kỹ thuật dạy tiếng anh cho học sinh trung học

162 115 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/09/2019, 07:16

Kỹ thuật dạy tiếng anh dành cho học sinh trung học phổ thông, trung học cơ sở là tài liệu biên soạn theo đề án ngoại ngữ 2020, đổi mới về phương pháp, kỹ thuật, nhằm phát triển tốt các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết, cùng các phương pháp, kỹ thuật dạy phát âm, từ vựng, ngữ pháp, là tài liệu mỗi giáo viên bậc trung học nên có và trau dồi cho bản thân. Scanned by CamScanner Scanned by CamScanner Scanned by CamScanner Scanned by CamScanner Scanned by CamScanner Scanned by CamScanner Scanned by CamScanner Scanned by CamScanner Scanned by CamScanner Scanned by CamScanner Scanned by CamScanner Scanned by CamScanner Scanned by CamScanner Scanned by CamScanner Scanned by CamScanner Scanned by CamScanner Scanned by CamScanner Scanned by CamScanner Scanned by CamScanner Scanned by CamScanner Scanned by CamScanner Scanned by CamScanner Scanned by CamScanner Scanned by CamScanner Scanned by CamScanner
- Xem thêm -

Xem thêm: kỹ thuật dạy tiếng anh cho học sinh trung học, kỹ thuật dạy tiếng anh cho học sinh trung học

Từ khóa liên quan