Đối chiếu nhóm động từ chuyển động đa hướng anh việt tt

27 75 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/09/2019, 12:40

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC Xà HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC Xà HỘI N U ỄN T THANH HUYỀN ĐỐI C IẾU N ÓM ĐỘN TỪ C U ỂN ĐỘN ĐA ƢỚN AN - VIỆT Ngành: Ng n ngữ h Mã số : 9222 024 so sánh đối chiếu TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ N ƠN NGỮ HỌC HÀ NỘI - 2019 Cơng trình hoàn thành tại: HỌC VIỆN KHOA HỌC Xà HỘI Ngƣời hƣớng dẫn khoa h c: PGS.TS Nguyễn Đăng Sửu PGS.TS Phạm Tất Thắng Phản biện 1: GS.TS Nguyễn Quang Phản biện 2: P S.TS Vũ Kim Bảng Phản biện 3: PGS.TS Hồ Ng c Trung Luận án bảo vệ Hội đồng chấm luận án cấp Học viện, họp Học viện Khoa học xã hội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội Vào hồi ngày tháng năm 201 Có thể tìm hiểu luận án tại: - Thư viện Quốc gia Việt Nam - Thư viện Học viện Khoa học xã hội DAN MỤC CÁC CƠN TRÌN N IÊN CỨU CĨ NỘI DUN LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN Nguyễn Thị Thanh Huyền (2018), “ Một số đặc điểm ngữ nghĩa động từ run tiếng Anh chạy tiếng Việt”, Tạp chí Ngơn ngữ & Đời sống”, số 10, tr 50- 55 Nguyễn Thị Thanh Huyền (2018), “Ngữ nghĩa động từ chuyển động đa hướng tiếng Anh tiếng Việt”, Tạp chí Nhân lực Khoa học xã hội, số 10, tr 76-83 Nguyễn Thị Thanh Huyền (2018), “Khảo sát hướng số động từ chuyển động tiếng Việt góc nhìn ngơn ngữ học tri nhận” , Tạp chí Giáo dục Xã hội” Số Đặc biệt kỳ 2- tháng 4/2018; tr 131 - 133 Nguyễn Thị Thanh Huyền (2019), “Hoạt động động từ chuyển động đa hướng “run” thành ngữ tiếng Anh”, Tạp chí Từ điển học & Bách khoa thư, số 4(60), tr 76-80 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài 1.1 Đối chiếu đặc điểm ngữ pháp ngữ nghĩa từ loại động từ nói chung, nhóm động từ nói riêng, ngơn ngữ thuộc loại hình khác hướng nghiên cứu thu hút quan tâm nhiều nhà nghiên cứu giới Việt Nam 1.2 Động từ chuyển động đa hướng (ĐTCĐĐH) ngơn ngữ có đặc điểm ngữ nghĩa ngữ pháp riêng biệt, nên tạo thành phạm trù riêng nội động từ, nhà ngôn ngữ học nghiên cứu từ lâu Trong tiếng Việt, động từ lại chưa nghiên cứu cách toàn diện có hệ thống Vì vậy, việc nghiên cứu đối chiếu ĐTCĐĐH tiếng Anh tiếng Việt cần thiết 1.3 Nghiên cứu đối chiếu nhóm động từ cụ thể hai ngơn ngữ thuộc loại hình khác tiếng Anh tiếng Việt, ý nghĩa lí luận rõ tương đồng, khác biệt đặc điểm ngữ pháp, đặc trưng ngữ nghĩa động từ hai ngôn ngữ, kết nghiên cứu có giá trị thực tiễn góp phần nâng cao chất lượng việc giảng dạy tiếng Anh, tiếng Việt ngoại ngữ, công tác biên dịch, biên soạn giáo trình biên soạn từ điển đối chiếu Từ lí nêu trên, chúng tơi lựa chọn đề tài "Đối chiếu nhóm động từ chuyển động đa hướng Anh - Việt" cho luận án Mụ đí h nhiệm vụ nghiên cứu 2.1 Mục đích nghiên cứu Xác định rõ điểm giống khác phương diện ngữ pháp ngữ nghĩa ĐTCĐĐH hai ngôn ngữ, tác động, ảnh hưởng loại hình ngơn ngữ Đồng thời, bước đầu nêu lên đặc điểm động từ phương diện ngữ pháp, ngữ nghĩa thông qua hoạt động hành chức chúng thành ngữ số tác phẩm văn học hai ngôn ngữ 2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu - Tổng quan tình hình nghiên cứu động từ chuyển động nước; xác định sở lý luận cho luận án; - Miêu tả phân tích đặc điểm ngữ pháp, đặc điểm ngữ nghĩa, đặc điểm hoạt động ĐTCĐĐH tiếng Anh tiếng Việt; - Đối chiếu để tìm điểm giống khác đặc điểm ngữ pháp, nghĩa hoạt động nhóm ĐTCĐĐH tiếng Anh tiếng Việt thành ngữ số tác phẩm văn học Đối tƣợng, phạm vi ngữ liệu nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu luận án ĐTCĐĐH tiếng Anh tiếng Việt 3.2 Phạm vi nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu luận án đặc điểm ngữ pháp, ngữ nghĩa hoạt động 10 ĐTCĐĐH tiếng Anh (run, go, walk, jump, creep, climb, step, dive, swim, fly) 10 động từ tiếng Việt (chạy, đi, nhảy, bò, trèo, leo, bước, lặn, bơi, bay) 3.3 Ngữ liệu nghiên cứu Ngữ liệu nghiên cứu ĐTCĐĐH giải thích Từ điển tiếng Anh: Advanced Learner’s Dictionary , Nxb ĐH Oxford, tb 2015 Từ điển tiếng Việt (Hoàng Phê chủ biên) Nxb Từ điển Bách Khoa, tb 2012 Ngoài luận án khảo sát hoạt động động từ tác phẩm văn học thành ngữ tiếng Anh tiếng Việt Phƣơng pháp nghiên cứu Luận án sử dụng số phương pháp nghiên cứu như: phương pháp miêu tả; phương pháp phân tích thành tố nghĩa; phương pháp so sánh, đối chiếu thủ pháp thống kê, phân loại Đóng góp luận án Kết nghiên cứu luận án góp phần vào việc nghiên cứu lí thuyết ngôn ngữ học đối chiếu vào đối chiếu ĐTCĐĐH tiếng Anh tiếng Việt, rõ tương đồng khác biệt ngữ pháp, ngữ nghĩa hoạt động chúng tác động, ảnh hưởng ngơn ngữ thuộc loại hình khác Kết nghiên cứu có giá trị thực tiễn việc giảng dạy tiếng Anh, tiếng Việt, công tác biên dịch biên soạn từ điển đối chiếu Ý nghĩa lí luận thự tiễn luận án 6.1 Ý nghĩa lí luận -Phần đóng góp thêm sở lý luận việc nghiên cứu động từ chuyển động tiếng Anh tiếng Việt, tương đồng khác biệt ngữ nghĩa khả tạo tổ hợp 10 ĐTCĐĐH tiêu biểu tiếng Anh 10 ĐTCĐĐH tiêu biểu tiếng Việt Từ đó, cho thấy số đặc trưng văn hóa tư thể qua việc phân tích luận giải phát triển nghĩa nhóm động từ hai ngôn ngữ Anh Việt 6.2 Ý nghĩa thực tiễn Kết nghiên cứu áp dụng giảng dạy, học tập, nghiên cứu tiếng Anh, công tác biên soạn từ điển công tác dịch thuật Anh - Việt Việt - Anh Bố cục luận án Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Tài liệu tham khảo Phụ lục, luận án gồm chương: Chương Tổng quan tình hình nghiên cứu sở lý luận Chương Đặc điểm ngữ pháp ngữ nghĩa động từ chuyển động đa hướng tiếng Anh tiếng Việt Chương Hoạt động động từ chuyển động đa hướng tiếng Anh tiếng Việt Chƣơng TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÍ LUẬN 1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu 1.1.1 Tình hình nghiên cứu động từ động từ chuyển động giới Lịch sử nghiên cứu động từ động từ chuyển động giới bắt đầu trọng vào năm 70 kỷ 20 nghiên cứu theo hướng khác Các học giả nghiên cứu theo hướng cấu trúc tiêu biểu như: Ju.X Xtepanov (1977), Frawley (1992), Levin & Rappaport Hovav (1992), Delahunty (1994), Van Valin (1997), R M W Dixon (2005) Miller & Johnson-Laird (1987), Kudrnáčová (2005,2008), Talmy (1985, 1991, 2000) Slobin (2004) tác giả nghiên cứu sâu động từ chuyển động theo hướng tri nhận 1.1.2 Tình hình nghiên cứu động từ động từ chuyển động Việt Nam Ở Việt Nam, động từ nói chung động từ chuyển động nói riêng tiếp cận theo hai hướng chính: nghiên cứu động từ theo ngữ pháp truyền thống tác giả Nguyễn Kim Thản (1962, 1977), Nguyễn Tài Cẩn (1975), Đái Xuân Ninh (1978), tác giả Ngữ pháp tiếng Việt tiêu biểu gồm Đinh Văn Đức (1986), Diệp Quang Ban (2003, 2004) Nguyễn Thị Quy (1995) nghiên cứu vị từ có động từ chuyển động theo hướng ngữ pháp chức với cơng trình “Vị từ hành động tiếng Việt tham tố nó” Trong năm 90 kỷ 20, số nhà nghiên cứu tiếng Việt nói chung, động từ nói riêng theo hướng ngôn ngữ học tri nhận gồm Nguyễn Lai (1990), Nguyễn Văn Hiệp (2013), Lý Toàn Thắng (2015) Hồng Tuyết Minh (2014, 2015) v.v 1.2 Cơ sở lí luận 1.2.1 Phạm trù từ loại động từ 1.2.1.1 Động từ tiếng Anh a Khái niệm động từ tiếng Anh Trong từ điển tiếng Anh (Oxford Advanced learner’s Dictionary, 2015) Ngữ pháp tiếng Anh, Longman (Longman English Grammar, 1988), động từ định nghĩa “là từ (run) cụm từ (run out of) diễn tả tồn trạng thái (love, seem) hay việc thực hành động (take, play)” b Phân loại động từ tiếng Anh Quirk et al (1976) chia động từ tiếng Anh thành hai loại dựa vào chức chúng cụm động từ (verb phrase) bao gồm động từ động từ từ vựng (lexical verbs ) trợ động từ (auxiliary verbs) Kudrnácová chia động từ từ vựng thành bốn nhóm: trạng thái (state); hoạt động (activities); hoàn thành (accomplishment) hành động đạt (achievement) Frawley chia động từ thành bốn loại là: hành động (acts); trạng thái (states); nguyên nhân (causes) chuyển động (motion) c Đặc điểm động từ tiếng Anh Thuộc loại hình ngơn ngữ biến hình, động từ tiếng Anh có đầy đủ loại phạm trù ngữ pháp ngơi, thì, thể, dạng, thức Các phạm trù ngữ pháp biểu thị nội dung ý nghĩa ngữ pháp khác biểu thị phương thức ngữ pháp khác Về mặt chức ngữ pháp, động từ tiếng Anh trực tiếp làm vị ngữ câu; đứng sau trợ động từ tình thái biến đổi hình thái theo ngơi, thì, thể,…giống ngơn ngữ biến hình khác Theo Delahunty (1994), Frawley (1992) nhiều nhà nghiên cứu tiếng Anh khác,về ngữ nghĩa, động từ từ hành động, trình, trải nghiệm trạng thái, 1.2.1.2 Động từ tiếng Việt a Khái niệm động từ Nguyễn Kim Thản cho rằng: "Động từ loại từ biểu thị trình (sự hoạt động, động tác, hành vi, biến hóa trạng thái), trước hết có đặc trưng ngữ pháp trái ngược với danh từ, nghĩa là: - Nó tự do, trực tiếp làm vị ngữ câu, không cần phải có hệ từ làm mơi giới; - Nó kết hợp với từ kiểm nghiệm danh từ, nghĩa đứng sau số từ, lượng từ, phó danh từ trước đại từ định" Theo Đinh Văn Đức (2010), động từ hành động (chạy, đọc), trạng thái (ngủ, thức), liên hệ dạng tiến trình (u, hiểu) có mối quan hệ với chủ thể diễn thời gian cho ý nghĩa động từ bậc khái quát ý nghĩa vận động - động từ dạng vận động khác tất nằm phạm trù thực thể (thực thể mặt từ loại khái niệm diễn đạt danh từ) b Phân loại động từ tiếng Việt Nguyễn Kim Thản chia động từ tiếng Việt thành nhóm khơng đề cập đến nhóm động từ chuyển động Đinh Văn Đức (2010) chia động từ thành nhóm: động từ nội động (không cần bổ ngữ) động từ ngoại động (đòi hỏi bắt buộc phải có bổ ngữ); động từ tình thái- ngữ pháp (Động từ trống nghĩa cần, muốn, phải, …); động từ tổng hợp (là động từ có cấu trúc song tiết, tiếng đặt đẳng lập như: cày cấy, ca hát, trò truyện phụ : viết lách, nói năng, làm lụng,…); động từ chuyển động c Đặc điểm động từ tiếng Việt Nguyễn Kim Thản (1977) cho động từ tiếng Việt biểu thị trình, tức biểu thị hoạt động hay trạng thái định vật q trình Về mặt hình thức chúng có khả trực tiếp làm vị ngữ, đặt sau hư từ cầu khiến hãy, đừng, Động từ hoạt động lời nói có khả kết hợp động từ thể cấu trúc cụm động từ Cụm động từ cấu trúc ngữ pháp tổ hợp tự theo quan hệ phụ động từ làm trung tâm, chung quanh quây quần thành tố phụ thuộc nhiều kiểu loại khác 1.2.1.3 Nhóm động từ chuyển động tiếng Anh tiếng Việt a Nhóm động từ chuyển động tiếng Anh + Khái niệm động từ chuyển động tiếng Anh Động từ chuyển động (ĐTCĐ) động từ diễn tả loại chuyển động go, run, jump, swim …(đi, chạy, nhảy , bơi, …) + Phân loại động từ chuyển động tiếng Anh Levin and Rappaport-Hovav đưa nhóm nội ĐTCĐ sau: Lớp ĐTCĐ đến (arrive class), Lớp ĐTCĐ cuộn (roll class), Lớp ĐTCĐ chạy (Run class) Những động từ thể cách thức chuyển động nguyên nhân tác động trực tiếp từ bên ngồi b Nhóm động từ chuyển động tiếng Việt Đinh Văn Đức cho tiếng Việt, nhóm động từ với ý nghĩa chuyển động có động từ dạng khác chuyển động (đi, chạy, bay, leo, bò, ) nhóm động từ chuyển bao hàm hướng chuyển động: ra, vào, lên, xuống, qua, lại, tới, đến, về, " Luận án lựa chọn cách phân loại động từ tiếng Việt Đinh Văn Đức, cách phân loại cho phép xác định rõ đối tượng nghiên cứu luận án ĐTCĐĐH động từ dạng khác chuyển động (đi, chạy, bay, bò, leo, bơi, ) đối lập với nhóm động từ bao hàm hướng chuyển động (ra, vào, lên, xuống, đến, tới, sang, qua, về, ) nội nhóm ĐTCĐ tiếng Việt c Động từ chuyển động đa hướng Động từ chuyển động đa hướng động từ dịch chuyển vị trí mơi trường chuyển động cạn, khơng nước chuyển động từ hai hướng trở lên Để xác định ĐTCĐĐH cần phải dựa vào tập hợp tiêu chí nội dung ý nghĩa đặc điểm ngữ pháp động từ - Về phương diện ngữ pháp, động từ động từ có đầy đủ đặc điểm khả kết hợp, chức vụ cú pháp từ loại động từ; - Về phương diện ngữ nghĩa, cấu trúc nghĩa động từ ln có mặt hai nét nghĩa "cách thức chuyển động" biểu thị động tác phận thể người/động vật nét nghĩa "môi trường mà chuyển động diễn ra" Dựa vào tiêu chí này, chúng tơi xác lập danh sách ĐTCĐĐH tiếng Anh tiếng Việt làm đối tượng nghiên cứu luận án Trong nhóm động từ này, tiếng Anh có 10 động từ: run, go, walk, jump, climb, creep, step, dive, swim, fly; tiếng Việt có 10 động từ: chạy, đi, bay, bò, bơi, bước, trèo, leo, lặn, nhảy 1.2.2 Khái niệm cụm từ Từ kết hợp với từ cách có tổ chức có ý nghĩa làm thành tổ hợp từ, từ tổ hợp từ thành tố gọi cụm từ Cụm từ thường chia thành hai kiểu: cụm từ tự cụm từ cố định Cụm từ tự bao gồm ý nghĩa từ vựng độc lập tất thực từ tạo thành cụm từ đó; Cụm từ cố định (còn gọi ngữ cố định) "các cụm từ (ý nghĩa có tính chất ý nghĩa cụm từ, cấu tạo cấu tạo cụm từ), cố định hóa, có tính chất chặt chẽ, có sẵn, bắt buộc có tính chất xã hội từ" 1.2.3 Nghĩa từ 1.2.3.1 Khái niệm nghĩa từ Luận án theo quan điểm nghĩa từ Đỗ Hữu Châu (1981): “nghĩa từ thực thể tinh thần” Nghĩa từ gồm thành phần: “a Ý nghĩa biểu vật ứng với chức biểu vật b Ý nghĩa biểu niệm ứng với chức biểu niệm c Ý nghĩa biểu thái tương ứng với chức biểu thái Ba thành phần ý nghĩa gọi chung ý nghĩa từ vựng” Còn “d Ý nghĩa ngữ pháp ứng với chức ngữ pháp” 1.2.3.2 Cấu trúc nghĩa từ Theo Hoàng Phê, cấu trúc nghĩa từ chùm thành tố có quan hệ hữu với nhau, tổ chức theo tôn ti định “Mỗi nghĩa từ tổ hợp đặc biệt yếu tố ngữ nghĩa (gọi nét nghĩa) ( ) Đó "những yếu tố ngữ nghĩa chung cho nghĩa từ thuộc nhóm từ riêng cho nghĩa từ, đối lập với nghĩa từ khác nhóm Nét nghĩa diễn đạt từ (hoặc tổ hợp từ)" 1.2.3.3 Sự phát triển nghĩa từ Cấu trúc nghĩa từ không thành bất biến mà luôn vận động phát triển Ngữ nghĩa học truyền thống phát trình phát triển ý nghĩa bản: mở rộng, thu hẹp nghĩa, chuyển đổi tên gọi ẩn dụ hoán dụ 1.2.4 Ngôn ngữ học đối chiếu đối chiếu ngôn ngữ 1.2.4.1 Khái niệm ngôn ngữ học đối chiếu Là phân ngành ngơn ngữ học có nhiệm vụ nghiên cứu so sánh hai nhiều hai ngôn ngữ để xác định điển giống khác ngơn ngữ dựa quan điểm đồng đại, khơng tính đến vấn đề ngơn ngữ so sánh liệu có quan hệ cội nguồn hay thuộc loại cội nguồn hay không 1.2.4.2 Nguyên tắc đối chiếu - Miêu tả tìm miêu tả ngơn ngữ thích hợp với mục đích đối chiếu - Xác định yếu tố tương đương - Thực công việc đối chiếu có nghĩa tìm điểm tương đồng khác biệt tương đương hai ngôn ngữ 1.2.4.3 Các lĩnh vực đối chiếu Lĩnh vực đối chiếu luận án bình diện ngữ pháp (hình thái học cú pháp), ngữ nghĩa hoạt động nhóm ĐTCĐ đa hướng tiếng Anh tiếng Việt 1.2.5 Trường từ vựng ngữ nghĩa (trường nghĩa) Trường từ vựng ngữ nghĩa tập hợp từ đồng với ngữ nghĩa Cơ sở để tập hợp từ vào trường nghĩa tồn đặc trưng ngữ nghĩa chung để liên kết tất đơn vị trường nghĩa Còn đặc trưng ngữ nghĩa riêng từ trường nghĩa dấu hiệu khu biệt chúng với Chẳng hạn, trường nghĩa động từ chuyển động đặc trưng ngữ nghĩa chung "sự di chuyển khơng gian", đặc trưng ngữ nghĩa riêng, có giá trị khu biệt nghĩa "tốc độ", "phương thức chuyển động", "hướng chuyển động", "môi trường chuyển động" 1.2.6 Mối quan hệ ngôn ngữ văn hóa Ngơn ngữ sản phẩm văn hóa, đồng thời lại công cụ, phương tiện để giao tiếp, ghi lại, phản ánh văn hóa; ngơn ngữ phận văn hóa nên thuộc tính văn hóa ẩn chứa ngơn ngữ Ngơn ngữ phương tiện thúc đẩy hình thành văn hóa dân tộc, phương tiện lưu trữ văn hóa biểu truyền đạt giá trị văn hóa từ hệ sang hệ khác xã hội khác hay từ người sang người khác cộng đồng 1.3 Tiểu kết Trong chương chúng tơi trình bày khái qt có hệ thống tình hình nghiên cứu từ loại động từ ngôn ngữ giới Việt Nam số nội dung lí thuyết: khái niệm động từ động từ chuyển động đa hướng; khái niệm cụm từ; cụm từ cố định; động từ cụm Các khái niệm nghĩa từ, cấu trúc ngữ nghĩa từ phương thức chuyển nghĩa từ; khái niệm ngôn ngữ học đối chiếu, mục đích, nhiệm vụ mối quan hệ ngơn ngữ văn hóa trình bày cụ thể rõ ràng Chƣơng ĐẶC ĐIỂM NGỮ PHÁP VÀ NGỮ N ĨA CỦA ĐỘNG TỪ CHUYỂN ĐỘN ĐA ƢỚNG TRONG TIẾNG ANH VÀ TIẾNG VIỆT 2.1 Đặ điểm ngữ pháp ĐTCĐĐ tiếng Anh tiếng Việt 10 tiếng Việt Điều lí giải ảnh hưởng phong tục tập quán tư ngôn ngữ, văn hóa nên ngơn ngữ quốc gia, dân tộc có phát triển nghĩa từ ngữ không giống 2.2 Đặ điểm ngữ nghĩa ĐTCĐĐ tiếng Anh tiếng Việt 2.2.1 Đặc điểm ngữ nghĩa ĐTCĐĐH tiếng Anh 2.2.1.1 Miêu tả ngữ nghĩa nhóm ĐTCĐĐH tiếng Anh Cấu trúc ngữ nghĩa tổng quát động từ thuộc nhóm là: (hoạt động) (dời chỗ người/động vật) (cách thức hoạt động) (mơi trường hoạt động), khơng có nét nghĩa hướng chuyển động Trong cấu trúc nghĩa biểu niệm tổng quát nhóm từ, có nét nghĩa chung cho nhiều từ, có nét nghĩa riêng cho từ Nét nghĩa “dời chỗ” nét nghĩa chung xuất tất từ nhóm: run, go, walk, jump, creep, climb, step, dive, swim, fly (chạy, đi/ (bộ),nhảy, bò/ trườn, trèo, bước, lặn, bơi, bay) Trái lại, nét nghĩa “cách thức” lại nét nghĩa riêng của động từ nhóm, dời chỗ động từ thể động tác khác thể Như cách thức chuyển động run khác walk, go, jump, creep, climb, step, dive, swim, fly 2.2.1.2 Các phương thức chuyển nghĩa ĐTCĐĐH tiếng Anh Luận án tập trung tìm hiểu phát triển nghĩa ĐTCĐĐH tiếng Anh theo hai phương thức ẩn dụ hoán dụ Chẳng hạn, động từ “run” có 33 nghĩa, nghĩa gốc gồm có nét nghĩa: (hoạt động) (di chuyển) (bằng chân mặt đất) (tốc độ nhanh) Các nghĩa nghĩa phái sinh động từ run tổ chức theo phương thức sau: - Nghĩa đến nghĩa chuyển nghĩa theo phương thức ẩn dụ (nghĩa 1+ ẩn dụ); - Nghĩa đến nghĩa 10 chuyển nghĩa theo phương thức hoán dụ (nghĩa 1+ hoán dụ); - Nghĩa 11 đến nghĩa 15 chuyển nghĩa theo phương thức ẩn dụ (nghĩa 1+ ẩn dụ); - Nghĩa 16 đến nghĩa 19 chuyển nghĩa theo phương thức hoán dụ (nghĩa 1+ hoán dụ); - Nghĩa 20 đến nghĩa 27 chuyển nghĩa theo phương thức ẩn dụ (nghĩa 1+ ẩn dụ); - Nghĩa 28 29 chuyển nghĩa theo phương thức hoán dụ (nghĩa 1+ hoán dụ); - Nghĩa 30 đến 32 chuyển nghĩa theo phương thức ẩn dụ (nghĩa 1+ ẩn dụ); - Nghĩa 33 chuyển nghĩa theo phương thức hoán dụ (nghĩa 1+ hoán dụ) Như vậy, nghĩa động từ run phát triển từ nghĩa gốc theo hai phương thức ẩn dụ hoán dụ, ẩn dụ phương thức chuyển nghĩa chủ đạo: có 20/33 nghĩa phát triển từ nghĩa gốc theo phương thức ẩn dụ, 11 chiếm 60,61%, chuyển nghĩa theo phương thức hốn dụ với 13 nghĩa chiếm 39,39% 2.2.2 Đặc điểm ngữ nghĩa nhóm ĐTCĐĐH tiếng Việt 2.2.2.1 Miêu tả ngữ nghĩa ĐTCĐĐH tiếng Việt Dựa vào định nghĩa động từ Từ điển tiếng Việt (Hoàng Phê chủ biên, tái năm 2012), chúng tơi xác định mơ hình cấu trúc ngữ nghĩa tổng quát ĐTCĐĐH gồm nét nghĩa: (hoạt động) (dời chỗ) (phương tiện) (cách thức) (mơi trường) (tốc độ) Dựa vào mơ hình cấu trúc chúng tơi miêu tả, phân tích đầy đủ, cụ thể nghĩa ĐTCĐĐH tiếng Việt, chuyển nghĩa chúng từ nghĩa gốc đến nghĩa phái sinh Ví dụ: a Ngữ nghĩa động từ “chạy” Theo định nghĩa Từ điển tiếng Việt, động từ chạy có 12 nghĩa Từ nghĩa gốc ban đầu "di chuyển thân thể bước nhanh, mạnh, liên tiếp" chuyển sang nghĩa di chuyển không kể cách (nghĩa 2) chuyển sang hoạt động máy móc (nghĩa 4) chuyển dần thành nghĩa khơng liên quan đến dịch chuyển vị trí (nghĩa 6, 9, 10, 11,12) b.Ngữ nghĩa động từ “đi” Trong Từ điển tiếng Việt, “đi” có 18 nghĩa động từ Nghĩa gốc ban đầu di chuyển chân "(Người, động vật) tự di chuyển động tác liên tiếp chân, lúc vừa có chân tựa mặt đất, vừa có chân giơ lên đặt tới chỗ khác", “đi” lại có thêm nghĩa chuyển động dời chỗ phương tiện tàu, máy bay, xe buýt v.v.(nghĩa 2) Từ nghĩa ban đầu người động vật mặt đất chuyển sang không thiết phải người mà phương tiện, chuyển từ mặt đất mở rộng xuống mặt nước (nghĩa 5) Nghĩa 11 “đi” biểu diễn hay nghĩa đem tiền, vật tặng, biếu lễ, tết, hiếu, hỷ v.v sinh nhật/ đám cưới tiền ”Đi” có nghĩa xa dời gốc nghĩa “chết” hay nghĩa 18 “ỉa” 2.2.2.2 Các phương thức chuyển nghĩa ĐTCĐĐH tiếng Việt Căn vào định nghĩa động từ xác định phương thức chuyển nghĩa chúng Chẳng hạn, “chạy” có 12 nghĩa, có nghĩa (từ nghĩa đến nghĩa 8) chuyển nghĩa theo phương thức ẩn dụ (nghĩa 1+ ẩn dụ); nghĩa 9, 10, 11 12 chuyển nghĩa theo phương thức hoán dụ (nghĩa 1+ hoán dụ) Từ nghĩa gốc "(người, động vật) di chuyển thân thể bước nhanh" chuyển sang nghĩa "(người) di chuyển nhanh đến nơi khác, không kể cách gì", nghĩa "(vật) di chuyển nhanh đến nơi khác bề mặt", nghĩa "(máy móc đồ dùng có máy móc) hoạt động, làm việc", nghĩa "điều khiển cho chạy (nói phương tiện vận tải giới, thường tuyến đường, máy 12 móc)", nghĩa "điều khiển cho tia X, tia phóng xạ tác động đến phận thể để chữa bệnh", nghĩa "mang chuyển nhanh (nói cơng văn, thư từ)", nghĩa " nhanh chóng tránh điều khơng hay, cách chạy chuyển nơi khác", nghĩa phái sinh chạy có mối liên hệ với nghĩa gốc nghĩa chứa đựng nét nghĩa hoạt động di chuyển nét nghĩa tốc độ có mặt cấu trúc nghĩa biểu niệm (nghĩa gốc) Các nghĩa phái sinh phát triển từ nghĩa gốc dựa vào giống đặc điểm, chức năng, tính chất thuộc tính loại hoạt động Trong đó, nghĩa "khẩn trương lo liệu để mau chóng có được, đạt cần, muốn", nghĩa 10 "chịu bỏ dở không theo đuổi đến cùng", nghĩa 11 "nằm trải thành dải dài hẹp", nghĩa 12 "làm lên thành đường dài để trang trí" phát triển từ nghĩa gốc theo phương thức hoán dụ lấy kết thay cho hoạt động 2.2.3 Đối chiếu đặc điểm ngữ nghĩa nhóm ĐTCĐĐH tiếng Anh tiếng Việt 2.2.3.1 Sự giống - Cấu trúc nghĩa biểu niệm nhóm động từ có nét nghĩa (hoạt động) (dời chỗ) (phƣơng tiện) (cách thức) (m i trƣờng) (tố độ); - Đều có nét nghĩa biểu thị động tác chuyển động phận thể người/động vật thực hiện; - Đều có nét nghĩa mơi trường hoạt động diễn 2.2.3.2 Sự khác a Sự khác số lượng nghĩa động từ Hướng chuyển nghĩa từ nghĩa gốc đến nghĩa phái sinh động từ hai ngôn ngữ, bên cạnh hướng chuyển nghĩa giống nhau, có hướng chuyển nghĩa hoàn toàn khác Sự khác biệt hướng chuyển nghĩa thể rõ khác biệt văn hóa tư duy, nhận thức giới khách quan phản ánh vào ngôn ngữ cộng đồng người sử dụng ngơn ngữ Bảng 2.4: Phân bố số lượng nghĩa 10 ĐTCĐĐH tiếng Anh tiếng Việt Tiếng Anh Tiếng Việt Động từ Số lƣợng nghĩa Động từ Số lƣợng nghĩa Run 33 Chạy 12 Go 36 Đi 18 Jump 12 Nhảy Creep Bò Step Bước Climb Leo Trèo Dive Lặn Swim Bơi 13 Fly 15 Bay Walk b Sự khác phương thức chuyển nghĩa động từ Các phương thức chuyển nghĩa không giống Chẳng hạn, động từ “run”có 33 nghĩa, phát triển từ nghĩa gốc theo hai phương thức ẩn dụ hoán dụ, ẩn dụ phương thức chuyển nghĩa chủ đạo: có 20/33 nghĩa phát triển từ nghĩa gốc theo phương thức ẩn dụ, chiếm 60,61%, chuyển nghĩa theo phương thức hốn dụ với 13 nghĩa chiếm 39,39% Trong đó, động từ “chạy” tiếng Việt có 12 nghĩa, có nghĩa (từ nghĩa đến nghĩa 8) chuyển nghĩa theo phương thức ẩn dụ (nghĩa 1+ ẩn dụ); nghĩa 9, 10, 11 12 chuyển nghĩa theo phương thức hoán dụ (nghĩa 1+ hoán dụ) Động từ “go” tiếng Anh theo hai phương thức ẩn dụ hoán dụ động từ “go” có 36 nghĩa, đó, phát triển nghĩa theo phương thức ẩn dụ có 20 nghĩa, chiếm 55, 56%, theo phương thức hốn dụ có 16 nghĩa, chiếm 44,44% Trong đó, từ tiếng Việt có 18 nghĩa động từ, có 14 nghĩa (từ nghĩa đến nghĩa 15) chuyển nghĩa theo phương thức ẩn dụ (nghĩa 1+ ẩn dụ); nghĩa (từ nghĩa 16 đến nghĩa 18) chuyển nghĩa theo phương thức hoán dụ (nghĩa 1+ hoán dụ) Luận án tập trung miêu tả, phân tích đối chiếu cụ thể hai cặp động từ: go - đi; run - chạy tiếng Anh tiếng Việt để thấy rõ tương đồng khác biệt phương diện ngữ nghĩa chúng 2.3 Tiểu kết Chương hai tập trung miêu tả, phân tích đặc điểm ngữ pháp ngữ nghĩa nhóm ĐTCĐĐH tiếng Anh tiếng Việt; đối chiếu ngữ nghĩa ngữ pháp nhóm động từ hai ngơn ngữ Các ĐTCĐĐH tiếng Anh tiếng Việt có khả đảm nhiệm nhiều chức vụ cú pháp khác đó, vị ngữ chức vụ cú pháp động từ nhóm Luận án miêu tả, phân tích ngữ nghĩa so sánh đối chiếu ĐTCĐĐH tiếng Anh tiếng Việt cấu trúc ngữ nghĩa, số lượng nghĩa, hướng phát triển nghĩa phương thức chuyển nghĩa; nêu lên số nhận xét đặc điểm nhận thức, từ đặc trưng văn hóa cộng đồng người sử dụng hai ngôn ngữ 14 Chƣơng HOẠT ĐỘNG CỦA ĐỘNG TỪ CHUYỂN ĐỘNG ĐA ƢỚNG TRONG TIẾNG ANH VÀ TIẾNG VIỆT 3.1 Hoạt động ĐTCĐĐ tác phẩm văn h c tiếng Anh tiếng Việt 3.1.1 Hoạt động ĐTCĐĐH tác phẩm văn học tiếng Anh Luận án khảo sát, thống kê hoạt động nhóm ĐTCĐĐH tiếng Anh hai tác phẩm tác phẩm "Gone with the wind " (Cuốn theo chiều gió) tác giả Margaret Mitchell, xuất năm 1939 tác phẩm "If tomorrow comes " (Nếu có ngày mai) tác giả Sidney Sheldon, xuất năm1986 Bảng 3.1 Tần số xuất ĐTCĐĐH tác phẩm văn học tiếng Anh Số lƣợng & tỉ lệ ĐTCĐ ĐTCĐĐ tá Đ phẩm “Gone with the wind” Số lượng 154/915 Run Tỉ lệ 16,83% Số lượng 635/915 Go Tỉ lệ 69,4% 59/915 Số lượng Walk Tỉ lệ 6,45% Số lượng 17/915 Jump Tỉ lệ 1,86% Số lượng 19/915 Creep Tỉ lệ 2,08% Số lượng 15/915 Climb Tỉ lệ 1,64% Số lượng 13/915 Step Tỉ lệ 1,425 Số lượng 0/915 Dive Tỉ lệ 0% Số lượng 0/915 Swim Tỉ lệ 0% Số lượng 3/915 Fly Tỉ lệ 0,33% Số lƣợng & tỉ lệ Số lượng & tỉ lệ ĐTCĐĐ tác ĐTCĐĐH hai phẩm “If tomorrow tác phẩm tiếng Anh omes” Số lượng 42/231 Số lượng 196/1146 Tỉ lệ Tỉ lệ 18,18% 17,1% Số lượng 91/231 Số lượng 726/1146 Tỉ lệ Tỉ lệ 39,39% 63,35% 128/1146 Số lượng 69/231 Số lượng Tỉ lệ Tỉ lệ 29,87% 11,17% Số lượng 4/231 Số lượng 21/1146 Tỉ lệ Tỉ lệ 1,735 1,83% Số lượng 1/231 Số lượng 20/1146 Tỉ lệ Tỉ lệ 0,43% 1,75% Số lượng 4/231 Số lượng 19/1146 Tỉ lệ Tỉ lệ 1,73% 1,66% Số lượng 13/231 Số lượng 26/1146 Tỉ lệ Tỉ lệ 5,63% 2,27% Số lượng 1/231 Số lượng 1/1146 Tỉ lệ Tỉ lệ 0,43% 0,09% Số lượng 3/231 Số lượng 3/1146 Tỉ lệ Tỉ lệ 1,3% 0,26% Số lượng 3/231 Số lượng 6/1146 2,27% Tỉ lệ Tỉ lệ 1,3% 15 Trong 10 ĐTCĐĐH tiếng Anh khảo sát hai tác phẩm văn học, go động từ sử dụng nhiều chiếm tới 63,35%, đứng thứ hai động từ run chiếm 17,1%, động từ walk đứng thứ chiếm 11,17% Cả động từ lại chiếm 8,38% tần suất sử dụng tác phẩm văn học tiếng Anh thống kê 3.1.1.1 Hoạt động ĐTCĐĐH tác phẩm "Gone with the wind " (Cuốn theo chiều gió) Trong tác phẩm có ĐTCĐĐH sử dụng: go, run, walk, step, jump, fly, climb, creep (đi, chạy, bộ/dạo, bước, nhảy, bay, trèo, bò), đó, có động từ sử dụng nhiều: go, run walk; động từ dive, swim không sử dụng Hoạt động động từ tác phẩm miêu tả, phân tích cụ thể chức ngữ pháp, nghĩa sử dụng Ví dụ, động từ go xuất 635 câu với chức ngữ pháp nội dung ngữ nghĩa khác Về phương diện ngữ pháp, go sử dụng với chức chủ yếu làm vị ngữ câu Go phần lớn sử dụng với nghĩa gốc (389/635 câu): "(Người, động vật) di chuyển từ vị trí đến vị trí khác" Với nghĩa go thường với trạng từ giới từ Go sử dụng với nghĩa phái sinh khác: 2, 3, 4, 5, 6, 16,17, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 31 Đối chiếu với 36 nghĩa động từ go Từ điển tiếng Anh thấy hoạt động tác phẩm "Gone with the wind" động từ sử dụng nhiều với nghĩa: 1, 2, 17 26 Các nghĩa khác động từ sử dụng 3.1.1.2 Hoạt động ĐTCĐĐH tác phẩm "If tomorrow comes" (Nếu có ngày mai) Có ĐTCĐĐH sử dụng: go, run, walk, step, jump, fly, climb, creep, swim (đi, chạy, bộ/dạo, bước, nhảy, bay, trèo, bò, bơi), đó, có động từ sử dụng nhiều: go, run walk, động từ dive không xuất Xuất 91 câu, go sử dụng với chức chủ yếu làm vị ngữ câu Về nội dung ý nghĩa, động từ go sử dụng với nhiều nghĩa khác nhau, nghĩa (14 lượt), nghĩa (14 lượt), nghĩa (15 lượt) Một số nghĩa xuất hơn: nghĩa (7 lượt), nghĩa (6 lượt), nghĩa (2 lượt), nghĩa 15 (1 lượt), nghĩa 16 (3 lượt), nghĩa 17 (6 lượt), nghĩa 26, 27 (2 lượt) nghĩa 35 (1 lượt) Các nghĩa lại khơng sử dụng Đối chiếu với 36 nghĩa động từ go Từ điển tiếng Anh thấy hoạt động tác phẩm này, động từ go sử dụng nhiều với nghĩa gồm nghĩa 1, nghĩa 5, nghĩa Các nghĩa khác động từ sử dụng không sử dụng 3.1.2 Hoạt động ĐTCĐĐH tác phẩm văn học tiếng Việt Chúng khảo sát hai tác phẩm văn học Việt Nam thời kỳ khác nhau: "Giông tố " nhà văn Vũ Trọng Phụng, xuất năm 1936 " 16 Phố " nhà văn Chu Lai, xuất năm 1993 Kết khảo sát thu sau: Bảng 3.2 Tần số xuất ĐTCĐĐ tác phẩm văn h c tiếng Việt Số lƣợng & tỉ lệ Số lƣợng & tỉ lệ Số lƣợng & tỉ lệ ĐTCĐĐH ĐTCĐĐ tá ĐTCĐĐ tá ĐTCĐĐ hai phẩm “ i ng tố” phẩm “Phố” tác phẩm tiếng Việt Chạy Số 97/938 63/353 Số lượng 34/585 Số lượng lượng Tỉ lệ Tỉ lệ Tỉ lệ 17,85% 5,81% 11,34% Đi Số 231/353 686/938 Số lượng 455/585 Số lượng lượng Tỉ lệ Tỉ lệ Tỉ lệ 65,44% 77,77% 73,13% Nhảy Số 7/353 29/938 Số lượng 22/585 Số lượng lượng Tỉ lệ Tỉ lệ Tỉ lệ 1,98% 3,76% 3,09% Bò Số 4/353 8/938 Số lượng 4/585 Số lượng lượng Tỉ lệ Tỉ lệ Tỉ lệ 1,13% 0,68% 0,85% Trèo Số 5/353 8/938 Số lượng 3/585 Số lượng lượng Tỉ lệ Tỉ lệ Tỉ lệ 1,42% 0.51% 0,85% Số 1/353 1/938 Số lượng 0/585 Số lượng lượng Leo Tỉ lệ Tỉ lệ Tỉ lệ 0,28% 2,56% 0,11% Số 84/938 33/353 Số lượng 51/585 Số lượng lượng Bước Tỉ lệ Tỉ lệ Tỉ lệ 9,35% 8,71% 8,96% Số 0/938 0/353 Số lượng 0/585 Số lượng lượng Lặn Tỉ lệ Tỉ lệ Tỉ lệ 0% 0% 0% Số 2/938 1/353 Số lượng 1/585 Số lượng lượng Bơi Tỉ lệ Tỉ lệ Tỉ lệ 0,28% 0,17% 0,21% Số 23/938 8/353 Số lượng 15/585 Số lượng lượng Bay 2,45% Tỉ lệ Tỉ lệ Tỉ lệ 2,27% 2,56% Bảng 3.2 cho thấy, tổng số 10 ĐTCĐĐH tiếng Việt, động từ sử dụng nhiều chiếm tới 73,13%, đứng thứ hai động từ chạy 17 chiếm 11,34%, động từ bước đứng thứ chiếm 8,96% Năm động từ lại gồm bò, trèo, leo, lặn, bơi chiếm 2,02% tần suất sử dụng tác phẩm văn học Việt Nam thống kê 3.1.2.1 Hoạt động ĐTCĐĐH tác phẩm "Giơng tố" Có ĐTCĐĐH sử dụng: đi, chạy, bước, nhảy, bay, trèo, bò, leo, bơi, đó, có động từ sử dụng nhiều: đi, chạy bước Các động từ khác sử dụng * Động từ xuất 231 câu với chức ngữ pháp chủ yếu làm vị ngữ câu; kết hợp với từ thuộc từ loại khác chức bổ ngữ đối tượng, địa điểm cách thức: coi đồn điền; hái chè; thăm mỏ ; ngủ; tìm tình; lên xe Về nội dung ý nghĩa, động từ sử dụng câu hầu hết với nghĩa gốc: "(Người, động vật) tự di chuyển động tác liên tiếp chân, lúc vừa có chân tựa mặt đất, vừa có chân giơ lên đặt tới chỗ khác" Ngồi dùng với số nghĩa phái sinh khác: nghĩa phái sinh (nghĩa 2) "(Người) tự di chuyển đến nơi khác không kể cách gì"; nghĩa "Di chuyển đến chỗ khác, nơi khác để làm cơng việc, nhiệm vụ đó"; nghĩa 15 "Ban phát đem đến tặng lễ, tết, hiếu hỉ" Đối chiếu với 18 nghĩa động từ Từ điển tiếng Việt thấy hoạt động tác phẩm, động từ sử dụng nhiều với nghĩa nghĩa 1, nghĩa 2, nghĩa nghĩa 15 Các nghĩa khác động từ sử dụng tác phẩm " Giông tố" * Động từ chạy sử dụng 63 câu tác phẩm "Giông tố" đảm nhiệm chức vị ngữ Với chức vụ vị ngữ, động từ chạy kết hợp với từ thuộc nhiều từ loại khác làm bổ ngữ cho động từ Hoạt động tác phẩm, động từ chạy sử dụng chủ yếu với nghĩa gốc (nghĩa 1) "(Người, động vật) di chuyển thân thể bước nhanh" nghĩa phái sinh: (nghĩa 3) "(Vật) di chuyển nhanh đến nơi khác bề mặt" 3.1.2.2 Hoạt động ĐTCĐĐH tác phẩm "Phố" Có ĐTCĐĐH sử dụng tác phẩm: đi, chạy, nhảy, bò, trèo, leo, bước, bơi bay, có động từ sử dụng nhiều đi, chạy bước Động từ sử dụng nhiều tác phẩm Phố, xuất 455 câu, có 439 câu làm chức vị ngữ Đi đảm nhiệm chức vụ chủ ngữ (Đi thứ rèn luyện thể lực); chức vụ trạng ngữ (Đi nửa đường, trời đổ mưa to) Động từ sử dụng tác phẩm Phố thể đầy đủ khả kết hợp từ loại động từ: Các từ quan hệ hoạt động với thời gian: đi, luôn, đi, ; Các từ phủ định: chưa đi, không đi; Các từ đặc điểm hoạt động quan hệ với chủ thể: rồi, lại đi; Các từ cách thức diễn tiến hành động: chơi, làm bình thường; Các từ 18 ngăn cấm, khuyên bảo: đừng ơi, phải ăn mày; Các từ mức độ vận động: vội vã ngay, chầm chậm Về nội dung ý nghĩa, tác phẩm "Phố" hầu hết câu có động từ tác phẩm Phố sử dụng với nghĩa gốc (nghĩa từ điển): "(Người, động vật) tự di chuyển động tác liên tiếp chân, lúc vừa có chân tựa mặt đất, vừa có chân giơ lên đặt tới chỗ khác": Em dẫn anh dạo suốt đêm; nghĩa phái sinh (nghĩa 2) "(Người) tự di chuyển đến nơi khác, khơng kể cách gì"; nghĩa phái sinh (nghĩa 4) "Di chuyển đến chỗ khác, nơi khác để làm cơng việc, nhiệm vụ đó" * Động từ chạy sử dụng 34 câu tác phẩm "Phố" với chức vụ vị ngữ tất câu Về ý nghĩa, hầu hết câu có mặt động từ chạy sử dụng với nghĩa gốc: "(Người, động vật) di chuyển thân thể bước nhanh" Chạy dùng với nghĩa phái sinh (nghĩa 11): "Nằm trải thành dải dài hẹp" 3.1.3 Đối chiếu hoạt động ĐTCĐĐH tác phẩm văn học tiếng Anh tiếng Việt 3.1.3.1 Những điểm tương đồng: - Hầu hết ĐTCĐĐH tiếng Anh tiếng Việt xuất sử dụng với tần suất cao tác phẩm văn học khảo sát Các cặp động từ run/chạy go/đi có tần suất xuất cao tất tác phẩm văn học Anh Việt khảo sát Các cặp động từ creep/bò, climb/trèo, dive/ lặn, swim/ bơi hai ngơn ngữ có tần số xuất thấp - Trong tác phẩm khảo sát, ĐTCĐĐH sử dụng chủ yếu làm vị ngữ câu Ngồi ra, chúng dùng với chức vụ chủ ngữ trạng ngữ câu sử dụng - Trong tổng số 10 ĐTCĐĐH tiếng Anh 10 ĐTCĐĐH tiếng Việt tác phẩm văn học khảo sát khơng có động xuất đầy đủ nghĩa ghi từ điển Nghĩa xuất ĐTCĐĐH chủ yếu nghĩa gốc Các nghĩa lại xuất không xuất 3.1.3.2 Những điểm khác biệt: - Các cặp ĐTCĐĐH run/chạy go/đi có tần số xuất cao hai ngôn ngữ Anh Việt số lượng tần số xuất động từ CĐĐH tác phẩm văn học khảo sát không giống Trong tiếng Anh, tần suất sử dụng go 726/1146 (63,5 %); run 196/1146 (17,1%), động từ tiếng Việt sử dụng với tần số 686/938 (73,13%); chạy 97/938 (11, 34%) Các ĐTCĐĐH lại hai ngôn ngữ Anh Việt sử dụng với tần số khác - Các ĐTCĐĐH tiếng Anh kết hợp với tiểu từ (trạng từ giới từ hai) để tạo thành động từ cụm (phrasal verbs) với nghĩa khác ĐTCĐĐH tiếng Việt tác phẩm văn học khảo sát lại kết hợp 19 với từ quan hệ thời gian đã, đang, tiếng Anh thể phạm trù động từ - Ngồi việc sử dụng nghĩa gốc chủ yếu, động từ sử dụng nhiều lần tác phẩm (go, run, walk tiếng Anh đi, chạy, bước tiếng Việt) sử dụng với số nghĩa phái sinh khác Các ĐTCĐĐH hoạt động bốn tác phẩm bị hạn chế đặc điểm ngữ pháp lẫn đặc điểm ngữ nghĩa, bộc lộ số nghĩa ngữ cảnh sử dụng cụ thể, tất động từ dùng với nghĩa gốc (nghĩa ghi từ điển) 3.2 Hoạt động ĐTCĐĐ thành ngữ tiếng Anh tiếng Việt 3.2.1 Kết thống kê số lượng ĐTCĐĐH thành ngữ tiếng Anh tiếng Việt Có 351 thành ngữ tiếng Anh 189 thành ngữ tiếng Việt có chứa ĐTCĐĐH Bảng 3.3 Số lƣợng thành ngữ có chứa ĐTCĐĐ tiếng Anh tiếng Việt ĐTCĐĐ ĐTCĐĐ tiếng tiếng Anh Số lƣợng & tỉ lệ Việt (nằm (nằm Số lƣợng & tỉ lệ thành ngữ) thành ngữ) Số Số lượng 79/351 42/189 lượng Run Chạy Tỉ lệ Tỉ lệ 22,5% 22,2% Số Số lượng 172/351 96/189 lượng Go Đi Tỉ lệ Tỉ lệ 49% 50,8% Số Số lượng 37/351 7/189 lượng Walk Nhảy Tỉ lệ Tỉ lệ 10,5% 3,7% Số Số lượng 19/351 8/189 lượng Jump Bò Tỉ lệ Tỉ lệ 5,4% 4,2% Số Số lượng 2/351 7/189 lượng Creep Trèo Tỉ lệ Tỉ lệ 0,6% 3,7% Số Số lượng 2/351 6/189 lượng Climb Leo Tỉ lệ Tỉ lệ 0,6% 3,2% Số Số lượng 10/351 7/189 lượng Step Bước Tỉ lệ Tỉ lệ 2,8% 3,7% 20 Dive Swim Fly Số lượng 4/351 Tỉ lệ 1,1% Số lượng 10/351 Tỉ lệ 2,8% Số lượng 16/351 Tỉ lệ Tổng số lƣợt từ xuất 351 thành ngữ tiếng Anh 189 thành ngữ tiếng Việt 4,6% 351 Lặn Bơi Bay Số lượng Tỉ lệ Số lượng Tỉ lệ Số lượng Tỉ lệ 5/189 2,6% 0% 11/189 5,8% 189 3.2.2 Hoạt động ĐTCĐĐH thành ngữ tiếng Anh Luận án tiến hành miêu tả, phân tích cụ thể hướng chuyển nghĩa ĐTCĐĐH thành ngữ theo đường ẩn dụ hóa hốn dụ hóa Các ĐTCĐĐH có số lượng nhiều, chúng tơi trình bày hướng nghĩa hai động từ run go 3.2.2.1 Hoạt động động từ run thành ngữ Có 79/351 thành ngữ chứa từ “run” tiếng Anh chiếm 22,5%, gồm hai loại: run mang nghĩa đen, ý nghĩa dịch chuyển, rời xa vị trí ban đầu run mang nghĩa bóng, khơng mang nghĩa dịch chuyển vị trí thân thể, mà khoác thêm lớp nghĩa Khi chuyển nghĩa, run thành ngữ không mang nghĩa động tác vận động rời chỗ mà chuyển sang trạng thái, hành động, tính chất, hành vi, quan điểm, thái độ ứng xử người Trong số thành ngữ có chứa động từ run tiếng Anh, có 18 thành ngữ chứa run với nghĩa đen 61 thành ngữ sử dụng run với nghĩa bóng Các thành ngữ sử dụng run mang nghĩa biểu trưng tích cực tiêu cực 3.2.2.2 Hoạt động động từ go thành ngữ Có 172/351 thành ngữ chứa từ “go” chiếm tỷ lệ 49%, có 33 thành ngữ sử dụng động từ go với nghĩa đen, lại thành ngữ sử dụng động từ go với nghĩa bóng có hướng nghĩa biểu trưng tích cực tiêu cực Với nhóm mang nghĩa tích cực, go thành ngữ hành động người, biểu trưng cho thái độ nghiêm túc công việc; biểu trưng cho nhân cách, lối sống, Ở hướng nghĩa biểu trưng tiêu cực, go thành ngữ biểu trưng cho hành động tiêu cực người chống trả, chống lại, đánh lại, hành động liều lĩnh, hấp tấp, hay trạng thái tiêu cực người bị bỏ rơi, bị bác bỏ, 21 3.2.3 Hoạt động ĐTCĐĐH thành ngữ tiếng Việt 3.2.3.1 Hoạt động động từ chạy thành ngữ Có 42/189 thành ngữ có từ “chạy” chiếm tỷ lệ 22,2%, gồm thành ngữ có chứa động từ “chạy” mang nghĩa đen nghĩa bóng Có 20/42 thành ngữ có chứa động từ chạy với nghĩa đen đơn động tác vận động rời chỗ người (hay vật) Có 22/42 thành ngữ có chứa động từ chạy hiểu với nhiều hướng nghĩa biểu trưng tiêu biểu: kẻ thức thời, biết lựa chọn thời để hành động; cẩn trọng trước làm việc gì; tình bế tắc hay biểu trưng cho hành động chạy vạy vất vả, cầu cạnh, hầu tìm kiếm giúp đỡ từ 3.2.3.2 Hoạt động động từ “đi” thành ngữ Có 96/189 thành ngữ có từ “đi” chiếm tỷ lệ 50,8% với nghĩa đen nghĩa bóng Khi chuyển nghĩa, “đi” thành ngữ không mang nghĩa động tác vận động rời chỗ người/ động vật mà chuyển hướng nghĩa phẩm chất đạo đức, hành động, trạng thái hay hành vi ứng xử người trước thời Có 9/96 thành ngữ có chứa động từ với nghĩa đen Ngữ nghĩa “đi” thành ngữ hiểu theo nghĩa trực tiếp, đơn động tác vận động rời chỗ người (hay vật), tự di chuyển động tác liên tiếp chân nhằm di chuyển đến nơi khác Còn 87/96 thành ngữ có chứa động từ "đi" với nghĩa bóng, mang sắc thái nghĩa tích cực tiêu cực Với nhóm thành ngữ có “đi” mang nghĩa tích cực, chủ yếu mang nghĩa kinh nghiệm lại người, kinh nghiệm nghề nghiệp, điều kiện sống, v.v Ở hướng nghĩa tiêu cực, động từ thành ngữ mang hướng nghĩa hành động chiếm hữu người khác, cách giả tạo, thói hư tật xấu, tính không thật thà, không trung thực, thái độ thờ với công việc, v.v 3.2.4 Đối chiếu ngữ nghĩa thành ngữ có chứa ĐTCĐĐH tiếng Anh tiếng Việt 3.2.4.1 Những điểm tương đồng Các thành ngữ có ĐTCĐĐH xuất với số lượng tương đối nhiều (351 thành ngữ tiếng Anh 189 thành ngữ tiếng Việt) Xét mặt số lượng, thành ngữ có chứa động từ run/chạy go/đi hai ngơn ngữ Anh Việt có số lượng cao nhất, thành ngữ có chứa động từ Creep/bò, Climb/trèo, Step/bước, Dive/lặn hai ngơn ngữ có số lượng thấp Các thành ngữ có chứa động từ “run/chạy” “go/đi” hai ngôn ngữ Anh Việt có số lượng nghĩa cao có nghĩa tương đồng Các thành ngữ có chứa động từ creep/bò, climb/trèo, step/bước, dive/lặn, jump/nhảy, swim/bơi, fly/bay hai ngôn ngữ không chứa nét nghĩa tương đồng mà toàn nghĩa dị biệt 3.2.4.2 Những điểm khác biệt 22 Các thành ngữ có chứa ĐTCĐĐH tiếng Anh nhiều tiếng Việt (tiếng Anh: 351, tiếng Việt: 189), số lượng nghĩa thành ngữ có chứa ĐTCĐĐH tiếng Anh ln nhiều số lượng nghĩa thành ngữ có chứa ĐTCĐĐH tiếng Việt Các hướng nghĩa thành ngữ có chứa ĐTCĐĐH hai ngôn ngữ Anh - Việt chứa nghĩa dị biệt Các nghĩa dị biệt có số lượng nhiều nghĩa tương đồng 3.3 Tiểu kết Chúng tơi tiến hành miêu tả, phân tích cụ thể biểu đặc điểm ngữ pháp, nghĩa cụ thể động từ sử dụng tác phẩm văn học thành ngữ hai ngơn ngữ; đối chiếu để tìm điểm tương đồng khác biệt cách sử dụng động từ chúng hoạt động cụ thể văn văn học, thành ngữ tiếng Anh tiếng Việt Từ lí giải dựa vào khác biệt tư ngôn ngữ văn hóa hai cộng đồng ngơn ngữ KẾT LUẬN Nghiên cứu "Đối chiếu động từ chuyển động đa hướng tiếng Anh tiếng Việt", rút kết luận sau đây: Như tên gọi luận án, nhóm động từ chuyển động đa hướng tiếng Anh tiếng Việt nhóm động từ hoạt động chuyển động nghĩa gốc ban đầu mà chủ thể hoạt động người/động vật với tham gia phận thể Đây nhóm động từ quan trọng tiếng Anh tiếng Việt, nội dung ngữ nghĩa phong phú, đặc điểm cú pháp, khả kết hợp để tạo nên đơn vị từ vựng chúng lớn Ý nghĩa động từ chuyển động đa hướng không mang nét nghĩa hướng hướng, muốn thể hướng chuyển động chúng phải kết hợp với giới từ hướng (trong tiếng Anh) từ hướng (trong tiếng Việt) Luận án đưa tiêu chí nhận diện xác định động từ chuyển động đa hướng tiếng Anh tiếng Việt: a Những động từ phải dùng độc lập động từ chân khác, nghĩa chúng thực chức động từ chuyển động với nghĩa b Trong nội dung ngữ nghĩa mình, động từ thiết phải chứa đựng hai nét nghĩa: "cách thức chuyển động" nét nghĩa biểu thị động tác phận thể người động vật nét nghĩa "môi trường hoạt động" c Những động từ phải dùng biểu thị hoạt động vận động/ chuyển động không phạm vi giới hạn định Dựa vào ba tiêu chí này, luận án xác định 10 động từ chuyển động đa hướng tiêu biểu tiếng Anh là: run, go, walk, jump, creep, step, climb, dive, 23 swim,fly; tiếng Việt gồm có 10 động từ: chạy, đi, nhảy, bò, bước, trèo, leo, lặn, bơi, bay Về phương diện ngữ nghĩa, mơ hình cấu trúc ngữ nghĩa tổng quát gồm đầy đủ nét nghĩa động từ chuyển động đa hướng tiếng Anh tiếng Việt là: (hoạt động) (dời chỗ) (phương tiện) (cách thức) (môi trường) (tốc độ) Trật tự nét nghĩa mơ hình khái qt khơng thiết trùng với trật tự nét nghĩa lời định nghĩa từ cụ thể định nghĩa từ cụ thể khơng thiết phải có đầy đủ nét nghĩa nêu Các động từ chuyển động đa hướng tiếng Anh tiếng Việt phần lớn động từ đa nghĩa (trừ trường hợp động từ step trèo đơn nghĩa) Về số lượng nghĩa, động từ chuyển động đa hướng tiếng Anh có số lượng nghĩa nhiều nhiều so với số lượng nghĩa động từ chuyển động đa hướng tương ứng tiếng Việt Vì hướng phát triển nghĩa động từ chuyển động đa hướng tiếng Anh đa dạng hướng phát triển nghĩa động từ chuyển động đa hướng tiếng Việt Về phương thức chuyển nghĩa, động từ chuyển động đa hướng tiếng Anh tiếng Việt chuyển nghĩa chủ yếu theo phương thức ẩn dụ hoán dụ Tuy nhiên, tuyệt đại đa số nghĩa chuyển động từ chuyển động đa hướng tiếng Việt theo phương thức ẩn dụ; phương thức hốn dụ sử dụng Trong nghĩa chuyển động từ chuyển động đa hướng tiếng Anh sử dụng hai phương thức ẩn dụ hoán dụ Ngoài động từ chuyển động đa hướng hai ngơn ngữ Anh Việt có chuyển loại phổ biến, đặc biệt chuyển loại từ nội động từ sang ngoại động từ Luận án so sánh, đối chiếu đồng khác biệt số lượng nghĩa nói chung, số lượng nghĩa giống khác cặp động từ hai ngôn ngữ Đặc biệt, luận án tập trung so sánh đối chiếu hai cặp động từ phổ biến có số lượng nghĩa lớn hai ngôn ngữ go đi, run chạy Qua so sánh đối chiếu hai cặp động từ rõ tương đồng khác biệt số lượng nghĩa, hướng chuyển nghĩa phương thức chuyển nghĩa Căn vào tương đồng khác biệt phương diện ngữ nghĩa động từ chuyển động đa hướng tiếng Anh tiếng Việt nêu lên nhận xét đặc điểm nhận thức đặc điểm văn hóa hai cộng đồng người Anh người Việt Kết nghiên cứu cho phép khẳng định rằng, động từ chuyển động đa hướng tiếng Anh tiếng Việt có khả đảm nhiệm số chức cú pháp khác nhau, chức cú pháp phổ biến 24 làm vị ngữ câu Sự khác biệt động từ bị chi phối đặc trưng loại hình khác hai ngơn ngữ: thể quan hệ cú pháp qua dạng thức khác động từ chuyển động đa hướng tiếng Anh việc sử dụng hư từ, trật tự từ để biểu thị quan hệ cú pháp động từ chuyển động đa hướng tiếng Việt Về khả kết hợp, có khác biệt rõ rệt khả kết hợp đa dạng, phong phú động từ chuyển động đa hướng tiếng Việt với khả kết hợp có phần hạn chế động từ chuyển động đa hướng tiếng Anh Sự khác biệt phương diện hình thái động từ chuyển động đa hướng tiếng Anh tiếng Việt chịu chi phối đặc điểm loại hình học khác biệt hai ngơn ngữ Kết phân tích cho thấy có số - cặp động từ chuyển động đa hướng run/chạy go/đi với số ý nghĩa phổ biến chủ yếu nghĩa gốc số nghĩa chuyển thường theo phương thức ẩn dụ (chứ khơng phải tất nghĩa giải thích từ điển) thường sử dụng tác phẩm văn học khảo sát Điều giải thích văn học phản ánh thực nên số động từ với ý nghĩa thông dụng biểu số hoạt động phổ biến người sống thường ngày sử dụng nhiều tác phẩm văn học Còn đặc điểm ngữ pháp (đặc điểm hình thái chức vụ cú pháp) động từ chuyển động đa hướng hai ngôn ngữ sử dụng tác phẩm văn học khảo sát nói chung khơng có đặc biệt khác biệt so với miêu tả chúng hệ thống ngôn ngữ Khi tham gia vào cấu trúc thành ngữ, ngữ nghĩa động từ chuyển động đa hướng có xu hướng sử dụng sau: giảm dần nội dung ý nghĩa hoạt động chuyển động đa hướng cụ thể có tham gia phận thể, tăng cường nét nghĩa có giá trị sắc thái hóa tình cảnh, trạng thái tâm lí chủ thể, tốc độ hoạt động di chuyển Chính xu hướng sử dụng ý nghĩa động từ chuyển động thành ngữ góp phần tạo nên nghĩa bóng, nghĩa biểu trưng (ở dạng khác nhau) thành ngữ Kết nghiên cứu luận án phục vụ cho việc dạy học tiếng Anh tiếng Việt ngoại ngữ Những tương đồng khác biệt nhóm động từ chuyển động đa hướng tiếng Anh tiếng Việt phương diện khả tạo tổ hợp ngữ nghĩa mà luận án hữu ích cơng tác biên dịch, phiên dịch văn từ tiếng Anh sang tiếng Việt biên soạn từ điển đối chiếu hai ngôn ngữ ... 1.2.1.3 Nhóm động từ chuyển động tiếng Anh tiếng Việt a Nhóm động từ chuyển động tiếng Anh + Khái niệm động từ chuyển động tiếng Anh Động từ chuyển động (ĐTCĐ) động từ diễn tả loại chuyển động go,... "Đối chiếu động từ chuyển động đa hướng tiếng Anh tiếng Việt" , rút kết luận sau đây: Như tên gọi luận án, nhóm động từ chuyển động đa hướng tiếng Anh tiếng Việt nhóm động từ hoạt động chuyển động. .. qua, về, ) nội nhóm ĐTCĐ tiếng Việt c Động từ chuyển động đa hướng Động từ chuyển động đa hướng động từ dịch chuyển vị trí mơi trường chuyển động cạn, không nước chuyển động từ hai hướng trở lên
- Xem thêm -

Xem thêm: Đối chiếu nhóm động từ chuyển động đa hướng anh việt tt, Đối chiếu nhóm động từ chuyển động đa hướng anh việt tt

Từ khóa liên quan