Bài báo nghiên cứu số 1

9 33 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/09/2019, 05:47

KHOA H C CƠNG NGH TÍNH TỐN TH Y L C PH C V PHÒNG CH NG L QUY HO CH L U V C SÔNG CÁI NHA TRANG - T NH KHÁNH HÒA ng Th Kim Nhung1, Nguy n V n M nh1, Tr n Qu c Uy1, Tr ng Qu nh Chi1 TÓM T T Bài vi t trình bày k t qu nghiên c u tính tốn th y l c cho ph ng án xu t quy ho ch phòng ch ng l l u v c sông Cái Nha Trang - t nh Khánh Hòa thu c d án “Rà sốt, b sung quy ho ch phòng ch ng l t nh mi n Trung t Qu ng Bình n Bình Thu n” làm c s l a ch n ph ng án ch ng l l u v c Ph n m m NAM, MIKE 11 c l a ch n s d ng nghiên c u T khóa: Sơng Cái Nha Trang, quy ho ch, phòng ch ng l , tính tốn th y l c TV N L u v c sông Cái Nha Trang l u v c sông l n c a t nh Khánh Hòa, n m a gi i hành c a huy n th Khánh V nh, Diên Khánh, Cam Lâm TP Nha Trang v i di n tích t nhiên tồn l u v c 1.900 km2 g n 40 km b bi n Dân s 557.132 ng i L u v c sơng Cái Nha Trang có ti m n ng l n v công nghi p, du l ch, có ti m n ng v nơng - lâm nghi p - thu s n v i kho ng 31.000 t nông nghi p 105.000 t lâm nghi p có i u ki n phát tri n lo i tr ng có giá tr kinh t cao Tài nguyên n c d i v i l ng m a trung bình hàng n m toàn l u v c kho ng 1.324 mm, ngu n th y n ng l n, có nhi u v trí xây d ng th y i n v a l n nh th y i n Sơng Chò 1, Sơng Chò 2, sơng Giang Vùng h l u sông Cái Nha Trang thành ph Nha Trang v i dân s vùng h l u kho ng 400 nghìn ng i, n i t p trung h u h t c quan u não khu công nghi p c a t nh Khánh Hòa Hàng n m, v mùa l n c sông Cái Nha Trang d n t th ng l u v gây ng p l t nghiêm tr ng cho vùng h l u sông Th ng kê m t s n m g n ây cho th y tình hình l l t l u v c ngày nghiêm tr ng v i m c thi t h i có xu th ngày t ng: L n m 1996 gây thi t h i 45 t ng, n m 1998 gây thi t h i 56,2 t ng, n m 1999 thi t h i 55 t ng, l n m 2005 gây thi t h i 204 t ng, c bi t tr n l tháng XI/2009 gây thi t h i 449 t ng gi m thi t h i t i m c t i a l gây l u v c Sông Cái Nha Trang c n ph i có m t chi n l c lâu dài, k t h p gi i pháp có th phòng ch ng l có hi u qu L p quy ho ch phòng, ch ng l sông Cái Nha Trang thu c t nh mi n Trung c n thi t ph c v cho chi n l c lâu dài làm c s u t ch ng l gi m tác h i l gây n nh dân c Bài báo trình bày k t qu tính tốn th y l c ph c v quy ho ch phòng ch ng l cho l u v c sông Cái Nha Trang t nh Khánh Hòa Hình B n quy ho ch phòng phòng ch ng l l u v c sông Cái Nha Trang - t nh Khánh Hòa Hòa Viện Quy hoạch Thy li NÔNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NÔNG THÔN - Th¸ng 1/2016 61 KHOA H C CƠNG NGH M C TIÊU VÀ CÁC TÀI LI U S D NG TRONG TÍNH TỐN cơng trình l i d ng t ng h p: t 2.1 M c tiêu tính tốn ph n m m l a ch n phát i n; d ki n Vpl= 30.106 m3 tính tốn M T S K T QU VÀ TH O LU N M c tiêu tính tốn th y l c l ul a m c n ã c, ng d c h th ng sông vùng h l u sơng Cái Nha Trang u c u tính toán thu ph ng c ch l c ph i mô th y l c Trên c s b thông s c mơ ph ng, s ki m tốn ph nh dùng cho tính ng án quy ho ch phòng ch ng l xem xét tác d ng gi m l cho h l u Ph n m m tính tốn Mike 11 mo ul c ch n b ph n m m c s d ng Mike 11 HD - Tài li u a hình c o c theo cao Qu c ng Tr ng n b n ò Phú Ki u g m 11 m t c t Vi n Quy ho ch Thu l i o n m 1997; tài li u o kéo dài m t c t sang hai bên n m b n a hình lòng d n sơng Cái Nha Trang ò Phú Ki u n c a bi n Hà Ra (các nhánh C u Bóng c u Hà Ra) Vi n Nghiên c u khoa h c Kinh t thu l i o n m 1996 Tài li u a hình lòng d n sơng V nh Tr ng t Vinh Th nh t i bi n (10 m t c t) Vi n Quy ho ch Thu l i o n m 1997 Tài li u o b sung g m m t c t sông V nh Tr ng 13 m t c t sông Cái Nha Trang Vi n QHTL o n m 2010 - Tài li u khí t ng, thu v n s d ng tính tốn thu l c: bao g m tài li u li u ph c v cho tính tốn ph mô ph ng, tài ng án quy ho ch cho toán l - Tài li u v cơng trình tham gia c t l : H Su i D u ( ã xây d ng) sông Su i D u có Vtb = 34,7.106 m3; d ki n Vpl=8.106 m3 H Sơng Chò (trên su i Ea Krông Trang, huy n Khánh V nh) Flv=211 km2 v i thông s : MNDBT=160 m, MNC=135 m, Vh = 87,68.106 m3, Vhi=81.106 m3, 62 mãn: X y vào tháng V-VI hàng n m nhiên ch chi m 3% ÷ 6% l ng dòng ch y n m L s m: X y vào cu i tháng VIII nh n n n l L v : u tháng X, nh c sinh b i s xu t hi n liên t c c a hình thái gây m a l n nh bão, x y t cu i tháng XII, gia bao g m: Tr c d c ngang sông Cái Nha Trang 2000 Tài li u k : l ti u mãn, l s m, l v , l mu n L ti u u tháng XII L mu n: ti p tháng XI, c s d ng tính tốn: t tr m thu v n L vùng nghiên c u có th chia làm th i áp th p d i h i t gây nh ng tr n m a l n n i 2.2 Các tài li u s d ng tính tốn Các tài li u 3.1 3.1 Tiêu chu n phòng phòng ch ng l tri n sơng xu t hi n tr n l s m có d ng Mike 11 Nam t i, ch ng l k t h p u tháng I Phân tích li t th ng kê tr n l l n th ng x y n m cho th y l s m m c dù xu t hi n sau l ti u mãn nh ng c l nc al ul ng ng l lên c ng nh nh l , t ng l ng l l n h n so v i l ti u mãn Vì v y s t p trung ch ng l cho l s m, ây c ng th i k c n b o v lúa hè thu tr lúc thu ho ch, b i ch ng s ch ng c c l s m c ng có ngh a c l ti u mãn Còn v i l v , l mu n m c ng p l t c a h du r t l n, nên vi c ch ng khó kh n h n H n n a t p quán canh tác c a ng i dân vùng th ng xuyên ng p l t ã thích nghi v i l v , mùa l v ng p tr ng th v vùng ng b ng , v y vi c tính tốn l i v i b o v s n xu t ch có tính ch t ki m tra Tiêu chu n ch ng l : L s m, l mu n l ti u mãn: T n su t m b o ch ng l P =10% b o v s n xu t, ki m tra v i t n su t 5% L v : Gi m thi u thi t h i l v gây Ch ng l cho thành ph Nha Trang v i t n su t m b o c a l v 5% 3.2 L thi t k n sông 3.2.1 S th y l c l h th ng sông Cái Nha Trang NÔNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NÔNG THÔN - Tháng 1/2016 KHOA H C CƠNG NGH Hình S m ng th y l c sông Cái Nha Trang 3.2.2 Mô ph ng ki m nh mơ hình D a theo tài li u ã thu th p, tr n l tháng XI/1999 tr n l l n gây nhi u thi t h i cho vùng h l u, c ng tr n l mà Vi n Quy ho ch Th y l i thi t l p tr m o m c n c l u l ng t i v trí khác sơng Cái Nha Trang sơng Quán Tr ng M c n c l c o c t i v trí (3 v trí sơng Cái, v trí sơng Qn Tr ng); l u l ng c t i v trí (2 v trí sơng Cái v trí sông Quán Tr ng) Th i gian o c l t 28/XI/1999 n 5/XII/1999 c ch n làm tr n l mô ph ng So sánh gi a s li u i u tra k t qu tính tốn t i v trí ng Tr ng, Phú L c, Ng c H i, Xóm Bóng, C u D a, sai s m c n c nh l 0,02 cm ÷÷ 0,12 cm; sai s l u l ng nh l t i v trí, bi n i t m3/s n 26 m3/s t ng ng v i < 1% c a giá tr th c o K t qu mô ph ng ch p nh n c có th áp d ng tính toán m c n c l u l ng l sông 3.2.3 Các tr ng h p ph ng án tính tốn Trên c s quan i m m c tiêu ch ng l cho l u v c sông Cái Nha Trang, tr ng h p tính tốn bao g m: - Tr xu t - Tr ng h p l s m 5% 10% - l b o v s n ng h p l v 5% 10% - L l ch s n m 2003 - ký hi u l Max k t qu tính tốn Tính tốn i u ki n n c bi n dâng bi n khí h u s tính tốn ki m tra cho tr ng h p l v 5% v i ph ng án PA0 PA3 i M i tr ng h p tính tốn bao g m ph án tính tốn sau ây, ng B ng Mơ Mơ t tóm t t tr ng h p tính tốn th y l c Ph ng TT Mô t ph ng án án Khơng có bi n pháp cơng trình PA0 can thi p H Sơng Chò c t l 30 tri u m3, PA1 Su i D u c t l tri u m3 PA2 Phân l sang sông Quán Tr ng PA3 H ch a (PA1) phân l (PA2) + n o vét sông Quán Tr ng PA4 Xây ê ch ng l tri t PA5 Xây d ng h ch a c t l tri t PA6 PA7 Không có bi n pháp cơng trình can thi p — B KH H ch a (PA1) phân l (PA2) — B KH B ng T ng h p ph ng án ch ng l Ph ng Các d ng l tính tốn TT án L l ch s L v L s m PA0 PA0_Max PA0_CV PA0_S PA1 PA1_Max PA1_CV PA1_S PA2 PA2_Max PA2_CV PA2_S PA3 PA3_Max PA3_CV PA3_S PA4 PA4_Max PA4_CV PA4_S PA5 PA5_Max PA5_CV PA5_S PA6 PA6_Max PA6_CV PA6_S PA7 PA7_Max PA7_CV PA7_S NÔNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NÔNG THÔN - Tháng 1/2016 63 KHOA H C CƠNG NGH 3.2.4 L s m S n PA7_S): Tính v i l s m 5% 10% N i dung ph ng án nh b ng Các ph ng án tr ng h p l s m 10% - b o v s n xu t v hè thu vùng h l u Nh n xét m t s i m k t qu tính tốn nh sau: Ph ng án PA0_10% - m c n c l u l ng sông r t th p, m c n c t i ng Tr ng ch 7,51 m, th p h n m c n c báo ng I V i ph ng án PA1: l s m nên h h u nh tr toàn b l n h v y k t qu cho th y m c n c l u l ng u gi m so v i ph ng án hi n tr ng, t i ng Tr ng m c n c gi m 0,46 m, t i Diên Khánh gi m 0,41 m t i Hà Ra - Xóm Bóng 0,0 m, t i V nh Thái gi m 0,00 m l nh nên m c n c g n c a sông ch u s chi ph i h u nh t i c a th y tri u nên s bi n ng l u l ng phía th ng l u không nh h ng nhi u n m c n c vùng c a sông L u l ng nh l t i v trí gi m kho ng 100÷÷180 m3/s Có th th y r ng Q, H u gi m có h c t l , nhiên m c gi m không k n Ph ng án PA2 cho th y t i ng Tr ng m c c không gi m, b t u gi m t i V nh Trung 0,17 Hình M c n m t i Diên Khánh gi m không k nh ng t i Hà Ra - Xóm Bóng gi m 0,0 m, t i V nh Thái b t ng lên 0,09 m, l u l ng nh l t i v trí sơng Cái gi m kho ng 200 m3/s t ng t ng ng bên sông Quán Tr ng Ph ng án PA3 t i ng Tr ng m c n c gi m 0,51 m, t i Diên Khánh gi m 0,49 m t i Hà Ra - Xóm Bóng 0,00 m, t i V nh Thái t ng lên 0,08 m, l u l ng nh l t i v trí gi m kho ng t 200 m3/s sông Cái t ng lên kho ng 200 m3/s sông Quán Tr ng V i ph ng án xây d ng ê ng n l có th th y r ng xây ê m c n c sông d nh lên k , cao nh t 0,38 m t i o n t Diên An n V nh Trung, o n th ng h l u o n m c n c gi m d n T m c n c sông m t c t ngang sơng có th s b xác nh c chi u cao ê ch ng l s m 10% kho ng m ÷÷ 3,5 m, cao ê cao nh t o n Diên An n V nh Trung th p d n v c phía th ng h l u Giai o n t n n m 2020 ch n m c n c ch ng l s m, l mu n, l ti u mãn theo ph ng án PA3_S10% M c n c ch n ch ng l s m P=10%, P=5% nh sau: c l s m P=10% v trí d c sơng Cái Nha Trang sông Quán Tr B ng M c n c l s m p=10% 5% l n nh t d c h l u sông Nha Trang nv:M cn TT 64 V trí ng Tr ng Diên Ph c Diên L c TT Diên Khánh Diên An V nh Trung H 7,44 5,50 4,46 3,74 2,87 1,59 ng PA3_S5% Q ∆Η -0,51 504 -0,62 495 -0,47 824 -0,49 900 -0,55 970 -0,42 826 ∆Q Q -102 -214 -212 -207 -195 -314 H 7,06 5,12 4,11 3,41 2,59 1,47 c: m, L u l PA3_S10% ∆H H Q -0,46 422 -0,58 414 -0,44 687 -0,44 751 -0,47 810 -0,31 742 ng: m3/s ∆Q Q -86 -180 -179 -175 -165 -220 NÔNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NÔNG THÔN - Tháng 1/2016 KHOA H C CÔNG NGH TT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 V trí V nh Th nh V nh Ng c C u ng s t Ng c Hi p Hà Ra - Xóm Bóng C u Tr n Phú Ph c H i V nh Thái V nh Thái Ph c ng Ph c ng C a sông H 1,19 1,08 0,71 0,70 0,70 0,69 0,92 0,87 0,83 0,62 0,69 0,69 PA3_S5% Q ∆Η -0,39 813 -0,37 897 -0,13 884 -0,03 871 0,00 874 0,00 890 -0,59 232 -0,60 186 0,13 145 -0,08 154 -0,01 214 0,00 293 3.2.5 L v N i dung ph ng án tính tốn th y l c l v 5%, 10% c trình bày nh b ng K t qu tính tốn ph ng án l v t n su t P = 5%: Ph ng án PA0_5% - m c n c l u l ng sông cao, ch th p h n 0,52 m so v i l l ch s t i ng Tr ng V i ph ng án PA1: K t qu cho th y m c n c l u l ng u gi m so v i ph ng án hi n tr ng, t i ng Tr ng m c n c gi m 0,44 m, t i Diên Khánh gi m 0,36 m t i Hà Ra - Xóm Bóng 0,08 m, t i V nh Thái gi m 0,14 m, l u l ng nh l t i v trí gi m kho ng 200 ÷÷ 500 m3/s Có th th y r ng Q, H u gi m có h c t l , nhiên m c gi m khơng k cao h n 1,98 m so v i m c báo ng III t i ng Tr ng, nh v y c n ph i xem xét thêm ph ng án khác gi m l có hi u qu cho h th ng sông Cái Nha Trang Ph ng án PA2 cho th y t i ng Tr ng m c n c không gi m, b t u gi m t i V nh Trung 0,51 m t i Diên Khánh gi m không k nh ng t i Hà Ra - Xóm Bóng gi m 0,28 m, t i V nh Thái b t ng lên 0,35 m, l u l ng nh l t i v trí sơng Cái gi m kho ng 750 ÷ 850 m3/s t ng t ng ng bên sơng Qn Tr ng Có th th y r ng Q, H u gi m bên sông Cái phân l , nhiên m c gi m khơng k cao h n nhi u so v i m c báo ng III (báo ng III t i ng Tr ng 11 m) làm t ng Q, H bên sơng Qn Tr ng Nh v y c n thi t ph i xem xét k t h p ph ng án ∆Q Q -308 -303 -304 -306 -314 -293 129 94 55 47 16 gi m l có Trang H 1,06 0,96 0,70 0,70 0,70 0,69 1,06 1,06 0,78 0,66 0,69 0,68 hi u PA3_S10% ∆H H Q ∆Q Q -0,28 729 -216 -0,27 798 -214 -0,01 784 -214 0,00 770 -216 0,00 781 -217 0,00 804 -199 -0,41 299 225 -0,37 315 247 0,08 228 161 -0,03 148 67 0,00 214 26 0,00 309 24 qu cho h th ng sông Cái Nha Ph ng án PA3: Tuy ph ng án phân l không hi u qu cho o n sông th ng l u nh ng l i r t hi u qu cho o n sông h l u ng c l i c t l b ng h ch a hi u qu cho th ng l u nhi u h n h l u K t h p ph ng án cho th y m c n c gi m c th ng l u h l u: t i ng Tr ng m c n c gi m 0,44 m, t i Diên Khánh gi m 0,32 m t i Hà Ra — Xóm Bóng 0,45 m, t i V nh Thái t ng lên 0,35 m, l u l ng nh l t i v trí gi m kho ng 200 ÷÷ 1200 m3/s sông Cái t ng lên kho ng 550 m3/s sông Quán Tr ng V i ph ng án xây d ng ê ng n l có th th y r ng xây ê m c n c sông d nh lên k , cao nh t 1,0 m t i o n t Diên An n V nh Trung, o n th ng h l u o n m c n c gi m d n T m c n c sông m t c t ngang sơng có th s b xác nh c chi u cao ê ch ng l v 5% kho ng ÷ ÷ 6,5 m, cao ê cao nh t o n Diên An n V nh Trung th p d n v c phía th ng h l u V ph ng án PA5, tính tốn nh m xác nh xem quy mơ c a cơng trình ch ng l s n u mu n c t h t l vùng h l u sông Cái K t qu tính tốn cho th y c n gi l i dung tích kho ng 400 tri u m3 l gi m m c n c l u l ng t i vùng h l u t ng ng v i l s m 5% Các ph ng án tính tốn tr ng h p l v 10%: t ng t nh l v 5%, l v 10% nh h n so v i l 5% nờn tr ng NÔNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NÔNG THÔN - Tháng 1/2016 65 KHOA H C CƠNG NGH h p chúng tơi khơng tính tốn v i tr bi n i khí h u Nh n xét m t s tính tốn nh sau: ng h p i m k t qu Ph ng án PA0_10% - k t qu di n toán ph ng án m c n c l u l ng sông gi m k so v i l 5%, m c n c t i ng Tr ng ch 12,42 m, th p h n 0,57 m so v i l l ch s t i ng Tr ng ph ng án t ng ng v n l n h n m c n c báo ng III 1,93 m, k t qu chi ti t c th hi n b ng V i ph ng án PA1: K t qu cho th y m c n c l u l ng u gi m so v i ph ng án hi n tr ng, t i ng Tr ng m c n c gi m 0,51 m, t i Diên Khánh gi m 0,22 m t i Hà Ra - Xóm Bóng 0,06 m, t i V nh Thái gi m 0,09 m, l u l ng nh l t i v trí gi m kho ng 200 ÷÷ 500 m3/s Có th th y r ng Q, H u gi m có h c t l , nhiên m c gi m không k cao h n 1,93 m so v i m c báo ng III t i ng Tr ng, nh v y c n thi t ph i xem xét thêm ph ng án khác gi m l có hi u qu cho h th ng sơng Cái Nha Trang Ph ng án PA2 cho th y t i ng Tr ng m c n c không gi m, b t u gi m t i V nh Trung 0,51 m, t i Diên Khánh gi m không k nh ng t i Hà Ra - Xóm Bóng gi m 0,28 m, t i V nh Thái t ng lên 0,41m, l u l ng nh l t i v trí sơng Cái gi m kho ng 750 ÷÷ 850 m3/s t ng t ng ng Hình M c n 66 bên sơng Qn Tr ng Có th th y r ng Q, H u gi m bên sông Cái phân l , nhiên m c gi m không k cao h n nhi u so v i m c báo ng III (báo ng III t i ng Tr ng 11 m) làm t ng Q, H bên sông Quán Tr ng Nh v y c n thi t ph i xem xét k t h p ph ng án gi m l có hi u qu cho h th ng sông Cái Nha Trang Ph ng án PA3: ph ng án phân l không hi u qu cho o n sông th ng l u nh ng l i r t hi u qu cho o n sông h l u ng c l i c t l b ng h ch a hi u qu cho th ng l u nhi u h n h l u K t h p ph ng án cho th y m c n c gi m c th ng l u h l u: t i ng Tr ng m c n c gi m 0,51 m, t i Diên Khánh gi m 0,22 m t i Hà Ra - Xóm Bóng 0,35 m, t i V nh Thái t ng lên 0,36 m, l u l ng nh l t i v trí gi m kho ng 200 ÷÷ 900 m3/s sơng Cái t ng lên kho ng 600 m3/s sông Quán Tr ng V i ph ng án xây d ng ê ng n l có th th y r ng xây ê m c n c sông d nh lên k , cao nh t 1,0m t i o n t Diên An n V nh Trung, o n th ng h l u o n m c n c gi m d n T m c n c sông m t c t ngang sơng có th s b xác nh c chi u cao ê ch ng l v 5% kho ng t m n 6,0 m, cao ê cao nh t o n Diên An n V nh Trung th p d n v c phía th ng h l u c l v P=5% v trí d c sông Cái Nha Trang sông Quán Tr ng NÔNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NÔNG THÔN - Tháng 1/2016 KHOA H C CÔNG NGH B ng M c n c l v p=5% 10% l n nh t d c h l u sông Cái Nha Trang nv:M cn PA3_CV5% TT V trí ng Tr ng c c: m, L u l ng: m3/s PA3_CV10% H ∆Η Q ∆Q Q H ∆H Q ∆Q Q 12,98 -0,44 2644 -284 12,42 -0,51 2289 -254 10,48 -0,44 3508 -465 10,01 -0,55 3082 -544 Diên Ph Diên L c 7,96 -0,26 3879 -297 7,69 -0,26 3468 -454 TT Diên Khánh 7,02 -0,37 4266 -281 6,79 -0,22 3797 -455 Diên An 5,37 -0,12 3970 -780 5,28 -0,09 3659 -266 V nh Trung 3,48 -0,81 2621 -1236 3,33 -0,62 2413 -902 V nh Th nh 3,09 -0,80 2615 -1236 2,94 -0,62 2406 -902 V nh Ng c 2,90 -0,75 2822 -1222 2,75 -0,59 2582 -902 C u 2,03 -0,71 2816 -1222 1,93 -0,52 2575 -902 10 Ng c Hi p 1,79 -0,58 2810 -1224 1,72 -0,45 2570 -901 11 Hà Ra - Xóm Bóng 1,47 -0,45 2898 -1258 1,45 -0,35 2649 -915 12 C u Tr n Phú 1,02 -0,18 2892 -1260 1,08 -0,19 2645 -913 13 Ph cH i 3,31 -0,43 1924 533 3,18 -0,22 1724 653 14 V nh Thái 2,99 -0,07 1921 535 2,89 0,07 1721 648 15 V nh Thái 2,86 0,24 1919 539 2,77 0,36 1718 657 16 Ph c ng 2,29 0,23 1917 543 2,22 0,33 1715 659 17 Ph c ng 0,75 0,13 1898 540 0,85 0,11 1693 658 18 C a sông 0,60 0,00 1890 529 0,72 0,00 1687 532 n c gi m 0,66 m, t i Diên Khánh gi m 0,32 m t i Hà Ra - Xóm Bóng 0,43 m, t i V nh Thái t ng lên 0,28 m, l u l ng nh l t i v trí gi m kho ng 400 ÷÷ 1100 m3/s sông Cái Nha Trang t ng lên kho ng 650 m3/s sông Quán Tr ng ng s t 3.2.6 L l ch s 2003 Tính tốn l l ch s có ý ngh a r t quan tr ng vi c ki m tra di n ti n c a h th ng c ng nh xác nh m c ng p c a h th ng làm c s so sánh v i tính tốn khác, tr n l khác Tr n l l ch s c a vùng sông Cái Nha Trang l tháng XI/2003 v i m c n c l u l ng t i ng Tr ng 13,94 m 3.322 m3/s, t ng l ng tr n l v t i ng Tr ng 306.10 m , t ng l ng l nhánh Su i D u 102.106 m3 Qua tính tốn th y l c so sánh ph ng án: V i PA3 k t h p ph ng án c t l h ch a (PA1) phân l sang sông Quán Tr ng (PA2), k t qu tính tốn cho th y: ph ng án phân l không hi u qu cho o n sông th ng l u nh ng l i r t hi u qu cho o n sông h l u ng c l i c t l b ng h ch a hi u qu cho th ng l u nhi u h n h l u K t h p ph ng án cho th y m c n c gi m c th ng l u h l u: t i ng Tr ng m c Các ph ng án cho th y Q, H v n r t cao so v i m c n c báo ng sông Do v y m t ph ng án xu t xây d ng ê bao hai bên b sông b o v vùng th p, ng n l xâm nh p làng m c ng ru ng K t qu cho th y r ng m c n c sông d nh lên r t cao phía th ng l u gi m d n v phía h l u, nh v y có th th y r ng xây ê l s b l i d nh lên o n Diên An, V nh Trung, m c n c d nh t i a 1,1 m t i Diên An, v trí khác d nh 0,3 ÷ ÷0,7 m T i h l u m c n c nh l gi m, nhiên m c n c nh l i trì th i gian dài s làm t ng thêm thi t h i L u l ng l gi m 400 ÷ ÷700 m3/s nh l b tr m t c t thu h p V nguyên t c t m c n c sông m t c t ngang sụng cú th s b xỏc NÔNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NÔNG THÔN - Tháng 1/2016 67 KHOA H C CÔNG NGH nh c chi u cao ê ch ng l n m 2003 kho ng t n m, cao ê cao nh t o n Diên An n V nh Trung th p d n v c phía th ng h l u 3.2.7 Trong i u ki n bi n i khí h u Các tính tốn i u ki n bi n i khí h u ph ng án 6, ph ng án - tính tốn i u ki n ch a có bi n pháp cơng trình can thi p (PA0) ph ng án h ch a c t l phân l (PA3) K t qu cho th y tác ng c a n c bi n dâng làm d nh m c n c sông Cái kho ng cm t i V nh Trung n 80 cm t i v trí c u Tr n Phú - t ng t nh tr ng h p l l ch s C ng có th nh n th y r ng bi n pháp ch ng l phía th ng l u khơng có tác ng tính c c n vi c gi m l ch u nh h ng n c bi n dâng Do v y vi c i phó v i tác ng c a n c bi n dâng nh t thi t ph i th c hi n phía h l u K T LU N Do c i m a hình khí h u l u v c sơng Cái Nha Trang, th i gian l ng n th ng ch kéo dài n ngày, th i gian l lên nhanh rút nhanh K t qu tính toán cho th y vi c ch ch ng l b ng h ch a th ng l u không mang l i k t qu nh mong i h ch a kh ng ch di n tích l u v c khơng l n, dung tích c t l nh xa vùng b o v - h Sơng Chò v y ph ng án ch hi u qu nh t nh phía th ng l u Khi tính tốn v i tr ng h p phân l sang sông Quán Tr ng, n o vét o n sông n i sang sông Cái Nha Trang nhiên hi u qu gi m l sông Cái Nha Trang r t t t cho o n h l u tính t v trí phân l Trong tính tốn ph ng án xây ê cho th y r ng m c n c sơng d nh lên r t cao phía th ng l u gi m d n v phía h l u, nh v y có th th y r ng xây ê l s b l i d nh lên o n Diên An, V nh Trung, m c n c d nh t i a 1,1 m t i Diên An, v trí khác d nh 0,3 ÷÷ 0,7 m T i h l u m c n c nh l gi m, nhiên m c n c nh l i trì th i gian dài s làm t ng thêm thi t h i L u l ng l gi m nh l b tr m t c t thu h p Trong tr ng h p chi u cao ê s b xác nh kho ng 6,5 m cho l v t i o n V nh Th nh th p d n v phía th ng h l u Tuy nhiên tính tốn ch a bao g m tính toán tiêu úng, ch ng ng p h th ng ê gây Khi tính tốn ki m tra kh n ng c t l tri t sông Cái Nha Trang tr n l , t ng l ng l ph i c t kho ng 400 tri u m3 l 68 v 5% ây s không kh thi i v i n ng l c c t l c a h th ng giai o n hi n t i t ng lai, v y vi c s ng chung v i l tránh l v n bi n pháp mang tính lâu dài vùng h l u sơng Cái Nha Trang Các tính tốn i u ki n bi n i khí h u cho th y tác ng c a n c bi n dâng làm d nh m c n c sông Cái Nha Trang t V nh Trung n c a sông Các bi n pháp ch ng l phía th ng l u khơng có tác ng tính c c n vi c gi m l ch u nh h ng n c bi n dâng Do v y vi c i phó v i tác ng c a n c bi n dâng nh t thi t ph i th c hi n phía h l u T tính tốn nh n xét có th th y r ng ph ng án h ch a k t h p phân l sang sông Qn Tr ng có n o vét lòng sơng (PA3) mang l i hi u qu t ng i t t ph ng án kh thi nh t Do ó ph ng án c t l b ng h ch a phân l sang sông Quán Tr ng có n o vét lòng sơng - ph ng án ch n Ki n ngh : Trên l u v c sông Cái Nha Trang hi n ch có nh t tr m o th y v n ng Tr ng, v y vi c tính tốn th y v n, th y l c l u v c g p r t nhi u khó kh n nâng cao ch t l ng tính tốn chúng tơi ki n ngh b trí thêm tr m o dòng ch y sơng chính, khôi ph c tr m o sông nhánh Sông C u, Su i D u, Sông Chò C n o c b sung thêm a hình o c c tr n l th c t x y có s s ki m nh mơ ph ng mơ hình t t h n nghiên c u sau TÀI LI U THAM KH O ng Th Kim Nhung, 2011 Phòng Quy ho ch Th y l i Nam Trung b Tây Nguyên-Vi n QHTL Rà soát, b sung quy ho ch phòng ch ng l t nh mi n Trung t Qu ng Bình n Bình Thu n Niên giám Th ng kê t nh Khánh Hòa n m, 2009 bi n B Tài nguyên Môi tr ng, 2012 K ch b n i khí h u, n c bi n dâng cho Vi t Nam Vi n Quy ho ch Th y l i, 2002 Quy ho ch s d ng t ng h p b o v ngu n n c l u v c sông Cái Nha Trang sông Cái Ninh Ho NÔNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NÔNG THÔN - Th¸ng 1/2016 KHOA H C CƠNG NGH ng Th Kim Nhung - Vi n Quy ho ch Th y l i, 2009 i u ch nh b sung quy ho ch th y l i n n m 2015 t nh Khánh Hòa HYDRAULIC CACULATION FOR FLOOD CONTROL PLANNING IN CAI NHA TRANG RIVER BASINBASIN-KHANH HOA PROVINCE Dang Thi Kim Nhung, Nguyen Van Manh, Tran Quoc Uy, Truong Quynh Chi Summary The paper presents results of research of hydraulic calculations for the proposed in flood planning in Cai Nha Trang river basin - Khanh Hoa province under the project "Review of flood planning the central provinces from Quang Binh to Binh Thuan " as the basis for flood control choosing in the Cai river basin NAM, MIKE 11 software was selected to calculate in research Keywords: Cai Nha Trang river, planning, flood control, hydraulic model Ng i ph n bi n: PGS.TS Nguy n Thu Hi n Ngày nh n bài: 16/10/2015 Ngày thông qua ph n bi n: 16/11/2015 Ngy t ng: 23/11/2015 NÔNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NÔNG THÔN - Tháng 1/2016 69 ... -0,58 414 -0,44 687 -0,44 7 51 -0,47 810 -0, 31 742 ng: m3/s ∆Q Q -86 -18 0 -17 9 -17 5 -16 5 -220 NÔNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NÔNG THÔN - Tháng 1/ 2 016 KHOA H C CễNG NGH TT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 V... -0, 71 2 816 -12 22 1, 93 -0,52 2575 -902 10 Ng c Hi p 1, 79 -0,58 2 810 -12 24 1, 72 -0,45 2570 -9 01 11 Hà Ra - Xóm Bóng 1, 47 -0,45 2898 -12 58 1, 45 -0,35 2649 - 915 12 C u Tr n Phú 1, 02 -0 ,18 2892 -12 60... 2892 -12 60 1, 08 -0 ,19 2645 - 913 13 Ph cH i 3, 31 -0,43 19 24 533 3 ,18 -0,22 17 24 653 14 V nh Thái 2,99 -0,07 19 21 535 2,89 0,07 17 21 648 15 V nh Thái 2,86 0,24 19 19 539 2,77 0,36 17 18 657 16 Ph c
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài báo nghiên cứu số 1, Bài báo nghiên cứu số 1