04 THPT chuyên bắc giang lần 1 (1)

21 29 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/09/2019, 08:46

SỞ GD & ĐT TỈNH BẮC GIANG ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 LẦN TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẮC GIANG Mơn thi : TỐN (Đề thi có 08 trang) Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Câu 1: Cho hình chóp tam giác S.ABC có đáy ABC tam giác vuông B, AB  a, �ACB  450 , cạnh bên SA vng góc với mặt phẳng đáy góc 600 > Tính thể tích V khối chóp S.ABC a3 A V  a3 C V  a3 B V  D V  a3 18 Câu 2: Trong hàm số sau, hàm số đồng biến � A y  x  x  B y  x  3x  6x  C y  x  3x  D y   2x x 1 Câu 3: Cho hàm số phù hợp với bảng biến thiên sau Mệnh đề đúng? x y' � + -1 11 - - � + y -1 A Hàm số đồng biến khoảng  �; 1 � 1; � nghịch biến  1;0  � 0;1 B Hàm số đồng biến hai khoảng  �; 1 ;  11; � nghịch biến  1;11 C Hàm số đồng biến hai khoảng  �; 1 ;  1; � nghịch biến khoảng  1;1 D Hàm số đồng biến hai khoảng  �; 1 ;  1; � nghịch biến hai khoảng  1;0  ;  0;1 Câu 4: Cho hình lăng trụ tam giác ABC.A’B’C’ có AB=2a, AA '  a Tính thể tích khối lăng trụ ABC.A’B’C’ A 3a B a C a3 D 3a Câu 5: Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC tam giác cân B, AB=BC=a �ABC  1200 Cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy SA=2a Tính theo a bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABC A a B a C a D a Câu 6: Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ có AB=AA’=a, AC=2a Khoảng cách từ điểm D đến mặt phẳng  ACD ' A a 3 B a 5 C a 10 D a 21 Câu 7: Nếu cạnh hình lập phương tăng lên gấp lần thể tích hình lập phương tăng lên lần? A 27 B C D Câu 8: Cho hình chóp S.ABCD có đáy hình vng ABCD cạnh a cạnh bên a Gọi M N trung điểm AD SD Số đo góc  MN , SC  A 450 B 300 C 900 D 600 Câu 9: Cho hình trụ có diện tích tồn phần 8 có thiết diện cắt mặt phẳng qua trục hình vng Tính thể tích khối trụ? A 4 B  C 16 D  12 Câu 10: Mệnh đề sau đúng? A Hàm số y  f  x  đồng biến khoảng  a; b  f '  x  �0 x � a; b  B Nếu f '  x  �0 x � a; b  hàm số y  f  x  đồng biến  a; b  C Hàm số y  f  x  đồng biến khoảng  a; b  f '  x   x � a; b  D Nếu f '  x   x � a; b  hàm số y  f  x  đồng biến khoảng  a; b  Câu 11: Cho hình hộp đứng ABCD A1 B1C1D1 có đáy ABCD hình vng cạnh 2a, đường thẳng DB1 tạo với mặt phẳng  BCC1 B1  góc 300 Tính thể tích khối hộp ABCD A1 B1C1 D1 A a 3 B a3 C 8a D a Câu 12: Đồ thị hình bên đồ thị hàm số hàm số sau A y  x  3x  B y  x  x  C y   x3  x  D y  x  x  Câu 13: Trong đường thẳng sau, đường thẳng đường thẳng qua điểm A  3;0  tiếp xúc với đồ thị hàm số y   x  x ? A y  y  x 5 B y   x  4 C y  6x  18 D y  6x  18 Câu 14: Với a số thực dương bất kì, mệnh đề đúng? A ln 3a  ln  ln a B ln a  ln a 3 C ln a  ln a D ln   a   ln  ln a Câu 15: Hình lập phương có tất mặt phẳng đối xứng? A B C D Câu 16: Giá trị cực tiểu hàm số y  x  3x  x  A -25 B C Câu 17: Trong mệnh đề sau, mệnh đề đúng? � � A  sin x  cos x  2 cos x.cos �x  � � 4� D -20 B  sin x  cos x  cos x  sin x  cos x  � � C  sin x  cos x  2 sin x.cos �x  � � 4� � � D  sin x  cos x  cos x.cos �x  � � 4� Câu 18: Trong hàm số sau, hàm số nghịch biến � ? A y  log x x �2 � C y  � � �3 � B y  log x x �e � D y  � � �3 � Câu 19: Gọi E tập hợp số tự nhiên gồm chữ số phân biệt từ chữ số 1, 2, 3, 4, Chọn ngẫu nhiên số khác từ tập hợp E Tính xác suất để số chọn có số có chữ số A 22 B Câu 20: lim x �0 A  63 C 144 295 C � D 132 271 1 x 1 x B D Câu 21: Khoảng cách từ điểm M  3; 4  đến đường thẳng  : 3x  y   A B 24 C D Câu 22: Cho số thực dương a,b thỏa mãn log a  x, log b  y Tính P  log  a b  A P  xy B p  x y C P  x  y D P  x  y Câu 23: Trong khoảng   ;   , phương trình sin x  3sin x cos x  cos x  có A nghiệm B nghiệm Câu 24: Tập xác định hàm số y    x  A �\  2 B � C nghiệm D nghiệm C  �;  D  �; 2 Câu 25: Tính thể tích V khối nón có bán kính đáy chiều cao A V  18 Câu 26: Cho hàm số y  B V  54 C V  108 2x  x  Mệnh đề sau sai? ln D V  36 A Hàm số đồng biến  0; � B Hàm số có giá trị cực tiểu y  C Hàm số nghịch biến khoảng  �;0  D Hàm số đạt cực trị x  1 ln Câu 27: Trong số tự nhiên từ 100 đến 999 có số mà chữ số tăng dần giảm dần A 168 B.204 C 216 D 120 Câu 28: Giá trị lớn giá trị nhỏ hàm số f  x   2 x  x  đoạn  0; 2 là: A -12 B -13 C -13 D -31 Câu 29: Gía trị m để phương trình x  x   4m  có nghiệm thực phân biệt là: A  13 �m � 4 B  13  m 4 C m � D m � 13 Câu 30: Tổng nghiệm phương trình log  x  x    A B C 13 D Câu 31: Trong mệnh sau, mệnh đề sai? A Một đường thẳng mặt phẳng (không chứa đường thẳng cho) vng góc với đường thẳng song song với B Hai mặt phẳng phân biệt vng góc với đường thẳng song song với C Hai đường thẳng phân biệt vng góc với mặt phẳng song song với D Hai đường thẳng phân biệt vng góc với đường thẳng thứ ba song song với Câu 32: Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD hình vng cạnh a SA   ABCD  Biết SA  a Tính góc SC  ABCD  A 30� B 60� Câu 33: Phương trình x   3x  x 8 C 75� D 45� có nghiệm dạng x  log a b  với a , b số nguyên dương thuộc khoảng  1;5  Khi a  2b A B.14 C.9 Câu 34: Các đường tiệm cận đồ thị hàm số y  2x 1 x 1 D A x  1; y  2 B x  1; y  C x  1; y  D x  1; y  2 Câu 35: Tập nghiệm phương trình log  x  1  log  x  1 � � A S  � � � �  B S     C S   2;1  Câu 36: Hàm số f  x  có đạo hàm f '  x   x  x  1 A.0 B  D S   2; 4  x   Số cực trị hàm số C.2 D � � Câu 37: Số hạng không chứa x khai triển P  x   �x3  �  x �0  số hạng thứ � x � A B C D Câu 38: Cho x, y số thực thỏa mãn x  xy  y  Gọi M m giá trị lớn giá trị nhỏ P  A A  17  B A  17  Câu 39: Cho biểu thức P  A -2 x4  y4  Giá trị A  M  15m x2  y2  C A  17  2xy với x, y khác Giá trị nhỏ P x  y2 B C -1 Câu 40: Cho khai triển   x   a0  a1 x  a2 x   an x n n a0  D A  17  D  n ��  * hệ số thỏa mãn a a1   nn  4096 Hệ số lớn 2 A 126720 B 1293600 C 729 D 924 Câu 41: Có giá trị nguyên dương tham số m để hàm số y  x2  mx  ln  x  1 đồng biến khoảng  1; � ? A Câu 42: Hàm số y  A m  B C D x2 đồng biến khoảng  0; � xm3 B m  C m �3 �x  � Câu 43: Cho hàm số f  x   ln 2018  ln � �.Tính �x � S  f '  1  f '    f '  3   f '  2017  D m �1 A 4035 2018 B 2017 C 2016 2017 D 2017 2018 r r r r r Câu 44: Cho hai vectơ a b khác vecto không thảo mãn u  a  b vuông góc với vecto r r r ur r r r r r r r v  2a  3b m  5a  3b vng góc với n  2a  7b Tính góc tạo hai vecto a b A 600 B 450 C 900 D 300 Câu 45: Tập hợp gia trị m để hàm số y  x  x   m   x  11 có hai điểm cực trị trái dấu A  �;38  B  �;  C (�; 2] D  2;38  Câu 46: Khi sản xuất vỏ lon sữa bò hình trụ, nhà thiết kế đặt mục tiêu cho chi phí nguyên liệu làm vỏ hộp (diện tích tồn phần lon nhỏ nhất) Bán kính đáy vỏ lon muốn thể tích lon 314 cm3 A r  314 cm 4 B r  942 2 cm C r  314 cm 2 D r  Câu 47: Tập hợp giá trị m để hàm số y  �7 � A � � �2 B � 314 cm  mx  x  có tiệm cận đứng là: x2 � 7� C �\ � � �2 �7 � D �\ � � �2 Câu 48: Một người gửi 50 triệu đồng vào ngân hàng với lãi suất 8, 0 / năm Biết khơng rút tiền khỏi ngân hàng sau năm, số tiền lãi nhập làm vốn ban đầu để tính lãi cho năm Hỏi sau năm, người lĩnh số tiền khơng 80 triệu đồng (cả vốn ban đầu lẫn lãi), biết suốt thời gian gửi tiền người khơng rút tiền lãi suất không thay đổi? A năm B.7 năm C năm D năm Câu 49: Có giá trị nguyên tham số m thuộc đoạn  0; 2018 để hệ phương trình � �x  y  m  có nghiệm? � � xy  y  A 2016 B 2018 C 2019 Câu 50: Tìm tất giá trị tham số m để phương trình D 2017 9.9 x 2 x A   2m  1 15 x  x 1   4m   x 4 x  có nghiệm thực phân biệt  m 1 C m  m  B m  D 3 3 m  2 3 3 m 2 Đề khảo sát chất lượng Toán 12 năm 2018-2019 TRƯỜNG CHUYÊN BẮC GIANG THÁNG MA TRẬN ĐỀ THI Lớp Chương Nhận Biết Thông Hiểu Vận Dụng Vận dụng cao Đại số Chương 1: Hàm Số Chương 2: Hàm Số Lũy Thừa Hàm Số Mũ Và Hàm Số Lôgarit C2 C3 C12 C16 C10 C13 C26 C28 C34 C29 C36 C38 C39 C41 C42 C47 C45 C14 C24 C18 C22 C30 C35 C33 C43 C48 C50 Chương 3: Nguyên Hàm - Tích Phân Và Ứng Dụng Lớp 12 (76%) Chương 4: Số Phức Hình học Chương 1: Khối Đa Diện C7 C15 C1 C4 C6 C8 C11 C32 Chương 2: Mặt Nón, Mặt Trụ, Mặt Cầu C25 C5 C9 Chương 3: Phương Pháp Tọa Độ Trong Không Gian C46 Đại số Chương 1: Hàm Số Lượng Giác Và Phương Trình Lượng Giác Lớp 11 (16%) C17 Chương 2: Tổ Hợp Xác Suất C23 C19 C27 C37 C40 Chương 3: Dãy Số, Cấp Số Cộng Và Cấp Số Nhân Chương 4: Giới Hạn C20 Chương 5: Đạo Hàm Hình học Chương 1: Phép Dời Hình Và Phép Đồng Dạng Trong Mặt Phẳng Chương 2: Đường thẳng mặt phẳng không gian Quan hệ song song Chương 3: Vectơ không gian Quan hệ vng góc khơng gian C31 Đại số Lớp 10 (6%) Chương 1: Mệnh Đề Tập Hợp Chương 2: Hàm Số Bậc Nhất Và Bậc Hai Chương 3: Phương Trình, Hệ Phương Trình Chương 4: Bất Đẳng Thức Bất Phương Trình Chương 5: Thống Kê C49 Chương 6: Cung Và Góc Lượng Giác Cơng Thức Lượng Giác Hình học C44 Chương 1: Vectơ Chương 2: Tích Vơ Hướng Của Hai Vectơ Và Ứng Dụng Chương 3: Phương Pháp Tọa Độ Trong Mặt Phẳng C21 Tổng số câu 10 21 14 Điểm 4.2 2.8 ĐÁNH GIÁ ĐỀ THI + Mức độ đề thi: KHÁ + Đánh giá sơ lược: Câu hỏi đề tập trung vào chương trình lớp 12 học kì Đề thi phân loại tốt nhờ số lượng phần theo mức độ h ợp lý Tuy nhiên với lượng câu hỏi phù hợp với đề thi h ọc kì l ớp 12 h ơn đ ề thi đánh giá năm Có 3-4 câu hỏi lạ làm học sinh lúng túng Nhìn chung đề phân loại tốt Đáp án 1-B 11-C 21-B 31-D 41-C 2-B 12-A 22-D 32-A 42-C 3-D 13-D 23-C 33-D 43-D 4-B 14-A 24-C 34-B 44-B 5-B 15-B 25-A 35-B 45-B 6-D 16-A 26-A 36-C 46-C 7-A 17-C 27-B 37-C 47-D 8-C 18-D 28-C 38-A 48-D 9-C 19-C 29-A 39-C 49-B 10-D 20-A 30-D 40-A 50-A LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: Đáp án B SAB vng A có �SBA  600 nên SA  3a ABC vuông cân B nên S ABC  1 AB AC  a 2 1 3 Do VS ABC  SA.S ABC  3a a  a 3 Câu 2: Đáp án B Hàm số y  x  3x  x  có y '  x  x    x  1   0x �� nên hàm số đồng biến � Câu 3: Đáp án D Câu 4: Đáp án B S ABC  3 AB   2a   3a 4 1 3a a  a Do V  S AA '  3 Câu 5: Đáp án B Dựng tam giác IAB (I C phía bờ AB) Ta có �IBC  1200  600  600 IB=BC nên IBC đều, IA=IB=IC=a Qua I dựng đường thẳng song song với SA, cắt đường trung trực SA O O tâm mặt cầu ngoại tiếp hình chóp Gọi M trung điểm SA Ta có OM=IA=a; AM  SA  a nên OA  OM  MA2  2a R  2a Câu 6: Đáp án D BC  AC  AB  4a  a  3a Do DA  3a; DC  DD '  a Tứ diện DACD’ vuông D nên ta có: 1 1 1     2 2  2 2 h DA DC DD ' 3a a a 3a �h 21 a a 7 Câu 7: Đáp án A V '   3a   33.a  27V Câu 8: Đáp án C MN đường trung bình tam giác DAS nên MN / / SA Gọi O tâm hình vng ABCD, SA=SC=SB=SD nên SO   ABCD  Có AC  � AO  sin ASO  nên AO  � �ASO  450 nên �ASC  900 SA Câu 9: Đáp án C Gọi bán kính đường tròn đáy r Vì thiết diện cắt mặt phẳng qua trục hình vng nên 2 chiều cao hình trụ 2r Ta có Stp  Sd  S xq  2 r  2 rh  2 r  2 r.2r  6 r Theo đề bài: Stp  8 � r  16 3 �r  ;V   r h   r 2r  2 r  2  3 9 Câu 10: Đáp án D Câu 11: Đáp án C Hình chiếu vng góc D xuống mặt phẳng  BCC1 B1  điểm C Theo đề bài, ta có �DB1C  30 B1C  DC.cot 300  2a  3a � BB1  B1C  BC  12a  4a  2a Do VABCD A1B1C1D1  S ABCD BB1  2a.4a  2a Câu 12: Đáp án A Câu 13: Đáp án D Giả sử phương trình đường thẳng y  k  x  3 Đường thẳng tiếp xúc với đồ thị hàm số �1  x  x  k  x  3 � y  x  3x phương trình � có nghiệm Từ  x   k , vào �  x2   k � 3 phương trình đầu, ta có  x  x    x  3  x  3 �  x  x    x  x  x   � x 3 x  Do k  k  6 Câu 14: Đáp án A Câu 15: Đáp án B Hình lập phương có tất mặt đối xứng gồm: mặt phẳng chia hình lập phương thành khối hộp hình chữ nhật mặt phẳng chia hình lập phương thành khối lăng trụ tam giác Câu 16: Đáp án A y '  3x  x    x  x  3   x  1  x   , từ xCT  nên yCT  y  3  25 Câu 17: Đáp án C � �  sin x  cos x  2sin x cos x  2sin x  2sin x(sin x  cos x)  2 sin x.cos �x  � � 4� Câu 18: Đáp án D (chú ý e � 1) Câu 19: Đáp án C Số phần tử tập hợp E: E  A5  60 (phần tử) Không gian mẫu: n     C60  1770 Số số thuộc E khơng có chữ số là: C4 3!  36 (số) Số trường hợp thỏa mãn là: 36.24  864 Xác suất cần tính: P  864 144  1770 295 Câu 20: Đáp án A lim x �0   x  1  lim 1   1 x 1  lim x �0 x  x  x �0  x    Câu 21: Đáp án B dM   3.3   4   32   4   24 Câu 22: Đáp án D log  a 2b3   log  a   log  b3   log a  3log b  x  y Câu 23: Đáp án C 6 2 2 2 2 Ta có sin x  cos x   sin x  cos x   3sin x cos x  sin x  cos x    3sin x cos x Do phương trình tương đương với: cos x  � 3sin x cos x  3sin x cos2 x  � sin x cos x   cos x   � � cos x  � � �  ;0; � Vẽ đường tròn đơn vị ra, ta thấy phương trình có nghiệm   ;   , � 2� �2 Câu 24: Đáp án C x� Hàm số xác định  x�� Câu 25: Đáp án A 1 V   r h   32.6  18 3 Câu 26: Đáp án A y '  x  2, x � 0;1 , y '� nên hàm số nghịch biến  0;1 Câu 27: Đáp án B Với ba chữ số khác thuộc tập hợp  1; 2;3;4;5;6;7;8;9 , ta viết số có chữ số b c a �� b c ), có 2.C93  168 số theo thứ tự tăng dần giảm dần ( abc với a�� Với chữ số khác thuộc tập hợp  1; 2;3; 4;5; 6;7;8;9 chữ số 0, ta viết số b ), có C92  36 số theo thứ tự tăng dần giảm dần ( ab0 với a�� Vậy có tất 168  36  204 (số) Câu 28: Đáp án C f '  x   8 x  x  8 x  x  1  8 x  x  1  x  1 Xét f    3, f  1  f    13 Câu 29: Đáp án A Đặt x  t , phương trình tương đương với t  8t   4m  (1) Để phương trình có nghiệm phân biệt (1) có nghiệm t dương phân biệt 16   4m� �  '� � 13 � �� �� �  �� m  4m� 4 m� � � � Câu 30: Đáp án D Phương trình tương đương với x  x   , tổng nghiệm phương trình (theo định lý Vi-et) Câu 31: Đáp án D Câu 32: Đáp án A Góc SC (ABCD) �SCA; Câu 33: Đáp án D Phương trình tương đương với a SA nên �SCA  300 tan SCA    SC a x2 � x  log  �  x   log3  x  x  �  x   log   x    x   � � Vậy a  3; b  nên a  2b  Câu 34: Đáp án B Câu 35: Đáp án B �x   x �x  x   log  x  1  log  x  � � �� � x  1 x � x � � � Câu 36: Đáp án C Hàm số có điểm cực trị x  1 x  2 Chú ý f '    f '  x  không đổi dấu qua điểm x  nên x  không cực trị hàm số Câu 37: Đáp án C P  x   �C5k  x3  k 0 5 k  1 k  x   �C  1 2 k k 0 k k x155k Số hạng không chứa x ứng với k  , số hạng số hạng thứ Câu 38: Đáp án A Đặt xy   t , ta có x  y   xy  t  �� x y2  x y�  �� 2 xy y   x �� y 2 xy  x �  �� t  t 2 t  t 2 t t 5 � � Các dấu xảy nên t �� ;3� � � 2 Ta có x  y    xy    t    t ; x  y    x  y   x y    t  1   t     t  6t  2 6 Do P  t   ; xét hàm f  t   t   có f '  t   1   t t t2 �5 � 11 f � � ; f  3  1; f �3 � 15  6  62  t  t t  11 P  ; M  max P   6 Do m  � � � � 15 ;3 � � � � ;3 � � � � A  M  15m  17  Câu 39: Đáp án C  x  y  �0 nên P �1 Dấu xảy x   y �0 xy P 1  1  2 x y x  y2 Câu 40: Đáp án A Bước 1: Tìm n Cách 1: Từ   x   a0  a1 x  a2 x   an x n , thay x  n   1 n vào, ta được: 1  a0  a1  a2   an n  4096 � n  12 2 n k k k k k Cách 2:   x   �Cn x � ak  Cn (k  0;1; 2; ; n) n k 0 n Theo đề ak �2 k 0 k n  4096 � �Cnk  4096 k 0 n n k k k Chú ý    1  �Cn , 2n  212 � n  12 Vậy ak  C12 n k 0 Bước 2: Tìm hệ số lớn �,1 i 11 , ta có: a0  1; a12  212 Xét i Σ�  1  C12i 1.2i  C12i 1.2i 1  2i 1  2C12i  C12i 1  � � 12! 12! 2i 1.12! � 2i 1.12! 26  3i �2  2i 1 �     � � � � i ! 12  i  !  i  1 ! 13  i  ! �  i  1 !  12  i  ! �i 13  i �  i  1 !  12  i  ! i  13  i  � � �� 1 ����� 26 3i�0 i۳ Do � 26 i 8; ai 1 26 3i i a1 � a2 �� a7 � a8 a8 � a9 � a10 � a11 � a12 nên hệ số lớn a8  C128 28  126720 Vậy a0 � Nhận xét: Với toán giá trị n nhỏ (n = 12) nên hồn tồn thử máy x x tính chức TABLE, nhập hàm f  x   C12 START x= 0, END x = 12 STEP Câu 41: Đáp án C Hàm số xác định  1; � , có y '  x  m  1  x m x 1 x 1 , áp dụng BĐT AM-GM: Với x� x 1  m  x 1  m  �2 x 1 x 1  x  1  m   m  x 1 Dấu xảy x  (thỏa mãn) Vậy y '   m , hàm số đồng biến  1; � � x��۳�� 1;    y' m  1;�  1; � y ' �0 m Mà m �� � m � 1; 2;3 Câu 42: Đáp án C y' m 3  x  m  3  m 1  x  m  3 Hàm số đồng biến m 1  � m 1 � �۳� �  m �0 �x  m  �0x � 0; � �  0; � m Câu 43: Đáp án D f ' x   x � � 1 �  �   x  � x � x  x  1 x x  1 1 1 1 1 2017   1  Do S         2 3 2017 2018 2018 2018 Câu 44: Đáp án B rr r r r r r r2 r r u.v  � a  b 2a  3b  � 2a  3b  a.b (1)    ur r r r r r r2 r2 rr m.n  � 5a  3b 2a  7b  � 10a  21b  41a.b (2)    r2 r2 r r r r r2 r2 Từ (1) (2) suy a  2b � a  b � a b  b  b rr r r rr r2 r2 r2 a.b 1 r r a b Do cos a; b  r r  Từ (1) ta lại có a.b  2.2b  3b  b  nên góc hợp a.b   hai vecto 450 Câu 45: Đáp án B y '  x  12 x   m   Hàm số có hai điểm cực trị trái dấu m   � m  Câu 46: Đáp án C Gọi bán kính đáy vỏ lon x(cm)  x   Theo đề bài, thể tích lon 314cm3 nên chiều cao lon h  314  x2 � 314 � Diện tích tồn phần lon: Stoanphan  2Sday  S xungquanh  2 x  2 xh  2 �x  x � � � 314 Áp dụng BĐT AM-GM: x  � 2 x 314 2 x �314 � � � �2 � Stoanphan �314 � 2 � � �2 � Dấu xảy x  314 314 �x 2 x 2 Câu 47: Đáp án D Hàm số y  mx  x  có tiệm cận đứng phương trình mx  x   x2  m ��  �۹   nghiệm x � 4m 14 m Câu 48: Đáp án D Số tiền người thu sau n năm: P  A   r   50   8, 0  (triệu đồng) n P �۳� 80 1, 084n log1,084 n ; 5,83 Câu 49: Đáp án B �xy    y  �xy   y  y xy  y  � xy   y � � �� (1) �y �1 �y �1 Nếu y=0, hiển nhiên không thỏa mãn hệ: � �x    y Nếu y �0, (1) � � � �y �1 Thế vào x  y  m  , ta có 1   y  y  m  �   m (2) y y Để hệ có nghiệm (2) có nghiệm y �(�;1] \  0 Xét hàm f  y   1 có f '  y     y y với y �(�;1] \  0 nên ta có bảng biến thiên hàm f  y  sau: y f ' y  f  y � - - � � Dựa vào bảng biến thiên trên, ta thấy (2) có nghiệm y �(�;1] \  0 2m  m2 � � �� Mà m �� m � 0; 2018 nên m � 0;1;3; 4;5; 6; ; 2018 �  m �1 m �1 � � Câu 50: Đáp án A 9.9 x 2 x � 9x    2m  1 15x  x 1 � 3 x 1   x 1   2m  1 15 x  x 1 � �3 � �� �� � �5 � �   m   52 x  x 1 4x2   m   52 x 0 4x 2  0   2m  1 3 x 1 5 x 1   4m   5 x 1 2  x 1 3� Đặt � �� �5 � 2   x 1 � 3� �  2m  1 � � �  4m   � �5 � � 0 (1) t2 �  t , (1) � t   2m  1 t  4m   �  t    t  2m  1  � � t  2m  �  x 1 3� Chú ý với t  � � �� �5 � log  x  �0 nên    �  x  1  log , mà 5 phương trình vơ nghiệm  x 1 3� Do (1) � � �� �5 �  2m  (2)  x 1 3� Xét hàm f  x   � �� �5 �  x 1 3� có f '  x   � �� �5 � �3 � ln � �  x  1 , f '  x   � x  �5 � Bảng biến thiên hàm số f  x  x t t' � + 1 � - Dựa vào bảng biến thiên hàm f  x  , ta thấy để phương trình (1) có nghiệm thực x phân biệt phương trình (2) phải có nghiệm thuộc khoảng  0;1 , nghiệm lại (nếu  x 1 3� có) khác Số nghiệm (2) số giao điểm đồ thị hàm số y  � �� �5 � y  2m  nên điều kiện m thỏa mãn  2m   �  m 1 đường thẳng ...  1  �Cn , 2n  212 � n  12 Vậy ak  C12 n k 0 Bước 2: Tìm hệ số lớn � ,1 i 11 , ta có: a0  1; a12  212 Xét i Σ�  1  C12i 1. 2i  C12i 1. 2i 1  2i 1  2C12i  C12i 1  � � 12 ! 12 !... 12 ! 2i 1. 12! � 2i 1. 12! 26  3i �2  2i 1 �     � � � � i ! 12  i  !  i  1 ! 13  i  ! �  i  1 !  12  i  ! �i 13  i �  i  1 !  12  i  ! i  13  i  � � �� 1 �����... Câu 11 : Cho hình hộp đứng ABCD A1 B1C1D1 có đáy ABCD hình vng cạnh 2a, đường thẳng DB1 tạo với mặt phẳng  BCC1 B1  góc 300 Tính thể tích khối hộp ABCD A1 B1C1 D1 A a 3 B a3 C 8a D a Câu 12 :
- Xem thêm -

Xem thêm: 04 THPT chuyên bắc giang lần 1 (1) , 04 THPT chuyên bắc giang lần 1 (1) , Chương 3: Phương Pháp Tọa Độ Trong Mặt Phẳng

Từ khóa liên quan