055 THPT KIEN AN HAI PHONG HDG CPB

28 39 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/09/2019, 07:54

Fanpage: Tơi u Tốn Học Facebook Group: Tơi u Tốn Học Fanpage: Tơi u Tốn Học Câu 1: Câu 2: Facebook Group: Tơi u Tốn Học aa x Câu 5: B y = ( ) x 3 C y =    x 5−2 D y = ( 0, ) x [2D2-2] Cho log m = a A = log m ( 8m ) với m  0, m  Tìm mối liên hệ A a A A = ( + a ) a Câu 4: a4 , ( a  ) dạng lũy thừa với số mũ hữu tỉ a5 A P = a B P = a5 C P = a D P = a [2D2-1] Hàm số sau đồng biến ( −; + ) ? [2D2-1] Viết biểu thức P = e A y =   2 Câu 3: B A = ( − a ) a C A = 3+ a a D A = 3− a a [2D1-2] Hàm số y = + x − x đồng biến khoảng sau đây? A (1; +  ) B (1; ) C ( −;1) D ( −2;1) [2H2-1] Cho hình cầu đường kính 2a Mặt phẳng ( P ) cắt hình cầu theo thiết diện hình tròn có bán kính a Tính khoảng cách từ tâm hình cầu đến mặt phẳng ( P ) A a Câu 6: Câu 7: B a C a 10 D a 10 [1D1-1] Có số ngun m để phương trình 5sin x −12cos x = m có nghiệm? A 13 B Vô số C 26 D 27 [2D1-2] Cho hàm số y = f ( x ) = ax3 + bx + cx + d hình vẽ Hình (I) Hình (II) Hình (III) Hình (IV) Tìm mệnh đề mệnh đề sau: A Đồ thị hàm số y = f ( x ) hình (IV) a  f  ( x ) = có hai nghiệm phân biệt B Đồ thị hàm số y = f ( x ) hình (III) a  f  ( x ) = vô nghiệm C Đồ thị hàm số y = f ( x ) hình (I) a  f  ( x ) = có hai nghiệm phân biệt D Đồ thị hàm số y = f ( x ) hình (II) a  f  ( x ) = có nghiệm kép Câu 8:   [2D2-2] Cho x  , y  K =  x − y    A K = x B K = x + −1  y y +  Xác định mệnh đề 1 − x x   C K = x −1 D K = x Fanpage: Tơi u Tốn Học Câu 9: Facebook Group: Tơi u Tốn Học [2D1-2] Tìm số giao điểm đồ thị hàm số y = x4 − 3x2 − trục hoành A B C D ( ) Câu 10: [2D1-4] Cho hàm số y = x − 3x − m − x + m có đồ thị đường cong ( C ) Biết tồn hai số thực m1 , m2 tham số m để hai điểm cực trị ( C ) hai giao điểm ( C ) với trục hoành tạo thành bốn đỉnh hình chữ nhật Tính T = m14 + m24 A T = 22 − 12 B T = 11 − C T = 2−2 D T = 15 − Câu 11: [1D1-2] Tìm số nghiệm phương trình cos x − cos x − = , x   0; 2  A B C D Xác định mệnh đề x +1 B xy + = −e y C xy − = −e y Câu 12: [2D2-2] Cho hàm số y = ln A xy −1 = e y Câu 13: [1D1-1] Tìm tất nghiệm phương trình tan x = m , ( m  A x = arctan m + k x =  − arctan m + k , ( k  B x =  arctan m + k , ( k  ) ) ) ) C x = arctan m + k 2 , ( k  D x = arctan m + k , ( k  D xy + = e y ) Câu 14: [2D2-3] Cho a , b  , a  , b  1, n  * Một học sinh tính giá trị biểu thức 1 1 P= + + + + sau: log a b log a2 b log a3 b log an b Bước 1: P = log b a + log b a + log b a + + log b a n Bước 2: P = log b ( a a a a n ) Bước 3: P = log b a1+ 2+3+ + n Bước 4: P = n ( n − 1) log b a Hỏi bạn học sinh giải sai từ bước ? A Bước B Bước C Bước Câu 15: [2D1-2] Tìm tất giá trị thực tham số m để hàm số y = định A m  (1; ) B m   2; +  ) C m  ( 2; +  ) D Bước 2x − m đồng biến khoảng xác x −1 D m  ( −; ) Fanpage: Tơi u Tốn Học Facebook Group: Tơi u Tốn Học x2 − 4x − x − 3x + A B C D Câu 17: [2D1-3] Người ta muốn thiết kế bể cá theo dạng khối lăng trụ tứ giác đều, khơng có nắp trên, làm kính, thể tích m3 Giá m2 kính 600.000 đồng/ m2 Gọi t số tiền tối thiểu phải trả Giá trị t xấp xỉ với giá trị sau ? A 11.400.000 đồng B 6.790.000 đồng C 4.800.000 đồng D 14.400.000 đồng Câu 18: [2D2-3] Một người gửi số tiền 100 triệu đồng vào ngân hàng với lãi suất 7% / năm Biết khơng rút tiền khỏi ngân hàng sau năm, số tiền lãi nhập vào vốn ban đầu ( người ta gọi lãi kép) Để người lãnh số tiền 250 triệu người cần gửi khoảng thời gian năm ? (nếu khoảng thời gian không rút tiền lãi suất không thay đổi) A 12 năm B 13 năm C 14 năm D 15 năm Câu 19: [2D1-1] Cho hàm số y = f ( x ) có đạo hàm liên tục khoảng K có đồ thị đường cong ( C ) Câu 16: [2D1-2] Tìm số tiệm cận đồ thị hàm số y = Viết phương trình tiếp tuyến ( C ) điểm M ( a; f ( a ) ) , ( a  K ) A y = f  ( a )( x − a ) + f ( a ) B y = f  ( a )( x + a ) + f ( a ) C y = f ( a )( x − a ) + f  ( a ) D y = f  ( a )( x − a ) − f ( a ) Câu 20: [2H2-3] Cho hình lăng trụ ABC ABC , biết góc hai mặt phẳng ( ABC ) ( ABC ) 45 , diện tích tam giác ABC a Tính diện tích xung quanh hình trụ ngoại tiếp hình lăng trụ ABC ABC A 4 a B 2 a2 C 4 a2 Câu 21: [2D1-2] Cho hàm số y = f ( x ) xác định x − f ( x) + − + + −1 Mệnh đề sau đúng? A Hàm số có giá trị nhỏ −1 B Đồ thị hàm số có hai đường tiệm cận đứng C Đồ thị hàm số trục hồnh có hai điểm chung + + f ( x) D Hàm số đồng biến khoảng ( −1; + ) 8 a \ −1 có bảng biến thiên hình −1 + D Fanpage: Tơi u Tốn Học Facebook Group: Tơi u Tốn Học Câu 22: [1H3-3] Cho hình chóp S.ABCD có đáy hình vng ABCD cạnh a , mặt phẳng ( SAB ) vng góc với mặt phẳng đáy Tam giác SAB đều, M trung điểm SA Tính khoảng cách từ M đến mặt phẳng ( SCD ) a 1 1   Câu 23: [2D1-2] Cho hàm số y = f ( x ) xác định liên tục khoảng  −;   ; +  Đồ thị hàm 2 2   A a 21 14 B a 21 C a 14 D số y = f ( x ) đường cong hình vẽ bên y −1 O 1 2 x −2 Tìm mệnh đề mệnh đề sau A max f ( x ) = B max f ( x ) = C max f ( x ) = f ( −3) D max f ( x ) = f ( ) 1;2  −3;0  −2;1 3;4 Câu 24: [2D1-2] Đường cong hình bên đồ thị bốn hàm số Hàm số hàm số nào? Fanpage: Tơi u Tốn Học Facebook Group: Tơi u Tốn Học y x O A y = x4 + x2 + B y = − x4 + x2 + C y = x4 − x + D y = x3 − x2 − Câu 25: [2D2-1] Cho số thực dương a , b , c khác Chọn mệnh đề sai mệnh đề sau A log a b = log a b − log a c c C log a ( bc ) = log a b + log a c B log a b = log c a log c b D log a b = log c b log c a Câu 26: [2H1-2] Cho hình lăng trụ đứng ABC ABC có đáy ABC tam giác vng B , AB = BC = a , BB ' = a Tính góc đường thẳng AB mặt phẳng ( BCC B ) A 45 B 30 C 60 D 90 Câu 27: [2H2-2] Cho hình chóp S.ABCD có đáy hình thang vng A , B Biết SA ⊥ ( ABCD ) , AB = BC = a , AD = 2a , SA = a Gọi E trung điểm AD Tính bán kính mặt cầu qua điểm S , A , B , C , E A a 30 B a C a Câu 28: [2D1-2] Gọi A , B giao điểm đồ thị hàm số y = D a 2x +1 đường thẳng y = − x − Tính x +1 AB A AB = B AB = C AB = 2 D AB = Câu 29: [2H2-3] Cho nửa hình tròn tâm O , đường kính AB Người ta ghép hai bán kính OA , OB lại tạo thành mặt xung quanh hình nón Tính góc đỉnh hình nón A 30 B 45 C 60 D 90 Câu 30: [2D2-1] Tính đạo hàm hàm số f ( x ) = log ( x + 1) Fanpage: Tơi u Tốn Học A f  ( x ) = x +1 Facebook Group: Tơi u Tốn Học B f  ( x ) = x C f  ( x ) = ( x + 1) ln D f  ( x ) = ( x + 1) ln Câu 31: [2D2-2] Cho số a , b , c  , a  , b  1, c  Đồ thị hàm số y = a x , y = b x , y = c x cho hình vẽ Mệnh đề sau đúng? A b  c  a B a  c  b Câu 32: [2D1-2] Cho hàm số y = f ( x ) xác định C a  b  c D c  a  b có đồ thị hàm số y = f  ( x ) đường cong hình bên Hỏi hàm số y = f ( x ) có điểm cực trị ? A B C D Câu 33: [1D5-3] Gọi ( C ) đồ thị hàm số y = x + x + , M điểm di động ( C ) ; Mt , Mz đường thẳng qua M cho Mt song song với trục tung đồng thời tiếp tuyến M phân giác góc tạo hai đường thẳng Mt , Mz Khi M di chuyển ( C ) Mz ln qua điểm cố định đây?  1 A M  −1;  4  Câu 34:  1 B M  −1;  2  C M ( −1;1) D M ( −1;0 ) [2D1-2] Tìm tất giá trị thực tham số m để hàm số y = mx3 + x + ( m − ) x + đạt cực tiểu x = Fanpage: Tơi u Tốn Học A m = Facebook Group: Tơi u Tốn Học B m = −4 D m = C m = −2 Câu 35: [2H1-1] Cho khối hộp chữ nhật ABCD ABCD tích V Mệnh đề sau đúng? A V = AB.BC.AA B V = AB.BC AA C V = AB.AC.AA D V = AB.AC.AD Câu 36: [2D1-1] Cho hàm số y = f ( x ) có bảng biến thiên sau: Mệnh đề đúng? A Hàm số nghịch biến khoảng ( −1; 3) B Hàm số đồng biến khoảng ( −1; +  ) C Hàm số nghịch biến khoảng ( −1; 1) D Hàm số đồng biến khoảng ( −; 1) Câu 37: [2H1-1] Cho hình chóp S ABC có đáy tam giác cạnh a , cạnh bên SB vng góc với mặt phẳng ( ABC ) , SB = 2a Tính thể tích khối chóp S ABC 3a a3 a3 a3 B C D 4 [2D1-2] Tính diện tích lớn S max hình chữ nhật nội tiếp nửa đường tròn bán kính A Câu 38: R = 6cm cạnh hình chữ nhật nằm dọc theo đường kính hình tròn mà hình chữ nhật nội tiếp A S max = 36 cm B S max = 36 cm C S max = 96 cm D S max = 18 cm Câu 39: [1H3-2] Cho hình chóp S ABC có cạnh SA vng góc với mặt phẳng ( ABC ) , biết AB = AC = a , BC = a Tính góc hai mặt phẳng ( SAB ) ( SAC ) A 30 B 150 C 60 D 120 Câu 40: [2D1-2] Cho hàm số y = f ( x ) có đồ thị đường cong ( C ) giới hạn lim+ f ( x ) = ; x →2 lim f ( x ) = ; lim f ( x ) = ; lim f ( x ) = Hỏi mệnh đề sau đúng? x → 2− x →− x →+ Fanpage: Tơi u Tốn Học Facebook Group: Tơi u Tốn Học A Đường thẳng y = tiệm cận ngang ( C ) B Đường thẳng y = tiệm cận ngang ( C ) C Đường thẳng x = tiệm cận ngang ( C ) D Đường thẳng x = tiệm cận đứng ( C ) Câu 41: [2D1-2] Cho hàm số y = − x4 + x2 + có đồ thị ( C ) Mệnh đề đúng? ( 3;10) điểm cực tiểu ( C ) B Điểm A ( − 3;10 ) điểm cực đại ( C ) C Điểm A ( − 3; 28 ) điểm cực đại ( C ) D Điểm A ( 0;1) điểm cực đại ( C ) A Điểm A Câu 42: [2D1-2] Vòng quay mặt trời – Sun Wheel Công viên Châu Á, Đà Nẵng có đường kính 100 m , quay hết vòng khoảng thời gian 15 phút Lúc bắt đầu quay, người cabin thấp nhất( độ cao m ) Hỏi người đạt độ cao 85 m lần sau giây ( làm tròn đến 10 giây)? A 336,1 s B 382,5 s C 380,1 s D 350,5 s Câu 43: [2H1-2] Cho hình chóp S.ABCD có SA ⊥ ( ABCD ) Biết AC = a , cạnh SC tạo với đáy góc 60 diện tích tứ giác ABCD 3a Gọi H hình chiếu vng góc A lên SC Tính thể tích khối H ABCD 3a a3 a3 a3 A B C D 8 Câu 44: [2D1-4] Gọi S tập hợp tất giá trị thực tham số m để đường thẳng y = m cắt đồ thị hàm số y = x − x điểm phân biệt A , B , C ( B nằm A C ) cho AB = 2BC Tính tổng phần tử thuộc S 7− A −2 B −4 C D Câu 45: [2H1-3] Cho hình chóp S.ABCD có đáy hình chữ nhật, AB = a , AD = a Hình chiếu S lên mặt phẳng ( ABCD ) trung điểm H BC , SH = a Tính bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.BHD A a B a C a 17 D a 11 Câu 46: [2H2-1] Tính diện tích xung quanh hình trụ có chiều cao 20 m , chu vi đáy m A 50 m B 50 m C 100 m2 D 100 m2   Câu 47: [2D2-3] Tìm tất giá trị thực tham số a ( a  ) thỏa mãn  2a + a    A  a  B  a  2017 C a  2017 Câu 48: [2D1-1] Tìm hệ số k tiếp tuyến đồ thị hàm số y = 2017 a     22017 + 2017    D  a  2017 x điểm M ( −2; ) x +1 Fanpage: Tơi u Tốn Học A k = Facebook Group: Tơi u Tốn Học B k = C k = D k = −1 Câu 49: [2H2-1] Cho khối nón có chiều cao 24 cm , độ dài đường sinh 26 cm Tính thể tích V khối nón tương ứng 1600 800 A V = 800 cm3 B V = 1600 cm3 C V = cm3 D V = cm3 3 a , OB = OC = a Gọi H hình chiếu điểm O mặt phẳng ( ABC ) Tính thể tích khối tứ diện Câu 50: [2H1-3] Cho tứ diện OABC có ba cạnh OA , OB , OC đơi vng góc với nhau, OA = OABH A a3 B a3 12 C a3 24 D a3 48 Fanpage: Tôi u Tốn Học Facebook Group: Tơi u Tốn Học Câu 15: Chọn C TXĐ: D = Ta y = có y   \ 1 m−2 ( x − 1) m−2 ( x − 1) Để hàm đồng số biến khoảng xác định  x  D  m  suy m  ( 2; +  ) Câu 16: Chọn C TXĐ: D = \ 1; 2 − x − 4x − x x = suy đồ thị hàm số có đường thẳng y = tiệm = lim Ta có lim y = lim x → x → x → x − x + 1− + x x cận ngang x − x − ( x + 1)( x − 5) Ta có y = = x − x + ( x − 1)( x − ) 1− suy lim− y = + lim+ y = − nên đồ thị hàm số có hai đường thẳng x = x = tiệm cận x →1 x→2 đứng Vậy hàm số có ba tiệm cận Câu 17: Chọn A A' D' C' B' A B Gọi AB = x  , ta có V = hx2 =  h = Diện tích xung quanh bể cá : 32 S xq = xh + x = 4x + x = x + x x = x2 + 16 16 16 16 +  3 x = 3 256 x x x x D C x2 Fanpage: Tơi u Tốn Học Facebook Group: Tơi u Tốn Học Dấu xảy : x = 16  x = 16 x ( )  Số tiền tối thiểu để làm tủ kính :  16  + 32   600.000 = 11429287,57 đồng 16  Câu 18: Chọn C Ta có cơng thức tính A = a (1 + r ) với A số tiền gởi sau n tháng, a số tiền gởi ban đầu , r n lãi suất 250.106 = 100.106 (1 + 0, 07 )  1,07n = 2,5  n = log1,07 2,5 = 13,542 n Câu 19: Chọn A Phương trình tiếp tuyến ( C ) điểm M ( a; f ( a ) ) có dạng y − f ( a ) = f  ( a )( x − a )  y = f  ( a )( x − a ) + f ( a ) Câu 20: Chọn C A' C' B' A O C 45° M B Gọi M trung điểm BC Khi ta có BC ⊥ AM , BC ⊥ AM Suy ra: ( ( ABC ) , ( ABC ) ) = AMA = 45  AA = AM Gọi O trọng tâm tam giác Đặt BC = x , x  Ta có AM = AA = Nên SABC x x  AM = 2 x2  = A M BC = = a  x = 2a Khi đó: AO = 2 2a 2a AM = = AA = a 3 ABC Fanpage: Tơi u Tốn Học Facebook Group: Tơi u Tốn Học Suy diện tích xung quang khối trụ là: S xq = 2 OA AA = 2 2a a = 4 a Câu 21: Chọn C Dựa vào bảng biến thiên ta nhận thấy: * lim f ( x ) = −1 nên A sai dấu khơng xảy x →− * Đồ thị hàm số có đường tiệm cận đứng x = −1 nên B sai * Đồ thị hàm số gồm có hai nhánh hai bên đường tiệm cận đứng nhánh có điểm chung với trục hoành nên C * Hàm số đồng biến khoảng ( −; −1) ( 2; + ) nên D sai Câu 22: Chọn A S I M A D H B K C * Gọi H trung điểm AB K trung điểm CD Ta có SH ⊥ ( ABCD ) SH = Hạ HI ⊥ SK * Khi d ( M ; ( SCD ) ) = * Lại có 1 1 = + = + = 2 2 HI HS HK 3a a 3 a     * Suy HI = Câu 23: Chọn C 1 d ( A; ( SCD ) ) = d ( H ; ( SCD ) ) = HI 2 a a 21 Vậy d ( M ; ( SCD ) ) = 14 a Fanpage: Tơi u Tốn Học Facebook Group: Tơi u Tốn Học 1  Quan sát đồ thị hàm số y = f ( x ) ta thấy: Đồ thị hàm số xuống từ trái qua phải  −;  2  1 1 1     ; +  nên hàm số nghịch biến khoảng  −;   ; +  2 2 2    nên loại B Trên 3; 4 hàm số liên tục f ( 3)  f ( ) nên loại D Trên đoạn  −3; 0 hàm số liên tục Trên 1; 2 hàm số liên tục f (1)  f ( ) = nên loại A Trên  −2;1 hàm số gián đoạn x = f ( −3)  f ( ) nên max f ( x ) = f ( −3)  −3;0 Câu 24: Chọn C Quan sát đồ thị hàm số ta có đồ thị hàm số bậc bốn: y = ax + bx + c ( a  ) a  nên loại B D Mặt khác đồ thị hàm số có ba điểm cực trị nên a.b  Do loại A Câu 25: Chọn B Với số thực dương a , b , c khác , ta có b log a = log a b − log a c nên A c log c b nên B sai D log a b = log c a log a ( bc ) = log a b + log a c nên C Câu 26: [ Chọn B C' A' B' A C B Hình lăng trụ đứng ABC ABC nên BB ⊥ ( ABC  )  BB ⊥ AB  AB ⊥ BB Bài có AB ⊥ BC  AB ⊥ BC Kết hợp với (1)  AB ⊥ ( BCC B )  ( AB; ( BCC B ) ) = ABB (1) Fanpage: Tôi yêu Tốn Học Facebook Group: Tơi u Tốn Học  tan ( AB; ( BCC B ) ) = tan ABB = AB a  ( AB; ( BCC B ) ) = 30 = = BB a 3 Câu 27: Chọn D S A D E B C * Do SA ⊥ ( ABCD )  SA ⊥ AC  SAC = 90 * Do BC ⊥ ( SAB )  BC ⊥ SC  SBC = 90 * Do CE //AB  CE ⊥ ( SAD )  CE ⊥ SE  SEC = 90 Suy điểm A , B , E nhìn đoạn SC góc vng nên mặt cầu qua điểm S , A , B , C , E mặt cầu đường kính SC SC Bán kính mặt cầu qua điểm S , A , B , C , E là: R = Xét tam giác SAC vuông A ta có: AC = AB = a  SC = AC = 2a SC R= = a Câu 28: Chọn A Tọa độ điểm A , B nghiệm hệ phương trình:  A −2 − 2;1 +  y = −x −1  y = − x −  y = −x −1       2x +1  x = −2  x + 4x + =  x + = − x −  B −2 + 2;1 −  ( ( ( )  AB = 2; −2  AB = Câu 29: Chọn C O B A O B A I ) ) Fanpage: Tơi u Tốn Học Facebook Group: Tơi yêu Toán Học Gọi R , r bán kính nửa hình tròn tâm O hình nón Hình nón có đường sinh l = OA = R chu vi đường tròn đáy nửa chu vi hình tròn tâm O , R đường kính AB Do 2 r =  R  r = Gọi I tâm đường tròn đáy hình nón R AI Xét OAI vng I có : sin AOI = = =  AOI = 30 OA R Do góc đỉnh hình nón 60 Câu 30: Chọn D Ta có: f  ( x ) = log ( x + 1)  = ( x + 1) = ( x + 1) ln ( x + 1) ln Câu 31: Chọn B Dựa vào hình vẽ ta thấy hàm số y = a x nghịch biến nên a  Hàm số y = b x y = c x đồng biến nên b  , c  Xét x = x0  ta thấy b x0  c x0  b  c Vậy a  c  b Câu 32: Chọn D Dựa vào đồ thị y = f  ( x ) ta thấy phương trình f  ( x ) = có nghiệm giá trị f  ( x ) đổi dấu lần Vậy hàm số y = f ( x ) có điểm cực trị Câu 33: Chọn A ( Gọi tọa độ điểm M là: M x0 ; ( x0 + 1) ) Phương trình đường thẳng Mz có dạng: y = k ( x − x0 ) + ( x0 + 1)  kx − y − kx0 + ( x0 + 1) = 2 Phương trình đường thẳng Mt là: x = x0  x − x0 = Phương trình đường phân giác góc tạo hai đường thẳng Mt , Mz là: x − x0 kx − y − kx0 + ( x0 + 1) x − x0 kx − y − kx0 + ( x0 + 1) − = + =0 1 k +1 k +1 2 ( )  y = k + k + x + kx0 − x0 k + + ( x0 + 1) Fanpage: Tơi u Tốn Học Facebook Group: Tơi u Tốn Học ) ( y = k − k + x + kx0 + x0 k + + ( x0 + 1) Mặt khác tiếp tuyến M phân giác góc tạo hai đường thẳng Mt , Mz nên: ) ) ( (  x0 + = k + k +  y ( x ) = k + k +   x + = k + k + 0    (*) 2  y ( x ) = k − k +  x +1 = k − k +1  x0 + = k − k +   Thay (*) vào phương trình đường thẳng Mz ta có: +) Với x0 + = k + k + ta có: ) ( Mz : kx − y − kx0 + ( x0 + 1) =  y = kx + k − k ( x0 + 1) + ( x0 + 1) ) ( ( ) 2 1 1   y = kx + k − k k + k + +  k + k +   y = kx + k + 2  +) Với x0 + = k − k + ta có: ) ( Mz : kx − y − kx0 + ( x0 + 1) =  y = kx + k − k ( x0 + 1) + ( x0 + 1) ( ) ( ) 2 1 1   y = kx + k − k k − k + +  k − k +   y = kx + k + 2  Do phương trình đường thẳng Mz : y = kx + k + Gọi M ( x0 ; y0 ) tọa độ điểm cố định mà Mz ln qua ta có: y0 = kx0 + k + k   x0 + =  x0 = −1 1     k ( x0 + 1) + − y0 = k      M  −1;  4 − y0 =  y0 =   4   1 Vậy Mz qua điểm cố định M  −1;  4  Câu 34: Chọn A Ta có: y = 3mx2 + x + m2 − y = 6mx + Để hàm số y = mx3 + x + ( m − ) x + m =   y (1) = m + 3m − =  m = −4     m =   y (1)  6 m +  m  −  đạt cực tiểu x =1 thì: Fanpage: Tơi u Tốn Học Facebook Group: Tơi u Toán Học x = Thử lại: với m = ta có: y = x + x − 5x +  y = 3x + x − , y =   x = −  Vì a =  nên hàm số đạt cực đại x = − đạt cực tiểu x = Vậy m = thỏa mãn 3 2 Câu 35: Chọn B Ta có V = S.h Trong S = S ABCD = AB AD = AB.BC h = AA Vậy V = AB.BC.AA mệnh đề Câu 36: Chọn C Dựa vào bảng biến thiên ta thấy hàm số nghịch biến khoảng ( −1; 1) Câu 37: Chọn B S 2a a B C A 1 a2 a3 2a = Thể tích khối chóp S ABC là: V = S ABC SB = 3 Câu 38: Fanpage: Tơi u Tốn Học Facebook Group: Tơi u Tốn Học Chọn B A B O D x C Gọi hình chữ nhật cần tính diện tích ABCD có OC = x (  x  ) , OB = Khi diện tích hình chữ nhật ABCD là: S = AB.BC = x 36 − x = f ( x ) Diện tích lớn hình chữ nhật ABCD giá trị lớn f ( x ) = x 36 − x ( 0; ) f  ( x ) = 36 − x − 2x2 36 − x = −4 x + 72 36 − x  x =  ( 0;6 ) f ( x) =    x = −3  ( 0;6 ) BBT x f ( x) + − 36 f ( x) Ta có: max f ( x ) = 36 0 ( 0; ) Vậy S max = 36 cm Câu 39: Chọn D S B A Vì SA ⊥ ( ABC ) nên SA ⊥ AB SA ⊥ AC C Fanpage: Tơi u Tốn Học ( SAB )  ( SAC ) = SA  ta có:  SA ⊥ AB   SA ⊥ AC  Facebook Group: Tơi u Tốn Học (( SAB ) , ( SAC )) = ( AB, AC ) = BAC ( a2 + a2 − a AB + AC − BC Xét ABC có cos BAC = = AB AC 2.a.a Vậy (( SAB ) , ( SAC )) = 120 ) =−  BAC = 120 Câu 40: Chọn A  lim f ( x ) =  Ta có:  x →−  đường thẳng y = tiệm cận ngang ( C ) lim f ( x ) =   x →+ Câu 41: Chọn B x = Ta có y = − x4 + x2 +  y = −4 x3 + 12 x , y =   x =  Do hàm số cho hàm số bậc bốn trùng phương hệ số a = −1  nên có yCT = y ( ) = ( ) yCĐ = y  = 10 Vậy mệnh đề B Câu 42: Chọn B Xét thời gian vòng quay cabin vị trí thấp 15 60 = 450 s Ta có thời gian để cabin đạt vị trí cao 100 m 450 x = x thời gian để cabin đạt đến độ cao x m , (  x  100 ) Suy f ( x ) = 100 Nên cabin đạt độ cao 85 m lần sau f ( 85 ) = 85 = 382,5 s Câu 43: Chọn C Fanpage: Tơi u Tốn Học Facebook Group: Tơi u Tốn Học S H D A I 60 C B Gọi I hình chiếu H lên ( ABCD ) , ( SAC ) ⊥ ( ABCD ) nên I  AC Ta có SA = AC tan 60 = a Suy AH = AS AC AS + AC = a 6.a a = a Do HC = AC − AH = 2a − HA.HC Vì HI = = AC 6a a = a a 2 =a a 1 a 3a a = Từ suy VH ABCD = HI S ABCD = 3 Câu 44: Chọn B Xét phương trình hồnh độ giao điểm x3 − 3x2 = m  x − x − m = (1) Giả sử x1 ; x2 ; x3 giả sử A ( x1 ; m ) , B ( x2 ; m ) , C ( x3 ; m )  x1 + x2 + x3 = (1)  Áp dụng định lý Vi-et cho phương trình bậc ta có :  x1 x2 + x2 x3 + x3 x1 =   x1 x2 x3 = m ( 3) AB = BC  x2 − x1 = ( x3 − x2 )  x2 − x1 − x3 = ( )  x1 = − x2 Từ ( ) (1) ta có  thay vào phương trình ( ) ta có :  x3 = x2 − ( 2) Mặt khác Fanpage: Tơi u Tốn Học Facebook Group: Tơi u Tốn Học  7−  x2 = ( − x2 ) x2 + x2 ( x2 − 3) + ( x2 − 3)( − x2 ) =  x2 − 14 x2 + =   7+  x2 =  −98 + 20 7+5 7−4 7− ta có x1 = x3 = thay vào ( 3) ta m = Thử lại 49 7 vào phương trình ta thấy thỏa mãn Với x2 = 7+ 7−5 7+4 −98 − 20 ta có x1 = x3 = thay vào ( 3) ta m = Thử lại 49 7 vào phương trình ta thấy thỏa mãn Với x2 = Vậy tổng hai giá trị m −98 + 20 98 + 20 − = −4 49 49 Câu 45: Chọn C Gọi R r bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.BHD tam giác BHD a 2 a a Ta có HB = , HD = HC + DC =  BD = a + 2a = a  + a = 2   Áp dụng định lí Cơ sin, ta có Fanpage: Tơi u Tốn Học Facebook Group: Tơi yêu Toán Học a 3a + − 3a 2 cos BHD = =−  sin BHD = a a 3 2 Diện tích tam giác BHD SBHD HB.HD.BD Do r = = 4S a a a2 = = 2 a a a 3a 2 = 2 a Gọi O tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác BHD M trung điểm SH Mặt phẳng trung trực SH cắt trục đường tròn ngoại tiếp tam giác BHD E Khi E tâm mặt cầu cần tìm Ta có R = r + MH = r + SH 9a a a 17 SH = r2 + = + = 4 Câu 46: Chọn D Ta có chu vi đáy C = 2 R = Diện tích xung quanh hình trụ S xq = 2 Rl = 5.20 = 100 m Câu 47: Chọn D   Ta có  2a + a    2017     22017 + 2017      2017log  2a + a   log  2a + a   a a    2017   alog  + 2017        2017  log  + 2017     2017   log  x + x  log x + − x log x + ) = ( ) −1 2(   Xét hàm số y = f ( x ) = = x x x Ta có  ( x + 1)'  x x x x − ln ( x + 1)   x  +1  ln4.x − ( + 1) ln ( + 1)     0 y = = x ln2  x2  ln2  x +  ( )      Fanpage: Tôi u Tốn Học Facebook Group: Tơi u Tốn Học x x x x  ln4 − ( + 1) ln ( + 1)     , x  y = x ln2  x +  ( )  Nên y = f ( x ) hàm giảm ( 0; + ) Do f ( a )  f ( 2017 ) , ( a  )  a  2017 Câu 48: Chọn B Ta có y = ( x + 1) Suy k = y ( −2 ) = Câu 49: Chọn D Bán kính đáy hình nón: R = l − h = 10 cm 1 800 Vậy thể tích khối nón tương ứng là: V =  R h =  100.24 = 3 Câu 50: Chọn D A H C O I B  a  AB = AC = Từ giả thiết suy ra: ABC cân A có:    BC = a Fanpage: Tơi u Tốn Học Facebook Group: Tơi u Tốn Học Gọi I trung điểm BC  AI ⊥ BC Giả sử H trực tâm tam giác ABC Ta thấy OA ⊥ ( OBC ) Vì OB ⊥ ( OAC )  OB ⊥ AC AC ⊥ BH nên: AC ⊥ ( OBH )  OH ⊥ AC (1) ( 2) Từ (1) ( ) suy ra: OH ⊥ ( ABC ) BC ⊥ ( OAI )  OH ⊥ BC Có: OI = a BC = = OA 2  AOI vuông cân O  H trung điểm AI OH = Khi đó: S ABH = a AI = 2 1 1 a a2 S ABI = AI BI = a = 2 1 a a 2 a3 = Vậy thể tích khối tứ diện OABH là: V = OH S ABH = 3 48 ... tất nghiệm phương trình tan x = m , ( m  A x = arctan m + k x =  − arctan m + k , ( k  B x =  arctan m + k , ( k  ) ) ) ) C x = arctan m + k 2 , ( k  D x = arctan m + k , ( k  D xy... 2− x →− x →+ Fanpage: Tơi u Tốn Học Facebook Group: Tơi u Tốn Học A Đường thẳng y = tiệm cận ngang ( C ) B Đường thẳng y = tiệm cận ngang ( C ) C Đường thẳng x = tiệm cận ngang ( C ) D Đường... hàng sau năm, số tiền lãi nhập vào vốn ban đầu ( người ta gọi lãi kép) Để người lãnh số tiền 250 triệu người cần gửi khoảng thời gian năm ? (nếu khoảng thời gian không rút tiền lãi suất không thay
- Xem thêm -

Xem thêm: 055 THPT KIEN AN HAI PHONG HDG CPB , 055 THPT KIEN AN HAI PHONG HDG CPB

Từ khóa liên quan