Bai 2 thong tin va bieu dien thong tin

11 62 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/09/2019, 17:06

Bài 2: THÔNG TIN VÀ BIỂU DIỄN THÔNG TIN THÔNG TIN VÀ BIỂU DIỄN THÔNG TIN Bài 2: Các dạng thơng tin  Văn  Hình ảnh  Âm Ba dạng thông tin mà máy tính tiếp nhận xử lí THƠNG TIN VÀ BIỂU DIỄN THƠNG TIN Bài 2: Các dạng thông tin  Dạng văn bản: Là thu từ sách vở, báo, tạp chí …  Dạng hình ảnh: Là thơng tin thu từ tranh, đoạn phim …  Dạng âm thanh: Là thông tin mà em nghe thấy THÔNG TIN VÀ BIỂU DIỄN THÔNG TIN Bài 2: Biểu diễn thông tin a) Biểu diễn thông tin - Biểu diễn thông tin cách thể thơng tin dạng cụ thể Ví dụ: - Người nguyên thủy dùng viên sỏi để số lượng thú săn - Người khiếm thính dùng nét mặt hành động bàn tay để thể điều muốn nói THƠNG TIN VÀ BIỂU DIỄN THƠNG TIN Bài 2: Biểu diễn thơng tin b) Vai trò biểu diễn thơng tin Biểu diễn thơng tin có quan  Biểu điễn thơng tin giúp cho việc truyền nhận thông tin cách dể dàng trọng khơng? Vì sao?  Biểu điễn thơng tin có vai trò định hoạt động thơng tin nói chung xử lí thơng tin nói riêng THÔNG TIN VÀ BIỂU DIỄN THÔNG TIN Bài 2: Biểu diễn thơng tin máy tính  Thơng tin lưu trữ máy tính phải biểu diễn dạng phù hợp Thông tin biểu diễn máy tính nào? THƠNG TIN VÀ BIỂU DIỄN THƠNG TIN Bài 2: Biểu diễn thơng tin máy tính Khóa Đèn A Ví dụ: Khóa Đèn B + - Khóa Khóa Ý nghĩa Bật Bật Cả đèn sáng Bật Tắt Chỉ đèn A sáng Tắt Bật Chỉ đèn B sáng Tắt Tắt Cả khơng sáng THƠNG TIN VÀ BIỂU DIỄN THƠNG TIN Bài 2: Biểu diễn thơng tin máy tính Khóa Ví dụ: Đèn A Quy ước cách biểu diễn Khóa - + Khóa 1Biểu diễnKhóa 11 thơng tin máy tính Đèn B Bật Bật 10 Tắt Chỉ đèn A sáng Tắt 01 Bật Chỉ đèn B sáng Tắt 00 1 Bật Quy ước: Tắt Cả đèn sáng - Bật - Tắt Cả khơng sáng Ý nghĩa THƠNG TIN VÀ BIỂU DIỄN THƠNG TIN Bài 2: Biểu diễn thơng tin máy tính  Thơng tin máy tính biểu diễn dạng dãy số 1, gọi dãy bit nhị phân  Do thơng tin cần biến đổi thành dãy bit máy tính xử lí  Khi thơng tin biểu diễn máy tính, người ta gọi liệu  Để trợ giúp người hoạt động thơng tin Máy tính cần: Biến đổi thơng tin đưa vào máy tính thành dãy bit Biến đổi thông tin lưu trữ dạng dãy bit thành dạng thông tin 11011 1101010 011101011010 01010100100 0101011011 01 THÔNG TIN VÀ BIỂU DIỄN THÔNG TIN Bài 2: Thơng tin dạng văn bản, hình ảnh, âm GIAO TIẾP Thông tin dạng bit BỘ PHẬN BIẾN ĐỔI Con người Mơ hình q trình thực giao tiếp người máy tính Máy tính Bài tập Các phát biểu sau hay sai? Đúng Ba dạng thông tin là: Dạng âm thanh, Dạng văn bản, Dạng Hình ảnh ?  Thơng tin máy tính biểu diễn dạng hệ thập phân? Khi thông tin biểu diễn máy tính, người ta gọi liệu Sai   ...THÔNG TIN VÀ BIỂU DIỄN THÔNG TIN Bài 2: Các dạng thông tin  Văn  Hình ảnh  Âm Ba dạng thơng tin mà máy tính tiếp nhận xử lí THƠNG TIN VÀ BIỂU DIỄN THƠNG TIN Bài 2: Các dạng thông tin  Dạng... thơng tin thu từ tranh, đoạn phim …  Dạng âm thanh: Là thông tin mà em nghe thấy THÔNG TIN VÀ BIỂU DIỄN THÔNG TIN Bài 2: Biểu diễn thông tin a) Biểu diễn thông tin - Biểu diễn thông tin cách... thơng tin b) Vai trò biểu diễn thơng tin Biểu diễn thơng tin có quan  Biểu điễn thơng tin giúp cho việc truyền nhận thông tin cách dể dàng trọng khơng? Vì sao?  Biểu điễn thơng tin có vai trò
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai 2 thong tin va bieu dien thong tin, Bai 2 thong tin va bieu dien thong tin

Từ khóa liên quan