De cuong phat trien ben vung

7 67 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/09/2019, 09:26

Sấy là một quy trình quan trọng trong ngành công nghiệp hóa chất, thực phẩm, vật liệu xây dựng,… Sấy là quá trình dùng nhiệt năng để làm bay hơi nước ra khỏi nguyên vật liệu.Ngày nay, nhờ sự phát triển của khoa học công nghệ mà hàng loạt các quy trình sấy đã đang được ứng dụng như: sấy thùng quay, sấy hầm, sấy buồng,…Trong phạm vi đồ án này, em được thầy Nguyễn Đình Quân giao cho nhiệm vụ tính toán thiết kế hệ thống sấy thùng quay dùng để sấy cát với năng suất nhập liệu 500kgh.Để hoàn thành được đồ án này, em xin chân thành cảm ơn các thầy cô bộ môn Quá trình và thiết bị đã dạy cho em những kiến thức bổ ích và đặc biệt là thầy Nguyễn Đình Quân, thầy đã tận tình hướng dẫn, chỉ bảo cho em để em có thể củng cố lại kiến thức mà em đã học, và em có Đại Học Quốc Gia TP.HCM Trường Đại Học Bách Khoa Khoa Kỹ Thuật Hóa Học… Vietnam National University – HCMC Ho Chi Minh City University of Technology Faculty of Chemical Engineering Đề cương môn học PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG (SUSTAINABLE DEVELOPMENT) Số tín (2.0.4) Số tiết Tổng: 30 Mơn ĐA, TT, LV Tỉ lệ đánh giá Hình thức đánh giá MSMH 601xxx LT: 30 TH: BT: 20% CC: 10% KT: 20% - Chuyên cần (10%) - Bài tập – Quiz (20%) - Kiểm tra: tự luận, 60 phút (20%) - Thuyết trình: Presentation (20%) - Thi: tự luận, 90 phút (30%) TN: BTL/TL: BTL/TL: 20% Thi: 30% Môn tiên Môn học trước Môn song hành CTĐT ngành Trình độ đào tạo Kỹ thuật Hóa học Đại học Cấp độ môn học 2-3 Ghi khác Mục tiêu mơn học Mơn học trình bày khái niệm tính bền vững phát triển bền vững với trọng tâm q trình cơng nghệ cơng nghiệp hóa học Mơn học trình bày khái niệm phát triển bền vững theo ba khía cạnh: khía cạnh kinh tế - xã hội, khía cạnh kỹ thuật cơng nghệ khía cạnh mơi trường Qua đó, tương quan kỹ thuật – xã hội – môi trường thể rõ nét Những vấn đề lượng sạch, tính bền vững lượng diễn giải phân tích Các phương pháp khoa học thiết kế kỹ thuật nhằm đạt tính bền vững truyền đạt với ví dụ cụ thể lĩnh vực liên quan đến cơng nghệ hóa học Aims: This course represents sustainability and sustainable development focusing on the applications of process enginering and chemical industries The sustainable development is presented by using the three folowing aspects: the eco-socio-centric concerns, the techno-centric concerns and the environmental concerns By this way, the interactions among techology, society and environments are clearly described Clean energy and energy sustainability are also mentioned The design methods of sustainable processes are also instructed with some case studies in chemical industry 1/7 Nội dung tóm tắt môn học Nội dung môn học bao gồm bốn phần Phần thứ trình bày khái niệm, định nghĩa tính bền vững phát triển bền vững Phần thứ hai nhấn mạnh khía cạnh mơi trường phát triển bền vững phương pháp nhằm giảm thiểu ảnh hưởng cơng nghiệp hóa học đến mơi trường Phần thứ ba đề cập đến khía cạnh kinh tế- xã hội phát triển bền vững Phần cuối mô tả phương pháp kỹ thuật nhằm đạt đến phát triển bền vững bao gồn vấn đề về lượng sạch, tính bền vững lượng phương pháp hướng đến tính bền vững từ thiết kế Course outline: The contents of course are included four parts.The first part represents the concepts of sustainability and the definition of sustainable development The second part focus on the environmental concerns of sustainable development and the methods of minimizing environmental footprint of chemical industry The third part mentions the eco-socio aspects of sustainable development The final part describes the techno-centric aspect of sustainable development including the concerns of green energy, sustainability of energy and the design methods of sustainable proceses Tài liệu học tập [1] Peter P Rogers, Peter P Rogers Kazi F Jalal John A Boyd, Kazi F Jalal An Introduction to Sustainable Development, Glen Educational Foundation, Inc., 2008 [2] Jan Harmsen, Joseph B Powell Sustainable development in the process industries: cases and impact, Wiley, 2010 [3] Vincenzo Piemonte, Marcello De Falco, Angelo Basile Sustainable development in Chemical Engineering innovative technologies, Wiley, 2013 [4] Daniel Vallero, Chris Brasier Sustainable design: The science of sustainability and green engineering, Wiley, 2008 [5] Girish Malhotra Chemical process simplification : improving productivity and sustainability, Wiley, 2011 2/7 Hiểu biết,kỹ năng, thái độ cần đạt sau học môn học Kết thúc môn học sinh viên STT Chuẩn đầu mơn học L.O.1 Trình bày vấn đề liên quan đến tính bền vững mô tả cần thiết phát triển bền vững L.O.1.1 Định nghĩa tính bền vững phát triển bền vững L.O.1.2 Trình bày mục tiêu tầm quan trọng phát triển bền vững L.O.1.4 Trình bày yếu tố tham gia vào mục tiêu phát triển bền vững L.O.1.3 Trình bày chiến lược thực cách đánh giá phát triển bền vững L.O.2 Mô tả khía cạnh mơi trường phát triển bền vững L.O.2.1 Trình bày vấn đề cạn kiệt tài ngun, nhiễm khơng khí nguồn nước L.O.2.2 Trình bày tác động ngành cơng nghiệp hóa học lên biến đổi khí hậu mơi trường sống L.O.2.3 Trình bày mơt số phương pháp đánh giá môi trường số phát triển bền vững mơi trường L.O.2.4 Trình bày sách quản lý mơi trường nổ lực quốc tế vấn đề môi trường L.O.3 Mơ tả khía cạnh kinh tế - xã hội phát triển bền vững CDIO 4.1 ABET h 4.1.7 4.1.7 4.1.7 4.1.7 4.1 j,h 4.1.5 j 4.1.2 h 4.1.3 h 4.1.6 j 4.1 j,h 4.1.5 L.O.3.1 Trình bày tám yếu tố xã hội cấu thành nên phát triển bền vững 4.1.6 L.O.3.2 Trình bày phương pháp đánh giá xã hôi số phát triển bền vững xã hội 4.1.7 L.O.3.3 Trình bày số đánh giá kinh tế vĩ mô phát triển bền vững 4.1.7 L.O.3.4.Trình bày cách đánh giá tính bền vững kinh tế dự án L.O.4 Mơ tả khía cạnh kỹ thuật - công nghệ để phát triển bền vững 4.3, 4.4, 4.5 4.6 L.O.4.1 Trình bày nguồn lượng nhiên liệu 4.4.6 biện pháp sử dụng hiệu nguồn lượng tiết kiệm nhiên liệu L.O.4.3 Trình bày giải pháp gia tăng tính bền vững từ thiết kế 4.3.3 L.O.4.4 Trình bày số ứng dụng cụ thể giải pháp phát 4.5.1 triển bền vững cơng nghiệp hóa học j h h h c 3/7 In the end of this course, a student can STT Course learning outcomes L.O.1 Describe the concepts which relate to sustainability and sustainable development L.O.1.1 Present the definitions of sustainability and sustainable development L.O.1.2 Present the objectives and the needs of sustainable development L.O.1.3 Present the factors of sustainable development L.O.1.3 Present the strategies to obtain the sustainability and the method of sustainable development assessment L.O.2 Describe the environmental aspects of sustainable development CDIO 4.1 ABET h 4.1.7 4.1.7 4.1.7 4.1.7 4.1 j,h L.O.2.1 Present the current concerns of resource depletion, air pollution and water contamination L.O.2.2 Present the impacts of chemical industry on climate changes and living environment L.O.2.3 Present the methods of environmental impact assessment and sustainable development indicators of environment L.O.2.4 Present the policies of environmental management and international cooperation in solving the environmental concerns L.O.3 Describe the eco-socio centric aspects of sustainable development 4.1.5 j 4.1.2 h 4.1.3 h 4.1.6 j 4.1 j,h L.O.3.1 Present the social elements of sustainable development L.O.3.2 Present the method of social assessment and social development indicators L.O.3.3 Present the macroeconomic indicators of sustainable development L.O.3.4 Present the method of economics assessment of sustainable projects L.O.4 Describe the techno centric aspects of sustainable development 4.1.5 4.1.6 j L.O.4.1 Present the energy sources, the methods of increasing energy efficiency L.O.4.2 Present methods to obtain the sustainability from design L.O.4.3 Present some case studies in chemical engineering fields related to sustainable process and product developments h 4.1.7 h 4.1.7 4.3, 4.4 4.6 4.4.6 h c 4.3.3 4.5.1 Hướng dẫn cách học - chi tiết cách đánh giá môn học Sinh viên đọc tài liệu, giảng giảng viên cung cấp Cách đáng giá môn học  Kiểm tra kỳ: 40%  Thi cuối kỳ: 60% Điều kiện dự thi cuối kỳ: Có tham gia kiểm tra kỳ Dự kiến danh sách Cán tham gia giảng dạy ThS Dương Thành Trung 4/7 ThS Đào Thị Kim Khoa PGS.TS Lê Thị Kim Phụng ThS Nguyễn Nam Trung PGS.TS Nguyễn Vĩnh Khanh ThS Phạm Hồng Phương TS Phạm Hồ Mỹ Phương ThS Trần Hải Ưng Nội dung chi tiết Tuần / Chương Nội dung Giới thiệu chung tính bền vững Chuẩn đầu chi tiết L.O.1.1 L.O.1.2 L.O.1.3 L.O.3 L.O.2 L.O.4.1 Giới thiệu phát triển bền vững Các vấn đề mơi trường tồn cầu L.O.1.1 L.O.1.3 L.O.1.3 L.O.4.4 L.O.2.1 L.O.2.1 L.O.2.2 L.O.2.2 Đánh giá môi trường số môi trường người Đánh giá phát triển L.O.2.3 L.O.2.3 L.O.2.4 L.O.2.3 L.O.2.3 L.O.2.3 Hoạt động dạy học Hoạt động đánh giá Giáo viên: Giới thiệu nội dung môn học, yêu cầu cách đánh giá mơn học Giới thiệu tính bền vững khái niệm phát triển bền vững Giải thích cần thiết việc xem xét tính bền vững Giới thiệu sơ lược nguyên tắc nhằm đạt tính bền vững vai trò kỹ thuật để đạt tính bền vững Giới thiệu tính bền vững kinh tế Tính bền vững với dân số, tài ngun mơi trường, giới thiệu số Ehrlich Chỉ số bền vững vòng đời cơng nghệ Giáo viên: Giới thiệu khái niệm phát triển bền vững Trình bày nhân tố tham gia vào phát triển bền vững Trình bày yếu tố cấu thành phát triển bền vững Giới thiệu tình phát triển bền vững phân nhóm sinh viên thảo luận Sinh viên Phân tích tình trình bày nhân tố, yếu tố tồn tình Nêu nguyên tắc ứng dụng tình Giáo viên Trình bày chu trình carbon, chu trình nước, chu trình nitơ, chu trình oxy trái đất Trình bày nguy phá vỡ chu trình tự nhiên tồn cầu - Tài nguyên rừng với nguy cân sinh thái - Tài nguyên nước nguy thiếu nước - Tài nguyên đất tình trạng sa mạc hóa Trình bày tình trạng nhiễm khơng khí tình trạng nóng lên tồn cầu tác động ngành cơng nghiệp hóa học Trình bày hoạt động ngành cơng nghiệp hóa học dẫn đến trình trạng nhiễm nguồn nước Hướng dẫn sinh viên thảo luận vai trò người kỹ sư hóa học với tình trạng nhiễm khơng khí nguồn nước Sinh viên Thảo luận vai trò người kỹ sư vấn đề nhiễm khơng khí nguồn nước Giáo viên Trình bày quy trình đánh giá mơi trường phương pháp mơ tả tình trạng mơi trường Trình bày mơ hình Emission-Ambient-Inpact Trình bày sơ lược luật bảo vệ mơi trường Việt Nam Trình bày tính cần thiết số đánh giá môi trường Trình bày số số mơi trường – người: - Chỉ số chất lượng nước - Chỉ số chất lượng khơng khí - Chỉ số chất lượng đất - Chỉ số phát triển người - Các số kết hợp Giáo viên Trình bày số có liên quan đến phát triển bền vững mơi 5/7 bền vững môi trường L.O.2.4 L.O.2.4 Phát triển bền vững từ góc nhìn xã hội L.O.3.1 L.O.3.1 Phát triển bền vững từ góc nhìn kinh tế L.O.3.3 L.O.3.4 9-11 12-14 15 16 Vấn đề lượng với phát triển bền vững L.O.4.1 Phát triển bền vững từ thiết kế L.O.4.2 Trình bày ví dụ minh họa L.O.4.3 trường - Chi phí phục hồi mơi trường - Độ co giãn mơi trường (lợi nhuận/chi phí mơi trường) - Đánh giá bền vững môi trường đa chiều Trình bày sách mơi trường dự án đầu tư - Phân loại dự án dựa tác động môi trường - Các phương pháp dự báo tác động mơi trường - Quy trính đánh giá tác động môi trường dự án Các mục tiêu thiên niên kỷ - Chính sách nguồn nước - Chính sách lượng - Chính sách tài nguyên rừng Giáo viên Trình bày yếu tố xã hội cấu thành tính bền vững xã hội phát triển - Giảm thiểu đói nghèo tương quan với phát triển bền vững - Việc dự phần vào phát triển (participatory development) - Xây dựng đồng thuận xã hội - Vai trò tổ chức phi phủ - Vấn đề giới tương quan với phát triển bền vững - Vấn đề tái định cư phát triển bền vững - Vấn đề người xứ với phát triển bền vững - Giảm thiểu phân biệt đối xử xã hội (social exclusion) với phát triển bền vững Phân tích tác động xã hội số phát triển xã hội - Phân loại dự án dựa vào tác động xã hội - Cách thức đánh giá tác động xã hội dự án - Độ co giãn xã hội - Cách tính phân bố thu nhập xã - Các phân tích đa chiều xã hội Giáo viên Trình bày khái niệm kinh tế vĩ mơ thịnh vượng - Khái niệm chi phí biên Pareto tối ưu hiệu kinh tế - GDP (Gross Domestic Product) - GNP (Gross National Product) - GPI (Genuine Progress Indicator) - Tiết kiệm (Genuine Saving) Các khái niệm kinh tế vi mô phát triển bền vững - Cung, cầu giá - Vấn đề định giá, phân biệt giá trị kinh tế giá trị kế tốn Đánh giá tính bền vững kinh tế cho dự án - Ảnh hưởng lạm phát - Ảnh hưởng suất thu lợi thị trường - Ảnh hưởng suất thu lợi xã hội - Phân biệt loại chi phí dự án Các phương pháp so sánh dự án Thi kỳ chuẩn từ L.O.1 đến L.O.3 Giáo viên Tổng quan sử dụng lượng Sử dụng nguồn nguyên liệu lượng tái tạo, lượng Phát triển bền vững thông qua tăng cường hiệu sử dụng lượng Các công nghệ lượng sạch, lượng tái tạo, công nghệ tận dụng rác thải để sản xuất lượng Giáo viên Phương pháp xây dựng trình thân thiện với mơi trường Thiết kế q đơn vị q trình phân tích sơ đồ cơng nghệ nhằm mục đích giảm thiểu ảnh hưởng đến mơi trường Giáo viên Đưa ví dụ minh họa công nghệ sản phẩm hướng tới phát triển bền vững Sinh viên Chia nhóm, phân tích ví dụ điều hành giáo viên Thi cuối kỳ chuẩn từ L.O.1 đến L.O.4 6/7 Thông tin liên hệ Bộ môn/Khoa phụ trách Bộ môn Chế biến dầu khí / Khoa Kỹ thuật Hóa học Văn phòng 109 B2 Điện thoại Giảng viên phụ trách Nguyễn Vĩnh Khanh Email nvkhanh@hcmut.edu.vn Tp.Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2014 TRƯỞNG KHOA CHỦ NHIỆM BỘ MÔN CB PHỤ TRÁCH LẬP ĐỀ CƯƠNG 7/7 ... included four parts.The first part represents the concepts of sustainability and the definition of sustainable development The second part focus on the environmental concerns of sustainable development... of sustainable development The final part describes the techno-centric aspect of sustainable development including the concerns of green energy, sustainability of energy and the design methods... end of this course, a student can STT Course learning outcomes L.O.1 Describe the concepts which relate to sustainability and sustainable development L.O.1.1 Present the definitions of sustainability
- Xem thêm -

Xem thêm: De cuong phat trien ben vung, De cuong phat trien ben vung

Từ khóa liên quan