QUY ĐỊNH QUẢN lý KHU cụm CÔNG NGHIỆP

10 35 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/09/2019, 09:47

Quy định này hướng dẫn việc quản lý sử dụng đất, xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo cảnh quan kiến trúc và bảo vệ môi trường trong xây dựng và khai thác sử dụng các công trình theo đúng đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng cụm công nghiệp. Các cá nhân, tổ chức có liên quan khi thực hiện đầu tư xây dựng trong khu quy hoạch đều phải tuân thủ các quy định trong bản quy định pháp lý này. Ngoài những quy định trong bản quy định quản lý này, việc quản lý xây dựng trong khu vực quy hoạch còn phải tuân theo các quy định pháp luật của Nhà nước khác có liên quan. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh Phúc Dự Thảo QUY ĐỊNH QUẢN LÝ Theo đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng Cụm công nghiệp Sơn Cẩm 2, xã Sơn Cẩm, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên (Ban hành kèm theo định số /QĐ-UBND ngày UBND tỉnh Thái Nguyên) tháng năm Chương I QUY ĐỊNH CHUNG Điều Đối tượng váp dụng, phân công quản lý Quy định hướng dẫn việc quản lý sử dụng đất, xây dựng sở hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo cảnh quan kiến trúc bảo vệ môi trường xây dựng khai thác sử dụng cơng trình theo đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng cụm công nghiệp Sơn Cẩm (Giai đoạn 1), huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên Các cá nhân, tổ chức có liên quan thực đầu tư xây dựng khu quy hoạch phải tuân thủ quy định quy định pháp lý Ngoài quy định quy định quản lý này, việc quản lý xây dựng khu vực quy hoạch phải tuân theo quy định pháp luật Nhà nước khác có liên quan UBND tỉnh Thái Nguyên thống việc quản lý xây dựng cụm công nghiệp Sơn Cẩm (Giai đoạn 1), huyện Phú lương, tỉnh Thái Nguyên Sở xây dựng Thái Nguyên quan đầu mối phối hợp với quan liên quan, UBND huyện Phú Lương thực việc quản lý, giám sát đầu tư xây dựng với quy hoạch phê duyệt quy định pháp luật Việc điều chỉnh, bổ sung thay đổi quy định quản lý phải UBND tỉnh định sở điều chỉnh đồ án quy hoạch chi tiết phê duyệt Chương II NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ Điều Quy định ranh giới, phạm vi, quy mô, tính chất khu quy hoạch Ranh giới, phạm vi khu quy hoạch: Khu đất nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết nằm bên phải tuyến Quốc lộ (Thái Nguyên – Chợ Mới) thuộc xóm Quang Trung Quang Trung 2, xã Sơn Cẩm, huyện Phú Lương tỉnh Thái Ngun có vị trí ranh giới sau: + Phía Bắc: Giáp đất trồng lúa, đồi keo, xóm Thanh Trà + Phía Nam: Giáp đất đồi trồng keo xóm Quang Trung + Phía Đơng: Giáp đất đồi trồng keo, ruộng lúa xóm Quang Trung + Phía Tây: Tuyến đường Quốc lộ (Thái Ngun – Chợ Mới) Quy mơ: Diện tích khu vực lập quy hoạch chi tiết giai đoạn 1: 297.404m2 (29,74ha) Tính chất: Là cụm cơng nghiệp tập trung thu hút ngành nghề sản xuất, kinh doanh cụm công nghiệp gồm: Dệt may phụ kiện, da giày, công nghiệp hỗ trợ, điện tử, vật liệu xây dựng; Chế biến nông, lâm sản; thức ăn chăn ni, cơng nghiệp hố dược, dịch vụ cơng cộng, đồ mỹ nghệ, nội thất cơng trình gia đình Các ngành nghề công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp khác phù hợp với quy hoạch phát triển công nghiệp địa phương Phân khu chức năng: Tổ chức nghiên cứu lập quy hoạch với quy mô giai đoạn I khoảng 30ha, khu đất quy hoạch có chức Cụm công nghiệp tập trung đa dạng ngành công nghiệp dịch vụ, công nghệ cao phân chia thành phần sau: - Đất công nghiệp - Đất cơng trình đầu mối kỹ thuật - Đất xanh - Đất giao thông - Đất công cộng dịch vụ Điều Vị trí, ranh giới, chức năng, quy mơ lơ đất Tổng diện tích: 297.404m2 (29,74ha), bố trí chức sau: - Lơ đất HC-DV đất hành chính, dịch vụ để xây dựng Nhà điều hành, quản lý cụm công nghiệp số cơng trình giới thiệu, mua bán dịch vụ khác Vị trí nằm trung tâm gần điểm đấu nối với quốc lộ (Thái Nguyên – Chợ Mới), có diện tích 7.574m2 chiếm 2,5% - Lơ đất BX đất bãi để xe, vị trí nằm giáp với khu đất hành chính, dịch vụ, có diện tích 3.140m2 chiếm 1,1% - Lơ đất HTKT đất xây dựng cơng trình hạ tầng kĩ thuật, vị trí nằm phía Đơng khu quy hoạch, cuối trục nhánh lộ giới 16,5m có diện tích 4.378m2 chiếm 1,5% - Lô đất CN, CK, CB, TP đất xây dựng cơng trình cơng nghiệp, nhà máy, bố trí vị trí trung tâm khu quy hoạch, tiếp cận thuận lợi với trục đường giao thông, bao quanh dải xanh cách ly Tổng diện tích đất xây dựng nhà máy 199.056m2 chiếm 66,90% - Lô đất xanh cách ly xanh cảnh quan bố trí phù hợp, đảm bảo theo quy chuẩn, tiêu chuẩn Tổng diện tích đất xanh 29.640m2 chiếm 10,0% Tổng hợp diện tích khu quy hoạch 297.404m2 (29,74ha), diện tích tỉ lệ loại đất cân bảng tổng hợp cấu sử dụng đất sau: stt ký hiệu HCDV hạng mục đất hành dịch vụ Đất xanh diện tích ( m2 ) tØ lÖ (%) 7.574 2,5 29.640 10,0 7.325 2,5 2, cxcq Đất xanh cảnh quan 2, cxcl Đất xanh cách ly 22.315 7,5 đất xây dựng nhà máy 199.05 66,9 3, cn Công nghiệp ô nhiêm + Công nghiệp hỗ trợ 74.455 25,0 3, ck Công nghiệp ô nhiêm + Kho chøa 17.438 5,9 3, cb ChÕ biÕn N«ng lâm sản, thức ăn chăn nuôi, cn sinh học & dv 87.548 29,4 3, ChÕ biÕn thùc phÈm - kho chứa 19.615 6,6 đất giao thông 49.282 16,6 46.142 15,5 4, gt Đất giao thông nội 4, bx Đất bãi để xe 3.140 1,1 htkt đất hạ tầng kỹ thuật 4.378 1,5 Đất kh¸c 7.474 2,5 297.40 100,0 tỉng Điều Chỉ tiêu mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất, cốt xây dựng.Quy định mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất: diÖn tÝch stt ký hiÖu Hc-DV 2,1 2,2 ( m2 ) Mật độ xd (%) tầng cao tb ( tầng ) tØ lÖ (%) 7.574 40 2,5 29.640 10, 7.325 10 2,5 hạng mục đất hành dịch vụ đất xanh CXCQ Đất xanh cảnh quan CXCQ1 Đất xanh cảnh quan 919 10 CXCQ2 Đất xanh cảnh quan 1.511 10 CXCQ3 Đất xanh cảnh quan 4.895 10 22.315 - - cxxl Đất xanh cách ly CXCL1 Đất xanh cách ly 3.805 - - CXCL2 Đất xanh cách ly 7.419 - - CXCL3 Đất xanh cách ly 3.385 - - CXCL4 Đất xanh cách ly 3.996 - - CXCL5 Đất xanh cách ly 1.410 - - CXCL6 Đất xanh cách ly 2.300 - - 199.056 67 đất xây dựng nhà máy 7,5 66, 3,1 3,2 3,3 cn Công nghiệp ô nhiêm + Công nghiệp hỗ trợ 74.455 66 cn1 Công nghiệp ô nhiêm + Công nghiệp hỗ trợ 9.265 70 cn2 Công nghiệp ô nhiêm + Công nghiệp hỗ trợ 10.145 65 cn3 Công nghiệp ô nhiêm + Công nghiệp hỗ trợ 10.000 65 cn4 Công nghiệp ô nhiêm + Công nghiệp hỗ trợ 8.831 70 cn5 Công nghiệp ô nhiêm + Công nghiệp hỗ trợ 10.875 65 cn6 Công nghiệp ô nhiêm + Công nghiệp hỗ trợ 11.875 65 cn7 Công nghiệp ô nhiêm + Công nghiệp hỗ trợ 13.463 60 ck Công nghiệp ô nhiêm + Kho chứa 17.438 70 ck1 Công nghiệp ô nhiêm + Kho chứa 8.831 70 ck2 Công nghiệp ô nhiêm + Kho chứa 8.607 70 cb Chế biến Nông lâm sản, thức ăn chăn nuôi, cn sinh học & dv 87.548 66 cb1 Chế biến Nông lâm sản, thức ¨n ch¨n nu«i, Cn sinh häc & dv 10.716 65 cb2 Chế biến Nông lâm sản, thức ăn chăn nu«i, Cn sinh häc & dv 9.999 70 cb3 Chế biến Nông lâm sản, thức ăn chăn nuôi, Cn sinh häc & dv 11.849 65 cb4 ChÕ biÕn Nông lâm sản, thức ăn chăn nuôi, Cn sinh học & dv 11.875 65 cb5 Chế biến Nông lâm sản, thức ăn chăn nuôi, Cn sinh học & dv 10.651 65 18.242 65 cb6 ChÕ biÕn N«ng lâm sản, thức ăn chăn nuôi, Cn sinh 25, 5,9 29, học & dv Chế biến Nông lâm sản, thức ăn chăn nuôi, Cn sinh học & dv 14.216 65 ChÕ biÕn thùc phÈm kho chøa 19.615 68 tp1 ChÕ biÕn thùc phÈm - kho chøa 10.145 65 tp2 ChÕ biÕn thùc phÈm - kho chứa 9.469 70 đất giao thông 49.282 - - 16, gt Đất giao thông nội 46.142 - - 15,5 bx Đất bãi để xe 3.140 - - 1,1 htkt đất hạ tầng kỹ thuật 4.378 35 1,5 htkt1 Đất xây dựng trạm cấp nớc 932 35 0,3 htkt2 Đất xây dựng trạm xử lý nớc thải 3.446 35 1,2 đấT KHáC 7.474 - 297.404 36 cb7 3,4 tæng - 6,6 2,5 100 ,0 Quy định cốt xây dựng: Các công trình lựa chọn cốt xây dựng đảm bảo phù hợp với đồ án phê duyệt, đảm bảo không gây ảnh hưởng đến khu vực lân cận Cốt xây dựng thấp 32.30, cao 35.40 Điều Quy định tầng cao, chiều cao cơng trình, chiều cao tầng Stt Tên cơng trình Tầng cao Chiều cao cơng trình Chiều cao tầng Cơng trình hành chính, – tầng dịch vụ ≤20m ≤4,2m Đất cơng trình cơng – tầng nghiệp (nhà máy) ≤15m Tùy theo dự án Điều Quy định hình thức kiến trúc, hàng rào cơng trình, vật liệu xay dựng cơng trình 1 Hình thức kiến trúc: Hình thức kiến trúc chủ đạo tồn khu quy hoạch hình thức kiến trúc đơn giản, rõ ràng mạch lạc, phù hợp với không gian kiến trúc cảnh quan chung khu vực Hàng rào khu quy hoạch dự án khu quy hoạch: Hình thức kiến trúc thống, chắn, đảm bảo mỹ quan thống tổng thể toàn khu quy hoạch Vật liệu xây dựng cơng trình: - Vật liệu phải đảm bảo tính bền vững cơng trình, đảm bảo mơi trường theo quy định - Màu sắc cơng trình: Mặt ngồi cơng trình khơng sơn qt màu tối sẫm, mầu chói trang trí chi tiết khơng phù hợp với kiến trúc cơng trình Điều Chỉ giới đường đỏ, giới xây dựng yêu cầu cụ thể kĩ thuật tuyến đường nội bộ; phạm vi bảo vệ, hành lang an tồn cơng trình hạ tầng kĩ thuật Chỉ giới đường đỏ giới xây dựng: - Mặt bố trí giới đường đỏ, giới xây dựng thiết kế dựa chiều rộng lộ giới đường tính chất cơng trình, đảm bảo tn thủ theo quy định vẽ quy hoạch QH06 - Đối với cơng trình cơng cộng, cơng trình cơng nghiệp giới xây dựng quy định lùi 5,0m so với giới đường đỏ Các yêu cầu kĩ thuật tuyến đường: * Giao thông đối ngoại Cụm công nghiệp Sơn Cẩm 2: Mặt cắt – (Đường QL3 Thái Nguyên – Chợ Mới (Bắc Kạn) có lộ giới 75,0m (Bao gồm đường gom): + Lòng đường x 11,25m + Vỉa hè x 4,5m + Đường gom x 16,5m + Phân cách 3,0m + Phân cách bên x 3,75m * Giao thông nội Cụm công nghiệp Mặt cắt 2-2: (Trục đường vng góc với QL3 mới) có lộ giới 25,5m bao gồm: + Mặt đường x 7,5m + Vỉa hè x 4,5m + Phân cách 1,5m Mặt cắt – 3: (Trục đường phụ vng góc với trục chính), có lộ giới 16,5m bao gồm: + Mặt đường 7,50m + Vỉa hè x 4,5m Dự kiến quy hoạch trục đường nội thuộc giai đoạn CCN kết nối với đường vành đai thành phố Thái Nguyên Tại vị trí cách tim quốc lộ Thái Nguyên – Chợ Mới (Bắc Kạn) 400m Sau tuyến đường quốc lộ nâng cấp lên thành đường cao tốc * Yêu cầu kĩ thuật - Độ dốc ngang mặt đường Im=2% - Độ dốc ngang hè đường: Ih = 2% (dốc phía lòng đường) - Bán kính bó vỉa tối thiểu: Rbv ≥10m - Bề rộng xe: 3,5m – 3,75m - Độ dốc dọc thiết kế áp dụng 0% ≤ i ≤ 0,26% Phạm vi bảo vệ, hành lang an tồn cơng trìanh hạ tầng kĩ thuật: - Khi đầu tư xây dựng, chủ đầu tư khơng vi phạm hành lang an tồn cơng trình hạ tầng kĩ thuật quy định cụ thể đồ án quy hoạch vẽ QH07, QH08, QH09, QH10, QH11, QH12B QH13 Điều Yêu cầu, biện pháp bảo vệ môi trường - Bảo vệ mơi trường khơng khí: + Sử dụng xe, máy thi cơng chất lượng cao, khói bụi, tiếng ồn + Đảm bảo che chắn xe chở vật liệu, hạn chế đến mức thấp rơi vãi vật liệu, dầu mỡ + Làm ẩm bề mặt san lấp, mặt đường cách phun nước, tưới nước thường xuyên, tránh bị khơ gió bụi lan tỏa xung quanh + Sử dụng nguyên liệu đốt cho xe, máy có lượng lưu huỳnh thấp + Các nhà máy xây dựng cụm cơng nghiệp phải có đăng kí têu chuẩn mơi trường quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định hành + Các nhà máy xây dựng cần lựa chọn thiết bị tiên tiến, đại, công nghệ sạch, sinh khói bụi + Quy hoạch trồng ven đường, xanh tập chung, xanh cách ly đảm bảo nhà máy với nhà máy, nhà máy với nhân dân, với khu đô thị ngăn bụi tiếng ồn - Bảo vệ môi trường nước: + Nước mưa trình san ủi, thi công xây dựng cần thu gom lắng bùn đất, trước chảy mương tiêu, không để bùn cát ảnh hưởng đến dòng chảy mương + Nước thải sinh hoạt thu gom qua hệ thống bể phốt vào khu xử lý chung + Nước thải sản xuất phải xử lý cấp, nhà máy tự xử lý, xử lý chung tồn cụm cơng nghiệp Các chất ô nhiễm nước sau xử lý phải thấp giới hạn cho phép theo cột B quy định TCVN 5945 – 2005 - Xử lý chất thải rắn: Chất thải rắn cụm công nghiệp thu gom phân loại nhà máy theo quy định, rác thải độc hại phải tách riêng thu gom, vận chuyển đến nơi xử lý chung tỉnh Bãi chung chuyển rác thải rắn bố trí gần vị trí trạm xử lý nước thải - Khoan trắc kiểm sốt mơi trường: Trong q trình xây dựng thời gian vận hành cụm công nghiệp việc khoan trắc kiểm tra, đo đạc đánh giá tác động môi trường phải tiến hành thường xuyên, liên tục theo quy định Chương III TỔ CHỨC THỰC HIỆN Điều Các quan có trách nhiệm quản lý quy hoạch xây dựng, đất đai cấp Quy hoạch duyệt Quy định để tổ chức, hướng dẫn thực quản lý quy hoạch đầu tư xây dựng theo đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng Cụm công nghiệp Sơn Cẩm (Giai đoạn 1), huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên Điều 10 Mọi hành vi vi phạm điều khoản Quy định này, tùy theo hình thức mức độ vi phạm bị xử lý vi phạm hành truy cứu trách nhiệm hình theo quy định pháp luật Điều 11 Trong trình thực có phát sinh khác với quy định đơn vị có liên quan có trách nhiệm gửi Sở xây dựng Thái Nguyên để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh Thái Nguyên xem xét, định Điều 12 Quy định quản lý theo đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng Cụm công nghiệp Sơn Cẩm (Giai đoạn 1), huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên ban hành lưu trữ quan để tổ chức, quan nhân dân biết kiểm tra, giám sát thực hiện: - UBND tỉnh Thái Nguyên; - Sở xây dựng; - Sở Kế hoạch Đầu tư; - Sở Tài nguyên Môi trường; - UBND huyện Phú Lương; - Trung tâm Khuyến công Tư vấn phát triển công nghiệp./ ... cn Công nghiệp ô nhiêm + Công nghiệp hỗ trợ 74.455 66 cn1 Công nghiệp ô nhiêm + Công nghiệp hỗ trợ 9.265 70 cn2 Công nghiệp ô nhiêm + Công nghiệp hỗ trợ 10.145 65 cn3 Công nghiệp ô nhiêm + Công. .. nhiêm + Công nghiệp hỗ trợ 10.000 65 cn4 Công nghiệp ô nhiêm + Công nghiệp hỗ trợ 8.831 70 cn5 Công nghiệp ô nhiêm + Công nghiệp hỗ trợ 10.875 65 cn6 Công nghiệp ô nhiêm + Công nghiệp hỗ trợ... liên tục theo quy định Chương III TỔ CHỨC THỰC HIỆN Điều Các quan có trách nhiệm quản lý quy hoạch xây dựng, đất đai cấp Quy hoạch duyệt Quy định để tổ chức, hướng dẫn thực quản lý quy hoạch đầu
- Xem thêm -

Xem thêm: QUY ĐỊNH QUẢN lý KHU cụm CÔNG NGHIỆP, QUY ĐỊNH QUẢN lý KHU cụm CÔNG NGHIỆP

Từ khóa liên quan