Xây dựng các chủ đề cốt lõi để tổ chức dạy học sinh học ở trường PTTH tt

27 33 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/09/2019, 06:46

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI LẠI PHƢƠNG LIÊN XÂY DỰNG CÁC CHỦ ĐỀ CỐT LÕI ĐỂ TỔ CHỨC DẠY HỌC SINH HỌC Ở TRƢỜNG PHỔ THÔNG TRUNG HỌC Chuyên ngành: Lý luận Phƣơng pháp dạy học Sinh học Mã số: 9140111 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC HÀ NỘI - 2019 LUẬN ÁN ĐƢỢC HOÀN THÀNH TẠI TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI Người hướng dẫn khoa học: GS.TS ĐINH QUANG BÁO Phản biện 1: PGS TS Nguyễn Đình Nhâm Trường Đại học Vinh Phản biện 2: PGS.TS Nguyễn Đức Thành Trường ĐHSP Hà Nội Phản biện 3: TS Nguyễn Vinh Hiển Bộ GD&ĐT Luận án bảo vệ trước Hội đồng cấp trường họp Trường Đại học Sư phạm Hà Nội vào hồi … giờ, ngày … tháng … năm 2019 Có thể tìm đọc luận án tại: - Thư viện Quốc gia; - Thư viện Trường Đại học Sư phạm Hà Nội PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài - Xuất phát từ yêu cầu đổi phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo học sinh - Xuất phát từ chương trình giáo dục đổi theo tiếp cận lực phát triển lực nguyên tắc xuyên suốt - Xuất phát từ xu thể dạy học theo chủ đề giới - Xuất phát từ việc xây dựng chủ đề cốt lõi phục vụ tổ chức dạy học sinh học giúp người học nắm kiến thức rèn kĩ tổng hợp, xử lý thông tin, đặc biệt kĩ hệ thống hóa, kĩ phát vấn đề, kĩ phân tích tổng hợp Từ đó, người học có khả vận dụng kiến thức học cách linh hoạt vào tình khác sống thực - Xuất phát từ việc tổ chức dạy học theo chủ đề thực nhiều trường phổ thông Tuy nhiên, yêu cầu, nguyên tắc, quy trình xây dựng chủ đề phương pháp, hình thức tổ chức dạy học theo chủ đề nhiều hạn chế Vì vậy, chúng tơi lựa chọn đề tài nghiên cứu:“Xây dựng chủ đề cốt lõi để tổ chức dạy học môn Sinh học trường Phổ thông Trung học Mục đích nghiên cứu Trên sở nội dung cấu trúc chương trình SH PTTH, xây dựng chủ đề cốt lõi nhằm phục vụ việc tổ chức dạy học sinh học PTTH để phát huy tính sáng tạo, chủ động HS, phát triển kĩ khoa học nâng cao chất lượng dạy học sinh học PTTH Đối tƣợng khách thể nghiên cứu 3.1 Khách thể nghiên cứu: Quá trình dạy học Sinh học PTTH 3.2 Đối tượng nghiên cứu: Quy trình vận dụng chủ đề cốt lõi vào tổ chức dạy học Sinh học trường PTTH Giả thuyết khoa học Nếu xây dựng sử dụng hệ thống chủ đề cốt lõi đáp ứng yêu cầu vừa chứa đựng nội dung cốt lõi, vừa khái quát, kết nối kiến thức môn Sinh học PTTH đồng thời vận dụng để tổ chức dạy học Sinh học trường PTTH nâng cao chất lượng giáo dục Sinh học theo hướng vừa phát triển thái độ chủ động tích cực HS, vừa phát triển kĩ khoa học đồng thời nâng cao khả lĩnh hội kiến thức vận dụng kiến thức vào tình khác sống Nhiệm vụ nghiên cứu Nghiên cứu xây dựng kết cấu nội dung chủ đề cốt lõi Sinh học lĩnh vực KHTN đề xuất quy trình để tổ chức dạy học trường PTTH nhằm phát triển lực HS Phƣơng pháp nghiên cứu Các phương pháp sử dụng: Phương pháp nghiên cứu lý thuyết, phương pháp điều tra thực tiễn, phương pháp chuyên gia, phương pháp thống kê toán học Dự kiến kết đóng góp luận án 7.1 Khẳng định vai trò, ý nghĩa chất dạy học tích hợp theo chủ đề, phát triển lực HS khắc họa thực trạng dạy học theo chủ đề môn Sinh học trường PTTH 7.2 Hệ thống vấn đề sở lý luận thực tiễn dạy học tích hợp theo chủ đề chủ đề cốt lõi vận dụng chủ đề cốt lõi dạy học Sinh học trường PTTH 7.3 Xác định hệ thống chủ đề cốt lõi Sinh học lĩnh vực KHTN mô tả logic phát triển kiến thức xoay quanh chủ đề cốt lõi cách logic, hệ thống, xuyên suốt PTTH 7.4 Xác định quy trình vận dụng chủ đề cốt lõi vào tổ chức dạy học Sinh học trường PTTH Cấu trúc luận án: Ngoài phần mở đầu phần kết luận; phần kết nghiên cứu gồm có chương: - Chương 1: Tổng quan vấn đề lý luận thực tiễn liên quan đến đề tài - Chương 2: Xây dựng chủ đề cốt lõi để tổ chức dạy học Sinh học trường PTTH - Chương 3: Thực nghiệm sư phạm PHẦN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHƢƠNG 1:TỔNG QUAN NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI 1.1 TỔNG QUAN NHỮNG VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1.1 Trên giới Các nước có xu hướng chung quan tâm đến dạy học tích hợp theo chủ đề Việc đầu tư nghiên cứu dạy học tích hợp theo chủ đề trở thành xu chung quốc gia có giáo dục phát triển 1.1.2 Ở Việt Nam Tích hợp dạy học tích hợp theo chủ đề dần trở thành trào lưu sư phạm đại Tuy nhiên, việc áp dụng vào dạy học quy mơ nhỏ, chưa hình thành hệ thống tất kiến thức, kĩ HS vào hệ “tọa độ” thống nhất, tìm nguyên tắc để kết nối nội dung học tập, tạo điều kiện để hình thành phát triển lực HS cách hệ thống Các nghiên cứu chủ yếu phân tích vấn đề lý thuyết, quan điểm sư phạm tích hợp, khái niệm tích hợp, xu khả áp dụng vào thực tiễn GD Việt Nam đặc biệt vận dụng vào môn cụ thể Vì vậy, xây dựng chủ đề cốt lõi để tổ chức dạy học Sinh học trường PTTH làm nên điểm khác biệt với đề tài khác 1.2 CƠ SỞ LÝ LUẬN 1.2.1 Một số khái niệm 1.2.1.1 Dạy học tích hợp Tích hợp kết hợp đối tượng giảng dạy, học tập thành hệ thống nội dung dựa sở mối quan hệ lý luận thực tiễn đối tượng nhằm đảm bảo thống nhất, hài hòa, trọn vẹn hệ thống nội dung Dạy học tích hợp q trình dạy học tồn hoạt động dạy – học tạo điều kiện hình thành học sinh lực cụ thể nhằm làm cho q trình học tập có ý nghĩa 1.2.1.2 Dạy học theo chủ đề Chủ đề vấn đề trung tâm, mang tính chất bao trùm, bao hàm, phương diện yếu thực khách quan mối liện hệ với tư tưởng chủ quan người Chủ đề cốt lõi chủ đề có tính xun suốt, mang tính nguyên lý, bao trùm, giúp người có nhìn tổng quan, hệ thống Dạy học theo chủ đề kết hợp mơ hình dạy học truyền thống đại, GV không dạy học tổ chức cho HS tiếp thu kiến thức rời rạc mà chủ yếu hướng dẫn HS tự lực tìm kiếm thơng tin, sử dụng kiến thức, kĩ phạm vi rộng rãi vào giải nhiệm vụ có ý nghĩa thực tiễn ý nghĩa khái quát nguyên lí khoa học 1.2.2 Dạy học theo chủ đề phƣơng thức phát triển lực HS 1.2.2.1 Năng lực Năng lực sụ chủ động huy động (spontaneous mobilization) tập hợp nguồn lực để nắm bắt tình cụ thể ứng phó theo cách phù hợp 1.2.2.2 Mục tiêu Mục tiêu tác động kĩ lên nội dung 1.2.2.3 Tích hợp giáo dục hướng tới hình thành phát triển lực Năng lực = {kiến thức x kĩ năng} x tình = {mục tiêu} x tình Cơng thức cho thấy, mục tiêu thực kĩ (hoặc hoạt động) nội dung tương ứng với Mục đích tích hợp phép HS nắm vững tình mà họ phải đối mặt sống, cho dù công việc hay ngồi xã hội Với mục đích này, tích hợp giáo dục có mục tiêu sau: - Về trình: Làm cho trình học tập trở nên có ý nghĩa, cách đặt q trình học tập bối cảnh có ý nghĩa với HS liên quan đến tình thực tế mà HS phải đối mặt sống - Về mối quan hệ: Giúp HS phân biệt vấn đề theo liên quan, tập trung vào tầm quan trọng: thiết thực cho sống hàng ngày, trở thành sở cho việc học tập tương lai - Về ứng dụng: Áp dụng việc học tập vào tình thực tế Điều có nghĩa khơng nhồi nhét HS kiến thức, cần dạy HS cách liên kết nguyên liệu học tập với giá trị (ví dụ trở thành cơng dân có trách nhiệm, cá nhân độc lập…) HS đánh giá nhiều bối cảnh khác - Kết hợp chặt chẽ mục tiêu trên: HS kết hợp yếu tố học từ đáp ứng thách thức xã hội, cung cấp khả huy động kiến thức kĩ để ứng phó hiệu với tình sống biết hy vọng kể với tình không mong muốn 1.2.2.4 Dạy học theo chủ đề phương thức tích hợp để hình thành phát triển NL Thành phần nội dung giáo dục gồm phận: Kiến thức tự nhiên , xã hội, nhân văn ; phương thức hoạt động , kỹ , lực hoạt động nhận thức thực tiễn đời sống Năng lực cấu thành bởi: -Kiến thức lĩnh vực hoạt động -Kĩ tiến hành hoạt động -Những điều kiện tâm lý Vì phận nội dung giáo dục nêu thành tố nội dung chương trình giáo dục nói chung mơn học nói riêng Với cách hiểu nội dung mơn học để không tách rời “cái” “cách” xây dựng chương trình mơn học, chuẩn mơn học Mỗi môn học lập bảng mục tiêu, ma trận quan hệ hệ thống kĩ nội dung kiến thức sau: Bảng 1.1 Bảng mục tiêu cần lập môn học Kiến thức Kĩ 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 Từ bảng 1.1, tiếp tục triển khai theo bảng 1.2 để hình thành lực thời đoạn ci thời đoạn: Bảng 1.2 Hình thành lực lực tích hợp NĂNG LỰC TÍCH HỢP (MỤC TIÊU TÍCH HỢP CUỐI THỜI ĐOẠN) Năng lực (Mục tiêu thời đoạn 1) Năng lực Năng lực ……… Năng lực m Năng lực (Mục tiêu thời đoạn 2) Năng lực (Mục tiêu thời đoạn 3) …… Năng lực n (Mục tiêu thời đoạn n) Trong dạy học theo chủ đề, cần xác định hệ thống câu hỏi cốt lõi để định hướng nội dung kiến thức, phương pháp hoạt động HS Câu hỏi cốt lõi câu hỏi mang tính phổ qt, đòi hỏi nhiều nội dung trả lời mở Các câu hỏi cốt lõi giúp ta thấy tri thức tìm kiếm liên tục làm cho sống đáng sống Dấu hiệu đặc trưng câu hỏi cốt lõi đề cập đến khía cạnh cốt lõi, trọng tâm đối tượng, tượng nghiên cứu, tìm hiểu Như vậy, với vai trò phương thức để tích hợp, dạy học theo chủ đề, nội dung phương pháp hướng tới mục tiêu phát triển người học lực tích hợp Thơng qua hình thành loạt lực theo trình tự hoạt động học tập GV tổ chức, định hướng, HS đạt lực tích hợp phù hợp với mục tiêu nội dung học tập phù hợp với sống thực Việc học tập thể trở nên có ý nghĩa với HS Từ phân tích trên, thấy bật logic quan hệ chủ đề cốt lõi  Câu hỏi cốt lõi  Dạy học tích hợp  Năng lực 1.3 Khảo sát thực trạng vận dụng quan điểm tổ chức dạy học Sinh học trƣờng PTTH theo chủ đề cốt lõi Trên sở lý thuyết Xây dựng chủ đề cốt lõi, xu hướng nghiên cứu Thế giới Việt Nam việc vận dụng quan điểm Tổ chức dạy học PTTH theo chủ đề cốt lõi dạy học KHTN nói chung Sinh học nói riêng, chúng tơi tiến hành khảo sát GV dạy môn Sinh học trường THCS THPT 1.3.1 Mục đích khảo sát Nhằm tìm hiểu vấn đề: (1) Nhận thức GV Tích hợp, dạy học theo chủ đề chủ đề cốt lõi (2) Nhận thức GV quan điểm Tổ chức dạy học Sinh học PTTH theo chủ đề cốt lõi (3) Tình hình vận dụng quan điểm Tổ chức dạy học Sinh học PTTH theo chủ đề cốt lõi 1.3.2 Nội dung khảo sát Chúng tập trung khảo sát vấn đề sau: Vấn đề 1: Nhận thức GV Tích hợp, dạy học theo chủ đề chủ đề cốt lõi Vấn đề 2: Nhận thức GV quan điểm Tổ chức dạy học Sinh học PTTH theo chủ đề cốt lõi Vấn đề 3: Tình hình vận dụng quan điểm Tổ chức dạy học Sinh học PTTH theo chủ đề cốt lõi 1.3.2 Đối tượng khảo sát Chúng khảo sát 205 GV dạy môn Sinh học trường THCS, THPT thuộc tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Nội, Đà Lạt, Đà Nẵng, Quảng Ninh, Nam Định GV học viên cao học K7,K8 Đại học Giáo dục, ĐHQGHN 1.3.3 Hình thức khảo sát Sử dụng phiếu khảo sát, dự GV, xem giáo án, vấn trực tiếp 1.3.4 Kết khảo sát Chúng thiết kế câu hỏi gồm câu tự luận 20 câu trắc nghiệm CHƢƠNG 2: XÂY DỰNG CÁC CHỦ ĐỀ CỐT LÕI ĐỂ TỔ CHỨC DẠY HỌC SINH HỌC Ở TRƢỜNG PTTH 2.1 Phân tích chƣơng trình Sinh học PTTH hành Việc phân tích chương trình SGK hành quan điểm dạy nội dung có tính khái qt, cốt lõi cho thấy chất chủ đề cốt lõi vừa phản ánh chất, khái quát, vừa phản ánh kết nối kiến thức, kĩ riêng rẽ phạm vi định Thực chất chủ đề tích hợp Theo đó, nội dung kiến thức sinh học phải thiết kế chủ đề tích hợp với phạm vi rộng, khái quát phạm vi khác Các mức độ phạm vi phải có theo logic Tập lớn  Tập bé, Cái chung  Cái riêng Logic cho phép việc trình bày nội dung, tổ chức dạy học theo logic qui nạp hay diễn dịch Về bản, chương trình Sinh học Trung học phổ thơng hành chủ yếu xây dựng theo chuyên ngành Sinh học Vì vậy, cần cải tiến theo hướng tăng tính khái quát, đại cương lí thuyết nhằm vừa giảm tải kiến thức đơn lẻ, vừa trang bị cho dạy học tích hợp phát triển lực, làm cho kiến thức lí thuyết thực sở cho việc phát triển ứng dụng công nghệ sinh học Chương trình Sinh học hành nhiều lớp xây dựng theo định hướng nội dung, chưa thật xây dựng theo định hướng lực giáo dục phân hóa Việc thiết kế chương trình phổ thơng theo tiếp cận tích hợp mơn học (liên môn liên nội môn) chưa thể rõ (đặc biệt, chưa thực bậc Trung học sở) Điều khơng khó khăn cho người dạy lựa chọn chủ đề dạy học Sinh học, mà khó khăn việc giảm tải kiến thức lý thuyết nâng cao lực giải vấn đề phát sinh sống 2.2 Xây dựng chủ đề câu hỏi cốt lõi 2.2.1 Quan điểm nguyên tắc xây dựng chủ đề cốt lõi Phát triển lực coi kim nam chương trình giáo dục phổ thơng Năng lực hình thành phát triển người học thơng qua tổ chức dạy học Ở môn học, kiến thức khoa học phải lựa chọn theo nguyên tắc hướng “tiêu điểm”, nhằm làm sáng tỏ số vấn đề (chủ đề cốt lõi) Phạm vi tích hợp chủ đề cốt lõi tăng dần, hướng tới vấn đề có mức độ khái quát cao Từ phạm vi chương, phần môn học, đến phạm vi nhiều môn học lĩnh vực khoa học phạm vi nhiều lĩnh vực khoa học Giữa lực phạm vi tích hợp chủ đề có mối tương quan thuận: phạm vi tích hợp rộng lực phát triển mức cao 2.2.2 Kết cấu tổng quát nội dung cốt lõi lĩnh vực KHTN để thiết kế chủ đề cốt lõi câu hỏi cốt lõi Sinh học Nhằm xây dựng chủ đề cốt lõi khái niệm, nguyên lý kết nối kiến thức Khoa học sống để tổ chức dạy học trường PTTH, trước hết cần phân tích kết cấu vật, tượng xung quanh người giới tự nhiên Sau đó, cần phải tìm logic kết nối kiến thức phản ánh kết cấu đó, đồng thời, cần xác định phương thức tổ chức dạy học hình thành cho HS kết cấu với mục đích để suốt q trình học, tri thức giới tự nhiên HS xếp, kết nối theo hệ thống thành cấu trúc thống sau kết thúc THPT, HS có nhìn tổng quan, hệ thống giới tự nhiên xung quanh mình, từ đó, có suy nghĩ hành động mang tính tồn diện Sự vật, tượng xung quanh người giới tự nhiên có kết cấu gồm nhiều khía cạnh khơng thể tách rời nhau, kết nối với quy luật, khái niệm mang tính chung, xuyên suốt Vì vậy, logic kiến thức lĩnh vực KHTN cần xây dựng theo kết cấu Như phần phân tích, chủ đề cốt lõi có phạm vi khác theo cấp độ khác Trong luận án này, chủ đề xác định theo cấp độ: Các nguyên lí tự nhiên  cấp độ tổ chức sống  Các đặc trưng chung tổ chức sống khái niệm/ dấu hiệu tương đồng đặc trưng chung tổ chức sốngcác khái niệm chuyên khoa Logic quan hệ chủ đề thể sơ đồ sau: Hình 2.1: Kết cấu kiến thức phân môn lĩnh vực KHTN quanh chủ đề cốt lõi 2.2.3 Xác định nội dung chủ đề cốt lõi theo logic thứ bậc Các chủ đề cốt lõi câu hỏi cốt lõi tương ứng với chủ đề thể bảng 2.1: Bảng 2.1 Hệ thống câu hỏi cốt lõi tương ứng với chủ đề cốt lõi Chủ đề Câu hỏi Chủ đề cốt lõi bậc 1: Các 1.1 Chứng minh giới tự nhiên đa dạng, có cấu nguyên lý chung trúc mơ hình, hệ thống, vận động có tính chu kì, giới tự nhiên chứa đựng tương tác, vận động gắn với lượng? 1.2 Các nguyên lí tự nhiên biểu Sinh học nào? Chủ đề cốt lõi bậc 2: Các 2.1 Vì Tế bào (Cơ thể, Quần thể, Quần xã – cấp độ tổ chức HST, Sinh quyển) cấp độ tổ chức sống? sống 2.2 Giải thích quan hệ cấp độ tổ chức sống đó? Chủ đề cốt lõi bậc 3: KN 3.1 Chuyển hóa vật chất lượng (Sinh đại cương Các đặc trưởng phát triển, Sinh sản, Phối hợp trả lời – trưng sống cảm ứng) gì? 3.2 Q trình chuyển hóa vật chất lượng (Sinh trưởng phát triển, Sinh sản, Phối hợp trả lời – cảm ứng) Tế bào (Cơ thể, Quần thể, Quần xã – HST, Sinh quyển) diễn nào? 3.3 Các đặc trưng chuyển hóa vật chất lượng, Sinh trưởng phát triển, Sinh sản, Phối hợp trả lời – cảm ứng quan hệ với nào? Chủ đề cốt lõi bậc 4: Các 4.1 Chứng minh hoạt động sống đặc trình đặc trưng trưng cho tổ chức sống tuân theo chế sống có chất tương đồng? 4.2 Nêu chế tương đồng ứng với hoạt động sống: Chuyển hóa vật chất lượng, Sinh trưởng phát triển, Sinh sản, Phối hợp trả lời – cảm ứng? Chúng xác định sợi rank đặc trƣng sống CHVC&NL KN chuyên khoa sau: - Cấp độ tế bào: Vận chuyển chất qua màng tế bào, Vận chuyển chất tế bào, Enzim vai trò enzim q trình chuyển hóa vật chất, Quang hợp tế bào, Hô hấp tế bào - Cấp độ thể: Sự hấp thụ nước muối khoáng rễ, Vận chuyển chất cây, Quang hợp, Đồng hóa nitơ TV, Hơ hấp TV, Thốt nước, Tiêu hóa ĐV, Tuần hồn máu, Hơ hấp ĐV - Cấp độ quần thể: Sinh sản, Tử vong, Nhập cư, xuất cư - Cấp độ QX – HST: Trao đổi vật chất Quần xã SV; Chu trình sinh địa hóa chất Đặc trƣng sống Phối hợp trả lời – cảm ứng: - Cấp độ tế bào: , Truyền tin tế bào, Điều hòa hoạt động gen 11 KN thành phần THCS lõi cần khái quát Lựa chọn nhóm đối Với hướng dẫn GV, lựa chọn tƣợng KQH đối tượng để tạo thành lớp phù hợp mục đích tiến hành KQH Định dạng đối tượng gọi tên đối tượng tiến hành KQH Phân tích dấu hiệu/đặc điểm, tính chất đối tƣợng nhóm đối tƣợng chọn Với hình thức biểu đạt cho sẵn, biết phân tích – tổng hợp đặc điểm đối tượng nghiên cứu thiết lập mối quan hệ đặc điểm Phân loại dấu hiệu để tìm dấu hiệu chung chất lớp/nhóm đối tƣợng chọn Phân biệt dấu hiệu giống khác đối tượng dựa vào thơng tin có SGK Chọn dấu hiệu giống chung cho đối tượng Diễn đạt nội dung đƣợc Loại bỏ dấu hiệu khác giống KQH thành khái niệm không chất, giữ lại dấu hiệu chất chung cho lớp đối tượng THPT vật, tượng Tự huy động, kết nối thông tin để định hướng, phân chủ đề cần khái quát hóa Lựa chọn đối tượng để tạo thành lớp phù hợp mục đích tiến hành KQH Định dạng đối tượng gọi tên đối tượng tiến hành KQH Tự xác định hình thức biểu đạt phù hợp để phân tích – tổng hợp đặc điểm đối tượng nghiên cứu thiết lập mối quan hệ đặc điểm Chỉ dấu hiệu giống khác dựa vào nguồn thơng tin dẫn ví dụ bổ sung cho tư liệu có SGK đối tượng Chọn dấu hiệu giống chung cho đối tượng Loại bỏ dấu hiệu khác giống không chất, giữ lại dấu hiệu chất chung đối tượng lớp Chọn từ ngữ mã hóa hình thành khái niệm phản ánh tư đối tượng nghiên cứu 12 b Kĩ hệ thống hóa Khi xem xét kĩ hệ thống hóa, chúng tơi xác định 05 kĩ thành phần, xếp theo logic cấu thành trình HTH Do đó, quan niệm, KN thành phần tiêu chí kĩ HTH, tiêu chí có nhiều mức độ biểu khác KN thành phần THCS THPT Xác định mục đích HTH Với hướng dẫn trực Tự phân tích – tổng hợp, tiếp GV, phân tích – lựa chọn nội dung từ tổng hợp nội dung nguồn khác để SGK để xác định xác định chủ đề chủ đề cần hệ thống hóa đường logic hệ thống hóa Xác định tiêu chí Với hướng dẫn Phân tích nội dung từ cấu thành chủ đề để hệ GV, phân tích nội dung nhiều chủ đề để thấy chủ đề SGK để thành phần cấu tạo thống hóa thấy thành phần nên hệ thống hệ thống Phân tích giống khác thành phần hệ thống Xác định mối quan hệ Phân tích nội dung thành phần chủ đề SGK để thấy mối quan hệ logic hệ thống thành phần cấu tạo nên hệ thống Tổ chức thành phần Sắp xếp thành phần khuôn khổ mối nội dung khuôn khổ quan hệ hệ thống ma trận cho sẵn mối quan hệ chúng Diễn đạt nội dung đƣợc Với hình thức trình bày cho sẵn, diễn đạt nội dung HTH hệ thống hóa cho đảm bảo thể hợp lý, hài hòa thành phần hệ thống với tổng thể Phân tích vấn đề/nội dung từ nhiều chủ đề để thấy mối quan hệ thành phần cấu tạo nên hệ thống Sắp xếp thành phần khuôn khổ ma trận tự thiết kế thuận lợi cho việc tổng hợp nội dung, bộc lộ logic quan hệ thành phần đơn vị Tự lựa chọn từ ngữ hình thức diễn đạt nội dung hệ thống hóa cho đảm bảo thể hợp lý, hài hòa thành phần hệ thống 13 2.3.2.2 Xác định phát triển nội dung kiến thức qua cấp lớp GV giúp HS xây dựng sơ đồ tổng quan KN chuyên khoa đó, đồng thời xác định vị trí, mối quan hệ kiến thức chuẩn bị học với kiến thức lớp, cấp học hệ thống dấu hiệu KN chuyên khoa Ví dụ: Xác định phát triển KN đại cương CHVC&NL Tế bào thông qua việc xác định phát triển chủ đề bậc (sợi rank 4) tương ứng qua cấp lớp: Bảng 2.4: Sự phát triển KN đại cương CHVC&NL Tế bào qua cấp lớp CĐ CL B2 CĐ CL B3 Tế KN bào đại cươ ng CH VC &N L Các KN chuyên khoa (sợi rank 4) Vận chuyển chất qua màng TB Mức độ phát triển qua cấp lớp THCS (6,7,8,9) THPT (10,11,12) - Lớp 6: Hình dạng tế bào - Lớp 10: HS nghiên cứu chi thành phần tế bào tiết cấu tạo thành phần - Lớp 8: Cấu tạo chi tiết tế bào (Vai trò thành bào quan tế bào chức phần; Các hình thức vận chuyển qua chúng (màng sinh chất màng sinh chất) giúp tế bào trao đổi chất); Những chất từ môi trường tế bào thu vào thải ra; Vai trò trao đổi chất tế bào 2.3.2.3 Kết nối nội dung kiến thức phương pháp tìm kiếm, sử dụng kiến thức để hình thành mục tiêu mục tiêu thời đoạn Để xác định mục tiêu thời đoạn học, GV cần: - Xác định mục tiêu kiến thức KN chuyên khoa: Tùy thuộc vào mức độ nghiên cứu KN chuyên khoa cấp lớp, GV xác định mục tiêu kiến thức mà HS cần phải đạt sau học học - Xác định mục tiêu kĩ chuyên khoa: Dựa vào đường phát triển chi tiết kĩ thành phần kĩ theo tiến trình tìm hiểu giới sống, GV xác định mục tiêu kĩ HS cần phải đạt - Kết nối mục tiêu kiến thức kĩ theo phạm vi định tạo nên mục tiêu học, kết nối mục tiêu tạo nên mục tiêu thời đoạn 2.3.2.4 Xây dựng hoạt động học tập dựa vào mục tiêu hướng tới mục tiêu thời đoạn Dựa việc xác định mục tiêu mục tiêu thời đoạn với kiến thức liên quan đến KN nghiên cứu cấp lớp dưới, GV gia công thiết kế 14 hoạt động dạy học để giúp HS xây dựng hệ thống kiến thức theo chủ đề cốt lõi làm chủ kĩ 2.3.3 Định hƣớng tổ chức dạy học theo chủ đề cốt lõi Việc xây dựng kết cấu logic kiến thức việc phân tích phát triển kĩ theo logic việc định hướng tổ chức dạy học theo chủ đề cốt lõi theo logic để cuối hình thành cấu trúc chung kiến thức Sinh học lĩnh vực KHTN xoay quanh, hướng tới chủ đề cốt lõi Có thể hiểu cách tổ chức dạy học sau: kiến thức KN chuyên khoa bện với kĩ tương ứng với cấp lớp để tạo thành mạch nhỏ, mạch nhỏ lại tiếp tục đan xoắn vào để tạo thành mạch lớn KN dấu hiệu đặc trưng sống, cuối mạch lớn đan với để tạo thành KN Sự sống cấp độ tổ chức Vì vậy, trình dạy học, việc phát triển mạch kiến thức KN chuyên khoa xoay quanh nguyên lý chung tự nhiên khiến cho mạch lớn xoay quanh tới nguyên lý chung tự nhiên Như vậy, trình dạy học, kiến thức KN chuyên khoa vừa cần phân tích để tường minh hóa theo dấu hiệu, vừa cần khái quát hóa, hệ thống hóa lại để hình thành chủ đề cốt lõi Đây hai q trình có chất phân hóa tích hợp dạy học, để hình thành chủ đề cốt lõi, cần khắc phục tách rời hai trình logic Tổng - Phân - Hợp 2.3.3.1 Tổ chức dạy học phát triển KN chuyên khoa B1 GV nêu câu hỏi cốt lõi để định hướng việc khái quát hóa kiến thức HS B2: GV tổ chức HS huy động kiến thức có liên quan đến KN chuyên khoa Thực bước có nghĩa GV giúp HS xác định tranh tổng quan KN chuyên khoa có để thiết lập quan hệ với kiến thức mới, từ bổ sung phát triển nội hàm, ngoại diên KN B3: GV tổ chức HS đặt KN lĩnh hội vào ma trận quan hệ chủ đề/ khái niệm Thực chất thực theo logic kết nối/bện Khi HS biết xếp KN khảo sát vào vị trí logic ma trận KN theo quan hệ thứ bậc mức độ khái quát HS đạt mục tiêu thời đoạn hay cuối thời đoạn tùy theo vị trí hoạt động chuỗi hoạt động học tập tương ứng với thứ bậc CĐCL Bước chia làm bước nhỏ, bao gồm: - B3.1: Thực mục tiêu - B3.2: Thực mục tiêu thời đoạn B4: Vận dụng 2.3.3.2 Tổ chức dạy học hình thành KN cốt lõi Sau dạy học KN chuyên khoa, tức hình thành sợi nhỏ, cần có khâu tổ chức dạy học để “bện” sợi xoắn quanh chủ đề cốt lõi tạo thành sợi lớn hơn, hay chủ đề bậc cao hơn, hình thành KN cốt lõi Việc tiến hành cách xuất phát từ đích, sau triển khai cụ thể hóa đến KN chuyên khoa xuất phát từ KN chuyên khoa khái quát dần 15 hướng tới đích, tương ứng với tổ chức dạy học theo đường diễn dịch đường quy nạp 2.3.3.2.1 Hình thành KN cốt lõi đường diễn dịch Bước 1: GV đưa câu hỏi cốt lõi để định hướng cho học Bước 2: GV kết hợp với SGK hình thành KN cốt lõi: Bước 3: GV định hướng cho HS tìm chế thực chức KN cốt lõi hệ thống sống Bước 4: Tổ chức HS dựa vào chủ đề cốt lõi để làm hệ qui chiếu tìm hiểu đối tượng, tượng khác 2.3.3.2.2 Hình thành KN cốt lõi đường quy nạp B1 Phát triển mạch nội dung nhỏ B2 Xác định đặc điểm dấu hiệu theo tiến trình mạch nội dung lớn B3: Khái quát thành dấu hiệu chất mạch nội dung lớn CHƢƠNG 3: THỰC NGHIỆM SƢ PHẠM 3.1 Mục đích thực nghiệm Nhằm kiểm tra tính hiệu quả, tính khả thi việc xây dựng chủ đề cốt lõi để tổ chức dạy học Sinh học trường PTTH, chứng minh tính đắn giả thuyết khoa học luận án 3.2 Nội dung thực nghiệm Ở cấp THCS, tiến hành soạn kế hoạch dạy học KN chuyên khoa theo tiếp cận nguyên lý tự nhiên (CĐCL B1) (Phụ lục 7) Chủ đề Vòng – Lớp 6,7 Vòng – Lớp 8,9 Đa dạng giới động vật, thực Đa dạng giới sinh vật khác: Sự đa dạng vật nấm; vi khuẩn; nguyên sinh vật… - Mơ hình tế bào - Các hệ thống: - Các hệ thống: + Cơ xương Mơ hình + Tiêu hóa + Hơ hấp + Thần kinh giác quan hệ thống + Tuần hoàn + Nội tiết + Bài tiết + Sinh sản Năng lượng hệ sinh thái Năng lượng Quang hợp hô hấp tế bào - Tương tác sinh vật với - Cơ chế di truyền, biến dị cấp phân sinh vật tử Tương tác - Tương tác sinh vật với - Các quy luật di truyền (di truyền môi trường theo Menđen) Ở cấp THPT, tiến hành soạn giảng kế hoạch dạy học theo tiếp cận hướng tới cấp độ tổ chức sống (CĐCL B2) số KN chuyên khoa Sinh học lựa chọn làm đơn vị phân tích phát triển quanh chủ đề cốt lõi, lựa chọn KN chuyên khoa để soạn giáo án thực nghiệm 16 theo tư tưởng đề tài, tương ứng với giai đoạn hình thành mục tiêu mục tiêu thời đoạn Đồng thời, soạn giáo án dạy ôn tập theo đường quy nạp để thử nghiệm việc hình thành chủ đề cốt lõi từ mạch nội dung kiến thức KN chuyên khoa xoay quanh chủ đề đó, tương ứng với giai đoạn hình thành mục tiêu cuối thời đoạn 3.3 Phƣơng pháp thực nghiệm 3.3.1 Chọn trƣờng, lớp thực nghiệm a Chọn trường thực nghiệm: Thực nghiệm tiến hành trường THPT có chất lượng khác nhau: THPT Ba Đình (Thanh Hóa), THPT Cẩm Bá Thước (Thanh Hóa), THPT Thường Xuân (Thanh Hóa), THPT Thạch Thành (Thanh Hóa) năm học 20172018 tổng số 349 HS lớp 10: lớp TN lớp ĐC b Chọn lớp thực nghiệm Ở trường lựa chọn lớp TN lớp ĐC giảng dạy GV Chúng tiến hành lựa chọn lớp TN đối chứng theo nguyên tắc sau: - Tham khảo ý kiến GV chủ nhiệm GV giảng dạy môn Sinh học mức độ tương đương lớp ĐC TN - Sĩ số lớp TN ĐC tương đương - Kết phân tích điểm TB mơn Sinh năm học trước lớp cho tương đương Chúng thu thập điểm TB môn Sinh học HS lớp ĐC lớp TN năm học trước phân tích phần mềm SPSS Kết cho thấy sau: 17 Bảng 3.1 Điểm học tập trung bình năm lớp môn Sinh học HS trước TNSP tham số thống kê Độ tin Lớp Số HS Điểm TB Độ lệch chuẩn Chỉ số t cậy 174 7.32 1.94 0.25 0.657 ĐC 175 7.33 1.81 TN Kết thống kê bảng 3.1 cho thấy ĐTB nhóm TN cao nhóm ĐC 0.01, sai khác khơng có ý nghĩa thống kê độ tin cậy lớn 0.05, từ khẳng định, trước TNSP nhóm ĐC TN có lực học tương đương 3.3.2 Chọn GV thực nghiệm Chúng tơi lựa chọn GV từ trường TN có kinh nghiệm giảng dạy với thâm niên giảng dạy từ năm trở lên Trước TN, thảo luận với GV thống ý đồ giáo án TN 3.3.3 Tổ chức thực nghiệm - Ở trường, lớp TN ĐC giảng dạy GV, nội dung đánh giá đề kiểm tra tiêu chí đánh giá 3.3.4 Phƣơng pháp thu thập liệu đánh giá 3.3.4.1 Nội dung, công cụ thời điểm đánh giá Căn vào mục đích nghiên cứu giả thuyết khoa học đề tài, xác định nội dung cần đánh giá, công cụ thời điểm đánh giá tương ứng sử dụng trình TNSP sau (Bảng 3.2): Bảng 3.2 Nội dung cần đánh giá, công cụ đánh giá sử dụng thời điểm đánh giá q trình TNSP Nội dung đánh giá Cơng cụ đánh giá Thời điểm Đánh giá thái độ chủ - Bảng kiểm để đánh giá mức độ đạt Trước động, tích cực HS cho tiêu chí sau TN dạy học theo - Phiếu điều tra, đánh giá mức độ chủ chủ đề cốt lõi động, tích cực HS dạy học theo chủ đề cốt lõi thiết kế theo bảng kiểm Đánh giá Kĩ - Bảng kiểm để đánh giá mức độ đạt Trước khái quát hóa Kĩ cho kĩ sau TN hệ thống hóa - Phiếu điều tra, đánh giá Kĩ khái dạy học theo chủ đề quát hóa Kĩ hệ thống hóa dạy cốt lõi học theo chủ đề cốt lõi thiết kế theo bảng kiểm Đánh giá mức độ đạt 04 Đề kiểm tra trắc nghiệm, thang điểm 10, Sau mục tiêu thời thời gian làm 45 phút (tương ứng với học xong đoạn dạy học CĐ chủ đề cốt lõi bậc – dấu hiệu đặc trưng Tế bào (CĐCL Bậc 2) sống) thực Đánh giá mức độ đạt 01 Đề kiểm tra tự luận, thang điểm 10, thời nghiệm mục tiêu cuối thời gian làm 180 phút (tương ứng với chủ đề đoạn dạy học CĐ cốt lõi bậc – Tế bào) Tế bào (CĐCL Bậc 2) 18 3.4 Kết 3.4.1 Đánh giá kĩ khái quát hóa hệ thống hóa dạy học theo chủ đề cốt lõi Kết điều tra Kĩ khái quát hóa Kĩ hệ thống hóa dạy học theo chủ đề cốt lõi vào thời điểm TTĐ nhóm ĐC TN tính toán tổng hợp bảng 3.3 3.4 đây: Bảng 3.3 Kết so sánh kĩ khái quát hóa dạy học theo chủ đề cốt lõi nhóm ĐC TN vào thời điểm TTĐ STĐ Kỹ Kỹ Kỹ Kỹ Kỹ Lớp Lớp Lớp Lớp Lớp Lớp Lớp Lớp Lớp Lớp TN ĐC TN ĐC TN ĐC TN ĐC TN ĐC Mẫu 173 169 173 169 173 169 173 169 173 169 Trung bình 1.54 TTĐ Trung bình 3.20 STĐ Sai số TB - TTĐ 062 2.05 3.29 2.18 3.23 2.10 3.35 2.12 3.21 2.17 052 049 048 2.00 1.00 3.00 2.00 1 Sai số TB - STĐ Trung vị - TTĐ Trung vị - STĐ Số trội- TTĐ Số trội- STĐ Độ lệch chuẩn TTĐ Độ lệch chuẩn STĐ Phƣơng sai TTĐ Phƣơng sai STĐ 1.56 1.79 1.80 1.78 1.73 1.78 1.74 1.73 1.78 051 053 2.00 3.00 047 050 2.00 2.00 2 052 049 2.00 3.00 055 046 2.00 2.00 2 055 049 2.00 3.00 055 050 2.00 2.00 2 062 050 2.00 3.00 061 045 2.00 2.00 - 0.810 0.671 0.672 0.610 0.677 0.711 0.727 0.718 0.810 0.790 - 644 629 699 649 639 594 643 644 661 584 - 0.656 0.450 0.452 0.372 0.459 0.506 0.528 0.515 0.656 0.624 - 415 396 488 421 408 353 414 414 437 341 Điểm trung bình nhóm ĐC TN thời điểm TTĐ STĐ thể biểu đồ 3.1 19 Biểu đồ 3.1: Kết so sánh kĩ tiến trình tìm hiểu giới sống dạy học theo chủ đề cốt lõi nhóm ĐC TN vào thời điểm TTĐ STĐ Bảng 3.4 Kết kiểm định khác biệt trung bình đánh giá Kĩ khái quát hóa Nhóm ĐC Nhóm TN thời điểm TTĐ STĐ Kĩ Thời điểm Giá trị t Sig TTĐ 3.500 081 Kỹ STĐ 16.602 000 TTĐ 4.059 200 Kỹ STĐ 15.318 000 TTĐ 3.314 201 Kỹ STĐ 16.852 000 TTĐ 4.368 201 Kỹ STĐ 17.649 000 TTĐ 2.863 204 Kỹ STĐ 15.528 000 Kết kiểm định cho thấy, thời điểm TTĐ, sig lớn 0.05 Vì vậy, khơng có khác biệt trung bình đánh giá Nhóm ĐC Nhóm TN kỹ khái quát hóa Bảng 3.5 Kết so sánh kĩ hệ thống hóa dạy học theo chủ đề cốt lõi nhóm ĐC TN vào thời điểm TTĐ STĐ Kỹ Lớp Lớp TN ĐC 173 169 Mẫu Trung bình TTĐ Trung bình STĐ Sai số TB - TTĐ Sai số TB - STĐ Trung vị - TTĐ Trung vị - STĐ Số trội- TTĐ Số trội- STĐ Độ lệch chuẩn TTĐ Độ lệch chuẩn STĐ Phƣơng sai TTĐ Phƣơng sai STĐ Kỹ Lớp Lớp TN ĐC 173 169 Kỹ Kỹ Lớp Lớp Lớp Lớp TN ĐC TN ĐC 173 169 173 169 Kỹ Lớp Lớp TN ĐC 173 169 1.54 1.56 1.79 1.80 1.78 1.73 1.78 1.74 1.73 1.78 3.34 054 059 2.00 3.00 2.19 066 058 2.00 2.00 3.20 052 049 2.00 3.00 2.14 067 050 2.00 2.00 1 3.23 049 050 2.00 3.00 2.07 055 051 2.00 2.00 2 3.26 055 048 2.00 3.00 2.09 055 051 1.00 1.00 2 3.36 058 048 2.00 3.00 2.12 060 047 2.00 2.00 1 - 769 698 753 704 621 611 817 788 809 796 - 637 632 644 642 564 566 667 638 598 583 - 554 472 379 364 509 499 577 513 678 674 - 445 434 478 461 414 398 422 424 413 399 20 Điểm trung bình nhóm ĐC TN thời điểm TTĐ STĐ thể biểu đồ 3.2 Biểu đồ 3.2 Kết so sánh kĩ hệ thống hóa dạy học theo chủ đề cốt lõi nhóm ĐC TN vào thời điểm TTĐ STĐ Bảng 3.6 Kết kiểm định khác biệt trung bình đánh giá kĩ hệ thống hóa Nhóm ĐC Nhóm TN thời điểm TTĐ STĐ Kĩ Thời điểm Giá trị t Sig TTĐ 4.343 056 Kỹ STĐ 14.135 000 TTĐ 5.562 100 Kỹ STĐ 16.228 000 TTĐ 3.173 081 Kỹ STĐ 15.265 000 TTĐ 4.445 201 Kỹ STĐ 15.722 000 TTĐ 3.121 202 Kỹ STĐ 14.889 000 Kết kiểm định cho thấy, thời điểm TTĐ, sig lớn 0.05 Vì vậy, khơng có khác biệt trung bình đánh giá Nhóm ĐC Nhóm TN kỹ hệ thống hóa Tóm lại, thời điểm TTĐ, điểm đánh giá kỹ HS tương đương thời điểm STĐ, kết đánh giá Nhóm TN cao Nhóm ĐC cách có ý nghĩa thống kê Từ đó, kết luận rằng, sau tác động, HS nhóm TN có mức độ phát triển kĩ khái quát hóa hệ thống hóa cao HS nhóm ĐC 3.4.2 Đánh giá thái độ chủ động, tích cực HS dạy học theo chủ đề cốt lõi Kết điều tra thái độ chủ động, tích cực dạy học theo chủ đề cốt lõi vào thời điểm TTĐ nhóm ĐC TN tính tốn tổng hợp bảng 3.7 đây: 21 Bảng 3.7 Kết so sánh thái độ chủ động tích cực dạy học theo chủ đề cốt lõi nhóm ĐC TN vào thời điểm TTĐ STĐ Tiêu chí Tiêu chí Lớp Lớp Lớp Lớp TN ĐC TN ĐC 173 169 173 169 Mẫu Trung bình 1.47 TTĐ Trung bình 3.05 STĐ Sai số TB 047 TTĐ Sai số TB 037 STĐ Trung vị 1.00 TTĐ Trung vị 3.00 STĐ Số trội- TTĐ Số trội- STĐ Độ lệch chuẩn 615 - TTĐ Độ lệch chuẩn 492 - STĐ Phƣơng sai 378 TTĐ Phƣơng sai 242 STĐ Tiêu chí Tiêu chí Tiêu chí Tiêu chí Tiêu chí Tiêu chí Lớp Lớp Lớp Lớp Lớp Lớp Lớp Lớp Lớp Lớp Lớp Lớp TN ĐC TN ĐC TN ĐC TN ĐC TN ĐC TN ĐC 173 169 173 169 173 169 173 169 173 169 173 169 1.53 1.79 1.72 1.68 1.67 1.75 1.75 1.72 1.78 1.63 1.69 1.73 1.72 1.72 1.73 1.85 3.50 2.09 3.39 2.14 3.28 2.13 3.33 2.07 3.31 1.99 3.20 2.12 3.31 2.04 047 037 044 054 053 054 050 052 059 052 057 053 055 051 053 045 045 049 045 042 048 049 047 049 049 046 047 049 045 051 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 4.00 2.00 3.00 2.00 3.00 2.00 3.00 2.00 3.00 2.00 3.00 2.00 3.00 2.00 2 2 2 2 2 2 2 2 608 492 567 707 695 714 646 686 769 685 740 691 709 671 686 584 597 638 587 545 632 642 620 632 650 597 619 638 596 663 370 242 321 500 483 509 417 470 592 470 548 478 502 450 470 341 356 408 345 297 399 412 385 400 423 357 383 407 355 439 Biểu đồ 3.3: Kết so sánh thái độ chủ động, tích cực dạy học theo chủ đề cốt lõi nhóm ĐC TN vào thời điểm TTĐ STĐ 22 Nhìn tổng thể, đường biểu diễn mức ĐTB nhóm TN thời điểm STĐ nằm tách hẳn ba đường lại Đường biểu diễn ĐTB nhóm ĐC thời điểm STĐ vượt lên không nhiều so với đường TTĐ Để kiểm định khác biệt nhóm thời điểm TTĐ STĐ, chúng tơi tiến hành kiểm định phép kiểm định trung bình hai mẫu độc lập Kết thể bảng 3.8 Bảng 3.8 Kết kiểm định khác biệt trung bình đánh giá thái độ chủ động, tích cực Nhóm ĐC Nhóm TN thời điểm TTĐ STĐ Tiêu chí Thời điểm Giá trị t Sig TTĐ -.883 378 Tiêu chí STĐ 20.428 000 TTĐ 6.350 301 Tiêu chí STĐ 21.062 000 TTĐ 6.730 080 Tiêu chí STĐ 20.531 000 TTĐ 4.082 109 Tiêu chí STĐ 16.661 000 TTĐ 1.827 069 Tiêu chí STĐ 18.579 000 TTĐ 1.740 082 Tiêu chí STĐ 12.333 0.000 TTĐ 1.538 125 Tiêu chí STĐ 15.859 000 TTĐ 1.187 236 Tiêu chí STĐ 18.737 000 Kết kiểm định cho thấy, thời điểm TTĐ, sig lớn 0.05 Vì vậy, khơng có khác biệt trung bình đánh giá Nhóm ĐC Nhóm TN thái độ chủ động, tích cực Tóm lại, thời điểm TTĐ, điểm đánh giá thái độ chủ động, tích cực HS tương đương thời điểm STĐ, kết đánh giá Nhóm TN cao Nhóm ĐC cách có ý nghĩa thống kê Từ đó, kết luận rằng, sau tác động, HS nhóm TN có mức độ chủ động, tích cực cao HS nhóm ĐC 3.4.3 Đánh giá mức độ đạt đƣợc mục tiêu cuối thời đoạn mục tiêu cuối thời đoạn dạy học theo chủ đề cốt lõi Kết điểm kiểm tra HS nhóm ĐC TN tính tốn tổng hợp bảng 3.9 đây: 23 Bảng 3.9 Kết so sánh điểm kiểm tra nhóm ĐC TN Bài kiểm tra Bài kiểm tra Bài kiểm tra Bài kiểm tra Bài kiểm tra số số số số số Lớp Lớp Lớp Lớp Lớp Lớp Lớp Lớp Lớp Lớp TN ĐC TN ĐC TN ĐC TN ĐC TN ĐC Mẫu 173 169 173 169 173 169 173 169 169 173 Trung bình 8.27 6.79 8.36 6.67 8.39 6.43 8.49 6.02 8.60 6.85 Sai số TB 063 085 037 081 033 079 022 087 041 083 Trung vị 8.50 7.00 8.50 7.00 8.50 7.00 8.50 7.00 8.50 7.00 Số trội 9 Độ lệch chuẩn 822 1.099 812 1.078 798 1.085 809 1.092 545 1.082 Phƣơng sai 676 1.207 467 1.187 455 1.202 398 1.195 297 1.171 Giá trị nhỏ 7 Giá trị lớn 10 10 10 10 10 Tổng điểm đánh giá 1430 1148 1446 1127 1451 1087 1469 1017 1489 1158 Điểm trung bình nhóm ĐC TN thể biểu đồ 3.4 Biểu đồ 3.4: Kết so sánh điểm kiểm tra nhóm ĐC nhóm TN Bảng 3.10 Kết kiểm định khác biệt trung bình điểm kiểm tra nhóm TN nhóm ĐC Số Trung Độ lệch Nhóm mẫu Sai số TB Giá trị t Sig lượng bình chuẩn Bài kiểm tra Nhóm TN 173 8.27 822 1.473 14.060 000 số Nhóm ĐC 169 6.79 1.099 8.36 812 1.565 Bài kiểm tra Nhóm TN 173 14.975 000 số Nhóm ĐC 169 6.67 1.078 8.39 798 1.632 Bài kiểm tra Nhóm TN 173 16.349 000 số Nhóm ĐC 169 6.43 1.085 8.49 809 1.721 Bài kiểm tra Nhóm TN 173 18.125 000 số Nhóm ĐC 169 6.02 1.092 8.60 545 Bài kiểm tra Nhóm TN 173 1.752 18.970 000 số Nhóm ĐC 169 6.85 1.082 24 Kết kiểm định bảng 3.10 cho thấy, sai khác kết trung bình nhóm ĐC nhóm TN có ý nghĩa thống kê Như vậy, thông qua việc dạy học theo chủ đề cốt lõi, thái độ chủ động tích cực, kĩ khái qt hóa, hệ thống hóa mức độ lĩnh hội tri thức khả vận dụng vào tính khác HS tiến rõ rệt Qua khẳng định tính hiệu quy trình dạy học mà luận án đề xuất KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ KẾT LUẬN Qua nghiên cứu, giải vấn đề sau: 1.1 Trên sở tổng quan vấn đề nghiên cứu có liên quan đến đề tài, xây dựng lý thuyết dạy học tích hợp dạy học tích hợp theo chủ đề cốt lõi đồng thời làm rõ vai trò dạy học tích hợp theo chủ đề cốt lõi với việc hình thành phát triển lực HS Từ đó, chúng tơi lợi ích mà đề tài mang lại cho trình dạy học 1.2 Trên sở lý thuyết dạy học tích hợp dạy học tích hợp theo chủ đề cốt lõi, xây dựng quy trình dạy học Sinh học trường PTTH theo chủ đề cốt lõi với hai giai đoạn nhằm phát triển kiến thức Sinh học HS cách có hệ thống Ngồi ra, chúng tơi đưa định hướng dạy học học chương trình Sinh học PTTH theo tư tưởng dạy học theo chủ đề cốt lõi, ba dạng bài: Bài mở đầu, Bài Chương Bài Tổng kết 1.3 Để kiểm tra tính hiệu quả, khả thi việc Xây dựng chủ đề cốt lõi để tổ chức dạy học Sinh học PTTH, tiến hành TNSP với nội dung CHVC&NL Tế bào, kết thu với giả thuyết khoa học mà luận án đề ĐỀ NGHỊ 2.1 Tiếp tục nghiên cứu Xây dựng chủ đề cốt lõi để tổ chức dạy học trường PTTH để dạy học môn học khác, đặc biệt môn học thuộc lĩnh vực KHTN: Vật lí, Hóa học, KHTĐ 2.2 Tiếp tục triển khai TNSP trường PTTH địa bàn nước, vùng miền 2.3 Cần đưa nội dung dạy học theo chủ đề cốt lõi vào học phần Phương pháp dạy học Sinh học đồng thời có kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng thường xuyên cho GV trường PTTH nước nhằm nâng cao lực nghề nghiệp chất lượng dạy học 2.4 Cần có kế hoạch đào tạo đội ngũ giáo viên trường Sư phạm theo hướng vừa đào tạo sâu chuyên ngành, vừa trang bị kiến thức, tư tưởng nguyên lý chung giới tự nhiên cách thức kết hợp kĩ khoa học nội dung kiến thức để hình thành mục tiêu, mục tiêu thời đoạn mục tiêu cuối thời đoạn, góp phần thực chương trình giáo dục theo định hướng tích hợp nhằm phát triển lực cho người học 25 DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CƠNG BỐ CĨ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN Lại Phương Liên, Nguyễn Thế Hưng (2015), “Xác định nội dung cốt lõi dạy học Sinh học”, Tạp chí Giáo dục, Số 371, kì (12/2015), 42-45 Lại Phương Liên (2016), “Hình thành khái niệm sinh học đại cương cho học sinh thông qua việc khái quát hóa khái niệm sinh học chuyên khoa chương trình sinh học phổ thơng, nội dung “Sinh sản thực vật”, Tạp chí Giáo dục, Số 379 (Kì – 4/2016), 57-59 Nguyễn Thế Hưng, Lại Phương Liên (2016), “Xác định nội dung cốt lõi dạy học mơn Sinh học”, Tạp chí Khoa học Giáo dục, Số 130 (Tháng 7-2016), 50-53 Nguyễn Thế Hưng, Lại Phương Liên (2017), Xây dựng chủ đề cốt lõi dạy học Sinh học Trung học phổ thông, Kỷ yếu hội thảo khoa học Quốc tế: “Phát triển lực sư phạm đội ngũ giáo viên Khoa học tự nhiên đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục phổ thông”, Tháng 12/2017, 499-507 Đinh Quang Báo, Lại Phương Liên (2017), Phát triển lực sư phạm đội ngũ giáo viên KHTN đáp ứng yêu cầu đổi GDPT, Kỷ yếu hội thảo khoa học Quốc tế: “Phát triển lực sư phạm đội ngũ giáo viên Khoa học tự nhiên đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục phổ thông”, Tháng 12/2017, 3-9 Lai Phuong Lien, Ha Van Dung (2018), Integrated teaching on core themes – a tool for students’ competency development in general education, Vietnam Journal of Education, Vol 4, 2018, pp 48-54 ... hợp, dạy học theo chủ đề chủ đề cốt lõi (2) Nhận thức GV quan điểm Tổ chức dạy học Sinh học PTTH theo chủ đề cốt lõi (3) Tình hình vận dụng quan điểm Tổ chức dạy học Sinh học PTTH theo chủ đề cốt. .. 7.2 Hệ thống vấn đề sở lý luận thực tiễn dạy học tích hợp theo chủ đề chủ đề cốt lõi vận dụng chủ đề cốt lõi dạy học Sinh học trường PTTH 7.3 Xác định hệ thống chủ đề cốt lõi Sinh học lĩnh vực KHTN... điểm tổ chức dạy học Sinh học trƣờng PTTH theo chủ đề cốt lõi Trên sở lý thuyết Xây dựng chủ đề cốt lõi, xu hướng nghiên cứu Thế giới Việt Nam việc vận dụng quan điểm Tổ chức dạy học PTTH theo chủ
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng các chủ đề cốt lõi để tổ chức dạy học sinh học ở trường PTTH tt , Xây dựng các chủ đề cốt lõi để tổ chức dạy học sinh học ở trường PTTH tt