T.Anh 5 Unit 2 Lesson 1.1

13 67 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/09/2019, 22:25

Bài giảng được soạn thảo trên power point với các nội dung cơ bản của bài Tiếng Anh 5 Unit 2 Lesson 1 Tiết 1. Thầy cô có thể sử dụng để tham khảo, chỉnh sửa, bổ sung tùy thuộc vào ý tưởng của mình khi lên lớp. Hi vọng bài soạn thảo cơ bản này có thể hỗ trợ thầy cô giảm bớt thời gian chuẩn bị trong quá trình soạn thảo bài giảng của mình. :) Unit I always get up early How about you? Lesson 1.1 Mẫu câu: -What you in the morning? -What you in the afternoon? -What you in the evening? - I usually my homework trạng từ diễn New words: - Always : Luôn - Usually : Thường xuyên - Often : Thường - Sometimes : Thỉnh thoảng Mẫu câu: -What you in the morning? - I always my homework - I usually my homework - I often my homework - I sometimes my homework Ask and answer questions about your daily routines    What you in the morning/afternoon/evening?    I always/usually/often/sometimes Unit I always get up early What about you? Lesson 1 Mẫu câu: -What you in the morning? - I always brush my teeth New words: - Always : Luôn - Usually : Thường xuyên - Often : Thường - Sometimes : Thỉnh thoảng - Brush : Chải/Cọ - Teeth : Răng - Daily : Hằng ngày - Routine: Thói quen - Before : Trước - After : Sau - Online : Trực tuyến Ghi chú: Trạng từ diễn - Trạng từ tần suất : mức độ diễn hành động * Một số trạng từ diễn: - Always - Usually / Frequently - Often - Sometimes - Seldom (Hiếm khi) - Never (Không bao giờ) Homework: - Luyện viết thuộc từ vựng mẫu câu - Luyện đọc từ vựng mẫu câu - Làm tập SGK sách tập .. .Unit I always get up early How about you? Lesson 1.1 Mẫu câu: -What you in the morning? -What you in the afternoon? -What... in the morning/afternoon/evening?    I always/usually/often/sometimes Unit I always get up early What about you? Lesson 1 Mẫu câu: -What you in the morning? - I always brush my teeth New
- Xem thêm -

Xem thêm: T.Anh 5 Unit 2 Lesson 1.1, T.Anh 5 Unit 2 Lesson 1.1