Luận án tiến sĩ kinh tế kế toán chi phí môi trường trong các doanh nghiệp sản xuất xi măng việt nam

176 40 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/09/2019, 08:52

bộ giáo dục đào tạo tài học viƯn tµi chÝnh    TRẦN ANH QUANG KẾ TỐN CHI PHÍ MƠI TRƯỜNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT XI MĂNG VIỆT NAM LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH T hà nội - 2019 giáo dục đào tạo tài học viện tài  TRẦN ANH QUANG KẾ TỐN CHI PHÍ MƠI TRƯỜNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT XI MĂNG VIỆT NAM Chuyên ngành : Kế toán Mã số : 9.34.03.01 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: PGS,TS.NGUYỄN MẠNH THIỀU TS BÙI THỊ THU HƯƠNG hµ néi - 2019 i LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tôi; số liệu kết Luận án trung thực, có nguồn gốc rõ ràng chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả luận án Trần Anh Quang ii LỜI CẢM ƠN Tác giả luận án xin chân thành cảm ơn Tập thể lãnh đạo, Thầy cô giáo tập thể cán lãnh đạo Khoa sau đại học Học viện Tài Tác giả đặc biệt muốn gửi lời tri ân sâu sắc đến nhà khoa học hướng dẫn PGS,TS Nguyễn Mạnh Thiều, TS Bùi Thị Thu Hương khuyến khích, động viên thầy giúp tác giả tập trung vào hướng, tự tin kiên định nghiên cứu, giúp tác giả hoàn thành luận án Tác giả xin gửi lời cám ơn đến DNSX xi măng nhiệt tình, hợp tác giúp tác giả thu thập phiếu khảo sát liệu sơ cấp khác Tác giả xin cảm ơn bạn bè, đồng nghiệp, người thân gia đình tạo điều kiện, chia sẻ khó khăn ln động viên tác giả q trình học tập thực Luận án Xin trân trọng cảm ơn! Tác giả luận án Trần Anh Quang iii MỤC LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG BIỂU MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ MƠI TRƯỜNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 18 1.1 Khái qt kế tốn chi phí mơi trường 18 1.1.1 Một số khái niệm 18 1.1.2 Chức kế tốn chi phí mơi trường 23 1.1.3 Lợi ích, vai trò nhiệm vụ kế tốn chi phí môi trường 24 1.2 Kế tốn chi phí mơi trường doanh nghiệp sản xuất 26 1.2.1 Nhận diện phân loại chi phí mơi trường 26 1.2.2 Xây dựng định mức lập dự tốn chi phí mơi trường 33 1.2.3 Các phương pháp xác định chi phí mơi trường 36 1.2.4 Ghi nhận kế tốn chi phí mơi trường 46 1.2.5 Cung cấp sử dụng thơng tin kế tốn chi phí mơi trường 49 1.3 Nhân tố ảnh hưởng đến khả áp dụng kế tốn chi phí mơi trường doanh nghiệp sản xuất 54 1.3.1 Nhận thức nhà quản trị doanh nghiệp vấn đề mơi trường 55 1.3.2 Hiệu tài 56 1.3.3 Khả thu thập, xử lý cung cấp thông tin 56 1.3.4 Áp lực từ bên doanh nghiệp 57 1.3.5 Áp lực từ nội doanh nghiệp 59 1.4 Kế tốn chi phí mơi trường số nước giới học kinh nghiệm cho doanh nghiệp sản xuất Việt Nam 60 1.4.1 Kế toán chi phí mơi trường Mỹ 60 1.4.2 Kế toán chi phí mơi trường Đức 61 1.4.3 Kế tốn chi phí môi trường Nhật Bản 62 1.4.4 Kế tốn chi phí mơi trường Hàn Quốc 62 1.4.5 Bài học kinh nghiệm vận dụng kế tốn chi phí mơi trường doanh nghiệp Việt Nam 63 TÓM TẮT CHƯƠNG 65 iv CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG ÁP DỤNG KẾ TỐN CHI PHÍ MƠI TRƯỜNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT XI MĂNG VIỆT NAM 66 2.1 Tổng quan doanh nghiệp sản xuất xi măng Việt Nam 66 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển doanh nghiệp sản xuất xi măng Việt Nam 66 2.1.2 Đặc điểm công nghệ sản xuất xi măng Việt Nam ảnh hưởng đến kế tốn chi phí mơi trường 68 2.1.3 Đặc điểm tổ chức quản lý doanh nghiệp sản xuất xi măng Việt Nam ảnh hưởng đến kế tốn chi phí mơi trường 79 2.1.4 Tổ chức cơng tác kế tốn doanh nghiệp sản xuất xi măng Việt Nam 82 2.2 Thực trạng áp dụng kế tốn chi phí mơi trường doanh nghiệp sản xuất xi măng Việt Nam 85 2.2.1 Nhận diện phân loại chi phí mơi trường 85 2.2.2 Xây dựng định mức lập dự toán chi phí mơi trường 89 2.2.3 Phương pháp xác định chi phí mơi trường 91 2.2.4 Ghi nhận kế tốn chi phí mơi trường 93 2.2.5 Cung cấp sử dụng thơng tin kế tốn chi phí mơi trường 96 2.3 Các nhân tố ảnh hưởng tới khả áp dụng kế toán chi phí mơi trường doanh nghiệp sản xuất xi măng Việt Nam 102 2.3.1 Nhân tố thái độ nhà quản lý 102 2.3.2 Nhân tố hiệu tài 104 2.3.3 Khả thu thập, xử lý thông tin 105 2.3.4 Các áp lực từ bên 107 2.3.5 Các nhân tố thuộc quản trị công ty 110 2.3.6 Tổng hợp phát từ trường hợp nghiên cứu điển hình 112 2.4 Đánh giá mức độ áp dụng kế tốn chi phí mơi trường doanh nghiệp sản xuất xi măng Việt Nam 116 2.4.1 Đánh giá thực trạng nhận diện phân loại chi phí mơi trường 116 2.4.2 Đánh giá thực trạng xây dựng định mức, lập dự tốn chi phí mơi trường 117 2.4.3 Đánh giá thực trạng phương pháp xác định chi phí mơi trường 117 2.4.4 Đánh giá thực trạng ghi nhận xử lý thơng tin kế tốn chi phí mơi trường 117 2.4.5 Đánh giá thực trạng cung cấp sử dụng thơng tin kế tốn chi phí mơi trường 118 v 2.4.6 Đánh giá nhân tố ảnh hưởng đến việc áp dụng kế toán chi phí mơi trường doanh nghiệp sản xuất xi măng Việt Nam 119 2.4.7 Nguyên nhân tồn 121 TÓM TẮT CHƯƠNG 123 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP ÁP DỤNG KẾ TỐN CHI PHÍ MƠI TRƯỜNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT XI MĂNG VIỆT NAM 124 3.1 Định hướng phát triển doanh nghiệp sản xuất xi măng Việt Nam đến năm 2030 124 3.2 Nguyên tắc áp dụng kế tốn chi phí mơi trường doanh nghiệp sản xuất xi măng Việt Nam 127 3.2.1 Phù hợp với hệ thống luật pháp kế tốn mơi trường 127 3.2.2 Phù hợp với điều kiện doanh nghiệp 127 3.2.3 Phù hợp hài hòa chi phí lợi ích 128 3.2.4 Phù hợp với q trình tồn cầu hóa phát triển bền vững 128 3.3 Giải pháp áp dụng kế tốn chi phí mơi trường doanh nghiệp sản xuất xi măng Việt Nam 128 3.3.1 Nhận diện, phân loại chi phí môi trường 129 3.3.2 Xây dựng định mức lập dự toán chi phí mơi trường 131 3.3.3 Xây dựng phương pháp xác định chi phí mơi trường 132 3.3.4 Ghi nhận kế tốn chi phí mơi trường 141 3.3.5 Cung cấp sử dụng thơng tin kế tốn chi phí mơi trường 150 3.4 Điều kiện thực giải pháp 161 3.4.1 Về phía Nhà nước 161 3.4.2 Về phía DNSX xi măng 162 3.4.3 Về phía tổ chức nghề nghiệp đào tạo 163 TÓM TẮT CHƯƠNG 164 KẾT LUẬN vi DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT ABC Kế tốn chi phí theo hoạt động BCTC BCTC BVMT Bảo vệ mơi trường CP Chi phí CP Cổ phần CPMT Chi phí mơi trường DN DN DNSX DN sản xuất DNXM DN xi măng EA Kế toán mơi trường ECA Kế tốn chi phí mơi trường ECMA Kế tốn quản trị chi phí mơi trường EMA Kế tốn quản trị mơi trường IASB Hội đồng chuẩn mực kế tốn quốc tế IFAC Liên đồn kế tốn quốc tế IMA Hiệp hội kế tốn viên quản trị mơi trường KTCPMT KTCPMT KTQT Kế toán quản trị KTTC Kế tốn tài MFCA Kế tốn chi phí dòng vật liệu MT Môi trường NVL Nguyên vật liệu TNHH Trách nhiệm hữu hạn TSCĐ Tài sản cố định UNCTAD Hội nghị Liên Hiệp Quốc Thương mại Phát triển UNDSD Ủy ban phát triển bền vững Liên Hiệp Quốc USEPA Cục bảo vệ môi sinh Hoa Kỳ vii DANH MỤC HÌNH ẢNH, SƠ ĐỒ Hình 1.1 Phân bổ chi phí mơi trường 46 Hình 2.1: Kết tiêu thụ xi măng năm 2017 67 Hình 2.2 : Thị phần xi măng xuất Việt Nam thị trường 68 Sơ đồ 1.1: Chức KTCPMT DN 23 Sơ đồ 1.2: Dòng luân chuyển vật liệu DN 36 Sơ đồ 1.3: Chu kỳ sống sản phẩm doanh nghiệp sản xuất 40 Sơ đồ 1.4: Tập hợp phân bổ chi phí mơi trường dựa sở hoạt động (ABC) 42 Sơ đồ 1.5: Các nhân tố ảnh hưởng đến việc áp dụng KTCPMT 60 Sơ đồ 2.1 : Quy trình cơng nghệ sản xuất xi măng lò quay cơng nghệ khô 69 Sơ đồ 2.2: Tổ chức quản lý Cơng ty xi măng Vicem Hồng Thạch 80 Sơ đồ 2.3: Tổ chức quản lý Công ty xi măng Vicem Bỉm Sơn 81 Sơ đồ 2.4: Mơ hình tổ chức máy kế tốn cơng ty CP XM Bỉm Sơn 82 Sơ đồ 3.1: Phương trình cân sinh thái 133 Sơ đồ 3.2: Sơ đồ tính cân vật chất sản xuất xi măng 136 viii DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1.1: Các lĩnh vực kế tốn mơi trường 18 Bảng 1.2: Các khái niệm kế tốn mơi trường DN 19 Bảng 1.3: Tổng hợp khái niệm chi phí mơi trường 20 Bảng 1.4 : Một số tiêu thức phân loại chi phí mơi trường 28 Bảng 1.5: Phân loại CPMT theo hoạt động 32 Bảng 1.6: CPMT theo chu kỳ sống sản phẩm 41 Bảng 1.7 : Tổng hợp nhân tố ảnh hưởng đến việc áp dụng KTCPMT DNSX 55 Bảng 2.1: Suất tiêu thụ nguyên liệu sản xuất clinker xi măng Việt Nam 71 Bảng 2.2: Bảng tổng hợp đầu vào - đầu quy trình sản xuất xi măng 73 Bảng 2.3: Nguồn phát sinh chất gây ô nhiễm SXXM 74 Bảng 2.4: Phát thải tác động môi trường sản xuất xi măng 78 Bảng 2.5 : Mơ hình tổ chức máy kế toán DN khảo sát 82 Bảng 2.6: Tổng hợp nguyên nhân không tổ chức máy kế toán quản trị 84 riêng DN vấn 84 Bảng 2.7: Tổng hợp CPMT phát sinh DN SX xi măng 86 Bảng 2.8: Bảng tổng hợp CPMT công ty cổ phần xi măng Vicem Hải Vân Năm 2017 87 Bảng 2.9: Tiêu thức phân loại CPMT DNSX xi măng 88 Bảng 2.10: Các loại định mức xây dựng DN 89 Bảng 2.11: Bảng chi phí định mức đơn vị cơng ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn 90 Bảng 2.12: Các loại dự toán lập 90 Bảng 2.13: Bảng CPMT tài khoản 627, 642 Công ty cổ phần xi măng Vicem Hải Vân 92 Bảng 2.14: Nhu cầu sử dụng thông tin CPMT nội DN 96 Bảng 2.15: Tải lượng phát thải lò nung clanhke cơng ty xi măng Hoàng Thạch 97 Bảng 2.16: Tải lượng phát thải lò nung clanhke cơng ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn 97 Bảng 2.17: Tải lượng ô nhiễm trình sản xuất xi măng công ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn 98 Bảng 2.18: Các thông tin môi trường cần cung cấp cho đối tượng sử dụng DN 99 Bảng 2.19: Các thông tin CPMT cần cung cấp 100 Bảng 2.20: Nguyên nhân dẫn đến bất cập công bố thông tin môi trường BCTC DNSX xi măng Việt Nam 101 151 Chi phí mơi trường Loại CPMT Chi phí xử lý chât thải 1.1 Khấu hao TSCĐ - Hệ thống xử lý nước thải - Hệ thống xử lý bụi khí thải - Hệ thống xử lý chất thải rắn - Xe hút bụi, quét rác - Xe tưới nước - TSCĐ khác 1.2 Chi phí bảo dưỡng, vận hành 1.3 Chi phí tiền lương cơng nhân vệ sinh 1.4 Phí, thuế, lệ phí - Phí cấp nước - Phí BVMT nước thải cơng nghiệp - Phí vận chuyển rác thải - Phí xử lý chất thải rắn - Chi phí khác Chi phí ngăn ngừa quản lý mơi trường 2.1 Dịch vụ bên ngồi cho quản lý môi trường - Hội thảo, hội nghị, tiếp khách - Đào tạo, bồi dưỡng - Điện thoại, bưu phẩm, văn phòng phẩm 2.2 Nhân hoạt động quản lý mơi trường 2.3 Chi phí quản lý mơi trường khác - Chi phí quan trắc mơi trường định kỳ Thuyết minh Năm trước Năm 152 - Trồng xanh, làm đẹp cảnh quan - Chi phí an tồn lao động - Chi phí khám cấp thuốc cho cơng nhân - Chi phí khác Chi phí đầu khơng phải sản phẩm - Chi phí vật liệu chất thải - Chi phí chế biến chất thải Các báo cáo môi trường sử dụng nội bên DN Ngoài việc cung cấp thông tin cho đối tượng sử dụng thông tin bên ngồi thơng qua BCTC, DN lập báo cáo KTQT MT nhằm cung cấp thông tin cho nhà quản trị bên DN để phục vụ cho việc định liên quan đến tài mơi trường Báo cáo KTQT MT lập trình bày theo yêu cầu quản trị cụ thể DN Trong thông tin liên quan đến hoạt động môi trường, thông tin CPMT quan tâm nhiều nhất, loại thông tin chủ yếu giúp DN kiểm soát quản trị CPMT DN Báo cáo nội phục vụ cho việc định: Thuộc nhóm này, chủ yếu báo cáo phân tích khả sinh lợi số trường hợp như: Dự án đầu tư (xây dựng nhà máy mới, đại hóa cơng nghệ, hệ thống quản lý chất thải…); Dự án phát triển sản phẩm mới; Thiết kế sản xuất bao bì sản phẩm; Hệ thống phân phối sản phẩm Các báo cáo phân tích mặt chất giống báo cáo phân tích khác dự án đầu tư nội dung chuyên sâu số liệu liên quan chi phí mơi trường, ví dụ báo cáo minh chứng số liệu để hỗ trợ cho việc lựa chọn bao bì cho sản phẩm đó… Xuất phát từ nhu cầu sử dụng thông tin CPMT, DN lập báo cáo quản trị CPMT phải đáp ứng nhu cầu thông tin CPMT sử dụng đơn vị Nhu cầu thông tin báo quản trị CPMT phục vụ cho việc định gồm nội dung cần thiết sau đây: - Thơng tin CPMT tồn DN, phận, sản phẩm, trung tâm chi phí mơi trường, thơng tin giúp nhà quản trị nhận biết xác định nơi phát sinh chi phí nơi chịu chi phí mơi trường, thơng qua xác định CPMT phân bổ phù 153 hợp cho hoạt động đối tượng chịu chi phí (sản phẩm) CPMT trung tâm hoạt động sở đề xuất biện pháp quản lý CPMT trung tâm hoạt động đó, hướng đến mục tiêu kiểm sốt CPMT nhằm đề xuất giải pháp cắt giảm CPMT không hiệu - Thơng tin dòng chi phí vật liệu, lượng…khơng tạo sản phẩm tích cực trung tâm giai đoạn sản xuất, thông tin giúp nhà quản trị xác định dòng chi phí vật liệu, lượng không tạo sản phẩm (tạo chất thải, khí thải, phế phẩm…) trung tâm cơng đoạn sản xuất Qua phân tích ngun vật liệu, lượng tạo chất thải, khí thải, phế phẩm trung tâm công đoạn, hướng đến đề xuất biện pháp cắt giảm lãng phí vật liệu, lượng, nước biện pháp thay vật liệu, lượng đầu vào, thay đổi máy móc thiết bị, cơng nghệ sản xuất…nhằm đảm bảo sử dụng hiệu CPMT cải thiện hiệu môi trường Các thông tin CPMT cung cấp cho nhà quản trị DN thông qua phương tiện báo cáo chi phí mơi trường Đối tượng nhận thơng tin báo cáo CPMT Ban lãnh đạo DN người tham gia quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh DN Báo cáo CPMT lập linh hoạt vào thời điểm tháng, quý, năm DN sử dụng loại báo cáo sau: (1) Báo cáo CPMT theo phận, (2) Báo cáo CPMT theo dòng vật liệu, (3) Báo cáo tổng hợp CPMT (1) Báo cáo chi phí mơi trường theo phận: Báo cáo cung cấp thông tin CPMT phát sinh theo địa điểm phát sinh CP Cơ sở để lập Báo cáo sổ chi tiết CPMT theo phận DN Báo cáo sau lập nộp cho Ban giám đốc doanh nghiệp làm sở để Ban giám đốc doanh nghiệp kiểm soát CPMT theo nguồn phát sinh CP đồng thời qui trách nhiệm cho phận phát sinh CP 154 Bảng 3.16: Báo cáo chi phí mơi trường theo phận BÁO CÁO CHI PHÍ MƠI TRƯỜNG THEO BỘ PHẬN Tháng năm Đơn vị tính: Khoản mục CPMT Chi phí xử lý chât thải Khấu hao TSCĐ - Hệ thống xử lý nước thải - Hệ thống xử lý bụi khí thải - Hệ thống xử lý chất thải rắn - Xe hút bụi, quét rác - Xe tưới nước - TSCĐ khác Chi phí bảo dưỡng, vận hành Chi phí tiền lương cơng nhân vệ sinh Phí, thuế, lệ phí - Phí cấp nước - Phí BVMT nước thải cơng nghiệp - Phí vận chuyển rác thải - Phí xử lý chất thải rắn - Chi phí khác Chi phí ngăn ngừa quản lý mơi trường Dịch vụ bên ngồi cho quản lý môi trường - Hội thảo, hội nghị, tiếp khách - Đào tạo, bồi dưỡng - Điện thoại, bưu phẩm, văn phòng phẩm Nhân hoạt động quản lý mơi trường Chi phí quản lý mơi trường khác Bộ phận Bộ phận Toàn DN A B 155 - Chi phí quan trắc mơi trường định kỳ - Trồng xanh, làm đẹp cảnh quan - Chi phí an tồn lao động - Chi phí khám cấp thuốc cho cơng nhân - Chi phí khác Chi phí đầu khơng phải sản phẩm - Chi phí vật liệu chất thải - Chi phí chế biến chất thải (2) Báo cáo CPMT theo dòng vật liệu: Báo cáo cung cấp thông tin CPMT theo thành phần chi phí theo dòng vật liệu theo tác động đến thành phần môi trường Báo cáo lập dựa sở kết hợp số liệu từ sổ chi tiết CPMT bảng tính CPMT theo dòng vật liệu phận kế tốn tài liệu đánh giá tác động mơi trường phận môi trường doanh nghiệp Báo cáo nhà quản trị sử dụng để kiểm sốt CPMT theo thành phần chi phí đánh giá tác động đến thành phần môi trường 156 Bảng 3.17: Báo cáo chi phí mơi trường theo dòng vật liệu BÁO CÁO CHI PHÍ MƠI TRƯỜNG THEO DỊNG VẬT LIỆU Tháng năm Đơn vị tính: Các thành phần MT Nước Khí CPMT thải thải Chất Tiếng Đất Sức Vấn thải khỏe đề rắn ồn cộng khác đồng Chi phí xử lý chât thải Khấu hao TSCĐ - Hệ thống xử lý nước thải - Hệ thống xử lý bụi khí thải - Hệ thống xử lý chất thải rắn - Xe hút bụi, quét rác - Xe tưới nước - TSCĐ khác Chi phí bảo dưỡng, vận hành Chi phí tiền lương cơng nhân vệ sinh Phí, thuế, lệ phí - Phí cấp nước - Phí BVMT nước thải cơng nghiệp - Phí vận chuyển rác thải - Phí xử lý chất thải rắn - Chi phí khác Chi phí ngăn ngừa quản lý mơi trường Dịch vụ bên ngồi cho quản lý 157 môi trường - Hội thảo, hội nghị, tiếp khách - Đào tạo, bồi dưỡng - Điện thoại, bưu phẩm, văn phòng phẩm Nhân hoạt động quản lý mơi trường Chi phí quản lý mơi trường khác - Chi phí quan trắc mơi trường định kỳ - Trồng xanh, làm đẹp cảnh quan - Chi phí an tồn lao động - Chi phí khám cấp thuốc cho cơng nhân - Chi phí khác Chi phí đầu khơng phải sản phẩm - Chi phí vật liệu chất thải - Chi phí chế biến chất thải (3) Báo cáo tổng hợp CPMT: Báo cáo tổng hợp CPMT nhằm mục đích giúp cho nhà quản trị có thơng tin cần thiết loại CPMT DN Báo cáo tổng hợp CPMT lập cho phận, sau tổng hợp lập cho tồn doanh nghiệp 158 Bảng 3.18: Báo cáo tổng hợp chi phí mơi trường BÁO CÁO TỔNG HỢP CHI PHÍ MƠI TRƯỜNG Tồn doanh nghiệp (Bộ phận):… Loại chi phí 1.Chi phí xử lý chât thải Khấu hao TSCĐ - Hệ thống xử lý nước thải - Hệ thống xử lý bụi khí thải - Hệ thống xử lý chất thải rắn - Xe hút bụi, quét rác - Xe tưới nước - TSCĐ khác Chi phí bảo dưỡng, vận hành Chi phí tiền lương cơng nhân vệ sinh Phí, thuế, lệ phí - Phí cấp nước Chi phí nhân viên Chi phí vật liệu Chi phí dụng cụ Chi phí khấu hao Chi Thuế phí phí dự lệ phí phòng Chi phí dịch vụ mua ngồi Chi phí tiền khác Tổng cộng 159 - Phí BVMT nước thải cơng nghiệp - Phí vận chuyển rác thải - Phí xử lý chất thải rắn - Chi phí khác Chi phí ngăn ngừa quản lý mơi trường Dịch vụ bên ngồi cho quản lý mơi trường - Hội thảo, hội nghị, tiếp khách - Đào tạo, bồi dưỡng - Điện thoại, bưu phẩm, văn phòng phẩm Nhân hoạt động quản lý môi trường Chi phí quản lý mơi trường khác - Chi phí quan trắc môi trường định kỳ - Trồng xanh, làm đẹp cảnh quan - Chi phí an tồn lao động - Chi phí khám cấp thuốc cho cơng nhân - Chi phí khác 3.Chi phí đầu sản phẩm 160 Sử dụng thông tin kế tốn quản trị mơi trường doanh nghiệp Sử dụng thông tin CPMT báo cáo KTQT MT giúp cho DN đưa định ngắn hạn sau: Một là, định loại bỏ hay tiếp tục sản xuất kinh doanh mặt hàng có nguy gây ô nhiễm môi trường cao DN Hiện nay, DN thực sản xuất, kinh doanh nhiều loại mặt hàng khác nhau, mặt hàng hỗ trợ hoạt động kinh doanh Trong mặt hàng có hiệu kết kinh doanh thấp ảnh hưởng yếu tố MT, DN cần xem xét phân tích để đưa định có nên loại bỏ hay tiếp tục sản xuất sản xuất kinh doanh mặt hàng nhằm đảm bảo lợi nhuận mức độ an tồn mơi trường doanh nghiệp cao Hai là, định sản xuất hay mua số hoạt động, phận có nguy gây nhiễm cao quy trình sản xuất DN Trong quy trình sản xuất DN bao gồm nhiều hoạt động cấu thành như: Hoạt động sản xuất sản phẩm, hoạt động lò nung cung cấp nhiệt cho sản xuất, hoạt động xử lý môi trường…Thông thường DN tự thực hoạt động tồn quy trình sản xuất Trong trường hợp hoạt động quy trình sản xuất phát sinh nguy gây ô nhiễm môi trường chi phí phát sinh liên quan đến xử lý môi trường cao không hiệu quả, DN lựa chọn th bên ngồi để cung cấp dịch vụ cho hoạt động Để định lựa chọn sản xuất hay thuê số hoạt động gây nhiễm mơi trường quy trình sản xuất DN, cần so sánh chi phí phương án Nếu chi phí dịch vụ th ngồi thấp tự sản xuất, tự thực doanh nghiệp nên chọn phương án thuê Ngược lại, DN chọn phương án tự thực hiện, sản xuất Ba là, định nên bán phế liệu, phế thải hay tiếp tục sản xuất thành sản phẩm tái chế Trong DN, kết từ hoạt động sản xuất DN tạo sản phẩm, q trình sản xuất lại đồng thời tạo chất thải, phế thải, phế liệu DN phải có trách nhiệm xử lý mơi trường chất thải, phế thải Tuy nhiên, chất thải, phế thải có loại tái sử dụng sản xuất sản phẩm khác (sản phẩm tái chế) bán lại cho đơn vị khác Trong trường hợp vậy, doanh nghiệp cần phải lựa chọn bán phế liệu cho bên hay tiếp tục sản xuất phế liệu thành sản phẩm tái chế Để đưa định bán phế liệu cho bên hay tiếp tục 161 sản xuất phế liệu thành sản phẩm tái chế, cần xem xét đến hiệu phương án cụ thể 3.4 Điều kiện thực giải pháp 3.4.1 Về phía Nhà nước Kế tốn mơi trường áp dụng thành công nhiều DN quốc gia giới (chủ yếu tập trung quốc gia phát triển) Tuy nhiên, lĩnh vực mẻ DN Việt Nam Kết nghiên cứu thực trạng kế tốn mơi trường DNSX xi măng mức độ áp dụng KTCPMT DN thấp Do vậy, thấy Nhà nước thơng qua quan pháp luật đóng vai trò định đến việc thực thi kế tốn mơi trường DNSX xi măng Vì thế, bên cạnh qui định có tính cưỡng chế, nhà nước cần thực vai trò người hướng dẫn dẫn dắt thúc đẩy nhanh trình ứng dụng kế tốn mơi trường DN Với vai trò đó, Nhà nước cần thực số biện pháp sau: - Ban hành đồng văn hướng dẫn thực thi pháp luật môi trường Cải thiện hiệu lực hiệu việc thực thi qui định pháp luật môi trường cách nghiêm minh công tổ chức, cá nhân DN Xây dựng ban hành đồng tiêu chuẩn môi trường hoạt động DN Đẩy mạnh cơng tác kiểm tốn mơi trường - Bộ Tài với vai trò quan hoạch định sách cần phối hợp với quan chức khác để đạọ Vụ chuyên môn sớm ban hành khn mẫu hướng dẫn kế tốn môi trường làm sở cho việc áp dụng phổ biến kế tốn mơi trường DN - Ban hành thực thi qui định nghĩa vụ công khai Báo cáo môi trường trước mắt áp dụng ngành sản xuất có ảnh hưởng lớn đến môi trường ngành sản xuất xi măng tương lai tiến tới nghĩa vụ tất DN kinh tế -Biểu dương để nhân rộng cá nhân, tổ chức thực tốt trách nhiệm môi trường thông qua chế độ báo cáo thông tin môi trường đầy đủ, minh bạch Tổ chức diễn đàn, hội thảo làm cầu nối cho DN tiếp cận, trao đổi học tập kinh nghiệm áp dụng KTCPMT Kết nghiên cứu cho thấy nhà quản trị DNSX xi măng nhận 162 thức lợi ích kế tốn mơi trường, nhiên họ chưa thực sẵn sàng bỏ thêm chi phí để triển khai họ chưa thực nhìn thấy hiệu tài áp dụng KTCPMT Vì vậy, thơng qua hội thảo, diễn đàn giúp nhà quản trị DN tiếp cận với DN điển hình thu lợi ích tài áp dụng KTCPMT làm thay đổi nhận thức tư họ từ tạo động lực để nhà quản trị áp dụng DN 3.4.2 Về phía DNSX xi măng Sự tồn hệ thống KTCPMT xuất phát từ nhu cầu thơng tin nhà quản trị DN Chính để vận hành hiệu hệ thống vai trò tiên thuộc nhà quản trị DN Khi nhà quản trị nhận thức lợi ích vai trò kế tốn mơi trường DN họ chủ động đưa sách cam kết thực động lực cho việc thực thi toàn DN Nâng cao nhận thức nhà quản trị cấp thông qua việc tạo điều kiện tiếp xúc tham gia hội thảo, chuyên đề kế toán nói chung kế tốn mơi trường Tăng cường quan hệ giao lưu, học tập kinh nghiệm quản lý môi trường lãnh đạo phận DN, DN tập đoàn Sau thay đổi nhận thức tư lợi ích kế tốn môi trường với DN bước để áp dụng thành cơng kế tốn mơi trường DNSX xi măng là: - Tái cấu trúc lại hệ thống kế tốn để liên kết thơng tin tiền tệ thơng tin vật chi phí mơi trường, thiết lập hệ thống trung tâm trách nhiệm - Xây dựng chế trách nhiệm rõ ràng môi trường nhà quản lý nội đơn vị làm sở cho dự toán CPMT thực quản lý CPMT theo trung tâm trách nhiệm - Thiết lập hệ thống trao đổi thông tin môi trường đơn vị liên kết chặt chẽ nhân viên kế toán, nhân viên kỹ thuật mơi trường…trong việc thu thập, xử lý, phân tích, báo cáo thông tin môi trường thước đo vật tiền tệ - Thực chương trình truyền thơng đào tạo nhiều hình thức khác cho toàn nhân viên DN trách nhiệm môi trường ứng xử môi trường Cập nhật chun mơn cho nhiên viên kế tốn để họ nắm vấn đề chuyên sâu có liên quan tới kỹ thuật sản xuất kế tốn mơi trường từ hỗ trợ tốt trình thực 163 - Xây dựng lộ trình cho việc vận dụng kế mơi trường vào DN Việc xây dựng khung lộ trình giúp DN có bước đắn phù hợp cho giai đoạn nhằm vận dụng kế tốn mơi trường cách hiệu Đồng thời cần có khoản kinh phí định cho tư vấn triển khai áp dụng KTCPMT đặc biệt giai đoạn đầu cuả trình triển khai Do vậy, trường hợp kinh phí hạn chế, DN lựa chọn ứng dụng thử nghiệm phạm vi hẹp với chỉnh sửa cần thiết từ hệ thống kế toán hành sở thành công thử nghiệm để mở rộng phạm vi áp dụng cho toàn DN 3.4.3 Về phía tổ chức nghề nghiệp đào tạo Kết khảo sát thực trạng kế tốn mơi trường DNSX xi măng cho thấy có khó khăn định liên quan đến việc thu thập, xử lý cung cấp thông tin môi trường DN Sự thiếu hụt kiến thức kế tốn mơi trường dẫn đến hạn chế vận dụng cơng cụ kế tốn để xử lý thơng tin chi phí mơi trường Để khắc phục hạn chế quan nghề nghiệp, tổ chức tư vấn sở đào tạo kế toán kiểm toán cần thực biện pháp sau: - Hội kế toán Việt Nam VAA Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam VACPA cần tiên phong phối hợp với quan, tổ chức mơi trường, sở đào tạo kế tốn kiểm toán, tổ chức tư vấn chuyên gia tổ chức IFAC, UNDSD, ACCA để xây dựng qui trình hướng dẫn kế tốn mơi trường phù hợp với điều kiện DN Việt Nam dựa hướng dẫn chung UNDSD, IFAC thừa nhận nhiều quốc gia giới -Đổi công tác đào tạo kế tốn-kiểm tốn, nhấn mạnh tới trách nhiệm với môi trường xã hội DN trách nhiệm kế tốn trước vấn đề mơi trường, xã hội Từng bước xây dựng đưa vào giảng dạy nội dung kế tốn mơi trường chương trình đào tạo trường đại học, cao đẳng nghề kế toán, kiểm toán - Gắn đào tạo với thực tiễn sở thực liên kết nhà trường DN, nhà trường tổ chức hiệp hội nghề nghiệp để đẩy nhanh việc áp dụng KTCPMT DN tổ chức khác kinh tế 164 TÓM TẮT CHƯƠNG Dựa vào khung lý thuyết kết nghiên cứu, giải pháp để thúc đẩy DNSX xi măng Việt Nam áp dụng KTCPMT đề xuất, bao gồm: Nhận diện phân loại CPMT theo dòng vật liệu lượng; Xây dựng định mức lập dự toán CPMT; Xây dựng phương pháp đo lường CPMT DNSX xi măng phương pháp MFCA; Ghi nhận CPMT góc độ KTTC KTQT MT; Lập báo cáo cung cấp thông tin CPMT Xuất phát từ nhân tố ảnh hưởng đến mức độ áp dụng KTCPMT, nghiên cứu số kiến nghị cho việc áp dụng KTCPMT: - Với DNSX xi măng, cần phải có cam kết nhà quản lý cấp cao chiến lược mơi trường tích cực; Giáo dục phát triển chuyên môn cho cá nhân KTCPMT; Nâng cao kết nối phận kế toán phận quản lý môi trường - Với Nhà nước, cần gia tăng áp lực cưỡng chế Chính phủ thúc đẩy thực thông qua phối hợp máy hành khác Sự gắn kết Bộ đóng vai trò quan trọng việc xây dựng nhận thức KTCPMT - Với đối tượng quan tâm khác tổ chức nghề nghiệp, sở giáo dục đào tạo cần phải tạo áp lực cho DNSX xi măngViệt Nam để thúc đẩy họ áp dụng KTCPMT Tác giả hy vọng với nhóm giải pháp này, việc vận dụng KTCPMT DNSX xi măng đạt kết tích cực 165 KẾT LUẬN Môi trường trở thành vấn đề quan trọng cấp thiết nay, nhiều quốc gia gắn kết vấn đề môi trường vào hệ thống kế toán truyền thống DN áp dụng Kế tốn mơi trường Việt Nam lĩnh vực mới, có vai trò quan trọng quản trị DN đối tượng có lợi ích trực tiếp gián tiếp bên đơn vị việc định KTCPMT phát huy tốt thông tin KTCPMT cung cấp đầy đủ, kịp thời, minh bạch, đảm bảo tin cậy cho người sử dụng Tính đầy đủ, kịp thời, độ tin cậy thông tin KTCPMT phần lớn phụ thuộc vào chất lượng, hiệu tổ chức công tác KTCPMT Trong phạm vi nội dung luận án này, tác giả sâu giải nội dung cụ thể sau: - Luận án khái quát cách có hệ thống logic lý luận KTCPMT Đặc biệt trình bày rõ nội dung KTCPMT như: nhận diện phân loại, xây dựng định mức lập dự toán, phương pháp xác định CPMT, ghi nhận KTCPMT, cung cấp sử dụng thông tin CPMT cho đối tượng sử dụng bên DN - Trên sở nghiên cứu, phân tích, đánh giá tài liệu liên quan đến KTCPMT, luận án tập trung vào làm rõ thực trạng áp dụng hệ thống kế toán hành cho mục tiêu quản lý môi trường, làm rõ nhân tố ảnh hưởng tới khả áp dụng KTCPMT đồng thời hạn chế kế toán truyền thống trình tiếp cận với vấn đề môi trường DNSX xi măng Việt Nam - Tác giả đề xuất số giải pháp có khả triển khai để thực thành công KTCPMT DNSX xi măng Việt Nam.Tác giả hy vọng kết đề tài góp phần giúp DNSX xi măng Việt Nam có hoạt động hiệu định hướng chiến lược phát triển bền vững, thân thiện với mơi trường Trong q trình viết luận án, tác giả cố gắng vận dụng kiến thức học được, ý kiến đóng góp từ Thầy, Cơ giáo, chun gia lĩnh vực sản xuất xi măng nhà quản lý Đặc biệt tác giả xin chân thành cảm ơn PGS.TS Nguyễn Mạnh Thiều TS Bùi Thị Thu Hương hướng dẫn tận tình để tác giả hồn thành luận án Tuy nhiên kết nhiều hạn chế, tác giả mong nhận ý kiến đóng góp Thầy, Cơ, chun gia bạn đọc để luận án hoàn thiện hơn./ ... DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT XI MĂNG VIỆT NAM 66 2.1 Tổng quan doanh nghiệp sản xuất xi măng Việt Nam 66 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển doanh nghiệp sản xuất xi măng Việt Nam ... kế tốn doanh nghiệp sản xuất xi măng Việt Nam 82 2.2 Thực trạng áp dụng kế toán chi phí mơi trường doanh nghiệp sản xuất xi măng Việt Nam 85 2.2.1 Nhận diện phân loại chi phí... 3: GIẢI PHÁP ÁP DỤNG KẾ TỐN CHI PHÍ MƠI TRƯỜNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT XI MĂNG VIỆT NAM 124 3.1 Định hướng phát triển doanh nghiệp sản xuất xi măng Việt Nam đến năm 2030
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận án tiến sĩ kinh tế kế toán chi phí môi trường trong các doanh nghiệp sản xuất xi măng việt nam , Luận án tiến sĩ kinh tế kế toán chi phí môi trường trong các doanh nghiệp sản xuất xi măng việt nam