57 đề tập huấn sở GD đt TP hồ chí minh đề 15 2019

21 37 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/09/2019, 08:39

KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM TRƯỜNG THPT … 2019 Bài thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề ĐỀ THI THỬ Mã đề thi 132 Họ tên:…………………………….Lớp:…………… …… …… Câu Đường cong hình sau đồ thị hàm số bốn hàm số liệt kê bốn phương án A, B, C, D Hỏi hàm số hàm số nào? A y   x  x  B y   x  x  C y   x  x  D y   x  x  Câu Cho hình chóp tam giác S.ABC có cạnh đáy 3a , cạnh bên 3a Gọi  góc cạnh bên mặt phẳng đáy Tính tan  A tan   B tan   C tan   D tan   Câu Thể tích khối hộp chữ nhật có ba kích thước bằng: A B C D x x+1 Câu Phương trình log2(2 + 1).log2(2 + 2) = có nghiệm x0 Giá trị 2x0 A B C D Câu Cho hình vng OABC có cạnh chia thành hai phần đường cong y  x Gọi S1 phần không gạch sọc S2 phần gạch sọc hình vẽ y y= x C B S1 S2 A x O Tỉ số diện tích S1 S2 A S1 S2  B S1 S2  C S1  S2 D S1  S2 Câu Điểm hình vẽ điểm biểu diễn số phức z    i    i  ? A Q B M C N D P Câu Cho hàm số y  f  x   ax  bx  cx  d  a �0  có đồ thị hình vẽ Phương trình f  f  x    có nghiệm thực? Trang 1/21 - Mã đề thi 132 A B C Câu Trong hàm số đây, hàm số nghịch biến tập số thực �? x � � A y  � � �3 � B y  log x 2 C y  log   x  1 x �2 � D y  � � �e � Câu Cho S tập hợp giá trị thực tham số m để phương trình hai nghiệm phân biệt Tổng số nguyên S A 11 B C Câu 10 Giá trị nhỏ hàm số y  1 B  log x  log6(x  5)  Câu 11 Giải phương trình A x = C x = x = –6 Câu 12 Tìm họ nguyên hàm hàm số f ( x )  dx A 5x  5 ln 5x   C C 5x   ln 5x   C  x   x  m  x  x có D x 1 đoạn  0; 2 2x  A dx D D C B x = D x = -6 5x  dx B 5x  ln 5x   C D  ln  x    C � 5x  dx Câu 13 Năm 2019, bạn An thi đậu Đại học ngành Kiến trúc học năm Gia đình An gửi tiết kiệm vào ngân hàng với số tiền 200.000.000 đồng, theo hình thức lãi kép, kì hạn tháng với lãi suất 0,75 % tháng Mỗi tháng An rút số tiền để chi tiêu vào ngày ngân hàng tính lãi Để sau năm An sử dụng hết số tiền ngân hàng hàng tháng An phải rút số tiền gần với giá trị ? A 4.000.000 B 4.150.000 C 4.151.000 D 4.152.000 Câu 14 Trong không gian Oxyz, cho điểm M  2;5;0  Tìm hình chiếu vng góc điểm M trục Oy  2;0;0  A M �  2;5;0  B M �  0; 5;0  C M �  0;5;0  D M � Câu 15 Cho hàm số y  f  x  liên tục � có f �  x    x  1  x  1   x  Hàm số y  f  x  đồng biến khoảng đây? A  1;  B  �; 1 C  1;1 D  2; � Câu 16 Cho hình nón tròn xoay có bán kính đáy r , chiều cao h đường sinh l Kí hiệu S xq , Stp , V diện tích xung quanh, diện tích tồn phần thể tích khối nón Kết luận sau sai? 2 A Stp   rl   r B S xq  2 rl C S xq   rl D V   r h Trang 2/21 - Mã đề thi 132 x Câu 17 Thể tích vật thể tròn xoay quay hình phẳng giới hạn đường y  x e , x  1, x  2, y  quanh trục Ox tính biểu thức sau đây? 2 � 12 2x � � 12 2x � A � B C D x e dx  x e dx  dx  x e �dx     �x e � � � � � � � 1 � 1� Câu 18 Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy , cho điểm A  4;  , B  1;  C  1; 1 Gọi G trọng tâm 2 x x tam giác ABC Biết G điểm biểu diễn số phức z Mệnh đề sau đúng? 3 A z   i B z   i C z   i D z   i 2 Câu 19 Cho Tìm giá trị cực đại A C hàm số giá trị cực tiểu có bảng biến thiên sau: hàm số cho B D là: z i 17 Câu 20 Cho số phức z thỏa mãn z  z  13  Giá trị z  A 17 5 Câu 21 C D  17 17 Cho hàm số y  f  x  có đạo hàm � có đồ thị hình vẽ Đặt hàm số B g  x   10 y  g  x   f  x  x  1  m Tìm m để max  0;1 A m  1 Câu 22 Biết B m  C m  12 D m  13  x sin x  cos x  x 2 b với a, b, c số nguyên dương b phân số tối giản dx   ln � c sin x  a c Tính P  a.b.c A P  24 B P  13 C P  48 D P  96 Câu 23 Cho hình lăng trụ ABC A ' B 'C ' có đáy tam giác cạnh a , góc cạnh bên mặt phẳng đáy 300 Hình chiếu đỉnh A ' mp (ABC ) trùng với trung điểm cạnh BC Tính thể tích khối lăng trụ cho A a3 B a3 3 C a3 12 D a3 Câu 24 Tìm modul số phức z thỏa z – – 3i = Trang 3/21 - Mã đề thi 132 A z  B z  C z  D z  Câu 25 Hàm số y  f  x  có bảng biến thiên Số tiệm cận đồ thị hàm số y  f  x  là: A B C D Oxyz A (  1;0;1), B (2;1;1) Viết phương trình Câu 26 Trong không gian với hệ trục tọa độ , cho hai điểm mặt phẳng trung trực đoạn AB A x  y   B x  y   C x  y   D  x  y   Câu 27 Cho hình lăng trụ ABC A’B’C’ có tất cạnh Gọi E, F trung điểm AA’ BB’; đường thẳng CE cắt đường thẳng C’A’ E’, đường thẳng CF cắt đường thẳng C’B’ F’ Thể tích khối đa diện EFA’B’E’F’ A 12 B C D Câu 28 Cho hình trụ ( T ) có thiết diện qua trục hình vng có cạnh a Tính diện tích tồn phần Stp hình trụ 3 a A Stp  2 B Stp   a C Stp  4 a Câu 29 Trong không gian Oxyz , cho đường thẳng d : D Stp   a2 x  y 1 z   Đường thẳng d có vectơ 1 phươnguu rlà A u3   2;1;1 uu r ur B u4   1; 2;0  C u1   1; 2; 1 n5 Câu 30 Cho dãy số (un ) biết un  Mệnh đề sau đúng? n2 A Dãy số tăng B Dãy số giảm uu r D u2   2;1;0  n5 1 n2 Câu 31 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, phương trình đường thẳng qua điểm M  2; 1;1 C Dãy số không tăng, khơng giảm D Có số hạng un 1  � x t x y1 z �  & d2 : �y  1 2t (t ��) vng góc với hai đường thẳng d1 :  1 2 � z � x  y  z 1 x y z     A B 2 x  y  z 1 x  y 1 z1     C D 1 2 Trang 4/21 - Mã đề thi 132 Câu 32 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt cầu (S): x2  y2  z2  2x  4z  1 đường thẳng (d): x y z m   Tìm m để cắt hai điểm phân biệt A, B cho tiếp diện A B vng góc 1 1 với A m = m = C m = m = –1 B m = –1 m = –4 D m = m = –4 Câu 33 Tập xác định hàm số A C là: B D Câu 34 Đường cong hình bên đồ thị hàm số sau đây? A y  x  x  B y 2 x  x  C y 2 x  x  D y  x  x  Câu 35 Cho hàm số y  f  x  xác định R\  1 , liên tục khoảng xác định có bảng biến thiên hình sau Tìm tập hợp tất giá trị tham số thực m cho phương trình f  x   m có ba nghiệm thực phân biệt A  4;  B  4;  C  4; 2 Câu 36 Cho mệnh đề: P()  1, P (�)  ;  P(A)  1,  A � ; Với A, B hai biến cố xung khắc P( A �B)  P ( A)  P( B ) ; Với A, B hai biến cố P( AB)  P( A).P( B) Tìm số mệnh đề mệnh đề A B C Câu 37 Cho hàm số y = f ( x) có đạo hàm liên tục � D  �; 2 D ( x) hình bên Đồ thị hàm số y = f � Trang 5/21 - Mã đề thi 132 Hàm số g( x) = f ( x) - x đồng biến khoảng khoảng sau đây? A ( 2;+�) B ( - �;- 2) C ( - 2;2) D ( 2;4) Câu 38 Tìm nguyên hàm hàm số f  x   x.e x A C f  x  dx   x  1 e � f  x  dx   x  1 e � Câu 39 Đặt A x C B x C D f  x  dx  xe  C � f  x  dx  x e  C � x x Hãy biểu diễn B D theo C Câu 40 Tìm m để hàm số y = x3 - 2x2 + (m- 1)x + 3- m đồng biến khoảng (1;+�) A m�3 B m > C m < –1 D m�2 Câu 41 Tập nghiệm bất phương trình: log 0,5 (x  4)  �0 là: A (4; ) B (�;6) C (4; �) D (4;6] 2 2 2 g  x  dx  Tính I  � f  x  dx  � � Câu 42 Cho � �f  x   g  x   1� �dx A I  B I  11 C I  13 D I  27 Câu 43 Trong khơng gian Oxyz, tính khoảng cách hai mặt phẳng ( ) : x  y  z   (  ) : 2x  y  2z   10 D 3 Câu 44 Cho hình nón có đường sinh tạo với đáy góc 60 Mặt phẳng qua trục cắt theo thiết diện A B C có bán kính đường tròn ngoại tiếp Thể tích khối nón là: A V  3 B V  3 C V  9 D V  3 / / / / Câu 45 Cho hình lập phương ABCD A B C D có cạnh a, M N trung điểm AC B /C/ Khoảng cách hai đường thẳng MN B/D/ A a B 3a C a Câu 46 Cho hàm số y  f ( x )  ax3  bx  cx  d có bảng biến thiên sau Trang 6/21 - Mã đề thi 132 D a Khi | f ( x) | m có bốn nghiệm phân biệt x1  x2  x3  A  m �1 B  m  C  x4 �m  D  m  Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho mặt phẳng  P  : x  y  z   hai điểm A  1; 3;0  , B  5; 1; 2  Điểm M  a; b; c  nằm  P  MA  MB lớn Giá trị tích a.b.c A 12 B 24 C 24 D Câu 48 Lớp 11A có 40 học sinh gồm 20 nam 20 nữ Trong 20 học sinh nam, có học sinh xếp loại giỏi, Câu 47 học sinh xếp loại khá, học sinh xếp loại trung bình Trong 20 học sinh nữ, có học sinh xếp loại giỏi, 11 học sinh xếp loại khá, học sinh xếp loại trung bình Chọn ngẫu nhiên học sinh từ lớp 11A Tính xác suất để học sinh chọn có nam, nữ có học sinh xếp loại giỏi, khá, trung bình 6567 6567 6567 6567 A B C D 9193 91930 45965 18278 Câu 49 Cho số phức z  a  bi  a, b �� thỏa z   z   10 z  lớn Tính S  a  b A S  B S  5 C S  11 D S  3 Câu 50 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , viết phương trình mặt phẳng  P  qua điểm A  a;0;0  , B  0; b;0  C  0;0; c  với abc �0 x y z A     B ax  by  cz   a b c C bcx  acy  abx  D bcx  acy  abx  abc  - HẾT - MA TRẬN ĐỀ THI Lớp Chương Nhận Biết Thông Hiểu Vận Dụng Vận dụng cao Đại số Lớp 12 (94%) C1 C19 C25 C34 C7 C8 C10 C35 C9 C15 C21C40 Chương 2: Hàm Số Lũy Thừa Hàm Số Mũ Và Hàm Số Lôgarit C33 C4 C11 C41 C13 C39 Chương 3: Nguyên Hàm - Tích Phân Và Ứng Dụng C17 C5 C12 C42 C22 C38 Chương 4: Số Phức C24 C6 C18 C20 Chương 1: Hàm Số C37 C46 C49 Hình học Chương 1: Khối Đa Diện Chương 2: Mặt Nón, Mặt Trụ, Mặt Cầu C2 C3 C16 C28 C23 C27 C45 C44 Trang 7/21 - Mã đề thi 132 Chương 3: Phương Pháp Tọa Độ Trong Không Gian C14 C29 C26 C43 C50 C31 C32 Đại số Chương 1: Hàm Số Lượng Giác Và Phương Trình Lượng Giác Lớp 11 (4%) Chương 2: Tổ Hợp Xác Suất C48 Chương 3: Dãy Số, Cấp Số Cộng Và Cấp Số Nhân C30 Chương 4: Giới Hạn Chương 5: Đạo Hàm Hình học Chương 1: Phép Dời Hình Và Phép Đồng Dạng Trong Mặt Phẳng Chương 2: Đường thẳng mặt phẳng không gian Quan hệ song song Chương 3: Vectơ khơng gian Quan hệ vng góc khơng gian Đại số Lớp 10 (2%) Chương 1: Mệnh Đề Tập Hợp Chương 2: Hàm Số Bậc Nhất Và Bậc Hai Chương 3: Phương Trình, Hệ Phương Trình Chương 4: Bất Đẳng Thức Bất Phương Trình Chương 5: Thống Kê Trang 8/21 - Mã đề thi 132 C36 C47 Chương 6: Cung Và Góc Lượng Giác Cơng Thức Lượng Giác Hình học Chương 1: Vectơ Chương 2: Tích Vơ Hướng Của Hai Vectơ Và Ứng Dụng Chương 3: Phương Pháp Tọa Độ Trong Mặt Phẳng Tổng số câu 13 18 15 Điểm 2.6 3.6 0.8 ĐÁNH GIÁ ĐỀ THI Mức độ đề thi: KHÁ + Đánh giá sơ lược: Đề thi gồm 50 câu trắc nghiệm khách quan Kiến thức tập trung chương trình 12 lại số câu hỏi lớp 11+10 chiêm 6% Cấu trúc tương tự đề minh họa năm 2018-2019 Mức độ dễ 19 câu VD-VDC phân loại học sinh câu hỏi khó mức VDC Phân câu hỏi mức thông hiểu vận dụng nhận biết Đề phân loại học sinh mức 10 A C D C B A D D A B 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 C D A C B B B A C A 11 A 36 D 12 C 37 C 13 D 38 A 14 D 39 C 15 A 40 D 16 B 41 D 17 B 42 C 18 A 43 A 19 B 44 B 20 C 45 C 21 D 46 B 22 C 47 B 23 A 48 D 24 A 49 B 25 B 50 D Câu Hướng dẫn giải Chọn A Đồ thị hàm số qua điểm có tọa độ  0; 1 � Loại C D Đồ thị hàm số qua điểm có tọa độ  1;0  � Loại B Câu Hướng dẫn giải Gọi H trọng tâm tam giác ABC, M trung điểm BC, SH  ( ABC ) Ta có AM  3a a � AH  a 3, HM  � SH  a 2 Trang 9/21 - Mã đề thi 132 �   � tan   SH  SMH HM Câu Hướng dẫn giải Thể tích: Câu Hướng dẫn giải x x +1 log2(2 + 1).log2(2 � � � � Câu log22(2x � log2(2x � � log (2x � � + 2) = x + 1) + log2(2 + 1) - = + 1) = - + 1) = �x � = - (vn) � �x =3 � � 2x = Hướng dẫn giải 41 16 32 S2  � x2dx  ; S1  16  S2  3 Câu Hướng dẫn giải Chọn A Ta có z    i    i  � z   i Điểm biểu diễn số phức z Q  3;1 Câu Hướng dẫn giải Đặt t  f  x  , phương trình f  f  x    trở thành f  t    * Nhìn vào đồ thị ta thấy phương trình  * có nghiệm t thuộc khoảng  2;  , với giá trị t phương trình f  x   t có nghiệm phân biệt Vậy phương trình f  f  x    có nghiệm Lưu ý: t có giá trị thuộc  2;  nghiệm phương trình f  x   t giao điểm đồ thị f  x  đường thẳng y  t , t � 2;  Câu Hướng dẫn giải Trang 10/21 - Mã đề thi 132 x Chọn D  2�  nên hàm số y  � � �nghịch biến � e �e � Câu Hướng dẫn giải +)  x   x  m  x  x ( ) Điều kiện: 1 �x �2 +)  1 �   x  x    x  x  m  x   2 x  Đặt:  x  x  t; f  x    x  x; f � �1 � � 1� f  1  2, f    2, f � � � t �� 2; �2 � � 4� �  1 �  t   t  m � t   t  m 3 � m  t  3t Đặt f  t   t    t f�  t  1 t  1  f�  t   �  t   � t  1 t2 t2 Bảng biến thiên t - -2 -1 + f'(t) f(t) 23 +)  x  x  t �  x  x  t  �> 1  4t Để phương trình có hai nghiệm phân biệt > t � 1� 2; Do để phương trình có hai nghiệm phân biệt phương trình   có nghiệm t �� � 4� � Từ bảng biến thiên � S   5;6 Câu 10 Hướng dẫn giải Trang 11/21 - Mã đề thi 132 5 1 , y    , y     � y  y     0;2   7  x  3 y'  Câu 11 Hướng dẫn giải �x  �x  � pt � � � �� x 1 � x  x  x   � �� x  6 �� Câu 12 Hướng dẫn giải dx  ln ax  b  C (a 0) Chọn C  ax  b a Câu 13 Hướng dẫn giải Giả sử có người gửi vào ngân hàng a đồng, lãi suất r% tháng , kì hạn tháng Mỗi tháng người rút x đồng vào ngày ngân hàng tính lãi Hỏi sau n tháng số tiền lại bao nhiêu? Gọi Pn số tiền lại sau tháng thứ n Sau tháng thứ số tiền gốc lãi là: a ar  a 1 r   ad với d  1 r Rút x đồng số tiền lại là: P1  ad  x  ad  x Sau d d tháng thứ hai số tiền gốc lãi là: ad  x   ad  x r   ad  x  1 r    ad  x d Rút x đồng số tiền lại là: P2   ad  x d  x  ad2  xd  x  ad2  x d  1  ad2  x Sau d2  d tháng thứ ba số tiền gốc lãi là: ad2  x d  1  � ad2  x d  1 � r� ad2  x d  1 � ad2  x d  1 � d  1 r   � � � � � � � Rút x đồng số tiền lại là:   d3  P3  � ad2  x d  1 � d  x  ad3  xd2  xd  x  ad3  x d2  d   ad3  x � � d ……………………………………… Sau tháng thứ n số tiền lại là:  1 r   , với d  1 r n dn  Pn  ad  x � Pn  a 1 r   x   d r n n Áp dụng công thức với: n  60,r  0,75%,a  200000000,Pn  P60  Tìm x ? Trang 12/21 - Mã đề thi 132   60 60 ad60  P60  d  1 d  d  60 Ta có P60  ad  x �x  ad  P60 � x  d d d60  60 60 � 200000000 �  0, 75%   0��0, 75% � �x� �4.151.671 đồng 60   0, 75%   Câu 14 Hướng dẫn giải Chú ý: Với M  a; b; c  � hình chiếu vng góc M lên trục Oy M  0; b;0  Câu 15 Hướng dẫn giải Chọn A x  1 � �  x   �  x  1  x  1   x   � �x  Ta có f � � x2 �  x  ta được: Lập bảng xét dấu f � x f�  x �  1    � Vậy hàm số y  f  x  đồng biến khoảng  1;  Câu 16 Hướng dẫn giải Chọn B diện tích xung quanh hình nón tính cơng thức S xq   rl Câu 17 Hướng dẫn giải 2 x �2 � Ta có: V   �  x.e x  dx �x e �dx   � � 1� Câu 18 Hướng dẫn giải Áp dụng công thức trọng tâm ta toạ độ điểm G  2;1 Vậy số phức z   i Câu 19 Câu 20 Hướng dẫn giải z   2i � z  z  13  � � z   2i � 6  4i � z  17 zi z i 24   i� z 5 Với z   2i � z  z i 5 zi Vậy chọn đáp án A Câu 21 Hướng dẫn giải Với z   2i � z   x   3ax  2bx  c Cách 1: Hàm số y  f  x  có dạng: y  ax3  bx  cx  d Ta có: f � Trang 13/21 - Mã đề thi 132 Theo đồ thị, hai điểm A  1;3 B  1; 1 hai điểm cực trị đồ thị hàm số y  f  x  3a  2b  c  a 1 � � � � 3a  2b  c  b0 � � �� Ta có hệ: � a  b  c  d  c  3 � � � � a  b  c  d  1 d 1 � � x 1 �  x  � �  x   3x  ; f � Do đó: f  x   x  3x  Ta có: f � x  1 �  x   x  f �2 x  x  Lại có: g �     � x0 x3  x   1 � g�  x  � f �  x  x  1  � �2 x3  x   � �x  x � � 3 với x0 � 0;1 thỏa x0  x0   Ta có: g    f  1  m   m ; g  1  f    m   m ; g  x0   f  1  m  1  m Theo đề bài, ta có:  m  10 � m  13 Cách 2: Đặt t  x  x  1, x � 0;1 � t '  x   x   0, x � 0;1 , hàm số t đồng biến f  t   f    � max � f  t   m� Dó x � 0;1 � t � 1;2 Từ đồ thị hàm số ta có max �  m  1;2  1;2 � g  x   max � f  t   m� Suy max �  m �  m  10 � m  13  0;1  1;2 � Câu 22 Hướng dẫn giải  x sin x  cos x  x dx sin x  �  x  sin x    cos x � sin x    cos x x2 dx  � xdx  � dx  sin x  2 0   ln sin x    � a  8, b  3, c  � P  abc  48 Câu 23 Hướng dẫn giải Đáp án: B Gọi H trung điểm BC Ta có : a �' AH = 300, AH = a � A ' H = AH tan A � A ' AH = 2 Suy ra: V ABC A 'B 'C ' = a2 Trang 14/21 - Mã đề thi 132 a = a3 2 2  ln  ln   ln 8 Câu 24 z  3i   i nên z  22  12  1 i Hướng dẫn giải Câu 25 Hướng dẫn giải Chọn B f  x   1 lim f  x   nên đồ thị hàm số có hai đường tiệm cận ngang: Qua bảng biến thiên ta có xlim �� x �� y  1 y  f  x   � nên đồ thị hàm số có tiệm cận đứng x  2 Lại có xlim �2 Vậy số tiệm cận đồ thị hàm số y  f  x  Câu 26 Hướng dẫn giải uuu r 3 AB  (1;1;0) Trung điểm I đoạn AB I ( ; ;1) 2 Mặt phẳng trung trực đọan AB ( x  )  ( y  )  hay x  y   2 Câu 27 Hướng dẫn giải Gọi V1 , V2 , V3 , V4 thể tích khối ABC A ' B ' C ', C ABEF , C C ' E ' F ', CC ' EFA ' B ' V thể tích khối đa diện EFA’B’E’F’ Ta có 1 3 V3  CC '  E ' F '   1.22  4 V1  AA '  AB  3  1.12  4 1 3 V2  CH AB AE   3 2 12 Vậy V  V3  V4  V3   V1  V2   �3 3� �  � � �4 12 � � Câu 28 Hướng dẫn giải Chọn A Trang 15/21 - Mã đề thi 132  AD  a , r  OA  * Theo hình vẽ, ABCD hình vng cạnh a nên ta có: h  l  OO� * Diện tích tồn phần S hình trụ là: S  2 r  l  r   2 AB a  2 a 3a 3 a  2 Câu 29 Hướng dẫn giải ur r Chọn C: u1   1; 2; 1  u  (1; 2;1) Câu 30 Hướng dẫn giải Chọn B Ta có: un 1  un  3 3    n ��* n  n   n    n  3 Vậy (un ) dãy số giảm Câu 31 Hướng dẫn giải uur � x   4t �u  (1; 1; 2) uu r x y z �1 � � u  (4;2;1)  (4;2;1) � (d): � y  1 2t � A(2; 3;0) �(d) � (d):   �uur u  (1 ;  2;0) � � �2 z  1 t � Câu 32 Hướng dẫn giải mặt cầu tâm I, bán kính R = (S) Giao tiếp diện với A, B điểm I C B Tie� p die� n cu� a (S) ta� i A va� B vg � IACB la� h� nh vuo� ng H A C R  2 uu r uuuur (d) co� : M 0(2;0;m) & u  (1;1;1) � M I  (1;0; 2  m) uu r uuuur � �u,M 0I � (2  m;m  3;1) � � � d(I,(d))  IH  d(I,(d))  Trang 16/21 - Mã đề thi 132 (2  m)2  (m  3)2  (1)2  12  12  � m  1hoa� c m  4 Câu 33 Hướng dẫn giải Chọn A điều kiện:  x  x      x  Câu 34 Hướng dẫn giải Chọn C Đồ thị hàm số có hai điểm cực trị Câu 35 Hướng dẫn giải Chọn A Số nghiệm phương trình f  x   m số giao điểm hai đường y  f  x  y  m Phương trình có nghiệm thực phân biệt đường thẳng y  m cắt đồ thị y  f  x  ba điểm phân biệt Dựa vào bảng biến thiên có m � 4;  Câu 36 Hướng dẫn giải Có mệnh đề Câu 37 Hướng dẫn giải � g� ( x) = f � ( x) - 2x �� ( x) = � f � ( x) = x Ta có g� ( x) = số giao điểm đồ thị hàm số Số nghiệm phương trình g� y= f � ( x) đường thẳng d : y = x � x =- � � x=2 ( x) = � � Dựa vào đồ thị, suy g� � x=4 � Lập bảng biến thiên �� � hàm số g( x) đồng biến ( - 2;2) Câu 38 Hướng dẫn giải f  x   x.e x ux du  dx � � � Đặt � � dv  e x dx � v  ex � Ta được: Câu 39 f ( x)dx  xe  � e dx  xe � x x x  e x  C   x  1 e x  C Hướng dẫn giải Chọn C log 2016 log(25.32.7) log 25  log 32  log 5 log  log  log 5  2   Câu 40 Hướng dẫn giải Trang 17/21 - Mã đề thi 132 � y/  3x2  4x  m  1�0, x �(1; �) Y cbt ۳ m �3x� 4x 1, x (1;  )  ۳ m max 3x  4x  (*) (1;�) Xe� t hs u  3x2  4x  1, x �(1; �) u/  6x   0, x �(1; �) x u/ u + - (*) ۳ m Câu 41 Hướng dẫn giải Chọn D 1 Bất phương trình tương đương:  x  �( ) �  x �6 Câu 42 Hướng dẫn giải Chọn C Ta có: I  5 2 2 2 f  x  dx  � g  x  dx  x � �f  x   g  x   1� �dx  � � 2   4.3      13 Câu 43 Hướng dẫn giải Nhận xét: ( ) / /(  ) Ta lấy điểm H thuộc ( ) Khi d  ( ), (  )   d  H , (  )   2.2  1.0  2.0  22  (1)  (2) Câu 44 Hướng dẫn giải S A 60 B O * �a� t : AB = a, R = h = SO = a � a = R = � r = OA = 3 a =3 1 V  r2h   3  3  3 Câu 45 Trang 18/21 - Mã đề thi 132 2 Hướng dẫn giải A D M B NP / /B/ D/ � d(MN,B/ D/ )  d(B/ D/ ,(MNP))  d(O,(MNP))  OH C MO.OI   MI H / A O / B Gọi P trung điểm C/D/, I  A / C/ �NP & O  A / C/ �B/ D/ N I C/ P D/ a a �a � a � � �4 � � �  a Câu 46 Hướng dẫn giải �f    a2 � � � b  3 �f  1  � �� Ta có � , suy y  f ( x)  x  x  c  � f  �   � �f �1  � d 1 � �   x0 � � Ta có: f  x   � � x � Bảng biến thiên hàm số y  f ( x ) sau: Dựa vào bảng biến thiên suy phương trình | f ( x ) | m có bốn nghiệm phân biệt x1  x2  x3   x4  m 1 - Hết Câu 47 Hướng dẫn giải Thay tọa độ A, B vào vế trái phương trình mặt phẳng ta có hai số trái dấu nên A, B nằm khác phía so với mặt phẳng Gọi H hình chiếu A , A’ điểm đối xứng với A qua Ta có Trang 19/21 - Mã đề thi 132 �x   t � AH : �y  3  t � H   t; 3  t; t  � P  �  t   t  t   � t  � H  2; 2;1 � A '  3; 1;  �z  t � M � P  : MA  MB  MA ' MB �BA ' � max MA  MB  BA ' B, A ', M thẳng hàng Khi M giao điểm BA’ với mặt phẳng �x   2t � BA ' : �y  1 � M   2t; 1; 2  4t  �z  2  4t � M � P  �  2t    4t   � t   � M  6; 1   � P  24 Câu 48 Hướng dẫn giải Số phần tử không gian mẫu là: C 40  91390 Số cách chọn học sinh có học sinh xếp loại giỏi, khá, trung bình là: 1 1 C10 C120 C10  C10 C20 C10  C10 C120 C10  37000 Số cách chọn học sinh nam có học sinh xếp loại giỏi, khá, trung bình là: C52 C19 C16  C15 C92 C16  C15 C19 C62  2295 Số cách chọn học sinh nữ có học sinh xếp loại giỏi, khá, trung bình là: 1 C52 C11 C14  C15 C112 C14  C15 C11 C42  1870 Số cách chọn học sinh có nam, nữ có học sinh xếp loại giỏi, khá, trung bình là: 37000  2295  1870  32835 Xác suất cần tính là: 32835 6567  91390 18278 Câu 49 Hướng dẫn giải Gọi z  x  yi có điểm biểu diễn M  x; y  z   z   10 � x2 y2  1  E 25 Đặt N  6;  , ta có z  lớn MN lớn Trang 20/21 - Mã đề thi 132 Vẽ hệ trục Oxy, nhận thấy MN lớn M Khi z  5 � S  a  b  5 Câu 50 Hướng dẫn giải Chọn D Áp dụng phương trình mặt phẳng theo đoạn chắn ta phương trình mặt phẳng  P  là: x y z    � bcx  acy  abx  abc  a b c Trang 21/21 - Mã đề thi 132 ... chiêm 6% Cấu trúc tương tự đề minh họa năm 201 8-2 019 Mức độ dễ 19 câu VD-VDC phân loại học sinh câu hỏi khó mức VDC Phân câu hỏi mức thông hiểu vận dụng nhận biết Đề phân loại học sinh mức 10... Tìm số mệnh đề mệnh đề A B C Câu 37 Cho hàm số y = f ( x) có đạo hàm liên tục � D  �; 2 D ( x) hình bên Đồ thị hàm số y = f � Trang 5/21 - Mã đề thi 132 Hàm số g( x) = f ( x) - x đồng biến... Trong Mặt Phẳng Tổng số câu 13 18 15 Điểm 2.6 3.6 0.8 ĐÁNH GIÁ ĐỀ THI Mức độ đề thi: KHÁ + Đánh giá sơ lược: Đề thi gồm 50 câu trắc nghiệm khách quan Kiến thức tập trung chương trình 12 lại số
- Xem thêm -

Xem thêm: 57 đề tập huấn sở GD đt TP hồ chí minh đề 15 2019 , 57 đề tập huấn sở GD đt TP hồ chí minh đề 15 2019 , Chương 3: Phương Pháp Tọa Độ Trong Mặt Phẳng