23 THPT trần hưng đạo vĩnh phúc lần 1

22 33 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/09/2019, 08:47

ĐỀ THI KSCL LẦN NĂM HỌC 2018 − 2019 SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG ĐẠO MÔN THI: TỐN 12 Thời gian làm 90 phút khơng kể thời gian phát đề (50 câu trắc nghiệm) Mã đề thi 132 10 Câu 1: Trong khai triển nhị thức: ( x - 1) Hệ số số hạng chứa A 45 B 11520 x8 là: C - 11520 D 256 Câu 2: Hàm số sau đồng biến A y = x − x + x − 10 B y = − x + x − x + C y = x + x + D y = x + 3x + Câu 3: Gọi M, m giá trị lớn giá trị nhỏ hàm số y = − x + x − x + đoạn  1  −1;  Khi tích số M m A 45 B 212 27 C 125 36 D 100 Câu 4: Chọn ngẫu nhiên cầu từ bình đựng cầu xanh cầu đỏ Xác suất để màu A Kết khác B 105 1001 C 95 1001 D 85 1001 Câu 5: Đồ thị hàm số y = x + 2mx + 3m có điểm cực trị lập thành tam giác nhận G ( 0; ) làm trọng tâm khi: A m = B m = − C m = −1 D m = − Câu 6: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình chữ nhật Cạnh SA vng góc với đáy AB = a , AD = a , SA = a Số đo góc SC mặt phẳng (ABCD) A 300 B 450 C 600 D 750 Câu 7: Giá trị cực đại yCĐ hàm số y = x − x + x + A B C D Câu 8: Cho hàm số y = f ( x) Biết hàm số f ( x) có đạo hàm f '( x) hàm số y = f '( x) có đồ thị hình vẽ bên Khẳng định sau sai? y f ( x) ( - ¥ ;- 2) x -2 A Hàm -1 O nghịch biến khoảng B Hàm f ( x) đồng biến khoảng ( 1;+¥ ) C Trên ( - 1;1) hàm số f ( x) ln tăng D Hàm f ( x) giảm đoạn có độ dài Câu 9: Trong giới hạn sau, giới hạn có kết 0? lim x →1 x −1 x3 − 2x + x →−2 x + 10 lim lim A x →1 x2 − x − 3x + lim ( x + − x) x →+∞ C D B y ' = sin x + xcosx C y ' = − x cos x D y ' = x cos x B +∞ C D -1 B Câu 10: Đạo hàm hàm số y = x s inx bằng: A y ' = sin x − xcosx x − 3x + lim = x →1 x −1 Câu 11: A Câu 12: Cho hàm số y = - x2- 4x + có đồ thị (P) Nếu tiếp tuyến điểm M (P) có hệ số góc hồnh độ điểm M là: A 12 B - C -1 D Câu 13: Hàm số y = x − mx + ( 2m + 15 ) x + đồng biến ¡ m ≥ B   m ≤ −3 A −3 ≤ m ≤ m > D   m < −3 C −3 < m < Câu 14: Cho hình chóp SABC có đáy ABC tam giác cân B, cạnh bên SA vng góc với đáy, M trung điểm BC, J hình chiếu A lên BC Khẳng định sau ? A BC ⊥ (SAC) B BC ⊥ (SAM) C BC ⊥ (SAJ) D BC ⊥ (SAB) Câu 15: Cho hàm số y = f ( x ) xác định, liên tục  có bảng biến thiên : X y’ Y -∞ + || - +∞ - −∞ -∞ Khẳng định sau khẳng định ? A Hàm số có giá trị cực đại B Hàm số có hai cực trị C Hàm số có giá trị cực đại D Hàm số không xác định x = Câu 16: Giá trị lớn hàm số y = B − A −2 Câu 17: Giới hạn lim x →+∞ A −3 x − đoạn [ 1;3] x +1 C − D x4 + x2 + có kết là: ( x + 1)(3 x − 1) − 3 C B − D Câu 18: Trên khoảng ( 0; +∞ ) hàm số y = − x + 3x + A Có giá trị lớn Max y = –1 B Có giá trị nhỏ Min y = –1 C Có giá trị lớn Max y = D Có giá trị nhỏ Min y = Câu 19: Hàm số y = m ( x − m − 1) x + ( m − ) x + đồng biến ( 2;+∞ ) m thuộc tập sau đây: 3  2+  m ∈  ; +∞ ÷ ÷   A 2  m ∈  −∞; ÷ B  3 C m ∈ ( −∞; −1)  −2 −  m ∈  −∞; ÷ D   8   Câu 20: Trong khai triển nhị thức:  x + ÷ Số hạng không chứa x là: x   A 1792 B 1700 C 1800 D 1729 Câu 21: Hệ số x5 khai triển (2x+3)8 là: A C85 23.35 Câu 22: Cho hàm số y =− x− 2 A B y= C83 25.33 C −C85 25.33 D C83 23.35 2x −1 x − PT tiếp tuyến với đồ thị điểm có hồnh độ là: B y= x+ 2 y =− x+ C D y= x− 2 Câu 23: Một tổ học sinh có nam nữ Chọn ngẫu nhiên người Tính xác suất cho người chọn khơng có nữ 8 A 15 B 15 C D 15 Câu 24: Hàm số y = − x − x + đồng biến A ( 0; +∞ ) B ( −1;1) C ( −∞; ) Câu 25: Phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số y = A y = x+ 3 B y = −3x + D ( −∞; −1) ( 0;1) 2x −1 giao điểm đồ thị hàm số trục Ox là: x +1 C y = x− 3 D y = x − Câu 26: Cho hàm số y = f ( x) có đồ thị hình vẽ: Đồ thị hàm số y = f ( x) có điểm cực trị? A Câu 27: Cho hàm số B y = x+ A B C D x Giá trị nhỏ hàm số (0; +∞) C D Câu 28: Khẳng định sau sai A y = x ⇒ y' = B y = x3 ⇒ y' = 3x2 C y = x5 ⇒ y' = 5x D y = x4 ⇒ y' = 4x3 Câu 29: Tìm tất giá trị thực tham số m để hàm số y = x3 − 3mx2 + 2x + nhận điểm x = làm điểm cực tiểu A Không tồn m B m= C Có vơ số m D m= Câu 30: Cho hàm số y = f ( x ) liên tục ¡ có bảng biến thiên hình vẽ bên Khẳng định sau sai ? x3y′ 00y06 A f ( x ) nghịch biến khoảng ( −∞; −1) B f ( x ) đồng biến khoảng ( 0;6 ) C f ( x ) nghịch biến khoảng ( 3;+∞ ) D f ( x ) đồng biến khoảng ( −1;3) 3x − x − lim = x →−1 x−2 Câu 31: A B C D − Câu 32: Trong hình chữ nhật có chu vi 300 m , hình chữ nhật có diện tích lớn A 22500 m B 900 m C 5625 m D 1200 m Câu 33: Đội văn nghệ nhà trường gồm học sinh lớp 12A, học sinh lớp 12B học sinh lớp 12C Chọn ngẫu nhiên học sinh từ đội văn nghệ để biểu diễn lễ bế giảng Hỏi có cách chọn cho lớp có học sinh chọn? A 120 B 102 D 100 C 126   Câu 34: Nghiệm phương trình sin  x + ÷ = là: π  π A x = − + kπ ( k ∈ ¢ ) Câu 35: Cho hàm số y =  π B x = − + k2π ( k ∈ ¢ ) π C x = + k2π ( k ∈ ¢ ) D x = kπ ( k ∈ ¢ ) −2 x + Khẳng định sau đúng? x −1 A Hàm số đồng biến ( −∞;1) ( 1; +∞ ) B Hàm số nghịch biến ¡ \ { 1} C Hàm số nghịch biến ( −∞;1) ( 1; +∞ ) D Hàm số đồng biến ¡ \ { 1} Câu 36: Một tổ học sinh có nam nữ Chọn ngẫu nhiên người Tính xác suất cho người chọn có nữ 15 B 15 C 15 D A Câu 37: Trong đường thẳng sau, đường thẳng tiếp tuyến đồ thị hàm số y = tọa độ tam giác vuông cân 2x + chắn hai trục x+2 A y = x + B y = x − C y = − x + D y = x+ Câu 38: Trong khai triển nhị thức (1 + x)6 xét khẳng định sau : I Gồm có số hạng II Số hạng thứ 6x III Hệ số x5 Trong khẳng định A Chỉ I III B Chỉ II III C Chỉ I II D Cả ba Câu 39: Trong khẳng định sau khẳng định sai? A Hàm số y = cos x đồng biến tập xác định B Hàm số y = cos x hàm số tuần hoàn chu kì 2π C Hàm số y = cos x có đồ thị đường hình sin D Hàm số y = cos x hàm số chẵn Câu 40: Nghiệm phương trình sin2x + cos x = là: A π   x = − + kπ ( k ∈¢)  π k2π x = - +  π   x = − + k2π ( k ∈ ¢)  π k2π x = +  B C  x =  x =  π + k2π ( k ∈ ¢) π kπ + D π   x = − + kπ ( k ∈ ¢)  π x = + k2π  Câu 41: Hàm số y = − x – x + có giá trị cực tiểu yCT là: A yCT = B yCT = C yCT = −4 D yCT = −2 Câu 42: Nghiệm phương trình sinx + 3cosx = là: A π   x = − + k2π ( k ∈¢)  π x = + k2π  π x = + k2π ( k ∈ ¢ ) B Câu 43: Cho hàm số f ( x) = C π   x = − + kπ ( k ∈¢)  π x = + kπ  D  x = k2π  π ( k ∈ ¢) + k2π x =  2x +1 , (C ) Tiếp tuyến (C) song song với đường thẳng y = -3x có phương x −1 trình A y = −3x − 1; y = −3 x + 11 B y = −3 x + 10; y = −3 x – C y = −3 x + 5; y = −3 x – D y = −3x + 2; y = −3 x – Câu 44: Xác suất bắn trúng mục tiêu vận động viên bắn viên đạn 0,6 Người bắn hai viên cách độc lập Xác suất để viên trúng viên trượt mục tiêu là: A 0.48 B 0.4 C 0.24 D 0.45 Câu 45: Hãy chọn cụm từ (hoặc từ) cho để sau điền vào chỗ trống mệnh mệnh đề đúng: “Số cạnh hình đa diện ln ………… …… số mặt hình đa diện ấy.” A B nhỏ C nhỏ D lớn Câu 46: Có thể chia hình lập phương thành bao biêu tứ diện nhau? đề sau trở thành A Hai B Vô số Câu 47: Cho hàm số y = C Bốn D Sáu 2x −1 ( C ) Tiếp tuyến (C) vng góc với đường thẳng x + y + = điểm có x +1 hồnh độ x = C   x = −2 B x = −2 A x = x = D  x = Câu 48: Cho cấp số cộng ( u n ) với u17 = 33 u 33 = 65 công sai bằng: A B C -2 D Câu 49: Cho hàm số y = x + 12 − x Khẳng định sau ? A Hàm số đạt cực đại x = −1 B Hàm số đạt cực đại x = C Hàm số đạt cực tiểu x = −1 D Hàm số đạt cực tiểu x = Câu 50: Cho hàm số f(x) = A -1 Khi y ' ( −1) bằng: x −1 B -2 C D - HẾT Đề khảo sát chất lượng Toán 12 năm 2018-2019 MA TRẬN ĐỀ THI Lớp Chương Nhận Biết Thông Hiểu Vận Dụng Vận dụng cao C37,C41,C43 C47,C49,C50 C45, C46 Đại số Lớp 12 (48%) Chương 1: Hàm Số C2,C3,C5,C7,C12,C1 C15,C16,C18,C19 C22,C24,C25,C26,C2 C29,C30,C35 Chương 2: Hàm Số Lũy Thừa Hàm Số Mũ Và Hàm Số Lôgarit Chương 3: Nguyên Hàm Tích Phân Và Ứng Dụng Chương 4: Số Phức Hình học Chương 1: Khối Đa Diện C6,C14 C32 Chương 2: Mặt Nón, Mặt Trụ, Mặt Cầu Chương 3: Phương Pháp Tọa Độ Trong Không Gian Đại số Chương 1: Hàm Số Lượng Giác Và Phương Trình Lượng Giác Lớp 11 (52%) Chương 2: Tổ Hợp - Xác Suất C10 C34 C39,C40,C42 C1,C4,C20 C21,C23,C33 C36,C38,C44 Chương 3: Dãy Số, Cấp Số Cộng Và Cấp Số Nhân Chương 4: Giới Hạn Chương 5: Đạo Hàm C48 C9,C11,C17 C31 C8 C28 Hình học Chương 1: Phép Dời Hình Và Phép Đồng Dạng Trong Mặt Phẳng Chương 2: Đường thẳng mặt phẳng không gian Quan hệ song song Chương 3: Vectơ khơng gian Quan hệ vng góc khơng gian Đại số Lớp 10 (0%) Chương 1: Mệnh Đề Tập Hợp Chương 2: Hàm Số Bậc Nhất Và Bậc Hai Chương 3: Phương Trình, Hệ Phương Trình Chương 4: Bất Đẳng Thức Bất Phương Trình Chương 5: Thống Kê Chương 6: Cung Và Góc Lượng Giác Cơng Thức Lượng Giác Hình học Chương 1: Vectơ Chương 2: Tích Vơ Hướng Của Hai Vectơ Và Ứng Dụng Chương 3: Phương Pháp Tọa Độ Trong Mặt Phẳng Tổng số câu 20 15 10 Điểm ĐÁNH GIÁ ĐỀ THI + Mức độ đề thi: TB + Đánh giá sơ lược: Kiến thức chương trình lớp 12+11 Khơng có câu hỏi lớp 10 Phân bố mức độ hợp lý số lượng phần thích h ợp để phân lo ại h ọc sinh vài câu hỏi mức vận dung vận dung cao phức tạp tính tốn Để đạt điểm cao hồn thành đòi hỏi học sinh tư nhanh làm v ận dụng t ốt casio giải toán ĐÁP ÁN 1-B 11-D 21-B 2-A 12-B 22-C 3-D 13-A 23-B 4-D 14-C 24-C 5-D 15-C 25-C 6-B 16-A 26-B 7-D 17-B 27-B 8-D 18-C 28-C 9-D 19-A 29-D 10-B 20-A 30-B 31-C 41-D 32-C 42-A 33-C 43-A 34-A 44-A 35-A 45-D 36-B 46-D 37-A 47-C 38-C 48-D 39-A 49-B HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT Câu 1: Đáp án B Ta có số hạng thứ k + khai triển là: Tk +1 = C10k ( x ) 10 − k ( −1) k Số hạng chứa x8 ứng với 10 − k = ⇔ k = Có T3 = C102 ( x ) ( −1) = 11520x8 Vậy hệ số số hạng chứa x8 11520 Câu 2: Đáp án A + Xét hàm sô y = x − 3x + 3x − 10 ⇒ y′ = 3x − x + = ( x − 1) ≥ , ∀x ∈ ¡ Nên hàm số y = x − 3x + 3x − 10 đồng biến ¡ (nhận A) + Xét hàm số y = − x + x − x + , có a = −1 < nên khơng đồng biến ¡ (loại B) + Xét hàm số y = x + x + , hàm trùng phương ln có cực trị (loại C) x = + Xét hàm số y = x + x + ⇒ y′ = x + x , y′ = ⇔  (loại D)  x = −2 Câu 3: Đáp án D TXĐ: D = ¡  1   x = ∉  −1; ÷   Ta có y ' = −3 x + x − = ⇔    1  x = ∈  −1; ÷  2  50 100   50   15 ⇒ M m = Ta có: f (−1) = 6; f  ÷ = ; f  ÷ = ⇒ M = 6, m = 27   27 2 Câu 4: Đáp án D Ta có: Ω = C14 4 Số cách lấy màu là: C6 + C8 C64 + C84 85 = ⇒ Xác suất cần tìm là: P = C14 1001 40-B 50-A Câu 5: Đáp án D Tập xác định D = ¡ x = y ' = x + 4mx = x ( x + m ) , y ' = ⇔   x = −m Điều kiện để hàm số có điểm cực trị − m > ⇔ m < Tọa độ điểm cực trị đồ thị hàm số là: A ( 0;3m ) , B ( ) ( ) m ; 2m , C − m ; 2m x A + xB + xC   xG = G ( 0;2 ) trọng tâm tam giác ABC   y = y A + yB + yC  G ⇔ 7m2 = ⇔ m = − (Vì m < ) Câu 6: Đáp án B Vì SA vng góc với đáy nên góc ϕ SC mặt phẳng ( ABCD ) góc · · SC hình chiếu AC lên đáy Suy ϕ = SCA (vì SCA góc nhọn tam giác vng SAC ) Trong hình chữ nhật ABCD , ta có AC = a Suy tam giác SAC vng cân A · Do SCA = 450 Vậy, số đo góc SC mặt phẳng ( ABCD ) 450 Câu 7: Đáp án D Ta có: y ' = x − 12 x + x = y ' = ⇔ x − 12 x + = ⇔  x = BBT: Dựa vào BBT ta thấy giá trị cực đại hàm số là: Câu 8: Đáp án D Dựa vào đồ thị hàm số y = f ' ( x ) ta có bảng xét dấu f ' ( x ) Dựa vào bẳng xét dấu ta thấy: Hàm f ( x ) nghịch biến khoảng ( −∞; −2 ) suy A Hàm f ( x ) đồng biến khoảng ( 1; +∞ ) suy B Trên ( −1;1) hàm số f ( x ) tăng suy C suy chọn D Câu 9: Đáp án D Xét xlim →+∞ ( ) x + − x = lim x →+∞ x2 + − x2 x +1 + x = lim x →+∞ x +1 + x = Câu 10: Đáp án B Ta có: y′ = ( x.sin x ) ′ = ( x ) ′ sin x + ( sin x ) ′ x = sin x + x.cos x Câu 11: Đáp án D lim x →1 ( x − 1) ( x − ) = lim x − = −1 x − 3x + = lim ( ) x → x →1 x −1 x −1 Câu 12: Đáp án B Ta có: y ' = −2 x − Vì M ∈ ( P ) ⇒ M ( x0 ; − x − x0 + 3) Hệ số góc tiếp tuyến M nên: y ' ( x0 ) = ⇔ −2 x0 − = ⇔ x0 = −6 Câu 13: Đáp án A y′ = x − 2mx + ( 2m + 15 ) Để hàm số đồng biến ¡ thì: ∆ y′ ≤ ⇔ ( −2m ) − ( 2m + 15 ) ≤ ⇔ 4m − 8m − 60 ≤ ⇔ −3 ≤ m ≤ Câu 14: Đáp án C S A C J M B  BC ⊥ AJ ⇒ BC ⊥ ( SAJ )   BC ⊥ SA Câu 15: Đáp án C Nhìn vào bảng biến thiên thấy, qua x = dấu y′ chuyển từ + qua – (hoặc đồ thị lên xuống) nên x = hàm đạt cực đại giá trị cực đại Câu 16: Đáp án A Ta có y′ = số y = −2 ( x + 1) < với x ∈ [ 1;3] nên hàm cho nghịch biến [ 1;3] Do giá trị lớn hàm −3 x − −3 − = −2 đoạn [ 1;3] y( 1) = x +1 1+1 Câu 17: Đáp án B x +x +2 = lim ( x + 1) ( 3x − 1) x→+∞ Ta có: lim x →+∞  2   x 1 + + ÷ 1 + + ÷ x  x   x  x = lim =   x →+∞   1 4 x 1 + ÷ − ÷ 1 + ÷ − ÷ x x  x   x  Trắc nghiệm: Sử dụng máy tính Casio + Bước 1: Nhập biểu thức vào hình máy tính: + Bước 2: Nhấn phím + Bước 3: Nhập giá trị X : + Bước 4: Kết nhấn phím Vậy chọn đáp án B Câu 18: Đáp án C + Hàm số xác định R  x = ∈ (0; +∞) + Ta có : y′ = −3 x + 3;   y ′ = ⇔   x = −1 ∉ (0; +∞) Ta có bảng biến thiên sau: x +∞ − y' y −1 0 + − +∞ −∞ y=3 Dựa vào bảng biến thiên,ta thấy max ( 0;+∞ ) Câu 19: Đáp án A Câu 20: Đáp án A k k Số hạng tổng quát khai triển là: C x 8− k k 8  k 8− k  ÷ = C8 x k = C8k 8k x 8− 4k x x  Số hạng không chứa x tương ứng với − 4k = ⇔ k = 2 Vậy số hạng không chứa x C8 = 1792 Câu 21: Đáp án B Số hạng tổng quát khai triển ( x + 3) là: C8k ( x ) 8− k 3k = C8k 28−k 3k x8− k với k ∈ ¥ , ≤ k ≤ Với − k = ⇔ k = , ta có hệ số x C8 Câu 22: Đáp án C Ta có y ' = − ( x − 2) ⇒ y ' ( 0) = −  1 Vậy phương trình tiếp tuyến với đồ thị hàm số A  0; ÷ : y = − x +  2 Câu 23: Đáp án B Số phần tử không gian mẫu: C10 Số khả chọn hai người nữ (tức hai nam): C7 C72 Xác suất để hai người chọn khơng có nữ nào: = C10 15 Câu 24: Đáp án C Tập xác định hàm số: D = ¡ Đạo hàm: y ' = −4 x − x = −4 x ( x + 1) ; y ' = ⇔ x = Bảng biến thiên hàm số: Suy hàm số đồng biến khoảng ( −∞;0 ) Câu 25: Đáp án C Tọa độ giao điểm y = 2x − với trục Ox có tọa độ x+1 1   ; 0÷    1 2x − ⇒ f ' ÷ = = Ta có y = x + ⇒ y' =  2   ( x + 1)  + 1÷   1  4 1 Vậy phương trình tiếp tuyến điểm  ; 0÷ là: y =  x − ÷+ ⇔ y = x − 3 2 3 2  Câu 26: Đáp án B Nhìn vào đồ thị ta thấy đồ thị hàm số có điểm cực đại có tọa độ ( 0; ) điểm cực tiểu có tọa độ ( 2;0 ) , nên đồ thị hàm số có điểm cực trị Câu 27: Đáp án B Cách 1: +) Áp dụng BĐT Cauchy cho hai số không âm x; y = x+ ta được: x 1 ≥ x = , dấu " = " xảy x = ⇔ x = x x x = = y ( 1) +) Vậy Miny ( 0;+∞ ) Cách 2: +) Ta có: y ' = 1− x2 x+ x ; y ' = ⇔ 1−  x = ∈ ( 0; +∞ ) =0⇔ x  x = −1 ∉ ( 0; +∞ ) +) Bảng biến thiên: = = y ( 1) +) Dựa vào BBT ta có: Miny ( 0; +∞ ) Câu 28 : Đáp án C +) Ta có: y = x n ⇒ y ' = n.x n −1 , ∀n ∈ ¥ * mệnh đề A, B, D Vì y = x5 ⇒ y ' = x nên mệnh đề C sai Câu 29: Đáp án D Ta có y , = x − 6mx + y ,, = x − 6m Điều kiện cần đủ để hàm số nhận x = điểm làm điểm cực tiểu :  , 3 − 6m + =  y (1) = m = ⇔ ⇔ 6⇔m=  ,, 6 − m >  y (1) > m < Câu 30: Đáp án B Trên khoảng (0;6) hàm số chứa khoảng (0;3) đồng biến (3;6) nghịch biến Nên đáp án B sai Câu 31: Đáp án C 3x3 − x2 − 3.( −1) − ( −1) − lim = = x→−1 x− −1− 3 Câu 32: Đáp án C Giả sử hình chữ nhật có chiều dài chiều rộng a, b ( < a, b < 150) , đơn vị: m Từ giả thiết, ta có a + b = 150 Diện tích hình chữ nhật S = a.b Cách 1: Áp dụng bất đẳng thức Cơ – si, ta có a.b ≤ a+ b ⇔ ab ≤ 75 ⇔ ab ≤ 5625 ⇔ S ≤ 5625 a = b ⇔ a = b = 75 Dấu xảy   a + b = 150 Hay max S = 5625 m2 Cách 2: Ta có a + b = 150 ⇔ b = 150 − a Khi S = a.b = a( 150 − a) = −a + 150a Xét hàm số f ( a) = −a + 150a, < a < 150 f '( a) = −2a + 150; f '( a) = ⇔ a = 75 Vậy max S = 5625 m2 Câu 33: Đáp án C Câu 34: Đáp án A π π −π  sin  x + ÷ = ⇔ x + = kπ ⇔ x = + kπ ( k ∈ ¢ ) 3 3  Câu 35: Đáp án A Ta có y ' = ( x − 1) > ∀x ∈ ( −∞;1) ( 1; + ∞ ) Vậy hàm số đồng biến ( −∞;1) ( 1; + ∞ ) Câu 36: Đáp án B Số phần tử không gian mẫu n( Ω ) = C`10 = 45 Hai người chọn có nữ ta có 1 TH 1: Chọn học sinh nam học sinh nữ có C7 C3 = 7.3 = 21 TH 2: Chọn hai học sinh nữ có C3 = Gọi A biến cố hai người chọn có nữ ta có số phần tử A n( A) = 24 Do P ( A) = n( Ω ) n( A) = 15 Câu 37: Đáp án A Ta có y = 2x + (C ) x+2 TXĐ: D = ¡ \ { −2} y'= ( x + 2) Gọi phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số ( C ) điểm M ( x0 ; y0 ) có dạng (d ) : y = ( x0 + ) ( x − x0 ) + x0 + x0 +  2x2 + 6x +  ÷ Ta có (d ) ∩ Ox = A ( −2 x − x0 − 6;0 ) ; (d ) ∩ Oy = B  0;  ( x0 + ) ÷  Ta thấy tiếp tuyến ( d ) chắn hai trục tọa độ tam giác OAB vuông O Để tam giác OAB cân O ta có OA = OB ⇒ −2 x − x0 − = ⇔ ( x0 + ) 2 x02 + x0 + ( x0 + )  x0 = −3 =1⇔   x0 = −1 Ta có hai tiếp tuyến thỏa mãn (d ) : y = x (d ) : y = x + Câu 38: Đáp án C 2 3 4 5 6 Ta có (1 + x ) = C6 + C6 x + C6 x + C6 x + C6 x + C6 x + C6 x Dễ dàng thấy khẳng định I Số hạng thứ hai khai triển C6 x = x , nên khẳng định II Hệ số x C6 = nên khẳng định III sai Câu 39: Đáp án A Hàm số y = cos x đồng biến ( −π + k 2π ; k 2π ) nghịch biến ( k 2π ; π + k 2π ) Câu 40: Đáp án B sin x + cos x = ⇔ 2sin x.cos x + cos x = ⇔ cos x.(2sin x + 1) = π   x = + kπ π   x = − + k 2π cos x =   cos x = π ⇔ ⇔ ⇔  x = − + k 2π ⇔  (k ∈ Z )   π 2sin x + = sin x = −   x = + k 2π     x = 7π + k 2π  Câu 41: Đáp án D  x = −2 Ta có y ' = −3 x − x ; y ' = ⇔  x = Bảng biến thiên Dựa vào có giá trị x y' −∞ - −2 +∞ + +∞ - bảng biến thiên ta thấy, hàm số y cực tiểu yCT = −2 Câu 42: −2 −∞ Đáp án A π  π  cos x = ⇔ sin  x + ÷ = sin  ÷ Ta có sin x + cos x = ⇔ sin x + 2 3  6 π  π π   x + = + k 2π  x = − + k 2π ⇔ ⇔ ( k ∈¢)  x + π = π − π + k 2π  x = π + k 2π   Câu 43: Đáp án A Gọi M ( x0 ; y0 ) tiếp điểm tiếp tuyến Theo giả thiết ta có f ′ ( x0 ) = −3 ⇔ −3 ( x0 − 1)  x0 = = −3 ⇔ ( x0 − 1) = ⇔   x0 = Với x0 = ⇒ y0 = −1 : Phương trình tiếp tuyến: y = −3 ( x − ) − ⇔ y = −3x − Với x0 = ⇒ y0 = : Phương trình tiếp tuyến: y = −3 ( x − ) + ⇔ y = −3 x + 11 Ta thấy hai tiếp tuyến thỏa mãn điều kiện đề Câu 44: Đáp án A Gọi A1 , A2 biến cố vận động viên bắn trúng mục tiêu viên thứ thứ hai Ta có P ( A1 ) = P ( A2 ) = 0,6 Gọi A biến cố vận động viên bắn viên trúng viên trượt mục tiêu Khi ( ) ( ) P ( A ) = P ( A1 ) P A2 + P A1 P ( A2 ) = 0,6.0, + 0, 4.0,6 = 0, 48 Câu 45: Đáp án D “Số cạnh hình đa diện ln lớn số mặt hình đa diện ấy.” Câu 46: Đáp án D Trước hết , ta chia khối lập phương thành hai khối lăng trụ ABD.A'B'D' BCD.B'C'D' chúng đối xứng qua mặt phẳng (BDD'B') Trong lăng trụ ABD.A'B'D' ta xét ba khối lăng trụ D'A'AB, D'A'B'B, D'ABD ta có: D'A'AB D'A'B'B đối xứng qua mặt phẳng (A'D'C'B) D'A'AB D'DAB đối xứng qua (ABC'D') Tương tự, ta chia hình lăng trụ BCD.B'C'D' thành khối tứ diện D'B'BC', D'BC'C, D'BDC Các khối tứ diện ba khối tứ diện Câu 47: Đáp án C Tiếp tuyến (C) vng góc với đường thẳng x + y + = nên hệ số góc tiếp tuyến k = Hoành độ tiếp điểm nghiệm phương trình: y ' = ⇔ x = = ⇔ ( x + 1) = ⇔  ( x + 1)  x = −2 x = Vậy hoành độ tiếp điểm cần tìm là:   x = −2 Câu 48: Đáp án D Gọi u1 , d số hạng đầu công sai cấp số cộng ( un ) Khi đó, ta có: u17 = u1 + 16d , u33 = u1 + 32d Suy ra: u33 − u17 = 65 − 33 ⇔ 16d = 32 ⇔ d = Vậy công sai bằng: Câu 49: Đáp án B Tập xác định D = [ −2; 2] Ta có y ′ = − 3x 12 − x , −2 < x < x ≥ y ′ = ⇔ 12 − 3x = 3x ⇔  ⇔ x = x =  Suy hàm số đạt cực đại x = Câu 50: Đáp án A Ta có y′ = − ( x − 1) ⇒ y′ ( −1) = −1 ... casio giải toán ĐÁP ÁN 1- B 11 -D 21- B 2-A 12 -B 22-C 3-D 13 -A 23- B 4-D 14 -C 24-C 5-D 15 -C 25-C 6-B 16 -A 26-B 7-D 17 -B 27-B 8-D 18 -C 28-C 9-D 19 -A 29-D 10 -B 20-A 30-B 31- C 41- D 32-C 42-A 33-C 43-A... Toán 12 năm 2 018 -2 019 MA TRẬN ĐỀ THI Lớp Chương Nhận Biết Thông Hiểu Vận Dụng Vận dụng cao C37,C 41, C43 C47,C49,C50 C45, C46 Đại số Lớp 12 (48%) Chương 1: Hàm Số C2,C3,C5,C7,C12,C1 C15,C16,C18,C19... Câu 1: Đáp án B Ta có số hạng thứ k + khai triển là: Tk +1 = C10k ( x ) 10 − k ( 1) k Số hạng chứa x8 ứng với 10 − k = ⇔ k = Có T3 = C102 ( x ) ( 1) = 11 520x8 Vậy hệ số số hạng chứa x8 11 520
- Xem thêm -

Xem thêm: 23 THPT trần hưng đạo vĩnh phúc lần 1 , 23 THPT trần hưng đạo vĩnh phúc lần 1 , Chương 3: Phương Pháp Tọa Độ Trong Mặt Phẳng