báo giảng kì 1 lớp 2 năm học 1017 2018 theo mô hình trường học mới

37 81 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/09/2019, 12:24

Bài 19A Chuyện bốn mùa (T1)Bài 19A Chuyện bốn mùa (T2)Bài 52 Phép nhân(T1) Bài 52 Phép nhân(T2)Trả lại của rơi ( Tiết 1 )Bài 19A Chuyện bốn mùa (T3)Bài 19B: Em yêu mùa nào nhất (T1)Bài 53 Thừa số TíchCắt, gấp, trang trí thiếp chúc mừng ( tiết 1 )Bài 19B: Em yêu mùa nào nhất (T2)Bài 19B: Em yêu mùa nào nhất (T3)Bài 19C: Thư Trung thu của Bác Hồ (T1)Bài 19C: Thư Trung thu của Bác Hồ (T2)Làm gì để trường học sạch sẽ và an toàn( T2)Bài 54 Bảng nhân 2( T1)Bài 19C: Thư Trung thu của Bác Hồ (T3)Bài 54 Bảng nhân 2( T2)Bài 19C: Thư Trung thu của Bác Hồ (T3) Mâm quả ngày tết (T1) Bài 19A Chuyện bốn mùa (T1) Bài 52 Phép nhân(T1)Học hát bài: Trên con đường đến trường Bài 37: Trò chơi Bịt mắt bắt dê và nhanh lên bạn ơi. Bài 53 Thừa số Tích Ngày tết quê em (T1) Bài 19C: Thư Trung thu của Bác Hồ (T1) Bài 54 Bảng nhân 2( T1) Bài 38: Trò chơi Bịt mắt bắt dê và nhóm ba nhóm bảy. Họ tên giáo viên : Đào Thị Ánh Tuyết Ngày tháng năm sinh :.05-11-1975 Ngày vào ngành : ……tháng năm1995………………………………………………… Hệ đào tạo : …………Chính qui…………………………………………………………… Chức vụ : Giáo viên chủ nhiệm lớp 2ª1 CÔNG TÁC GIẢNG DẠY Lớp Lớp Lớp Lớp Lớp 2ª1 CÔNG TÁC KHÁC Họ tên chữ ký giáo viên Ngày tháng năm 2017 Hiệu trưởng ( Ký tên , đóng dấu ) Đào Thị Ánh Tuyết Buổi sáng Tuần Từ ngày 28/8 đến ngày 1/9 Tiết Thứ thứ Tiết Môn dạy Tên bài dạy ĐDDH PP ngày CT Chào cờ Tiếng Việt Bài 1A Em học sinh chăm chỉ (T1) Phiếu tập Hai Tiếng Việt Bài 1A Em học sinh chăm chỉ (T2) Toán Bài Ôn tập số đến 100 (T1) Phiếu tập Ba Tư Năm Sáu Tiếng Việt Tiếng Việt Toán Tiếng Anh HĐGD Thủ cơng Tốn Tiếng việt Tiếng việt Tốn TNXH Tiếng việt Tiếng việt HĐGD Âm nhạc Tiếng Việt Toán SH Lớp Buổi chiều Bài 1A Em học sinh chăm chỉ (T3) Bài 1B:Em biết thêm nhiều điều mới (T1) Bài Ôn tập số đến 100 (T2) Phiếu tập Phiếu tập Gấp tên lửa (T1) Giấy, hồ,… Bài 2: Số hạng – Tổng ( Tiết 1) Bài 1B:Em biết thêm nhiều điều mới (T2) Bài 1B:Em biết thêm nhiều điều mới (T3) Phiếu tập Phiếu tập Bài 2: Số hạng – Tổng ( Tiết 2) Bài 1:Vì chúng ta vận động được ( T1) Bài 1C Tự thuật của em ( T1 ) Bài 1C Tự thuật của em ( T2 ) Phiếu tập Phiếu tập Phiếu tập Phiếu tập Phiếu tập Phiếu tập Ôn tập hát lớp Bài 1C Tự thuật của em ( T3 ) Bài Đề – xi – mét ( T1 ) Kiểm điểm hoạt động tuần Tuần từ ngày 28/8 Phiếu tập Phiếu tập đến ngày 1/9 Thứ Tiết Mơn dạy ngày Luyện Tốn HĐGD Mĩ thuật Luyện TV Hai Ba Tư Tiếng Anh HĐGD thể chất HĐNGLL HĐGD thể chất Luyện TV Luyện Toán HĐGD Đạo đức Luyện Toán Luyện TV Năm Tiết thứ PP CT Tên bài dạy ĐDDH Bài Ôn tập số đến 100 (T1) Mùa hè của em ( Tiết 1) Phiếu tập Bài 1A Em học sinh chăm chỉ (T1) Phiếu tập Giới thiệu chương trình.Trò chơi diệt vật có hại Mái trường thân yêu của em Tập hợp hàng dọc, dóng hàng điểm sớ, chào báo cáo giáo viên nhận lớp Bài 1B:Em biết thêm nhiều điều mới (T2) Bài 2: Số hạng – Tổng ( Tiết 1) Học tập, sinh hoạt đúng ( T1 ) Bài 2: Số hạng – Tổng ( Tiết 2) Bài 1C Tự thuật của em ( T1 ) Phiếu tập Phiếu tập Phiếu tập Phiếu tập Ngày ……… tháng …… năm 2017 Kiểm tra , nhận xét Buổi sáng Tuần Từ ngày 4/9 đến ngày 8/9 Thứ Tiết Môn dạy ngày Hai Ba Tư Năm Sáu Chào cờ Tiếng Việt Tiếng Việt Toán Tiếng Việt Tiếng Việt Toán Tiếng Anh HĐGD Thủ cơng Tốn Tiếng việt Tiếng việt Toán TNXH Tiếng việt Tiếng việt HĐGD Âm nhạc Tiếng Việt Toán SH Lớp Buổi chiều Tiết thứ PP CT Tên bài dạy ĐDDH Bài 2A Em học sinh đáng yêu (T1) Bài 2A Em học sinh đáng yêu (T2) Bài Đề – xi – mét ( T2 ) Phiếu tập Bài 2A Em học sinh đáng yêu (T3) Bài 2B.Em làm việc tớt, em nói lời hay ( T1 ) Bài 4: Số bị trừ- Số trừ- Hiệu ( T1 ) Phiếu tập Phiếu tập Gấp tên lửa (T2 ) Giấy, hồ,… Bài 4: Số bị trừ- Số trừ- Hiệu ( T2 ) Bài 2B.Em làm việc tớt, em nói lời hay ( T2 ) Bài 2B.Em làm việc tốt, em nói lời hay ( T3 ) Phiếu tập Phiếu tập Em ôn lại những gì đã học ( T1 ) Bài 1.Vì chúng ta vận động được ( T2 ) Bài 2C: Em chăm học , chăm làm ( T1 ) Bài 2C: Em chăm học , chăm làm ( T2 ) Phiếu tập Phiếu tập Phiếu tập Phiếu tập Phiếu tập Phiếu tập Phiếu tập Học hát : Thật hay Bài 2C: Em chăm học , chăm làm ( T3 ) Phiếu tập Em ôn lại những gì đã học ( T2 ) Phiếu tập Kiểm điểm hoạt động tuần Tuần Từ ngày 4/9 đến ngày 8/9 Thứ Tiết Môn dạy ngày Hai Ba Luyện Toán HĐGD Mĩ thuật Luyện TV Tiếng Anh HĐGD Thể chất HĐNGLL HĐGD Thể chất Luyện TV Luyện Toán HĐGD Đạo đức Luyện Toán Luyện TV Tư Năm Tiết thứ PP CT Tên bài dạy ĐDDH Bài Đề – xi – mét ( T2 ) Phiếu tập Bài 2A Em học sinh đáng yêu (T1) Phiếu tập Bài 3: Dàn hàng ngang, dồn hàng Trò chơi : Đi qua đường lội Mái trường thân yêu của em Dồn hàng.Trò chơi: Nhanh lên bạn Bài 2B.Em làm việc tốt, em nói lời Phiếu tập hay ( T2 ) Bài 4: Số bị trừ- Số trừ- Hiệu Phiếu tập ( T2 ) Học tập, sinh hoạt đúng ( T2 ) Em ôn lại những gì đã học ( T1 ) Bài 2C: Em chăm học , chăm làm ( T1 ) Phiếu tập Phiếu tập Ngày ……… tháng …… năm 2017 Kiểm tra , nhận xét Buổi sáng Tuần Thứ Tiết Môn dạy ngày Hai Ba Chào cờ Tiếng Việt Tiếng Việt Toán Tiếng Việt Tiếng Việt Tốn Tiếng Anh HĐGD Thủ cơng Tốn Tiếng việt Tiếng việt Toán TNXH Tiếng việt Tiếng việt HĐGD Âm nhạc Tiếng Việt Toán SH Lớp Tư Năm Sáu Buổi chiều Từ ngày 11/9 Tiết thứ PP CT đến ngày 15/9 Tên bài dạy ĐDDH Bài 3A Có bạn thật vui (T1) Bài 3A Có bạn thật vui ( T2) Bài Em đã học được những gì? Phiếu tập Bài 3A Có bạn thật vui (T3) Bài 3B.Hãy đối xử tốt với bạn( T1 ) Bài 7:Em làm phép tính dạng 36 + 24, 26 + thế ?( T1 ) Phiếu tập Phiếu tập Phiếu tập Gấp máy bay phản lực (T1 ) Giấy, hồ,… Bài 7:Em làm phép tính dạng 36 + 24, 26 + thế ?( T2 ) Bài 3B.Hãy đối xử tốt với bạn ( T2 ) Bài 3B.Hãy đối xử tốt với bạn( T3) Phiếu tập Bài 7:Em làm phép tính dạng 36 + 24, 26 + thế ?( T3 ) Bài 2.Làm gì để xương phát triển tốt( T1) Bài 3C: Bạn bè thân thiết ( T1 ) Bài 3C: Bạn bè thân thiết ( T2 ) Phiếu tập Phiếu tập Phiếu tập Phiếu tập Phiếu tập Phiếu tập Phiếu tập Ôn tập hát : Thật hay Bài 3C: Bạn bè thân thiết ( T3 ) Bài toán về nhiều ( T1 ) Kiểm điểm hoạt động tuần Tuần Từ ngày 11/9 Phiếu tập Phiếu tập đến ngày 15/9 Thứ ngày Hai Tiết Mơn dạy Luyện Tốn HĐGD Mĩ thuật Luyện TV Ba Tiếng Anh HĐGD thể chất HĐNGLL HĐGD thể chất Luyện TV Luyện Toán HĐGD Đạo đức Luyện Toán Luyện TV Tư Năm Tiết thứ PP CT Tên bài dạy ĐDDH Bài Em đã học được những gì? Mùa hè của em ( T3) Phiếu tập Bài 3A Có bạn thật vui (T1) Phiếu tập Quay phải, quay trái.Trò chơi :Nhanh lên bạn Mái trường thân yêu của em Quay phải, quay trái ĐT vươn thở tay Bài 3B.Hãy đối xử tốt với bạn (T2) Bài 7:Em làm phép tính dạng 36 + 24, 26 + thế ?( T2 ) Phiếu tập Phiếu tập Biết nhận lỗi sửa lỗi( T1 ) Bài 7:Em làm phép tính dạng 36 + 24, 26 + thế ?( T3 ) Bài 3C: Bạn bè thân thiết ( T1 ) Phiếu tập Phiếu tập Ngày ……… tháng …… năm 2017 Kiểm tra , nhận xét Buổi sáng Tuần Thứ Tiết Môn dạy ngày Hai Ba Tư Năm Sáu Chào cờ Tiếng Việt Tiếng Việt Toán Từ ngày 18 /9 Tiết thứ PP CT đến ngày 22 /9 Tên bài dạy ĐDDH Bài 4A Đừng giận bạn nhé (T1) Bài 4A Đừng giận bạn nhé (T1) Bài toán về nhiều ( T2 ) Phiếu tập Tiếng Việt Tiếng Việt Toán Tiếng Anh Bài 4A Đừng giận bạn nhé (T3) Bài 4B.Đừng khóc bạn ( T1 ) cộng với một số + ( T1 ) Phiếu tập Phiếu tập Phiếu tập Gấp máy bay phản lực (T2 ) Giấy, hồ,… HĐGD Thủ cơng Tốn Tiếng việt Tiếng việt cộng với một số + ( T2 ) Bài 4B.Đừng khóc bạn ( T2 ) Bài 4B.Đừng khóc bạn ( T3 ) Phiếu tập Phiếu tập Phiếu tập Toán Phiếu tập TNXH Tiếng việt Tiếng việt Em thực dạng 49 + 25, 29 + thế ?( T1 ) Làm gì để xương chắc khoe Bài 4C: Bạn bè bên ( T1 ) Bài 4C: Bạn bè bên ( T2 ) HĐGD Âm nhạc Tiếng Việt Toán SH Lớp Phiếu tập Phiếu tập Phiếu tập Phiếu tập Học hát : Bài xoè hoa Bài 4C: Bạn bè bên ( T3 ) Em thực dạng 49 + 25, 29 + thế ?( T2 ) Kiểm điểm hoạt động tuần Phiếu tập Phiếu tập Buổi chiều Thứ ngày Tiết Môn dạy Hai Ba Tư Luyện Toán HĐGD Mĩ thuật Luyện TV Tiếng Anh HĐGD thể chất HĐNGLL Tiết thứ PP CT Từ ngày 18/9 đến ngày 22/9 Tên bài dạy Bài toán về nhiều ( T2 ) Những vật sống dưới nước(T1) Bài 4A Đừng giận bạn nhé (T1) Phiếu tập Phiếu tập An toàn đường ĐT lườn.Trò chơi: Kéo cưa lừa xe Biết nhận lỗi sử lỗi( T2 ) HĐGD Đạo đức Luyện Toán Luyện TV ĐDDH ĐT chân.Trò chơi: Kéo cưa lừa xe HĐGD thể chất Luyện TV Luyện Toán Năm Tuần Bài 4B.Đừng khóc bạn ( T2 ) cộng với một số + ( T2 ) Phiếu tập Phiếu tập Em thực dạng 49 + 25, 29 + Phiếu tập thế ?( T1 ) Bài 4C:Bạn bè bên (T1) Phiếu tập Ngày ……… tháng …… năm 2017 Kiểm tra , nhận xét Buổi sáng Tuần Thứ Tiết Môn dạy Tiết thứ Từ ngày 25 /9 đến ngày 29 /9 Tên bài dạy ĐDDH PP CT ngày Hai Ba Tư Năm Sáu Chào cờ Tiếng Việt Tiếng Việt Toán Tiếng Việt Tiếng Việt Toán Tiếng Anh Bài 5A Thế một học sinh ngoan (T1) Bài 5A Thế một học sinh ngoan (T2) Hình chữ nhật,hình tam giác Phiếu tập Bài 5A Thế một học sinh ngoan (T3) Bài 5B.Một người bạn tốt ( T1 ) cộng với một số ( T1 ) Phiếu tập Gấp máy bay đuôi rời hoặc một đồ chơi tự chọn(T1 ) cộng với một số ( T2) Bài 5B.Một người bạn tốt ( T2 ) Bài 5B.Một người bạn tốt ( T3 ) Giấy, hồ,… HĐGD Thủ cơng Tốn Tiếng việt Tiếng việt Tốn Phiếu tập TNXH Tiếng việt Tiếng việt Em thực dạng 38 + 25, 28 + thế ?( T1 ) Thức ăn tiêu hoá thế nào? ( T1 ) Bài 5C:Cùng tìm sách để học tốt ( T1 ) Bài 5C:Cùng tìm sách để học tốt ( T2 ) HĐGD Âm nhạc Tiếng Việt Toán SH Lớp Buổi chiều Phiếu tập Phiếu tập Phiếu tập Phiếu tập Phiếu tập Phiếu tập Phiếu tập Phiếu tập Phiếu tập Ôn tập hát : xoè hoa Bài 5C:Cùng tìm sách để học tốt ( T3 ) Em thực dạng 38 + 25, 28 + thế ?( T2 ) Kiểm điểm hoạt động tuần Tuần Từ ngày 25/9 Phiếu tập Phiếu tập đến ngày 29/9 10 thứ PP CT ngày Luyện Toán HĐGD Mĩ thuật Luyện TV Tiếng Anh HĐGD thể chất HĐNGLL Hai Ba Tư Năm HĐGD thể chất Luyện TV Luyện Toán HĐGD Đạo đức Luyện Tốn Luyện TV Sớ tròn chục trừ một số Tưởng tượng cùng hình vuông,hình chữ nhật, hình tam giác ( T2 ) Bài 11A.Ông bà yêu thương em thế ?(T1) Phiếu tập Phiếu tập Trò chơi : Bỏ khăn Biết ơn thầy cô giáo ( T1 ) Trò chơi : Bỏ khăn Bài 11B Thật vui có ơng bà ( T2 ) 11 trừ một số 11 – ( T2 ) Phiếu tập Phiếu tập Thực hành kĩ giữa kì Em thực phép tính dạng 5115, 31 – thế (T1 ) Bài 11C: Biết ơn ông bà (T1 ) Thước, chì,… Phiếu tập Ngày ……… tháng …… năm 2017 Kiểm tra , nhận xét Buổi sáng Tuần 12 Từ ngày 13/11 đến ngày 17/11 23 Thứ Tiết Môn dạy ngày Hai Ba Tư Năm Tiết thứ PP CT Tên bài dạy Chào cờ Tiếng Việt Tiếng Việt Toán Tiếng Việt Tiếng Việt Toán 4 Tiếng Anh HĐGD Thủ công Toán Tiếng việt Tiếng việt Toán TNXH 12 trừ một số 12 – ( T2) Gia đình thân yêu của em ( T1 ) Tiếng việt Tiếng việt Bài 12C: Công ơn cha mẹ (T1 ) Bài 12C: Công ơn cha mẹ (T2 ) Ơn tập hát : Cợc cách tùng cheng HĐGD Âm nhạc Tiếng Việt Toán SH Lớp Em thực phép tính dạng 52- 28, 32 – thế (T1 ) Kiểm điểm hoạt động tuần 12 Bài 12A.Con biết lỗi rồi ạ.(T1) Bài 12A.Con biết lỗi rồi ạ.(T2) Ngày, giờ.Thực hành xem đồng hờ ( T1 ) Bợ ĐD Tốn Bài 12A.Con biết lỗi rồi ạ.(T3) Bài 12B Con sẽ ở bên mẹ ( T1 ) Ngày, giờ.Thực hành xem đồng hờ ( T2 ) Phiếu tập Ơn tập chủ đề: Gấp hình (T2 ) 12 trừ một số 12 – ( T1 ) Bài 12B Con sẽ ở bên mẹ ( T2 ) Bài 12B Con sẽ ở bên mẹ ( T3 ) Bài 12C: Công ơn cha mẹ (T3 ) Sáu Buổi chiều ĐDDH Tuần 12 Giấy, hồ, … Que tính Phiếu tập que tính Phiếu tập Phiếu tập Phiếu tập Bảng con, que tính Từ ngày 13/11 đến ngày 17/11 24 Thứ Tiết Mơn dạy ngày ĐDDH Luyện Tốn HĐGD Mĩ thuật Luyện TV Ngày, giờ.Thực hành xem đồng hồ Phiếu tập ( T1 ) Tưởng tượng cùng hình vuông,hình chữ nhật, hình tam giác ( T3 ) Bài 12A.Con biết lỗi rồi ạ.(T1) Phiếu tập Tiếng Anh HĐGD thể chất HĐNGLL Trò chơi :Nhóm ba, nhóm bảy.Đi thường theo nhịp Biết ơn thầy cô giáo ( T2 ) Ba Năm Tên bài dạy Hai Tư Tiết thứ PP CT HĐGD thể chất Luyện TV Luyện Toán HĐGD Đạo đức Luyện Toán Luyện TV Kiểm tra thường theo nhịp Bài 12B Con sẽ ở bên mẹ ( T2 ) 12 trừ một số 12 – ( T1 ) Phiếu tập bảng Quan tâm giúp đỡ bạn bè ( T1 ) 12 trừ một số 12 – ( T2) Bài 12C: Công ơn cha mẹ (T1 ) Bảng Phiếu tập Ngày ……… tháng …… năm 2017 Kiểm tra , nhận xét Buổi sáng Tuần 13 Từ ngày 20/11 đến ngày 24/11 25 Thứ Tiết Môn dạy ngày Hai Năm Tên bài dạy Chào cờ Tiếng Việt Tiếng Việt Toán Tiếng Việt Tiếng Việt Toán Tiếng Anh HĐGD Thủ cơng Tốn Tiếng việt Tiếng việt Tốn TNXH 13 trừ mợt sớ 13 – ( T1 ) Bài 13B Cha mẹ làm gì cho ( T2 ) Bài 13B Cha mẹ làm gì cho ( T3 ) 13 trừ một số 13 – ( T2 ) Gia đình thân yêu của em ( T2 ) Tiếng việt Tiếng việt Bài 13C: Em yêu cha mẹ của em (T1 ) Bài 13C: Em yêu cha mẹ của em (T2 ) Học hát : Chiến sĩ tí hon HĐGD Âm nhạc Tiếng Việt Toán SH Lớp Em thực phép tính dạng 53- 25, 33 – thế (T1 ) Kiểm điểm hoạt động tuần 13 Ba Tư Tiết thứ PP CT Bài 13A.Hãy yêu bố nhé (T1) Bài 13A.Hãy yêu bố nhé (T2) Em thực phép tính dạng 52- 28, 32 – thế (T2 ) Bài 13A.Hãy yêu bố nhé (T3) Bài 13B Cha mẹ làm gì cho ( T1 ) Tìm số bị trừ Gấp , cắt , dán hình tròn ( T1 ) Bài 13C: Em yêu cha mẹ của em (T3 ) Sáu Buổi chiều Tuần 13 ĐDDH Bợ ĐD Tốn Giấy, hồ, … Que tính Phiếu tập que tính Phiếu tập Phiếu tập Phiếu tập Bảng con, que tính Từ ngày 20/11 đến ngày 24/11 26 Thứ Tiết Mơn dạy ngày Hai Luyện Tốn HĐGD Mĩ thuật Luyện TV Ba Tư Năm Tiếng Anh HĐGD thể chất HĐNGLL HĐGD thể chất Luyện TV Luyện Toán HĐGD Đạo đức Luyện Toán Luyện TV Tiết thứ PP CT Tên bài dạy ĐDDH Em thực phép tính dạng 5228, 32 – thế (T2 ) Khu vườn kì diệu ( T1 ) Phiếu tập Bài 13A.Hãy yêu bố nhé (T1) Phiếu tập Ơn trò chơi : Bỏ khăn Nhóm ba, nhóm bảy Bảo vệ mơi trường ( T1 ) Điểm số 1-2, 1-2 theo đội hình vòng tròn.Trò chơi :Bịt mắt bắt dê Bài 13B Cha mẹ làm gì cho con( T2 ) 13 trừ một số 13 – ( T1 ) Phiếu tập bảng Quan tâm giúp đỡ bạn bè ( T2 ) 13 trừ một số 13 – ( T1 ) Bài 13C: Em yêu cha mẹ của em (T1 ) Bảng Phiếu tập Ngày ……… tháng …… năm 2017 Kiểm tra , nhận xét Buổi sáng Tuần 14 Từ ngày 27/11 đến ngày 1/12 27 Thứ Tiết Môn dạy ngày Hai Năm Tên bài dạy Chào cờ Tiếng Việt Tiếng Việt Toán Tiếng Việt Tiếng Việt Toán Tiếng Anh HĐGD Thủ cơng Tốn Tiếng việt Tiếng việt Tốn TNXH 14 trừ mợt sớ 14 – ( T1 ) Bài 14B Đoàn kết sức mạnh của anh em gia đình ( T2 ) Bài 14B Đoàn kết sức mạnh của anh em gia đình ( T3 ) 14 trừ một số 14 – ( T2 ) Em cần làm gì ở nhà ( T1 ) Tiếng việt Tiếng việt Bài 14C: Anh yêu em bé (T1 ) Bài 14C: Anh yêu em bé (T2 ) Ôn tập hát : Chiến sĩ tí hon HĐGD Âm nhạc Tiếng Việt Toán SH Lớp Em thực phép tính dạng 54- 18, 34 – thế (T1 ) Kiểm điểm hoạt động tuần 14 Ba Tư Tiết thứ PP CT Bài 14A.Anh em phải đoàn kết (T1) Bài 14A.Anh em phải đoàn kết (T2) Em thực phép tính dạng 53- 25, 33 – thế (T2 ) Bài 14A.Anh em phải đoàn kết (T3) Bài 14B Đoàn kết sức mạnh của anh em gia đình ( T1 ) Em ôn lại những gì đã học Gấp , cắt , dán hình tròn ( T2 ) Bài 14C: Anh yêu em bé (T3 ) Sáu Buổi chiều Tuần 14 ĐDDH Bợ ĐD Tốn Giấy, hờ, … Que tính Phiếu tập que tính Phiếu tập Phiếu tập Phiếu tập Bảng con, que tính Từ ngày 27/11 đến ngày 1/12 28 Thứ Tiết Môn dạy ngày Luyện Toán HĐGD Mĩ thuật Luyện TV Hai Ba Tư Năm Tiếng Anh HĐGD thể chất HĐNGLL HĐGD thể chất Luyện TV Luyện Toán HĐGD Đạo đức Luyện Toán Luyện TV Tiết thứ PP CT Tên bài dạy ĐDDH Em thực phép tính dạng 5325, 33 – thế (T2 ) Khu vườn kì diệu ( T2 ) Phiếu tập Bài 14A.Anh em phải đoàn kết (T1) Phiếu tập Trò chơi vòng tròn Bảo vệ môi trường ( T2 ) Trò chơi vòng tròn Đi đều Bài 14B Đoàn kết sức mạnh của anh em gia đình ( T2 ) 14 trừ một số 14 – ( T1 ) Phiếu tập bảng Giữ gìn trường lớp đẹp ( T1) 14 trừ một số 14 – ( T2 ) Bài 14C: Anh yêu em bé (T1 ) Bảng Phiếu tập Ngày ……… tháng …… năm 2017 Kiểm tra , nhận xét Buổi sáng Tuần 15 Từ ngày 4/12 đến ngày 8/12 29 Thứ Tiết Môn dạy ngày Hai Năm Tên bài dạy ĐDDH Chào cờ Tiếng Việt Tiếng Việt Toán Tiếng Việt Tiếng Việt Tốn Tiếng Anh HĐGD Thủ cơng Tốn Tiếng việt Tiếng việt Toán TNXH Gấp, cắt, dán biển báo giao thông , cấm xe ngược chiều ( T1 ) 15, 16, 17, 18 trừ một số ( T1 ) Bài 15B Anh em yêu thương hạnh phúc ( T2 ) Bài 15B Anh em yêu thương hạnh phúc ( T3 ) 15, 16, 17, 18 trừ một số ( T2 ) Em cần làm gì ở nhà ( T2 ) Tiếng việt Tiếng việt Bài 15C: Chị yêu em bé (T1 ) Bài 15C: Chị yêu em bé (T2 ) HĐGD Âm nhạc Tiếng Việt Tốn SH Lớp Ơn tập hát : Chúc mừng sinh nhật,Cộc cách tùng cheng,Chiến sĩ tí hon Bài 15C: Chị yêu em bé (T3 ) Phiếu tập Em thực phép tính dạng 55, 56, 57, Bảng con, 58 trừ một số thế (T1 ) que tính Kiểm điểm hoạt động tuần 15 Ba Tư Tiết thứ PP CT Sáu Buổi chiều Bài 15A.Anh em yêu thương (T1) Bài 15A.Anh em yêu thương (T2) Em thực phép tính dạng 54- 18, 34 – thế (T2 ) Bài 15A.Anh em yêu thương (T3) Bài 15B Anh em yêu thương hạnh phúc ( T1 ) Em ôn lại những gì đã học Tuần 15 Bộ ĐD Tốn Giấy, hờ, … Que tính Phiếu tập que tính Phiếu tập Phiếu tập Từ ngày 4/12 đến ngày 8/12 30 Thứ Tiết Môn dạy ngày Luyện Toán HĐGD Mĩ thuật Luyện TV Hai Ba Tư Năm Tiếng Anh HĐGD thể chất HĐNGLL HĐGD thể chất Luyện TV Luyện Toán HĐGD Đạo đức Luyện Toán Luyện TV Tiết thứ PP CT Tên bài dạy ĐDDH Em thực phép tính dạng 5418, 34 – thế (T2 ) Khu vườn kì diệu ( T3 ) Phiếu tập Bài 15A.Anh em yêu thương (T1) Phiếu tập Trò chơi vòng tròn.Đi đều Uống nước nhớ nguồn ( T1 ) Bài thể dục phát triển chung.Trò chơi vòng tròn Bài 15B Anh em yêu thương Phiếu tập hạnh phúc ( T2 ) 15, 16, 17, 18 trừ một số ( T1 ) bảng Giữ gìn trường lớp đẹp ( T2) 15, 16, 17, 18 trừ một số ( T2 ) Bài 15C: Chị yêu em bé (T1 ) Bảng Phiếu tập Ngày ……… tháng …… năm 2017 Kiểm tra , nhận xét Buổi sáng Tuần 16 Từ ngày 11/12 đến ngày 15/12 31 Thứ Tiết Môn dạy ngày Hai Tên bài dạy Chào cờ Tiếng Việt Tiếng Việt Toán Tiếng Việt Tiếng Việt Toán Tiếng Anh HĐGD Thủ cơng Tốn Tiếng việt Tiếng việt Toán TNXH Gấp, cắt, dán biển báo giao thông cấm xe ngược chiều ( T2 ) Em thực phép tính dạng 100 trừ một số thế (T1 ) Bài 16B Những người bạn nhỏ đáng yêu ( T2 ) Bài 16B Những người bạn nhỏ đáng yêu ( T3 ) Em thực phép tính dạng 100 trừ một số thế (T2 ) Trường học của chúng em ( T1 ) Tiếng việt Tiếng việt Bài 16C: Bé thật chăm ngoan (T1 ) Bài 16C: Bé thật chăm ngoan (T2 ) Kể chuyện âm nhạc, nghe nhạc HĐGD Âm nhạc Tiếng Việt Toán SH Lớp Tìm số trừ Kiểm điểm hoạt động tuần 16 Ba Tư Tiết thứ PP CT Bài 16A.Bạn thân của bé (T1) Bài 16A.Bạn thân của bé (T2) Em thực phép tính dạng 55, 56, 57, Bộ ĐD 58 trừ một số thế (T2 ) Toán Bài 16A.Bạn thân của bé (T3) Bài 16B Những người bạn nhỏ đáng yêu ( T1 ) Em ôn lại bảng trừ Năm Sáu Buổi chiều ĐDDH Bài 16C: Bé thật chăm ngoan (T3 ) Tuần 16 Giấy, hồ, … Que tính Phiếu tập que tính Phiếu tập Phiếu tập Phiếu tập Từ ngày 11/12 đến ngày 15/12 32 Thứ Tiết Môn dạy ngày Hai Luyện Toán HĐGD Mĩ thuật Luyện TV Ba Tiếng Anh HĐGD thể chất HĐNGLL HĐGD thể chất Luyện TV Luyện Toán HĐGD Đạo đức Luyện Toán Luyện TV Tư Năm Tiết thứ PP CT Tên bài dạy ĐDDH Em thực phép tính dạng 55, 56, 57, 58 trừ một số thế (T2 ) Con vật quen thuộc ( T1 ) Phiếu tập Bài 16A.Bạn thân của bé (T1) Phiếu tập Trò chơi vòng tròn nhóm ba, nhóm bảy ́ng nước nhớ nguồn ( T2 ) Trò chơi nhanh lên bạn vòng tròn Bài 16B Những người bạn nhỏ đáng yêu ( T2 ) Em thực phép tính dạng 100 trừ một số thế (T1 ) Giữ gìn vệ sinh nơi công cộng ( T1) Em thực phép tính dạng 100 trừ một số thế (T2 ) Bài 16C: Bé thật chăm ngoan (T1 ) Phiếu tập bảng Bảng Phiếu tập Ngày ……… tháng …… năm 2017 Kiểm tra , nhận xét Buổi sáng Tuần 17 Từ ngày 18/12 đến ngày 22/12 33 Thứ Tiết Môn dạy ngày Hai Ba Tư Năm Sáu Chào cờ Tiếng Việt Tiếng Việt Toán Tiếng Việt Tiếng Việt Toán Tiếng Anh HĐGD Thủ cơng Tốn Tiếng việt Tiếng việt Toán TNXH Tiếng việt Tiếng việt HĐGD Âm nhạc Tiếng Việt Toán SH Lớp Tiết thứ PP CT Tên bài dạy Bài 17A.Những người bạn thông minh, tình nghĩa (T1) Bài 17A.Những người bạn thông minh, tình nghĩa (T2) Ngày , tháng Thực hành xem lịch.( T1 ) ĐDDH Bợ ĐD Tốn Bài 17A.Những người bạn thông minh, tình nghĩa (T3) Bài 17B Con vật trung thành với chủ ( T1 ) Ngày , tháng Thực hành xem lịch.( T2 ) Gấp, cắt, dán biển báo giao thông cấm đỗ xe ( T1 ) Em ôn tập phép cộng phép trừ.(T1 ) Bài 17B Con vật trung thành với chủ ( T2 ) Bài 17B Con vật trung thành với chủ ( T3 ) Em ôn tập phép cộng phép trừ.(T2 ) Trường học của chúng em ( T2 ) Bài 17C: Gà mẹ gà nói gì với (T1 ) Bài 17C: Gà mẹ gà nói gì với (T2 ) Dành cho địa phương tự chọn Bài 17C: Gà mẹ gà nói gì với (T3 ) Em ơn tập phép cộng phép trừ.(T3 ) Kiểm điểm hoạt động tuần 17 Giấy, hồ, … Que tính Phiếu tập que tính Phiếu tập Phiếu tập Phiếu tập 34 Buổi chiều Tuần 17 Thứ Tiết Môn dạy ngày Luyện Toán HĐGD Mĩ thuật Luyện TV Hai Ba Tiếng Anh HĐGD thể chất HĐNGLL HĐGD thể chất Luyện TV Luyện Toán HĐGD Đạo đức Luyện Toán Luyện TV Tư Năm Tiết thứ PP CT Từ ngày 18/12 đến ngày 22/12 Tên bài dạy ĐDDH Ngày, tháng Thực hành xem lịch ( T1 ) Con vật quen thuộc ( T2 ) Phiếu tập Bài 17A.Những người bạn thông minh, tình nghĩa (T1) Phiếu tập Trò chơi bịt mắt bắt dê nhóm ba, nhóm bảy Em học tập anh bộ đội ( T1 ) Trò chơi vòng tròn bỏ khăn Bài 17B Con vật trung thành với chủ ( T2 ) Em ôn tập phép cộng phép trừ (T1 ) Giữ gìn vệ sinh nơi công cộng ( T2) Em ôn tập phép cộng phép trừ (T2 ) Bài 17C: Gà mẹ gà nói gì với (T1 ) Phiếu tập bảng Bảng Phiếu tập Ngày ……… tháng …… năm 2017 Kiểm tra , nhận xét Buổi sáng Tuần 18 Từ ngày 25/12 đến ngày 29/12 35 Thứ Tiết Môn dạy ngày Hai Ba Tư Năm Sáu Chào cờ Tiếng Việt Tiếng Việt Toán 4 Tiếng Việt Tiếng Việt Tốn Tiếng Anh HĐGD Thủ cơng Toán Tiếng việt Tiếng việt Toán TNXH Tiếng việt Tiếng việt HĐGD Âm nhạc Tiếng Việt Toán SH Lớp Buổi chiều Tiết thứ PP CT Tên bài dạy Bài 18A.Ôn tập (T1) Bài 18A.Ơn tập (T2) Em ơn tập về hình học đo lường ĐDDH Bợ ĐD Tốn Bài 18A.Ôn tập (T3) Bài 18B Ôn tập (T1) Em ơn tập về giải tốn ( T1) Gấp, cắt, dán biển báo giao thông cấm đỗ xe ( T2 ) Em ơn tập về giải tốn ( T2) Bài 18B Ôn tập (T2) Bài 18B Ơn tập (T3) Giấy, hờ, … Que tính Bài 18C: Ôn tập 3.( T3 ) Phiếu tập Phiếu tập Em ôn tập những gì đã học que tính Làm gì để trường học sẽ an toàn Phiếu ( T1 ) tập Bài 18C: Ôn tập 3.( T1 ) Bài 18C: Ôn tập 3.( T2 ) Phiếu tập Tập biểu diễn hát Em đã học được những gì ? Kiểm điểm hoạt động tuần 18 Tuần 18 Từ ngày 25/12 đến ngày 29/12 36 Thứ Tiết Môn dạy ngày Hai Luyện Toán HĐGD Mĩ thuật Luyện TV Ba Tư Năm Tiếng Anh HĐGD thể chất HĐNGLL Tiết thứ PP CT Tên bài dạy ĐDDH Em ôn tập về hình học đo lường Con vật quen thuộc ( T3 ) Phiếu tập Ôn tập Phiếu tập Trò chơi vòng tròn nhanh lên bạn Em học tập anh bộ đội ( T2 ) HĐGD thể chất Luyện TV Luyện Tốn Ơn tập học kì HĐGD Đạo đức Luyện Tốn Luyện TV Thực hành kĩ ći kì Ơn tập Em ơn tập về giải tốn ( T2) Em ơn tập những gì đã học Ơn tập Phiếu tập bảng Bảng Phiếu tập Ngày …… tháng …năm 2017 Kiểm tra ,nhận xét 37 ... tính dạng 511 5, 31 – thế (T1 ) Bài 11 C: Biết ơn ông bà (T1 ) Thước, chì,… Phiếu tập Ngày ……… tháng …… năm 2 017 Kiểm tra , nhận xét Buổi sáng Tuần 12 Từ ngày 13 /11 đến ngày 17 /11 23 Thứ... biển báo giao thơng , cấm xe ngược chiều ( T1 ) 15 , 16 , 17 , 18 trừ một số ( T1 ) Bài 15 B Anh em yêu thương hạnh phúc ( T2 ) Bài 15 B Anh em yêu thương hạnh phúc ( T3 ) 15 , 16 , 17 , 18 trừ... Em thực phép tính dạng 51- 15 , 31 – Thước, thế (T2 ) chì,… Kiểm điểm hoạt động tuần 11 Tuần 11 Tiết Môn dạy Phiếu tập Tiết Từ ngày 6 /11 đến ngày 10 /11 Tên bài dạy ĐDDH 22 thứ
- Xem thêm -

Xem thêm: báo giảng kì 1 lớp 2 năm học 1017 2018 theo mô hình trường học mới, báo giảng kì 1 lớp 2 năm học 1017 2018 theo mô hình trường học mới