Tiểu luận tình huống chuyên viên quản lý nhà nước về giáo dục

17 148 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/09/2019, 13:22

MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU I MÔ TẢ TÌNH HUỐNG II PHÂN TÍCH TÌNH HUỐNG .6 2.1 Mục đích, mục tiêu xử lý tình 2.2 Phân tích tình III XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU XỬ LÝ TÌNH HUỐNG 10 IV XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ TÌNH HUỐNG .11 V ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ .13 KẾT LUẬN 16 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 17 LỜI NÓI ĐẦU Với xu phát triển học nghề đào tạo chất lượng cao nay, Nhà nước có quan tâm đặc biệt đến trường dạy nghề, từ trung tâm dạy nghề địa phương đến trường cao đẳng, đại học toàn quốc Ngân sách Nhà nước hàng năm cấp cho trường Đại học, Cao đẳng công lập việc đào tạo nguồn nhân lực, bình quân - triệu đồng/ sinh viên/ năm, chưa kể chi phí đầu tư gián tiếp cho xây dựng sở vật chất, đào tạo đội ngũ giáo viên, trang thiết bị phục vụ công tác giảng dạy, nghiên cứu, nơi ăn, chốn cho sinh viên Đây số không nhỏ, cho thấy quan tâm sát Nhà nước với giáo dục hệ tương lai Thế nhưng, nhiều sinh viên hưởng đầu tư Nhà nước không làm ngành, nghề đào tạo, không đạt yêu cầu chất lượng học tập tối thiểu nơi theo học Hơn thế, tính tốn riêng, nhiều sinh viên bỏ dở việc học tập trường công hưởng chế độ ưu tiên để sang trường khác học Việc không khiến việc đào tạo bị gián đoạn ảnh hưởng trực tiếp đến tương lai em Trong khoảng năm trở lại đây, năm tình trạng có hàng trăm sinh viên bỏ học chừng để làm, nộp hồ sơ sang trường khác diễn ngày gia tăng theo chiều hướng phức tạp Theo nguồn tin từ Bộ giáo dục Đào tạo, tính riêng trường Đại học cao đẳng công lập Hà Nội, trung bình trường có đến 200 sinh viên học hết năm thứ xin học chừng để chuyển sang trường khác Một số trường Đại học dân lập, năm có khoảng 20% đến 30% số sinh viên năm thứ bỏ học mục đích cá nhân Với trường Đại học dân lập chuyện sinh viên bỏ học chuyện phổ biến; sinh viên trường Đại học Dân lập phải đóng học phí nhiều trường Đại học cơng lập Song việc bỏ học chừng nhiều sinh viên khiến trường điêu đứng chi phí tính tốn sở số sinh viên nhập học Bởi sinh viên bỏ học chừng khơng làm lãng phí tiền gia đình mà lãng phí tiền đầu tư trường Điều khiến đơn vị tham gia đào tạo liên kết dạy nghề tỉnh thành phố khác phải đặt câu hỏi thiết cần giải đáp, làm để giảm thiểu tình trạng sinh viên học nghề bỏ học lí chuyển trường hay làm? Tỉnh, thành phố Lào Cai, địa phương có phát triển nhanh chóng hai nhóm ngành nghề kỹ thuật du lịch khơng nằm ngồi vòng khó khăn Theo thống kê khơng thức, riêng trường Cao đẳng Lào Cai, trường đầu công tác dạy nghề tỉnh Lào Cai, học kỳ năm có từ 100 đến 200 sinh viên bỏ học chuyển trường ngồi địa phương lý cá nhân có nhu cầu làm Trên địa bàn tỉnh, trung tâm dạy nghề có chức liên kết phối hợp với trường Đại học, cao đẳng toàn quốc phải đau đầu với toán tuyển sinh đầu vào Hàng năm, đến mùa tuyển sinh tượng sinh viên đăng ký theo học trung tâm nghề bỏ học để nhập học vào trường khác phổ biến Đặc biệt hai năm đổ lại đây, phận lớn sinh viên bỏ học nghề để làm gia tăng Theo thống kê chưa đầy đủ năm trung tâm GDNN – GDTX thành phố Lào Cai có khoảng 20 sinh viên bỏ học để chuyển trường làm gây khó khăn cho cơng tác tuyển sinh Nhà trường Vì muốn đảm bảo đầy đủ tiêu tuyển sinh Bộ giáo dục Đào tạo giao cho nhà trường buộc nhà trường phải tuyển vượt tiêu khoảng 10 đến 15 % để bù vào số hao hụt nói đương nhiên gây lãng phí thời gian tiền bạc đào tạo nhà trường xã hội Mặt khác, việc trình xin Bộ giáo dục Đào tạo cho phép nhà trường tuyển vượt tiêu không đơn giản sau có Nghị định số 10/2002/NG/CP ngày 16/01/2002 chế độ tài áp dụng cho đơn vị nghiệp có thu Những vướng mắc đặt cho trung tâm GDNN – GDTX thành phố Lào Cai phải nhanh chóng tìm phương án để xử lý tình Xuất phát từ yếu tố nêu trên, qua tìm hiểu, nghiên cứu tài liệu thực tiễn q trình cơng tác Em tích cực tìm hiểu, nghiên cứu tài liệu mạnh dạn lựa chọn đề tài " Xử lý tình trạng sinh viên học nghề rút hồ sơ thơi học chuyển trường, làm" để làm tiểu luận tình lớp Bồi dưỡng QLNN chương trình Chuyên viên Đây vấn đề tồn số quan, đơn vị giáo dục dạy nghề địa phương Trong điều kiện thời gian, vốn kiến thức chuyên đề nghiên cứu hạn chế, mong nhận đóng góp ý kiến quý Thầy, Cơ để đề tài có ý nghĩa thực tiễn áp dụng rộng rãi hơn, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo CBCC đáp ứng công đổi đất nước, thực thắng lợi nhiệm vụ giáo dục trị giai đoạn Em xin trân trọng cảm ơn! Học viên: Huyền ** I MƠ TẢ TÌNH HUỐNG Đầu năm 2018, trung tâm GDNN – GDTX thành phố Lào Cai, sinh viên Chảo Thị Mây thuộc diện đặc biệt khó khăn, sinh viên năm cuối cao đẳng lớp quản trị Khách sạn Nhà hàng thuộc trường Cao đẳng du lịch Hải Phòng có đến trung tâm để xin rút hồ sơ Tuy nhiên, sau kiểm tra hồ sơ em nợ tiền học phí hai kỳ học Em xin rút hồ sơ để nghỉ học với lý lập gia đình Được cán trung tâm động viên bảo lưu kết quả, em khơng chịu đóng nốt số tiền học phí nợ làm ầm lên Nhà trường buộc phải mời phụ huynh lên làm việc Bất ngờ mẹ em cho em rút hồ sơ học khơng cần hồn thiện tiền học phí hai kỳ em khơng học nhiều, khơng tham gia đầy đủ chương trình đào tạo khơng cần phải đóng Chúng tơi giải thích cho mẹ sinh viên Mây nghe mục Điều Chương 2: quyền học sinh, sinh viên (HS, SV) quy chế công tác HSSV trường đào tạo “ thời gian đào tạo, HS, SV hưởng quyền lợi vật chất tinh thần theo chế độ, sách hành Nhà nước” nghĩa vụ HS, SV “Đóng học phí thời hạn theo quy định” Sinh viên Chảo Thị Mây hưởng đầy đủ chế độ sách nhà nước nên việc em muốn rút hồ sơ học bất mãn với nhà trường Mây vốn đóng học phí khơng thời hạn, việc thu bồi hồn học phí em cần thiết thời gian em đăng ký học dù không học đủ số tiết lại khơng có định thơi học có đủ điểm thi điểm kết thúc học phần nên phải bồi hoàn tiền đào tạo Nếu em đóng học phí hạn khơng xảy việc phải đóng dồn hai học kỳ Mặc dù nhắc nhở chế độ ưu đãi giáo dục đào tạo xét lần sở đào tạo mẹ em rút hồ sơ cho Nhà trường thể theo nguyện vọng phụ huynh sinh viên đánh công văn định học cho sinh viên Chảo Thị Mây Đến năm 2019, em Chảo Thị Mây bất ngờ mang hồ sơ quay trở lại đề nghị học tiếp theo em trước em vài tháng trường học nối tiếp để lấy Khi hỏi thủ tục nhập học lại sau rút hồ sơ em Mây lại chuyển hồ sơ trường khác khơng theo học phí nên quay lại trung tâm Chế độ sách cho diện thuộc vùng đặc biệt khó khăn em hưởng trước đó, nên khơng hưởng lại Lúc em trách cô không thông báo dù nhắc nhở từ trước cho trung tâm khơng minh bạch cơng tác thu phí làm đơn khiếu nại lên ban giám đốc trung tâm khiến cán trung tâm xúc Giám đốc trung tâm phải trực tiếp giải thích em rút hồ sơ thơi học khơng phải bảo lưu kết quả, việc chế độ sách trung tâm hồn tồn làm theo luật khơng phải làm khó sinh viên Nhà trường phải phổ biến lại cho em gia đình chế độ sách sinh viên hưởng em hiểu vấn đề rút đơn khiếu nại II PHÂN TÍCH TÌNH HUỐNG 2.1 Mục đích, mục tiêu xử lý tình a Mục tiêu xã hội hố giáo dục: Sự tham gia toàn xã hội vào phát triển nghịêp giáo dục, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh làm cho người, tổ chức để đóng góp để phát triển giáo dục hưởng thụ thành giáo dục ngày cao Thống nhận thức cấp, ngành, tổ chức Đảng, quyền, đồn thể, tổ chức kinh tế, xã hội, cá nhân, tập thể, cộng đồng vị trí, vai trò xã hội hoá giáo dục nghịêp phát triển đất nước, xác định rõ trách nhiệm việc thực nghĩa vụ học tập đóng góp sức người, sức để phát triển nghiệp giáo dục Tổ chức phối hợp quản lý tốt loại hình giáo dục quy, khơng quy, cơng lập, dân lập, nguồn tài từ Nhà nước, từ nhân dân để mở rộng, hợp lý quy mô, nâng cao chất lượng hiệu giáo dục, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội Xây dựng ban hành hệ thống đầy đủ, đồng văn pháp lý xã hội hoá giáo dục để hoat động nàyđược tiếnhành ổn định phát triển Đẩy mạnh việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm thực nhiệm vụ tổ chức máy, biên chế tài cho trường Đại học, Cao đẳng công lập Hội đồng trường có trách nhiệm tổ chức thực quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo quy định pháp luật Thực theo Nghị định số 10/NĐ-CP ngày 16 tháng năm 2003 Chính phủ chế độ tài áp dụng cho đơn vị nghiệp có thu Trung tâm GDNN - GDTX TP Lào Cai Bộ Giáo dục Đào tạo giao tiêu tuyển sinh dự toán ngân sách năm cho nhiệm vụ giao b Mục tiêu công khai minh bạch thủ tục hành liên quan rút hồ sơ: - Xác định rõ trách nhiệm việc thực nghĩa vụ trách nhiệm đóng góp sức để phát triển nghiệp giáo dục - Xác định rõ quyền lợi trách nhiệm người học học tập rèn luyện suốt thời gian học tập trường thực quy chế tuyển sinh, Quy chế học sinh sinh viên trường đào tạo - Quy định quản lý nghiêp vụ thu tài - Xác định trách nhiệm nhà trường thực công việc công khai quy chế tuyển sinh, quy định hành học tập thi, kiểm tra, cấp phát văn bằng, chứng chỉ… c Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên cán quản lý giáo dục: - Năng lực điều hành, giải công việc cán quản lý giáo dục - Phong cách thái độ viên chức nhà trường tiếp cơng dân xử lý tình 2.2 Phân tích tình a Ngun nhân : - Từ phía quan quản lý vĩ mơ: + Sự bất cập việc ban hành văn pháp quy liên quan đến công tác tuyển sinh Đại học, Cao đẳng Bởi với quy chế tuyển sinh Bộ Giáo dục Đào tạo năm 2003 khơng có trường thực khơng có sinh viên vừa học vừa âm thầm ôn thi để thi mà khơng biết có đỗ hay khơng làm đơn xin nghỉ học để thi Mặt khác có lẽ khơng có Hiệu trưởng lại ký giấy cho học sinh trường nghỉ học để thi trường khác + Công tác định hướng nghề nghiệp vào nhiều đơn vị đào tạo nghề khiến cho hệ trẻ có hiểu biêt sai lệch việc học làm có khác biệt lớn - Từ phía nhà trường: + Chưa làm tốt cơng tác phổ biến quy chế tuyển sinh, quy chế công tác học sinh, sinh viên… dẫn đến việc học sinh sinh viên vi phạm quy chế tuyển sinh, chưa phép Hiệu trưởng tự ý đăng ký vào trường Đại học, cao đẳng khác + Chưa công khai nguyên tắc phân ngành đào tạo để sinh viên theo dõi, giám sát, kiểm tra … + Chưa làm tốt cơng tác giám sát thu tiền học phí sinh viên dẫn đến tình trạng nợ tiền học phí qua nhiều kỳ học khiến việc truy thu gặp nhiều khó khăn Nhất với trường hợp bỏ học rời khỏi địa phương cư trú không lý do, không liên lạc gây nhiều tổn thất mặt kinh tế cho nhà trường + Chưa cơng khai quy trình xủ lý cho sinh viên học để chuyển trường, giảm bớt thủ tục không cần thiết - Từ phía người học: + Khơng nắm quy chế tuyển sinh Đại học, Cao đẳng quy, quy chế cơng tác học sinh, sinh viên, vi phạm quy chế tuyển sinh Đại học, Cao đẳng + Thiếu trung thực đưa lý xin thơi học, nội dung khiếu nại khơng hồn tồn việc xin học để làm nghĩa vụ quân với việc xin học để chuyển trường hai việc hồn tồn khác Chưa nói đến việc công dân lợi dụng Luật nghĩa vụ Quân để cầu lợi cho riêng + Chưa làm tròn trách nhiệm người học nhà trường, xã hội, gây khó khăn cho cơng tác quản lý đào tạo nhà trường việc phân ngành,… + Không xác định động học tập, chưa yên tâm học tập có tượng “ đứng núi trơng núi nọ” gây lãng phí cho gia đình, nhà trường xã hội b Hậu quả: - Chúng ta làm chưa tốt cơng tác xã hội hố giáo dục, mục tiêu lớn Đảng Nhà nước ta giai đoạn 2001 – 2010 nhằm làm cho người chia sẻ khó khăn Để xảy khiếu nại người học nhà trường hậu vơ nguy hại vì: - Gây ảnh hưởng đến tâm lý em sinh viên theo học nhà trường - Bản thân lãnh đạo cán nhà trường nhiều thời gian cơng sức để minh, giải trình xử lý vụ việc nêu - Gây tốn thời gian tiền bạc cho hai bên mà ngun nhân khơng phải sinh viên phải nộp bồi hồn kinh phí mà chưa hiểu chưa hiểu luật III XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU XỬ LÝ TÌNH HUỐNG Việc xảy khiếu nại người học với nhà trường, nguyên nhân cán xử lý trực tiếp tình Trung tâm GDNN - GDTX TP Lào Cai chưa tạo đồng thuận, chưa có tiếng nói chung nhà trường với người học Nếu cán xử lý làm tốt cơng tác giải thích khun giải quy chế cơng tác học sinh, sinh viên khơng có chuyện sinh viên khiếu nại Trung tâm GDNN - GDTX TP Lào Cai chưa có quy định mức bồi hồn kinh phí đào tạo thơi học để chuyển trường ngày từ đầu khố học, chưa cơng khai cho học sinh, sinh viên biết để họ gia đình lựa chọn nhập học mn ếu thơi học để chuyển trường phải bồi thường mức kinh phí đào tạo có chấp nhận hay khơng? tượng sinh viên học để chuyển trường diễn nhiều năm không chủ động đưa hướng giải từ đầu? Khi chấp nhận cho sinh viên thơi học để chuyển trường phải thống cách giải Do đó, Trung tâm GDNN - GDTX TP Lào Cai cần xây dựng quy chế cho học sinh sinh viên học để chuyển trường cách hợp lý, khoa học, tránh gây hiểu lầm, sai phạm gây phiền hà cho người học IV XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ TÌNH HUỐNG Trung tâm GDNN - GDTX TP Lào Cai xử lý, giải đơn thư khiếu nại tích cực khẩn trương văn pháp quy, khơng để tình trạng khiếu nại kéo dài Song nói cơng tác cơng khai thực quy chế, Quy chế tuyển sinh, Quy chế học sinh sinh viên, công khai khoản thu từ người học làm chưa tốt, chưa tạo nắm rõ từ phía người học Do phải làm cho người học thấy quyền lợi nghĩa vụ thân nhà 10 trường xã hội thông thường người học thấy quyền lợi họ quên nghĩa vụ Việc học để chuyển trường học sinh, sinh viên gây khơng khó khăn cho nhà trường Nó làm biến động cấu ngành nghề, trình phân lớp phân ngành, bố trí kế hoạch giảng dạy thực tập… hội học cho sinh viên đồng nghĩa với việc làm hội cho sinh viên khác tổng tiêu hàng năm không đổi nhu cầu học Đại học Cao đẳng lớn, nhiều thí sinh xếp hàng chờ đến lượt Như nói phần mơ tả tình huống, chi phí năm cho sinh viên đại học, cao đẳng tốn từ đến triệu đồng, chưa kể chi phí khứ khác để có chỗ học, lãng phí tiền bạc chưa lớn, lãng phí thời gian vơ đáng tiếc Nếu xét tổng thể toàn xã hội năm Nhà nước ta tốn tiền cho việc đào tạo kèm theo sinh viên có động học để gửi chỗ, ngồi tập trung ôn thi đại học năm chất lượng học sinh viên Sinh viên học để chuyển trường diễn nhiều trường với nhiều cách giải khác nói trường khác theo kiểu Quyền “ người nắm đằng chuôi” xin trích đoạn đăng báo Giáo dục thời đại số 120 năm 2005 tác giả Trịnh Vĩnh Hà thay cho lời nhận xét: Trường Cao đẳng Mẫu giáo Trung ương năm thông báo công khai với toàn thể sinh viên: Những trường hợp xin rút hồ sơ để nghỉ học hết năm thứ phải nộp triệu đồng bồi thường kinh phí đào tạo mà sinh viên hưởng, học hết năm thứ hai phải nộp triệu đồng Thông báo làm số sinh viên có hồn cảnh khó khăn trùn bước, có sinh viên chấp nhận nộp tiền để rút hồ sơ, tốt nghiệp PTTH để nộp vào trường vừa thi đỗ Mức tiền chưa phải đủ bù vào khoản chi phí cho sinh viên học năm thứ 2, thứ trường thực chủ trương miễn học phí, dù Nhà nước hỗ trợ phần Theo Ban giám hiệu 11 trường này, việc phải hoàn trả tiền theo mức trên, trước rút hồ sơ áp dụng với tất trường hợp, khơng có trường hợp linh động Tương tự có trường Cao đẳng sư phạm sau phát sinh viên bỏ học hàng loạt để học trường Đại học khác, Ban giám hiệu nhà trường gửi công văn cho trường Đại học có sinh viên trường thi vào đề nghị trường không đựơc nhận sinh viên Đồng thời định đuổi học trường hợp vi phạm quy chế Có trường hợp phản ứng dội, có trường hợp phải giải cho sinh viên theo kiểu “Trời không chịu đất đất phải chịu trời” Một số trường tuyển sinh tuyển dư so với tiêu khoảng 15% để sau năm rơi rớt, số lại đạt tiêu đào tạo Việc sinh viên học trường lại tự ý thi tuyển vào trường khác, bỏ học, chuyển trường vi phạm quy chế tuyển sinh Tuy nhiên giải pháp ngăn chặn việc sinh viên chuyển trường chưa có hệ thống trường mà tuỳ trường trường làm, kể trường Sư phạm nơi thực chế độ miễn học phí 100% cho sinh viên Đây điều nhà quản lý Giáo dục cần phải quan tâm để có hướng dẫn cụ thể cho trường việc xử lý trường hợp vi phạm quy chế tuyển sinh V ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ Các cấp quản lý vĩ mô: Cần phải có văn quy phạm pháp luật để điều chỉnh tình trạng sinh viên thơi học để chuyển trường nêu Học sinh, sinh viên học để chuyển trường diễn từ nhiều năm tiếp tục diễn năm sau này, biết thời điểm chưa có văn thống để thực chung cho trường việc xử lý học sinh, sinh viên 12 học để chuyển trường mà tuỳ thuộc vào cách vận dụng, xử lý, giải trường tình trạng khiếu kiện xảy Một kẽ hở quy chế công tác học sinh, sinh viên mà nhà quản lý vĩ mô cần quan tâm, học sinh, sinh viên dang học lặng lẽ thi Đại học (khoảng tháng tháng hàng năm) thi xong biết chác chắn đỗ đồng nghĩa với việc sinh viên tự động bỏ học, bỏ học đương nhiên nhà trường cho thơi học trả địa phương , mà bị buộc học khơng phải bồi thường kinh phí đào tạo, viện lý để xin bảo lưu kết học tập thực chất để chuyển trường, để trốn việc bồi thường kinh phí đào tạo cho nhà trường Xây dựng chiến lược, định hướng phân luồng cho đào tạo nhân lực cho nghiệp công nghiệp hoá, đại hoá đất nước Cân đối tỷ lệ đào tạo cho bậc học để tránh thừa đẳng, sách tuyển dụng lao động, tiền lương phải đủ mạnh để thu hút lao động có tay nghề cao, giảm áp lực thi vào Đại học, Cao đẳng Các sở đào tạo: Đẩy mạnh xã hội hoá giáo dục xây dựng xã hội học tập, khai thác tiềm năng, huy động nguồn lực, thúc đẩy nghiệp phát triển giáo dục Khẩn trương triển khai thực Nghị số 05/2005/NQ-CP, ngày 18 tháng năm 2005 Chính phủ đẩy mạnh xã hội hoá hoạt động giáo dục Quyết định số 112/2005/QĐ-TTG ngày 18 tháng năm 2005 Thủ tướng Chính phủ việc phê duyệt Đề án xây dựng xã hội học tập Đẩy mạnh cơng tác tun truyền chủ trương, sách phát triển giáo dục Đảng Nhà nước, góp phần xây dựng thống đồng thuận xã hội 13 nghiệp đổi giáo dục cơng tác xã hội hố giáo dục, xây dựng xã hội học tập Cần khẩn trương xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực từ năm học Đề án quy hoạch phát triển xã hội hoá giáo dục đào tạo giai đoạn 2005 – 2010 ban hành kèm theo định 20/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 24 tháng năm 2005 Bộ giáo dục Đào tạo Trong chưa có văn quy phạm pháp luật để điều chỉnh tượng sinh viên học để chuyển trường, trường,các sở đào tạo cần làm tốt công tác công khai khoản thu, chi từ đầu năm học khoản thu trường vận dụng giao quyền tự chủ tài gắn với nhiệm vụ trị, đặc biệt khoản thu, chi sinh viên học chuyển trường Xác định rõ quyền lợi nghĩa vụ người học, hai mặt vấn đề, đồng thời xây dựng nếp sống kỷ cương, tình thương trách nhiệm học sinh, sinh viên Phải khẳng định việc thu tiền bồi hồn phần kinh phí đào tạo sinh viên học để chuyển trường cần thiết trường Một mặt nhằm thu hồi phần kinh phí đầu tư đào tạo cho sinh viên sang đầu tư đào tạo cho sinh viên khác phải tuyển nhiều tiêu để bù vào số hao hụt Mặt khác phải có biện pháp kinh cứng rắn để đảm bảo kỷ cương nhà trường, khơng để tình trạng sinh viên tuỳ tiện vi phạm quy chế mà không bị xử lý Trong trình xử lý thu hồi tiền bồi hồn kinh phí cần phải mềm dẻo linh hoạt sinh viên nghèo, tạo đồng thụân nhà trường với người học Các tổ chức Phòng cơng tác học sinh sinh viên, Đồn niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội sinh viên, …các quan chức cần tăng cường phổ biến chế độ sách, định hướng nghề nghiệp, phân luồng lao động cho hệ trẻ tạo nên sư gắn bó u trường, u nghề học 14 KẾT LUẬN Cơng đổi tồn diện giáo dục diễn sâu rộng, cần đến đội ngũ cán cơng chức có trình độ, lực, kiến thức, tư tư tưởng vững vàng Theo cơng tác đào tạo bồi dưỡng kỹ cho người công chức công việc trọng, quan tâm hàng đầu Cần nghiêm chỉnh nhìn nhận mặt yếu khuyết điểm gây cản trở cho trình thực nhiệm vụ đề phương hướng thực 15 cụ thể tiếp tục với công việc làm tốt, chỉnh sửa hạn chế, thiếu sót Nâng cao lực chun mơn nghiệp vụ cán công chức điều kiện quan trọng để thực thành cơng chương trình đào tạo cơng chức Nhà nước thúc đẩy trình hội nhập kinh tế tỉnh Lào Cai Trong vai trò việc hồn thiện hệ thống thể chế sách quan trọng, với ngành giáo dục biến động, thay đổi qua năm yêu cầu cán công chức cần nắm rõ để triển khai thực đồng thời phổ biến cho người dân Một hệ thống sách đắn, đồng bộ, hoàn chỉnh, đầy đủ rõ ràng tạo chế quản lý khoa học thông thống động lực mạnh mẽ để phát triển cơng tác đào tạo cán công chức không giáo dục mà với đơn vị, quan hành Nhà nước khác 16 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình Quản lý hành Nhà nước phần 1, 2, Quy chế tuyển sinh hàng năm (từ năm 2005) Bộ giáo dục Đào tạo Quy chế Công tác học sinh, sinh viên Bộ giáo dục Đào tạo Luật giáo dục Pháp lệnh cán công chức, Bộ nội vụ Nhà xuất Chính trị Quốc gia Những điều cần biết tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2019 17 ... đội ngũ giáo viên cán quản lý giáo dục: - Năng lực điều hành, giải công việc cán quản lý giáo dục - Phong cách thái độ viên chức nhà trường tiếp cơng dân xử lý tình 2.2 Phân tích tình a Ngun nhân... làm khó sinh viên Nhà trường phải phổ biến lại cho em gia đình chế độ sách sinh viên hưởng em hiểu vấn đề rút đơn khiếu nại II PHÂN TÍCH TÌNH HUỐNG 2.1 Mục đích, mục tiêu xử lý tình a Mục tiêu... phải sinh viên phải nộp bồi hồn kinh phí mà chưa hiểu chưa hiểu luật III XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU XỬ LÝ TÌNH HUỐNG Việc xảy khiếu nại người học với nhà trường, nguyên nhân cán xử lý trực tiếp tình Trung
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận tình huống chuyên viên quản lý nhà nước về giáo dục, Tiểu luận tình huống chuyên viên quản lý nhà nước về giáo dục, II. PHÂN TÍCH TÌNH HUỐNG, V. ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ

Từ khóa liên quan