Mot so bai tap dien xoay chieu co do thi co bai giai

4 99 2
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/09/2019, 08:08

Bài Cho mạch điện hình vẽ, cuộn dây cảm Điện áp xoay chiều ổn định hai đầu A B u = 100 cos( ω t + ϕ ) Khi K mở đóng, đồ thị cường độ dòng điện qua mạch theo thời gian tương ứng im iđ biểu diễn hình bên Điện trở dây nối nhỏ Giá trị R bằng: A 100 Ω B 50 Ω C 100Ω D 50Ω Bài giải: Z = 100 = R + (Z - Z) Z = = R + Z i ⊥ i ↔ (Z-Z)Z = R ( đồ thị :ϕ = - vàϕ = 0) ⇒ R = 50 Ω Bài Cho đoạn mạch AB gồm: biến trở R, cuộn dây không cảm với độ tự cảm L = 0,6/π H, tụ có điện dung C = 10 -3/(3π )F mắc nối tiếp Đặt điện áp xoay chiều u = U cos(100πt) (U không P0 thay đổi) vào hai đầu A, B Thay đổi giá trị biến trở R ta thu đồ thị phụ thuộc công suất tiêu thụ mạch vào giá trị R theo đường (1) Nối tắt cuộn dây tiếp tục thay đổi R ta thu đồ thị (2) biểu diễn phụ thuộc công suất mạch vào giá trị R Điện trở cuộn dây A 10Ω B 90Ω C 30Ω D 50Ω Bài giải: P = r = 10 ⇒ r = 90 Ω Bài : Cho mạch điện gồm: biến trở R, cuộn cảm tụ điện mắc nối tiếp (cảm kháng khác dung kháng) Điện áp xoay chiều đặt vào có giá trị hiệu dụng U không đổi tần số thay đổi Lúc đầu, cho f = điều chỉnh R cơng suất tiêu thụ mạch thay đổi theo R đường liền nét hình bên Khi f= ( ) cho R thay đổi, đường biểu diễn phụ thuộc công suất theo R đường đứt nét Công suất tiêu thụ lớn mạch f = nhận giá trị sau đây? A 576 W B 250 W C 288 W D 200 W Bài giải: 72 = ⇒ U = 120 V 72 = ⇒ = 25 Ω P = = 288 W Bài 4:Lần lượt đặt vào hai đầu đoạn mạch xoay chiều RLC (R biến trở L cảm) hai điện áp xoay chiều u1 = U0cos(ω1t + ϕ1) u2 = U0cos(ω2t + ϕ2) Thay đổi giá trị R biến trở người ta thu đồ thị cơng suất tồn mạch theo biến trở R hình bên Biết A đỉnh đồ thị công suất P(2), B đỉnh đồ thị công suất P(1) Giá trị x gần A.76W B.67 W C 90W D.84W Bài giải: 50 = = ⇒ U = 40000 ; A = x = = 75,6 W Bài 5:Hình mơ tả đồ thị điện áp tức thời đoạn mạch RLC nối tiếp, gồm điện áp hai đầu đoạn mạch u, điện áp hai đầu điện trở uR, điện áp hai đầu cuộn cảm uL điện áp hai đầu tụ điện uC Các đường sin 1, 2, 3, theo thứ tự đồ thị A: u, uC, uR, uL B u, uR, uL, uC C uL, u, uR, uC D uC, u, uR, uL Bài giải : Lý thuyết : u = u + u +u ; u sớm pha u; u trễ pha u; u, u ngược pha (1) (4) ngược pha giá trị pha ban đầu khác → (3) u → (1) u , (4) u Vậy chọn D Bài : Hiệu điện u cường độ dòng điện i đoạn mạch gồm R, L, C mắc nối tiếp có đồ thị hình vẽ Độ lệch pha u i là: π 3π 2π π A Β C D 3 Bài giải : T = 6s u đạt cực đại (+) sau i s = → ϕ = Bài 7: Cho mạch điện hình vẽ Điện áp xoay chiều ổn định hai đầu A B u = 120 3cos (ωt + ϕ ) (V) Khi K mở đóng, đồ thị cường độ dòng điện qua mạch theo thời gian tương ứng im iđ biểu diễn hình bên Điện trở dây nối nhỏ Giá trị R : A.30Ω Β.30,3Ω C.60Ω D.60,2Ω ( Tương tự 1) Bài 8: Cho mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp gồm điện trở R, cuộn cảm L tụ điện C Đặt vào hai đầu mạch điện áp xoay chiều u = 120cos 100πt (V) Ban đầu đồ thị cường độ đòng điện đường nét đứt hình vẽ Sau nối tắt tụ điện đồ thị cường độ đòng điện đường nét liền hình vẽ Giá trị R mạch A 30 Ω B 60 Ω C 60 Ω D 20 Ω Bài giải: Đồ thị → Z = Z = 60 Ω , ϕ = - ,ϕ = Z = Z → Z = 2Z ϕ = ⇒Z = R = 30 Ω Bài : Cho đoạn mạch điện xoay chiều RLC không phân nhánh Đồ thị biểu diễn phụ thuộc công suất tỏa nhiệt biến trở cơng suất tỏa nhiệt tồn mạch vào giá trị biến trở hình vẽ Nhận xét sau đúng? A Cuộn dây mạch khơng có điện trở B Cuộn dây mạch có điện trở 30 Ω C Cường độ hiệu dụng mạch đạt cực đại R = 70 Ω D Tỉ số cơng suất P2/P1 có giá trị 1,5 Bài giải: Đồ thị → P = P P = P Khi P : P = 70 + r = A Khi P : P = 130 = r + A Giải r = 50 Ω ⇒ = 1,5 Bài 10: Đặt điện áp u = 200 cos(100πt + 0,132) vào đầu đoạn mạch gồm: biến trở R, cuộn cảm L tụ điện C người ta thu đồ thị biểu diễn quan hệ công suất mạch điện với điện trở R hình Giá trị x, y, z là: A 50, 400, 400 B 400, 400, 50 C 500, 40, 50 D 400, 500, 40 Bài giải : R = 20 Ω R = 80 Ω mạch tiêu thụ P = x = = 400W R = z P = y → z = 40 Ω y = = 500W Bài 11: Cho đoạn mạch AB gồm: biến trở R, cuộn cảm L tụ dung C mắc nối tiếp, với L=1/π, C=10-3/7,2π (F) Đặt điện áp xoay chiều u = U cos(120π t) vào đầu A, B Hình vẽ bên thể quan hệ công suất tiêu thụ AB với điện trở R trường hợp: mạch điện AB lúc đầu mạch điện AB sau mắc thêm điện trở r nối tiếp với R Giá trị P m là: A 200 B 200 C 150 D 100 Tương tự Bài 12: Đặt điện áp u = U cos(100 πt) vào đầu đoạn mạch gồm: biến trở R, cuộn cảm L tụ điện C mắc nối tiếp người ta thu đồ thị biểu diễn quan hệ công suất mạch điện với điện trở R hình Xác định y: A 20 B 50 C 80 D 100 Bài giải : 100x - x = xy ⇒ y = 100 - x 200 = 250 = ⇒= ⇔ = x = 80 Ω Bài 13 : Đặt hiệu điện u = U0cos(100t) V, t tính s vào hai đầu đoạn R, L, C mắc nối tiếp, cuộn dây cảm Trong U0, R, L khơng đổi, C thay đổi Cho sơ đồ phụ thuộc U C vào C hình vẽ (chú ý, 48 = 152) Giá trị R A 100 Ω B 50 Ω C 120 Ω D 60 Ω Bài giải : = ⇒Z= = * C = 0,05 mF ( Z = 200 Ω) : = * C = 0,05 mF ( Z = Ω) : = ⇒ R = 50 Ω Bài 14: Đặt điện áp xoay chiều AB gồm: đoạn mạch AM chứa điện trở R = 90 Ω tụ điện C = 35,4 μF, đoạn mạch MB gồm hộp X chứa phần tử mắc nối tiếp (điện trở R 0; cuộn cảm có độ tự cảm L0, tụ điện có điện dung C 0) Khi đặt vào hai đầu AB điện xoay chiều có tần số 50 Hz ta đồ thị phụ thuộc u AM uMB thời gian hình vẽ (chú ý 90 ≈ 156) Giá trị phần tử chứa hộp X A R0 = 60 Ω, L0 = 165 mH B R0 = 30 Ω, L0 = 95,5 mH C R0 = 30 Ω, C0 = 106 μF D R0 = 60 Ω, C0 = 61,3 μF Bài giải : t = : = u tăng →ϕ = = uMB giảm →ϕ = Z = 90 Ω → u trễ pha i nên u sớm pha so với i 60/(180/90 ∠- )= 30 + 30i → Chọn C Bài 15: Một mạch dao động LC lí tưởng có L = mH dao động điện từ tự Năng lượng điện trường lượng từ trường mạch biến thiên theo thời gian t biểu diễn đồ thị hình vẽ (đường Wt biểu diễn cho lượng từ trường, đường W đ biểu diễn cho lượng điện trường) Điện tích cực đại tụ điện A 2.10-4 B 4.10-4 C 3.10-4 D 5.10-4 Bài giải : t = : Wt = 7.10-4J Wđ = 2.10-4J ⇒ W = 9.10-4J q = ± ( giảm) t = 10-3 s : q = ± Q ( tăng) 10-3 = (arcsin( ) + arcsin( )) ⇒ C = 3.10-4F Bài 16: Để xác định giá trị điện trở R, điện dung C tụ điện độ tự cảm L cuộn dây cảm thuần, người ta ghép nối tiếp chúng thành đoạn mạch RLC đặt hai đầu đoạn mạch vào điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng khơng đổi thay đổi tần số góc ω Mỗi giá trị ω, đo điện áp hai đầu đoạn mạch, cường độ hiệu dụng mạch tính giá trị tổng trở Z tương ứng Với nhiều lần đo, kết biểu diễn đường xu hướng hình vẽ bên Từ đường xu hướng ta tính giá trị R, L C, giá trị gần với giá trị sau nhất? A R = Ω, L = 0,25 H, C = μF C R = Ω, L = 0,9 H, C = 2,5 μF Bài giải : 160 = R + (400L - ) 115 = R +(480L- ) 30 = R + (720L- ) Giải hệ pt → B B R = 25 Ω, L = 0,25 H, C = μF D R = 25 Ω, L = 0,9 H, C = 2,5 μF ... D.60,2Ω ( Tương tự 1) Bài 8: Cho mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp gồm điện trở R, cuộn cảm L tụ điện C Đặt vào hai đầu mạch điện áp xoay chiều u = 120cos 100πt (V) Ban đầu đồ thị cường độ đòng... = 6s u đạt cực đại (+) sau i s = → ϕ = Bài 7: Cho mạch điện hình vẽ Điện áp xoay chiều ổn định hai đầu A B u = 120 3cos (ωt + ϕ ) (V) Khi K mở đóng, đồ thị cường độ dòng điện qua mạch theo thời... gồm: biến trở R, cuộn cảm L tụ dung C mắc nối tiếp, với L=1/π, C=10-3/7,2π (F) Đặt điện áp xoay chiều u = U cos(120π t) vào đầu A, B Hình vẽ bên thể quan hệ cơng suất tiêu thụ AB với điện trở R
- Xem thêm -

Xem thêm: Mot so bai tap dien xoay chieu co do thi co bai giai , Mot so bai tap dien xoay chieu co do thi co bai giai

Từ khóa liên quan