TÀI LIỆU THIẾT kế CHI TIẾT hệ THỐNG THÔNG TIN GIAO DỊCH – INFO GATE

8 42 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/09/2019, 19:09

TÀI LIỆU THIẾT KẾ CHI TIẾT HỆ THỐNG THÔNG TIN GIAO DỊCH – INFO GATE Mã hiệu tài liệu: HNXCORE – TKCT – InfoGate Phiên tài liệu: 2.1 Hà Nội , 12/2012 HNXCORE - Thiết kế chi tiết InfoGate v Bảng ghi nhận thay đổi tài liệu Ngày thay đổi Vị trí thay đổi 38-BM/PM/HDCV Lý Nguồn gốc Phiên cũ Mô tả thay đổi Phiên 2/8 HNXCORE - Thiết kế chi tiết InfoGate v Chi tiết message trao đổi 1.1 Message Index Là nội dung thông tin số mà hệ thống số gửi Tag Field Name Request BeginString Y BodyLength Y 35 MsgType Y 49 SenderCompID Y 52 SendingTime Y 58 Text Y IDIndex N Id số Name Y Tên số Value N Giá trị số thời điểm CalTime Y Chu kỳ tính tốn Change N RatioChange N Tỷ lệ thay đổi TotalQtty N Tổng khối lượng 14 TotalValue N Tổng giá trị 19 TradingDate N 21 CurrentStatus N 22 TotalStock N Y Tổng số chứng khoán rổ 23 PriorIndexVal N Y Giá trị index gần 24 HighestIndex N Y Giá trị số cao nhât 25 LowestIndex N Y Giá trị số thấp nhât 26 CloseIndex N Y Giá trị số đóng cửa 27 TypeIndex N Y Loại số 38-BM/PM/HDCV Value HNX.TDS.1 Note Thông tin phiên HNX quy định I Y Ngày giao dịch Trạng thái số 3/8 HNXCORE - Thiết kế chi tiết InfoGate 1.2 v Message rổ số Là nội dung thông tin chứng khoán rổ số Tag Field Name BeginString Y BodyLength Y 35 MsgType Y 49 SenderCompID Y 52 SendingTime Y IDIndex N ID số Name N Tên số 15 IDSymbol N Id chứng khoán rổ 55 Symbol N Mã chứng khốn 11 TotalQtty N Khối lượng tính số 12 Weighted N Trọng số tính số 28 AddDate N Ngày cho chứng khoán vào rổ 1.3 Request Value Note HNX.TDS.1 S Message stockInfo Gửi thông tin chi tiết chứng khoán cho thành viên thị trường, Msg mà hệ thống TDS gửi cho BroadCast sau BroadCact gửi cho thành viên thị trường Tag Field Name Request Value Note BeginString Y BodyLength Y 35 MsgType Y 49 SenderCompID Y 52 SendingTime Y 55 Symbol N Mã chứng khoán 15 SymbolID N Id chứng khoán 425 TradingSessionCode N Mã bảng chứng khoán 326 SecurityTradingStatus N Trạng thái chứng khoán: 167 SecurityType N Loại chứng khoán 225 IssueDate N Ngày phát hành 106 Issuer N Tổ chức phát hành 107 SecurityDesc N 38-BM/PM/HDCV HNX.TDS.1 SI Người gửi 4/8 HNXCORE - Thiết kế chi tiết InfoGate v 132 BestBidPrice N Giá mua tốt 1321 BestBidQtty N Khối lượng mua tốt 133 BestOfferPrice N Giá bán tốt 1331 BestOfferQtty N Khối lượng mua tốt 134 TotalBidQtty N Tổng KL đặt mua 135 TotalOfferQtty N Tổng KL đặt bán 260 BasicPrice N Giá tham chiếu 333 FloorPice N Giá sàn 332 CeilingPice N Giá trần 334 Parvalue N Mệnh giá chứng khoán 31 MatchPrice N Giá khớp gần 32 MatchQtty N KL khớp gần 137 OpenPrice N Giá mở cửa 138 PriorOpenPrice N Giá mở cửa phiên giao dịch trước trước 139 ClosePice N Giá đóng cửa 140 PriorClosePrice N Gia đóng cửa phiên trước 387 TotalVolumeTraded N Tong KL giao dich 3871 TotalValueTraded N Tổng giá trị giao dịch 631 MidPx N Gia binh quan 388 Tradingdate N Ngày giao dịch 399 Time N Thời gian giao dịch 400 TradingUnit N Đơn vị giao dịch nhỏ 109 TotalListingQtty N Khối lượng niêm yết 17 DateNo N Phiên giao dịch thứ 230 AdjustQtty N Khối lượng điều chỉnh 232 ReferenceStatus N Trạng thái thực quyền ảnh hưởng tới giá chứng khoán 233 AdjustRate N Tỷ lệ điều chỉnh có ReferenceStatus 244 DividentRate N Tỷ lệ cổ tức / cổ phiếu 255 CurrentPrice N Giá dự kiến 2551 CurrentQtty N Khối lượng dự kiến 266 HighestPice N Giá thực cao 2661 LowestPrice N Giá thực thấp 38-BM/PM/HDCV 5/8 HNXCORE - Thiết kế chi tiết InfoGate v 277 PriorPrice N Gía phiên trước 2771 PriorClosePrice N Giá đóng cửa phiên trước 310 MatchValue N Giá trị khớp lệnh 320 OfferCount N Tổng số lệnh đặt bán 321 BidCount N Tổng số lệnh đặt mua 391 NM_TotalTradedQtty N Tổng khối lượng giao dịch thông thường 392 NM_TotalTradedValue N Tổng giá trị giao dịch thông thường 393 PT_MatchQtty N Khối lượng thực giao dịch thỏa thuận 3931 PT_MatchPrice N Giá thực giao dịch thỏa thuận 394 PT_TotalTradedQtty N Tổng khối lượng giao dịch thỏa thuận 3941 PT_TotalTradedValue N Tổng giá trị giao dịch thỏa thuận 395 TotalBuyTradingQtty N Tổng số lượng chứng khốn mua hình thức giao dịch 3951 BuyCount N Tổng số lệnh mua 3952 TotalBuyTradingValue N Tổng giá trị mua hình thức giao dịch 396 TotalSellTradingQtty N Tổng số lượng chứng khốn bán hình thức giao dịch 3961 SellCount N Tổng số lệnh bán 3962 TotalSellTradingValue N Tổng giá trị bán hình thức giao dịch 397 BuyForeignQtty N Tổng số lượng chứng khốn mua nhà đầu tư nước ngồi 3971 BuyForeignValue N Tổng giá trị mua NDTNN 398 SellForeignQtty N Tổng số lượng chứng khoán bán nhà đầu tư nước 3981 SellForeignValue N Tổng giá trị bán NDTNN 3301 RemainForeignQtty N Số lượng lại cho phép 38-BM/PM/HDCV 6/8 HNXCORE - Thiết kế chi tiết InfoGate v NDTNN đặt lệnh mua 1.4 Message TopNPrice Đây msg nhiều bước HNX gửi cho thành viên thị trường , thông tin hệ thống TDS tính tốn Tag Field Name Request BeginString Y BodyLength Y 35 MsgType Y 49 SenderCompID Y 52 SendingTime Y 55 Symbol Y 555 NoTopPrice Y Value Note HNX.TDS.1 TP Người gửi Số mức giá tốt Phần lặp lại mức giá tốt 556 NumTopPrice Y Số thứ tự mức giá: 1, 2, 3, 4, 132 BestBidPrice N Giá mua 1321 BestBidQtty N KL mua 133 BestOfferPrice N Giá bán 1331 BestOfferQtty N KL mua Kết thúc phần lặp lại 1.5 Message BoardInfo Đây msg thông tin bảng giao dịch gửi cho thành viên thị trường, thơng tin hệ thống TDS tính toán Tag Field Name Request Value Note BeginString Y BodyLength Y 35 MsgType Y 49 SenderCompID Y 52 SendingTime Y 425 BoardCode Y Mã bảng giao dịch 426 BoardStatus N Trạng thái bảng 421 Name N Tên bảng 422 Shortname N Tên viết tắt bảng 388 Tradingdate N Ngày giao dịch 399 Time N Thời gian giao dịch 38-BM/PM/HDCV HNX.TDS.1 BI Người gửi 7/8 HNXCORE - Thiết kế chi tiết InfoGate v 270 TotalTrade N Tổng khối lượng giao dịch 250 TotalStock N Tổng số chứng khốn có giao dịch phiên 251 numSymbolAdvances N Số chứng khoán tăng giá 252 numSymbolNochange N 253 numSymbolDeclines N Sơ chứng khốn ko thay đổi giá Số chứng khoán giảm giá 17 DateNo N Phiên giao dịch thứ 220 totalNormalTradedQttyRd N KL giao dịch lô chẵn 221 totalNormalTradedValueRd N KL giá trị giao dịch lô chẵn 210 totalNormalTradedQttyOd N KL giao dịch lô lẻ 211 totalNormalTradedValueOd N KL giá trị giao dịch lô lẻ 240 totalPTTradedQtty N KL giao dịch lô thỏa thuận 241 totalPTTradedValue N KL giá trị giao dịch thỏa thuận 1.6 Message AutionMatch Đây msg giá tạm khớp phiên khớp lệnh định kỳ gửi cho thành viên giao dịch Tag Field Name Request BeginString Y BodyLength Y 35 MsgType Y 49 SenderCompID Y 52 SendingTime Y 33 ActionType Y Value Note HNX.TDS.1 EP Người gửi Y Loại khớp : A : khớp M : tạm khớp 55 Symbol N Y Mã chứng khoán 31 Price N N Giá khớp 32 Qtty N N KL khớp 38-BM/PM/HDCV 8/8 ... - Thiết kế chi tiết InfoGate v Bảng ghi nhận thay đổi tài liệu Ngày thay đổi Vị trí thay đổi 38-BM/PM/HDCV Lý Nguồn gốc Phiên cũ Mô tả thay đổi Phiên 2/8 HNXCORE - Thiết kế chi tiết InfoGate... khối lượng giao dịch thông thường 392 NM_TotalTradedValue N Tổng giá trị giao dịch thông thường 393 PT_MatchQtty N Khối lượng thực giao dịch thỏa thuận 3931 PT_MatchPrice N Giá thực giao dịch thỏa... HNX.TDS.1 BI Người gửi 7/8 HNXCORE - Thiết kế chi tiết InfoGate v 270 TotalTrade N Tổng khối lượng giao dịch 250 TotalStock N Tổng số chứng khoán có giao dịch phiên 251 numSymbolAdvances N
- Xem thêm -

Xem thêm: TÀI LIỆU THIẾT kế CHI TIẾT hệ THỐNG THÔNG TIN GIAO DỊCH – INFO GATE , TÀI LIỆU THIẾT kế CHI TIẾT hệ THỐNG THÔNG TIN GIAO DỊCH – INFO GATE

Từ khóa liên quan