Tính toán vỏ chống đoạn hầm nối giữa hai ga metro trong điều kiện địa chất phức tạp trên cơ sở nghiên cứu trạng thái cân bằng của hệ vỏ chống khối đất đá

9 40 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/09/2019, 18:08

HOC NGHIEN CUU KHOA Hidu Dang C6ngThuat,Dinh Ngoc M0hinhphantkhdtldodnkhiningchut'nvingangcrlaviichm6ngb0tongcdtsdithdpdrhtdnti€u(hudnACl3l8vikci2012-kidmchringvdikdt quithucnghi€m Ngoc Th6 Luc Md hinh ghn iio hi€u qu6 thidt kdddm cao b€tOng Deo NgocTh6 LLtc 14 Md h)nh gidn hiau Dlo sdn LC Minh 17 inh hudng cia Phong 23 Nguy6nThanh 25 PhU6c 29 Dnh Kh6nh 33 Nguy6nTriTd, Hoing QuangTudn, Nguy6nV0 Hi€u M0 Hr)ng 38 "Nguy6n Vin Hirng, Pham Xudn Dat, Nguy6n XuAn Huy 43 Vi V6Thanh Ludng, LC Van 81 Hoeng 85 Ngoc Quang, LLtdng Si Quang TrAn Nam Huy 91 Hung 97 Anh, 01 V0 HoAng Giang, Nguy6nThd Ngoc kdt cdu thiip bing cin h0 c6tthip - phdn 1: dtthdp - phen nf& mO hlnh tdn pham vi cdng rinh cong cong mln (hrn h)nhtoin dilnhgiiitiicdong moitildngtrong giandoanthic0ng cfu lm don 2:thinghi€m xii( minh chiu tei di€u hda chdt l6ng cd m6t sd thuatt06n tim kidm ti6p xdc girja xrl(0t b€ dc cho hai phuong iin mdngcockhoan nh6ivarcocbCtdng lytam hg luctrudc ph6n trl roi rac tong c6t th6p tidt dien ch0 phip monte - carlotrong tinh todn vi | diu tii ddng ddt lua chon hon licdp khiing lu(crla cong trinh Xdtanh huongil6c0(dngtinhtrongthidtkdcotanten DioC6ng Dinh Ddng Quang, HoengThi Kh6nh oa nudctrong dao tl6ng cho kdtrdu Ung dung phrong phdngth|] BTSxeydungtai dia h)nh thirnh phd Ung dung phudng phiip hC s0 sdnh (d hoc cdngtrinh Nguy6nThiThu Nga,V0Trong QudcVdn 76 t6ng Burgestldcinildi ngudn lucdrJiinxeyduhg Nghi€n cilu thu( nghiem dhg T6i 46 Tren Nhdt D0ng 5l Trinh DtlcThdng, Nguy6n khdng chdn qui giiim Nghi€n V0 Dr,ic Hi6u, Nguy6n L6m Binh 56 Quang 61 Nguy6n Xu6n Bdng 66 Nguy6n NgocThinh 70 ning Khii Ng6 KhdnhTidn, Nguy6nTrong b€ kidn tnic phiip lAn ki6n tnlcM€t Namtrong thdi kythuocdia (1921-1945) Ung dung phuong phiip Nguy6nThinhTrung,Nguy6nTrongPhrrdc Kidu Thd Chinh, Trdn Quang Dring, Kidu Thd Son, Ludng qui trongthi6t kdddm co odng nhdt mdi truorg kho - cd 16 r6ng vA vdt nft:Iildng hoD v6t nft kh6ng tuorg tii( Xilctlinhchi6us6ungemtdongd(dngh€kdtduthanh-(0(bengphudngphdpgi;ilientidpGi(biitoiinthuan Giei philp nhi Hp ghdpContainerd0doanhtrai bO ddi rlng ph6vdi bi6nildi khihau-nud(bidndeng NghiencdtrddxuitriithienGiaothongtidpcanvi(0n9rl6ngcho(inghingkh0ng-56nba1 Phenfthcicydutdenh phin tich tlOng hudng ddnvi€(tiii cdcduva cdph6n hria doanh nghi€pxaydungtfong quandOi hocbdchrla chdt l6ng chiu tiic dung cria srlng nd lLtc Iinht06ndongluch0(kdt(6unhi(ongnghi€pchiutiicdungctasdngnd Ungx0c0a h6m siutrong moitilong bdtd;ng hudng N9hi6n(fuxaydungdinhmfcthfnghiamvetli€umasticchinkherdtndng mdtdu0ngb€t6ngxim;ng Trinh OrlcThdng, Nguy6n V0 Vi6t LC Quang 05 109 Hodng Long, Nguy6n Thi Thu Nga, V0 Ngoc DdngThiThu Hi6n, Nguy6n ManhThudng Nga Nguy6nThiThu Khang BiriDt?cNdng,TridnAnh 86o, Nguy6n l2 DuyThio 120 Nguy6n Qudn Thdng, Biri Dtic Ndng, Hodng Manh Pham Xu6n Hodn, D6 Vdn An, Trdn Ngoc Ph?m Qu6c Hda, Pham Tidn Dat, Trdn fhd Hoirng Xu6n Ltrong, Nguy6n Thi Cdm 1 Son 24 Vdn 29 Nhung 32 ehanThinhTrung 135 TrdnTudn Minh, Nguy6n Quang Huy 140 Hiip 144 Tr6n Nam Hr.rng 148 Nguy6nTriTii,Ho)ngQuangTudn, Nguy6nV0 Hnng 152 V0 Ngoc Quang, Ludng 5i Hoeng,ThdnTh6 Hirng 55 V0 Hodng Tda Anh hudngcrla kh6ix6ychdn ddivdi srtl)mvi€rrrla khung ung dung h0giingidobingthdp 5ri dung phin MOtvii trltidp phien ben xdc m0 ph6ng sd kdt cdu khdi ceiffn thuatt06n Kdt hdD sigma vdi conquasrld diinh Phan tkh xflidili€u va tdi u[ ti6n gii thdt x6y hda vi phan vA nhhg rhg dung giii bii toiin t6i enh vCtinh quang hoc da thdi qian kdt hop vrlti d0li€u rlacthtrcdia hA lien hot d6m doi - diy - c6t- diu Phan Ung tkh ddm li€n hop thdp - b€ tong cd lien xtcria hdmsiu moihddngilin Nghi€n cfu tinht06ndi€us6uxuy€ncia I dTS nt1i hdi bdtdlng hudng b60 hda nudc bomilan*ok6tcducOng srrbing phudng phiipddng hat Khio siit bdchfa chdt l6ng chiu tdc dung cta s6ng nd(6 x€tddn enh hu0ng cia s6ng bd mdt Hlnh, Hir N6i bii vd: 04.397 407 44t 09833821 88 biy m!thuit: Thac Cudng, Qu6c Khiinh soan:37 Ld Dai Hdi tldng bi€n tip: Hdi ddng khoa hoc: PGSTS Pham Duy Hda PGSTS Nguy6n MinhlSm NEEIDUNo 7.2017 dio kdtdiu cit mdt ph6n Tdnh 2l bdi xdi mitddt oiinh giil 6nh huongda giiitri dur1x9 [Ictrong kdt(du neo ddn d6dn dlnhcr]a cii(iludng hdm giaothongxuy6n 86 trrrdng Pham Hdng Hir ti vi kidm dixg quii trlnh tiic dung cta nhi6u t6i di tlong TS.Thftrudng thu giei Phentkh d0ng luchocsrlhinhthinh kh@d6orria khung phing c6t6ng ngdm chiuticdungsdng ndtr€n Li6n h0 Trdn Thi ddluin 6i ndtrong nudc Ch0 nhi0m: r0n0 bten Ia0: rru kdt cdu lrtong c6ng trlnh xeydung Nghi€n cfu dao rlong cta v6 composite chiu tiic dung Iinh todn dao ddng be6ngcdtthipdiutAitongtinhtheo phudng ngang bnl39viothidtkdc6u bdhinh ldpgh€p nhanhdVlotNam Gidy ph6p xudt bAn:56:372/GP-BTTTT L€ Quang 05/7/2016 TS L6Trung Tii khoin:1 TS.TrdnVin Kh6i 13000001 172 Ngan heng ThLrong mai Cd phAn COng thLrong Vi6t Nam Chi nh6nh Hai BdTrung, H) N6i In tai C6ng tyTNHH MTV in 86o nhin dAnTP HCM Hing(Ch0 tich) Thinh PGSTS Hd Ngoc Khoa (lhuM GS.TSKH Nguy6n Vin Li6n(Ch0 tich GS.TS Phan Quang Minh GS.TS Nguy6n Th! Kim Th6i GS.TS Nguy6n Hitu D0ng GS.TS Cao DuyTi6n GS.TS Hiroshi Takahashi GS.TS Chien Ming Wang GS.TS Ryoichi Fukagawa PGSTS Nguy6n Qudc ThOng(ThLI $i) r Li * >slg Sang I 59 Nguy6n Hdi Hrrng, Nguy6n Thanh V0 AnhTuAn f63 Vi6t 167 Le Minh Sdn,Tr6n 86 V0VinTudn 17O Dio vi6t Doirn, Nguy6n Diovi6tDoin, T)iTidn 174 tid udng tiic cia mdng-coc-ndn theo md hinh ndn 6ibs0n tdng quiit Nghi€n oiu thuc nghi€m oli Nghien chdtqo M0 ph6ng sd ;nh b€ $ m0 phdng s6 ring t6ng (|Jdng d0 si€u hudng (ta L6p 179 Nghien (ttu Duy Nghien oiu tlo v6ng ddm b€t6n9 (6t Duy 186 Trinh LC Hr)ng, Nguy6n Thi Thu Nga I 89 Xu6n MEn, Nguy6n Duy6n Phong, 193 xrko Mot s6 xiicfinh khoang tinh ch5t dd li da m 6ng dt cd fng dung phuong trinh mdtifit inh huong Go, (G, - m6 cfun bi6n dang cOa vit liQu v6 ch6ng; Go - m6 cfun biSn d4n9 c0a ddt, vi ddt rdt y6u ndn Go rdt nh6); tl6 c6 thd xem GolG, -+ 0, d6 qo ti6n d6n gi5 tri rlng sudt ban cldu kh6i ddt 16, tfc la qo+ yH - Khigi6 tri /o cirng ldn, tr,?c li dr;ng 15p v6 ch6ng tr6 hon, khdng l5p durng v6 ch6ng m6 hdm mi ta dd bien ddt d;i dich chuydn tr,l mQt thdi gian to fng v6i kho6ng c6ch tr6 /o thi 6p h.rc t5c dung lAn v6 ch6ng giim, dich chuydn c0a v6 ch6ng s6 tdng - Tit d6y c6 thd r(t rlng dung thqc ti6n nhLI sau: + Sf dung k6t cdu ch6ng mdm, linh hoat kich lim gi6m tai l6n k6t cdu; k6t cdu ch5ng crlng, c6 sq dich chuydn nh6, s6 l)m ting t6i tdc dqng l6n kdt thr-tdc sE + Sr1 dr,rng cdu; (23) + N6u sau ddo mir ti6n hinh dr;ng l5p v6 7.2017 xffiEuNG 227 chdng thi t6i tdc dqng l6n k6t cdu tang; + N6u sau diro ta d6 bi6n hdm bi6n dang tU mQt thdi gian t0 fng vdi kho6ng c6ch tr6 /o m6i ti6n hirnh dr,lng l5p v6 ch6ng thi t6i trqng t5c dr,rng l€n kdt cdu s€ 9i6m TAI TITU THAM IHAO [1] Vo Trong Hirng, Phlng Manh Ddc Co hoc tl6 rlng dung x6y dung cdng trinh ng6m v) khai thiic m6 NXBKHKT Hit NQi, 2008, (d hgc dii NXB Xay dung Hir NOi, 2006 [2] Nguy6n Quang Phkh (o hoc d6 NXB Xay drng Hi N0i, 2004 [3] Nghi0m H[u Hanh [4] Nguy6n 5i Nggc Cd hqc dii Nhir xudt bin giao th0ng vqn t;i, H) Noi,2005 [5] Polr,rx 14.8 [ttuuaeman Harpy3Ka il ropHoe AaBneHile 14ccnegoearun roptoro gasneruR - M.: locroprexu3Aar, 1960.- c.343-374 [6] Sarnauoe 14.B., Kapro:r.rr 6.A Mexanuxa noA3eMHblx coopyxeruft n rorcrpyrrluu xpenett M.: Henpa, 1984 - 324 c [7] 6ynurqee H.( lVlexatr,xa noA3eMHblx coopyxenr,ll: he6 4nr eyroa, - 2-e u:g., nepepa6 r,r 4on - M.: Hegpa -1994 382 C l8l Caltynr 8.14 OcHoeut Teopil[ ynpyrocTt4 u nnacT[qHocTl4 Yqe6 floco6ue Anr cTyAeHToB eyroa M.: Butcur uxona, 1982 -264 c t9l Pyxoeogcreo roprux aurpa6orox td flo npoeKr[poBaHiln noA3eMHblx pacqeTy rpenr,r BHI'lMl4, BHl4l/0MlllC Murymenporvra (C(P.- M.: Crpor,rr,r:ga1 1983 - 273 c [10] Aasuraoea H.A flptt6ruxerroe peuJeHle 3aAaqu cMeueHilrx noBepxH0cTt4 6ecroleqlot'l liunIHApt4qecKoI noJlocr[, 3alpyxeHHoi xecTKl4lil KotlbqeBblM uraMn0M xoreqrofi nnnrul OTnPflil - 1968.- Ne3 - c 111-1'l7 [11] Baudendistel M Zum Entwurf von Tunnellen mit grossen Ausbruchsquerschnitt Rock Mechanics - 1979 - 5uppl Ne - p 95-100 ... Qu6c Orang Hoc, Nguy6nThirnh L6,TdngThi Anh 3an9 Ven Ki6n, V 6Trong Hirng, D6 Ngoc V 0Trong Hidu,DimTrongThdng &rn Trong Thdng, V0 Trong Hidu, Le H6n9 Hei Nguy6nVdnT0 Hng Phiit E0 ft 2O3 NghiCn... 86o Qung Qng Hoc, N9uy6n Thinh LA, T6ng Thi Hanh Vdn Ki€n, V6 Trong Hi.rng, D6 Ngoc Anh V0 Trong Hidu, Dam Trong Thdng fEmTrongThing,V 0Trong Hidu, LA Hdng H6i Nguy6n Vin Tti 196 199 203 208 21 21... - carlotrong tinh todn vi | diu tii ddng ddt lua chon hon licdp khiing lu(crla cong trinh Xdtanh huongil6c0(dngtinhtrongthidtkdcotanten DioC6ng Dinh Ddng Quang, HoengThi Kh6nh oa nudctrong dao
- Xem thêm -

Xem thêm: Tính toán vỏ chống đoạn hầm nối giữa hai ga metro trong điều kiện địa chất phức tạp trên cơ sở nghiên cứu trạng thái cân bằng của hệ vỏ chống khối đất đá, Tính toán vỏ chống đoạn hầm nối giữa hai ga metro trong điều kiện địa chất phức tạp trên cơ sở nghiên cứu trạng thái cân bằng của hệ vỏ chống khối đất đá

Từ khóa liên quan