Nghiên cứu tạo chế phẩm chitosan – Nano Bạc ứng dụng trong bảo quản quả sau thu hoạch

179 113 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/09/2019, 12:04

LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận án cơng trình riêng tơi Các số liệu cơng bố luận án trung thực, phần cơng bố tạp chí khoa học với đồng ý đồng tác giả, phần lại chưa công bố cơng trình nghiên cứu Tất tham khảo kế thừa trích dẫn tham chiếu đầy đủ Tập thể hướng dẫn PGS TS Hồ Phú Hà Hà Nội, ngày tháng năm 2019 Tác giả luận án GS.TS Ngơ Xn Bình i Lương Hùng Tiến LỜI CẢM ƠN Trong thời gian thực cơng trình nghiên cứu này, nhận nhiều giúp đỡ hỗ trợ thầy cô, đồng nghiệp, quan, bạn bè, em sinh viên người thân gia đình Trước hết, tơi xin chân thành cảm ơn PGS.TS Hồ Phú Hà, người trực tiếp hướng dẫn định hướng cho tơi thực cơng trình nghiên cứu Cô người bên cạnh động viên, truyền đạt kiến thức quý báu tạo điều kiện thuận lợi cho suốt q trình nghiên cứu Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến GS TS Ngơ Xn Bình, người tận tình hướng dẫn, bảo tơi suốt q trình làm luận án Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn tới PGS TS Mai Anh Tuấn, người tận tình hướng dẫn bảo tơi lĩnh vực công nghệ vật liệu nano thực luận án Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy cô Viện Công nghệ Sinh học Công nghệ Thực phẩm, trường Đại học Bách khoa Hà Nội; đặc biệt thầy cô môn Công nghệ Thực phẩm tạo điều kiện giúp đỡ tơi q trình làm luận án Xin gửi lời cảm ơn chân thành đến cán bộ, anh chị em đồng nghiệp môn Công nghệ Thực phầm, trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên giúp thực nghiên cứu Xin cảm ơn em sinh viên ngành Công nghệ Thực phẩm, trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên em sinh viên Viện Công nghệ Sinh học Công nghệ Thực phẩm giúp đỡ hỗ trợ tơi q trình làm luận án Lời cuối dành cho thành viên gia đình, anh em bạn bè thân thiết đặc biệt vợ tạo điều kiện tốt nhất, động viên cổ vũ tơi nhiều suốt q trình làm luận án Gia đình động lực, tiếp thêm sức mạnh để tơi vượt qua khó khăn, vất vả để hoàn thành luận án tiến sĩ ii MỤC LỤC Trang DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT ………………………… viii DANH MỤC CÁC BẢNG ………….…………………………………………… x DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ ………….………………………………xii MỞ ĐẦU ………….…………………………………………………………………1 CHƯƠNG TỔNG QUAN 1.1 Đặc điểm chitosan 1.1.1 Chitosan 1.1.2 Sản xuất chitosan 1.1.2.1 Các phương pháp sản xuất chitosan 1.1.2.2 Tình hình nghiên cứu quy trình sản xuất Việt Nam 1.1.3 Các tính chất chitosan 1.1.3.1 Tính chất vật lý chitosan 1.1.3.2 Tính chất hóa học chitosan 1.1.3.3 Tính chất sinh học chitosan 1.1.4 Đặc tính kháng vi sinh vật chitosan 1.1.4.1 Khả kháng vi sinh vật chitosan 1.1.4.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến khả kháng vi sinh vật chitosan 1.1.4.3 Cơ chế kháng vi sinh vật chitosan 1.1.5 Ứng dụng chitosan bảo quản rau tươi 1.2 Tổng quan nano bạc 12 1.2.1 Giới thiệu công nghệ nano 12 1.2.1.1 Vật liệu nano 12 1.2.1.2 Phân loại vật liệu nano 12 1.2.1.3 Cơ sở khoa học công nghệ nano 13 1.2.2 Tính chất lý học hạt nano bạc 13 1.2.2.1 Tính chất quang 13 1.2.2.2 Tính chất điện nhiệt 14 1.2.2.3 Hiệu ứng bề mặt 14 1.2.3 Tổng hợp hạt nano bạc 14 1.2.4 Đặc tính kháng vi sinh vật nano bạc 15 1.2.4.1 Khả kháng vi sinh vật nano bạc 15 1.2.4.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến khả kháng khuẩn nano 16 1.2.4.3 Cơ chế kháng vi sinh vật nano bạc 17 1.2.5 Ứng dụng nano bạc bảo quản rau tươi 18 iii 1.3 Ứng dụng nano bạc kết hợp với loại màng màng chitosan bảo quản thực phẩm 20 1.3.1 Ứng dụng nano bạc kết hợp với màng polyme không phân huỷ sinh học …… 20 1.3.2 Ứng dụng nano bạc kết hợp với màng polyme phân huỷ sinh học 21 1.3.3 Ứng dụng nano bạc kết hợp với màng chitosan bảo quản thực phẩm… 22 1.3.4 Sự giải phóng nano bạc từ màng bao vào thực phẩm 23 1.4 Giới thiệu số loại sử dụng nghiên cứu phương pháp bảo quản Việt Nam 24 1.4.1 Tình hình sản xuất xuất Việt Nam 24 1.4.1.1 Giới thiệu chung loại sử dụng nghiên cứu 24 1.4.1.2 Những biến đổi sau thu hoạch 25 1.4.1.3 Các bệnh sau thu hoạch 27 1.4.2 Một số phương pháp bảo quản sau thu hoạch 27 1.4.2.1 Công nghệ bảo quản phương pháp xử lý nhiệt 28 1.4.2.2 Công nghệ bảo quản môi trường thay đổi thành phần khí quyển……… 28 1.4.2.3 Công nghệ bảo quản hóa chất 29 CHƯƠNG VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 32 2.1 Vật liệu nghiên cứu 32 2.1.1 Phế liệu tôm 32 2.1.2 Vi sinh vật 32 2.1.3 Các loại sử dụng nghiên cứu 32 2.1.4 Nguyên vật liệu khác 33 2.1.4.1 Hóa chất 33 2.1.4.2 Môi trường 33 2.1.5 Thiết bị nghiên cứu 33 2.2 Phương pháp nghiên cứu 33 2.2.1 Nội dung phương pháp thực nghiệm 33 2.2.1.1 Phương pháp tạo chế phẩm Chitin chitosan 33 2.2.1.2 Phương pháp tinh chitosan 35 2.2.1.3 Phương pháp tạo nano bạc 36 2.2.1.4 Phương pháp xác định khả kháng vi sinh vật chế phẩm chitosan…… 38 2.2.1.5 Phương pháp xác định hoạt tính kháng vi sinh vật nano bạc 40 2.2.1.6 Phương pháp xác định hoạt tính kháng vi sinh vật chế phẩm chitosan-nano bạc 40 iv 2.2.1.7 Phương pháp ứng dụng chế phẩm chitosan – nano bạc bảo quản vải thiều, cam bưởi 41 2.2.2 Phương pháp phân tích 43 2.2.2.1 Xác định độ deacetyl chitosan phương pháp UV 43 2.2.2.2 Xác định độ nhớt chitosan 43 2.2.2.3 Xác định độ hòa tan chế phẩm chitosan thơ 44 2.2.2.4 Tỷ lệ hao hụt 44 2.2.2.5 Phân tích hàm lượng axit tổng số phương pháp trung hòa 44 2.2.2.6 Xác định màu 45 2.2.2.7 Xác định hàm lượng đường chất khô hòa tan tổng số 45 2.2.2.8 Xác định lượng tồn dư nano bạc vải phổ hấp thụ nguyên tử AAS 46 2.2.2.9 Phương pháp xác định tro, protein 46 2.2.2.10 Phương pháp xử lý thống kê 47 CHƯƠNG KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 48 3.1 Một số cải tiến trình sản xuất chitosan tinh khiết để làm nguyên liệu cho chế tạo chế phẩm chitosan – nano bạc 48 3.1.1 Tạo chitin từ phế liệu tôm phương pháp sinh học 48 3.1.2 Tạo chitosan có độ deacetyl hóa cao 49 3.1.2.1 Ảnh hưởng thời gian nhiệt độ đến độ deacetyl 49 3.1.2.2 Quá trình deacetyl giai đoạn 50 3.1.3 Tinh chitosan ảnh hưởng chế độ sấy đến tính chất chitosan… 52 3.1.4 Khả kháng vi sinh vật chitosan 54 3.1.4.1 Ảnh hưởng pH đệm pha chitosan đến khả phát triển vi sinh vật…… 55 3.1.4.2 Khả kháng vi khuẩn chitosan 56 3.1.4.3 Khả kháng nấm men chitosan 58 3.1.4.4 Khả kháng nấm mốc chitosan 58 3.2 Một số cải tiến trình tổng hợp keo nano bạc làm nguyên liệu cho chế tạo chế phẩm chitosan – nano bạc 62 3.2.1 Ảnh hưởng nhiệt độ đến đặc tính dung dịch keo nano bạc 62 3.2.2 Ảnh hưởng tốc độ nhỏ dịch đến tính chất hạt nano bạc 63 3.2.3 Một số đặc tính hạt nano bạc 64 3.2.3.1 Hình ảnh dung dịch nano bạc 64 3.2.3.2 Phân tích hạt nano bạc UV – vis 64 3.2.3.3 Đặc điểm hạt nano bạc qua kính hiển vi điện tử quét (SEM) kính hiển vi điện tử truyền qua (TEM) 65 3.2.4 Khả kháng vi sinh vật dung dịch nano bạc 66 v 3.2.4.1 Khả kháng vi khuẩn nano bạc 67 3.2.4.2 Khả kháng nấm men nano bạc 67 3.2.4.3 Khả kháng nấm mốc nano bạc 68 3.3 Tạo chế phẩm chitosan – nano bạc xác định đặc tính chế phẩm 70 3.3.1 Quy trình phối trộn 70 3.3.2 Một số tính chất hóa lý chế phẩm chitosan – nano bạc 70 3.3.3 Tính ổn định chế phẩm chitosan – nano bạc 72 3.3.4 Khả kháng vi sinh vật in vitro chế phẩm chitosan-nano bạc 72 3.3.4.1 Khả kháng vi khuẩn chế phẩm chitosan-nano bạc 73 3.3.4.2 Khả kháng nấm men chế phẩm chitosan-nano bạc 77 3.3.4.3 Khả kháng nấm mốc chế phẩm chitosan-nano bạc 79 3.4 Ứng dụng chế phẩm chitosan – nano bạc bảo quản vải thiều 81 3.4.1 Ảnh hưởng chế độ tiền xử lý đến trình bảo quản vải thiều 82 3.4.2 Ảnh hưởng nồng độ thành phần chế phẩm đến trình bảo quản vải thiều…… 85 3.4.2.1 Sự biến đổi tiêu lý hóa vải 86 3.4.2.2 Sự biến đổi tỷ lệ thối hỏng vải 88 3.4.2.3 Sự biến đổi tiêu vi sinh vật trình bảo quản 89 3.4.3 Ảnh hưởng nhiệt độ môi trường bảo quản 90 3.4.3.1 Sự biến đổi tiêu chất lượng 90 3.4.3.2 Sự biến đổi tỷ lệ thối hỏng 92 3.4.4 Tồn dư nano bạc vỏ vải 93 3.4.5 Quy trình bảo quản vải chế phẩm chitosan – nano bạc 95 3.5 Ứng dụng chế phẩm chitosan – nano bạc bảo quản cam sành 95 3.5.1 Ảnh hưởng chế độ tiền xử lý đến trình bảo quản cam sành 95 3.5.2 Ảnh hưởng nồng độ thành phần chế phẩm 98 3.5.2.1 Sự biến đổi tiêu lý hóa 98 3.5.2.2 Sự biến đổi tỷ lệ thối hỏng 100 3.5.2.3 Sự biến đổi tiêu vi sinh vật trình xử lý chế phẩm……… 100 3.5.3 Ảnh hưởng nhiệt độ môi trường bảo quản 101 3.5.3.1 Sự biến đổi tiêu lý hóa 101 3.5.3.2 Sự biến đổi tỷ lệ thối hỏng 103 3.5.4 Quy trình bảo quản cam sành chế phẩm chitosan – nano bạc 104 3.6 Ứng dụng chế phẩm chitosan – nano bạc bảo quản bưởi Diễn104 3.6.1 Ảnh hưởng chế độ tiền xử lý tới trình bảo quản bưởi 104 3.6.1.1 Sự biến đổi tiêu lý hóa bưởi Diễn 104 3.6.1.2 Sự biến đổi tỷ lệ thối hỏng 106 vi 3.6.2 Ảnh hưởng nồng độ thành phần chế phẩm 107 3.6.2.1 Sự biến đổi tiêu lý hóa 107 3.6.2.2 Sự biến đổi tiêu vi sinh vật trình xử lý chế phẩm……… 110 3.6.3 Ảnh hưởng nhiệt độ môi trường bảo quản 110 3.6.4 Quy trình bảo quản bưởi Diễn chế phẩm chitosan – nano bạc 112 3.7 Thảo luận ứng dụng chế phẩm bảo quản 112 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ……………………………………………………118 TÀI LIỆU THAM KHẢO ……………… …………………………………… 120 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH ĐÃ CƠNG BỐ CỦA LUẬN ÁN…….……135 PHỤ LỤC vii DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT Tên viết tắt Tên đầy đủ tiếng Anh Tên đầy đủ tiếng Việt AgNPs: Silver nanoparticles Hạt nano bạc Phân tích phương sai ANOVA ANOVA: Analysis of variance ATCC: American Type Culture Collection CĐ: Bộ sưu tập chủng chuẩn Mỹ Chế độ COS: Chitooligosaccharide Các dẫn xuất Chitosan CT: Cơng thức Độ deacetyl hóa DDA: Degree of DeAcetylation DM: Demineralization Khử khoáng DP: Deproteinization Khử protein ĐC: Đối chứng E: Enzyme Enzyme EVOH: Ethylene vinyl alcohol FIC: Fractional Inhibitory Concentration h: hour Nồng độ ức chế riêng phần Giờ HDPE: High Density Polyethylene PE tỷ trọng cao LB: Luria Broth LDPE: Low Density Polyethylene MIC: Minimum Inhibitory Concentration PE tỷ trọng thấp Nồng độ ức chế tối thiểu MP: Meat Pepton MRS: de Man, Rogosa and Sharpe Mật độ quang OD: Optical Density PDA: Potato Dextrose Agar PDB: Potato Dextrose Broth PE: Polyethylene PLT: Phế liệu tôm ppm part per million Phần triệu PO: Peroxydase Enzyme peroxidase PPO: Polyphenoloxydase Enzyme polyphenoloxydase viii PS: Polystyrene PVC Poly vinyl cloride Cơ chất S: Subtance SEM: Scanning Electron Microscopy Kính hiển vi điện tử quét TEM: Transmission Electron Microscopy Kính hiển vi điện tử truyền qua TD: Tinh dầu TSC: Trisodium citrate Na3C6H5O7 UV-vis: Ultraviolet-visible Khả biến tử ngoại ix DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1: Số nguyên tử bạc đơn vị thể tích [69] 13 Bảng 1.2: Số nguyên tử lượng bề mặt hạt nano bạc 14 Bảng 1.3: Màng bao nano composite dựa phức hợp nano bạc polyme không phân hủy 20 Bảng 1.4: Bao bì nano composite từ phức hợp nano bạc polyme phân hủy sinh học 21 Bảng 1.5: Thành phần hoá học vài loại qủa [132] 25 Bảng 2.1: Các thông số sử dụng q trình sản xuất chitosan thơ 35 Bảng 2.2: Nồng độ phối hợp chitosan-nano bạc 40 Bảng 2.3: Nồng độ chế phẩm chitosan-nano bạc sử dụng bảo quản vải 42 Bảng 2.4: Nồng độ chế phẩm chitosan-nano bạc sử dụng bảo quản cam 42 Bảng 2.5: Nồng độ chế phẩm chitosan-nano bạc sử dụng bảo quản bưởi 42 Bảng 3.1: Tính chất chitin thu nhận 49 Bảng 3.2: Ảnh hưởng nhiệt độ deacetyl đến màu sắc chitosan 50 Bảng 3.3: Ảnh hưởng quy trình deaxetyl đến độ nhớt chitosan 51 Bảng 3.4: Tính chất chitosan sau tinh 53 Bảng 3.5: Ảnh hưởng pH đệm pha chitosan đến khả phát triển vi sinh vật 55 Bảng 3.6: Nồng độ ức chế tối thiểu (MIC, %) chitosan vi khuẩn 57 Bảng 3.7: Nồng độ ức chế tối thiểu (MIC, %) chitosan nấm men 58 Bảng 3.8: Nồng độ diệt nấm tối thiểu (MFC, %) chitosan nấm mốc 59 Bảng 3.9: Mật độ nấm mốc theo thời gian xử lý với chế phẩm CA1 CA2 nồng độ MFC 61 Bảng 3.10: Nồng độ ức chế tối thiểu (MIC, ppm) nano bạc vi khuẩn 67 Bảng 3.11: Nồng độ ức chế tối thiểu (MIC, ppm) nano bạc nấm men 67 Bảng 3.12: Khả kháng nấm mốc (MFC, ppm) nano bạc 68 Bảng 3.13: Nồng độ cuối chitosan nano bạc phức hợp chitosan – nano bạc 70 Bảng 3.14: Đặc tính hố lý chế phẩm chitosan-nano bạc 70 Bảng 3.15: Tính ổn định chế phẩm chitosan-nano bạc CT3 theo thời gian 72 Bảng 3.16: Khả kháng vi khuẩn chế phẩm chitosan-nano bạc 73 Bảng 3.17: Khả kháng nấm men phức hợp chitosan-nano bạc 77 Bảng 3.18: Khả kháng nấm mốc (%) phức hợp chitosan - nano bạc 79 Bảng 3.19: Sự thay đổi số L*, a*, b* vải nồng độ chế phẩm chitosan nano bạc sau ngày bảo quản 88 Bảng 3.20: Diễn biến tổng số bào tử nấm men-nấm mốc vải sử dụng chế phẩm nồng độ khác theo thời gian 89 x 12.800 Sig 1.000 1.000 1.000 Means for groups in homogeneous subsets are displayed a Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000 ngay40 chatkho N Subset for alpha = 0.05 Duncana 2 12.000 3 12.000 13.633 Sig 1.000 1.000 Means for groups in homogeneous subsets are displayed a Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000 Bảng 5.5: Ảnh hưởng nồng độ chế phẩm đến thay đổi hàm lượng axit tổng số trình bảo quản cam ngay10 acid N Subset for alpha = 0.05 a Duncan 3 3 3 99333 1.05000 1.08167 1.11000 Sig 1.000 1.000 1.000 1.000 Means for groups in homogeneous subsets are displayed a Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000 ngay20 acid N Subset for alpha = 0.05 Duncana 3 98967 3 1.07800 1.08333 1.04667 Sig 1.000 1.000 Means for groups in homogeneous subsets are displayed a Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000 ngay30 16 701 acid N Subset for alpha = 0.05 Duncana 97867 1.03333 3 1.05667 1.06333 Sig 1.000 070 Means for groups in homogeneous subsets are displayed a Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000 ngay40 acid N Subset for alpha = 0.05 Duncana 3 95733 3 1.00667 1.01000 1.05667 Sig 1.000 847 1.000 Means for groups in homogeneous subsets are displayed a Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000 ngay50 acid N Subset for alpha = 0.05 Duncana 3 95267 99700 3 1.00667 1.04233 Sig 1.000 194 1.000 Means for groups in homogeneous subsets are displayed a Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000 Bảng 5.6: Ảnh hưởng nồng độ chế phẩm đến thay đổi hàm lượng đường tổng số trình bảo quản cam ngay10 duomgtong N Subset for alpha = 0.05 Duncana 3 17 6.400 6.600 3 6.600 6.667 Sig 1.000 212 Means for groups in homogeneous subsets are displayed a Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000 ngay20 duomgtong N Subset for alpha = 0.05 Duncana 6.200 3 6.467 6.600 6.667 Sig 6.467 081 188 Means for groups in homogeneous subsets are displayed a Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000 ngay30 duomgtong N Subset for alpha = 0.05 Duncana 6.000 3 6.133 3 6.133 6.467 6.467 6.600 Sig .471 095 471 Means for groups in homogeneous subsets are displayed a Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000 ngay40 duomgtong N Subset for alpha = 0.05 Duncana 5.800 6.000 3 Sig 6.000 6.200 6.200 6.467 147 147 065 Means for groups in homogeneous subsets are displayed a Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000 ngay50 duomgtong N Subset for alpha = 0.05 18 Duncana 5.800 6.000 3 6.267 6.400 Sig 6.000 273 054 Means for groups in homogeneous subsets are displayed a Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000 Bảng 5.7: Ảnh hưởng nồng độ chế phẩm đến thay đổi hàm lượng vitamin C trình bảo quản cam ngay10 vitaminc N Subset for alpha = 0.05 Duncana 3 3 3 38.8700 39.2500 39.6000 40.3067 Sig 1.000 1.000 1.000 1.000 Means for groups in homogeneous subsets are displayed a Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000 ngay20 vitaminc N Subset for alpha = 0.05 Duncana 38.1300 38.1600 3 3 38.8700 39.6033 Sig .088 1.000 1.000 Means for groups in homogeneous subsets are displayed a Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000 ngay30 vitaminc N Subset for alpha = 0.05 Duncana 3 3 Sig 37.4067 37.8600 38.5000 39.1633 1.000 19 1.000 1.000 1.000 Means for groups in homogeneous subsets are displayed a Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000 ngay40 vitaminc N Subset for alpha = 0.05 Duncana 3 3 3 37.0300 37.4000 37.8700 38.5000 Sig 1.000 1.000 1.000 1.000 Means for groups in homogeneous subsets are displayed a Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000 ngay50 vitaminc N Subset for alpha = 0.05 Duncana 3 36.6700 37.0000 3 37.0300 38.0300 Sig 1.000 067 1.000 Means for groups in homogeneous subsets are displayed a Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000 Bảng 5.8: Ảnh hưởng nồng độ chế phẩm đến thay đổi hàm lượng chất khơ hòa tan tổng số q trình bảo quản cam ngay10 chatkho N Subset for alpha = 0.05 Duncana 2 8.000 8.000 8.167 3 10.000 Sig .399 1.000 Means for groups in homogeneous subsets are displayed a Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000 ngay20 chatkho N Subset for alpha = 0.05 20 Duncana 8.467 10.000 3 10.033 8.800 Sig 1.000 1.000 799 Means for groups in homogeneous subsets are displayed a Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000 ngay30 chatkho N Subset for alpha = 0.05 Duncana 2 10.000 10.027 3 10.200 10.200 10.400 Sig .144 130 Means for groups in homogeneous subsets are displayed a Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000 ngay40 chatkho N Subset for alpha = 0.05 Duncana 10.400 3 10.433 10.500 10.500 10.667 Sig .255 066 Means for groups in homogeneous subsets are displayed a Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000 ngay50 chatkho N Subset for alpha = 0.05 Duncana 10.433 3 10.500 10.533 10.733 Sig .135 1.000 Means for groups in homogeneous subsets are displayed a Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000 c 21 Xử lý số liệu diễn biến tổng số bào tử nấm men – nấm mốc cam Summary for all Ys: R² F Pr > F Trước xử lý Sau xử lý 0,112 0,972 0,304 81,853 0,901 < 0.0001 Ngày 10 Ngày 20 0,996 0,998 608,792 1346,367 < 0.0001 < 0.0001 Ngày 30 0,997 951,383 < 0.0001 Ngày 40 0,992 314,813 < 0.0001 Ngày 30 Ngày 40 0.001 c 0.001 d 65.333 a 66.000 a 97.000 a 76.000 b 59.667 b 73.000 b 60.333 b 59.333 b 0,000 Yes 64.333 c 63.333 c 0,000 Yes Ngày 30 66,000 59,667 60,333 65,333 0,001 59,333 Ngày 40 76,000 73,000 64,333 97,000 0,001 63,333 Summary (LS means) - Q1: Trước xử lý ĐC-C 107.333 a 0.001 b Ngày 10 114.667 a CT1-C CT2-C 105.333 a 106.333 a 43.000 a 47.333 a 42.333 b 43.333 b CT3-C 107.000 a 43.667 a 42.667 b CT4-C CT5-C Pr > F Significant 108.000 a 107.667 a 0,901 No 44.000 a 42.000 a 0,000 Yes 41.333 b 40.667 b 0,000 Yes Ngày 20 152.667 a 47.333 bcd 50.667 b 50.333 bc 47.000 cd 46.000 d 0,000 Yes Trước xử lý Sau xử lý 106,333 47,333 107,000 43,667 108,000 44,000 105,333 43,000 107,333 0,001 107,667 42,000 Ngày 10 43,333 42,667 41,333 42,333 114,667 40,667 Ngày 20 50,667 50,333 47,000 47,333 152,667 46,000 CT2-C CT3-C CT4-C CT1-C ĐC-C CT5-C Sau xử lý Summary (LS means) - Q1 120 100 80 60 40 20 Trước xử lý Sau xử lý Ngày 10 Ngày 20 Ngày 30 Ngày 40 Dependent variables CT2-C CT3-C CT4-C 22 CT1-C CT5-C PHỤ LỤC SỐ LIỆU NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CHẾ PHẨM CHITOSAN – NANO BẠC TRONG BẢO QUẢN QUẢ BƯỞI Hàm lượng chất khơ hòa tan tổng số a) Ngày 30 Bx Subset for alpha = 0.05 Duncana CT N 3 10.2014 3 10.3025 10.8011 Sig 1.000 1.000 1.000 Means for groups in homogeneous subsets are displayed a Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000 b) Ngày 50 Bx Duncana CT N Subset for alpha = 0.05 3 10.5034 Sig 11.002 3 11.5001 1.000 1.000 1.000 Means for groups in homogeneous subsets are displayed 23 Bx Duncana CT N Subset for alpha = 0.05 3 10.5034 11.002 3 Sig 11.5001 1.000 1.000 1.000 Means for groups in homogeneous subsets are displayed a Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000 Hàm lượng acid hữu tổng số a) Ngày 30 Aicd Subset for alpha = 0.05 Duncana CT N 3 5.8000 3 Sig 6.000 7.2000 1.000 1.000 1.000 Means for groups in homogeneous subsets are displayed a Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000 b) Ngày 50 Acid 24 Duncana CT N Subset for alpha = 0.05 3 5,0000 3 5.4000 6.8000 Sig 1.000 1.000 1.000 Means for groups in homogeneous subsets are displayed a Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000 Nghiên cứu ảnh hưởng nồng độ chế phẩm Chỉ số L a) Ngày 30 L Subset for alpha = 0.05 Duncana ct N 51.9801 52.7703 3 56.8222 56.9511 56.9511 57.0801 Sig 58.9333 1.000 1.000 111 Means for groups in homogeneous subsets are displayed 25 1.000 L Subset for alpha = 0.05 Duncana ct N 51.9801 52.7703 3 56.8222 56.9511 56.9511 57.0801 Sig 58.9333 1.000 1.000 111 1.000 a Uses Harmonic Mean Sample Size = 2.769 b) Ngày 50 L Subset for alpha = 0.05 ct N Duncana 54.7333 54.7721 3 57.9901 60.0200 Sig 58.7422 61.0521 1.000 1.000 26 111 1.000 L Subset for alpha = 0.05 ct N Duncana 54.7333 54.7721 3 57.9901 60.0200 Sig 58.7422 61.0521 1.000 1.000 111 1.000 Means for groups in homogeneous subsets are displayed a Uses Harmonic Mean Sample Size = 2.769 Chỉ số a a) Ngày 30 L Duncana ct N 3 3 Sig Subset for alpha = 0.05 2.0500 2.3444 3.0711 4.6722 5.4222 5.7666 1.000 1.000 27 111 1.000 L Duncana ct N 3 3 Sig Subset for alpha = 0.05 2.0500 2.3444 3.0711 4.6722 5.4222 5.7666 1.000 1.000 111 1.000 Means for groups in homogeneous subsets are displayed a Uses Harmonic Mean Sample Size = 2.769 b) Ngày 50 L Subset for alpha = 0.05 ct N Duncana 2.7411 3.0111 3 5.6512 6.1313 Sig 7.6444 9.5901 1.000 1.000 111 Means for groups in homogeneous subsets are displayed 28 1.000 L Subset for alpha = 0.05 ct N Duncana 2.7411 3.0111 3 5.6512 6.1313 Sig 7.6444 9.5901 1.000 1.000 111 1.000 a Uses Harmonic Mean Sample Size = 2.769 Xử lý số liệu diễn biến tổng số bào tử nấm men – nấm mốc bưởi Summary for all Ys: Trước xử lý Sau xử lý Ngày 10 Ngày 20 Ngày 30 Ngày 40 Ngày 50 R² 0,063 0,996 0,997 0,997 0,993 0,999 0,998 F 0,162 672,021 788,872 787,705 339,743 2025,471 1226,756 Pr > F 0,972 < 0.0001 < 0.0001 < 0.0001 < 0.0001 < 0.0001 < 0.0001 Summary (LS means) - Q1: Trước xử lý Sau xử lý Ngày 10 112.000 a Ngày 20 143.333 a Ngày 30 173.667 a Đối chứng 104.333 a CT1-B 105.333 a CT2-B 105.667 a CT3-B 105.333 a CT5-B 105.333 a 0.001 c 65.333 ab 67.000 b 84.667 b 95.667 b 64.000 65.667 90.333 ab bc 74.667 c bc 65.333 86.000 65.667 a bc 72.333 c cd 62.667 ab 63.667 c 67.333 d 82.333 d CT4-B Pr > F Significant 105.333 a 0,972 No 62.333 b 0,000 Yes 64.667 c 0,000 Yes 29 71.667 c 82.000 d 0,000 0,000 Yes Yes Ngày 40 199.667 a 102.667 b 97.667 c 94.667 d 93.333 d 92.333 d 0,000 Yes Ngày 50 0.001 d 121.333 a 113.000 b 104.667 c 106.333 c 106.333 c 0,000 Yes CT1-B CT2-B Đối chứng CT3-B CT5-B CT4-B Trước xử lý Sau xử lý 105,333 65,333 105,667 64,000 104,333 0,001 105,333 65,667 105,333 62,667 105,333 62,333 Ngày 10 67,000 65,667 112,000 65,333 63,667 64,667 Ngày 20 84,667 74,667 143,333 72,333 67,333 71,667 Ngày 30 95,667 90,333 173,667 86,000 82,333 82,000 Ngày 40 102,667 97,667 199,667 94,667 93,333 92,333 Summary (LS means) - Q1 140 120 100 80 60 40 20 Trước xử lý Sau xử lý Ngày 10 Ngày 20 Ngày 30 Ngày 40 Dependent variables CT1-B CT2-B 30 CT3-B CT5-B CT4-B Ngày 50 Ngày 50 121,333 113,000 0,001 104,667 106,333 106,333 ... tài Nghiên cứu tạo chế phẩm chitosan – Nano Bạc ứng dụng bảo quản sau thu hoạch Trong luận án này, đặt mục tiêu tạo chế phẩm bảo quản rau tươi gồm hai thành phần Chitosan Nano Ag, chế phẩm bảo. .. chitosan- nano bạc 40 Bảng 2.3: Nồng độ chế phẩm chitosan- nano bạc sử dụng bảo quản vải 42 Bảng 2.4: Nồng độ chế phẩm chitosan- nano bạc sử dụng bảo quản cam 42 Bảng 2.5: Nồng độ chế phẩm. .. 3.5.4 Quy trình bảo quản cam sành chế phẩm chitosan – nano bạc 104 3.6 Ứng dụng chế phẩm chitosan – nano bạc bảo quản bưởi Diễn104 3.6.1 Ảnh hưởng chế độ tiền xử lý tới trình bảo quản bưởi 104
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu tạo chế phẩm chitosan – Nano Bạc ứng dụng trong bảo quản quả sau thu hoạch, Nghiên cứu tạo chế phẩm chitosan – Nano Bạc ứng dụng trong bảo quản quả sau thu hoạch

Từ khóa liên quan