Thiết kế bài học các thao tác trên bảng tin học lớp 12 THPT theo định hướng hoạt động hóa người học

4 24 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/09/2019, 19:09

THIÏËT KÏË BÂI HỔC ẤC CÚ “CẤC BẪN THAO TRÏNTBẪNG’’ THEO ÀÕNH HÛÚÁNG T ÀƯÅNGHOẨ HỐA NGÛÚÂI HO TRÕNH THANH HẪI* - TRÕNH THÕ PHÛÚNG THẪO** Ngây nhêån bâi: 04/10/2017; ngây sûãa chûäa: 20/10/2017; ngây duåt àùng: 23/10/2017 Abstract:  The informatics curriculum grade 12 at high school contains many practical contents, so it is convenient to activat illustrates  the results of the study of activating learners in teaching computer science in the 12th grade at high school thro manipulations on the table” ranging from the structure design, content determination to activity implementation Keywords:  Learners’ activities, activate, teaching, Informatics curriculum 1. Àùåt vêën àïì liïåu àang chổn vâ lổc theo mêỵu); iv) B iïët cấch in dûä liïåu tûâ bẫng Àõnh hûúáng hoẩt àưång (HÀ) hốa ngûúâi hổc lâ viïåc Vúái chín kiïën thûác, kơ nùng àûúåc xấc àõnh úã trïn, hûúáng vâo tưí chûác cho hổc sinh (HS) hổc têåp trong nhûäng  vêën  àïì  HS  cêìn  giẫi  quët  trong  baõi hoồc laõ: HvaõbựỗngHtỷồgiaỏc,tủchcỷồc,chuóửồngvaõsaỏng taồo.TheoNguyùợnBaỏKim:ừnhhỷỳỏngHhoỏangỷỳõi -Nựổmỷỳồccaỏcbỷỳỏcvaõthỷồchiùồncờồpnhờồtdỷọliùồuỳó chùởửồ hiùớn thừ trang dûä  liïåu:  + Thïm bẫn  ghi  múái hổc àôi hỗi mưỵi nưåi dung dẩy hổc àïìu àûúåc liïn hïå vúái nhûäng HÀ nhêët àõnh. Thưng qua cấc HÀ, HS cố cú (Add); + Chónh sûãa bẫn ghi hiïån thúâi (Edit); + Xốa bẫn ghi hiïån thúâi (Delete); - Hiïíu, nùỉm àûúåc quy tùỉc cấc hưåi  kiïën  tẩo  vâ  ûáng  dng  nhûäng tri  thûác,  àưìng  thúâi bûúác, thûåc hiïån viïåc sùỉp xïëp vâ lổc: + Sùỉp xïëp úã chïë cng cưë kiïën thûác, rên luån kơ nùng , [1] Nưåi dung mưn Tin hổc lúáp 12 úã trung hổc phưí thưng àưå hiïín thõ trang dûä liïåu. Sûã dng nt lïånh sùỉp xïëp (THPT) cố hâm chûáa nhiïìu ëu tưë thûåc tiïỵn nïn thån tùng dêìn hóåc giẫm dêìn trïn thanh cưng c dûåa trïn giấ trõ ca trûúâng àûúåc chổn; + Lổc úã chïë àưå hiïín thõ lúåi cho viïåc HÀ hốa ngûúâi hổc. Àïí quấ trònh dẩy hổc mưn  Tin hổc àẩt àûúåc mc tiïu, cêìn khai thấc cấc HÀ trang dûä liïåu. Sûã dng cấc nt lïånh tûúng ûáng trïn tiïìm êín trong mưỵi nưåi dung dẩy hổc. Thûåc tiïỵn dẩy hổcthanh cưng c Table Datasheet àïí thûåc hiïån lổc theo mưn  Tin hổc lúáp 12 cho thêëy, giấo viïn (GV) cêìn ch ư dûä liïåu àang chổn vâ lổc theo mêỵu 2.2 Xấc àõnh cấc HÀ dẩy hổc bâi “Cấc thao trổng àïën cấc HÀ dẩy hổc sau cho HS: kiïën tẩo tri thûác tấc cú bẫn trïn bẫng”  (Tin hổc 12) múái, nhêån dẩng, thïí hiïån, vêån dng kiïën thûác, liïn hïå - HÀ Kiïën tẩo tri thûác múái:  Thưng qua cấc HÀ giûäa kiïën thûác tin hổc vúái thûåc tiïỵn, hổc têåp nhû: àổc sấch giấo khoa, quan sất GV lâm 2. Nưåi dung  nghiïn cûáu mêỵu, nhêån dẩng vâ thïí hiïån, thẫo lån vâ thûåc hiïån 2.1 Xấc àõnh chín kiïën thûác, kơ nùng theo u cêìu, HS hiïíu àûúåc cấc thao tấc cú bẫn àïí dẩy hổc bâi “Cấc thao tấc cú bẫn trïn bẫng” lâm viïåc vúái bẫng vâ tham gia vâo quấ trònh kiïën tẩo (Tin hổc 12 ). Cùn cûá vâo tâi liïåu hûúáng dêỵn ca Bưå tri thûác, rt ra cấc quy tùỉc hóåc quy trònh àưëi vúái tûâng GD-ÀT [2], chín kiïën thûác, kơ nùng cêìn àẩt khi dẩy thao tấc  lâm viïåc  trïn bẫng  vâ hiïíu  àûúåc   nghơa hổc bâi  “Cấc thao tấc cú bẫn trïn bẫng” lâ: - Vïì kiïën ca  chng thûác: Biïët cấc lïånh lâm viïåc vúái bẫng: cêåp nhêåt dûä liïåu, - HÀ Nhêån dẩng lâ nhêån ra mưåt thao tấc nâo àố sùỉp  xïëp  vâ  lổc,  tòm  kiïëm  àún  giẫn,  tẩo  biïíu  mêỵu;trïn cú súã dûä liïåu cố phẫi lâ mưåt thao tấc cú bẫn àïí - Vïì kơ nùng: Thûåc hiïån àûúåc: múã bẫng úã chïë àưå tranglâm viïåc trïn àưëi tûúång bẫng hay khưng. Do àố, úã HÀ dûä  liïåu,  cêåp  nhêåt  dûä  liïåu,  sùỉp  xïëp  vâ  loồc, tũm kiùởm naõy,HSỷỳồcyùucờỡuxaỏcừnhxemdaọycaỏcbỷỳỏcaọ ỳngiaón,taồobiùớumờợubựỗngWizard,ừnhdaồngvaõin chocoỏphuõhỳồpvỳỏicaỏcthaotaỏccỳbaónùớlaõmviùồcvỳỏi trỷồctiùởp baóng khửng Chuờớnkiùởnthỷỏc,kụnựngỳótrùnseọỷỳồcGVcuồthùớ - HÀ Thïí hiïån lâ thûåc hiïån àûúåc mưåt sưë thao tấc hốa nhû sau : i) Biïët tẩo cêëu trc bẫng vâ cêåp nhêåt dûä lâm viïåc trïn àưëi tûúång bẫng ca cú súã dûä liïåu theo liïåu, thïm bẫn ghi múái, chónh sûãa bẫn ghi, xốa bẫn u cêìu xấc àõnh. Vò thïë, úã HÀ nây, HS àûúåc u cêìu ghi; ii) Biïët sùỉp xïëp dûä liïåu tùng, giẫm theo trûúâng (úã * Trûúâng Àẩi hổc Khoa hổc - Àẩi hổc Thấi Ngun chïë àưå hiïín thõ dẩng bẫng); iii) Biïët lổc dûä liïåu àïí lêëy T Àẩi hổc Sû phẩm - Àẩi hổc Thấi Ngun mưåt sưë bẫn ghi thỗa mận cấc àiïìu kiïån (lổc theo ư dûä** rûúâng 216 Tẩp chđ Giấo dc SƯË ÀÙÅC BIÏÅT (Kò thấng 10/2017) mư tẫ cấch thûåc hiïån hóåc trûåc tiïëp thûåc hiïån cấc thaocú cho HS nhêån thêëy thûåc tiïỵn àôi hỗi cêìn cố cấc thao tấc àïí khai thấc bẫng dûä liïåu c thïí ca cú súã dûä liïåu.tấc  àïí  cêåp  nhêåt  dûä  liïåu;  2)  Phûúng  phấp/Kơ  thåt: - HÀ Vêån dng: ÚàHÀ nây, GV àûa ra cấc u cêìu Àâm  thoẩi,  phất  hiïån.  Khai  thaỏc mửởi quan hùồ giỷọa cuồthùớ,gựổnliùỡnvỳỏithỷồctiùợnvùỡkhaithaỏcbaóngcỳsỳódỷọ thỷồctiùợnvỳỏitinhoồc;3)HũnhthỷỏctửớchỷỏcH:aõm liùồu,HSthamgiavaõoquaỏtrũnhgiaóiquyùởtyùucờỡuoỏ thoaồi;Thaóoluờồnnhoỏm;4)Phỷỳngtiùồndaồyhoồc:saỏch bựỗngcaỏchsỷóduồngcaỏcthaotaỏccỳbaónùớlaõmviùồcgiaỏokhoa vúái bẫng nhû: tẩo cêëu trc bẫng, xem bẫng, cêåp nhêåp Nưåi dung HÀ bẫn ghi, tòm kiïëm, sùỉp xïëp vâ àùåt lổc dûä liïåu HÀ ca GV HÀ ca HS Tiïën trònh dẩy hổc bâi “ Cấc thao tấc cú bẫn trïn Trong cấc bâi hổc trûúác ta àậ - Nïëu thïm bẩn múái, ta phẫi thïm bẫn ghi múái bẫng ” cố thïí àûúåc thiïët kïë thưng qua cấc HÀ dẩy hổc biïët cấch tẩo cêëu trc vâ nhêåp thưng tin cho bẫng - Nïëu mưåt bẩn chuín trûúâng, ta cố sau: Cêu hỗi:Àiïìu gò cêìn tiïën hânhthïí xốa bẫn ghi chûáa thưng tin vïì Tiïën trònh dẩy hổc tiïët 14: Cấc thao tấc cú bẫn trïn bẫng nïëu lúáp cố thïm bẩn múái, bẩn àố Nưåi dung dẩy hổc HÀ hổc têåp ca HS mưåt bẩn chuín trûúâng hóåc - Nïëu sai àiïím toấn thò phẫi sûãa lẩi Nhiïåm v (NV) Tẩo mưåt bẩn bõ ghi sai àiïím toấn.cho àng àưång cú xët phất: Hònh Àïí lâm àûúåc cấc cưng viïåc àố, NV1.HÀ1: Tẩo àưång cú xët phất - Ghi khấi niïåm múái: Cêåp nhêåt dûä thânh khấi niïåm “Cêåp cêìn nùỉm vâ thûåc ån hiï àûúåc cấc liïåu lâ thay àưíi dûä liïåu cấc nhêåt dûä liïåu” thao tấc thïm, búát hóåc sûãa bẫng, gưìm: thïm bẫn ghi múái, chónh NV2.HÀ1: Giúái thiïåu thao tấc thïm bẫn ghi chûäa nưåi dung cấc bẫn ghi, hay sûãa, xốa cấc bẫn ghi NV2 Thao tấc: ïm Th múái côn gổi lâ cêåp nhêåt dûä liïåu bẫn ghi múái NV2.HÀ2: Nhêån dẩng vâ thïí hiïån thao tấc - NV6.HÀ1.  Giúái thiïåu  thao tấc  lổc:  1)  Mc  tiïu: thïm bẫn ghi múái NV3.HÀ1: Giúái thiïåu thao tấc chónh sûãa Gip HS hiïíu  nghơa, cấc bûúác àïí lổc dûä liïåu vúái àiïìu NV3 Thao tấc: Chónh NV3.HÀ2: Nhêån dẩng vâ thïí hiïån thao kiïån  tấc c thïí,  thûúâng gùåp  trong thûåc  tiïỵn; 2)  Phûúng sûãa chónhsûãa phấp/Kơ  thåt:  Àâm thoẩi, phất hiïån.  Khai thấc  mưëi NV4.HÀ1: Giúái thiïåu thao tấc xốa bẫn ghi múái NV4 Thao tấc: Xốa bẫn quan hïå giûäa thûåc tiïỵn vúái tin hổc; 3) Hònh thûác tưí chûác NV4.HÀ2: Nhêån dẩng vâ thïí hiïån thao tấc xốa ghi HÀ: Àâm thoẩi; Thẫo lån nhốm; 4) Phûúng tiïån dẩy bẫn ghi múái hổc: sấch giấo khoa, mấy tđnh, mấy chiïëu NV5.HÀ1: Giúái thiïåu thao tấc sùỉp xïëp NV5 Thao tấc: Sùỉp xïëp NV5.HÀ2: Nhêån dẩng vâ thïí thao hiïåntấc Nưåi dung HÀ sùỉp xïëp HÀ ca GV HÀ ca HS NV6.HÀ1: Giúái thiïåu thao tấc lổc Cấch 1: Lổc theo dûä liïåu àang chổn Quan mân hònh vâ ghi: NV6 Thao tấc: Lổc NV6.HÀ2: Nhêån dẩng vâ thïí hiïån thao tấc lổc Bûúác 1: Chổn dûä liïåu cố chûáa giấ trõ cêìn lổc (vđ d giấ trõ "Nguỵn" cưåt hổ tïn) NV7.HÀ1: Graph hốa nưåi dung bâi hổc Bûúác 2: Nhấy chåt vâo nt NV7 Ưn têåp/cng cưëNV7.HÀ2: Giao NV chín bõ cho tiïët sau vâ tiïët bâi têåp thûåc hânh sưë (àïì ấn hổc têåp) 2.3 Thiïët kïë nưåi dung mưåt sưë HÀ dẩy hổc bâi Cấch 2: Lổc theo u,mêỵàiïìu kiïån àûúåc trònh bây Quan giao diïån vâ ghi dûúái dẩng mêỵu Vđ d: tòm nhûäng HS cố àiïím toấn “Cấc thao tấc cú bẫn trïn bẫng” (Tin hổc 12) tûâ trúã lïn theo àõnh hûúáng HÀ hốa ngûúâi hổc  Ngun tùỉc Bûúác 1: Nhấy chåt vâo nt Kïët quẫ thûåc hiïån thao tấc lổc: chung khi thiïët kïë nưåi dung cấc HÀ dẩy hổc theo àõnh Bûúác 2: Xët hiïån hưåp thoẩi Filter "by Form",ta nhêåp àiïìu kiïån lổc > vâo cưåt àiïím toấn hûúáng HÀ hốa ngûúâi hổc lâ: cấc HÀ hổc dûå kiïën sệ tưí Bûúác 3: Nhấy chåt vâo nt chûác cho HS thûåc hiïån úã trïn lúáp vâ úã nhâ, mưỵi tiïët hổcta àûúåc kïët quẫ cêìn cố àïí thûåc hiïån lổc, trïn lúáp cố thïí chó thûåc hiïån mưåt sưë HÀ. Trong chỵi Nhấy chåt vâo nt àïí bỗ lổc HÀ,  cêìn  ch  trổng  xêy dûång  tònh hëng  xët  phất Cấc  HÀ  tiïëp  theo  thïí  hiïån  tiïën  trònh  sû  phẩm  ca - NV6.HÀ2. Nhêån  dẩng vâ  thïí hiïån thao tấc lổc: phûúng phấp dẩy hổc àûúåc lûåa chổn 1) Mc tiïu: Gip HS thûåc hiïån tưët viïåc lổc dûä liïåu vúái àiïìu Khi thiïët kïë cấc HÀ dẩy hổc mưỵi bâi hổc, GV cêìn kiïån c thïí, thûúâng gùåp trong thûåc tiïỵn; 2) Phûúng phấp/ cùn cûá vâo nưåi dung, àiïìu kiïån dẩy hổc,  àïí lûåa chổn Kơ thåt: Àâm thoẩi, phất hiïån. Khai thấc mưëi quan hïå mưåt phûúng ấn dẩy hổc ph húåp. C thïí: giûäa thûåc tiïỵn vúái tin hổc; 3) Hònh thûác tưí chûác HÀ: Àâm 2.3.1. Phûúng ấn 1: Thiïët kïë, tưí chûác cấc HÀ dẩy thoẩi; Thẫo lån nhốm; 4) Phûúng tiïån dẩy hổc: sấch hổc theo hûúáng gip HS phất hiïån, giẫi quët vêën àïì giấo khoa, mấy tđnh, mấy chiïëu (xem bẫng trang bïn) ngay trong giúâ hổc trïn lúáp 2.3.2. Phûúng ấn 2: Thiïët kïë, tưí chûác HÀ dẩy hổc - NV1.HÀ1. Tẩo àưång cú xët phất - hònh thânh theo hûúáng kïët húåp cấc HÀ trong giúâ hổc trïn lúáp vúái khấi niïåm “ Cêåp nhêåt dûä liïåu”:  1) Mc tiïu: Tẩo àưång HÀ tûå hổc ca HS (Kò thấng 10/2017) Tẩp chđ Giấo dc SƯË ÀÙÅC BIÏÅT 217 Nưåi dung HÀ tiïỵn vúái nưåi dung bâi hổc.  Àïí HS cố àêìy à kiïën thûác thûåc tiïỵn trûúác HÀ ca HS Thûåc hiïån cấc thao tấc vâ xấc lêåp àiïìu kiïån lổc: khi dẩy bâi “Nhûäng thao tấc cú Ta cố thïí kïët húåp nhiïìu àiïìu bẫn trïn bẫng”, GV cố thïí giao kiïån lổc NV  cho HS tòm  hiïíu  cấc  thao Cêu hỗi:Hậy lổc nhûäng nûä tấc thûúâng gùåp vâ  nghơa ca HS lâ àoân viïn Àoân Thanh Nhêån dẩng àûúåc àiïìu kiïån lổc lâ: Giúái tđnh = "Nûä", àưìng thúâi cấc thao tấc nây thưng qua viïåc niïn Cưång sẫn Hưì Chđ Minh DOAN_VIEN = True (cố dêëu chổn) tưí chûác cho cấc em tham gia dûå HÀ ca GV Vúái cấc HÀ trong cấc NV: NV2, NV3 vâ NV4 (mc        ấn hổc têåp, c thïí: 2.2): Nïëu GV cho HS àổc vâ nghiïn cûáu sấch giấo Bûúác 1: Xấc àõnh ch àïì, NV hổc têåp vâ nghiïn khoa trûúác giúâ dẩy, cố thïí triïín khai, hïå thưëng hốa lẩicûáu. NV ca cấc nhốm lâ: Nghiïn cûáu sấch giấo khoa, cấc thao tấc vâ dânh thúâi gian luån têåp, liïn hïå vúáitòm àổc thưng tin trïn mẩng, trao àưíi vúái cấc thêìy, cư thûåc tiïỵn nhû sau: giấo lâm cưng tấc ch nhiïåm, cưng tấc giấo v vâ Ban HÀ1. Giúái thiïåu cấc thao tấc múái:  1)Muồctiùu:Giuỏp Giaỏmhiùồuùớtũmhiùớu,thuthờồpthửngtinliùnquan HShiùớuyỏnghụavaõcaỏchthỷỏcùớthỷồchiùồncaỏcthao ùởncửngtaỏcquaónlủHS taỏccờồpnhờồtdỷọliùồu;2)Phỷỳngphaỏp/Kụthuờồt:aõm Bỷỳỏc2:Hũnhthaõnhùỡcỷỳngdỷồaỏnhoồctờồp. GV thoaồi,phaỏthiùồn.KhaithaỏcmửởiquanhùồgiỷọathỷồctiùợngiaoNVchocaỏcnhoỏmbựỗngphiùởuhoồctờồp gửỡmcaỏc vỳỏitinhoồc;3)HũnhthỷỏctửớchỷỏcH:aõmthoaồi;Thaóo nưåi dung: Tïn dûå ấn, mc tiïu dûå ấn, NV c thïí, kïët lån nhốm; 4) Phûúng tiïån dẩy hổc: sấch giấo khoa, quẫ cêìn àẩt vâ thúâi gian bấo cấo mấy tđnh, mấy chiïëu - Mc tiïu ca dûå ấn hổc têåp: Hïå thưëng hốa cấc Nưåi dung HÀ cưng viïåc thûúâng gùåp khi quẫn lđ thưng tin ca mưåt HS, mưåt lúáp hổc vâ toân trûúâng HÀ cuãa GV HÀ cuãa HS Giúái thiïåu thao taác thïm, xốa, chónh sûãa cấc Quan bẫn giao diïån vâ ghi: - NV  c  thïí  ca  dûå ấn  hổc  têåp:  +  Tòm hiïíu ghi cưng tấc quẫn lđ HS theo phûúng thûác truìn thưëng, - Bûúác :1 Chổn tïn bẫng cú súã dûä liïåu, cêåp nhêåt dûä liïåu ấp dng àưëi vúái hêìu hïët cấc trûúâng phưí thưng hiïån nay; + Àûa ra u cêìu mâ phêìn mïìm quẫn lđ HS cêìn cố àïí àấp ûáng thûåc tiïỵn cưng tấc quẫn lđ HS - Bûúác :2 Chổn nt hiïín thõ bẫng úã chïë àưå trang ca nhâ trûúâng Quan biïíu tûúång nt lïånh, giao dûä liïåu diïån úã chïë àưå trang dûä liïåu vâ ghi - Thúâi gian: + Thúâi  gian chín bõ: mưåt tìn; Bûúác :3Nhêëp chåt chổn thao tấc cêìn thûåcQuan hiïån nhêån dẩng cấc nt lïånh, giao diïån + Thúâi gian bấo cấo: trong tiïët hổc “Cấc thao tấc thûåc hiïån vâ ghi nhúá cú bẫn trïn bẫng” Thao tấc Nt Bẫng chổn lïånh Thïm Insert\New record Bûúác  3:  Triïín  khai  dûå ấn  hổc  têåp  àïí  hoân Xốa Chổn bẫn ghi, nhấy chåt thiïån sẫn  phêím: -  GV giao  NV  cho cấc  nhốm phẫi \ Delete Chónh - Nhấy chåt vâo chûáatòm  hiïíu  thûåc  trẩng  cưng tấc  quẫn  lđ  HS  sûãa dûä liïåu, thûåc hiïån cấcnhâ  trûúâng  phưí  thưng  vúái  cấc  NV  sau:  +  Tòm thay àưíi cêìn thiïët hiïíu cưng tấc quẫn lđ HS ca nhâ trûúâng; + Cấc HÀ2:  Nhêån  dẩng  vâ  thïí  hiïån  cấc  thao  tấc: tiïån đch cêìn cố ca chûúng trònh quẫn lđ HS; + Giúái 1) Mc tiïu: Gip HS nhêån dẩng, Nưåi dung HÀ thûåc hiïån tưët viïåc cêåp nhêåt dûä liïåu HÀ ca GV HÀ ca HS vúái àiïìu kiïån c thïí, thûúâng gùåpChiïëu giao diïån table - Lêìn lûúåt nhêån dẩng thao tấc cêìn thûåc hiïån, lûåa chổn thao tấc vúái trong thûåc tiïỵn; 2) Phûúng phấp/ "Diem" lïn mân hònh vâ lêìn nt hay bẫng chổn , sau àố thûåc hiïån viïåc cêåp nhêåt dûä liïåu Kơ  thåt:  Àâm  thoẩi,  phất  hiïån.lûúåt àûa cấc tònh hëng: Khai thấc mưëi quan hïå giûäa thûåc - Bưí sung HS "Nguỵn Thõ tiïỵn vúái tin hổc; 3) Hònh thûác tưí chûácKhanh, sinh ngây HÀ: Àâm thoẩi; Thẫo lån nhốm;20/06/1991, vúái kïët quẫ 4) Phûúng tiïån dẩy hổc: sấch giấo àiïím cấc mưn lêìn lûúåt lâ: 6,5; 8,1; 6,4; 7,1; 6,8; 7,2 khoa, mấy tđnh, mấy chiïëu - Xốa HS "Phan Anh Tën" 2.3.3. Phûúng  ấn 3:  Thiïët kïë, - Sûãa àiïím lđ ca HS tưí  chûác  cấc  HÀ  dẩy  hổc  theo "Trûúng Hưìng Hâ" tûâ 7,0 hûúáng triïín khai cấc àïì ấn hổc têåp thânh 7,5 àïí HS àûúåc trẫi nghiïåm, gùỉn thûåc 218 Tẩp chđ Giấo dc SƯË ÀÙÅC BIÏÅT (Kò thấng 10/2017) thiïåu tâi liïåu tham khẫo cêìn thiïët cho HS; - Trûúãng GV  cố thïí  cho cấc nhốm trònh  bây kïët  quẫ  tòm cấc nhốm hổp xêy dûång kïë hoẩch thûåc hiïån dûå ấn hiïíu ca nhốm dûúái dẩng slide vâ àûa vâo mấy tđnh hổc têåp, phên cưng NV cho tûâng thânh viïn vâ xấc ca GV àïí viïåc trònh bây àûúåc sinh àưång, khoa hổc àõnh mưëc thúâi gian phẫi hoân thânh, sau àố bấo cấo Bûúác 5: Àấnh giấ kïët quẫ dûå ấn hổc têåp. GV àấnh vúái GV vâ chónh sûãa kïë hoẩch theo gốp  ca GV;giấ chung vïì kïët quẫ hổc têåp ca cấc nhốm vâ tûâng - Tûâng thânh viïn trong  nhốm nghiïn cûáu tâi liïåu, HS. Kïët quẫ thûåc hiïån dûå ấn hổc têåp tòm hiïíu thûåc gùåp gúä cấc thêìy, cư giấo lâm cưng tấc quẫn lđ trongtrẩng cưng  tấc quẫn  lđ  HS  úã  trûúâng phưí  thưng  cho nhâ trûúâng, tòm kiïëm thưng tin trïn mẩng vâ xûã lđ dûäthêëy: - Viïåc lûu trûä vâ xûã lđ thưng tin mưåt cấch chđnh liïåu thu àûúåc àïí hoân thânh NV, nưåp bấo cấo cho xấc,  kõp  thúâi  cố  vai  trô  quan  trổng  trong  quấ  trònh nhốm trûúãng; - Nhốm trûúãng tưíng húåp kïët quẫ caquẫn lđ; - Cêìn biïët vâ sûã dng thânh thẩo cấc thao tấc tûâng thânh viïn, viïët bấo cấo dûå ấn hổc têåp, thưngthïm bẫn ghi múái, chónh sûãa, xốa bẫn ghi, sùỉp xïëp, qua toân nhốm àïí hoân thânh bấo cấo lổc, tòm kiïëm bẫn ghi, Bûúác 4: Bấo cấo kïët quẫ thûåc hiïån dûå ấn hổc têåp  3. Kïët lån Cấc nhốm bấo cấo kïët quẫ dûå ấn hổc têåp àûúåc tđch Trïn cú súã àõnh hûúáng HÀ hốa ngûúâi hổc, tiïën húåp trong bâi giẫng ca GV. Trong tiïën trònh lïn lúáp, trònh dẩy hổc bâi  “Cấc thao tấc cú bẫn trïn bẫng” àậ GV àûa ra cấc vêën àïì (cố thïí liïn quan trûåc tiïëp hay àûúåc thiïët kïë dûúái dẩng cấc chỵi HÀ. Mưỵi HÀ àïìu giấn tiïëp àïën kïët quẫ thûåc hiïån dûå ấn hổc têåp ca cấc thïí hiïån rộ mưëi quan hïå vúái ch thïí, àưëi tûúång, mc nhốm) vâ gổi àẩi diïån ca cấc nhốm lïn trònh bây kïët tiïu,  phûúng  tiïån  vâ  kïët  quẫ.  Viïåc  vêån  dng  àõnh quẫ, àưìng thúâi khuën khđch HS trong lúáp àûa ra cêu hûúáng HÀ hốa ngûúâi hổc vâo dẩy hổc bâi  “Cấc thao hỗi vâ thẫo lån tấc cú bẫn  trïn bẫng” mưn  Tin  hổc lúáp  12  àậ  àẩt Kïët thc mưỵi giai àoẩn, GV àấnh giấ vâ xấc àõnhàûúåc mc tiïu kếp. Bïn cẩnh viïåc gip HS nùỉm àûúåc nưåi dung kiïën thûác cêìn ghi nhúá nưåi dung bâi hổc, ûáng dng ca cưng nghïå thưng tin trong thûåc tiïỵn, cấc em côn àûúåc rên luån vâ nêng Nưåi dung ca HÀ cao cấc nùng lûåc cêìn thiïët cho cåc sưëng HÀ ca GV HÀ ca HS nhû: tòm hiïíu mưåt vêën àïì; ngưn ngûä; lâm HÀ 1: Tòm hiïíu cưng tấcNhốm thûá nhêët bấo cấo, cấc nhốm côn lẩi bưí sung: viïåc nhốm,  Tûâ àố, gốp phêìn nêng cao quẫn lđ HS Kïët quẫ tòm hiïíu: Cưng tấc quẫn lđ HS gưìm cấc cưng viïåc: chêët lûúång dẩy hổc mưn  Tin hổc úã nhâ - Khi nhêåp hổc, HS cêìn cung cêëp àêìy cấc thưng tin cấ nhên trûúâng phưí thưng vâ chín bõ hânh trang Àùåt cêu hỗi: Hậy trònh theo bâyquy àõnh kïët quẫ tòm hiïíu vïì cưng- Nhâ trûúâng phên lúáp (àïí ên ph lúáp, cêìn tham khẫo cấc thưng tincho HS trong cåc sưëng sau nây tấc quẫn lđ HS ca nhânhû: núi úã, hổc lûåc, nùng khiïëu, súã thđch, thiïn hûúáng tûå nhiïn hay Tûúng  tûå  vúái  caách  tiïëp  cêån  vâ  triïín trûúâng? xậ hưåi,… khai nhû trïn, theo chng tưi cố thïí triïín - Khi cố sûå thay àưíi cấc thưng tin (chuín lúáp, chuín trûúâng, khai  viïåc  HÀ  hốa  ngûúâi  hổc  trong  dẩy thưi hổc, thay àưíi vïì lđ lõch HS,…), cêìn cêåp ânhêåt ghi lẩi va sûå thay àưíi àố hổc cấc nưåi dung khấc ca mưn  Tin hổc - Lûu trûä kïët quẫ hổc têåp: GV bưå mưn cố mưåt sưí àiïím cấlúáp 12 nối riïng, mưn Tin hổc nhên  úã phưí thưng riïng, lûu àiïím ca cấc lúáp àang giẫng dẩy Mưỵi lúáp cố mưåt sưí nối chung.  gổi tïn vâ sưí ghi àiïím (sưí àiïím lúán), lûu lẩi toân bưå àiïím cấc mưn c a HS lúáp - Viïåc nhêåp àiïím àïí tđnh àiïím trung bònh ca mưn hổc sệ GV liïåu tham khẫo Tâi bưå mưn tđnh GV ch nhiïåm cố trấch nhiïåm tđnh àiïím trung bònh [1] Nguỵn Bấ Kim (2007)  Phûúng phấp hổc kò hóåc cẫ nùm dẩy hổc mưn Toấn  NXB Àẩi hổc Sû phẩm - GV ch nhiïåm xïëp loẩi hổc têåp vâ hẩnh kiïím Chûúng trònh Giấo - Khi cố u cêìu vïì tòm kiïëm, thưëng kï, phên loẩi HS theo mưåt [2] Bưå GD-ÀT (2006).  tiïu dc phưí thưng cêëp trung hổc phưí thưng, chđ nâo àố, bưå phêån giấo v cêìn tiïën hânh àưëi chiïëu cấc thưng tin Lâm thïë nâo àïí hoân sưí àûúåc ban hânh kêm theo Quët àõnh  sưë thânh khưëi lûúång cưng viïåc GV nhêån xết: Cưng tấc quẫn lđ HS úã trûúâng phưí thưng rêët16/2006/QÀ-BGDÀT, ngây 05/05/2006 quan lúán mưåt cấch chđnh, xấc trổng vâ phûác tẩp, cêìn tin hổc viïåc hốa quẫn lđ HS àïí nêng cao [3] Hưì Sơ Àâm (ch biïn) - Hưì Cêím Hâ nhanh chống? hiïåu quẫ cưng tấc nây Trêìn  Àưỵ  Hng  -  Nguỵn  Àûác  Nghơa  HÀ 2:Tòm hiïíu vïì cấc tiïån Nhốm thûá hai bấo cấo, cấc nhốm côn lẩi bưí sung: Nguỵn Thanh Tng - Ngư Ấnh Tuët (2015) đch (chûác nùng) ca Kïët quẫ tòm hiïíu: - Tẩo lêåp dûä liïåu -múái; Cêåp nhêåt dûä liïåu (thïm, Tin hổc 12.  NXB Giấo dc Viïåt Nam chûúng trònh quẫn lđ HS xốa, sûãa,…); - Xem thưng tin;- Tra cûáu, tòm kiïëm thưng -tin; Sùỉp [4] Trõnh Thanh Hẫi (2010).  Phûúng phấp Àùåt cêu hỗi: Cùn cûá vâo xïëp thưng tin;- Lổc thưng tin; - Thưëng kï;- Lêåp bấo cấo theo nhu kïët quẫ tòm hiïíu, theo em, dẩy hổc Tin hổc  (phêìn phûúng phấp dẩy cêìu ngûúâi quẫn- lđ, In êën;- Bẫo mêåt hïå thưëng,… chûúng trònh quẫn lđ HS  NXB Giấo dc Viïåt Nam GV nhêån xết: Kïët quẫ úã trïn cho thêëy cấc thao tấc ngûúâi hổc c thïí) quẫn lđ cêìn cố nhûäng chûác nùng [5] Bưå GD-ÀT (2017). Chûúng trònh giấo thûúâng sûã dng nâo? dc phưí thưng tưíng thïí (Kò thấng 10/2017) Tẩp chđ Giấo dc SƯË ÀÙÅC BIÏÅT 219 ... thiïåu thao tấc sùỉp xïëp NV5 Thao tấc: Sùỉp xïëp NV5.HÀ2: Nhêån dẩng vâ thïí thao hiïåntấc Nưåi dung HÀ sùỉp xïëp HÀ cuãa GV HÀ cuãa HS NV6.HÀ1: Giúái thiïåu thao tấc lổc Cấch 1: Lổc theo dûä... Cấch 2: Lổc theo u,mêỵàiïìu kiïån àûúåc trònh bây Quan giao diïån vâ ghi dûúái dẩng mêỵu Vđ d: tòm nhûäng HS cố àiïím toấn “Cấc thao tấc cú bẫn trïn bẫng” (Tin hổc 12) tûâ trúã lïn theo àõnh hûúáng... Phûúng phấp Àùåt cêu hỗi: Cùn cûá vâo xïëp thưng tin; - Lổc thưng tin; - Thưëng kï;- Lêåp bấo cấo theo nhu kïët quẫ tòm hiïíu, theo em, dẩy hổc Tin hổc  (phêìn phûúng phấp dẩy cêìu ngûúâi quẫn-
- Xem thêm -

Xem thêm: Thiết kế bài học các thao tác trên bảng tin học lớp 12 THPT theo định hướng hoạt động hóa người học , Thiết kế bài học các thao tác trên bảng tin học lớp 12 THPT theo định hướng hoạt động hóa người học