Chương 5 THIẾT kế hệ THỐNG điều KHIỂN LIÊN tục

41 38 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/09/2019, 19:06

Chương 5: THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN LIÊN TỤC Giáo viên: Nguyễn Ngọc Anh Tuấn Khái niệm: LOGO Khái niệm: LOGO Hiệu chỉnh nối tiếp: LOGO LOGO Hiệu chỉnh sớm pha: LOGO Phương pháp thiết kế hiệu chỉnh sớm pha : LOGO Phương pháp thiết kế hiệu chỉnh sớm pha : LOGO Ví dụ thiết kế hiệu chỉnh sớm pha : LOGO Ví dụ thiết kế hiệu chỉnh sớm pha : LOGO LOGO Phương pháp thiết kế hiệu chỉnh sớm trễ pha : Ví dụ thiết kế hiệu chỉnh sớm trễ pha : LOGO Ví dụ thiết kế hiệu chỉnh sớm trễ pha : LOGO Ví dụ thiết kế hiệu chỉnh sớm trễ pha : LOGO Ví dụ thiết kế hiệu chỉnh sớm trễ pha : LOGO Ví dụ thiết kế hiệu chỉnh sớm trễ pha : LOGO Ví dụ thiết kế hiệu chỉnh sớm trễ pha : LOGO Ví dụ thiết kế hiệu chỉnh sớm trễ pha LOGO Bài tập LOGO Bài tập LOGO LOGO Giải •Vẽ Quĩ đạo nghiệm số K thay đổi từ   Ta có phương trình đặc trưng mơ tả hệ thống: 2500 s  25s  2500K    K 0 s  25s Hàm truyền hệ hở Gh ( s )  K 2500 s  25s LOGO Giải LOGO Giải LOGO Giải LOGO Giải ... dụ thiết kế hiệu chỉnh sớm pha : LOGO Ví dụ thiết kế hiệu chỉnh sớm pha : LOGO Ví dụ thiết kế hiệu chỉnh sớm pha : LOGO LOGO Đáp ứng hệ thống sau hiệu chỉnh sớm pha: Bài tập Thiết kế hệ thống. .. Phương pháp thiết kế hiệu chỉnh sớm pha : LOGO Phương pháp thiết kế hiệu chỉnh sớm pha : LOGO Ví dụ thiết kế hiệu chỉnh sớm pha : LOGO Ví dụ thiết kế hiệu chỉnh sớm pha : LOGO Ví dụ thiết kế hiệu... độ hệ thống thỏa mãn yêu cầu : LOGO LOGO Giải: Phương pháp thiết kế hiệu chỉnh trễ pha : LOGO Ví dụ thiết kế hiệu chỉnh trễ pha : LOGO Ví dụ thiết kế hiệu chỉnh trễ pha : LOGO Ví dụ thiết kế
- Xem thêm -

Xem thêm: Chương 5 THIẾT kế hệ THỐNG điều KHIỂN LIÊN tục , Chương 5 THIẾT kế hệ THỐNG điều KHIỂN LIÊN tục

Từ khóa liên quan