Tcvn 5672 2012 he thong tai lieu thiet ke xay dung ho so thi cong yeu cau chung

5 68 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/09/2019, 19:09

TCVN 5672:2012 HỆ THỐNG TÀI LIỆU THIẾT KẾ XÂY DỰNG - HỒ SƠ THI CÔNG - YÊU CẦU CHUNG TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5672:2012 HỆ THỐNG TÀI LIỆU THIẾT KẾ XÂY DỰNG - HỒ SƠ THI CÔNG - YÊU CẦU CHUNG System of building design documents - Working documents - General principles Lời nói đầu TCVN 5672 : 2012 thay TCVN 5672 : 1992 TCVN 5672 : 2012 chuyển đổi từ TCVN 5672 : 1992 theo quy định khoản Điều 69 Luật Tiêu chuẩn Quy chuẩn kỹ thuật điểm b), khoản 1, điều Nghị định 127/2007/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành số điều Luật tiêu chuẩn Quy chuẩn kỹ thuật TCVN 5672 : 2012 Viện Kiến trúc, Quy hoạch Đô thị Nông thôn - Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học Công nghệ công bố HỆ THỐNG TÀI LIỆU THIẾT KẾ XÂY DỰNG - HỒ SƠ THI CÔNG - YÊU CẦU CHUNG System of building design documents - Working documents - General principles Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn quy định yêu cầu chung hồ sơ thiết kế vẽ thi công Tài liệu viện dẫn Các tài liệu viện dẫn sau cần thiết áp dụng tiêu chuẩn Đối với tài liệu viện dẫn có ghi năm cơng bố áp dụng phiên nêu Đối với tài liệu viện dẫn khơng ghi năm cơng bố áp dụng phiên nhất, bao gồm sửa đổi, bổ sung (nếu có) TCVN 3827 : 1983, Tài liệu thiết kế - Quy tắc ghi sửa đổi 1) TCVN 3990 : 2012 , Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Quy tắc thống kê bảo quản hồ sơ thiết kế xây dựng; 1) TCVN 5570 : 2012 , Hệ thống tài liệu thiết kế - Ký hiệu đường trục đường nét vẽ; 1) TCVN 5571 : 2012 , Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Bản vẽ xây dựng - Khung tên Thành phần hồ sơ thiết kế vẽ thi công 3.1 Thành phần hồ sơ thiết kế vẽ thi công bao gồm: - Phần thuyết minh tài liệu làm sở để thiết kế; - Phần vẽ; - Phần tài liệu kinh tế kỹ thuật 3.2 Tùy theo tính chất cơng trình, phần vẽ hồ sơ thiết kế thi công bao gồm: - Bản vẽ kiến trúc; - Bản vẽ kết cấu; - Bản vẽ điện; - Bản vẽ nước; - Bản vẽ kỹ thuật khác: sưởi, thơng gió điều hòa khơng khí, thơng tin liên lạc, phòng cháy chữa 1) Các TCVN ban hành cháy, trang trí nội thất ngoại thất, giải pháp âm ; - Bản vẽ thiết kế tổ chức thi công xây dựng 3.3 Phần tài liệu kinh tế kỹ thuật bao gồm: Dự án đầu tư xây dựng cơng trình, tiên lượng dự tốn số liệu kinh tế kỹ thuật khác làm sở để tính tốn giá thành cơng trình q trình chuẩn bị đầu tư, chuẩn bị xây dựng xây lắp 3.4 Số lượng tài liệu vẽ phải đủ để thể rõ ràng, xác tất cơng việc phải làm để xây dựng cơng trình đảm bảo yêu cầu thiết kế Số lượng vẽ tài liệu ghi tờ mục lục quy định 4.8 4.9 Yêu cầu chung hồ sơ thiết kế vẽ thi công 4.1 Khi lập hồ sơ thiết kế vẽ thi cơng phải đảm bảo u cầu trình tự lập, thiết kế theo quy định hành 4.2 Khi lập vẽ tài liệu hồ sơ thiết kế vẽ thi công phải tuân theo quy định sau: - Các tài liệu thuyết minh thể tờ giấy khổ A4; - Các hình vẽ thể khổ giấy phù hợp với yêu cầu thiết kế 4.3 Việc trình bày khung tên vẽ (kích thước, nội dung, chữ viết ) phải tuân theo quy định TCVN 5571 : 2012 - Trong khung tên phải có đủ chữ ký chủ trì thiết kế, người thiết kế, người vẽ, người kiểm tra Thủ trưởng tổ chức thiết kế có tư cách pháp nhân dấu quan thiết kế; - Nội dung chủ yếu vẽ ghi rõ khung tên; VÍ DỤ: Mặt tầng - Ký hiệu vẽ ghi khung tên viết tắt nhóm chữ phân số VÍ DỤ: KT 1/18 chữ tên vẽ thuộc phần (kiến trúc, kết cấu, điện nước ) Chữ số tử số số thứ tự vẽ, chữ số mẫu số tổng số tờ vẽ có phần vẽ thiết kế cơng trình 4.4 Đường nét thể vẽ phải tuân theo quy định TCVN 5570 : 2012 Khi thể vẽ phải vào tỷ lệ hình vẽ để chọn chiều rộng nét vẽ cho phù hợp Chiều rộng nét đậm phải đảm bảo từ 0,5 mm đến 0,7 mm 4.5 Tỷ lệ vẽ chọn phải bảo đảm thể xác, rõ ràng chi tiết cần thể phải tuân theo quy định có liên quan 4.6 Chữ, chữ số phải ghi rõ ràng, xác, khơng gây hiểu nhầm cho người đọc cần thống toàn vẽ kích thước kiểu chữ 4.7 Ký hiệu quy ước vẽ hồ sơ thiết kế vẽ thi công viết tắt chữ đầu tên gọi phần vẽ: - Bản vẽ kiến trúc - ký hiệu KT; - Bản vẽ kết cấu - ký hiệu KC; - Bản vẽ điện - ký hiệu Đ; - Bản vẽ nước - ký hiệu N; - Bản vẽ tổ chức thi công xây dựng - ký hiệu TCXD; -… Thứ tự vẽ đánh số liên tục toàn hồ sơ thiết kế vẽ thi công quy định 4.3 4.8 Thứ tự trình bày mục lục vẽ quy định sau: Bản vẽ kiến trúc, vẽ kết cấu, vẽ điện, vẽ nước vẽ khác - xem mẫu quy định Bảng Bảng – Mẫu trình bày vẽ Số thứ tự Ký hiệu KT 1/18 Tên vẽ Mặt tầng 4.9 Tờ mục lục hồ sơ thiết kế vẽ thi công thể theo mẫu quy định Bảng Bảng – Mẫu tờ mục lục hồ sơ thiết kế thi công TT Ký hiệu Tên tài liệu Số trang, số tờ vẽ I TM Phần thuyết minh 12 II BV Phần vẽ 30 III KTKT Phần tài liệu kinh tế kỹ thuật 50 4.10 Sau giao hồ sơ thiết kế vẽ thi công, không phép sửa chữa, thêm, bớt vẽ tài liệu Trường hợp cần thiết phải đồng ý chủ đầu tư tổ chức thiết kế Những sửa đổi vẽ phải tuân theo TCVN 3827 : 1983, có chữ ký người sửa có trách nhiệm phải ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sửa đổi 4.11 Khi thể hình vẽ chi tiết cần tuân theo quy định sau: chi tiết nên bố trí tờ vẽ với hình vẽ có phần chi tiết cần thể Trường hợp bố trí tờ vẽ khác phải dẫn ký hiệu tờ vẽ thể hình vẽ chi tiết tuân theo quy định có liên quan 4.12 Khi sử dụng phận kết cấu có thiết kế điển hình ban hành phải ghi rõ kí hiệu, mã số, sêri, tập thiết kế điển hình sử dụng 4.13 Việc lập biểu bảng thống kê vật liệu phải tuân theo quy định có liên quan Việc thống kê vật liệu phải bảo đảm đủ yêu cầu sử dụng vật tư cho tồn cơng trình gồm loại cấu kiện, phần công tác xây lắp trang thiết bị nhà cơng trình 4.14 Tiên lượng dự toán phải lập sở thiết kế vẽ thi công tổ chức thi công xây dựng duyệt Trong tiên lượng dự tốn phải thể xác khối lượng cơng tác xây lắp yêu cầu sử dụng vật tư để xây dựng cơng trình đồng thời phải tn theo quy định định mức dự toán xây dựng 4.15 Bản gốc hồ sơ thi công lưu trữ bảo quản tổ chức thiết kế Trong q trình thi cơng, thay đổi cơng trường phải đồng ý đại diện chủ đầu tư, đại diện tổ chức thiết kế tư vấn giám sát, đồng thời phải ghi vào nhật kí cơng trình trước thực Khi kết thúc thi cơng phải thể rõ vẽ hồn cơng Trình tự lập luận đưa hồ sơ thi cơng vào lưu trữ bảo quản phải tuân theo quy định TCVN 3990 : 2012 4.16 Các tài liệu vẽ hồ sơ vẽ thi công gập theo khổ A4 A3 đóng thành tập Trên tờ bìa tập hồ sơ phải ghi nhãn tên cơng trình xây dựng, tên quan chủ đầu tư, tên tổ chức thiết kế ngày, tháng, năm hoàn thành hồ sơ thiết kế vẽ thi công MỤC LỤC Phạm vi áp dụng Tài liệu viện dẫn Thành phần hồ sơ thi công Yêu cầu chung hồ sơ thi công TCVN 5672:2012 HỆ THỐNG TÀI LIỆU THIẾT KẾ XÂY DỰNG - HỒ SƠ THI CÔNG - YÊU CẦU CHUNG Download Tiêu chuẩn xây dựng - http://tieuchuanxaydung.com Website ngành xây dựng nên tham khảo: • Đại siêu thị Sản phẩm & Vật liệu Xây dựng XAYDUNG.ORG • Trang thông tin Kiến trúc & Xây dựng Việt Nam KIENTRUC.VN • Cửa nhựa lõi thép 3AWindow http://cuanhualoithep.com • Tư vấn thiết kế nhà & Thi công xây dựng http://wedo.com.vn • Thông tin đấu thấu - thông báo mời thầu http://thongtindauthau.com • Thị trường xây dựng http://thitruongxaydung.com • Triển lãm VietBuild Online http://vietbuild.vn • Xin giấy phép xây dựng http://giayphepxaydung.com • Kiến trúc sư Việt nam http://kientrucsu.org • Ép cọc bê tơng http://epcocbetong.net • Sửa chữa nhà, sửa văn phòng http://suachuanha.com ... đầu TCVN 5672 : 2012 thay TCVN 5672 : 1992 TCVN 5672 : 2012 chuyển đổi từ TCVN 5672 : 1992 theo quy định khoản Điều 69 Luật Tiêu chuẩn Quy chuẩn kỹ thuật điểm b), khoản 1, điều Nghị định 127/2007/NĐ-CP... tên tổ chức thi t kế ngày, tháng, năm ho n thành hồ sơ thi t kế vẽ thi công MỤC LỤC Phạm vi áp dụng Tài liệu viện dẫn Thành phần hồ sơ thi công Yêu cầu chung hồ sơ thi công TCVN 5672: 2012 HỆ THỐNG... GIA TCVN 5672: 2012 HỆ THỐNG TÀI LIỆU THI T KẾ XÂY DỰNG - HỒ SƠ THI CÔNG - YÊU CẦU CHUNG System of building design documents - Working documents - General principles Lời nói đầu TCVN 5672 : 2012
- Xem thêm -

Xem thêm: Tcvn 5672 2012 he thong tai lieu thiet ke xay dung ho so thi cong yeu cau chung , Tcvn 5672 2012 he thong tai lieu thiet ke xay dung ho so thi cong yeu cau chung

Từ khóa liên quan