cắt trực tiếp đất ptn

11 74 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/09/2019, 23:08

Nguy ễn Thành Long 1570704 CHƯƠNG : THÍ NGHIỆM CẮT TRỰC TIẾP Mô tả đất: đất cát pha sét màu vàng, lẫn nhiều sỏi ,sạn nhỏ (d=0.2-0.5mm) I THÔNG SỐ CHUNG - Độ ẩm W (%) Số hiệu lon C1 C2 m_ lon (g) 3.107 3.126 m_ lon + đất ẩm (g) 52.616 43.808 m_ lon + đất khô (g) 46.824 39.508 W (%) 13.25 11.82 Gíá trị trung bình (%) W=12.53% - Giới hạn Atterberg GIỚI HẠN NHÃO GIỚI HẠN DẺO Số hiệu lon C3 C4 C5 C6 C7 Số lần quay _N 10 26 39 m_ lon (g) 3.130 3.098 3.086 3.088 3.107 m_ lon + đất ẩm (g) 29.068 18.58 22.311 21.05 21.076 m_ lon + đất khô (g) 24.775 16.379 19.888 19.093 19.128 W (%) 19.83 16.57 14.42 12.23 12.16 WL=16.94% WP=12.19% CHỈ SỐ DẺO Ip 4.75
- Xem thêm -

Xem thêm: cắt trực tiếp đất ptn, cắt trực tiếp đất ptn, II-1: Mục đích thí nghiệm, II.6 Ứng dụng thông số của thí nghiệm vào công thức tính toán nền móng

Từ khóa liên quan