Ứng dụng cong nghệ vi sinh vật trong xử ly rac thải

17 57 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/09/2019, 14:00

I Mở đầu Sự phát triển khoa học kĩ thuật dẫn đến phát triển mạnh mẽ ngành công nghiệp song song với bùng nổ dân số kéo theo vấn nạn chất thải gây ô nhiễm môi trường Hiện nay, ô nhiễm môi trường trở thành vấn đề cấp thiết quan tâm toàn giới Lượng rác thải sinh hoạt hoạt động công nghiệp thải môi trường ngày nhiều lượng rác xử lí để an tồn cho mơi trường khơng tương xứng Xử lí rác thải việc làm cần thiết, nhiên nay, cơng nghệ xử lí rác thải truyền thống như: chôn lấp, đốt,… không mang lại hiệu cao, chưa giải pháp hữu hiệu để bảo vệ môi trường Đứng trước thực trạng trên, đòi hỏi cần có giải pháp lâu dài, hiệu quả, mang tính cơng nghệ đặc biệt an tồn cho mơi trường để xử lí rác thải Ngày nay, phát triển công nghệ sinh học đặc biệt công nghệ vi sinh vật ngày đóng vai trò quan trọng lĩnh vực bảo vệ mơi trường Nhiều qui trình cơng nghệ xử lí nhiễm mơi trường xây dựng sở tham gia tích cực vi sinh vật II Nội dung Nguyên lí sử dụng vi sinh vật xử lí rác thải Xử lí rác thải công nghệ vi sinh vật nhờ hoạt động sống vi sinh vật phân hủy rác thải thành thành phần nhỏ hơn, hình thành sinh khối vi sinh vật cao hơn, sản phẩm trao đổi chất vi sinh vật loại khí CO 2, CH4,…Các q trình chuyển hóa xảy điều kiện hiếu khí hay kị khí Việc lựa chọn vi sinh vật xử lí rác thải cần dựa nguyên tắc sau: • Các chủng vi sinh vật phải có hoạt tính sinh học cao khả sinh phức hệ enzyme • • • • cellulase cao ổn định Sinh trưởng phát triển tốt điều kiện thực tế đống ủ Có tác dụng cải tạo đất có lợi cho thực vật sản xuất phân ủ bón vào đất Không độc cho người, trồng, động vật vi sinh vật hữu ích đất Ni cấy dễ dàng, sinh trưởng tốt môi trường tự nhiên, thuận lợi cho q trình xử lí Phân loại rác thải: - Phân loại dựa vào đặc tính tự nhiên như: chất hữu cơ, vơ cơ, chất cháy khơng có khả cháy Rác thải phân loại nhiều cách khác nhau: - Phân loại dựa vào nguồn gốc phát sinh như: rác thải sinh hoạt, văn phòng, thương mại, cơng nghiệp, đường phố, chất thải trình xây dựng hay đập phá nhà xưởng Thành phần rác thải hữu Các chất hữu rác thải phần thực vật, động vật bị loại bỏ, chúng có chứa thành phần thể sinh vật, quan trọng là: hydratcacbon, protein, lipit Các Hydratcacbon: chiếm tỷ trọng lớn sinh khối động vật, thực vật, vi sinh vật Chúng tương đối phức tạp khó phân hủy Trong rác thải thường gặp loại như: cenlulose, hemicenlulose, lignin, tinh bột, pectin Protein hợp chất hữu cao phân tử chứa nitơ, thường chứa 15%-17,5% nitơ, thành phần quan trọng thể động vật, thực vật, vi sinh vật Lipit: lipit chất sáp có nhiều thể sinh vật Các vi sinh vật phân giải chất hữu Các vi sinh vật phân giải cellulose Các nhóm vi khuẩn xạ khuẩn: Trong thiên nhiên có nhiều nhóm vi sinh vật có khả phân huỷ cellulose nhờ có hệ enzym cellulose ngoại bào chủ yếu chi thuộc nhóm vi khuẩn hiếu khí, vi khuẩn kị khí xạ khuẩn hiếu khí Các vi sinh vật hiếu khí có khả phân giải cellulose thuộc chi: Arzotobacter, Achromobacter, Pseudomonas, Cellulomonas, Vibrio, Cellvibrio, Bacillus, Cytophaga, Angiococcus, Polyangium, Sorangium, …(vi khuẩn hiếu khí); Micromonospora, Proactinomyces, Actinomyces, Streptomyces,…(xạ khuẩn) Nhưng thực tế, nghiên cứu người ta thấy chi Bacillus, Fravobacterium Pseudomonas chi phân lập có tần suất cao Một số vi khuẩn kị khí tham gia vào trình phân giải cellulose, điển hình vi khuẩn cỏ động vật nhai lại: Ruminococcus flavefeciens, R albus, R parvum, Bacteroides succinpgenes, Butyrivibrio fibrisolvens, Clostridium cellobioparum, Cillobacterium cellulosolvens,… Các nhóm vi nấm: Vi nấm nhóm có khả phân giải mạnh tiết mơi trường lượng lớn enzym có đầy đủ thành phần • Nấm mốc phát triển mạnh mơi trường xốp có độ ẩm 70%, tối ưu 95% nhiệt độ ấm (240C), loại thường gặp thuộc nấm bất toàn Ascomysetes Các loại nấm chủ yếu thuộc chi Aspergillus, Penicillium, Trichoderma, Fusarium,…trong đáng ý Trichoderma (hầu hết loài thuộc chi Tricoderma sống hoại sinh đất, rác • có khả phân huỷ cellulose) Nấm đốm loại nấm phát triển sâu tế bào gỗ tạo thành đốm màu nâu Hầu hết lồi thuộc nhóm nấm bất tồn nấm Ascomysetes Sống phụ thuộc vào độ ẩm gỗ (khoảng 30%) nhiệt độ 30-35 0C, quần thể nấm phát triển lúc đầu màu xanh sau • tạo thành màu nâu Ví dụ lồi: Ceratocystis sp, Cladosporium sp, Aureobasidium sp,… Nấm mục: Nấm mục xốp có khoảng 300 loài thuộc chi: Chaetomium, Humocola Phialophora nấm bất toàn Ascomysetes, chủ yếu phát triển bên thành tế bào gỗ Nấm mục nâu thuộc nhóm nấm bất toàn Basidiomycetes, chúng xâm nhập vào thành tế bào gỗ phân hủy chúng, nhiệt độ sinh trưởng tối ưu 22-31 0C, độ ẩm thấp khoảng 40-55%, loài quan trọng như: Phaeolus schweiniti, Piptopous betulinus, Laetipous sulphureus, Sperassis srispa,… Nấm mục trắng thuộc nhóm nấm bất toàn Basidiomycetes, nhiệt độ sinh trưởng tối ưu 22-31 0C, tối đa không 440C, độ ẩm tối ưu có lồi thấp, cao cao, lồi điển hình như: Armillaria mellea, Fonus fomentatius, Meripilus giganteus, Fomes annosus,… Vi khuẩn có khả phân huỷ cellulose, nhiên cường độ không mạnh vi nấm Nguyên nhân số lượng enzym tiết môi trường vi khuẩn thường hơn, thành phần loại enzym không đầy đủ Thường đống ủ rác có lồi vi khuẩn có khả tiết đầy đủ bốn loại enzym hệ enzym cellulose Nhóm tiết loại enzym, nhóm khác tiết loại khác, chúng phối hợp với để phân giải chất mối quan hệ hỗ sinh Các vi sinh vật phân giải protein Trong môi trường rác ủ đống, nitơ tồn dạng khác nhau, từ nitơ phân giải dạng khí hợp chất hữu phức tạp có thể động, thực vật người Trong thể sinh vật, nitơ tồn chủ yếu dạng hợp chất đạm protein, axit amin Khi thể sinh vật chết đi, lượng nitơ hữu tồn đất (rác) Nhóm vi khuẩn phân giải protein vi khuẩn nitrat hố, vi khuẩn nitrit hóa vi khuẩn cố định nitơ Nhóm vi khuẩn nitrit hố bao gồm bốn chi khác nhau: Nitrozomonas, Nitrozocystic, Nitrozolobus Nitrosospira, chúng thuộc loại tự dưỡng bắt buộc, khơng có khả sống mơi trường thạch Nhóm vi khuẩn nitrat hoá tiến hành oxi hoá NO 2- thành NO3- bao gồm ba chi khác nhau: Nitrobacter, Nitrospira Nitrococcus Nhóm vi khuẩn cố định nitơ có mơi trường rác ủ nhóm: Azotobacter - loại vi khuẩn hiếu khí, khơng sinh bào tử, có khả cố định nitơ phân tử, sống tự đất (rác); Clostridium - loại vi khuẩn kỵ khí sống tự rác, có khả hình thành bào tử, lòai phổ biến Clostridium pastenisium có hình que ngắn Clostridium có khả đồng hố nhiều nguồn cacbon khác loại đường, rượu, tinh bột Vi sinh vật phân giải tinh bột Trong rác bể ủ có nhiều loại vi sinh vật có khả phân giải tinh bột Một số vi sinh vật có khả tiết mơi trường đầy đủ loại enzym hệ enzym amilaza Ví dụ số vi nấm bao gồm số loại chi Aspergillus, , Rhizopus Trong nhóm vi khuẩn có số lồi thuộc chi Bacillus, Cytophaza, Pseudomonas Xạ khuẩn có số chi Aspergillus, Fusarium, Rhizopus, có khả phân huỷ tinh bột Đa số vi sinh vật khơng có khả tiết đầy đủ hệ enzym amilaza phân huỷ tinh bột Chúng tiết mơi trường một vài men hệ Ví dụ lồi Apergillus candidus, Pasteurianum, Bacillus sublitis, B Mesenterices, Clostridium, A Oryzae có khả tiết mơi trường loại enzym amilaza Các loài Aspergillus oryzae, Clostrinium acetobuliticum tiết mơi trường enzyme amiolaza Một số lồi khác có khả tiết mơi trường enzym gluco amilaza Các nhóm cộng tác với trình phân huỷ tinh bột thành đường Trong chế biến rác thải hữu người ta sử dụng chủng vi sinh vật có khả phân huỷ tinh bột để phân huỷ tinh bột có thành phần rác hữu Vi sinh vật phân giải phosphat Trong rác thải, phospho tồn nhiều dạng hợp chất khác Phospho tích luỹ rác động thực vật chết đi, hợp chất phospho hữu vi sinh vật phân giải tạo thành hợp chất phospho vô Vi khuẩn phân giải phospho hữu chủ yếu thuộc hai chi: Bacillus Pseudomonas Các lồi có khả phân giải mạnh B Megatherium, B Mycoides, B.butyricus, B.mycoides Pseudomonas sp, Pseudomonas radiobacter, P.gracilis Ngày nay, người ta phát số xạ khuẩn vi nấm có khả phân giải phospho hữu Trong nhóm vi nấm Aspergillus niger có khả phân giải mạnh Ngồi số xạ khuẩn có khả phân giải lân vơ Hình ảnh số chủng vi sinh vật: Apergillus candidus Bacillus sublitis Phaeolus schweiniti Clostridium pastenisium Fusarium Các phương pháp xử lí rác thải hữu a) Ủ kị khí – anaerobic composting Khái niệm: trình phân giải hợp chất hữu khơng có mặt oxy (tinh bột, cellulose, lipit protein), sản phẩm cuối khí CH 4, CO2, NH3, lượng nhỏ loại khí khác, acid hữu sinh khối vi sinh vật Đây phương pháp áp dụng từ lâu, rác thải hữu bổ sung thêm phân bùn vi sinh vật phân giải, sau ủ thành đống điều kiện nhiệt độ, độ ẩm, độ xốp thích hợp, Sản phẩm thu chất dễ tan, hỗn hợp chất khí CH 4, CO2, NH3, CH4 chiếm đại đa số Qua thực nghiệm tính tốn cho thấy, q trình phân hủy rác thải hữu phương pháp ủ kị khí 200kg chất thải rắn cần 800kg nước chuyển hóa thành 50kg chất rắn 150kg khí sinh học (biogas) Thành phần khí sinh học gồm: CH 55,65%, CO2 35,45%, N2 0,3%, H2 0,1%, H2S 0,1% Trong q trình xử lí phế thải yếm khí (lên men tạo khí methane) Có ba nhóm vi khuẩn tham gia vào q trình: 1) Nhóm vi khuẩn chịu trách nhiệm thủy giải lên men; 2) Nhóm vi khuẩn tạo H2 acetic acid; 3) Nhóm vi khuẩn tạo khí methane tự dưỡng sử dụng H2 Để nâng cao suất trình lên men, người ta tiếp tục hoàn thiện loại giống, chủng, vi khuẩn lên men kị khí biện pháp chọn lọc tự nhiên nhờ phương pháp công nghệ di truyền Đặc biệt mặt công nghệ người ta cần phải ý khắc phục yếu tố giới hạn tốc độ phân huỷ chất có mặt phế thải cellulose, tinh bột , tốc độ tạo khí methane Cần lưu ý số sản phẩm cuối trình lên men H2, CO2 H2S, thường có tác động ức chế ngược làm giảm hoạt tính hoạt động vi khuẩn tạo khí methane a.1 Các giai đoạn trình sinh tổng hợp methan (Biogas) Giai đoạn thủy phân chất: thành phần hữu rác thải bị phân hủy tác động men hydrolaza vi sinh vật tiết để hình thành hợp chất đơn giản (đường đơn, peptit, glyxerin, axit béo, axit amin, vi sinh vật tham gia vào giai đoạn Clostridium thermocellum Giai đoạn hình thành axit hữu cơ: tác dụng enzym vi sinh vật, chất hữu dễ tan chuyển thành axit hữu (axit axetic, axit propionic, axit butyric, ), rượu etylic, rượu metylic, CO2, H2 Các vi sinh vật có mặt giai đoạn Bacteroides, Suminicola, Clostridium, Bifido bacterium Các loài vi khuẩn tham gia: Hình: Hình ảnh Bacillus Cereus Giai đoạn hình thành methan: Các axit hữu hợp chất khác chuyển thành CH4, CO2, O2, N2, H2, Methanobacterium Methanococcus Sơ đồ tóm tắt phản ứng: R-COOH  R1-COOH  CH3COOH  CH4 + CO2 Các phản ứng sinh methan : Phản ứng CH3COOH  CH4 + CO2 4CH3CH2COOH + 2H2O  7CH4 + 5CO2 2CH3(CH2)2COOH + 2H2O + CO2  CH4 + 4CH3COOH 2CH3CH2OH  3CH4 + CO2 2CH3CH2OH + CO2  CH4 + 2CH3COOH CH3COCH3 + H2O  2CH4 + CO2 Methanosarcina Sơ đồ lên men hợp chất hữu vsv kị khí a.2 Các loại hầm lên men kị khí Lên men chất hữu theo mẻ Lên men chất hữu liên tục: loại hầm sinh khí kiểu vòm cố định, loại hầm sinh khí có nắp đậy di động, loại hầm sinh khí kiểu túi a.3 Kiểm sốt sinh học hệ xử lý: Thơng thường người ta theo dõi theo nhu cầu sử dụng oxy, độ pH hàm lượng ATP quần thể vi sinh vật dựa vào thông số để kiểm sốt điều hòa q trình lên men yếm khí Trong việc theo dõi biến thiên hàm lượng ATP quan trọng Thông thường để đánh giá khả hoạt động hệ xử lý người ta tiến hành xác định biến thiên hàm lượng ATP nội bào a.4 Kiểm soát nguồn bệnh: Một ưu điểm q trình lên men yếm khí giúp loại bỏ nguồn gây bệnh Nguyên nhân chủ yếu có mặt acid béo bão hòa tạo thành phản 10 ứng oxy hóa dịch lên men Các acid thường kết hợp với H2, tạo thành trình trên, tạo octanic acid chất kháng khuẩn mạnh a.5 Thu nhận chất hữu ích từ lên men yếm khí: Một nhiệm vụ quan trọng q trình xử lí phế thải, tái sử dụng chất hữu có phế thải Nội dung vấn đề bao gồm hai khía cạnh: 1) Tách đặc chất hữu ích có phế thải; 2) Biến phế thải thành sản phẩm có ích Trong thực tế, người ta đặc biệt quan tâm đến vấn đề xử lý tái sử dụng nguồn nước, xử lý phế thải nói chung để sản xuất khí sinh học, đồng thời tạo sản phẩm làm nguồn thức ăn gia súc phân bón hữu • Xử lý tái sử dụng nước thải: Xu người ta tiến hành xử lý dạng nước thải khác tái sử dụng chúng để phục vụ cho ngành công nghiệp nặng ngành lượng, sản xuất phân bón khai thác than Vì nói chung nước sử dụng lĩnh vực nói khơng đòi hỏi độ nước dân dụng • Xử lý phế thải tạo thức ăn gia súc: Hằng năm riêng Anh hoạt động sống người thải chừng 2,5.10 10 kg phế thải, ngành chăn nuôi thải chừng 1,8.1011 kg Từ lượng phế thải này, qua trình xử lý tạo số lượng bùn hoạt tính khổng lồ có hàm lượng protein chiếm tới khoảng 30 - 40% sinh khối khô Tiếp tục xử lý chúng tạo nguồn thức ăn cho gia súc có giá trị b) Ủ hiếu khí - aerobic composting Khái niệm: trình phân giải hợp chất hữu có mặt oxy sản phẩm cuối H20, CO2 sinh khối vi sinh vật 11 b.1 Sơ đồ nguyên tắc phương pháp ủ hiếu khí Nước Nhiệt CO2 khí khác Ngun liệu Phân chuồng Rơm rạ lót chuồng Thức ăn thừa Oxy Carbon Nito Nước Đất Chất sau ủ chín Hỗn hợp chất hữu đồng nhấ Muối kháng vi sinh vật với thể tí Sơ đồ chung hệ thống xử lí rác thải phương pháp ủ hiếu khí: 12 Q trình thể sau: + Oxy hóa carbon hiếu khí: Chất hữu Vi sinh vật Tế bào vi dị dưỡng sinh vật Vi sinh vật dị dưỡng (Nitromonas) Tế bào vi sinh vật Vi sinh vật dị dưỡng Tế bào vi + (C,O,H,N) CO2 + H2O + + NH3 + kcal +Nitrat hóa hiếu khí: Giai đoạn 1: CO2, CO, Amon + + NO2+ H2O+H+ Giai đoạn 2: CO2, nitrit + (Nitrobacter) + sinh vật NO2+ H2O Qua thực nghiệm cho thấy trình phân hủy rác thải hữu ủ hiếu khí 400kg chất thải rắn cần 600kg nước 180kg oxy chuyển hóa thành 250kg chất rắn, 245kg CO nhiệt lượng ngồi b2 Các dạng cơng nghệ Các mơ hình cơng nghệ ủ hiếu khí giới, phân loại theo nhiều cách: • • • Theo trạng thái khối ủ: tĩnh động Theo phương pháp thơng khí khối ủ: cưỡng hay tự nhiên Theo đặc điểm hệ thống ủ: hệ thống mở hay kín, liên tục hay khơng liên tục Mơ hình ủ theo hệ thống mở phổ biến phương pháp ủ luống tĩnh luống động có kết hợp thơng khí cưỡng đảo trộn theo chu kì Tuy nhiên nhược điểm hệ thống chịu ảnh hưởng thời tiết thời gian ủ kéo dài, thường áp dụng cho qui mơ nơng trường, trang trại có diện tích mặt lớn xa khu dân cư hay đô thị Đối với qui mô công nghiệp nhà máy lớn thường áp dụng mơ hình hệ thống kín, thiết kế hoạt động liên tục Dựa cấu trúc dòng chuyển động vật liệu phân loại mơ hình ủ hiếu khí qui mơ cơng nghiệp thành: mơ hình kiểu ngang, mơ hình kiểu quay 13 Các dạng cơng nghệ thường áp dụng nước ta: • Ủ rác thành đống, lên men tự nhiên có đảo trộn (Windrow composting): Đây phương pháp cổ điển nhất, rác chất thành đống có chiều cao khoảng 1,52,5m, hàng tuần đảo trộn hai lần, nhiệt độ trung bình trình ủ 55 0C Quá trình ủ có đảo trộn kéo dài tuần độ ẩm trì 50-60% Sau hay tuần ủ không đảo trộn, giai đoạn lồi nấm mốc xạ khuẩn chuyển hóa chất hữu thành mùn Ưu điểm phương pháp dễ thực hiện, nhược điểm • vệ sinh gây ô nhiễm nguồn nước môi trường xung quanh Ủ rác thành đống khơng đảo trộn thổi khí (Aeroted staticpile composting): Rác ủ thành đống cao từ 2-2,5m, phía có lắp đặt hệ thống phân phối khí Nhờ hệ thống phân phối khí mà trình chuyển hóa diễn nhanh hơn, nhiệt độ đống ủ ổn định phù hợp với phát triển vi sinh vật b3 Các vi sinh vật tham gia: Các nhóm vi sinh vật tham gia chuyển hóa vật chất hữu q trình ủ phân rác hiếu khí gồm vi khuẩn hiếu khí, xạ khuẩn hiếu khí vi nấm hiếu khí Một vài loài tiêu biểu: Nitrobacter, Nitrosomonas, Nitrospira, Thiobacillus,… Nitrospira Hoạt động vi sinh vật đống ủ Các q trình sinh hố diễn đống ủ rác chủ yếu hoạt động vi sinh vật sử dụng hợp chất hữu làm nguồn dinh dưỡng cho hoạt động sống chúng Các loại vi khuẩn nấm đóng vai trò quan trọng trình phân giải hợp chất Các loại vi sinh vật phát triển tốt điều kiện môi trường xác định bảng sau 14 Bảng Các yếu tố môi trường ảnh hưởng đến vi sinh vật Yếu tố môi trường Nhiệt độ, 0C Nồng độ muối, % NaCl pH Nồng độ oxi, % Áp suất, mPa Ánh sáng Khoảng xác định - 70 0-3 1,0 - 1,2 - 21 - 115 Bóng tối, ánh sáng mạnh Các vi sinh vật tham gia vào trình phân giải đống ủ rác chia thành ba nhóm chủ yếu sau: - Các vi sinh vật ưa ẩm: phát triển mạnh nhiệt độ - 200C - Các vi sinh vật ưa ấm: phát triển mạnh nhiệt độ 20 - 400C - Các vi sinh vật ưa nóng: phát triển mạnh nhiệt độ 40 - 700C Sự phát triển loại vi sinh vật theo nhiệt độ thể theo đồ thị sau: Thời kỳ đầu trình ủ rác, q trình hiếu khí diễn ra, giai đoạn chất hữu dễ bị oxi hoá sinh hoá thành dạng đơn giản protein, tinh bột, chất béo, lượng định chất xenluloza Trong trình này, vi sinh vật tiếp nhận lượng lượng lớn có tồn lượng lượng đáng kể dạng nhiệt Lượng lượng nhiệt tạo thành bên lòng đống ủ tạo nhiều so với lượng nhiệt bên ngồi nhiệt độ bên đống bể ủ tăng lên Giá trị nhiệt độ tăng tới 60 - 70 0C, kéo dài thời gian khoảng 30 ngày Ở khoảng nhiệt độ này, phản ứng hoá học diễn trội phản ứng vi sinh vật hầu hết chủng vi sinh vật không phát triển nhiệt độ 700C Trong trình phân huỷ hiếu khí, polime dạng đa phân tử vi sinh vật chuyển hoá sang dạng đơn phân tử tồn dạng tự Các polime đơn phân tử sau lại vi sinh vật hấp thụ, sử dụng việc tiếp nhận lượng để kiến tạo nên tế bào Khi O2 bị vi sinh vật hiếu khí tiêu thụ dần vi sinh vật yếm khí bắt đầu xuất nhiều trình lên men khác bắt đầu diễn đống ủ Các vi sinh vật tham gia vào q trình lên men nhóm vi sinh vật dị dưỡng điều kiện yếm khí lẫn kỵ khí nghiêm ngặt Các chất hữu dạng đơn giản, axit amin, đường chuyển hoá thành axit béo dễ 15 bay hơi, rượu, CO2 N2 Các axit béo dễ bay hơi, rượu sau lại chuyển hoá tiếp tục với tham gia vi sinh vật axeton vi sinh vật khử sunfat Các vi sinh vật axeton tạo axit axetic, khí CO vi khuẩn khác tạo khí N2 khí CO2 Các chất nguồn nguyên liệu ban đầu trình metan hoá Các vi khuẩn tạo sunfat vi khuẩn tạo metan vi khuẩn thuộc nhóm tạo vi sinh vật kỵ khí bắt buộc Có hai nhóm vi sinh vật chủ yếu tham gia vào trình tạo metan, phần lớn nhóm vi sinh vật tạo metan từ khí N khí CO2, phần nhỏ (gồm đến chủng loài) vi sinh vật tạo metan từ axit axetic Trong tổng lượng khí metan tạo thành từ đống ủ có tới 70% tạo thành từ axit axetic Nếu có tồn nhiều sunfat đống ủ vi khuẩn khử sunfat mang tính trội vi khuẩn metan khơng có khí metan tạo thành sunfat tồn Trong trình chuyển hố kỵ khí, nhiệt độ đống ủ giảm xuống chủng loại vi sinh vật giai đoạn tạo nhiệt lượng nhiều so với q trình chuyển hố hiếu khí (chỉ 7% so với q trình hiếu khí) Như vậy, rác hữu đống ủ phân huỷ theo nhiều giai đoạn chuyển hoá sinh học khác để tạ sản phẩm cuối mùn hữu để làm phân sinh học III Kết luận kiến nghị Cơng nghệ vi sinh vật xử lí chất thải hướng phát triển ưu tiên hàng đầu trọng sử dụng cơng nghệ tạo đà cho việc phát triển bền vững Các trình xử lí chất thải biện pháp sinh học mà vai trò đóng góp loài vi sinh vật nhằm bảo vệ giá trị môi trường thiên nhiên Công nghệ phân hủy chất thải vi sinh vật dựa sở loại bỏ hỗn hợp nhiều chất có chất thải tái sử dụng chúng Ứng dụng công nghệ vi sinh vật xử lí chất thải tăng cường khả phân hủy chất, giảm thời gian phân hủy dẫn đến giảm giá thành sản phẩm Tóm lại, cơng nghệ vi sinh vật xử lí chất thải phát triển công nghệ sinh học nhằm ứng dụng vi sinh vật cấu phần tế bào vi sinh vật để sản xuất chế phẩm có giá trị ứng dụng q trình cơng nghệ mới, thích hợp bảo vệ phục hồi chất lượng môi trường sống người Kiến nghị: 16 Trên sở thành công nghiên cứu ứng dụng cơng nghệ vi sinh vật xử lí rác thải, nên tiếp tục sâu nghiên cứu, phân lập, chọ lọc nuôi cấy giống vi sinh vật có hoạt tính cao phân giải rác thải Ứng dụng công nghệ vi sinh sản xuất chế phẩm sinh học xử lý rác thải hiệu giá thành hợp lí Cải tiến cơng nghệ xử lí rác thải có ứng dụng vi sinh vật tìm phương pháp xử rác thải ứng dụng công nghệ vi sinh thay công nghệ truyền thống Xây dựng, nâng cấp mở rộng qui mô lẫn số lượng nhà máy đáp ứng nhu cầu xử lí rác thải IV Tài liệu tham khảo Giáo trình Cơng nghệ vi sinh vật xử lý chất thải, PGS TS Lê Gia Hy Nxb Giáo dục Việt Nam, 2010 Giáo trình Quản lý xử lý chất thải rắn, Ths Lê Minh Thành, khoa Kĩ thuật - công nghệ môi trường, Đại học An Giang Luận án tiến sĩ sinh học Nghiên cứu vi sinh vật phân giải xenluloza phân hủy rác thải hiếu khí ứng dụng, 2001 Sản xuất khí đốt (biogas) kĩ thuật lên men kị khí, Ngơ Kế Sương, Nguyễn Lân Dũng Nxb Giáo Dục, 1997 17 ... xuất chế phẩm sinh học xử lý rác thải hiệu giá thành hợp lí Cải tiến cơng nghệ xử lí rác thải có ứng dụng vi sinh vật tìm phương pháp xử rác thải ứng dụng công nghệ vi sinh thay công nghệ truyền... nghiên cứu ứng dụng công nghệ vi sinh vật xử lí rác thải, nên tiếp tục sâu nghiên cứu, phân lập, chọ lọc nuôi cấy giống vi sinh vật có hoạt tính cao phân giải rác thải Ứng dụng công nghệ vi sinh sản... trọng thể động vật, thực vật, vi sinh vật Lipit: lipit chất sáp có nhiều thể sinh vật Các vi sinh vật phân giải chất hữu Các vi sinh vật phân giải cellulose Các nhóm vi khuẩn xạ khuẩn: Trong thiên
- Xem thêm -

Xem thêm: Ứng dụng cong nghệ vi sinh vật trong xử ly rac thải , Ứng dụng cong nghệ vi sinh vật trong xử ly rac thải

Từ khóa liên quan