KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CÁ NHÂN TRẺ KHUYẾT TẬT VÀ HÒA NHẬP MỚI 2019

21 310 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/09/2019, 12:56

Kế hoạch giáo dục cá nhân trẻ khuyết tật và hòa nhập mới nhất 2019Kế hoạch giáo dục cá nhân trẻ khuyết tật và hòa nhập mới nhất 2019Kế hoạch giáo dục cá nhân trẻ khuyết tật và hòa nhập mới nhất 2019Kế hoạch giáo dục cá nhân trẻ khuyết tật và hòa nhập mới nhất 2019Kế hoạch giáo dục cá nhân trẻ khuyết tật và hòa nhập mới nhất 2019Kế hoạch giáo dục cá nhân trẻ khuyết tật và hòa nhập mới nhất 2019 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TAO LONG AN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN ĐỨC HÒA TRƯỜNG TIỂU HỌC CHÂU VĂN LIÊM KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CÁ NHÂN (cấp phổ thơng) ảnh học sinh kích thước 6x9 cm Họ tên học sinh Nam  Nữ  Ngày, tháng, năm sinh: / / dân tộc: Dạng khó khăn: Nghe  Nhìn  Tự kỷ  Khó khăn đọc  Trí tuệ  Khó khăn Viết  Ngơn ngữ  Vận động  Khó khăn Tốn  Khác (ghi rõ):………………………………………………………………………………………… …… 1 I NHỮNG THÔNG TIN CHUNG CỦA HỌC SINH Họ tên học sinh: Nam  Ngày tháng năm sinh: / / Nữ  dân tộc: Học lớp: Trường: Học sinh có học mẫu giáo: có , trường: Không , lý do: Hồ sơ y tế/tâm lý: có  gồm: Không  lý do: Trẻ có Giấy xác định khuyết tật: Có  Khơng  Khơng , lý do: Họ tên bố: Nghề nghiệp: Họ tên mẹ: Nghề nghiệp: Địa gia đình: Địa liên lạc: Điện thoại: Email: Người thường xun chăm sóc học sinh: Ơng  Bà  Bố  Mẹ  Anh  Chị  Khác: Người tham gia chăm sóc giáo dục học sinh: Ơng  Bà  Bố  Mẹ  Anh  Chị  Khác: Đặc điểm kinh tế gia đình: Khá  Trung bình  Cận nghèo  Nghèo  Đặc điểm phát triển học sinh: II NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CHÍNH CỦA HỌC SINH Thơng tin lấy từ: Ơng  Bạn bè  Bà  Bố  Mẹ  Anh  Chị  Quan sát  Công cụ đánh giá/ trắc nghiệm , tên công cụ đánh giá: Điểm mạnh học sinh: - Nhận thức - Ngôn ngữ - giao tiếp - Tình cảm kỹ xã hội - Kỹ tự phục vụ - Thể chất – Vận động - Nghệ thuật (Thủ công, Kĩ thuật, Hát nhạc, Vẽ ) Hạn chế học sinh: - Nhận thức - Ngôn ngữ - giao tiếp - Tình cảm kỹ xã hội - Kỹ tự phục vụ - Thể chất – Vận động - Nghệ thuật (Thủ công, Kĩ thuật, Hát nhạc, Vẽ ) III MỤC TIÊU GIÁO DỤC NĂM HỌC 201 - 201 Kiến thức, kỹ môn học/ lĩnh vực giáo dục 1.1 Tiếng Việt: 1.2 Ngoại ngữ: 1.3 Đạo đức: 1.4 Tự nhiên Xã hội/ Lịch sử: 1.5 Địa lý: 1.6 Khoa học: 1.7 Toán: 1.8 Vật lý: 1.9 Hóa học: 1.10 Sinh học: 1.11 Tin học: 1.12 Mỹ thuật: 1.13 Thể dục: Kỹ xã hội 2.1 Kĩ giao tiếp: 2.2 Kĩ tự phục vụ: 2.3 Kỹ hòa nhập xã hội: Kỹ đặc thù: IV MỤC TIÊU HỌC KỲ I NĂM HỌC 201 - 201 Kiến thức, kỹ môn học/ lĩnh vực giáo dục 1.1 Tiếng Việt: 1.2 Ngoại ngữ: 1.3 Đạo đức: 1.4 Tự nhiên Xã hội/ Lịch sử: 1.5 Địa lý: 1.6 Khoa học: 1.7 Toán: 1.8 Vật lý: 1.9 Hóa học: 1.10 Sinh học: 1.11 Tin học: 1.12 Mỹ thuật: 1.13 Thể dục: Kỹ xã hội 2.1 Kĩ giao tiếp: 2.2 Kĩ tự phục vụ: 2.3 Kỹ hòa nhập xã hội: Kỹ đặc thù: V KẾ HOẠCH GIÁO DỤC Từ ngày ./ / đến ngày ./ / (Chỉ lập kế hoạch cho môn học, hoạt động giáo dục học sinh khơng theo chương trình bạn khối lớp) Đánh giá kết quả: - đạt; - đạt với hỗ trợ; - chưa đạt Mục tiêu Biện pháp phương tiện Người thực Kết Ghi Môn học/ hoạt động giáo dục: 1.1 Tiếng Việt: 1.2 Ngoại ngữ: 1.3 Đạo đức: 1.4 Tự nhiên Xã hội: 1.5 Địa lý: 1.6 Khoa học: 1.7 Toán: 1.8 Tin học: 1.9 Vật lý: 1.10 Hóa học: 1.11 Sinh học: 1.12 Mỹ thuật: 1.13 Thể dục: Kỹ xã hội: 2.1 Giao tiếp: 2.2 Tự phục vụ: 2.3 Hòa nhập xã hội: Kỹ đặc thù: ., ngày tháng năm 20 Hiệu trưởng (ký tên, đóng dấu) Giáo viên Giáo viên môn học Cha mẹ / người đại diện VI NHẬN XÉT CHUNG VỀ SỰ TIẾN BỘ CỦA HỌC SINH VÀ ĐIỀU CHỈNH Những tiến học sinh: 1.1 Môn học 1.2 Kỹ xã hội 1.3 Kỹ đặc thù Những vấn đề cần điều chỉnh, bổ sung phương hướng thực hiện: 2.1 Về nội dung: 2.2 Về biện pháp, phương pháp phương tiện thực hiện: 2.3 Về hình thức tổ chức: VII KẾ HOẠCH GIÁO DỤC Từ ngày ./ / đến ngày ./ / (Chỉ lập kế hoạch cho môn học, hoạt động giáo dục học sinh khơng theo chương trình bạn khối lớp) Đánh giá kết quả: - đạt; - đạt với hỗ trợ; - chưa đạt Mục tiêu Biện pháp phương tiện Người thực Kết Ghi Môn học/ hoạt động giáo dục: 1.1 Tiếng Việt: 1.2 Ngoại ngữ: 1.3 Đạo đức: 1.4 Tự nhiên Xã hội: 1.5 Địa lý: 1.6 Khoa học: 1.7 Toán: 1.8 Tin học: 1.9 Vật lý: 1.10 Hóa học: 1.11 Sinh học: 1.12 Mỹ thuật: 1.13 Thể dục: Kỹ xã hội: 2.1 Giao tiếp: 2.2 Tự phục vụ: 2.3 Hòa nhập xã hội: Kỹ đặc thù: ., ngày tháng năm 20 Hiệu trưởng (ký tên, đóng dấu) Giáo viên Giáo viên môn học Cha mẹ / người đại diện VIII NHẬN XÉT CHUNG VỀ SỰ TIẾN BỘ CỦA HỌC SINH HỌC KỲ I Những tiến học sinh: 1.1 Môn học hoạt động giáo dục 1.2 Kỹ xã hội 1.3 Kỹ đặc thù Những vấn đề cần điều chỉnh, bổ sung phương hướng thực học kỳ I: 2.1 Về nội dung: 2.2 Về biện pháp, phương pháp phương tiện thực hiện: 11 2.3 Về hình thức tổ chức: IX MỤC TIÊU HỌC KỲ II NĂM HỌC 201 - 201 Kiến thức, kỹ môn học/ lĩnh vực giáo dục 1.1 Tiếng Việt: 1.2 Ngoại ngữ: 1.3 Đạo đức: 1.4 Tự nhiên Xã hội/ Lịch sử: 1.5 Địa lý: 1.6 Khoa học: 1.7 Toán: 12 1.8 Vật lý: 1.9 Hóa học: 1.10 Sinh học: 1.11 Tin học: 1.12 Mỹ thuật: 1.13 Thể dục: Kỹ xã hội 2.1 Kĩ giao tiếp: 2.2 Kĩ tự phục vụ: 2.3 Kỹ hòa nhập xã hội: Kỹ đặc thù: X KẾ HOẠCH GIÁO DỤC Từ ngày ./ / đến ngày ./ / (Chỉ lập kế hoạch cho môn học, hoạt động giáo dục học sinh khơng theo chương trình bạn khối lớp) Đánh giá kết quả: - đạt; - đạt với hỗ trợ; - chưa đạt Mục tiêu Biện pháp phương tiện Người thực Kết Ghi Môn học/ hoạt động giáo dục: 1.1 Tiếng Việt: 1.2 Ngoại ngữ: 1.3 Đạo đức: 1.4 Tự nhiên Xã hội: 1.5 Địa lý: 1.6 Khoa học: 1.7 Toán: 1.8 Tin học: 13 1.9 Vật lý: 1.10 Hóa học: 1.11 Sinh học: 1.12 Mỹ thuật: 1.13 Thể dục: Kỹ xã hội: 2.1 Giao tiếp: 2.2 Tự phục vụ: 2.3 Hòa nhập xã hội: Kỹ đặc thù: ., ngày tháng năm 20 Hiệu trưởng (ký tên, đóng dấu) Giáo viên Giáo viên môn học Cha mẹ / người đại diện XI NHẬN XÉT CHUNG VỀ SỰ TIẾN BỘ CỦA HỌC SINH Những tiến học sinh: 1.1 Môn học hoạt động giáo dục 1.2 Kỹ xã hội 1.3 Kỹ đặc thù Những vấn đề cần điều chỉnh, bổ sung phương hướng thực hiện: 2.1 Về nội dung: 2.2 Về biện pháp, phương pháp phương tiện thực hiện: 2.3 Về hình thức tổ chức: 15 XII KẾ HOẠCH GIÁO DỤC Từ ngày ./ / đến ngày ./ / Đánh giá kết quả: - đạt; - đạt với hỗ trợ; - chưa đạt Mục tiêu Biện pháp phương tiện Người thực Kết Ghi Môn học/ hoạt động giáo dục: 1.1 Tiếng Việt: 1.2 Ngoại ngữ: 1.3 Đạo đức: 1.4 Tự nhiên Xã hội: 1.5 Địa lý: 1.6 Khoa học: 1.7 Toán: 1.8 Tin học: 16 1.9 Vật lý: 1.10 Hóa học: 1.11 Sinh học: 1.12 Mỹ thuật: 1.13 Thể dục: Kỹ xã hội: 2.1 Giao tiếp: 2.2 Tự phục vụ: 2.3 Hòa nhập xã hội: Kỹ đặc thù: ., ngày tháng năm 20 Hiệu trưởng (ký tên, đóng dấu) Giáo viên Cha mẹ / người đại diện XIII NHẬN XÉT VỀ SỰ TIẾN BỘ CỦA HỌC SINH NĂM HỌC 20 - 20 Những tiến học sinh: 1.1 Môn học hoạt động giáo dục 1.2 Kỹ xã hội 1.3 Kỹ đặc thù Những vấn đề cần điều chỉnh, bổ sung phương hướng thực hiện: 2.1 Về nội dung: 2.2 Về biện pháp, phương pháp phương tiện thực hiện: 2.3 Về hình thức tổ chức: 18 XIV KẾ HOẠCH CHUYỂN TIẾP HỌC SINH NĂM HỌC 20 - 20 19 ... V KẾ HOẠCH GIÁO DỤC Từ ngày ./ / đến ngày ./ / (Chỉ lập kế hoạch cho môn học, hoạt động giáo dục học sinh không theo chương trình bạn khối lớp) Đánh giá kết quả: - đạt;... VII KẾ HOẠCH GIÁO DỤC Từ ngày ./ / đến ngày ./ / (Chỉ lập kế hoạch cho môn học, hoạt động giáo dục học sinh không theo chương trình bạn khối lớp) Đánh giá kết quả: - đạt;... X KẾ HOẠCH GIÁO DỤC Từ ngày ./ / đến ngày ./ / (Chỉ lập kế hoạch cho môn học, hoạt động giáo dục học sinh không theo chương trình bạn khối lớp) Đánh giá kết quả: - đạt;
- Xem thêm -

Xem thêm: KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CÁ NHÂN TRẺ KHUYẾT TẬT VÀ HÒA NHẬP MỚI 2019, KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CÁ NHÂN TRẺ KHUYẾT TẬT VÀ HÒA NHẬP MỚI 2019, VI. NHẬN XÉT CHUNG VỀ SỰ TIẾN BỘ CỦA HỌC SINH VÀ ĐIỀU CHỈNH, VIII. NHẬN XÉT CHUNG VỀ SỰ TIẾN BỘ CỦA HỌC SINH HỌC KỲ I, XI. NHẬN XÉT CHUNG VỀ SỰ TIẾN BỘ CỦA HỌC SINH

Từ khóa liên quan