Đánh giá thực trạng và giải pháp quản lý chất thải chứa hóa chất bảo vệ thực vật trong canh tác chè của huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)

107 113 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/09/2019, 09:07

Đánh giá thực trạng và giải pháp quản lý chất thải chứa hóa chất bảo vệ thực vật trong canh tác chè của huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)Đánh giá thực trạng và giải pháp quản lý chất thải chứa hóa chất bảo vệ thực vật trong canh tác chè của huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)Đánh giá thực trạng và giải pháp quản lý chất thải chứa hóa chất bảo vệ thực vật trong canh tác chè của huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)Đánh giá thực trạng và giải pháp quản lý chất thải chứa hóa chất bảo vệ thực vật trong canh tác chè của huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)Đánh giá thực trạng và giải pháp quản lý chất thải chứa hóa chất bảo vệ thực vật trong canh tác chè của huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)Đánh giá thực trạng và giải pháp quản lý chất thải chứa hóa chất bảo vệ thực vật trong canh tác chè của huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)Đánh giá thực trạng và giải pháp quản lý chất thải chứa hóa chất bảo vệ thực vật trong canh tác chè của huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)Đánh giá thực trạng và giải pháp quản lý chất thải chứa hóa chất bảo vệ thực vật trong canh tác chè của huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)Đánh giá thực trạng và giải pháp quản lý chất thải chứa hóa chất bảo vệ thực vật trong canh tác chè của huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ) ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC NGUYỄN ANH TUẤN ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ CHẤT THẢI CHỨA HÓA CHẤT BẢO VỆ THỰC VẬT TRONG CANH TÁC CHÈ CỦA HUYỆN PHÚ LƯƠNG, TỈNH THÁI NGUYÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG THÁI NGUYÊN - 2019 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC NGUYỄN ANH TUẤN ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ CHẤT THẢI CHỨA HÓA CHẤT BẢO VỆ THỰC VẬT TRONG CANH TÁC CHÈ CỦA HUYỆN PHÚ LƯƠNG, TỈNH THÁI NGUYÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Chuyên ngành: Quản lý Tài nguyên Môi trường Mã số: 8850101 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Ngô Văn Giới THÁI NGUYÊN - 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi Nguyễn Anh Tuấn, xin cam đoan luận văn công trình nghiên cứu cá nhân tơi thực hướng dẫn PGS, TS Ngô Văn Giới, không chép cơng trình nghiên cứu người khác Số liệu kết luận luận văn chưa cơng bố cơng trình khoa học khác Các thông tin thứ cấp sử dụng luận văn có nguồn gốc rõ ràng, trích dẫn đầy đủ, trung thực quy cách Tôi hồn tồn chịu trách nhiệm tính xác thực nguyên luận văn Tác giả Nguyễn Anh Tuấn i LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành cảm ơn đến thầy, cô giáo Trường Đại học khoa học Thái Nguyên, thầy, cô giáo Khoa Tài nguyên Môi trường, đặc biệt PGS, TS Ngô Văn Giới, Trưởng Khoa Tài ngun Mơi trường tận tình giảng dạy, hướng dẫn giúp đỡ suốt thời gian học tập nghiên cứu Trường Xin chân thành cảm ơn bạn đồng nghiệp thuộc Sở Tài nguyên Môi trường, huyện Phú Lương cấp ủy, quyền xã Vơ Tranh, Tức Tranh, huyện Phú Lương giúp đỡ tơi q trình nghiên cứu, thu thập tài liệu thực đề tài Thái Nguyên, ngày tháng năm 2019 Tác giả luận văn Nguyễn Anh Tuấn ii MỤC LỤC Trang Lời cam đoan………………………………………… ……………………i Lời cảm ơn………………………………………….………….………… ii Mục lục……………………………………………………………………iii Danh mục từ viết tắt………………………………………… … …vi Danh mục bảng …………………………………………… … …vii Danh mục hình……………………………………………………… …viii MỞ ĐẦU…………………………………………………………… … Chương TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Cơ sở lý luận đề tài……………………………………………… 1.1.1 Khái niệm phân loại hóa chất bảo vệ thực vật…… …… … ….4 1.1.1.1 Khái niệm hóa chất bảo vệ thực vật ………… ….…… …… 1.1.1.2 Phân loại hóa chất bảo vệ thực vật 1.1.2 Ảnh hưởng hóa chất BVTV tồn lưu đến mơi trường… ….…11 1.1.2.1 Ơ nhiễm mơi trường đất…………………………………… …12 1.1.2.2 Ơ nhiễm mơi trường nước………………………………… ….14 1.1.2.3 Ơ nhiễm mơi trường khơng khí……………………… … …….16 1.1.2.4 Ảnh hưởng hóa chất BVTV lên người động vật… …17 1.1.2.5 Ảnh hưởng thuốc BVTV lên hệ sinh thái, quần xã sinh vật 22 1.2 Cơ sở thực tiễn đề tài…………………………………….………23 1.2.1 Tình hình sử dụng thuốc bảo vệ thực vật giới… ….… …23 1.2.2 Thực trạng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật Việt Nam ……… 26 1.2.3 Tổng quan vấn đề nghiên cứu Thái Nguyên…………… … 30 1.3 Cơ sở pháp lý đề tài………………………………………… ….32 1.3.1 Một số quy định hành quản lý hóa chất BVTV chất thải chứa hóa chất BVTV……………………………………………… ………….32 1.3.2 Đánh giá chung công tác quản lý thuốc BVTV chất thải chứa hóa chất BVTV…………………………………………………………………33 iii Chương 2: ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Đối tượng nghiên cứu……………………………………… …… 34 2.2 Phạm vi nghiên cứu………………………………………… …… 34 2.3 Nội dung nghiên cứu………………………… …………… …… 34 2.4 Phương pháp nghiên cứu…………………………………… …… 34 Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 3.1 Đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội huyện Phú Lương… …….45 3.1.1 Vị trí địa lý…………………………………………… …….…….45 3.1.2 Địa hình……………………………………………… …….…… 46 3.1.3 Về khí hậu………………………………………… … ………….48 3.1.4 Về thủy văn………………………………………… …….………49 3.1.5 Về tài nguyên đất…………………………………… ……………49 3.1.6 Tài nguyên rừng…………………………………… ….………….55 3.1.7 Tài nguyên khoáng sản ……………………………… …………55 3.1.8 Tài nguyên nước……………………………………… ………….55 3.1.9 Nguồn nhân lực………………………………………… ……… 56 3.1.10 Thực trạng môi trường…………………………… … ……… 56 3.1.11 Đánh giá chung…………………………… … ……………… 57 3.2 Thực trạng quản lý sử dụng hóa chất BVTV địa bàn tỉnh Thái Nguyên……………………………………… …… …………………………58 3.3 Thực trạng quản lý sử dụng hóa chất BVTV vùng chuyên canh chè huyện Phú Lương …………………………………………………….……59 3.3.1 Tình hình canh tác vùng chuyên canh chè……………… .…59 3.3.2 Hiện trạng sử dụng hóa chất bảo vệ thực vật………… .….……62 3.3.3 Hiện trạng môi trường vùng chuyên canh chè……….…….… 65 3.3.4 Hiện trạng thu gom chất thải chứa hóa chất bảo vệ thực vật… 68 3.4 Một số giải pháp quản lý thu gom, xử lý chất thải chứa hóa chất BVTV vùng chuyên canh chè………………………………………………75 3.4.1 Xây dựng mơ hình thu gom chất thải chứa hóa chất BVTV …… 75 iv 3.4.2 Xây dựng mạng lưới đặt điểm thu gom chất thải chứa hóa chất BVTV …………………………………………………………………….……79 3.4.3 Giáo dục tuyên truyền, tập huấn nâng cao nhận thức quản lý thu gom chất thải chứa hóa chất BVTV…………….……………… … … 80 3.4.4 Ban hành hướng dẫn thu gom, vận chuyển xử lý chất thải chứa hóa chất BVTV……………………………………… …….…… ……… ….81 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 4.1 Kết luận……………………………………………… … …………83 4.2 Kiến nghị…………………………………………………………… 84 TÀI LIỆU THAM KHẢO v DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BVTV : Bảo vệ thực vật GRDP : Tốc độ tăng trưởng LD50 : Liều lượng cần thiết gây chết 50% cá thể thí nghiệm LC50 : Liều lượng gây chết trung bình KT-XH : Kinh tế - xã hội UBND : Ủy ban nhân dân CP : Chính phủ FAO : Tổ chức lương thực nông nghiệp Liên hiệp quốc vi DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1 Phân loại thuốc BVTV theo cơng dụng Bảng 1.2 Phân loại nhóm độc theo Tổ chức Y tế giới Bảng 1.3 Phân loại độ độc thuộc BVTV Việt Nam biểu tượng độ độc ghi nhãn Bảng 1.4 Phân loại thuốc BVTV theo thời gian phân hủy Bảng 1.5 Thời gian tồn lưu hóa chất BVTV đất Bảng 1.6 Thời gian bán phân hủy loại thuốc trừ sâu nhóm POP Bảng 1.7 Các triệu chứng nhiễm hóa chất BVTV người Bảng 3.1: Các loại đất huyện Phú Lương Bảng 3.2: Cơ cấu đất đai huyện Phú Lương năm 2015 Bảng 3.3: Cơ cấu dân số, đất đai xã Vô Tranh, huyện Phú Lương Bảng 3.4: Cơ cấu dân số, đất đai xã Tức Tranh, huyện Phú Lương Bảng 3.5: Kết phân tích mẫu nước mặt Bảng 3.6: Kết phân tích mẫu đất Bảng 3.7: Kết phân tích mẫu trầm tích Bảng 3.8 Ước tính khối lượng chất thải chứa hóa chất BVTV phát sinh Bảng 3.9 Khối lượng chất thải chứa hóa chất BVTV phát sinh Bảng 3.10 Tổng hợp phương tiện thu gom, vận chuyển xã Bảng 3.11: Đánh giá khả đáp ứng phương tiện thu gom, vận chuyển chất thải chứa hóa chất BVTV vii DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 1.1 Chu trình phát tán hóa chất BVTV hệ sinh thái nơng nghiệp Hình 1.2 Tác hại hóa chất BVTV người Hình 1.3 Sơ đồ đường truyền thuốc BVTV vào mơi trường cong người Hình 1.4: Cơ cấu nhập thuốc BVTV hàng năm Việt Nam Hình 3.1 Huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên Hình 3.2: Biểu đồ cấu số loại đất chủ yếu huyện Phú Lương Hình 3.3: Canh tác chè xã Vơ Tranh Hình 3.4: Canh tác chè xã Tức Tranh Hình 3.5: Một số loại thuốc trừ sâu thường dùng canh tác chè huyện Phú Lương Hình 3.6: Hình ảnh lấy mẫu phân tích Hình 3.7 Hình ảnh đốt chất thải chứa hóa chất BVTV bể thu gom Hình 3.8 Sơ đồ thu gom chất thải chứa hóa chất BVTV viii KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 4.1 Kết luận Kết nghiên cứu cho thấy vùng chuyên canh chè xã Tức Tranh, Vô Tranh huyện Phú Lương có điều kiện tự nhiên thích hợp để phát triển nghề trồng chè Trong canh tác, người dân sử dụng nhiều loại hóa chất BVTV để sản xuất nơng nghiệp, có chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho chè Việc tuyên truyền, phổ biến nâng cao ý thức hộ gia đình sử dụng hóa chất BVTV thu gom chất thải chứa hóa chất BVTV canh tác chè quan tâm Chính quyền địa phương đầu tư trang thiết bị, tổ chức triển khai thực việc thu gom chất thải chứa hóa chất BVTV địa bàn Chất thải chứa hóa chất BVTV hầu hết người dân thu gom vào bể chứa đặt cánh đồng để chuyển nhà lưu chứa Tuy nhiên, việc thu gom, quản lý chất thải chứa hóa chất BVTV gặp nhiều khó khăn thiếu kinh phí tổ chức thu gom, cơng tác thu gom khơng thường xun, có thời điểm khơng tổ chức thu gom được; tình trạng người dân đốt vỏ bao thuốc BVTV bể thu gom; số bể thu gom thể tích nhỏ, chiều cao thấp, chưa có nắp đậy dễ rơi vãi chất thải Do vậy, tiềm ẩn nguy gây ô nhiễm môi trường, sức khỏe người chưa thực tốt công tác thu gom, quản lý chất thải chứa hóa chất BVTV địa phương Kết nghiên cứu phân tích dư lượng HCBVTV nhóm clo hữu mẫu nước mặt, đất trầm tích khu vực nghiên cứu thấp quy chuẩn hành Cho thấy môi trường khu vực lấy mẫu phân tích chưa có dấu hiệu nhiễm hóa chất BVTV nhóm clo hữu Cần triển khai thực đồng giải pháp thu gom xử lý chất thải chứa hóa chất BVTV như: Thành lập tổ thu gom xóm liên xóm thuộc xã; Tổ chức giáo dục, tuyên truyền, tập huấn nâng cao nhận thức quản lý thu gom chất thải chứa hóa chất BVTV cho cán quản lý, hộ nông dân; Cần sớm ban hành hướng dẫn để địa phương triển khai 83 thực hiện, đáp ứng yêu cầu thu gom xử lý chất thải chứa hóa chất BVTV địa bàn 4.2 Kiến nghị Để nâng cao hiệu quản lý công tác thu gom, xử lý chất thải chứa hóa chất BVTV canh tác chè, quyền từ tỉnh đến huyện, xã địa bàn tỉnh cần quan tâm đạo, triển khai giải pháp, mơ hình hoạt động, khép kín từ khâu thu gom, vận chuyển đến lưu giữ, trung chuyển xử lý chất thải chứa hóa chất BVTV Khơng thực hình thức tự xử lý chất thải chứa hóa chất BVTV sau sử dụng đốt, xúc rửa, sử dụng hóa chất tẩy rửa, chôn lấp Mỗi xã xây dựng kế hoạch tổ chức thu gom, xử lý chất thải chứa hóa chất BVTV xã, phấn đấu xóm xã trang bị tối thiểu trang thiết bị để thu gom, xóm thành lập tổ thu gom để thực việc thu gom, vận chuyển để phục vụ cho việc xử lý chất thải chứa hóa chất BVTV xã Các địa phương có lộ trình đầu tư nguồn lực, nguồn lực tài cho cơng tác quản lý chất thải chứa hóa chất BVTV xã Để xử lý có hiệu chất thải chứa hóa chất BVTV, quyền xã phải tiến hành thực hợp đồng với cơng ty, doanh nghiệp có chức xử lý chất thải nguy hại địa bàn để xử lý chất thải chứa hóa chất BVTV thu gom nhà lưu chứa xã 84 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Tài nguyên Môi trường, Quyết định số 16/2008/QĐBTNMT ngày 31/12/2008 ban hành QCVN 15:2008/BTNMT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia dư lượng hóa chất bảo vệ thực vật đất Bộ Tài nguyên Môi trường, Thông tư số 10/2012/TT-BTNMT ngày 12/10/2012 ban hành QCVN 43:2012/BTNMT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chất lượng trầm tích Bộ Tài nguyên Môi trường, Thông tư số 65/2015/TT-BTNMT ngày 21/12/2015 QCVN 08-MT:2015/BTNMT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chất lượng nước mặt ban hành Bộ Tài nguyên Môi trường, 2015, Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2011 quy định quản lý chất thải nguy hại Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên Môi trường, 2016, Thông tư liên tịch số 05/2016/TTLT-BNNPTNT-BTNMT ngày 16/5/2016 hướng dẫn việc thu gom, vận chuyển xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng Phạm Thị Bưởi, 2012, Đánh giá thực trạng thu gom xử lý xây dựng mơ hình thực nghiệm xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật quy mơ phòng thí nghiệm - áp dụng Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội Tân Tiến, Văn Giang, Hưng Yên, Luận văn Thạc sĩ khoa học môi trường Nguyễn Ngọc Châu, 2006, Giáo trình quản lý chất thải nguy hại, Cơng ty mơi trường Tầm nhìn xanh (GREE) Ngô Văn Giới, 2016, Nghiên cứu, xây dựng giải pháp tổng hợp phục hồi môi trường đất trồng chè vùng Tân Cương, Thái Nguyên sau 50 năm khai thác sử dụng, Báo cáo tóm tắt tổng kết đề tài khoa học công nghệ cấp Bộ Nguyễn Thị Hai, 2011, Thực trạng sử dụng hóa chất bảo vệ thực vật giải pháp để phát triển bền vững cho sản xuất rau Việt Nam, Kỷ yếu hội nghị Khoa học môi trường Công nghệ sinh học 85 10 Bùi Thị Nga, Võ Xuân Hùng Nguyễn Phan Nhân, 2013, Thực trạng giải pháp quản lý chất thải rắn nguy hại canh tác lúa địa bàn tỉnh Hậu Giang, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ 11 Nguyễn Phượng Lê, Trần Thị Như Ngọc, 2013, Tình hình thực quy định quản lý kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật sản xuất rau tỉnh Đồng sơng Hồng, Tạp chí Khoa học phát triển, tập 11, số 1:107114 12 Nguyễn Quang Mạnh, Trần Thế Hồng, Hành vi dự phòng nhiễm hóa chất bảo vệ thực vật người canh tác chè xã La Bằng, Đại Từ, Thái Nguyên, Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thái Nguyên 13 Nguyễn Văn Phước, 2008, Giáo trình quản lý sử lý chất thải rắn, Nhà xuất xây dựng 14 Nguyễn Trần Oánh (Chủ biên), Nguyễn Văn Viên , Bùi Trọng Thủy, 2007, Giáo trình sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội 15 Quốc hội, 2014, Luật Bảo vệ Môi trường, ngày 23 tháng năm 2014 16 Quốc hội, 2013, Luật Đất đai, ngày 29 tháng 11 năm 2013 17 Quốc hội, 2008, Luật Đa dạng sinh học ngày 28 tháng 11 năm 2008 18 Trịnh Thị Thanh, Trần Yêm, Đồng Kim Loan, 2004, Giáo trình công nghệ môi trường, Nhà Xuất Đại học quốc gia Hà Nội 19 Tạp chí khoa học cơng nghệ, Đại học Thái Nguyên, 2018, Đánh giá phát sinh phế phụ phẩm, phế thải đồng ruộng xã Cư Yên, huyện Lương Sơn, tỉnh Hồn Bình 20 Nguyễn Văn Tuyến, 2012, Ảnh hưởng hóa chất bảo vệ thực vật đến vi sinh vật đất trồng chè, Luận văn Thạc sĩ khoa học môi trường 21 Nguyễn Thị Huyền Thu, Nguyễn Thị Hòa, Trần Ngọc Ngoạn, 2017, Tạp chí Nghiên cứu địa lý nhân văn, Thực trạng giải pháp quản lý bao bì chứa hóa chất bảo vệ thực vật tỉnh Thái Nguyên 86 22 Đặng Thị Thảo, 2016, Quản lý chất thải chứa hóa chất bảo vệ thực vật canh tác chè xã Tân Cương, tỉnh Thái Nguyên, Luận văn Thạc sĩ Khoa học môi trường 23 Thủ tướng Chính phủ, 2009, Quyết định số 2149/QĐ-TTg ngày 17/12/2009 phê duyệt chiến lược quốc gia quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 2050 24 Thủ tướng Chính phủ, 2010, Quyết định số 800/QĐ-TTg, ngày tháng năm 2010 phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn giai đoạn 2010 - 2020 25 Thủ tướng Chính phủ, 2012, Quyết định số 1216/QĐ-TTg ngày 5/9/2012 việc phê duyệt chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020 định hướng đến năm 2030 26 Tổng cục Môi trường, 2015, Hiện trạng nhiễm mơi trường hóa chất bảo vệ thực vật tồn lưu thuộc nhóm chất hữu khó phân hủy Việt Nam, Dự án xây dựng lực nhằm loại bỏ hóa chất bảo vệ thực vật POP tồn lưu Việt Nam 27.Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên, 2010, Quy hoạch Bảo vệ môi trường tỉnh Thái Nguyên đến năm 2030 28 UBND tỉnh Thái Nguyên, 2011, Quyết định số 1282/QĐ-UBND, ngày 25/5/2011 việc phê duyệt Chương trình xây dựng nơng thơn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2011-2015, định hướng 2010 29 Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên, 2011, Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Phú Lương đến năm 2020 30 Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên, 2012, Quyết định số 635/QĐUBND ngày 03/4/2012 việc phê duyệt Đề án bảo vệ cải thiện môi trường nông nghiệp nông thôn đến năm 2020 địa bàn tỉnh Thái Nguyên 31 Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Ngun, 2016, Dự án xây dựng mơ hình quản lý thí điểm chất thải bỏ chứa hóa chất BVTV số xã chuyên canh chè, lúa, rau địa bàn tỉnh Thái Nguyên UBND tỉnh Thái Nguyên 87 32 Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên, 2016, Báo cáo trạng môi trường tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2011-2016 33 Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên, 2017, Quyết định số 2200/QĐUBND ngày 24/7/2017 việc ban hành Đề án nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững chè thương hiệu sản phẩm trà Thái Nguyên, giai đoạn 2017 - 2020 34 Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên, 2019, Quyết định số 259/QĐUBND ngày 28/1/2019 việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 kế hoạch sử dụng đất năm đầu điều chỉnh quy hoạch huyện Phú Lương 35 Ủy ban nhân dân huyện Phú Lương, Báo cáo tình hình thực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015, 2016, 2017, 2018 36 Ủy ban nhân dân huyện Phú Lương, 2016, Kế hoạch số 2157/KHUBND ngày 08/12/2016 quản lý sử dụng trang thiết bị hỗ trợ xã Tức Tranh Vô Tranh, huyện Phú Lương 37 Ủy ban nhân dân huyện Phú Lương, 2019, Báo cáo điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 kế hoạch sử dụng đất năm đầu điều chỉnh quy hoạch huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên 38 Ủy ban nhân dân xã Vơ Tranh, Báo cáo tình hình thực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015, 2016, 2017, 2018 39 Ủy ban nhân dân xã Vơ Tranh, Báo cáo số 69/BC-UBND ngày 09/10/2017 tình hình triển khai mơ hình quản lý thí điểm chất thải chứa hóa chất BVTV xã Vơ Tranh 40 Ủy ban nhân dân xã Tức Tranh, Báo cáo tình hình thực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015, 2016, 2017, 2018 41 Ủy ban nhân dân xã Tức Tranh, Báo cáo số 72/BC-UBND ngày 22/9/2017 tình hình phát sinh, thu gom, quản lý chất thải chứa hóa chất BVTV nhu cầu xử lý xã Tức Tranh 42 Vibiz.vn, 2018, Báo cáo xuất nhập ngành thuốc BVTV quý I năm 2018 88 43 Hải Hằng, Báo Thái Nguyên, Phát triển chè Phú Lương: Chưa tương xứng tiềm năng,2017, Website Báo Thái Nguyên, truy cập ngày 15/3/2019, http://baothainguyen.com.vn/tin-tuc/dua-nghi-quyet-dai-hoi-dang- bo-tinh-lan-thu-xix-vao-cuoc-song/phat-trien-cay-che-o-phu-luong-chua-xungvoi-tiem-nang-18118-198.html 44 Kim Dung, 2017, Bao bì thuốc bảo vệ thực vật: Hiểm họa khôn lường, Website Môi trường & Cuộc sống, truy cập ngày 12/6/2019, https://moitruong.net.vn/bao-bi-thuoc-bao-ve-thuc-vat-hiem-hoa-khon-luong/ 45 Nguyễn Thị Mỹ Xn, 2017, Mơ hình hồ rác thuốc bảo vệ thực vật xử lý rác thải nông nghiệp, Website Tổng cục mơi trường, truy cập ngày 20/8/2018, http://vea.gov.vn/vn/khoahoccongnghe/tintucKHCN/Pages/Mơ-hìnhhồ-rác-thuốc-bảo-vệ-thực-vật-trong-xử-lý-rác-thải-nơng-nghiệp.aspx 46 Nhóm phóng viên kinh tế, 2017, Khó khăn xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật (kỳ 1), Website Báo Thái Nguyên, truy cập ngày 20/8/2018, http://m.baothainguyen.vn/tin-tuc/kinh-te/kho-khan-trong-xu-ly-bao-bi-thuocbao-ve-thuc-vat-ky-i-246110-108.html 47 Nhóm phóng viên kinh tế, 2017, Khó khăn xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật (kỳ 2), Website Báo Thái Nguyên, truy cập ngày 20/8/2018, http://m.baothainguyen.vn/tin-tuc/kinh-te/kho-khan-trong-xu-ly-bao-bi-thuocbao-ve-thuc-vat-ky-ii-246127-108.html 48 Trương Quốc Tùng, 2013, Thực trạng sử dụng thuốc BVTV nông nghiệp Việt Nam, Website Liên hiệp Hội khoa học kỹ thuật Việt Nam, truy cập ngày 20/8/2018, http://www.vusta.vn/vi/news/Thong-tin-Su-kienThanh-tuu-KH-CN/Thuc-trang-su-dung-thuoc-bao-ve-thuc-vat-trong-nongnghiep-o-Viet-Nam-47911.html 89 PHIẾU ĐIỀU TRA THÔNG TIN VỀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI CHỨA HÓA CHẤT BẢO VỆ THỰC VẬT (Cá nhân hộ gia đình) Để có thơng tin nghiên cứu đánh giá thực trạng bảo vệ môi trường công tác quản lý, thu gom, xử lý chất thải chứa hóa chất bảo vệ thực vật canh tác chè địa phương, kính đề nghị ơng/bà cho ý kiến vào câu hỏi Xin chân thành cảm ơn Họ tên …………………………………… Tuổi…………… Địa chỉ: ………………………………………………………………………………… Nghề nghiệp ……….…………………………………… ……………………… Số người hộ: ……………………………………………………………………… Số lao động (16-60 tuổi): ……………………………………………………………… Gia đình có thường xun sử dụng thuốc BVTV canh tác chè không?  Không sử dụng  Sử dụng cần thiết  Thường xuyên sử dụng Gia đình thường sử dụng loại hóa chất bảo vệ thực vật gì, loại lượng? Loại thuốc: Lượng dùng: lít (hoặc kg)/ha/năm: Sô lần phun thuốc bảo vệ thực vật/lứa?  lần/lứa  lần/lứa  lần/lứa  lần/lứa  Trên lần/lứa Gia đình hay mua thuốc BVTV đâu?  Ở chợ không rõ nguồn gốc  Ở cửa hàng kinh doanh thuốc BVTV địa phương, có nguồn gốc  Ở nguồn khác Sau sử dụng bao bì chứa HCBVTV gia đình có thực việc thu gom, xử lý khơng?  Có (nếu có cho biết hình thức): - Chơn lấp ; - Bỏ lại ruộng kênh mương ; - Đốt  - Bỏ chung với rác thải sinh hoạt ; - Thu gom vào bể chứa  ; - Hình thức khác :…………………  Có khơng thường xun 90  Khơng (nếu khơng cho biết lý do):…………………………………………… 10 Việc người sử dụng thuốc BVTV bỏ vỏ chai, lọ thuốc sau sử dụng môi trường xung quanh hay sai?  Đúng  Sai  Phải chấp nhận khơng cách khác  Khơng quan tâm 11 Việc xử lý vỏ chai, lọ thuốc BVTV sau sử dụng hợp lý?  Tận dụng trực tiếp  Qua xử lý  Tự tiêu hủy  Khơng cần thiết, vứt bỏ  Khơng có ý kiến 12 Gia đình có địa phương hỗ trợ xử lý rác thải, bao bì chứa hóa chất BVTV khơng?  Có  Có chưa đủ  Khơng 13 Gia đình có địa phương tổ chức tun truyền sử dụng thuốc BVTV xử lý chất thải thuốc BVTV khơng?  Có  Khơng 14 Trong xóm gia đình có trang bị bể chứa vỏ bao bì thuốc BVTV khơng?  Có  Khơng 15 Vị trí đặt bể chứa có phù hợp, thuận tiện cho nơng dân thu gom khơng?  Có  Khơng 16 Định kỳ địa phương thu gom vỏ bao bì thuốc BVTV từ bể chứa nhà lưu chứa nào?  tháng/lần  tháng/lần  tháng/lần  Khi bể chứa đầy  Không thu gom 17 Sự cố hóa chất BVTV địa phương? 91  Chưa có cố  Có (nếu có: xin cho biết cụ thể): Xin cảm ơn ông (bà)! Người vấn Ngày 92 tháng năm 2019 Điều tra viên PHIẾU ĐIỀU TRA THÔNG TIN VỀ MƠI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI (UBND cấp xã) Để có thông tin nghiên cứu đánh giá thực trạng bảo vệ môi trường công tác quản lý, thu gom, xử lý chất thải chứa hóa chất bảo vệ thực vật canh tác chè địa phương, kính đề nghị ông/bà cho ý kiến vào câu hỏi Xin chân thành cảm ơn Người vấn - Họ tên:…………………………………………………………………… - Chức danh:…………………………………………………………………… - Nơi công tác:……………………………………………………………….… - Địa chỉ:………………………………………………………………….…… - Điện thoại: … Email:……………… …… Thu nhập bình quân đầu người địa phương? đồng/năm Số loại hóa chất BVTV sử dụng địa phương: - Nhóm thuốc trừ sâu (insecticide): …………………………………………………………………………………….…………… - Nhóm thuốc diệt cỏ (herbicide): …………………………………………………………………………………….…………… - Nhóm thuốc trừ nấm (fungicide): …………………………………………………………………………………….…………… - Nhóm thuốc diệt chuột (rodentist): …………………………………………………………………………………….…………… - Các nhóm khác: …………………………………………………………………………………….…………… Hiện địa bàn xã có sử dụng hóa chất BVTV thuộc danh mục cấm sử dụng” khơng? Nếu còn: xin nêu số loại:…………………….………….…………………………………… …………………………………………… …………………………………………………… ………………………………………………… ……………………………………………… Nguồn thuốc BVTV từ đâu: - Do sản xuất nước:  Khoảng %:…………………………………… …… - Do nhập khẩu:  Khoảng bao nhiều %:……………………………………………………… - Không rõ nguồn gốc:  Khoảng bao nhiều %:……………………………………………… 93 Các hộ kinh doanh hóa chất BVTV địa bàn có kinh doanh thuốc danh mục bị cấm sử dụng không? Nếu có: xin nêu số loại: Các hộ kinh doanh hóa chất BVTV có tuân thủ Hướng dẫn BVMT không?  Không (Nếu không sao):……………………………………………….……… ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………  Khơng có hướng dẫn  Có hướng dẫn khơng làm  Có tn thủ (nêu thí dụ): ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… Chính quyền địa phương có kiểm tra hộ kinh doanh hóa chất bảo vệ thực vật BVMT không?  Không  Có (Nếu có: cho biết hình thức kiểm tra, thời điểm kiểm tra) ……………………… ……………………………………………………………… ……… …………………………………………………………………………………………….…… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… Có hộ kinh doanh hóa chất bảo vệ thực vật xảy cố gây ảnh hưởng đến môi trường không? (cháy, nổ, nhiễm độc… )  Khơng  Có (Nếu có: cho biết trường hợp điển hình) ……………………… ……………………………………………………………… ……… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… 10 Các sở bn bán hóa chất BVTV có hướng dẫn người mua biện pháp sử dụng an tồn hóa chất BVTV khơng? Nếu có: xin nêu thí dụ điển hình:……………………………… ……………………………… …… …………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… 94 11 Các sở bn bán hóa chất BVTV có hướng dẫn người mua biện pháp thu gom, xử lý bao bì chứa hóa chất BVTV sau sử dụng khơng? Nếu có: xin nêu thí dụ điển hình:……………………………………………………………… ……………………………………………………… ………………………………………… ……………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… 12 Các loại chất thải bỏ chứa hóa chất BVTV chủ yếu địa bàn bao gồm loại gì?  Bao bì hóa chất BVTV  Chai lọ đựng hóa chất BVTV  Chất thải khác (ghi rõ loại gì) 13 Nguồn phát sinh chất thải chứa hóa chất BVTV? Tỷ lệ phát sinh nguồn?  Trồng rau  Trồng chè  Trồng lúa ………………………………………………………………………………………….……… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… 14 Ước tính khối lượng chất thải bỏ chứa hóa chất BVTV cấp xã (kg/tháng), khối lượng ước tính đơn vị diện tích trồng? ………………………………………………………………………………………….……… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… 15 Khoảng % chất thải chứa hóa chất BVTV thu gom, chôn, xử lý tập trung? Ai/đơn vị thu gom chất thải: ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… 16 Chất thải chứa hóa chất BVTV thu gom nào? …………………………………………………………………………………………….…… ……………………………………………………………………………………………….… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… 17 Ở địa phương có mơ hình quản lý chất thải chứa hóa chất BVTV khơng?  Có (Nếu có đề nghị giới thiệu mơ hình): ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… 95 ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………  Khơng 18 Chất thải chứa hóa chất BVTV khơng thu gom, phương thức quản lý nào? ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… 19 Có chứng tác hại đến sức khỏe người, vật nuôi nguồn lợi thủy sản, thải bỏ bao bì chứa há chất BVTV vào mơi trường khơng?  Có (nếu có nêu trường hợp điển hình): ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………… ………………………………………………………… …………………………………………….……………………………………………………  Không 20 UBND quan chức địa phương có tập huấn, hướng dẫn nhân dân cách sử dụng hóa chất BVTV thu gom chất thải bỏ chứa hóa chất BVTV? ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… 21 Trên địa bàn xã xảy cố hóa chất BVTV chưa? (cháy, nổ kho chứa,…  Có (nếu có trường hợp điển hình): ……………………………………………………………………………… ………………… ……………………………………………………………………… ………………………… ……………………………………………………………………………… ………………… ……………………………………………………………………… …………………………  Không 22 Địa phương có sách quản lý chất thải chứa hóa chất BVTV? ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… 96 ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… 23 Kiến nghị địa phương cơng tác quản lý chất thải chứa hóa chất BVTV?: ………………………………………………………………………………………… ……… ………………………………………………………………………………………… ……… ……………………………………………………………………………………………… … …………………………………………………………………… …………………………… ………………………………………………………………………………………… ……… ………………………………………………………………… ……………………………… Ngày tháng năm 2019 Người vấn Điều tra viên (Ký ghi rõ họ tên) (Ký ghi rõ họ tên) 97 ... HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC NGUYỄN ANH TUẤN ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ CHẤT THẢI CHỨA HÓA CHẤT BẢO VỆ THỰC VẬT TRONG CANH TÁC CHÈ CỦA HUYỆN PHÚ LƯƠNG, TỈNH THÁI NGUYÊN... biện pháp quản lý chặt chẽ chưa có cách xử lý đảm bảo loại chất thải độc hại Vì vậy, đề tài Đánh giá thực trạng giải pháp quản lý chất thải chứa hóa chất bảo vệ thực vật canh tác chè huyện Phú Lương,. .. Lương, tỉnh Thái Nguyên thực nhằm giải vấn đề nêu Mục tiêu nghiên cứu - Đánh giá thực trạng quản lý chất thải chứa hóa chất BVTV canh tác chè địa bàn huyện Phú Lương - Đề xuất giải pháp quản lý
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá thực trạng và giải pháp quản lý chất thải chứa hóa chất bảo vệ thực vật trong canh tác chè của huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ), Đánh giá thực trạng và giải pháp quản lý chất thải chứa hóa chất bảo vệ thực vật trong canh tác chè của huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)

Từ khóa liên quan