diện mơ hình WinCC Giao diện điều khiển giam sát mơ hình Hình 5.24 Giao diện điều khiển giám sát WinCC 48 Đồ Án Tốt Nghiệp GVHD: TH.S VÕ LÂM CHƯƠNG Giao diện điều chỉnh thơng số PID Hình 5.25 Giao diện điều chỉnh thông số PID Giao diện điều khiển thông số Kp nhiễu W Hình 5.26 Giao diện điều khiển nhiễu Kp 49 Đồ Án Tốt Nghiệp GVHD: TH.S VÕ LÂM CHƯƠNG 5.4 Điều khiển Cascade 5.4.1 Điều khiển Cascade Control với nhiễu W khơng đổi Do mơ hình hệ thống có lưu lượng hai dòng nóng lạnh cấp cho bồn trao đổi nhiệt từ bơm hằng số (van cố định) hệ thống có ngõ vào ngõ - Ngõ vào giá trị đặt hệ thống SP - Ngõ giá trị đáp ứng hệ thống PV Đặt nhiệt độ ban đầu mơ hình 500 𝐶 Nhiệt độ ngõ mong muốn SP = 400 𝐶 Nhiễu lưu lượng dòng lạnh qua van tuyến tính cố định ứng với giá trị dòng điện I = mA Quan sát WinCC, đồ thị nhiệt độ đáp ứng mơ hình: Hình 5.27 Đồ thị đáp ứng mơ hình Dựa vào đồ thị thấy nhiệt độ đáp ứng ngõ gần bằng giá trị đặt mong muốn, sai số xác lập triệt tiêu Tuy nhiên, môi trường xung quanh ln có nhiễu tác động lên q trình, hệ có xu hướng trở trạng thái ổn định, nhiệt độ đáp ứng vòng vòng ngồi có chênh lệch với không nhiều khoảng 10 𝐶 đến 20 𝐶 50 Đồ Án Tốt Nghiệp GVHD: TH.S VÕ LÂM CHƯƠNG 5.4.2 Điều khiển Cascade Control với nhiễu thay đổi van tuyến tính Do mơ hình hệ thống có lưu lượng hai dòng nóng lạnh cấp cho bồn trao đổi nhiệt từ bơm hằng số (van cố định) hệ thống có ngõ vào ngõ - Ngõ vào thứ giá trị đặt hệ thống SP - Ngõ vào thứ hai giá trị nhiễu hệ thống (dòng điện cấp cho van tuyến tính) W - Ngõ giá trị đáp ứng hệ thống PV Đặt nhiệt độ ban đầu mơ hình 450 𝐶 Nhiệt độ ngõ mong muốn SP = 400 𝐶 Nhiễu giá trị lưu lượng dòng lạnh qua van tuyến tính mơ hình thay đổi ngẫu nhiên bằng cách thay đổi tín hiệu cấp van tuyến tính Quan sát WINCC, đồ thị nhiệt độ đáp ứng mơ hình: 51 Đồ Án Tốt Nghiệp GVHD: TH.S VÕ LÂM CHƯƠNG Hình 5.28 Đồ thị đáp ứng mơ hình 52 Đồ Án Tốt Nghiệp GVHD: TH.S VÕ LÂM CHƯƠNG Ta thấy thay đổi nhiễu hệ thống đáp ứng hệ thống thay đổi theo sau sau thời gian sau đáp ứng hệ thống ổn định  Khi thay đổi nhiễu bằng cách thay đổi dòng điện cấp cho van tuyến tính từ 6mA tăng lên 20 mA nhiệt độ đáp ứng hệ thống giảm xuống nhiễu thay đổi đột ngột (dòng lạnh tăng lên) sau nhiệt độ tăng lên dần ổn định, nhiệt độ đáp ứng hệ thống PV nhiệt độ bồn nóng PV1 (đáp ứng vòng hệ thống) có chênh lệch với khoảng 20 𝐶- 30 𝐶  Khi thay đổi nhiễu với tín hiệu vào van tuyến tính từ 20mA giảm xuống 5mA ta thấy nhiệt độ đáp ứng hệ thống đột ngột tăng lên nhiễu giảm xuống (dòng lạnh giảm xuống), sau thời gian sau nhiệt độ giảm gần bằng với giá trị đặt, dao động, nhiệt độ đáp ứng hệ thống PV nhiệt độ bồn nóng PV1 (đáp ứng vòng hệ thống) có chênh lệch với có lúc gần bằng  Kết luận: Khi hệ thống ổn định, ta thay đổi giá trị nhiễu tăng hay giảm hệ thống đáp ứng hệ có thay đổi sau thời gian nhỏ đáp ứng hệ thống ổn định lúc ban đầu 53 Đồ Án Tốt Nghiệp GVHD: TH.S VÕ LÂM CHƯƠNG KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ Kết luận Sau thời gian tìm hiểu, nghiên cứu thực nghiệm, nhóm thu kết sau: - Thiết kế chỉnh sửa mơ hình hồn thiện, đáp ứng u cầu nghiên cứu đề tài - Áp dụng phương pháp điều khiển Cascade Control vào mơ hình kiểm chứng - Mơ hình giám sát điều khiển WinCC trực quan, dễ hiểu điều khiển mô hình dễ dàng Về bản, đề tài đạt mục tiêu nghiên cứu đặt ra, nhiên còn nhiều điểm hạn chế: - Chỉ sử dụng PLC túy mà khơng mơ hình hóa tồn hệ thống Matlab Đề nghị, định hướng phát triển đề tài Với kết đạt điểm hạn chế đề tài, nhóm có đề xuất hướng phát triển đề tài, là: - Tiếp tục nghiên cứu thêm phương pháp điều khiển khác đại nhằm khắc phục hạn chế hệ thống Do đặc điểm trình cơng nghiệp nói chung mơ hình nói riêng đặc tính trễ ảnh hưởng lớn đến chất lượng điều khiển mơ hình 54 Đồ Án Tốt Nghiệp GVHD: TH.S VÕ LÂM CHƯƠNG TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt [1] Nguễn Xuân Quang, Võ Lâm Chương,Thí Nghiệm Điều khiển Q Trình Và Mạng Truyền Thơng Cơng Nghiệp Sử Dụng PLC S7-300 Và WINCC, TP Hồ Chí Minh, 08/2013 [2] Hoàng Minh Sơn, Cơ Sở Hệ Thống Điều Khiển Qúa Trình, NXB Bách Khoa 2009 Tiếng Anh [3] EXPERIMENTS IN AUTOMATIC CONTROL (For Students Of Mechatronics Engineering – Frist Semester, 2015-2016) [4] B Wayne Bequette, Process Control: Modeling, Design and Simulation, USA 1998 Nguồn khác [5] Hướng Dẫn Thiết Kế Trên Phần Miềm WINCC https://www.youtube.com/watch?v=ExxLiBtrN7g&index=14&list=PLFyqrtuP3R Ypv-rqLlm1gTM_8ybKakWnW [6] Hướng Dẫn Kết Nối WINCC Với PLC S7-300 https://www.youtube.com/watch?v=EIzAR7d eA&list=PLFyqrtuP3RYpvrqLlm1gTM_8ybKakWnW [7] Lý thuyết Cascade Control http://www.bgu.ac.il/chem_eng/pages/Courses/oren%20courses/Chapter_10.pdf [8] Lý thuyết Feed forward Control http://www.bgu.ac.il/chem_eng/pages/Courses/oren%20courses/Chapter_9.pdf [9] Datasheet SCR G3PX 220EH http://www.ia.omron.com/data_sheet/cat/g3px_dsheet_csm186.pdf … 55 Đồ Án Tốt Nghiệp GVHD: TH.S VÕ LÂM CHƯƠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP HCM KHOA CƠ KHÍ CHẾ TẠO MÁY CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự – Hạnh phúc Bộ môn: Cơ Điên Tử PHIẾU NHẬN XÉT ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP (Dành cho giảng viên hướng dẫn) Họ tên sinh viên : Cao Văn Linh Tên đề tài: MSSV: 12146095 Nguyễn Minh Tiền MSSV : 12146193 Phan Ngọc Triều MSSV : 12146204 ỨNG DỤNG CASCADE VÀ FEED FORWARD CONTROL TRONG HỆ THỐNG TRAO ĐỔI NHIỆT Ngành đào tạo: Cơ Điện Tử Họ tên GV hướng dẫn: Võ Lâm Chương Ý KIẾN NHẬN XÉT Nhận xét tinh thần, thái độ làm việc sinh viên: Nhận xét kết thực ĐATN: 2.1.Kết cấu, cách thức trình bày ĐATN: 2.2 Nội dung đồ án: (Cơ sở lý luận, tính thực tiễn khả ứng dụng đồ án, hướng nghiên cứu tiếp tục phát triển) 2.3.Kết đạt được: 56 Đồ Án Tốt Nghiệp GVHD: TH.S VÕ LÂM CHƯƠNG 2.4 Những tồn (nếu có): Đánh giá: Điểm tối đa Mục đánh giá TT Hình thức kết cấu ĐATN Điểm đạt 30 Đúng format với đầy đủ hình thức nội dung mục 10 Mục tiêu, nhiệm vụ, tổng quan đề tài 10 Tính cấp thiết đề tài 10 Nội dung ĐATN 50 Khả ứng dụng kiến thức toán học, khoa học kỹ thuật, khoa học xã hội… Khả thực hiện/phân tích/tổng hợp/đánh giá 10 Khả thiết kế chế tạo hệ thống, thành phần, quy trình đáp ứng yêu cầu đưa với ràng buộc thực tế 15 Khả cải tiến phát triển 15 Khả sử dụng công cụ kỹ thuật, phần mềm chuyên ngành… Đánh giá khả ứng dụng đề tài 10 Sản phẩm cụ thể ĐATN 10 Tổng điểm 100 Kết luận:  Được phép bảo vệ  Không phép bảo vệ TP.HCM, ngày tháng năm 20… Giảng viên hướng dẫn ((Ký, ghi rõ họ tên) 57 Đồ Án Tốt Nghiệp GVHD: TH.S VÕ LÂM CHƯƠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP HCM KHOA CƠ KHÍ CHẾ TẠO MÁY CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự – Hạnh phúc Bộ môn: Cơ Điện Tử PHIẾU NHẬN XÉT ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP (Dành cho giảng viên phản biện) Họ tên sinh viên : Cao Văn Linh Tên đề tài: MSSV: 12146095 Nguyễn Minh Tiền MSSV : 12146193 Phan Ngọc Triều MSSV : 12146204 ỨNG DỤNG CASCADE VÀ FEED FORWARD CONTROL TRONG HỆ THỐNG TRAO ĐỔI NHIỆT Ngành đào tạo: Cơ Điện Tử Họ tên GV phản biện: Lê Tấn Cường Ý KIẾN NHẬN XÉT 1.Kết cấu, cách thức trình bày ĐATN: Nội dung đồ án: (Cơ sở lý luận, tính thực tiễn khả ứng dụng đồ án, hướng nghiên cứu tiếp tục phát triển) 3.Kết đạt được: Những thiếu sót tồn ĐATN: Câu hỏi: 58 Đồ Án Tốt Nghiệp GVHD: TH.S VÕ LÂM CHƯƠNG Đánh giá: Điểm tối đa Mục đánh giá TT Hình thức kết cấu ĐATN Điểm đạt 30 Đúng format với đầy đủ hình thức nội dung mục 10 Mục tiêu, nhiệm vụ, tổng quan đề tài 10 Tính cấp thiết đề tài 10 Nội dung ĐATN 50 Khả ứng dụng kiến thức toán học, khoa học kỹ thuật, khoa học xã hội… Khả thực hiện/phân tích/tổng hợp/đánh giá 10 Khả thiết kế, chế tạo hệ thống, thành phần, quy trình đáp ứng yêu cầu đưa với ràng buộc thực tế 15 Khả cải tiến phát triển 15 Khả sử dụng công cụ kỹ thuật, phần mềm chuyên ngành… Đánh giá khả ứng dụng đề tài 10 Sản phẩm cụ thể ĐATN 10 Tổng điểm 100 Kết luận:  Được phép bảo vệ  Không phép bảo vệ TP.HCM, ngày tháng năm 20 Giảng viên phản biện ((Ký, ghi rõ họ tên) 59 Đồ Án Tốt Nghiệp GVHD: TH.S VÕ LÂM CHƯƠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP HCM KHOA CƠ KHÍ CHẾ TẠO MÁY CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự – Hạnh phúc Bộ môn : Cơ Điện Tử PHIẾU CHẤM ĐIỂM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Tên đề tài: ỨNG DỤNG CASCADE VÀ FEED FORWARD CONTROL TRONG HỆ THỐNG TRAO ĐỔI NHIỆT Họ tên sinh viên : Cao Văn Linh MSSV: 12146095 Nguyễn Minh Tiền MSSV : 12146193 Phan Ngọc Triều MSSV : 12146204 A ĐÁNH GIÁ TT Mục đánh giá Hình thức kết cấu ĐATN Điểm tối đa Điểm chấm 20 Đúng format với đầy đủ hình thức nội dung mục Mục tiêu, nhiệm vụ, tổng quan đề tài 10 Tính cấp thiết đề tài Nội dung ĐATN 50 Khả ứng dụng kiến thức toán học, khoa học kỹ thuật, khoa học xã hội… Khả thực hiện/phân tích/tổng hợp/đánh giá 10 15 Khả thiết kế chế tạo hệ thống, thành phần, quy trình đáp ứng yêu cầu đưa với ràng buộc thực tế Khả cải tiến phát triển 15 Khả sử dụng công cụ kỹ thuật, phần mềm chuyên ngành… Kỹ thuyết trình 30 Thuyết trình hiệu quả, tự tin, trình bày rõ ràng, mạch lạc, truyền cảm hứng cho người nghe,có khả làm việc nhóm,… Trả lời câu hỏi phản biện với kiến thức vấn đề liên quan, hiểu ảnh hưởng giải pháp Hiểu trách nhiệm nghề nghiệp đạo đức nghề nghiệp 10 15 Trang phục chỉnh tề nghiêm túc TỔNG ĐIỂM 100 B CÁC Ý KIẾN NHẬN XÉT KHÁC (Nếu có) C KẾT LUẬN (Ghi rõ cần phải bổ sung, chỉnh sửa mục ĐATN) Ngày tháng năm 20… Người nhận xét (Ký ghi rõ họ tên) 60 ... ÁN ỨNG DỤNG CASCADE VÀ FEED FORWARD CONTROL TRONG HỆ THỐNG TRAO ĐỔI NHIỆT Trong đồ án này, nhóm ứng dụng phương pháp Cascade Feed Forward Control để điều khiển nhiệt độ hệ thống trao đổi nhiệt. .. tài: Ứng dụng Cascade Feed forward Control hệ thống trao đổi nhiệt Các số liệu, tài liệu ban đầu: Mơ hình hệ thống trao đổi nhiệt chưa hồn chỉnh Nội dung đồ án:     Hồn thiện phần cứng Tìm... lại hiệu cao ứng dụng nhiều hệ thống trao đổi nhiệt công nghiệp Với tiền đề trên, nhóm nghiên cứu, hồn thiện mơ hình ứng dụng phương pháp Cascade Feed forward Control để điều khiển nhiệt độ tương
- Xem thêm -

Xem thêm: ỨNG DỤNG CASCADE và FEED FORWARD CONTROL TRONG hệ THỐNG TRAO đổi NHIỆT, ỨNG DỤNG CASCADE và FEED FORWARD CONTROL TRONG hệ THỐNG TRAO đổi NHIỆT

Từ khóa liên quan