BÀI TẬP QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

6 185 3
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/09/2019, 22:12

BÀI TẬP QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP Doanh nghiệp A dự báo nhu cầu sản phẩm trong thời gian tới và dự kiến kế hoạch như sau: thángNhu cầuNgày làm việc trong thángNhu cầu trung bình trong ngày 46162228 58642435 66002030 77502530 88502534 97742235.2 Tổng4454138 Chi phí lao động thường xuyên (trong giờ)32.000đ/ngày Chi phí lao động ngoài giờ10.000đ/giờ Thời gian sản xuất2 giờ/sản phẩm Chi phí hợp đồng phụ18.000đ/sp Chi phí đào tạo công nhân150.000đ/người Chi phí sa thải công nhân200.000đ/người Chi phí tồn kho15.000đ/sp Mức sản xuất tối thiểu28sp/ngày Lượng tồn kho trước tháng 40 Số công nhân ban đầu 7 người Tính tổng chi phí các chiến lược và chọn chiến lược có chi phí thấp nhất. GIẢI: Nhu cầu trung bình = (tổng nhu cầu)/(tổng ngày làm việc) =4454/138 = 32,28 sp/ngày Chiễn lược 1: Thay đổi mức tồn kho. Hướng dẫn: Mức sản xuất trong giờ = Nhu cầu trung bình * số ngày sản xuất (nhu cầu trung bình đã tính được ở trên là 38,28 sp/ngày. Đem nhân cho số ngày sx của từng tháng thì ra mức sản xuất trong giờ của từng tháng) Tồn kho mỗi tháng = mức sx trong giờ - nhu cầu. Tồn kho cuối tháng = tồn kho cuối tháng của tháng trước tháng đang xét CỘNG VỚI tồn kho của tháng đang xét. ( ví dụ như tồn kho trước tháng 4 theo đề bài là 0, đem cộng với tồn kho của tháng 4 là 94, ra được tồn kho cuối tháng 4 là 94. Tương tự với tháng 5, lấy tồn kho cuối tháng của tháng trước tháng đang xét là tháng 4, cộng với tồn kho tháng 5 (lấy 94 cộng với -89) ra được tồn kho cuối tháng 5 là 5. Tính tương tự cho các tháng tiếp sau. SAU KHI TÍNH, TA CÓ BẢNG NHƯ Ở DƯỚI. ThángNhu cầuSố ngày sxNhu cầu trung bình trong ngàyMức sản xuất trong giờTồn kho mỗi thángTồn kho cuối tháng 461622287109494 58642435775-895 660020306454650 7750253080757107 88502534807-4364 97742235.2710-640 Tổng44541384454320 LẬP BẢNG TÍNH CHI PHÍ: Hướng dẫn: Chi phí tiền lương sản xuất trong giờ: Chi phí lao động thường xuyên trong giờ là 32.000đ/ngày. Mà 1 ngày lao động theo luật thì có 8 giờ. Do vậy mà chi phí lao động thường xuyên trong giờ là 4000đ/giờ. (32.000/8). Thời gian sx là 2 giờ/sp (CÓ NGHĨA LÀ LÀM 1 SP MẤT 2 GIỜ). Và tổng mức sx trong giờ là 4454 sp. Do vậy, chi phí tiền lương sx trong giờ được tính như sau: Tổng mức sx trong giờ* 2* chi phí ld thường xuyên trong giờ= 4454*2*4000 =35.632.000đ (NHÂN CHO 2 VÌ 1 SP CẦN 2 GIỜ ĐỂ SX) Chi phí tồn kho = Tồn kho cuối tháng * chi phí tồn kho = 320*15.000= 4.800.000đ Chi phí tiền lương sản xuất trong giờ35.632.000đ Chi phí tồn kho4.800.000đ Tổng chi phí40.432.000đ b. chiến lược 2: Sản xuất ngoài giờ. Hướng dẫn: Đề bài cho mức sx tối thiểu là 28sp/ngày. Do vậy mà mức sx trong giờ được tính như sau: Lấy mức sx tối thiểu NHÂN cho số ngày sx của tháng đó. (ví dụ như ở tháng 4, lấy 28* 22=616. Tháng 5 lấy 28*24=672), làm tương tự cho các tháng tiếp theo. Mức sảm xuất ngoài giờ = Nhu cầu – mức sản xuất trong giờ. (ví dụ như ở tháng 4, lấy 616-616=0. Tháng 5 lấy 864-672=192. Làm tương tự cho các tháng tiếp theo). TA CÓ BẢNG SAU: thángNhu cầuSố ngày sxMức sx trong giờMức sx ngoài giờ 4616226160 586424672192 66002056040 77502570050 885025700150 977422616158 Tổng44541383864590 LẬP BẢNG TÍNH CHI PHÍ: Hướng dẫn: Chi phí sx trong giờ = Tổng mức sx trong giờ*2*chi phí lao động thường xuyên trong giờ = 3864 *2*4000=30.912.000đ (nhân cho 2 bởi vì 1 sp cần 2 giờ để sx) Chi phí tiền lương sx ngoài giờ = Tổng mức sx ngoài giờ * 2* chi phí lao động ngoài giờ = 590*2*10.000=11.800.000đ Chi phí sx trong giờ30.912.000đ Chi phí sx ngoài giờ11.800.000đ Tổng42.712.000đ c. chiến lược 3: Hợp đồng phụ TA LẬP BẢNG SAU.(tương tự như bảng chiến lược 2) thángNhu cầuSố ngày sxMức sx trong giờMức sx ngoài giờ 4616226160 586424672192 66002056040 77502570050 885025700150 977422616158 Tổng44541383864590 LẬP BẢNG CHI PHÍ Chi phí hợp đồng phụ = chi phí hợp đồng phụ (đối với 1sp) * mức sx ngoài giờ = 18.000*590=10.620.000đ (chi phí hợp đồng phụ 1sp đề cho là 180000đ/sp) Chi phí sx trong giờ30.912.000đ Chi phí HỢP đồng phụ10.620.000đ Tổng42.712.000đ d. chiến lược 4: Đáp ứng theo nhu cầu: Hướng dẫn: Ta có thời gian sx là 2 giờ/sp, mà 1 ngày lao động có 8 tiếng theo Luật. Nên 1 ngày, lượng sp sx được trong 1 ngày là 8/2= 4sp. Lượng sx của 1 công nhân 1 tháng= lượng sp sx được 1 ngày * số ngày sx (ví dụ ở tháng 4, lấy 4*số ngày sx là 22, ra được 88, làm tương tự cho các tháng tiếp sau). Số công nhân cần =(nhu cầu)/(lượng sx 1 công nhân trên 1 tháng). Thuê thêm: đề cho số công nhân ban đầu là 7 người. Ở tháng 4, số công nhân cần tính được là 7 người, số công nhân ban đầu cung 7 người nên ko thuê, ko giảm. Tháng 5, số công nhân cần tính đc là 9 người. Mà số công nhân ở tháng 4 là 7 người. Do vậy cần thuê thêm 2 người, ko giảm. Tháng 6, số công nhân cần tính đc là 8 người (600/80= 7,5 , lấy 8 người). Mà ở tháng 5 đã có 9 công nhân, do vậy mà phải giảm 1 người, ko thuê thêm. Tháng 7, số công nhân cần tính đc là 8 người (750/100=7,5 lấy 8). Mà ở tháng 6 đã có 8 người nên ko thuê cũng ko giảm) Tháng 8, số công nhân cần tính đc là 9 người (850/100 = 8,5 lấy 9). Mà ở tháng 7 đã có 8 người, do vậy cần thue thêm 1, ko giảm0 Tháng 9, số công nhân cần là 9 người (774/88 = 8,79 lấy 9). Mà ở tháng 8 đã có 9 người nên ko thuê, ko giảm. TA CÓ BẢNG SAU thángNhu cầuSố ngày sxLượng sx của 1 công nhân trên 1 thángSố công nhân cầnThuê thêm Giảm 46162288700 58642496920 66002080801 775025100800 885025100910 97742288900 Tổng445413831 LẬP BẢNG CHI PHÍ: Hướng dẫn: Chú ý rằng với chiến lược này thì MỨC SX TRONG GIỜ = NHU CẦU Chi phí sx trong giờ = Nhu cầu * 2 * chi phí lao động thường xuyên trong giờ (nhân 2 bởi vì 1sp cần 2 giờ để sx) =4454*2*4000=35.632.000đ Chi phí tăng thêm lao động = tổng lao động thuê thêm * chi phí đào tạo công nhân = 3* 150.000đ=450.000đ Chi phí giảm lao động = tổng lao động giảm * chi phí sa thải công nhân = 1* 200.000đ= 200.000đ Chi phí sx trong giờ35.632.000đ Chi phí tăng thêm lao động450.000đ Chi phí giảm lao động200.000đ Tổng36.282.000đ SAU KHI THỰC HIỆN 4 CHIẾN LƯỢC, LỰA CHỌN CHIẾN LƯỢC NÀO CÓ CHI PHÍ THẤP NHẤT NHÉN. BÀI TẬP QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP Doanh nghiệp A dự báo nhu cầu sản phẩm thời gian tới dự kiến kế hoạch sau: tháng           Nhu cầu Ngày làm việc Nhu cầu trung tháng bình ngày 616 22 28 864 24 35 600 20 30 750 25 30 850 25 34 774 22 35.2 Tổng 4454 138 Chi phí lao động thường xuyên (trong giờ) 32.000đ/ngày Chi phí lao động 10.000đ/giờ Thời gian sản xuất giờ/sản phẩm Chi phí hợp đồng phụ 18.000đ/sp Chi phí đào tạo cơng nhân 150.000đ/người Chi phí sa thải cơng nhân 200.000đ/người Chi phí tồn kho 15.000đ/sp Mức sản xuất tối thiểu 28sp/ngày Lượng tồn kho trước tháng Số cơng nhân ban đầu người Tính tổng chi phí chiến lược chọn chiến lược có chi phí thấp GIẢI: Nhu cầu trung bình = = = 32,28 sp/ngày a Chiễn lược 1: Thay đổi mức tồn kho  Hướng dẫn:  Mức sản xuất = Nhu cầu trung bình * số ngày sản xuất (nhu cầu trung bình tính 38,28 sp/ngày Đem nhân cho số ngày sx tháng mức sản xuất tháng)  Tồn kho tháng = mức sx - nhu cầu  Tồn kho cuối tháng = tồn kho cuối tháng tháng trước tháng xét CỘNG VỚI tồn kho tháng xét ( ví dụ tồn kho trước tháng theo đề 0, đem cộng với tồn kho tháng 94, tồn kho cuối tháng 94 Tương tự với tháng 5, lấy tồn kho cuối tháng tháng trước tháng xét tháng 4, cộng với tồn kho tháng (lấy 94 cộng với -89) tồn kho cuối tháng Tính tương tự cho tháng tiếp sau SAU KHI TÍNH, TA CĨ BẢNG NHƯ Ở DƯỚI Tháng Nhu cầu Số ngày sx Nhu cầu trung bình ngày Tổng 616 864 600 750 850 774 4454 22 24 20 25 25 22 138 28 35 30 30 34 35.2 Mức sản xuất 710 775 645 807 807 710 4454 Tồn kho tháng Tồn kho cuối tháng 94 -89 46 57 -43 -64 94 50 107 64 320 LẬP BẢNG TÍNH CHI PHÍ: Hướng dẫn:  Chi phí tiền lương sản xuất giờ: Chi phí lao động thường xuyên 32.000đ/ngày Mà ngày lao động theo luật có Do mà chi phí lao động thường xuyên 4000đ/giờ (32.000/8) Thời gian sx giờ/sp (CÓ NGHĨA LÀ LÀM SP MẤT GIỜ) Và tổng mức sx 4454 sp Do vậy, chi phí tiền lương sx tính sau: Tổng mức sx giờ* 2* chi phí ld thường xuyên giờ= 4454*2*4000 =35.632.000đ (NHÂN CHO VÌ SP CẦN GIỜ ĐỂ SX)  Chi phí tồn kho = Tồn kho cuối tháng * chi phí tồn kho = 320*15.000= 4.800.000đ Chi phí tiền lương sản xuất Chi phí tồn kho Tổng chi phí 35.632.000đ 4.800.000đ 40.432.000đ b chiến lược 2: Sản xuất Hướng dẫn:  Đề cho mức sx tối thiểu 28sp/ngày Do mà mức sx tính sau: Lấy mức sx tối thiểu NHÂN cho số ngày sx tháng (ví dụ tháng 4, lấy 28* 22=616 Tháng lấy 28*24=672), làm tương tự cho tháng  Mức sảm xuất = Nhu cầu – mức sản xuất (ví dụ tháng 4, lấy 616-616=0 Tháng lấy 864-672=192 Làm tương tự cho tháng tiếp theo)  TA CÓ BẢNG SAU: tháng Nhu cầu Số ngày sx Mức sx 616 672 560 700 700 616 3864 Mức sx 192 40 50 150 158 590 616 22 864 24 600 20 750 25 850 25 774 22 Tổng 4454 138  LẬP BẢNG TÍNH CHI PHÍ: Hướng dẫn: Chi phí sx = Tổng mức sx giờ*2*chi phí lao động thường xuyên = 3864 *2*4000=30.912.000đ (nhân cho sp cần để sx) Chi phí tiền lương sx ngồi = Tổng mức sx * 2* chi phí lao động ngồi = 590*2*10.000=11.800.000đ Chi phí sx Chi phí sx ngồi Tổng 30.912.000đ 11.800.000đ 42.712.000đ c chiến lược 3: Hợp đồng phụ TA LẬP BẢNG SAU.(tương tự bảng chiến lược 2) tháng Nhu cầu Số ngày sx Tổng 616 864 600 750 850 774 4454 22 24 20 25 25 22 138 Mức sx 616 672 560 700 700 616 3864 Mức sx 192 40 50 150 158 590 LẬP BẢNG CHI PHÍ Chi phí hợp đồng phụ = chi phí hợp đồng phụ (đối với 1sp) * mức sx = 18.000*590=10.620.000đ (chi phí hợp đồng phụ 1sp đề cho 180000đ/sp) Chi phí sx Chi phí HỢP đồng phụ Tổng 30.912.000đ 10.620.000đ 42.712.000đ d chiến lược 4: Đáp ứng theo nhu cầu: Hướng dẫn:  Ta có thời gian sx giờ/sp, mà ngày lao động có tiếng theo Luật Nên ngày, lượng sp sx ngày 8/2= 4sp  Lượng sx công nhân tháng= lượng sp sx ngày * số ngày sx (ví dụ tháng 4, lấy 4*số ngày sx 22, 88, làm tương tự cho tháng tiếp sau)  Số công nhân cần =  Thuê thêm: đề cho số công nhân ban đầu người  Ở tháng 4, số cơng nhân cần tính người, số công nhân ban đầu cung người nên ko thuê, ko giảm  Tháng 5, số công nhân cần tính đc người Mà số cơng nhân tháng người Do cần thuê thêm người, ko giảm  Tháng 6, số cơng nhân cần tính đc người ( = 7,5 , lấy người) Mà tháng có cơng nhân, mà phải giảm người, ko thuê thêm  Tháng 7, số công nhân cần tính đc người (=7,5 lấy 8) Mà tháng có người nên ko thuê ko giảm)  Tháng 8, số công nhân cần tính đc người ( = 8,5 lấy 9) Mà tháng có người, cần thue thêm 1, ko giảm0  Tháng 9, số công nhân cần người ( = 8,79 lấy 9) Mà tháng có người nên ko thuê, ko giảm TA CÓ BẢNG SAU tháng Nhu cầu Số ngày sx Tổng 616 864 600 750 850 774 4454 22 24 20 25 25 22 138 Lượng sx công nhân tháng 88 96 80 100 100 88 Số công nhân cần 8 9 Thuê thêm Giảm 0 0 0 LẬP BẢNG CHI PHÍ: Hướng dẫn: Chú ý với chiến lược MỨC SX TRONG GIỜ = NHU CẦU Chi phí sx = Nhu cầu * * chi phí lao động thường xuyên (nhân 1sp cần để sx) =4454*2*4000=35.632.000đ Chi phí tăng thêm lao động = tổng lao động thuê thêm * chi phí đào tạo cơng nhân = 3* 150.000đ=450.000đ Chi phí giảm lao động = tổng lao động giảm * chi phí sa thải cơng nhân = 1* 200.000đ= 200.000đ Chi phí sx Chi phí tăng thêm lao động Chi phí giảm lao động Tổng 35.632.000đ 450.000đ 200.000đ 36.282.000đ SAU KHI THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC, LỰA CHỌN CHIẾN LƯỢC NÀO CĨ CHI PHÍ THẤP NHẤT NHÉN
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI TẬP QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP, BÀI TẬP QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP