Tài liệu SRS thiết kế ứng dụng từ điển thuốc chữa bệnh

97 79 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/09/2019, 10:29

tài liệu này mô tả chi tiết các yêu cầu để xây dựng một phần mềm. Trong tài liệu này bao gồm: business process, sequence diagram, functional raquirements, nonfunctional raquirements, mockup screen,... TỪ ĐIỂN THUỐC Software Requirement Specification Document: SRS_v1.0.4 Record of change Effective date Changed Item 10/03/2018 A, M, D Change Description New version A The first version 1.0 23/04/2018 II.3 Bussiness Process A Add more process 1.0.1 18/05/2018 III Functional Requirement A Add more requirements 1.0.2 14/06/2018 V Mockup Screens A Add more screens 1.0.3 09/07/2018 III Functional Requirement A Add User Story 1.0.4 Page of 97 Contents Contents TỪ ĐIỂN THUỐC Software Requirement Specification Record of change Contents I Introduction I.1 Purpose I.2 Scope I.3 Definitions, Acronyms and Abbreviations I.4 References I.5 Overview II High Level Requirements II.1 Product Perspective II.2 Actor and Usecase Decriptions II.2.1 Diagram II.2.2 Actors Decriptions 11 II.2.3 UseCase Decriptions 11 II.2.4 Usecase & Actor Mapping 13 II.3 Bussiness Processes 14 II.3.1 Đăng Nhập 14 II.3.2 Đăng Ký 16 II.3.3 Lấy Lại Mật Khẩu 18 II.3.4 Tìm Kiếm 20 II.3.5 Chia Sẽ Ứng Dụng 21 II.3.6 Chat với Bác Sỹ 23 II.3.7 Danh Mục Yêu Thích 25 II.3.8 Phản Hồi Ý Kiến 26 II.3.9 Tìm Kiếm Bệnh Viện 28 II.3.10 Cập Nhật Dữ Liệu 30 II.4 Sequence Diagram 31 II.4.1 Đăng Nhập 31 II.4.2 Đăng Ký 31 II.4.3 Lấy Lại Mật Khẩu 32 II.4.4 Tìm Kiếm 32 II.4.5 Chia Sẽ Ứng Dụng 33 II.4.6 Chat với Bác Sỹ 33 II.4.7 Danh Mục Yêu Thích 34 II.4.8 Phản Hồi Ý Kiến 34 Page of 97 II.4.9 Tìm Kiếm Bệnh Viện 35 II.4.10 Cập Nhật Dữ Liệu 35 III Functional Requirements 36 III.1 UC01 - Đăng nhập 36 UseCase Description 36 User Story 36 III.2 UC02 - Đăng kí 37 UseCase Description 37 User Story 37 III.3 UC03 - Chỉnh sửa thông tin tài khoản 38 UseCase Description 38 User Story 38 III.4 UC04 - Lấy lại mật 39 UseCase Description 39 User Story 39 III.5 UC05 - Tìm kiếm thuốc bệnh 40 UseCase Description 40 User Story 40 III.6 UC06 - Chia sẻ ứng dụng 41 UseCase Description 41 User Story 41 III.7 UC07 - Chat trực tuyến với bác sĩ 42 UseCase Description 42 User Story 42 III.8 UC08 - Thêm vào mục yêu thích 43 UseCase Description 43 User Story 43 III.9 UC09 - Xóa Item mục yêu thích 44 UseCase Description 44 User Story 44 III.10 UC10 - Cập nhật liệu 45 UseCase Description 45 III.11 UC11 - Phản hồi ý kiến 46 UseCase Description 46 User Story 46 III.12 UC12 - Chat với người dùng 47 UseCase Description 47 User Story 47 III.13 UC13 – Tìm bệnh viện gần 48 UseCase Description 48 Page of 97 User Story 48 III.14 UC14 – Thêm vào tủ thuốc 49 UseCase Description 49 User Story 49 III.15 UC15 – Chỉnh sửa thông tin thuốc 50 UseCase Description 50 User Story 50 III.16 UC16 – Xem nhà phân phối thuốc gần 51 UseCase Description 51 User Story 51 III.17 UC17 – Thêm thông tin bác sỹ 52 UseCase Description 52 User Story 52 III.18 UC18 – Xem thông tin bác sỹ 53 UseCase Description 53 User Story 53 III.19 UC19 – Xóa thơng tin bác sỹ 54 UseCase Description 54 User Story 54 III.20 UC20 – Chỉnh sửa thông tin bác sỹ 55 UseCase Description 55 User Story 55 III.21 UC21 – Xem lịch sử chat 56 UseCase Description 56 User Story 56 III.22 UC22 – Xóa lịch sử chat 57 UseCase Description 57 User Story 57 III.23 UC23 – Lưu lại thông tin bác sỹ 58 UseCase Description 58 User Story 58 III.24 UC24 – Tìm kiếm User 59 UseCase Description 59 User Story 59 III.25 UC25 – Xóa User 60 UseCase Description 60 User Story 60 III.26 UC26 – Liên hệ với admin hệ thống 61 UseCase Description 61 User Story 61 Page of 97 IV Non-Functional Requirements 62 IV.1 Bảo Mật 62 IV.1.1 REQ101 - Backup Server 63 IV.1.2 REQ102 - Thông tin bảo mật 63 IV.2 Performance 63 IV.2.1 REQ105 - Tình trạng nhiều người dùng đăng nhập đăng ký 63 IV.2.2 REQ106 - Hệ thống sử lý nhanh 63 IV.2.3 REQ107 - Hệ thống linh hoạt 63 V Mockup Screens 64 V.1 Trang Chủ 64 V.2 Nagivations 65 V.3 UC01 - Đăng nhập 66 V.4 UC02 - Đăng kí 67 V.5 UC03 - Chỉnh sửa thông tin tài khoản 68 V.6 UC04 - Lấy lại mật 69 V.7 UC05 - Tìm kiếm thuốc bệnh 70 V.8 UC06 - Chia sẻ ứng dụng 71 V.9 UC07 - Chat trực tuyến với bác sĩ 73 V.10 UC08 - Thêm vào mục yêu thích 74 V.11 UC09 - Xóa Item mục yêu thích 75 V.12 UC10 - Cập nhật liệu 76 V.13 UC11 - Phản hồi ý kiến 77 V.14 UC12 - Xem chi tiết thuốc 78 V.15 UC13 – Tìm bệnh viện gần 79 V.16 UC14 – Thêm vào tủ thuốc 82 V.17 UC15 – Chỉnh sửa thông tin thuốc 83 V.18 UC16 – Xem nhà phân phối thuốc gần 84 V.19 UC17 – Thêm bác sỹ 86 V.20 UC18 – Xem thông tin bác sỹ 87 V.21 UC19 – Xóa thơng tin bác sỹ 88 V.22 UC20 – Chỉnh sửa thông tin bác sỹ 89 V.23 UC21 – Xem lịch sử chat 90 V.24 UC22 – Xóa lịch sử chat 92 V.25 UC23 – Lưu lại thông tin bác sỹ 94 V.26 UC24 – Tìm kiếm User 95 V.27 UC25 – Xóa User 96 V.28 UC26 – Xem thông tin User 97 Page of 97 Introduction I I.1 Purpose Mục đích phần mềm để mô tả chi tiết phần mềm từ điển thuốc Đây phần mềm giúp người tra cứu tìm hiểu thơng tin loại thuốc chữa bệnh cách phòng tránh chữa bệnh người từ thiết bị di động sử dụng hệ điều hành Android Người dùng chat trực tiếp với bác sỹ phần mềm để tìm hiểu rõ cơng dụng cách sử dụng loại thuốc Bên cạnh đó, người dùng xem nhà phân phối thuốc gần nhất, bệnh viện gần nhất, phản hồi ý kiến hệ thống để giúp cải thiện dịch vụ phần mềm, Mặt khác, người dùng thấy phần mềm hữu ích tiện dụng chia ứng dụng thơng qua trang mạng xã hội như: Facebook, Zalo, Đây tài liệu mơ tả u cầu tính phần mềm Từ Điển Thuốc I.2 − − − − Scope Những người muốn hiểu thêm thuốc người bệnh Phần mềm phát triển di động, máy tính bảng chạy hệ điều hành Android Người dùng chat gửi mail trao đổi với bác sĩ Người dùng tương tác với như: chat, nhắn tin, gửi mail, chia sẻ I.3 Definitions, Acronyms and Abbreviations Temrs No Explanation SRS Software Requirement Specification SAD Software Analysis & Design PM Project Manager QC Quality Control QA Quality Assurance Table 01: Abbreviations & Terminologies Page of 97 I.4 No References Name Yourbank_CRM _SRS Software Engineering Phần mềm Từ Điển Description/Link FPT Software ( https://123doc.org/document/3920379yourbank-crm-srs-v1-0-1.htm) https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/215002 2/mod_resource/content/1/1429431793.203Soft ware%20Engineering%20by%20Somerville.pdf Đại Học Nông Nghiệp Hà Nội Table 2: References I.5 Overview Từ Điển Thuốc phần mềm ứng dụng Android giúp cho người dùng (bác sĩ, bệnh nhân) dễ dàng tra cứu tìm hiểu thơng tin thuốc bệnh cách nhanh chóng, thơng tin hiển thị rõ ràng, đầy đủ giúp họ giải khó khăn chức năng, thành phần, định loại thuốc phòng tránh chữa trị loại bệnh Tổng quan tài liệu: − Giới thiệu chung phần mềm − Quan điểm sản phẩm (Product Perspective) − Các đối tượng sử dụng đặc tả use case.(Actors and User Cases Description) − Yêu cầu chức (Functional Requirements) − Yêu cầu phi chức (NonFunctional Requirements) − Giao diện người dùng ( User Interface Prototype) Page of 97 II High Level Requirements II.1 Product Perspective Tài liệu đặc tả yêu cầu phần mềm cung cấp mô tả đầy đủ yêu cầu chức phi chức hệ thống Tài liệu thành viên đội dự án sử dụng, thực xây dựng chức xác hệ thống II.2 Actor and Usecase Decriptions II.2.1 Diagram UserCaseDia 01 – Admin Page of 97 UserCaseDia 02 – User UserCaseDia 03 – Doctor Page 10 of 97 V.17 UC15 – Chỉnh sửa thông tin thuốc Page 83 of 97 V.18 UC16 – Xem nhà phân phối thuốc gần Page 84 of 97 Bản đồ đường đến nhà phân phối thuốc Page 85 of 97 V.19 UC17 – Thêm bác sỹ Page 86 of 97 V.20 UC18 – Xem thông tin bác sỹ Page 87 of 97 V.21 UC19 – Xóa thơng tin bác sỹ Page 88 of 97 V.22 UC20 – Chỉnh sửa thông tin bác sỹ Page 89 of 97 V.23 UC21 – Xem lịch sử chat Page 90 of 97 Chọn Thời Gian Muốn Xem Lịch Sử Chat Page 91 of 97 V.24 UC22 – Xóa lịch sử chat Page 92 of 97 Xác Nhận Xóa Lịch Sử Chat Page 93 of 97 V.25 UC23 – Lưu lại thông tin bác sỹ Page 94 of 97 V.26 UC24 – Tìm kiếm User Page 95 of 97 V.27 UC25 – Xóa User Page 96 of 97 V.28 UC26 – Xem thông tin User Page 97 of 97
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu SRS thiết kế ứng dụng từ điển thuốc chữa bệnh, Tài liệu SRS thiết kế ứng dụng từ điển thuốc chữa bệnh

Từ khóa liên quan