PP GIAN DO VECTO

25 99 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/09/2019, 08:08

www.thuvienhoclieu.com GIẢI BÀI TOÁN ĐIỆN XOAY CHIỀU BẰNG CÁCH DÙNG GIẢN ĐỒ VÉCTƠ R A CÁCH VẼ GIẢN ĐỒ VÉC TƠ: L C I.Xét mạch R,L,C ghép nối tiếp hình vẽ Vì R,L,C ghép nối tiếp nên ta có: i R = iL =iC =i việc so sánh pha dao động hiệu điện hai đầu phần tử với dòng điện chạy qua so sánh pha dao động chúng với dòng điện chạy mạch Vì lí trục pha giản đồ Frexnel ta chọn trục dòng điện Các véc tơ biểu diễn dao động hiệu điện hai đầu phần tử hai đầu mạch điện biểu diễn trục pha thơng qua quan hệ với cường độ dòng điện Ta có: uuur + uR pha với i nên U R phương chiều với trục L i(Trùng với i) uuur U + uL nhanh pha uuu r π so với i nên U L vng góc với Trục i uuu r UR hướng lên(Chiều dương chiều ngược chiều kim đồng hồ) +uC chậm pha uuu r π so với i nên U C vng góc với trục i hướng xuống uur uuur uuu r uuu r Khi hiệu điện hai đầu đoạn mạch là: U  U R  U L  U C Để thu giãn đồ véc tơ gọn dễ nhìn ta khơng nên dùng quy tắc hình bình hành mà nên dùng quy tắc đa giác Quy tắc đượcurhiểu sau: ur ur ur ur Xét tổng véc tơ:urD  A  B  Cur Từ điểm véc tơ A ta vẽ ur nối tiếp vécur tơ B (gốc B trùng với ) Từ ur ur A véc tơ B vẽ nối tiếp véc tơ C Véc tơ tổng uD có gốc gốc r ur A có ngọn véc tơ cuối C (Hình vẽ 3) uuu r UC Hình vẽ uuu r UC ur B ur A Hình Vận dụng quy tắc vẽ ta bắt đầu vẽ cho toán mạch điện ur ur C D www.thuvienhoclieu.com Trang www.thuvienhoclieu.com Trường hợp 1: (UL > UCu)uur uuu r uuu r uuu r uuu r - Đầu tiên vẽ véc tơ U R , tiếp đến U R cuối U R Nối gốc U R với U R uuu r ta véc tơ U R hình 4a.(Hình 4b vẽ theo cách dùng HBH SGK) uuu r UL uuur UL uuur UL - UC UR  uuur UL  uuu r UC Vẽ theo quy tắc đa giác uuu u r bình hành Vẽ theo quy tắc hình uuur UC uuur UL uuuu r U RL U RL ur U uuur UL uuuu r uuur UC Khi cần biểu diễn U RL UL - U C  uuu r UR UL - U C uuu r UR Vẽ theo quy tắc hình bình hành Vẽ theo quy tắc đa giác u r U  uuu r uuur UC UL - UC uuu r UR uuur UC uuur UC  uuu r UC uuu r UR u r U UR UL - U C uuuu r U RC Vẽ theo quy tắc hình bình uuuu r Khi cần biểu diễn U RC u r U  uuuu r U RC uuu r UL uuu r UR uuur UC UL - U C www.thuvienhoclieu.com Trang www.thuvienhoclieu.com Vẽ theo quy tắc đa giác Trường hợpu2uu U L < UC r Làm trường hợp ta giản đồ thu gọn tương ứng UL  uuur UR ur U UL - U C  UL - U C  uuur UR ur U uuur UC uuuu r U RC uuuu r U RL uuu r UR  uuur UL uuu r UL UL - UC ur uuur U UC uuur UC uuur UL UL - U C uuur UC uuuu r U RL uuur UR ur U  ur U uuur UC uuu r UL uuu r UR  UL - U C uuur UR ur U uuu r UL UL - UC uuuu r r U RC uuu www.thuvienhoclieu.com UC Trang www.thuvienhoclieu.com II Trường hợp đặc biệt - Cuộn cảm có điện trở r (hình 9) Vẽ theo quy tắc từ R L,r C uuu r uuu r uur uur U R , đến Ur , đến U L , đến U C uuu r UL uuuu r U Rd uuu r Ud uuuu r U Rd uuur uuu r Ud ur U d  uur Ur UL ur U UL - U C d  uuu r UR uuu r UC uuu r UR uur Ur uuu r Ud uuu r UL uuu r UC uuu r UL uuu r Ud ur U d  uur Ur uuu r UC UL - UC uuu r UR uuuu r U RC  ur U d uuu r UR UL - UC uur Ur uuu r UC uuuu r U RC www.thuvienhoclieu.com Trang www.thuvienhoclieu.com III PHƯƠNG PHÁP GIẢN ĐỒ VECTƠ TRƯỢT *Chọn ngang trục dũng điện *Chọn điểm đầu mạch (A) làm gốc *Vẽ véc-tơ biểu diễn điện áp, từ A sang B nối đuôi theo nguyên tắc: + L - lờn + C – xuống + R – ngang Độ dài véc-tơ tỉ lệ với giá trị hiệu dụng tương ứng *Nối điểm giản đồ có liên quan đến kiện toán *Biểu diễn số liệu lên giản đồ *Dựa vào hệ thức lượng tam giác để tỡm cỏc điện áp góc chưa biết B BÀI TẬP Bài 1.Cho mạch điện xoay chiều hình vẽ, cuộn dây cảm có độ tự cảm L, tụ điện có điện dung C, điện trở có giá trị R Hai đầu A,B trì hiệu điện u = 100 cos100 t (V) Cường độ dòng điện chạy mạch có giá trị hiệu dụng là; 0,5A Biết hiệu điện hai điểm A,M sớm pha  dòng điện góc Rad; Hiệu điện hai điểm M B chậm pha hiệu điện A B  góc Rad a Tìm R,C? b Viết biểu thức cường độ dòng điện mạch? c Viết biểu thức hiệu điện hai điểm A M? Giải: A R L M C B  so với cường độ dòng điện uMB chậm    pha uAB góc , mà uMB lại chậm pha so với i góc nên uAB chậm pha so với dòng điện uuuu r uuuur uuuur uuuur Vậy ta có giản đồ vecto sau biểu diện phương trình: U AB  U AM  U MB U AM Từ giãn đồ vec to ta có:  UAM = UAB.tg =100/ (V) uuur  L  UR UMB = UC = UAM/sin = 200/ (V) 6  UR = UAM.cos = 50 (V) Chọn trục dòng điện làm trục chuẩn Theo u AM sớm pha uuu r U  a Tìm R,C? R = UR/I = 50/0,5 = 100  ;  UL - U C  uuuur uuur U AB www.thuvienhoclieu.com uuuur UC  U MB Trang www.thuvienhoclieu.com C = 1/ωZC =I/ωU C = -4 10 F 4π b Viết phương trình i? i = I0cos(100 πt + i )   Trong đó: I0 = I =0,5 (A); i =-  = (Rad) Vậy i = 0,5 cos(100 πt + ) (A) 3 c.Viết phương trình uAM? UAM = U0AMcos(100 πt +  AM ) Trong đó: U0AM =UAM =100 Vậy: UAM = 100 (V); AM = u AM i  i       (Rad)  cos(100 πt + )(V) Bài tương tự: Cho mạch điện hình vẽ u = 160 sin100 t (V) Ampe kế 1A i nhanh pha   hiệu điện hai đầu A,B góc Rad Vơn kế 120v uV nhanh pha so với i mạch a Tính R, L, C, r cho dụng cụ đo lí tưởng b Viết phương trình hiệu điện hai đầu A,N N,B A R C A R1 A Bài 2: Cho mạch điện xoay chiều hình vẽ Hiệu điện hai đầu L N L,r B V R2 C M có tần số f = 100Hz giá trị hiệu dụng U không đổi B N 1./Mắc vào M,N ampe kế có điện trở nhỏ pe kế I = 0,3A Dòng điện mạch lệch pha 60 so với uAB, Công suất toả nhiệt mạch P = 18W Tìm R1, L, U 2./ Mắc vơn kế có điện trở lớn vào M,N thay cho Ampeke vơn kế 60V đồng thời hiệu điện vôn kế chậm pha 600 so với uAB Tìm R2, C? L R1 A B Giải: Mắc Am pe kế vào M,N ta có mạch Áp dụng cơng thức tính cơng suất: P = UIcos  suy ra: U = P/ Icos  Thay số ta được: U = 120V Lại có P = I2R1 suy R1 = P/I2 Thay số ta được: R1 = 200  Từ i lệch pha so với uAB 600 mạch có R,L nên i nhanh pha so với u ta có tg π Z = L = Rπ � ZL = 3R =200 3(Ω) � L= H 2.Mắc vôn kế có điện trở lớn vào M,N ta có mạch hình vẽ: A R1 L M R2 C B V www.thuvienhoclieu.com Trang www.thuvienhoclieu.com Vì R1, L khơng đổi nên góc lệch pha uAM so với i mạch không đổi so với chưa π mắc vôn kế vào M,N vậy: uAM nhanh pha so với i góc AM = Cũng từ giả thiết hiệu điện hai đầu vôn kế uMB trể pha góc ur ur ur U AB  U AM  U MB π so với uAB Tù ta có giãn đồ véc tơ sau ur biểu diễn phương trình véc tơ: U AM ur U AB  ur U R2 O ur U R1 ur U MB 2 2 Từ giãn đồ véc tơ ta có: U AM =U AB +U MB -2U AB U MB cos π thay số ta UAM = 60 V áp dụng định luật ơm cho đoạn mạch AM ta có: I = UAM/ZAM = 0,15 A U MB 60 400 = =Ω (1) I 0,15 3 U AB 800 2 =Ω Với tồn mạch ta có: Z  (R+R ) +(ZL  Z C ) = (2) I Với đoạn MB Có ZMB= R 2 +Zc = -4 10 F 4π Bài 3.Cho mạch điện R,L,C mắc nối tiếp hình vẽ uAB = U cos t (V)  + Khi L = L1 = (H) i sớm pha so với uAB  2,5 + Khi L = L2 = (H) UL đạt cực đại A R L C B  104 Biết C = F tính R, ZC 2 Giải hệ phương trình (1) (2) ta R2=200  ; ZC = 200/  � C= Biết hiệu điện hai đầu cuộn cảm đạt cực đại = 200V Xác định hđt hiệu dụng hai đầu đoạn mạch Giải: Z L  Z C  L  1/ C  Ta có: góc lệch pha u i tg  (1); ULCực đại ta có: Z L  dây là: U LMax  U R Z ZC 2 R R R  1/  C    L (2) hiệu điện cực đại đầu cuộn 1/ C C R  Z 2C (3) R 1./tính R, ZC? Thay số giải hệ phương trình (1),(2) với ẩn R  www.thuvienhoclieu.com Trang www.thuvienhoclieu.com 2./ Thay ULMAX đại lượng tìm câu vào ta tìm U Chứng minh (2) (3) uur uuuu r uuu r uuu r uur uuuu r uuu r Ta có giãn đồ véc tơ sau biểu diễn phương trình véc tơ: U  (U R  U C )  U L  U  U RC  U L Từ giãn đồ véc tơ, áp dụng định lí hàm số sin cho tam giác OMN ta được; UL U U  �UL  sin   sin  sin  sin  U R sin  R  ZC Từ (4) ta thấy U, R, ZC = sonst nên UL biến thiên theo sin  Ta có: UL max sin  = suy  =900 O Vậy ULMax ta có: U LMax  U R  Z 2C (đccm (3)) R  ur uuur UMU L  uuu r UR uuuu r uuur  H U RC Tam giác MON vuông vuông O nên UL - U C N UC U RC U RC U RC Z RC R  Z 2C R  1/  2C UL  � U   � Z    L L UC (đccm 2) sin 900 sin  UC ZC ZC 1/ C U RC Bài 4: Đặt điện áp u = 2202cos100t (V) vào hai đầu đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM MB mắc nối tiếp Đoạn AM gồm cuộn cảm L mắc nối tiếp với điện trở R, đoạn MB có tụ điện C Biết điện áp hai đầu đoạn mạch AM điện áp hai đầu đoạn mạch MB có giá trị hiệu dụng lệch pha 2 /3 Điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch AM A 2202 V B 220/3 V C 220 V Giải: D 110 V AMB l�tam gi�c �� u � U AM  U  220(V ) Bài 5: Đoạn mạch điện xoay chiều gồm điện trở 30 () mắc nối tiếp với cuộn dõy Điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây 120 V Dũng điện mạch lệch pha /6 so với điện áp hai đầu đoạn mạch lệch pha /3 so với điện áp hai đầu cuộn dây Cường độ hiệu dụng dũng qua mạch B (A) C (A) A 33 (A) D 2 (A) Giải: www.thuvienhoclieu.com Trang www.thuvienhoclieu.com AMB c�n t�i M � U R  MB  120(V ) � I  UR   A R Bài 6: Đặt điện áp xoay chiều u = 1206cost (V) vào hai đầu đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM MB mắc nối tiếp Đoạn AM cuộn dây có điện trở r có độ tự cảm L, đoạn MB gồm điện trở R mắc nối tiếp với tụ điện C Điện áp hiệu dụng đoạn MB gấp đôi điện áp hiệu dụng R cường độ hiệu dụng dũng điện mạch 0,5 A Điện áp đoạn MB lệch pha so với điện áp hai đầu đoạn mạch /2 Cụng suất tiờu thụ toàn mạch A 150 W B 20 W C 90 W D 100 W Giải: U  � MFB : sin   R  0,5 �   � U MB � � �P  UI cos   120 0,5 cos   90W � � Bài 7: Đặt điện áp xoay chiều tần số 50 Hz vào hai đầu đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM MB mắc nối tiếp Đoạn AM gồm điện trở R = 1003  mắc nối tiếp với cuộn cảm có độ tự cảm L, đoạn MB có tụ điện có điện dung C = 0,05/ (mF) Biết điện áp hai đầu đoạn mạch MB điện áp hai đầu đoạn mạch AB lệch pha /3 Giỏ trị L A 2/ (H) B 1/ (H) C 3/ (H) D 3/ (H) Giải: � Z   200    C � � C � �AEB : BE  AE.c o t an   100    � Z  Z  BE  100    � L  Z L   H  L C �   www.thuvienhoclieu.com Trang www.thuvienhoclieu.com Bài 8:: Trên đoạn mạch xoay chiều khơng phân nhánh có bốn điểm theo thứ tự A, M, N B Giữa hai điểm A M có điện trở thuần, hai điểm M N có tụ điện, hai điểm N B có cuộn cảm Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều 240V – 50 Hz thỡ u MB uAM lệch pha /3, uAB uMB lệch pha /6 Điện áp hiệu dụng R A 80 (V) B 60 (V) C 803 (V) D 603 (V) Giải: Vẽ mạch điện vẽ giản đồ véc-tơ � AMB l�tam gi�c c�n t�i M (v�� ABM  600  300  300 ) � � UR AB Theo �� nh l�h�m s�sin :  � U R  80  V  � sin 30 sin 1200 � Bài 10: Một mạch điện xoay chiều nối tiếp gồm tụ điện có điện dung C, điện trở R cuộn dây có độ tự cảm L có điện trở r Dùng vơn kế có điện trở lớn đo hai đầu điện trở, hai đầu cuộn dây hai đầu đoạn mạch thỡ số 50 V, 302 V 80 V Biết điện áp tức thời cuộn dây sớm pha dũng điện /4 Điện áp hiệu dụng tụ A 30 V C 60 V D 20 V B 302 V Giải: � AMB l�tam gi�c vuông c�n t�i E � NE =EB =30V � � ME =MN +NE =80V =AB � � � T�gi�c AMNB l�h �nh ch�nh�t � U C  AM  EB  30  V  � www.thuvienhoclieu.com Trang 10 www.thuvienhoclieu.com Bài 11: Trên đoạn mạch xoay chiều khơng phân nhánh có bốn điểm theo thứ tự A, M, N B Giữa hai điểm A M có điện trở thuần, hai điểm M N có cuộn dây, điểm N B có tụ điện Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp 175 V – 50 Hz thỡ điện áp hiệu dụng đoạn AM 25 (V), đoạn MN 25 (V) đoạn NB 175 (V) Hệ số cơng suất tồn mạch A 7/25 B 1/25 C 7/25 D 1/7 Giải: � MNE : NE  252  x � EB  60  252  x � � � AEB : AB  AE  EB � 30625   25  x   175  252  x � � AE � � x  24 � cos    � AB 25 �   Bài 12: Cho mạch điện hình vẽ: UAB = 120(V); ZC = 10 3() R = 10(); uAN = 60 sin100t(v) C R UAB = 60(v) X a Viết biểu thức uAB(t) A M B N b Xác định X Biết X đoạn mạch gồm hai ba phần tử (R o, Lo (thuần), Co) mắc nối tiếp Giải: a Vẽ giản đồ véc tơ cho đoạn mạch biết A Phần lại chưa biết hộp kín chứa ta giả sử véc tơ tiến theo chiều dòng điện cho: NB = 60V, AB = 120V, AN = 60 3V + Xét tham giác ANB, ta nhận thấy AB2 = AN2 + NB2, tam giác vng N tg = NB 60   AN 60 3 www.thuvienhoclieu.com Trang 11 www.thuvienhoclieu.com A       UAB sớm pha so với UAN góc 6    Biểu thức uAB(t): uAB= 120 sin 100t   (V) 6  UC b Xác định X Từ giản đồ ta nhận thấy NB chéo lên mà i U U A AB B N U X chứa phần tử nên X phải chứa Ro Lo Do ta vẽ thêm U R vµU L hình vẽ M U UR R      + Xét tam giác vuông AMN: tg  U C ZC N R N U B R U D l 0 + Xét tam giác vuông NDB 30 3(V ) U L U NB sin 60 30(V ) Mặt khác: UR = UANsin = 60 30 3(v) 30  I 3 3(A ) 10 UR  30  10()  RO  I  3    Z  U L  30  10()  L  10  0,1 (H) O  L I 3 100 3   Bài 13: Cho mạch điện hình vẽ: UAB = cost; uAN = 180 sin 100t  (V ) 2  C R ZC = 90(); R = 90(); uAB = 60 sin100t(V ) A M a Viết biểu thức uAB(t) U R U NB cos 60 O O O O O X N B b Xác định X Biết X đoạn mạch gồm hai ba phần tử (R O, Lo (thuần), CO) mắc nối tiếp Giải a Vẽ giản đồ véc tơ cho đoạn mạch biết AN Phần lại chưa biết hộp kín chứa gì, ta giả sử véc tơ tiến theo chiều dòng điện cho uNB sớm pha + Xét tam giác vuông ANB  so với uAN i A NB U NB 60    * tg = AN U AN 180    80 = 0,1(rad)  uAB sớm pha so với uAN góc 0,1 U 2 * U AB U AN  U NB = 1802 + 602  1900  UAb = 190(V) U U A AB B N C U N B U c0 D M N U R Trang www.thuvienhoclieu.com 12 UR www.thuvienhoclieu.com     0,1    = 190 sin100t  0,4 (V ) = 190 2sin 100t   biểu thức uAB(t): uAB b Từ giản đồ ta nhận thấy NB chéo lên mà X chứa hai phần tử X phải chứa R O LO Do ta vẽ thêm U R vµU L hình vẽ O O + Xét tam giác vng AMN: tg   UC = UAN.cos = 180 UR R 90   1   = 450 U C ZC 90 U 90 90  I  C   2(A ) ZC 90 + Xét tam giác vuông NDB 30 30 2(V )  R  30() 2 30 0,3  (H)  = 450  ULo = URo= 30 (V)  ZLo = 30()  L O  100  U R U NB cos 60 O Bài 14: Một mạch điện xoay chiều có sơ đồ hình vẽ.Trong hộp X Y điện trở, cuộn cảm, tụ a cóX linh kiện Y Ađiện Ampe kế nhiệt M (a) 1A; B UAM = UMB = 10V , UAB = 10 3V Công suất tiêu thụ đoạn mạch AB P = W Hãy xác định linh kiện X Y độ lớn đại lượng đặc trưng cho linh kiện Cho biết tần số dòng điện xoay chiều f = 50Hz Giải: B P UI   cos      1.10  * Trường hợp 1: uAB sớm pha so với i 45  giản đồ véc tơ A  U AM U MB Vì:   U AB  3U AM  AMB  cân UAB = 2UAMcos  cos =  cos = 30 15 U M U U R X L U K R Y U AB U U Y Hệ số công suất: cos  L X Y i H U AB 10  2U AM 2.10   300 a uAB sớm pha uAM góc 300  UAM sớm pha so với i góc X = 450 - 300 = 150  X phải cuộn cảm có tổng trở ZX gồm điện trở thuận RX độ tự cảm LX www.thuvienhoclieu.com Trang 13 www.thuvienhoclieu.com Ta có: ZX  U AM 10  10() I Xét tam giác AHM: 0 + U R U X cos15  R X ZX cos15  RX = 10.cos150 = 9,66() 0 + U L U X sin15  ZL ZX sin15 10sin15 2,59() X X 2,59  LX  8,24(mH) 100 R X L U X L 30 Y A 45 R Y B Y X U X + ZL R X = 9,66()  LY = 30,7m(H) b uAB trễ pha uAM góc 300 Tương tự ta có: U M H U Xét tam giác vng MKB: MBK = 150 (vì đối xứng)  UMB sớm pha so với i góc Y = 900 - 150 = 750  Y cuộn cảm có điện trở RY độ tự cảm LY + RY = ZL (vì UAM = UMB)  RY = 2,59() + X cuộn cảm có tổng trở: ZX = U K U X U Y AB i U AM 10  10() I Cuộn cảm X có điện trở RX độ tự cảm LX với RX = 2,59(); RY=9,66() A * Trường hợp 2: uAB trễ pha 450 i  so với i, uAM uMB trễ pha i (gócM 150 750) Như hộp phải chứa tụ điện có tổng trở Z X, ZX gồm điện trở RX, RY dung kháng CX, CY Trường hợp khơng thể thoả mãn tụ điện khơng có điện trở 300 M ’ B M X, Y chứa ba phần tử: R, L Bài 15: aCho hai hộp kín X Y (thuần), C mắc nối tiếp Khi mắc Bhai điểm A, M vào hai cực A nguồn điện chiều Ia = 2(A), UV1 = 60(V) Khi v nguồn điện xoay chiều mắc hai điểm A,v 1B vào hai cực tần số 50Hz Ia = 1(A), Uv1 = 60v; UV2 = 80V,UAM lệch pha so với UMB góc 1200, xác định X, Y giá trị chúng Giải * Vì X cho dòng điện chiều qua nên X không chứa tụ điện Theo đề X chứa ba phần tử nên X phải chứa điện trở (R X) cuộn dây cảm (L X) Cuộn dây cảm tác dụng với dòng điện chiều nên: RX = UV I  60 30() * Khi mắc A, B vào nguồn điện xoay chiều ZAM = UV I  60 60()  R 2X  Z2L X www.thuvienhoclieu.com Trang 14  ZL www.thuvienhoclieu.com 60  30 3.302  ZL 30 3() X X ZL tgAM= X RX    AM 600 * Vẽ giản đồ véc tơ Mcho đoạn AM Đoạn mạch MB chưa biết chắn giản đồ véc tơ tiến theo M U lx chiều dòng điện, U A có độ dài = U V = 80V hợp với véc tơ AB góc 1200A M ta vẽ giản đồ véc tơ cho toàn mạch A U i r x r y M tơ taU thấy Từ giản đồ véc D MB buộc phải chéo 120 xuống tiến 3theo chiều dòng điện, Y phải 0 chứa điện trở (RY)3 tụ điện CY + Xét tam giác U l xvuông MDB U c y 0 AM U U MB U R U MB sin 30  80 40(V ) 60 30 U rx A UR 40  RY  A 40() U B1 I B Y i Y U L U MB cos300 80 Y 40 3(V )  ZL 40 3() Y 40 0,4  (H) 100  N kiện ghép nối M chứa ba linh Bài 16: Cho điện a mạch X Y Z * chứa * tiếp: A R, L (thuần) C Mỗi linh kiện B  LY  hộp kín X, Y, Z Đặt vào hai đầu A, B mạch điện hiệu điện xoay chiều u 8 sin2ft(V ) Khi f = 50Hz, dùng vôn kế đo UAM = UMN = 5V UNB = 4V; UMB = 3V Dùng ốt kế đo cơng suất mạch P = 1,6W Khi f  50Hz số ampe kế giảm Biết RA  O; RV   a Mỗi hộp kín X, Y, Z chứa linh kiện ? b Tìm giá trị linh kiện Giải Theo đầu bài: U AB  8(V ) Khi f = 50Hz UAM = UMN = 5V; UNB = 4V; UMB = 3V Nhận thấy: + UAB = UAM + UMB (8 = + 3)  ba điểm A, M B thẳng hàng 2 + U MN U NB  U MB (52 = 42 + 32)  Ba điểm M, N, B tạo thành tam giác vuông B N  Giản đồ véc tơ đoạn mạch có dạng hình vẽ M U www.thuvienhoclieu.comM N M A U U AM N U M N Trang 15 B M B www.thuvienhoclieu.com Trong đoạn mạch điện không phân nhánh RLC ta có U C  U R vµU C muộn pha U R  U AM biểu diễn hiệu điện hai đầu điện trở R (X chứa R) U NB biểu diễn hiệu điện hai đầu tụ điện (Z chứa C) Mặt khác  chứng tỏ cuộn biểu diễn U r Y U MN sớm pha so với U AM góc MN < cảm L có điện trở r, U MB chứa cuộn cảm có độ tự cảm L điện trở r b f  50Hz số (a) giảm f = 50Hz mạch có cộng hưởng điện P  cos 1 P I U AB  I   cos 1 U AB  1,6  Z Z  I  0,2(A ) L C  U R  A  25() I 0,2 20 0,2  L   (H)  U NB 100   15()     ZL ZC  I 0,2 10 C    20.100 2 U U  r  r  MB  15() I I 0,2 C ÁP DỤNG: (F) Loại 1: Xác định đại lượng biết hai đoạn mạch có điện áp pha, vng pha Câu 1: Cho mạch điện hình vẽ: L = H; R = 100,  A C L, R r N M B tụ điện có điện dung thay đổi , điện áp hai đầu mạch uAB = 200cos100t (V)  Để uAM uNB lệch pha gúc , thỡ điện dung C tụ điện phải có giá trị ?  2 10-4F C .10-4F D .10-4F 3  Câu 2: Cho mạch điện xoay chiều RLC, đoạn MB chứa tụ điện C u AB= U0.cos2ft (V) Cuộn dõy cảm cú L = 3/5(H), tụ điện C = 10-3/24(F) HĐT tức thời uMB uAB lệch pha 900 Tần số f dũng điện có giá trị là: A.60Hz B.50Hz C 100Hz D.120Hz Câu 3: Cho mạch điện xoay chiều hình vẽ u AB =140 2cos100πt (V) U AM = 140 V, U MB = 140 V L, M C B A Biểu thức điện áp uAM r A 140 2cos(100πt - π/3) V; B 140 2cos(100πt + π/2) V; A 3 10-4F B www.thuvienhoclieu.com Trang 16 www.thuvienhoclieu.com D 140cos(100πt + π/2) V; C 140 2cos(100πt + π/3) V; 104 F ,U AM  200 3v Câu 4: Đoạn mạch xoay chiều hình vẽ: Cho uAB=200 2cos100 t (v) C =   R L, C UAM sớm pha rad so với uAB Tớnh R A M A, 50Ω B, 25 Ω C,75Ω D, 100Ω N B Câu Cho mạch điện LRC nối thứ tự Biết R biến trở, cuộn dây cảm có L = 4/(H), tụ có điện dung C = 10-4/(F) Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều ổn định có biểu thức: u = U0.sin100t (V) Để điện áp uRL lệch pha /2 so với uRC thỡ R bao nhiờu? A R = 300 B R = 100 C R = 100  D R = 200 Câu Cho mạch điện RLC nối tiếp R thay đổi được, L = 0,8/ H, C = 10-3/(6) F Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp cú biểu thức: u = U0.cos100t Để uRL lệch pha /2 so với u thỡ phải cú A R = 20 B R = 40 C R = 48 D R = 140 Câu Cho đoạn mạch RLC nối tiếp Biết L = 1/ H C = 25/ F, điện áp xoay chiều đặt vào hai đầu mạch ổn định có biểu thức u = U 0cos100t Ghép thêm tụ C’ vào đoạn chứa tụ C Để điện áp hai đầu đoạn mạch lệch pha /2 so với điện áp hai đầu tụ thỡ phải ghộp giỏ trị C’ bao nhiờu? A ghộp C’//C, C’ = 75/ F B ghộp C’ntC, C’ = 75/ F C ghộp C’//C, C’ = 25 F D ghộp C’ntC, C’ = 100 F Câu 8: Đoạn mạch xoay chiều RLC mắc nối tiếp Điện trở R=100  , cuộn dây cảm có độ tự cảm L, tụ có điện dung C = 10  F Mắc vào hai đầu đoạn mạch điện áp u=U0cos100  t(V) Để điện áp hai  đầu đoạn mạch pha với điện áp hai đầu R thỡ giỏ trị độ từ cảm cuộn dây  A L= H B L= 10 H  C L= H 2  D L= H Câu 9: Một cuộn dây có điện trở R độ tự cảm L mắc nối tiếp với tụ điện, đặt vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện xoay chiều có hiệu điện hiệu dụng khơng đổi Khi hiệu điện  hai đầu cuộn dây lệch pha so với hiệu điện hai đầu mạch Biểu thức sau : A R2 = ZL(ZL – ZC) B R2 = ZL(ZC – ZL) C R = ZL(ZC – ZL) D R = ZL(ZL – ZC) C Câu 10: Cho mạch điện xoay chiều hình vẽ, cuộn dõy cảm R L A Biết UAM = 80V ; UNB = 45V độ lệch pha uAN uMB 90 , N M Điện áp A B có giá trị hiệu dụng : A 60VB B 100V C 69,5V D 35V Loại 2: Xác định đại lượng biết hai đoạn mạch có điện áp lệch pha góc  Câu 1: Đoạn mạch xoay chiều hình vẽ u AB  100 2cos100 t (v), I  0,5 A   u AN sớm pha so với i gúc rad , u NB trễ pha uAB gúc rad Tinh R B A, R=25Ω B, R=50Ω C, R=75Ω D,R=100Ω Câu 2: Đoạn mạch xoay chiều hình vẽ u AB  200 cos100 t (v) , I = 2A, u AN  100 2(v) www.thuvienhoclieu.com Trang 17 www.thuvienhoclieu.com 3 R u AN lệch pha rad so với uMB Tớnh R, L, C A104 M 104 H ,C  F, H ,C  F, A,R=100Ω , L = B,R=50Ω , L = 2  2 2 104 104 H ,C  F F , R=50Ω , L =, C, R=50Ω , L = D H ,C  2    Câu 3: Đoạn mạch xoay chiều hình vẽ uMB  10 3(v) I=0,1A , ZL =50Ω, R =150Ω u AM lệch pha so với uMB gúc 750 Tinh r ZC A A,r =75Ω, ZC = 50 Ω , B ,r = 25Ω, ZC = 100 Ω C, r =50Ω, ZC = 50 Ω D, r =50Ω, ZC = 50 Ω L, r M N C R B N 104 F , f =50Hz, UAM =200V Câu 4: Đoạn mạch xoay chiều hình vẽ R =100Ω, C =  5 C L, R rad so với uMB UMB=100 (V), uAM lệch pha A 12 r C L, B M N Tinh cụng suất mạch A, 275,2W B,373,2W C, 327W D,273,2W Câu 5: Đoạn mạch xoay chiều hình vẽ:f= 50Hz, R =30Ω, UMN =90V, uAM lệch pha 1500 so với uMN , uAN lệch pha 300 so với uMN; UAN=UAM=UNB Tớnh UAB, UL L,r C R A, UAB =100V; UL =45V B, UAB =50V; UL =50V A B C, UAB =90V; UL =45V; D ,UAB =45V; UL =90V N M Câu Cho đoạn mạch RLC nối tiếp, giá trị R biết, L cố định Đặt điện áp xoay chiều ổn định vào hai đầu đoạn mạch, ta thấy cường độ dũng điện qua mạch chậm pha /3 so với điện áp đoạn RL Để mạch có cộng hưởng thỡ dung khỏng ZC tụ phải cú giỏ trị A R/ B R C R D 3R Câu Cho đoạn mạch RLC nối tiếp Biết L = 1/ H, C = 2.10-4/ F, R thay đổi Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp cú biểu thức: u = U0cos 100t Để uC chậm pha 3/4 so với uAB thỡ R phải cú giỏ trị A R = 50  B R = 150  C R = 100  D R = 100  Câu 8: Một đoạn mạch xoay chiều gồm R,L,C mắc nối tiếp Biết cảm kháng gấp đôi dung kháng Dùng vơn kế xoay chiều (có điện trở lớn) đo điện áp hai đầu tụ điện hai đầu điện trở thỡ số vụn kế Độ lệch pha giũa hai đầu đoạn mạch so cường độ dũng điện mạch là:     A B C  D 3 Câu 9: Mạch điện xoay chiều gồm điện trở R=30(  ) mắc nối tiếp với cuộn dây Đặt vào hai đầu mạch điện áp xoay chiều u= U cos(100 t ) (V) Điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây Ud = 60V   Dũng điện mạch lệch pha so với u lệch pha so với ud Điện áp hiệu dụng hai đầu mạch (U) có giá trị A 60 (V) B 120 (V) C 90 (V) D 60 (V) Câu 10: Đoạn mạch xoay chiều hình vẽ: Tụ C có điện dung biến đổi được, điện áp hai đầu mạch: www.thuvienhoclieu.com Trang 18 B www.thuvienhoclieu.com uAB=120 cos100 p t(V) Điện dung C nhận giá trị sau thỡ cường độ dũng điện chậm pha p uAB gúc ? Tính cường độ dũng điện qua mạch L,r C R A B A 10- 10- M F ; I =0,6 A F ; I =6 A A C = B C = p 4p 2.10- 3.10- F ; I =0,6 A F ; I = A C C = D C = p 2p Câu 11: Cho mạch điện R, L, C mắc nối tiếp với u AB 200 cos100t (V) Số hai vôn kế 2 giá trị tức thời chỳng lệch pha Các vôn kế giá trị sau đây?(u RL lệch pha R L C  B A so với i) V1 V2 A 100(V) B 200(V) C 300(V) D 400(V) Loại 3: Hiện tượng cộng hưởng: Câu Một mạch điện RLC không phân nhánh gồm điện trở R= 100, cuộn dõy cảm cú L= 1/ (H) tụ có điện dung C thay đổi Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp u= 200 cos100t(V) Thay đổi điện dung C điện áp hai đầu cuộn dây đạt cực đại Giá trị cực đại bằng: A 200V B 100 V C 50 V D 50V Câu Cho mạch điện xoay chiều gồm R, cuộn dây cảm L = 0,159H C0 = 100/ð(F) Đặt vào hai đầu mạch điện áp u = U0cos100ðt(V) Cần mắc thêm tụ C có giá trị để mạch có cộng hưởng điện? A.Mắc nối tiếp thêm tụ C = 100/ð(F) B.Mắc nối tiếp thờm tụ C = 2.10-4/ð(F) C.Mắc song song thờm tụ C = 100/ð(F) D.Mắc nối tiếp thờm tụ C = 2.10-3/ð(F) 5.10  R  100 (  ) L  ( H ) C  ( F ) Đặt vào hai đầu đoạn Câu Cho mạch RLC mắc nối tiếp cú ,   mạch điện áp u 120 cos100t (V ) Để dũng điện mạch pha với điện áp hai đầu đoạn mạch ta phải ghép nối tiếp hay song song với tụ C tụ C1 có điện dung ? 5.10  (F )  5.10  (F ) C Ghộp song song ; C1  4 A Ghộp song song ; C1  5.10  (F )  5.10  (F ) D Ghộp nối tiếp ; C1  4 B Ghộp nối tiếp ; C1  Câu Cho đoạn mạch xoay chiều RLC1 mắc nối tiếp ( cuộn dõy cảm ) Biết tần số dũng điện 50 Hz, R = 40 (  ), L = 10  (H) , C1 = ( F ) Muốn dũng điện mạch cực đại thỡ phải ghộp 5 5 thờm với tụ điện C1 tụ điện có điện dung C2 bao nhiờu ghộp nào? 104 (F)  C Ghộp song song C2 = 104 (F)  A Ghộp song song C2 = 104 (F)  D Ghộp nối tiếp C2 = 104 (F)  B Ghộp nối tiếp C2 = Câu Cho đoạn mạch điện xoay chiều AB gồm R, L, C mắc nối tiếp cú R = 200  Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 220V tần số thay đổi Khi thay đổi tần số, cơng suất tiêu thụ đạt giá trị cực đại www.thuvienhoclieu.com Trang 19 www.thuvienhoclieu.com A 200W B 220 W C 242 W D 484W Câu Cho đoạn mạch RLC nối tiếp có giá trị phần tử cố định Đặt vào hai đầu đoạn điện áp xoay chiều có tần số thay đổi Khi tần số góc dũng điện 0 thỡ cảm khỏng dung khỏng cú giỏ trị ZL = 100 ZC = 25 Để mạch xảy cộng hưởng, ta phải thay đổi tần số góc dũng điện đến giá trị  A 40 B 20 C 0,50 D 0,250 Cõu7: Cho mạch điện xoay chiều hình vẽ bờn Cuộn dõy cú C r, R H Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện ỏp xoay r = 10  , L= 10 A L M chiều cú giỏ trị hiệu dụng 50V tần số 50Hz Khi điện dung tụ cú giỏ trị C1 thỡ số ampe kế cực đại 1A Giá trị R C1 2.10  F A R = 40  C1   10  F C R = 40  C1   10  F B R = 50  C1   2.10  F D R = 50  C1   Câu 8: Cho mạch điện hình vẽ:.uAB = 200cos100 p t (V); R A -4 R= 100 W; C = 0,318.10 F.Cuộn dây có độ tự cảm L thay L C B đổi Xác định Độ tự cảm L để hệ số công suất mạch lớn nhất? Công suất tiêu thụ lúc bao nhiêu? Hóy chọn đáp án đáp án sau: A.L = 1 H;P = 200W B.L = H; P = 240W C.L = H; P =150W D.Một cặp giỏ trị khỏc 2π π π Loại 4: Hộp đen Câu 1: Ở hình 5.17: hộp X chứa ba phần tử: điện trở thuần, cuộn dây, tụ  X B điện Khi đặt vào hai đầu AB hiệu điện xoay chiều có giá trị hiệu dụng A C M Hình 5.17 220V, người ta đo UAM = 120V UMB = 260V Hộp X chứa: A cuộn dõy cảm B cuộn dõy khụng cảm C điện trở D tụ điện Câu 2: Một mạch điện xoay chiều gồm R, L, C nối tiếp Nếu hiệu điện hai đầu đoạn mạch là: u=Uocos(t+/6) thỡ cường độ dũng điện mạch là: i = Iocos(t - /6) Thỡ mạch điện có  LC A ω  B ω  LC C ω  LC D ω   LC Câu 3: Đặt vào hai đầu đoạn mạch hình 5.11 hiệu điện u = Uocos() Biết X chứa R1, L1, C1 mắc nối tiếp nhau, cũn Y chứa R 2, L2, C2 mắc nối tiếp Điều kiện để U = U X + X X UY là: Hình 5.11     R  R  Z  Z  Z  Z R  Z  Z   R  Z  Z  A B L L C L C C L C C R  Z L  Z C  R  Z L  Z C  D R R  Z L  Z C  Z L  Z C  R Câu 4: Ở hình 5.14, X chứa hai ba phõn tử R, L o, Co Đặt vào hai điểm C  X A, B hiệu điện xoay chiều thỡ hiệu điện AM MB là: uAAM M B Hình 3.14 =UoAMcos(t-2/3)V uMB = UoMBcos(t-/6) V Hộp X chứa:      2        A Lo Co B Ro Co Lo C Ro Co   D Ro Lo www.thuvienhoclieu.com Trang 20 N www.thuvienhoclieu.com Câu 5: Ở hình 5.16: hộp X chứa hai ba phần tử: điện trở thuần, cuộn dây, tụ điện Khi đặt vào hai đầu AB hiệu điện xoay chiều có tần số f, thỡ người ta nhận thấy hiệu điện hai đầu AM R lệch pha /2 so với hiệu điện hai đầu MB Hộp X chứa:  X   A M Hình 5.16 B A cuộn dây không cảm tụ điện B cuộn dây cảm tụ điện C điện trở tụ điện D cuộn dây cảm điện trở Câu 6: Một mạch điện xoay chiều gồm R, L, C nối tiếp với Đặt vào hai đầu mạch điện điện xoay chiều u = Uocos(2ft - /6), có giá trị hiệu dụng khơng đổi Khi tần số dũng điện 50Hz thỡ hiệu điện hai đầu cuộn dây L u L = UoLcos(100t + /3) Khi tăng tần số dũng điện đến 60Hz, thỡ A hiệu điện hai đầu cuộn dây UL giảm B cụng suất tiờu thụ P mạch giảm C hiệu điện hai đầu điện trở UR tăng D công suất tiêu thụ P mạch tăng Câu 7: Một mạch điện xoay chiều gồm R, L, C nối tiếp Nếu hiệu điện hai đầu đoạn mạch là: u=Uocos(t+ /6) thỡ cường độ dũng điện mạch là: i = Iocos(t + /2) Thỡ mạch điện có A R > ZC – ZL B R = ZC – ZL C R < ZL – ZC D R < ZC – ZL Câu 8: Ở hình 5.16: hộp X chứa ba phần tử: điện trở thuần, cuộn dây, tụ điện Khi đặt vào hai đầu AB hiệu điện xoay chiều có giá trị hiệu dụng 200V, người ta đo U AM = 120V UMB = 160V Hộp X chứa: A cuộn dõy cảm B điện trở C tụ điện cuộn dây cảm D cuộn dõy khụng cảm Câu 9: Một mạch điện xoay chiều gồm R, L, C nối tiếp Khi mắc vào hai đầu mạch điện hiệu điện xoay chiều u = Uocos(t + /3) Thỡ hiệu điện hai tụ uC = UoCcos(t - /3) Thỡ A mạch cú tớnh cảm khỏng B mạch cú tớnh dung khỏng C mạch cú tớnh trở khỏng D mạch xảy tượng cộng hưởng Câu 10: Một mạch điện xoay chiều gồm R, L, C nối tiếp Nếu hiệu điện hai đầu đoạn mạch là: u=Uocos(t + /6) thỡ cường độ dũng điện mạch là: i = Iocos(t + /2) Thỡ mạch điện có A ZL > ZC B ZL < ZC C L < C D L > C Câu 11: Một mạch điện xoay chiều gồm R, L, C nối tiếp Nếu hiệu điện hai đầu đoạn mạch là: u=Uocos(t - /6) thỡ cường độ dũng điện mạch là: i = Iocos(t - /2) Thỡ mạch điện có A ZL < ZC B L < C C ZL > ZC D Ro L > C Co  X Câu 12: Đặt vào hai đầu đoạn mạch hình 5.6 hiệu điện u =  A M Hình 5.6  B Uocos(100t + u), thỡ cỏc hiệu điện uAM = 180cos(100t) V uMB = 90cos(100t + /2) V Biết Ro = 80, Co = 125ỡF hộp X chứa hai ba phần tử R, L, C mắc nối tiếp Hộp X chứa: A R C, với R = 160 C = 62,5ỡF B L C, với ZL - ZC = 160  C L C, với ZC – ZL = 160   D R L, với R = 40 L = 0,4H Câu 13: Một mạch điện xoay chiều gồm R, L, C nối tiếp Khi mắc vào hai đầu mạch điện hiệu điện xoay chiều u = Uocos(t + /3) Thỡ hiệu điện hai tụ uC = UoCcos(t - /6) Thỡ www.thuvienhoclieu.com Trang 21 www.thuvienhoclieu.com A mạch cú tớnh trở khỏng B mạch cú tớnh cảm khỏng C mạch xảy tượng cộng hưởng D mạch cú tớnh dung khỏng Câu 14: Một mạch điện xoay chiều gồm hai ba phần tử R, L, C nối tiếp Nếu hiệu điện hai đầu đoạn mạch là: u = U ocos(t + /2) thỡ cường độ dũng điện mạch là: i = I ocos(t + /6) Thỡ mạch điện gồm có A R L, với R > ZL B R L, với R < ZL C R C, với R > ZC D R C, với R < ZC Câu 15: Một mạch điện xoay chiều gồm R, L, C nối tiếp Nếu hiệu điện hai đầu đoạn mạch là: u=Uocos(t -/6) thỡ cường độ dũng điện mạch là: i = Iosin(t + /3) Thỡ dũng điện có A ω  LC B ω  LC C ω  LC D ω  LC Câu 16: Một mạch điện xoay chiều gồm R, L, C nối tiếp Khi mắc vào hai đầu mạch điện hiệu điện xoay chiều u = Uocos(t + /3) Thỡ hiệu điện hai tụ uC = UoCcos(t) Thỡ A mạch xảy tượng cộng hưởng B mạch cú tớnh cảm khỏng C mạch cú tớnh trở khỏng D mạch cú tớnh dung khỏng Câu 17: Ở hình 5.17: hộp X chứa ba phần tử: điện trở thuần, cuộn dây, tụ điện Khi đặt vào hai đầu AB hiệu điện xoay chiều có giá trị hiệu dụng 150V, người ta đo U AM = 60V UMB = 210V Hộp X chứa: A tụ điện B cuộn dõy khụng cảm C điện trở D cuộn dõy cảm Câu 18: Ở hình 5.17: hộp X chứa ba phần tử: điện trở thuần, cuộn dây,  X B C M A tụ điện Khi đặt vào hai đầu AB hiệu điện xoay chiều có giá trị hiệu dụng Hình 5.17 220V, người ta đo UAM = 80V UMB = 140V Hộp X chứa: A tụ điện B tụ điện cuộn dây cảm C cuộn dõy cảm D điện trở Câu 19: Một mạch điện xoay chiều gồm hai ba phần tử R, L, C nối tiếp Nếu hiệu điện hai đầu đoạn mạch là: u = U ocos(t + /5) thỡ cường độ dũng điện mạch là: i = I ocos(t + /2) Thỡ mạch điện gồm có A R L, với R > ZL B R L, với R < ZL C R C, với R > ZC D R C, với R < ZC Câu 20: Một mạch điện xoay chiều gồm R, L, C nối tiếp Nếu hiệu điện hai đầu đoạn mạch là: u=Uosin(t + /6) thỡ cường độ dũng điện mạch là: i = Iocos(t - /4) Thỡ mạch điện có   A R < ZL – ZC B R < ZC – ZL C R > ZC – ZL D R = ZC – ZL Câu 21: Đặt vào hai đầu đoạn mạch hình 5.13 điện áp xoay chiều, thỡ mạch xuất dũng điện với cường độ i = 2cos(80t)A hiệu điện đoạn mạch u X = M X  Y B 90cos(80t + /2)V; uY=180cos(80t) V Ta suy cỏc biểu thức liờn hệ: 1) A Hình 5.13 uX = i.ZX; 2) uY = i.ZY Với ZX ZY tổng trở hộp X hộp Y Kết luận sau đúng? A 1) đúng; 2) B 1) sai; 2) sai C 1) sai; 2) D 1) đúng; 2) sai  www.thuvienhoclieu.com  Trang 22 www.thuvienhoclieu.com Câu 22: Ở hình 5.15: hộp X chứa hai ba phần tử: điện trở thuần, cuộn dây, tụ điện Khi đặt vào hai đầu AB hiệu điện xoay chiều cú tần số f, thỡ người ta nhận thấy hiệu điện hai đầu AM L C lệch pha /2 so với hiệu điện hai đầu MB Hộp X chứa:  X   A M Hình 5.15 B A cuộn dây cảm tụ điện B cuộn dây cảm điện trở C điện trở tụ điện D cuộn dây không cảm tụ điện Câu 23: Một mạch điện xoay chiều gồm R, L, C nối tiếp Khi mắc vào hai đầu mạch điện hiệu điện xoay chiều u = U ocos(t + /3) Thỡ hiệu điện hai tụ Llà u C = U cos(t - /6) Thỡ R oC  mạch điện có X   A ω  LC B ω  LC C ω  LC D ω  LC A Hình 3.12 M B Câu 24: Ở hình 5.12: R = 120, L = 0,3H X chứa hai ba phõn tử R o, Lo, Co Đặt vào hai điểm A, B hiệu điện xoay chiều có giá trị hiệu dụng U = 220V Người ta đo hiệu điện A, M M, B là: UAM = 120V UMB = 100V Hộp X chứa: A Ro Lo, với Ro:Lo = 0,0025 B Ro Lo, với Ro:Lo = 400 C Ro Lo, với Ro:Lo = 36 D Ro Co, với Ro:Co = 400 Câu 25: Một mạch điện xoay chiều gồm hai ba phần tử R, L, C nối tiếp Nếu hiệu điện hai đầu đoạn mạch là: u = U ocos(t) thỡ cường độ dũng điện mạch là: i = I ocos(t - /2) Thỡ mạch điện gồm có A L C, với ZL > ZC B L C, với L > C C L C, với L < C D L C, với ZL < ZC Câu 26: Ở hình 5.13: hộp X Y chứa hai ba phần tử: điện M  X Y trở thuần, cuộn dây, tụ điện Đặt vào hai đầu A, B điện áp xoay chiều, A B Hình 5.13 thỡ cường độ dũng điện mạch i = 2cos(80t)A điện áp   uX = 120cos(80t - /2) V uY = 180cos(80t)V Cỏc hộp X Y chứa: A X chứa cuộn dây cảm tụ điện; Y chứa cuộn dây không cảm tụ điện B X chứa cuộn dây cảm tụ điện; Y chứa cuộn dây cảm điện trở C X chứa tụ điện điện trở thuàn; Y chứa cuộn dây cảm điện trở D X chứa tụ điện Y chứa điện trở Câu 27: Mạch điện AB chứa hai ba phần tử: điện trở R, cuộn dây cảm L, tụ điện C mắc nối tiếp với Khi đặt vào AB nguồn điện khơng đổi có hiệu điện 20V thỡ đo cường độ dũng điện mạch 0,5A Khi mắc vào AB nguồn điện xoay chiều u = 120cos(100t)V, thỡ đo cường độ dũng điện mạch 1,5A Đoạn mạch AB chứa A R L, với R = 10 L = 0,56H B R L, với R = 40 L = 0,4H C R C, với R = 40 C = 2,5.10-4F D R L R C, với R = 40 L = 0,4H C = 2,5.10-4F Câu 28: Đặt vào hai đầu đoạn mạch hình 5.6 hiệu điện Ro  A Co  M Hình 5.6 www.thuvienhoclieu.com X  B Trang 23 www.thuvienhoclieu.com u = Uocos(100t + u), thỡ cỏc hiệu điện uAM = 160  cos(100t) V uMB = 100  cos(100t + /2) V Biết Ro = 80, Co = 125ỡF Cường độ dũng điện chạy qua hộp X có biểu thức là: A i = 2cos(100t + /4)A B i =  cos(100t + /2)A C i = 2cos(100t - /4)A D i = 2cos(100t)A Câu 29: Đặt vào hai đầu đoạn mạch hình 5.11 hiệu điện u = Uocos(t) Biết X chứa R1, L1, C1 mắc nối tiếp nhau, cũn Y chứa R 2, L2, C2 mắc nối tiếp Điều kiện để u = uX + uY là: A R1 Z L  Z C  R2  Z L  Z C     C R1, L1, C1 R2, L2, C2 khỏc khụng D R  Z L  Z C  R  Z L  Z C     X  Hình 5.11 B R R  Z L  Z C  Z L  Z C  X    Câu 30: Ở hình 5.12: L cuộn dõy cảm, X chứa hai L R  X ba phõn tử R, Lo, Co Đặt vào hai điểm A, B hiệu điện M A B Hỡnh 3.12 xoay chiều u = Uocos(t + /3) V thỡ hiệu điện A, M M, B là: uAM=UoAMcos(t+)V uMB = UoMBcos(t+/6) V Hộp X chứa: A Ro Co Ro Lo B Lo Co C Ro Co Lo Co D Ro Co Câu 31: Một mạch điện xoay chiều gồm R, L, C nối tiếp Mắc vào hai đầu mạch điện hiệu điện xoay chiều u = Uocos(2ft + /3), có giá trị hiệu dụng không đổi Khi tần số dũng điện 50Hz thỡ hiệu điện hai tụ uC = UoCcos(100t - /6) Khi tăng tần số dũng điện đến 60Hz Thỡ   A cường độ dũng điện I mạch tăng B hiệu điện hai tụ UC tăng C hiệu điện hai đầu cuộn dây UL giảm D cường độ dũng điện I mạch giảm Câu 32: Đặt vào hai đầu đoạn mạch hình 5.11 hiệu điện u = Uocos(t) Khi uX = U0Xcos(t /2), uY = U0Ycos(t + /6) i = Iosin(t) Biểu thức sau đúng? A uX = i.ZX B UoX + UoY = Io.Z C uX = i.ZY D u = i.Z Câu 33: Một mạch điện xoay chiều gồm hai ba phần tử R, L, C nối tiếp Nếu hiệu điện hai đầu đoạn mạch u = Uocos(t) thỡ cường độ dũng điện mạch i = Iocos(t - /2) Thỡ mạch điện gồm có A L C, với ZL < ZC B L C, với L = C C L C, với ZL > ZC D L C, với L > C www.thuvienhoclieu.com Trang 24 www.thuvienhoclieu.com www.thuvienhoclieu.com Trang 25 ... chậm pha so với i góc nên uAB chậm pha so với dòng điện uuuu r uuuur uuuur uuuur Vậy ta có giản đồ vecto sau biểu diện phương trình: U AB  U AM  U MB U AM Từ giãn đồ vec to ta có:  UAM = UAB.tg... X Từ giản đồ ta nhận thấy NB chéo lên mà i U U A AB B N U X chứa phần tử nên X phải chứa Ro Lo Do ta vẽ thêm U R vµU L hình vẽ M U UR R      + Xét tam giác vuông AMN: tg  U C ZC N R N... thức uAB(t): uAB b Từ giản đồ ta nhận thấy NB chéo lên mà X chứa hai phần tử X phải chứa R O LO Do ta vẽ thêm U R vµU L hình vẽ O O + Xét tam giác vuông AMN: tg   UC = UAN.cos = 180 UR R 90
- Xem thêm -

Xem thêm: PP GIAN DO VECTO , PP GIAN DO VECTO