COMPARATIVES AND SUPERLATIVES

9 47 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/09/2019, 07:15

COMPARATIVES AND SUPERLATIVES So sánh so sánh Các dạng kinh điển So sánh Hơn S + V + ss + … Hơn S + V + ss + than + … Bằng S + V +(not) + as + adj/adv + as + N/pronoun So sánh things Khẳng định (nearly/twice/ three times/ )+ As+adj/adv+as (Nearly) equal …Much/far + ss + than… Great difference … a bit/a lot + ss + than… So sánh gấp lần dùng ngữ Trong văn viết dùng gấp lần trở lên Phủ định S + V + ss + than + N/pronoun S1 + V + the same + N + as + S2 Not (nearly) as/so … adj/adv as S + V + (far) less + adj/adv + than + … So sánh biến đổi thing The water was getting deeper and deeper It was raining more and more heavily SO SÁNH KÉP ... (far) less + adj/adv + than + … So sánh biến đổi thing The water was getting deeper and deeper It was raining more and more heavily SO SÁNH KÉP
- Xem thêm -

Xem thêm: COMPARATIVES AND SUPERLATIVES , COMPARATIVES AND SUPERLATIVES