73 đề tập huấn thi THPT quốc gia 2019 môn toán sở GD đt bắc ninh năm 2019 có lời giải chi tiết

39 34 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/09/2019, 08:38

SỞ GDĐT BẮC NINH ĐỀ TẬP HUẤN THI THPT QUỐC GIA NĂM 2019 PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG Bài thi: Tốn Thời gian làm bài: 90 phút (khơng kể thời gian giao đề) (Đề có 50 câu trắc nghiệm) Họ tên thí sinh: Số báo danh : Mục tiêu: Đề tập huấn thi THPTQG năm 2019 Sở GD&ĐT Bắc Ninh gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm nội dung đề xoay quanh chương trình Tốn 12, ngồi có số tốn thuộc nội dung Toán lớp 11 Đề thi biên soạn dựa theo cấu trúc đề minh họa mơn Tốn 2019 mà Bộ Giáo dục Đào công bố từ đầu tháng 12 Trong xuất câu hỏi khó lạ câu 45, 49 nhằm phân loại tối đa học sinh Đề thi giúp HS biết mức độ để có kế hoạch ơn tập cách hiệu Câu 1: Số giao điểm đồ thị hàm số y = x4 − 5x2 + với trục hoành A B C D C y = x4 + 4x2 + D y = x3 − 3x − Câu 2: Hàm số sau khơng có điểm cực trị? A y = x3 + 3x + B y = x2 − 2x Câu 3: Cắt khối trụ mặt phẳng qua trục ta thiết diện hình chữ nhật ABCD có AB CD thuộc hai đáy hình trụ, AB = 4a, AC = 5a Thể tích khối trụ A V = 16πa3 B V = 4πa3 C V = 12πa3 D V = 8πa3 Câu 4: Cho hinh chóp S.ABC có SA vng góc với đáy Tam giác ABC vng cân B , biết SA = AC = 2a Thể tích khối chóp S.ABC A VS.ABC = a B VS.ABC = a3 C VS.ABC = 2a3 D VS.ABC = 4a3 Câu 5: Cho k, n( k < n) số nguyên dương Mệnh đề sau SAI? k B Cn = A Cnk = Cnn− k n! C Ank = k!.Cnk k!.(n − k)! D Ank = n!.Cnk Câu 6: Cho hình lăng trụ ABC.A' B'C ' tích V Gọi M trung điểm cạnh BB', điểm N thuộc cạnh CC ' cho CN = 2C 'N Tính thể tích khối chóp A,BCNM theo V, A VA.BCNM = 7V 12 7V B VA.BCNM = 18 V C VA.BCNM = 6V D VA.BCNM = 18 Câu 7: Cho hàm số y = x3 − 3x + Mệnh đề sau đúng? A Hàm số cho nghịch biến khoảng (-1;3) B Hàm số cho đồng biến khoảng (-1;1) C Hàm số cho đồng biến khoảng ( −∞; −1) khoảng ( 1;+∞ ) D Hàm số cho nghịch biến khoảng (-2;1) Câu 8: Cho tứ diện ABCD, gọi G1, G2 trọng tâm tam giác BCD ACD Mệnh đề sau SAI? A G1G2 / / ABD C G1G2 = B G1G2 / / ABC AB D Ba đường thẳng BG1, AG2 CD đồng quy Câu 9: Tìm họ nguyên hàm hàm số f ( x ) = x e x +1 x A ∫ f ( x ) dx = e C ∫ +1 +C f ( x ) dx = e x +1 + C Câu 10: Phương trình x A.1 +6 x + B ∫ f ( x ) dx = 3e D f ( x ) dx = ∫ x3 +1 +C x x3 +1 e +C = 49 có tổng tất nghiệm B 5 D − C -1 Câu 11: Đường cong hình vẽ đồ thị hàm số nào? A y = − x + x + B y = x − x + C y = x − x + D y = x − x + Câu 12: Cho hình chóp S ABCD có cạnh AB = a, góc đường thẳng SA mặt phẳng ABC 450 Thể tích khối chóp S.ABCD a3 A a3 B a3 C D a3 Câu 13: Mệnh đề sau đúng? x x x A ∫ x.e dx = e + xe + C C x ∫ x.e dx = x2 x e +C B ∫ x.e dx = xe D x ∫ x.e dx = x x − ex + C x2 x e + e x + C Câu 14: Khối đa diện có số đỉnh nhiều nhất? A Khối nhị thập diện (20 mặt đều) B Khối bát diện (8 mặt đều) C Khối thập nhị diện (12 mặt đều) Câu 15: Họ nguyên hàm hàm số f ( x ) = A ln x + + C ln D Khối tứ diện 5x + B ln x + + C C ln x + + C D ln ( x + ) + C Câu 16: Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC tam giác vng A, SA vng góc với mặt phẳng ABC AB = 2, AC = 4, SA = Mặt cầu qua đỉnh hình chóp S.ABC có bán kính A R = B R = Câu 17: Số đường tiệm cận đồ thị hàm số y = A B C R = 10 D R = 25 x2 − x + x2 − x − C D Câu 18: Cho khối nón có bán kính đáy r = chiều cao h = Tính thể tích V khối nón cho A V = 12π B V = 4π C V = Câu 19: Tìm tập xác định D hàm số y = ( x − x − ) 2− D V = 12 A D = ¡ \ (−1; 4) B D = R C D = ( −∞; −1) ∪ ( 4; +∞ ) D D = ( −∞; −1] ∪ [ 4; +∞ )  a3  I = log Câu 20: Cho a số thực dương khác Tính ÷ a   125  A I = − B I = -3 C I = D I =    2 Câu 21: Cho a > 0, b > 0, giá trị biểu thức T = ( a + b ) −1 ( ab ) 1 +  a − b ÷2   a÷     b A.1 B C D Câu 22: Cho a, b, c dương khác Các hàm số y = log a x, y = log b x, y = log c x có đồ thị hình vẽ Khẳng định đúng? A b > c > a B a > b > c C a > c > b D c > b > a C R D [-1;1] Câu 23: Tập xác định hàm số y = 2sin x A [0;2] B [-2;2] Câu 24: Cho a > 0, b > thỏa mãn a +4b = 5ab Khẳng định sau đúng? 2 A log ( a + 2b ) = ( log a + log b ) C log B log ( a + 1) + log b = a + 2b log a + log b = D 5log ( a + 2b ) = log a − log b Câu 25: Cho tập A có 26 phần tử Hỏi A có tập gồm phần tử? A A26 B C P6 D C26 Câu 26: Gieo súc sắc cân đối đồng chất, xác suất để mặt có số chấm chẵn xuất A B C D Câu 27: Tập nghiệm bất phương trình log ( x − 1) + log ( 11 − x ) ≥  11  A S =  3; ÷  2 B S = ( −∞; 4] C S = ( 1; 4] D S = ( 1; ) Câu 28: Cho hàm số f ( x ) liên tục R có đồ thị hình vẽ Mệnh đề sau SAI? A Hàm số y = f ( x ) có hai điểm cực trị B Nếu m > phương trình f ( x ) = m có nghiệm C Hàm số y = f ( x ) có cực tiểu -1 D Giá trị lớn hàm số y = f ( x ) đoạn [-2;2] x Câu 29: Cho hàm số f ( x ) = x + e Tìm nguyên hàm F ( x ) hàm số f ( x ) thỏa mãn F ( ) = 2019 x A F ( x ) = e − 2019 x B F ( x ) = x + e − 2018 x C F ( x ) = x + e + 2017 x D F ( x ) = x + e + 2018 Câu 30: Tập tất giá trị tham số m để hàm số y = x − 3mx + 3x + đồng biến R A [-1;1] B m ∈ ( −∞; −1] ∪ [ 1; +∞ ) C ( −∞; −1) ∪ ( 1; +∞ ) D (-1;1) Câu 31: Cho a, b số dương thỏa mãn log a = log16 b = log12 A a 3+ = b B a = 7−2 b C 5b − a a Tính giá trị b a = 7+2 b D a 3− = b Câu 32: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình thoi cạnh a ABC = 600 Hình chiếu vng góc điểm S lên mặt phẳng (ABCD) trùng với trọng tâm tam giác ABC Gọi ϕ goc đường thẳng SB mặt phẳng (SCD), tính sin ϕ biết SB = a A sin ϕ = B sin ϕ = C sin ϕ = D sin ϕ = 2 Câu 33: Cho hàm số y = f ( x ) liên tục R có đạo hàm f ' ( x ) = x ( x − ) ( x − x + m ) với x ∈ ¡ Có số nguyên m thuộc đoạn [-2019;2019] để hàm số g ( x ) = f ( − x ) nghịch biến khoảng ( −∞; −1) ? A 2010 B 2012 C 2011 D 2009 Câu 34: Cho hình chóp S.ABC có AB = AC = 4, BC = 2, SA = 3, SAB = SAC = 300 Tính thể tích khối chóp S.ABC A VS ABC = B VS ABC = C VS ABC = D VS ABC = 12 Câu 35: Cho hàm số y = f ( x ) có bảng biến thiên sau x y' −∞ - +∞ + y 15 13 +∞ Giá trị lớn m để phương trình e f A e ( x) − 13 f ( x) +7 f ( x) + 2 = m có nghiệm đoạn [0;2] 15 B e3 D e5 C e13 Câu 36: Cho phương trình ( 2sin x − 1) [ 0; 20π ] ( ) tanx + 2sinx = − cos x Tổng tất nghiệm thuộc đoạn phương trình A 1150 π B 570 π C 880 π D 875 π Câu 37: Cho hình lăng trụ đứng ABC A ' B ' C ' có đáy ABC tam giác vuông A, AB = a 3, BC = 2a, đường thẳng AC ' tạo với mặt phẳng BCC 'B' góc 300 Diện tích mặt cầu ngoại tiếp hình lăng trụ cho A 6π a B π a C π a D 24 π a Câu 38: Cho hàm số f ( x ) liên tục R thỏa mãn điều kiện: f ( ) = 3, f ( x ) > 0, ∀x ∈ R f ( x ) f ' ( x ) = ( x + 1) + f ( x ) , ∀x ∈ R Khi giá trị f ( 1) A 15 B C 23 24 D 26 Câu 39: Cho hình chóp S.BCD có SA vng góc với mặt phẳng (ABCD); tứ giác ABCD hình thang uuur uur vng với cạnh đáy AD, BC; AD = 3BC = 3a; AB = a, SA = a Điểm I thỏa mãn AD = AI ; M trung điểm SD, H giao điểm AM SI Gọi E , F hình chiếu A lên SB , SC Tính thể tích V khối nón có đáy đường tròn ngoại tiếp tam giác EFH đỉnh thuộc mặt phẳng (ABCD) A V = π a3 B V = π a3 C V = π a3 10 D V = π a3 5 Câu 40: Cho phương trình m ln ( x + 1) − ( x + − m ) ln ( x + 1) − x − = 0(1) Tập tất giá trị tham số m để phương trình có nghiệm, có hai nghiệm phân biệt thỏa mãn < x1 < < < x2 khoảng ( a; +∞ ) Khi đó, a thuộc khoảng A (3,8;3,9) B (3,7;3,8) C (3,6;3,7) D (3,5;3,6) Câu 41: Cho hàm số y = x − x + m − có đồ thị C Gọi S tập giá trị m cho đồ thị C có tiếp tuyến song song với trục Ox Tổng tất phần tử S A B C D Câu 42: Cho hai số thực x, y thỏa mãn x + y − x + y + + y + y + 10 = + x − x Gọi M, m giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ biểu thức T = x + y − a Có giá trị nguyên thuộc đoạn [-10;10] tham số a để M ≥ 2m ? A 17 B 16 C 15 D 18 Câu 43: Cho hình chóp S.ABC có ba cạnh OA, OB, OC đơi vng góc OA = OB = OC = a Gọi M uuur uuuu r trung điểm cạnh AB Góc hợp hai véc tơ BC OM A.1200 B 150 C 135 D 60 7 Câu 44: Cho số nguyên dương n thỏa mãn điều kiện 720 ( C7 + C8 + Cn ) = An10+1 Hệ số x 4032 n   khai triển  x − ÷ ( x ≠ ) x   A.-550 B 120 C 560 D -120 Câu 45: Có giá trị tham số m để giá trị lớn hàm số y = x − m2 − đoạn [0;4] x−m -1 A Câu 46: Cho hàm số y = B C D x−3 Có giá trị nguyên thuộc đoạn [-6;6] x − 3mx + ( 2m2 + 1) x − m tham số m để đồ thị hàm số có bốn đường tiệm cận? A.12 B ( C ) D 11 ( 2 Câu 47: Tập nghiệm bất phương trình log x x + + − x + x + x + ≤ − a ; − b  Khi ab A 12 B 12 C 15 16 D 16 15 Câu 48: Cho tứ diện SABC G trọng tâm tứ diện, mặt phẳng quay quanh AG cắt cạnh SB, SC tương ứng M, N Giá trị nhỏ tỉ số A B VS , AMN VS ABC C D Câu 49: Thiết diện hình trụ mặt phẳng chứa trục hình trụ hình chữ nhật có chu vi 12cm Giátrị lớn thể tích khối trụ A 32π cm3 B 64 π cm3 C π cm3 D 16 π cm3 Câu 50: Cho hàm số f ( x ) liên tục R có đồ thị hình vẽ Có giá trị nguyên tham số  3sin x − cos x −  = f ( m + 4m + ) có nghiệm? m để phương trình f  ÷  cosx − sinx +  A B C Vô số D MA TRẬN Cấp độ câu hỏi STT Chuyên đề Đơn vị kiến thức Đồ thị, BBT Cực trị Hàm số Nhận Thông biết hiểu C7 C11 C23 Vận dụng C28 C2 Đơn điệu C41 C35 Min - max Tiệm cận Bài toán thực tế Hàm số mũ - logarit C19 C22 Biểu thức mũ logarit C20 C24 C21 C31 10 Phương trình, bất phương trình mũ logarit C10 C27 11 Bài tốn thực tế 13 14 Nguyên hàm – Tích phân Nguyên hàm C17 C45 C46 2 C40 C47 C15 C9 C13 C29 Tích phân Ứng dụng tích phân C30 C33 Tương giao 12 C1 Tổng 4 Mũ logarit Vận dụng cao C38 15 Bài tốn thực tế 16 Dạng hình học Dạng đại số PT phức 17 Số phức 18 19 20 21 Hình Oxyz Đường thẳng C43 Mặt phẳng Mặt cầu 22 Bài toán tọa điểm, vecto 23 Bài toán min, max 24 Thể tích, tỉ số thể tích HHKG 25 Khoảng cách 26 Khối nón 27 C8 C14 C4 C6 C34 C48 C32 C17 C39 Khối tròn xoay Khối trụ C3 Mặt cầu ngoại tiếp khối đa diện C16 Tổ hợp – xác suất Tổ hợp – chỉnh hợp 31 CSC CSN Xác định thành phần CSC - CSN 32 PT - BPT 28 29 30 C5 Xác suất C25 C44 C26 Bài toán tham số C36 C37 C42 C50 NHẬN XÉT ĐỀ Mức độ đề thi: KHÁ Đề thi gồm 50 câu trắc nghiệm khách quan Kiến thức tập trung chương trình lớp 12, câu hỏi lớp 11 chiếm 8% Khơng có câu hỏi thuộc kiến thức lớp 10 Cấu trúc tương tự đề thi minh họa năm 2018-2019 21 câu hỏi VD-VDC phân loại học sinh câu VDC Chủ yếu câu hỏi mức thông hiểu vận dụng, nhiên có phân hóa cao với nhiều câu VDC nhiều mảng kiến thức Đề thi phân loại học sinh mức 10 ⇔ ( 2sin x − 1) ( ) sinx + sin x + ( cos x − 3cos x ) = ⇔ sin x − sinx + 2sinsin x − sin x + cos x = ⇔ sin x − sinx + cosx − cos x − sin x + cos x = ⇔ sinx ( 2sin x − 1) − sin x + cos x = ⇔ sinx ( 2sin x − 1) − cos x ( 2sin x − 1) = ⇔ ( 2sin x − 1) ( ) sinx − cosx =  2sin x − = 0(1) ⇔  sinx − cosx = 0(2) π  x = + k 2π  Giải (1) ⇔ sinx = ⇔   x = 5π + k 2π  Giải ( ) ⇔ sinx = cosx ⇔ tanx = ⇔ tanx = π ⇔ x = + kπ ( TM ) π   x = + kπ ( k ∈¢) Hợp nghiệm (1) (2) ta   x = 5π + k 2π  π 5π 5π 5π π π  + 2π ; + 18π  Mà x ∈ [ 0; 20π ] ⇒ x ∈  ; + π ; ; + 19π ; ; 6 6 6  Vậy tổng nghiệm là: π π π π 5π 5π 5π + + π + + 2π + + + 19π + + + 2π + + + 18π 6 6 6 π 5π 875π + ( + + + + 19 ) π + 10 + 2π ( + + + ) = 6 Câu 37: Chọn A Phương pháp: = 20 - Xác định góc AC ' với ( BCC ' B ') - Tính bán kính mặt cầu ngoại tiếp lăng trụ đứng theo công thức R = r + h2 Cách giải: 25 Trong mặt phẳng (ABC) kẻ AH ⊥ BC ( H ∈ BC ) Lại có AH ⊥ BB ' (do BB ⊥ ( ABC ) suy AH ⊥ ( BCC ' B ') Suy ( AC ', ( BCC ' B ' ) ) = AC ' H = 30 Ta có: AC = BC − AB = a, AH = AC ' = AB AC a = BC AH = a ⇒ CC ' = AC '2 − AC = a sin AC ' H Gọi R bán kính mặt cầu ngoại tiếp lăng trụ, R = r + BC h2 = a bán kính đường tròn với r = ngoại tiếp tam giác vuông ABC h = CC ' = a Do R = a + a2 a 6a = ⇒ S = 4π R = 4π = 6π a 2 Câu 38: Chọn C Phương pháp: Chia hai vế cho + f ( x ) lấy nguyên hàm hai vế tìm f ( x ) Cách giải: Ta có: f ( x ) f ' ( x ) = x + 1 + f ( x ) ⇒ f ( x) f '( x) Tính 1+ f ( x) ∫ = 2x +1 ⇒ ∫ f ( x) f '( x) 1+ f ( x) f ( x) f '( x) 1+ f ( x) dx = ∫ ( x + 1) dx dx ta đặt + f ( x ) = t ⇒ + f ( x ) = t ⇔ f ( x ) f ' ( x ) dx = 2tdt ⇒ f ( x ) f ' ( x ) dx = tdt 26 Thay vào ta ∫ f ( x) f '( x) 1+ f ( x) dx = ∫ tdt = ∫ dt = t + C = + f ( x ) + C t Do + f ( x ) + C = x + x ( f ( 0) = 2 ⇒ + 2 ) + C = ⇔ C = −3 Từ đó: + f ( x ) − = x2 + x ⇒ + f ( x ) − = 1+ ⇔ 1+ f ( x ) = ⇔ + f (1) = 25 ⇔ f (1) = 24 ⇔ f ( 1) = 24 Câu 39: Chọn C Phương pháp: - Chứng minh tứ giác AEFH nội tiếp, từ tìm tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác EHF - Tìm đỉnh hình nón tính chiều cao, bán kính đáy suy thể tích Cách giải: Xét tam giác SAD vng A có SA = a 3, AD = 3a ⇒ SDA = 300 ⇒ MAI = 300 Lại có tam giác SAI vng A có SA = a 3, AI = a ⇒ SIA = 600 nên tam giác AHI có H = 900 hay AH ⊥ SI Mà AH ⊥ IC IC / / BA ⊥ ( SAD) nên AH ⊥ ( SIC ) ⇒ AH ⊥ SC Ngoài ra, AE ⊥ SB, AE ⊥ BC ( BC ⊥ ( SAB ) ) ⇒ AE ⊥ ( SBC ) ⇒ AE ⊥ SC Mà AE ⊥ SC nên SC ⊥ ( AEFH ) AEFH tứ giác có E = H = 900 nên nội tiếp đường tròn tâm K trung điểm AF đường kính AF Gọi O trung điểm AC OK / / SC , mà SC ⊥ ( AEFH nên OK ⊥ ( AEFH ) hay O đỉnh hình nón đường tròn đáy đường tròn đường kính AF 27 Ta tính AF, OK Xét tam giác SAC vng A đường cao AF nên AF = SA AC = SC SA.AC SA + AC 2 = a ; 1 CA2 a OK = CF = = 2 CS 1 a 1 a  π a3 = Vậy thể tích V = π r h = π  ÷ 2 ÷ 10  Câu 40: Chọn B Phương pháp: Đưa phương trình dạng tích, giải phương trình tìm nghiệm tìm điều kiện để tốn thỏa Cách giải: m ln x + − x + − m ln x + − x − = Điều kiện: x > -1 Ta có: m ln ( x + 1) − ( x + − m ) ln ( x + 1) − x − = ⇔ m ln ( x + 1) − ( x + ) ln ( x + 1) + m ln ( x + 1) − ( x + ) = ⇔ m ln ( x + 1)  ln ( x + 1) + 1 − ( x + ) ln ( x + 1) + 1 = ⇔ ln ( x + 1) + 1  m ln ( x + 1) − x −  = ln ( x + 1) + =  x + = e −1 ⇔ ⇔  m ln ( x + 1) − x − =  m ln ( x + 1) − x − =  x = e −1 − < 0( L) ⇔  m ln ( x + 1) − x − = 0(*) Với m = phương trình (*) có nghiệm x = −2 < −1( L) nên không thỏa tốn Với m ≠ (*) ⇔ ln( x + 1) = x+2 m x+2 − ln ( x + 1) ln ( + x ) ln(1 + x) = nên Xét f ( x ) = có f ' ( x ) = x + lim f ( x ) = lim = ⇔ x = x ∈ (2;3) x →+∞ x →+∞ x+2 x+2 x + ( ) ta có bảng biến thiên ( −1; +∞ ) sau: x -1 x0 +∞ 28 f '( x) f ( x) ln ln 6 Để phương trình có nghiệm x1 , x2 thỏa < x1 < < < x2 < Suy a = ln < ⇔m> ≈ 3, 728 m ln ∈ ( 3, 7;3,8 ) ln Câu 41: Chọn C Phương pháp: Nhận xét rằng: Với hàm cho để tiếp tuyến đồ thị hàm số song song với trục Ox tiếp điểm điểm cực trị đồ thị hàm số Từ suy điều kiện để có tiếp tuyến song song với trục Ox Chú ý ta tìm cực trị định lý:  y ' ( x0 ) = ⇒ x0 điểm cực đại hàm số + Nếu  y '' x < ( )   y ' ( x0 ) = ⇒ x0 điểm cực tiểu hàm số + Nếu   y '' ( x0 ) > Cách giải: x =  Ta có y ' = x − x = ⇔ x ( x − 1) = ⇔  x =  x = −1 2 Lại có y '' = 12 x − ⇒ y '' ( ) = −4 < 0; y '' ( 1) = y '' ( −1) = > nên x = điểm cực đại hàm số x = 1; x = −1 điểm cực tiểu hàm số Nhận thấy hàm trùng phương nên hai điểm cực tiểu đối xứng qua Oy Từ để tiếp tuyến đồ thị song song với trục Ox tiếp điểm điểm cực trị đồ thị hàm số Do để có tiếp tuyến song song với trục Ox điểm cực đại cực tiểu phải nằm trục Ox Hay 29  y ( 0) = m − = m = ⇔ ⇔  m − = m =  y ( ±1) = Vậy S = { 2;3} ⇒ tổng phần tử S + = Câu 42: Chọn B Phương pháp: Biến đổi đẳng thức cho để đưa dạng phương trình đường tròn (C) tâm I bán kính R Từ ta đưa tốn dạng tìm M ( x; y ) ∈ (C ) để OM − a lớn nhỏ Xét trường hợp xảy để tìm a Cách giải: Ta có x + y − x + y + + y + y + 10 = + x − x ⇔ x + y − x + y + + y + y + 10 − + x − x = ( ⇔ x + y − 4x + y + + 2 ⇔ x2 + y2 − 4x + y + + ⇔ x2 + y2 − 4x + y + + y + y + 10 − + x − x )( y + y + 10 + + x − x y + y + 10 + + x − x y + y + 10 − − x + x y + y + 10 + + x − x x2 + y − x + y + y + y + 10 + + x − x  ⇔ ( x + y − x + y + ) 1 +   ) =0 =0 =0  ÷= y + y + 10 + + x − x ÷  30 ⇔ x + y − x + y + = (vì + y + y + 10 + + x − x > 0) ⇔ ( x − ) + ( y + 3) = 2 Phương trình ( x − ) + ( y + 3) = phương trình đường tròn (C) tâm I(2;-3) bán kính R = 2 Gọi N ( x; y ) ∈ (C ) ta suy ON = x + y suy T = ON − a Gọi A, B giao điểm đường tròn (C) đường thẳng OI Khi OA = OI − R = 13 − OB = OI + R = 13 + Suy 13 − ≤ x + y ≤ 13 + x + y − a ≥ ⇒ T = ⇒ M ≥ 2m ⇒ a ∈ { 1; 2;3; 4;5;6} TH1: Nếu 13 − ≤ a ≤ 13 + TH2: Nếu a < 13 − ⇒ a < 13 nên 13 + − a > 13 − − a , M = 13 + − a ; m = 13 − − a Vì M ≥ 2m ⇒ 13 + − a ≥ 13 − − a ⇔ ( ) ( 13 + − a − 13 − − 2a ) ≥ ⇔ 13 − ≤ a ≤ 13 + ⇒ a ∈ { −5; −4; −3; −2; −1;0} TH3: Nếu a > 13 + ⇒ a > 13 nên 13 + − a < 13 − − a , m = 13 + − a ; M = 13 − − a Vì M ≥ 2m ⇒ 13 − − a ≥ 13 + − a ⇔ ( ) ( 13 − − a − 13 + − 2a ) ≥ ⇔ 13 + ≤ a ≤ 13 + ⇒ a ∈ { 7;8;9;10} Vậy có 16 giá trị a thỏa mãn đề Câu 43: Chọn A Phương pháp: uuur uuuu r uuur uuuu r BC.OM uuur uuuu r r để tích góc véc tơ BC ; OM Gắn hệ trục tọa độ Oxyz tính cos BC ; OM = uuur uuuu BC OM ( ) Cách giải: 31 Gắn hệ trục tọa độ Oxyz hình vẽ với A ∈ Ox; B ∈ Oy; C ∈ Oz OA = OB = OC = a a a  Khi A ( a;0;0 ) , B ( 0; a;0 ) , C ( 0;0; a ) ⇒ M  ; ;0 ÷ 2  uuur uuur uuuu r a a  uuuu r a2 a2 a 2 Ta có OM =  ; ;0 ÷⇒ OM = BC = ( 0; − a; a ) ⇒ BC = a + a = a + +0 = 4 2  a a a2 uuur uuuu r + ( − a ) + a − uuur uuuu r BC.OM = 22 = − r = Từ cos BC ; OM = uuur uuuu a a BC OM a 2 uuur uuuu r Nên góc hai véc tơ BC ; OM 1200 ( ) Câu 44: Chọn A Phương pháp: k k +1 k +1 7 7 Ta dùng công thức Cn + Cn = Cn +1 để chứng minh C7 + C8 + C9 + + Cn = Cn +1 k Từ thay Cn = n! n! ; Ank = k !( n − k ) ! ( n − k ) ! để có phương trình ẩn n n   Giải phương trình tìm n ta thay vào khai triển  x − ÷ để tìm hệ số x x   n k n−k k Chú ý: ( a + b ) = ∑ Cn a b ( ≤ k ≤ n; k , n ∈ ¥ ) n k =0 Cách giải: k k +1 k +1 + Sử dụng công thức Cn + Cn = Cn +1 , ta có Cn8+1 = Cn8 + Cn7 Cn8 = Cn7−1 + Cn8−1 32 Cn8−1 = Cn7− + Cn8− … C98 = C88 + C87 C88 = C88 8 8 8 8 Cộng vế với vế ta Cn +1 + Cn + Cn −1 + + C9 + C8 = Cn + Cn + Cn −1 + Cn−1 + + C8 + C8 + C8 7 8 7 7 Thu gọn ta C8 + C8 + + Cn = Cn +1 mà C8 = C7 = nên C7 + C8 + + Cn = Cn +1 7 Khi ta có 720C7 + C8 + Cn = ⇔ ( n + 1) ! = ( n + 1) ! 1 An10+1 ⇔ 720.Cn8+1 = An10+1 ⇒ 720 4032 4032 8!( n − ) ! 4032 ( n − ) ! ( n + 1) ! 1 ( n + 1) ! = ( n > 9) 56 ( n − ) !( n − ) ( n − ) 4032 ( n − ) ! ⇔ ( n − ) ( n − ) = 72 ⇔ n − 15n + 56 = 72  n = −1(ktm) ⇔ n − 15n − 16 = ⇔   n = 16(tm) 16 k 16 16 16     Với n = 16 ta có  x − ÷ = ∑ C16k x16− k  − ÷ = ∑ C16k x16− k x −2 k (−1) k = ∑ C16k x16−3k (−1) k x    x  k =0 k =0 k =0 Số hạng chứa x ứng với 16 − 3k = ⇒ k = 3 Nên hệ số cần tìm C16 (−1) = −560 Chú ý : Một số em bỏ qua thừa số (−1) k dẫn đến sai dấu đáp án Câu 45: Chọn C Phương pháp: Tính y’ đánh giá để hàm số đồng biến khoảng xác định Từ tìm giá trị lớn hàm số [ a; b ] Cách giải: ĐK: x ≠ m Ta có y ' = m2 − m + ( x − m) 12  nhận thấy m − m + =  m − ÷ + > 0; ∀m nên y ' > 0; ∀m 2  Hay hàm số đồng bến khoảng xác định m < Để hàm số đạt GTLN [0;4] m ∈ [ 0; 4] ⇔  m > 33 Suy max y = y (4) = [0;4] − m2 − Theo ta có 4−m  m = 2(ktm) − m −2 = −1 ⇒ −m + = m − ⇔ m + m − = ⇔  4−m  m = −3(tm) Vậy có giá trị m thỏa mãn Câu 46: Chọn B Phương pháp: Ta sử dụng định nghĩa tiệm cận ngang: Đường thẳng y = y0 TCN đồ thị hàm số y = f ( x ) f ( x ) = y0 ; lim f ( x ) = y0 điều kiện sau thỏa mãn xlim →+∞ x →−∞ Ta sử dụng nhận xét: “Đối với hàm phân thức, số tiệm cận đứng đồ thị hàm số số nghiệm mẫu thức khác nghiệm tử thức” để tìm tiệm cận đứng đồ thị cho Cách giải: Ta có y = x−3 x − 3mx + ( 2m + 1) x − m x −3 lim f ( x ) = lim = lim x →±∞ x →±∞ x − 3mx + 2m + x − m x →±∞ ( ) x − x3 x3 x2 x m − 3m + ( 2m +1) − x x x = nên y = tiệm ngang đồ thị hàm số Vậy để đồ thị hàm số có đường tiệm cận đồ thị hàm số phải có đường tiệm cận đứng 2 Hay phương trình x − 3mx + ( 2m + 1) x − m = 0(1) có ba nghiệm phân biệt x ≠ x = m 2 Ta có x − 3mx + ( 2m + 1) x − m = ⇔ ( x − m ) ( x − 2mx + 1) = ⇔   x − 2mx + = 0(*) Để phương trình (1) có ba nghiệm phân biệt khác m ≠ phương trình (*) có hai nghiệm phân biệt khác m khác   m < −1    m < −1 ∆ ' = m2 − > m >     m >1 ⇔  Do 3 −2.m.3 + ≠ ⇔ m ≠  m − 2m + ≠  m ≠   m ≠ −1   m ≠ m ≠ ⇒ m ∈ { −6; −5; −4; −3; −2; 2; 4;5;6} Kết hợp điều kiện   −6 ≤ m ≤ 34 Vậy có giá trị m thỏa mãn điều kiện Câu 47: Chọn D Phương pháp: + Tìm điều kiện + Biến đổi bất phương trình để đưa dạng hàm số f ( a ) ≤ f ( b ) , hàm f ( t ) đồng biến với t > nên suy a ≤ b + Kết hợp điều kiện để suy tập nghiệm bất phương trình Chú ý sử dụng công thức log b = log a b − log a c;log a ( bc ) = log a b + log a c ( < a ≠ 1; b, c > ) a c Cách giải: 2 Điều kiện: x x + + − x > ⇔ x 2x ⇔ x +2+x + ( x2 + + x x +2+x ) ( x + − x + > ⇔ x ) > ⇒ 6x + x +2+x +4>0 x + > x; ∀x) x + > (vì  −3 x < x > x >    ⇔ x + > −3 x ⇔   −3 x ≥ ⇔   x ≤ ⇔  40 < x≤0   x + > ( −3 x ) −  5 x < ( )      ( ) 2 Khi ta có log x x + + − x + x + x + ≤ (( ⇔ log x ) ) x2 + − x + + 2x + x2 + ≤   2x ⇔ log  + ÷+ x + x + ≤  x +2+x   6x + x2 +  ⇔ log  ÷+ x + x + ≤  x +2 +x ÷   ) ( x + + x) + 2x + x + ≤ ⇔ log  ( x + x + )  − log ( x + + x ) + x + x + ≤   ⇔ log + log ( x + x + ) − log ( x + + x ) + x + x + ≤ ⇔ + log ( 3x + x + ) − log ( x + + x ) + x + x + ≤ ( log + x + − log 2 2 2 2 2 2 2 2 2 35 ) ( ⇔ log x + x + + x + x + ≤ log ( ) x + + x + x + x + (*) Xét hàm số f ( t ) = t + log t với t > ta có f ' ( t ) = + > 0; ∀t > nên f ( t ) hàm đồng biến t.ln ( 0; +∞ ) Từ ( *) ⇔ ( ) ( f 3x + x + ≤ f x2 + + x ) ⇔ 3x + x + ≤ x + + x ⇔ x + ≤ −2 x x ≤    x ≥  −2 x ≥ x ≤ ⇔ ⇔ ⇔  ⇔ x≤−  x + ≤ 4x 3 x ≥   x ≤ −   x > 40  Kết hợp điều kiện  40 ta có − hay − −3 ⇒ cosx − sinx + > Đặt 3sin x − cos x − = t ⇔ 3sin x − cos x − = t ( cosx − sinx + ) cosx − sinx + ⇔ cos x ( 2t + 1) − sinx ( t + 3) = −4t − Phương trình có nghiệm ( 2t + 1) + ( t + 3) ≥ ( −4t − 1) 2 ⇔ 5t + 10t + 10 ≥ 16t + 8t + ⇔ 11t − 2t − ≤ ⇔ − ≤ t ≤1⇒ ≤ t ≤1 11 Từ đồ thị hàm số ta thấy hàm số f ( x ) đồng biến (0;1) Nên phương trình f ( x ) = f ( t ) với t ∈ [0;1] có nghiệm x = t ⇒ x ≥  3sin x − cos x −  = f ( m + m + ) có nghiệm Do phương trình f  ÷  cosx − sinx +  ⇔ t = m + 4m + có nghiệm với ≤ t ≤ ⇔ ≤ m + 4m + ≤ ⇔ ( m + ) ≤ ⇔ −3 ≤ m ≤ −1 Mà m ∈ ¢ nên m ∈ { −3; −2; −1} Vậy có giá trị m thỏa mãn yêu cầu 39 ... Đề thi phân loại học sinh mức 10 HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT 1-C 2-A 3-C 4-A 5-D 6-B 7-C 8-C 9-C 10-D 11-C 12-B 13-B 14-C 15-C 16-A 17-C 18-B 19-C 20-D 21-A 22-C 23-C 24-C 25-D 26-D 27-C 28-C 29-D... 27-C 28-C 29-D 30-A 31-B 32-D 33-C 34-C 35-A 36-D 37-A 38-C 39-C 40-E 41-C 42-B 43-A 44-A 45-C 46-B 47-D 48-D 49-C 50-D Câu 1: Chọn C Phương pháp: Giải phương trình hồnh độ giao điểm đồ thị hàm... ( −∞;−1] Ta có h ' ( x ) = x + = ⇔ x = −2 BBT: x −∞ h '( x) -2 - -1 + h ( x) -9 Dựa vào BBT ta có −m ≤ −9 ⇔ m ≥ Mà m ∈ [ 2019; 2019] m nguyên nên m ∈ [ 9;10;11; ; 2019] hay có 2019 – + = 2011
- Xem thêm -

Xem thêm: 73 đề tập huấn thi THPT quốc gia 2019 môn toán sở GD đt bắc ninh năm 2019 có lời giải chi tiết , 73 đề tập huấn thi THPT quốc gia 2019 môn toán sở GD đt bắc ninh năm 2019 có lời giải chi tiết