Chuyen ke cho be dear zoo than gui so thu

13 55 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/09/2019, 12:40

Chuyện kể về cậu bé và các con vật cậu bé nhận được từ sở thú, thích hợp cho bé dưới 3 tuổi. Thông qua câu chuyện, mẹ có thể giới thiệu từng con vật, cũng như tính cách của nó. Vì thế, chuyện sẽ khiến bé rất bất ngờ và hứng thú với từng con vật được gửi đến. Chuyện kể cho bé: Win&Hana copyright I wrote to the zoo to send me a pet They sent me an… Tớ viết thư xin Sở thú thú cưng Họ liền gửi đến một… Win&Hana copyright He was too big! I sent him back Cậu to! Tớ gửi trả cậu lại Win&Hana copyright So they sent me a… Nên họ gửi tới … He was too tall! I sent him back Cậu cao! Tớ liền gửi trả sở thú Win&Hana copyright So they sent me a… Nên họ lại gửi tới Win&Hana copyright He was too fierce! I sent him back Cậu ta dữ! Tớ liền gửi trả lại Win&Hana copyright So they sent me a… Lần sở thú lại gửi Win&Hana copyright He was too grumpy! I sent him back Cậu ta cau có! Tớ gửi trả lại Win&Hana copyright So they sent me a… Sau sở thú gửi đến Win&Hana copyright He was too scary! I sent him back Cậu đáng sợ! Tớ gửi trả cậu Win&Hana copyright So they sent me a… Lần sở thú lại gửi He was too naughty! I sent him back Cậu tinh nghịch! Tớ gửi trả lại cậu Win&Hana copyright So they sent me a… Lần sở thú gửi đến He was too jumpy! I sent him back Cậu hiếu động! Tớ gửi trả lại cậu Win&Hana copyright So they thought very hard and send me a… Sở thú suy nghĩ lâu gửi đến He was perfect! I keep him Cậu thật hoàn hảo! Tớ giữ cậu lại Win&Hana copyright ... gửi trả cậu lại Win&Hana copyright So they sent me a… Nên họ gửi tới … He was too tall! I sent him back Cậu cao! Tớ liền gửi trả sở thú Win&Hana copyright So they sent me a… Nên họ lại gửi tới... lại Win&Hana copyright So they sent me a… Lần sở thú lại gửi Win&Hana copyright He was too grumpy! I sent him back Cậu ta cau có! Tớ gửi trả lại ln Win&Hana copyright So they sent me a… Sau sở... gửi trả cậu Win&Hana copyright So they sent me a… Lần sở thú lại gửi He was too naughty! I sent him back Cậu tinh nghịch! Tớ gửi trả lại cậu Win&Hana copyright So they sent me a… Lần sở thú gửi
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuyen ke cho be dear zoo than gui so thu, Chuyen ke cho be dear zoo than gui so thu