Cực trị RLC cơ bản

11 53 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/09/2019, 08:08

GV chuyên luyện thi viết sách luyện thi thầy Hoàng Sư Điểu ĐT:0909928109 CỰC TRỊ MẠCH R-L-C (Dành cho nhóm ) 1.R thay đổi Câu ĐH (2008) Đoạn mạch điện xoay chiều gồm biến trở R, cuộn dây cảm có độ tự cảm L tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp Biết điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch U, cảm kháng Z L, dung kháng ZC (với ZC �Z L ) tần số dòng điện mạch khơng đổi Thay đổi R đến giá trị R công suất tiêu thụ đoạn mạch đạt giá trị cực đại Pm, A R0  Z L  Z C B Pm  U2 R0 C Pm  Z L2 ZC D R0 = Z L  ZC Câu Cho mạch điện nối tiếp gồm cuộn cảm độ tự cảm 0,2/  (H), tụ điện có điện dung 0,1/  (mF) biến trở R Điện áp đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều ổn định có tần số f (f < 100 Hz) Thay đổi R đến giá trị 190  cơng suất tiêu thụ tồn mạch đạt giá trị cực đại Giá trị f A 25 Hz B 40 Hz C 50 Hz D 80 Hz Câu Một đoạn mạch xoay chiều mắc nối tiếp gồm tụ C = 50/  (  F) cuộn cảm có độ tự cảm 0,8/  (H) biến trở R Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp u = 200cos100πt (V) (t đo giây) Để cơng suất tiêu thụ mạch cực đại giá trị biến trở công suất cực đại A 120 Ω 250 W B 120Ω 250/3 W C 120 Ω 500/3 W D 280 Ω 250 Câu (ĐH-2009) Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng khơng đổi vào hai đầu đoạn mạch gồm biến trở R mắc nối tiếp với tụ điện Dung kháng tụ điện 100  Khi điều chỉnh R hai giá trị R1 R2 công suất tiêu thụ đoạn mạch Biết điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện R = R1 hai lần điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện R = R2 Các giá trị R1 R2 A R1 = 50  , R2 = 100  C R1 = 50  , R2 = 200  B R1 = 40  , R2 = 25  D R1 = 25  , R2 = 10  Câu Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch AB nối tiếp gồm biến trở R, cuộn cảm tụ điện Thay đổi R mạch tiêu thụ cơng suất ứng với hai giá trị biến trở R = 90  R2 = 160  Hệ số công suất mạch AB ứng với R1 R2 ? A 0,6 0,75 B 0,6 0,8 C.0,8 0,6 D 0,75 0,6 Câu Một mạch điện xoay chiều gồm tụ điện C, cuộn cảm L biến trở R mắc nối tiếp Khi R = 24  cơng suất tiêu thụ đoạn mạch cực đại 300 W Khi để biến trở giá trị 18  32  cơng suất tiêu thụ đoạn mạch giá trị bằng? A 288 W B 144 W C 240 W D 150 W Câu Cho mạch điện xoay chiều nối tiếp gồm biến trở R, cuộn dây cảm có cảm kháng 200  tụ điện có dung kháng 100  Điện áp đặt vào hai đầu đoạn mạch u = 100 cos100  t (V) Xác định giá trị biến trở để công suất tiêu thụ đoạn mạch 40 W A 100  150  B 100  50  C 200  150  D 200  50  Câu Một mạch điện gồm tụ điện C, cuộn cảm L biến trở R mắc nối tiếp Đặt vào hai đầu mạch điện điện áp u = 100 cos100πt (V) Khi để biến trở giá trị R R2 cơng suất tiêu thụ đoạn mạch Nếu R1 + R2 = 100  giá trị cơng suất Cố gắng tất phải làm kết cuối thành công hay thất bại GV chuyên luyện thi viết sách luyện thi thầy Hoàng Sư Điểu ĐT:0909928109 A 50 W B 200 W C 400 W D 100 W Câu (CĐ2010) Đặt điện áp u = U0cos 100 t (V) vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn cảm mắc nối tiếp với biến trở R Ứng với hai giá trị R = 20  R2 = 80  cơng suất tiêu thụ đoạn mạch 400 W Giá trị U A 400 V B 200 V D 100 V C 100 V Câu 10 (Chuyên Lê Hồng Phong Nam Định) Đặt hiệu điện xoay chiều u  120 cos120t (V) vào hai đầu đoạn mạch RLC mắc nối tiếp, điện trở R thay đổi Thay đổi R giá trị cơng suất cực đại mạch P = 300 W Tiếp tục điều chỉnh R thấy với hai giá trị điện trở R R2 mà R1 = 0,5625 R2 cơng suất tiêu thụ đoạn mạch Giá trị R1 A 18 Ω B 28 Ω C 32 Ω D 20 Ω Câu 11 Một mạch điện AB gồm tụ điện C, cuộn cảm L cảm kháng biến trở R mắc nối tiếp Đặt vào hai đầu mạch điện hiệu điện xoay chiều u = 120 cos120  t (V) Biết ứng với hai giá trị biến trở: R = 18  R2 = 32  cơng suất tiêu thụ AB Công suất đoạn mạch AB nhận giá trị A P = 72 W B P = 288 W C P = 144 W D P = 576 W Câu 12 Mạch điện xoay chiều gồm biến trở R mắc nối tiếp với cuộn dây cảm Thay đổi R ta thấy với hai giá trị R1 = 45  R2 = 80  mạch tiêu thụ cơng suất 80 W Khi thay đổi R cơng suất tiêu thụ mạch đạt cực đại A 250 W B 80 W C 100 W D 250/3 W Câu 13 Một mạch điện xoay chiều gồm tụ điện C, cuộn cảm L biến trở R mắc nối tiếp Khi R = 24  công suất tiêu thụ đoạn mạch cực đại 300 W Khi để biến trở giá trị 18  32  cơng suất tiêu thụ đoạn mạch giá trị A 288 W B 144 W C 240 W D 150 W Câu 14 Cho mạch điện có phần tử mắc nối tiếp tụ C biến trở R Độ lệch pha điện áp hai đầu đoạn mạch dòng điện qua mạch ứng với giá trị R1  270 R2  480 R 1  Biết 1  2   Điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch 150 V Gọi P P2 công suất mạch ứng với R1 R2 Tính P1 P2 A P1 = 40 W; P2 = 40 W C P1 = 40 W; P2 = 50 W B P1 = 50 W; P2 = 40 W D P1 = 30 W; P2 = 30 W RC L A Câu 15 (Chuyên Lương Thế Vinh- Đồng Nai 2017-2018) Cho mạch điện hình A1, cuộn dây cảm Điện áp hai đầu đoạn mạch có biểu thức u  U cos(2ft) với U không đổi f P(W) Pmax thay đổi Trên hình A2, ta có đồ thị biểu diễn phụ thuộc công suất tiêu thụ mạch theo R đường liền nét f = f1 đường đứt nét f = f2 Giá trị Pmax gần với giá trị sau 100 đây? A 280 W B 140 W Hình A1 120 200 Cố gắng tất phải làm kết cuối thành công hay thất bại B R(Ω) GV chuyên luyện thi viết sách luyện thi thầy Hoàng Sư Điểu ĐT:0909928109 C 130 W D 260 W Cực trị liên quan đến L thay đổi Câu 16 Cho mạch điện nối tiếp gồm R, cuộn dây cảm, độ tự cảm L thay đổi tụ điện C Điện áp hai đầu U ổn định, tần số f Khi UL cực đại, cảm kháng ZL có giá trị A.ZL = B.ZL = R + ZC C.ZL = D.ZL = Câu 17 Cho mạch RLC mắc nối tiếp, biết R = 50Ω, C = F, độ tự cảm L thay đổi Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều u = 100cos(100πt + ) V Điều chỉnh L điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm đạt giá trị lớn Giá trị A.100 V B V C.100V D V Câu 18 Cho mạch RLC mắc nối tiếp, biết R =100Ω, C = F, độ tự cảm L thay đổi Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều u = 200cos100πt V Điều chỉnh L điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây đạt giá trị lớn nhất, giá trị A.100V B.50 V C.50V D.200 V Câu 19 Một doạn mạch RLC không phân nhánh gồm điện trở R = 50 Ω, tụ điện có dung kháng điện trở cuộn cảm có độ tự cảm L thay đổi Mắc đoạn mạch vào điện áp xoay chiều có điện áp hiệu dụng không đổi tần số 50 Hz Điều chỉnh L để điện áp hai đầu cuộn dây cực đại, giá trị L A.L = H B.L = H C.L = H D.L = H Câu 20 Cho đoạn mạch RLC mắc nối tiếp, cuộn dây cảm có độ tự cảm thay đổi được; điện trở R = 100 Ω; điện dung C = F Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều có U = 100 V tần số f = 50 Hz Khi UL cực đại L có giá trị A.L = H B.L = H C.L = H D.L = H Câu 21 Cho đoạn mạch không phân nhánh RLC, điện áp hai đầu mạch điện u = 200cos(100πt - π/6) V, điện trở R = 100 Ω, cuộn dây cảm có độ tự cảm L thay đổi được, tụ điện có C = (μF) Khi điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây đạt giá trị cực đại độ tự cảm cuộn dây giá trị cực đại A.L = H, UL max= 447,2V B.L = H, UL max= 447,2V C.L = H, UL max= 632,5V D.L = H, UL max= 447,2V Câu 22 Cho mạch RLC mắc nối tiếp, biết R =100Ω, C = F, độ tự cảm L thay đổi Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều u = 200cos100πt V Điều chỉnh L điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm đạt giá trị lớn Khi đó, cơng suất tiêu thụ mạch A.100 W B.W C.50W D.200 W Câu 23 Cho mạch RLC mắc nối tiếp, biết R = 50Ω, C = F, độ tự cảm L thay đổi Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều u = 100cos(100πt + ) V Điều chỉnh L điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm đạt giá trị lớn Khi đó, cơng suất tiêu thụ mạch A.100 W B.W C.50W D W Câu 24 Cho mạch RLC mắc nối tiếp, biết R = 50Ω, C = F, độ tự cảm L thay đổi Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều u = 100cos(100πt + ) V Điều chỉnh L điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm đạt giá trị lớn Hệ số công suất mạch A B C D.0,59 Cố gắng tất phải làm kết cuối thành công hay thất bại GV chuyên luyện thi viết sách luyện thi thầy Hoàng Sư Điểu ĐT:0909928109 Câu 25 Cho mạch RLC mắc nối tiếp, biết R = 50Ω, C = F, độ tự cảm L thay đổi Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều u = 100cos(100πt + ) V Điều chỉnh L điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm đạt giá trị lớn Biểu thức cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch ? A.i = cos(100πt - ) A C.i = cos(100πt - ) A B.i = cos(100πt - ) A D.i = cos(100πt - ) A Câu 26 Cho mạch điện xoay chiều AB gồm R, L, C mắc nối tiếp Cuộn cảm có độ tự cảm thay đổi Đặt vào hai đầu đoạn mạch AB điện áp xoay chiều ổn định u = 50cos(100πt) V Điều chỉnh độ tự cảm để điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm đạt giá trị cực đại ULmax UC = 200 V Giá trị ULmax A.150 V B.300 V C.100 V D.250 V Câu 27 Đặt điện áp xoay chiều u = Ucos(100πt)V vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở R, tụ điện có điện dung C cuộn cảm có độ tự cảm L thay đổi Điều chỉnh L để điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm đạt giá trị cực đại thấy giá trị cực đại 125 V điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện 80 V Giá trị U A.100 V B.75 V C.60 V D.80 V Câu 28 (ĐH-2011): Đặt điện áp xoay chiều u = Ucos100πt vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở R, tụ điện có điện dung C cuộn cảm có độ tự cảm L thay đổi Điều chỉnh L để điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm đạt giá trị cực đại thấy giá trị cực đại 100 V điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện 36 V Giá trị U A.80 V B.136 V C.64 V D.48 V Câu 29 Cho mạch điện RLC nối tiếp, cuộn dây cảm có độ tự cảm L thay đổi Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp u = 200cos100πt (V) Điều chỉnh L = L điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây đạt cực đại gấp đôi điện áp hiệu dụng điện trở R Sau điều chỉnh L = L để điện áp hiệu dụng R cực đại, điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây A.100 V B.300 V C.200 V D.150 V Câu 30 Cho đoạn mạch điện xoay chiều RLC có L thay đổi Khi L = L L = L2 cơng suất tỏa nhiệt mạch khơng thay đổi Tìm hệ thức hệ thức sau? B.UL1UL2=(UR+ UC)2 D.UL1UL2 = UC2 A.UL1+ UL2= UR+ UC C.UL1 + UL2 = 2UC Câu 31 (CĐ-2012): Đặt điện áp u = U0cos(ωt + φ) (U0 φ không đổi) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần, tụ điện cuộn cảm có độ tự cảm L thay đổi Khi L = L L = L2 cường độ dòng điện hiệu dụng đoạn mặt Để cường độ dòng điện hiệu dụng đoạn mạch giá trị cực đại giá trị L A (L1 + L) B D.2(L1 + L2) Câu 32 Cho đoạn mạch RLC có L thay đổi Đặt vào đầu đoạn mạch hiệu điện xoay chiều có L  L1     H  L  L2  /   H  tần số f Khi hiệu điện cuộn dây cảm Muốn hiệu điện cuộn dây đạt cực đại L phải bao nhiêu? A L=  H 2, B L =  H 1,5 C L =  H 1, D L =  H Câu 33 Mạch điện xoay chiều gồm phần tử R,L,C L cảm thay đổi có hiệu điện hiệu dụng hai đầu mạch khơng đổi Khi chỉnh L đến giá trị L = L L = L mạch có hiệu điện Cố gắng tất phải làm kết cuối thành công hay thất bại GV chuyên luyện thi viết sách luyện thi thầy Hoàng Sư Điểu ĐT:0909928109 hiệu dụng hai đầu cuộn cảm Vậy chỉnh L = L ta mạch có hiệu điện hai đầu cuộn cảm cực đại Mối quan hệ L, L, L A.L = B.\f(1,L = \f(1,L + \f(1,L Câu 34 Đặt điện áp xoay chiều u  U cos100 t C \f(2,L = \f(1,L + \f(1,L D \f(2,L = \f(1,L + \f(1,L (V) (U0 không đổi) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp C  100 /    F  gồm điện trở R, tụ điện có điện dung cuộn dây cảm có độ tự cảm L thay đổi Nếu L = L1 L = L2 = 3L1 cường độ hiệu dụng qua mạch Trị số L1 A /  (H) C 0,5 /  (H) B 1/  (H) D 1,5 /  (H) Câu 35 Mạch điện xoay chiều gồm ba điện trở R, L, C mắc nối tiếp R C không đổi; L cảm u  200 cos100 t  V  thay đổi Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều có biểu thức Thay đổi L, L = L = /  (H) L = L2 = /  (H) mạch điện có công suất P = 200 W Giá trị R A 50  B 150  C 20  D 100  Câu 36 Cho mạch điện xoay chiều tần số 50 Hz nối tiếp gồm cuộn dây cảm có độ tự cảm L thay /  (H) 3 /  (H) dòng điện có giá trị hiệu dụng giá trị tức thời có pha ban đầu 2 / Giá trị R ZC đổi được, tụ điện có điện dung C điện trở R Có hai giá trị khác L A 100  200 3 B 100  100 3 C 100  200 3 D 200  100 3 Câu 37 Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng khơng đổi, tần số 50 Hz vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở R, cuộn cảm có độ tự cảm L thay đổi tụ điện có điện dung Điều chỉnh độ tự cảm L đến giá trị 1/5π H 4/5π H cường độ dòng điện mạch có giá trị hiệu dụng lệch pha 2π/3 Giá trị R A 30 Ω B 30 Ω C 10 Ω D 40 Ω Câu 38 Cho mạch điện nối tiếp gồm cuộn dây cảm có độ tự cảm L thay đổi được, tụ điện có dung kháng 60  điện trở 20  Điện áp đặt vào hai đầu đoạn mạch u = 20 cos100  t (V) Khi cảm kháng ZL điện áp hiệu dụng cuộn dây đạt giá trị cực đại ULmax Giá trị ZL ULmax A 200/3  200 (V) B 200/3  100 (V) C 200  200 (V) D 200  200 (V) Câu 39 (ĐH-2011) Đặt điện áp xoay chiều u = U0cos100  t vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở R, tụ điện có điện dung C cuộn cảm có độ tự cảm L thay đổi Điều chỉnh L để điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm đạt giá trị cực đại thấy giá trị cực đại 100 V điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện 36 V Giá trị U A 80 V B 136 V C 64 V D 48 V Câu 40 Cho mạch điện xoay chiều L, R, C mắc nối thứ tự (cuộn cảm có độ tự cảm L thay đổi được) Điều chỉnh L để U Lmax U R  50  V  V Lúc này, điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch 150 V điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch chứa RC 50 V.Tính trị hiệu dụng điện áp hai đầu đoạn mạch AB Cố gắng tất phải làm kết cuối thành công hay thất bại GV chuyên luyện thi viết sách luyện thi thầy Hoàng Sư Điểu ĐT:0909928109 A 100 V B 615 V C 200 V D 300V Câu 41 Đặt điện áp u = 100 cos  t vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở R, tụ điện cuộn cảm có độ tự cảm L thay đổi Biết hệ số công suất đoạn RC 0,8 Khi L thay đổi ULmax A 100 (V) B 150 (V) C 300 (V) D 125 (V)   vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở Câu 42 Đặt điện áp R, tụ điện C cuộn cảm có độ tự cảm L thay đổi Điện áp u RC lệch pha với dòng điện  /12 Điều chỉnh L để u sớm i  / UL u  100 cos100 t V A 100 (V) B 150 (V) C 300 (V) D 73,2(V) Câu 43 Đặt điện áp xoay chiều u = U0 cos100  t (V) vào hai đầu đoạn mạch nối tiếp gồm điện trở R = 120  , tụ điện có điện dung C = 1/(9  ) mF cuộn cảm có độ tự cảm L thay đổi Điều chỉnhL = L1 ULmax Giá trị L sau UL = 0,99ULmax 2,1 A  0, 21  H B  0,31 H C   H D  Câu 44 Đặt điện áp ổn định vào hai đầu đoạn mạch khơng phân nhánh R,LC có L thay đổi Khi L = L0 cơng suất mạch đạt cực đại 200 W U L =2U Khi điều chỉnh L đến giá trị để hiệu điện hiệu dụng cuộn cảm có giá trị lớn cơng suất A 180 W B 160W C 150W D 120W Câu 45 Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở R, tụ điện có dung kháng 15  cuộn cảm có độ tự cảm L thay đổi Điều chỉnh L để cảm kháng Z L = ZL1 ZL = ZL2 mạch tiêu thụ cơng suất Điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm Z L = ZL1 gấp hai lần ZL = ZL2 Giá trị ZL1 A 50  B 150  C 20  D 10  Câu 46 Đặt điện áp u = U 0cosωt (U0, ω không đổi) vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp Cho biết R  100 , cuộn cảm có độ tự cảm L thay đổi Hình bên đồ thị biểu diễn phụ thuộc công suất tiêu thụ điện đoạn mạch theo độ tự cảm L Dung kháng tụ điện A 100 Ω C 200 Ω B 100 Ω D 150 Ω Câu 47 Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC (L thay đổi được) mắc nối tiếp điện áp Khi thay đổi độ tự cảm đến giá trị L1  cực đại, lúc cơng suất đoạn mạch 200W Khi cuộn cảm đạt cực đại 200V Tụ điện có điện dung C A 200 F  B C H  cường độ dòng điện hiệu dụng qua đoạn mạch đạt giá trị L  L2  C u  U0 cos t  V  50 F  C C H  điện áp hiệu dụng hai đầu 150 F  100 F D  Cố gắng tất phải làm kết cuối thành công hay thất bại GV chuyên luyện thi viết sách luyện thi thầy Hoàng Sư Điểu ĐT:0909928109 Cực trị liên quan đến C thay đổi Câu 48 Cho mạch điện RLC có L = H, R = 50 Ω, điện dung tụ điện C thay đổi Điện áp hai đầu đoạn mạch u =100cos100πt V Giá trị C để điện áp hiệu dụng đầu tụ cực đại A.C = 20 (μF) B.C = 30 (μF) C.C = 40 (μF) D.C = 10 (μF) Câu 49 Mạch điện nối tiếp gồm R, cuộn dây cảm có độ tự cảm L tụ điện có điện dung C thay đổi Điện áp hai đầu U ổn định, tần số f Thay đổi C để UC cực đại, giá trị cực đại UC A.UC max = B.UC max = C.UC max = D.UC max = Câu 50 Cho mạch điện RLC có R = 100Ω, L = H Điện áp hai đầu mạch u =100sin100πt V Với giá trị C UC có giá trị lớn nhất? Giá trị lớn bao nhiêu? A.C = F, UCmax = 220V C.C = F, UCmax = 180V B.C = (F), UCmax =120V D.C = F, UCmax = 200V Câu 51 Đoạn mạch nối tiếp gồm cuộn dây có điện trở 10 Ω, có độ tự cảm 0,1/π H, tụ điện có điện dung C thay đổi, điện trở R ămpe kế có điện trở nhỏ Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp 50 V - 50 Hz Thay đổi C số ampe kế cực đại 1A Giá trị R C A R = 50 Ω C = 2/π mF C R = 40 Ω C = 2/π mF B R = 50 Ω C = 1/π mF D R = 40 Ω C = 1/π mF Câu 52 (ĐH-2009) Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 120 V, tần số 50 Hz vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở 30  , cuộn cảm có độ tự cảm 0, /  (H) tụ điện có điện dung thay đổi Điều chỉnh điện dung tụ điện điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm đạt giá trị cực đại A 150 V B 160 V C 100 V D 250 V Câu 53 Một mạch điện xoay chiều nối tiếp gồm cuộn cảm tụ điện có điện dung C thay đổi Dùng vơn kế có điện trở lớn mắc vào hai đầu tụ điện Thay đổi C người ta thấy C = 40  F C = 20  F vơn kế trị số Tìm C để vôn kế giá trị cực đại A 20  F B 10  F C 30  F D 60  F Câu 54 (ĐH-2010) Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng khơng đổi, tần số 50 Hz vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở R, cuộn cảm có độ tự cảm L tụ điện có điện dung C C  104  4  104 /  2  thay đổi Điều chỉnh C đến giá trị ( F) (F) cơng suất tiêu thụ đoạn mạch có giá trị Giá trị L A 1/  2  H B /  H C 1/  3  H D /  H 1, Câu 55 Cho mạch điện nối tiếp gồm điện trở 20  cuộn dây có độ tự cảm  (H) điện trở 30  tụ xoay có điện dung thay đổi C Điện áp hai đầu đoạn mạch: u = 100 cos100  t (V) Tìm C để điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện đạt giá trị cực đại Tìm giá trị cực đại A.200V B 220V C.250V D.297V Cố gắng tất phải làm kết cuối thành công hay thất bại GV chuyên luyện thi viết sách luyện thi thầy Hoàng Sư Điểu ĐT:0909928109 Câu 56 Cho đoạn mạch xoay chiều RLC với điện dung C thay đổi giá trị Điều chỉnh C để thay đổi dung kháng Z tụ thấy: Khi ZC  50 công suất tiêu thụ mạch lớn nhất, C Z C  55 điện áp hiệu dụng tụ lớn Tính điện trở R A 2 B 10 D  C 3 Câu 57 Đặt điện áp u  U cos100t (u tính V, t tính s, U khơng đổi) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở R, cuộn cảm có độ tự cảm H tụ điện có điện dung C 5 thay đổi Điều chỉnh điện dung tụ điện để điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện đạt giá trị cực đại U 3(V) Giá trị R A 20  B.50  C 50  D.20  Câu 58 (ĐH-2011) Đặt điện áp xoay chiều u = U cos100  t (U khơng đổi, t tính s) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở R, cuộn cảm có độ tự cảm 0, /  (H) tụ điện có điện dung C thay đổi Điều chỉnh điện dung tụ điện để điện áp hiệu dụng hai tụ điện đạt giá trị cực đại Giá trị cực đại U Điện trở R A 10  B 20 2 D 20  C 10 2 Câu 59 Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 160 V vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp Khi điện áp đoạn RL lệch pha π/2 so với điện áp hai đầu đoạn mạch, điện áp hiệu dụng tụ 200 V Điện áp hiệu dụng điện trở R A 120 V B 72 V C 96 V D 40 V Câu 60 Mạch điện nối tiếp gồm cuộn dây có độ tự cảm L điện trở R tụ xoay có điện dung u  30 cos100 t  V  thay đổi C Điện áp hai đầu đoạn mạch: Điều chỉnh C để điện áp hiệu dụng tụ điện đạt giá trị cực đại 50 V Khi điện áp hiệu dụng cuộn dây A 20 (V) B 40 (V) C.100 (V) D 30 (V) Câu 61 Một cuộn dây mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C thay đổi mắc vào nguồn điện xoay chiều u = U0 cosωt (V) Thay đổi C để điện áp hiệu dụng tụ cực đại giá trị cực đại 2U0 Điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây lúc A 3,5U0 B 3U0 C U0 3,5 D 2U0 Câu 62 Cho mạch điện xoay chiều nối tiếp gồm điện trở R cuộn dây cảm tụ điện có điện dung thay đổi Điện áp hai đầu đoạn mạch có giá trị hiệu dụng U Khi điện dung thay đổi để điện áp hiệu dụng tụ cực đại dòng điện qua mạch sớm pha điện áp hai đầu mạch  / Điện áp hiệu dụng tụ cực đại A U B 2U C U D 2U / Câu 63 Cho mạch điện gồm R, L, C mắc nối tiếp Cho R = 30 Ω, L = 0,4 (H), C thay đổi Đặt vào hai đầu mạch điện điện áp xoay chiều u = 120cos(100t + π/2) V Khi C = C o cơng suất mạch đạt giá trị cực đại Khi biểu thức điện áp hai đầu điện trở Cố gắng tất phải làm kết cuối thành công hay thất bại GV chuyên luyện thi viết sách luyện thi thầy Hoàng Sư Điểu ĐT:0909928109 A.uR = 60cos(100t + ) V C.uR = 120cos(100t + ) V B.uR = 120cos100t V A.uR = 60cos100t V Câu 64 Cho mạch điện gồm R, L, C mắc nối tiếp Cho R = 30 Ω, L = 0,4 (H), C thay đổi Đặt vào hai đầu mạch điện điện áp xoay chiều u = 120cos(100t + π/2) V Khi C = C o cơng suất mạch đạt giá trị cực đại Khi đó, biểu thức điện áp hai đầu cuộn cảm L A.uL = 80cos(100t + π) V B.uL = 160cos(100t + π) V C.uL = 80cos(100t + ) V A.uL = 160cos(100t + ) V Câu 65 Mạch điện RCL nối tiếp có C thay đổi Điện áp hai đầu đoạn mạch u =150cos100πt (V) Khi C = C1 = 62,5μF mạch tiêu thụ cơng suất cực đại P max = 93,75 W Khi C = C2 = mF điện áp hai đầu đoạn mạch RC cuộn dây vuông pha với nhau, điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây A.90 V B.120 V C.75 V D.75 V Câu 66 (PTQG -2015) Đặt điện áp u  400 cos100 t  V  vào hai đầu đoạn mạch nối tiếp gồm cuộn cảm có độ tự cảm L, điện trở R tụ điện có điện dung C thay đổi Khi C  C1  103 F 8 103 C  C3  F C  C1 C  0,5C3 15 cơng suất mạch có giá trị Khi điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện có giá trị Khi nối ampe kế xoay chiều (lí tưởng) với hai đầu tụ điện số ampe kế A.2,8A B 1,4A C 2,0A D 1,0 A Câu 67 Cho đoạn mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp gồm R  11, Ω, cuộn cảm tụ điện có điện dung C thay đổi Khi C = C = 1/(7488  ) F C = C = 1/(4680  ) F cơng suất tiêu thụ đoạn mạch Biết cường độ dòng điện qua mạch C = C i1 = 3 cos(120  t +  /12) (A) Khi C = C3 hệ số cơng suất đoạn mạch có giá trị lớn Lúc này, dòng điện qua mạch có biểu thức A i3 = cos120  t (A) B i3 = 6cos(120  t +  /6) (A) C i3 = 6cos(120  t +  /4) (A) D i3 = 3 cos(120  t +  /12) (A) Câu 68 Đặt điện áp u  U cos t  V  vào hai đầu đoạn mạch RLC mắc nối tiếp có C thay đổi 100  V  Khi C  C1 điện áp hai đầu tụ điện đạt giá trị cực đại, giá trị cực đại Khi C  2,5C1 cường độ dòng điện trễ pha  / so với hai đầu đoạn mạch Giá trị U là? A 50 V B 100 V C 100 V D 50 V  u  80 cos(100 t  ) (V) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tỉếp gồm Câu 69 (QG 2017) Đặt điện áp điện trở 20 Ω cuộn cảm tụ điện có điện dung C thay đổi Đỉều chỉnh điện dung đến giá trị C= C0 để điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện đạt giá trị cực đại 160 V Giữ nguyên gỉá trị C = C0, biểu thức cường độ dòng đỉện đoạn mạch Cố gắng tất phải làm kết cuối thành công hay thất bại GV chuyên luyện thi viết sách luyện thi thầy Hoàng Sư Điểu ĐT:0909928109   i  2cos(100t  ) i  2 cos(100t  ) (A) (A) A B C i  2 cos(100t   ) 12 (A) D i  2cos(100t   ) 12 (A) Câu 70 (QG 2018) Đặt điện áp uAB = 30cos100πt (V) vào hai đầu đoạn mạch AB hình bên, cuộn cảm có độ tự cảm L tụ điện có điện dung C thay đổi Khi C = C0 điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch MN đạt giá trị cực đại điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch AN 30√2 V Khi C = 0,5C0 biểu thức điện áp hai đầu cuộn cảm A uMN=15√3cos(100πt+5π/6) (V) C uMN=30√3cos(100πt+5π/6) (V) B uMN=15√3cos(100πt+π/3) (V) D uMN=15√3cos(100πt+π/3) (V) Câu 71 (QG2018) Đặt điện áp xoay chiều u = 40cos(100πt+π/6) (V) vào hai đầu đoạn mạch AB hình bên, tụ điện có điện dung C thay đổi Khi C = C0 tổng trở đoạn mạch AB đạt giá trị cực tiểu điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch AN 40√2 V Khi C = 0,5C biểu thức điện áp hai đầu tụ điện A uNB=20√3cos(100πt) (V) C uNB=40√3cos(100πt-π/2) (V) ĐỂ NHẬN BẢN B uNB=20√3cos(100πt-π/2) (V) D uNB=40√3cos(100πt) (V) -HẾT - ĐẨY ĐỦ XIN VUI LỊNG ĐĂNG KÍ TRỌN BỘ TÀI LIỆU VIP 10+11+12 + BỘ 20 ĐỀ 2019 CỦA THẦY HOÀNG SƯ ĐIỂU ĐỂ NHẬN ĐƯỢC ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT Lưu ý: Bộ 20 đề cực chất lượng năm 2019 có 20% lớp 11 60% lớp 12 mua riêng biệt giá 500K ĐĂNG KÍ LẦN DÙNG TRỌN CẢ ĐỜI 100% FILE WORD ĐẨY ĐỦ - CÔ ĐỌNG – DỄ DẠY-PHÙ HỢP VỚI XU THẾ MỚI LINK TÌM HIỂU VÀ ĐĂNG KÍ: https://docs.google.com/forms/d/1xAK71vUsQS8j6mVIHBWPJ2cY0BEuU-EjhD_jIoWMY1Y/edit Cố gắng tất phải làm kết cuối thành công hay thất bại 10 GV chuyên luyện thi viết sách luyện thi thầy Hoàng Sư Điểu ĐT:0909928109 Xem nhiều tài liệu thầy HOÀNG SƯ ĐIỂU: http://thuvienvatly.com/u/315963 CHÂN THÀNH CẢM ƠN CHÚC THẦY CÔ VUI VẺ 192 GV ĐÃ ĐK BỘ TÀI LIỆU VIP CỦA TƠI KÍNH MỜI CÁC EM HS VÀ GV ĐẶT SÁCH TẠI TRANG WEP: https://newshop.vn/dot-pha-20-de-thi-2019-vat-li.html Hoặc thông qua facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100008775394067 Cố gắng tất phải làm kết cuối thành công hay thất bại 11 ... đầu đoạn mạch RLC mắc nối tiếp, điện trở R thay đổi Thay đổi R giá trị cơng suất cực đại mạch P = 300 W Tiếp tục điều chỉnh R thấy với hai giá trị điện trở R R2 mà R1 = 0,5625 R2 cơng suất tiêu... dụng hai đầu cuộn cảm đạt giá trị cực đại thấy giá trị cực đại 100 V điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện 36 V Giá trị U A.80 V B.136 V C.64 V D.48 V Câu 29 Cho mạch điện RLC nối tiếp, cuộn dây cảm... để UC cực đại, giá trị cực đại UC A.UC max = B.UC max = C.UC max = D.UC max = Câu 50 Cho mạch điện RLC có R = 100Ω, L = H Điện áp hai đầu mạch u =100sin100πt V Với giá trị C UC có giá trị lớn
- Xem thêm -

Xem thêm: Cực trị RLC cơ bản , Cực trị RLC cơ bản