Tổ chức bồi dưỡng năng lực dạy học cho giáo viên tiểu học đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông mới ở huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên (Luận văn thạc sĩ)

124 66 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/09/2019, 08:45

Tổ chức bồi dưỡng năng lực dạy học cho giáo viên tiểu học đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông mới ở huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên (Luận văn thạc sĩ)Tổ chức bồi dưỡng năng lực dạy học cho giáo viên tiểu học đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông mới ở huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên (Luận văn thạc sĩ)Tổ chức bồi dưỡng năng lực dạy học cho giáo viên tiểu học đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông mới ở huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên (Luận văn thạc sĩ)Tổ chức bồi dưỡng năng lực dạy học cho giáo viên tiểu học đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông mới ở huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên (Luận văn thạc sĩ)Tổ chức bồi dưỡng năng lực dạy học cho giáo viên tiểu học đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông mới ở huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên (Luận văn thạc sĩ)Tổ chức bồi dưỡng năng lực dạy học cho giáo viên tiểu học đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông mới ở huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên (Luận văn thạc sĩ)Tổ chức bồi dưỡng năng lực dạy học cho giáo viên tiểu học đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông mới ở huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên (Luận văn thạc sĩ)Tổ chức bồi dưỡng năng lực dạy học cho giáo viên tiểu học đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông mới ở huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên (Luận văn thạc sĩ)Tổ chức bồi dưỡng năng lực dạy học cho giáo viên tiểu học đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông mới ở huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên (Luận văn thạc sĩ) ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGÔ VĂN ĐÔ TỔ CHỨC BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC DẠY HỌC CHO GIÁO VIÊN TIỂU HỌC ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THƠNG MỚI Ở HUYỆN ĐIỆN BIÊN, TỈNH ĐIỆN BIÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC THÁI NGUYÊN - 2019 Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGÔ VĂN ĐÔ TỔ CHỨC BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC DẠY HỌC CHO GIÁO VIÊN TIỂU HỌC ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THƠNG MỚI Ở HUYỆN ĐIỆN BIÊN, TỈNH ĐIỆN BIÊN Ngành: Quản lý giáo dục Mã số: 8.01.14.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Thị Tính THÁI NGUYÊN - 2019 Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu cá nhân Các số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực, khách quan không trùng lặp với đề tài khác đồng thời chưa công bố tài liệu Thái Nguyên, tháng năm 2019 Học viên Ngô Văn Đơ Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn LỜI CẢM ƠN Lời đầu tiên, cho phép em xin trân trọng bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới thầy, cô giáo trường Đại học Sư Phạm Thái Nguyên giúp đỡ em trình học tập, nghiên cứu hồn thành khóa học Em xin bày tỏ lòng biết ơn tới PGS.TS Nguyễn Thị Tính hướng dẫn, giúp đỡ em trình nghiên cứu, xây dựng đề cương thực luận văn Xin trân trọng cảm ơn giúp đỡ tập thể lãnh đạo, chuyên viên Phòng giáo dục Tiểu học Sở giáo dục Đào tạo tỉnh Điện Biên, Phòng giáo dục Đào tạo huyện Điện Biên, cán quản lý, giáo viên trường tiểu học địa bàn huyện Điện Biên tạo điều kiện cho thực luận văn Đề tài “Tổ chức bồi dưỡng lực dạy học cho giáo viên tiểu học đáp ứng u cầu chương trình giáo dục phổ thơng huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên ” hoàn thành kế hoạch Tuy nhiên thời gian lực hạn chế đề tài khơng tránh khỏi thiếu sót Kính mong thầy hội đồng khoa học đóng góp ý kiến để luận văn hoàn thiện Xin trân trọng cảm ơn! Thái Nguyên, tháng năm 2019 HỌC VIÊN Ngô Văn Đô Số hóa Trung tâm Học liệu Cơng nghệ thơng tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT iv DANH MỤC CÁC BẢNG v MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục đích nghiên cứu 3 Khách thể đối tượng nghiên cứu Giới hạn phạm vi nghiên cứu đề tài Giả thuyết khoa học Nhiệm vụ nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Cấu trúc luận văn Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TỔ CHỨC BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC DẠY HỌC CHO GIÁO VIÊN TIỂU HỌC ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THƠNG MỚI 1.1 Tổng quan nghiên cứu vấn đề 1.1.1 Những nghiên cứu nước 1.1.2 Những nghiên cứu nước 1.2 Một số khái niệm 10 1.2.1 Năng lực 10 1.2.2 Bồi dưỡng lực dạy học cho giáo viên tiểu học đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục phổ thơng 14 1.2.3 Tổ chức bồi dưỡng lực dạy học cho giáo viên tiểu học đáp ứng u cầu chương trình giáo dục phổ thơng 16 Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn 1.3 Những vấn đề bồi dưỡng lực cho giáo viên tiểu học đáp ứng u cầu chương trình giáo dục phổ thơng năm 2019 18 1.3.1 Chương trình giáo dục phổ thông yêu cầu đặt lực dạy học người giáo viên tiểu học 18 1.3.2 Mục tiêu, nội dung chương trình bồi dưỡng nâng cao lực dạy học cho giáo viên tiểu học đáp ứng u cầu chương trình giáo dục phổ thơng 25 1.3.3 Hình thức tổ chức bồi dưỡng 26 1.3.4 Đánh giá kết bồi dưỡng 27 1.4 Tổ chức bồi dưỡng lực dạy học cho giáo viên tiểu học đáp ứng yêu cầu thực chương trình giáo dục phổ thơng 28 1.4.1 Quy trình bồi dưỡng lực dạy học cho giáo viên tiểu học đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông 1.4.2 Tổ chức nguồn lực thực kế hoạch bồi dưỡng 30 1.4.3 Chỉ đạo thực kế hoạch bồi dưỡng 31 1.4.4 Kiểm tra đánh giá kết bồi dưỡng 32 1.5 Những yếu tố ảnh hưởng đến tổ chức bồi dưỡng lực dạy học cho giáo viên tiểu học đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục phổ thơng 33 1.5.1 Những yếu tố chủ quan 33 1.5.2 Những yếu tố khách quan 34 Chương THỰC TRẠNG TỔ CHỨC BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC DẠY HỌC CHO GIÁO VIÊN TIỂU HỌC 35Ở HUYỆN ĐIỆN BIÊN, TỈNH ĐIỆN BIÊN ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THƠNG MỚI 36 2.1 Vài nét khách thể khảo sát tổ chức khảo sát 36 2.1.1 Thực trạng tình hình giáo dục tiểu học tỉnh Điện Biên 36 2.1.2 Tổ chức khảo sát 38 Số hóa Trung tâm Học liệu Cơng nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn 2.2 Thực trạng tổ chức bồi dưỡng lực dạy học cho giáo viên tiểu học huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên đáp ứng u cầu chương trình giáo dục phổ thơng 38 2.2.1 Thực trạng nội dung chương trình bồi dưỡng triển khai 39 2.2.2 Hình thức bồi dưỡng lực dạy học cho giáo viên tiểu học huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên thực 42 2.2.3 Thực trạng lực dạy học giáo viên tiểu học huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên đáp ứng u cầu chương trình giáo dục phổ thơng 43 2.2.4 Thực trạng nhu cầu bồi dưỡng lực dạy học giáo viên tiểu học huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên đáp ứng u cầu chương trình giáo dục phổ thơng 46 2.3 Thực trạng tổ chức bồi dưỡng lực dạy học cho giáo viên tiểu học huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên đáp ứng yêu cầu thực chương trình giáo dục phổ thơng 48 2.3.1 Thực trạng lập kế hoạch tổ chức bồi dưỡng lực dạy học cho giáo viên tiểu học huyện Điện Biên đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông 48 2.3.2 Thực trạng tổ chức bồi dưỡng lực dạy học cho giáo viên tiểu học huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên 50 2.3.3 Thực trạng đạo bồi dưỡng lực dạy học cho giáo viên tiểu học huyện Điện Biên đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục phổ thơng 53 2.3.4 Thực trạng kiểm tra, đánh giá kết bồi dưỡng lực dạy học cho giáo viên tiểu học huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên 59 2.3.5 Những khó khăn tổ chức bồi dưỡng nâng cao lực dạy học cho giáo viên tiểu học huyện Điên Biên, tỉnh Điện Biên 59 2.4 Đánh giá chung thực trạng 60 Số hóa Trung tâm Học liệu Cơng nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn Chương BIỆN PHÁP TỔ CHỨC BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC DẠY HỌC CHO GIÁO VIÊN TIỂU HỌC ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MỚI Ở HUYỆN ĐIỆN BIÊN, TỈNH ĐIỆN BIÊN 64 3.1 Nguyên tắc đề xuất biện pháp 64 3.1.1 Đảm bảo tính đối tượng 64 3.1.2 Đảm bảo tính thực tiễn 65 3.1.3 Đảm bảo tính hệ thống 65 3.1.4 Đảm bảo tính tồn diện 66 3.1.5 Đảm bảo tính hiệu 67 3.1.6 Đảm bảo tính phát triển nghề nghiệp giáo viên 67 3.2 Các biện pháp 68 3.2.1 Nâng cao nhận thức cho cán quản lý giáo viên chương trình giáo dục tiểu học yêu cầu đặt lực dạy học người giáo viên 68 3.2.2 Xây dựng nội dung, chương trình bồi dưỡng lực dạy học cho giáo viên đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục tiểu học 72 3.2.3 Kế hoạch hóa nội dung chương trình bồi dưỡng nâng cao lực dạy học cho giáo viên tiểu học huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục tiểu học 75 3.2.4 Huy động nguồn lực tổ chức bồi dưỡng lực dạy học cho giáo viên tiểu học huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục tiểu học 78 3.2.5 Chỉ đạo đa dạng hóa hình thức tổ chức bồi dưỡng lực dạy học cho giáo viên tiểu học huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục tiểu học 81 Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn 3.2.6 Phát triển môi trường tự bồi dưỡng lực dạy học cho giáo viên tiểu học nhằm đáp ứng yêu cầu thực chương trình giáo dục 85 3.2.7 Đổi đánh giá kết bồi dưỡng nâng cao lực dạy học cho giáo viên tiểu học 88 3.3 Mối quan hệ biện pháp 91 3.4 Khảo nghiệm mức độ cần thiết tính khả thi biện pháp 92 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 95 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 98 PHỤ LỤC Số hóa Trung tâm Học liệu Cơng nghệ thơng tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt STT Chữ viết đầy đủ ĐHSPTN Đại học Sư phạm Thái Nguyên GDPT Giáo dục phổ thông PCGDTH ĐĐT Phổ cập giáo dục tiểu học độ tuổi PP Phương pháp QLGD Quản lí giáo dục T.Ư Trung Ương TH Tiểu học THCS Trung học sở THPT Trung học phổ thơng 10 VN Việt Nam Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn ... cầu chương trình giáo dục phổ thơng huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên Chương 3: Biện pháp tổ chức bồi dưỡng lực dạy học cho giáo viên tiểu học đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục huyện Điện Biên, . .. tiểu học huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục tiểu học 75 3.2.4 Huy động nguồn lực tổ chức bồi dưỡng lực dạy học cho giáo viên tiểu học huyện Điện Biên, tỉnh. .. Cơ sở lý luận tổ chức bồi dưỡng lực dạy học cho giáo viên tiểu học đáp ứng u cầu chương trình giáo dục phổ thơng Chương 2: Thực trạng tổ chức bồi dưỡng lực dạy học cho giáo viên tiểu học đáp ứng
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổ chức bồi dưỡng năng lực dạy học cho giáo viên tiểu học đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông mới ở huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên (Luận văn thạc sĩ), Tổ chức bồi dưỡng năng lực dạy học cho giáo viên tiểu học đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông mới ở huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên (Luận văn thạc sĩ)

Từ khóa liên quan